Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Mércores, 21 de xaneiro de 2015 Páx. 3060

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 15 de xaneiro de 2015 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2015.

O título II da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, dedica o capítulo II a regular as retribucións de todo o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, que, en consonancia co disposto no artigo 12 da mencionada lei, non experimentan ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2014. Incorpórase como novidade a esta orde unha instrución para recoller as retribucións previstas na lexislación básica estatal e na normativa específica para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza no ámbito competencial da Comunidade Autónoma. Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o disposto na mencionada Lei 11/2014, do 19 de decembro,

DISPOÑO:

Artigo único

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2015.

Primeira. Contía das retribucións dos altos cargos e das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

1. Con efectos do 1 de xaneiro de 2015, as contías das retribucións dos altos cargos da Administración da Comunidade Autónoma, dos membros do Consello de Contas de Galicia, así como as dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia aprobadas no artigo 18 da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, son as que se reflicten no anexo I desta orde.

2. De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2015, as retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior non experimentarán ningún incremento respecto das vixentes o 31 de decembro do ano 2014, excluídos os conceptos derivados de antigüidade.

As retribucións a que se refire o parágrafo anterior imputaranse ao concepto orzamentario 100.00 dentro do programa correspondente. As ditas retribucións recóllense no anexo I.

Segundo. Contía das retribucións dos funcionarios públicos que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto no Decreto lexislativo 1/2008

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2015, os funcionarios públicos que desempeñen postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, percibirán as retribucións básicas, o complemento de destino e as pagas extraordinarias correspondentes aos meses de xuño e decembro nas contías que se detallan nos anexos II e III desta orde.

2. A contía mensual do complemento específico, co importe que se detalla no anexo IV desta orde, non experimentará ningunha modificación respecto da vixente en 31 de decembro de 2014 e percibirase en doce mensualidades.

3. As contías das retribucións do persoal docente non universitario establecidas polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 16 e do 23 de xaneiro de 1992, do 27 de xullo de 2006 e polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, son as que se reflicten no anexo V desta orde. Así mesmo, mediante o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, regúlase a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. A porcentaxe de consolidación relaciónase no citado anexo V.

De igual maneira e con respecto ás pagas extraordinarias deste persoal, seralles de aplicación o establecido no punto tres desta instrución.

4. Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10.1 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, serán absorbidos por calquera mellora retributiva, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo.

Para os efectos da absorción prevista no parágrafo anterior, en ningún caso se considerarán os trienios, o complemento de produtividade, nin as gratificacións por servizos extraordinarios.

Terceira. Devindicación de retribucións

1. A diferenza, en cómputo mensual, entre a xornada regulamentaria de traballo e a efectivamente realizada polo funcionario dará lugar, salvo xustificación, á correspondente dedución proporcional de haberes, para o cal se terá en conta o disposto na Orde conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, do 20 de decembro de 2013, pola que regula a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, e, se é o caso, na súa normativa de desenvolvemento.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita dedución tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o funcionario dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado polo número de horas que o funcionario teña obrigación de cumprir, de media, cada día.

No caso de toma de posesión no primeiro destino, no de cesamento no servizo activo, no de licenzas sen dereito a retribución e, en xeral, nos supostos de dereitos económicos que normativamente deban liquidarse por días, ou con redución ou dedución proporcional de retribucións, deberá aplicarse o sistema de cálculo establecido no parágrafo anterior.

2. Cando, con suxeición á normativa vixente, o funcionario realice unha xornada inferior á normal, a contía das súas retribucións determinarase na forma prevista nas normas ditadas para a aplicación do réxime retributivo a que estea suxeito.

a) Os funcionarios que realicen unha xornada de traballo reducida, de acordo co disposto no artigo 76.g) do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, e no artigo 48.1.g) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, experimentarán a redución correspondente en cada caso, sobre a totalidade das súas retribucións básicas e complementarias, con inclusión dos trienios.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita redución nas pagas ordinarias, tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o funcionario dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado polo número de horas que o funcionario teña a obriga de cumprir, de media, cada día.

O importe total da paga extraordinaria afectada por un período de tempo en xornada reducida será o correspondente á suma dos respectivos importes de cada un dos dous períodos, con e sen redución de xornada, dos seis meses computables nas ditas pagas, segundo o seguinte sistema de cálculo:

– Para o período, ou períodos, non afectados pola redución de xornada pero incluídos nos seis meses anteriores á súa devindicación, sobre a dita devindicación cando o número de días é inferior ao do total computable nela, dividirase a contía da paga extraordinaria que, na data do 1 de xuño ou 1 de decembro, segundo os casos, se devindicaría na xornada completa por un período de seis meses, entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres días, respectivamente, multiplicando este resultado polo número de días en que se prestase servizo sen redución de xornada.

– Para o período, ou períodos, afectados pola xornada reducida, aplicarase o mesmo sistema de cálculo anterior pero tomando como dividendo a citada contía reducida de forma proporcional á propia redución de xornada.

b) Aos restantes tipos de xornada reducida, se é o caso, aplicaráselles a redución de retribución establecida na súa normativa específica.

3. As retribucións básicas e complementarias que se teña dereito a percibir con carácter fixo e periodicidade mensual faranse efectivas por mensualidades completas e con referencia á situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes a que correspondan, agás nos seguintes casos, en que se liquidarán por días:

a) No mes de toma de posesión do primeiro destino na Comunidade Autónoma nun corpo ou escala, no de reingreso ao servizo activo e no de incorporación por conclusión de licenzas sen dereito a retribución.

b) No mes de iniciación de licenzas sen dereito a retribución.

c) No mes en que se cese no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, agás que sexa por motivos de falecemento, xubilación ou retiro de funcionarios suxeitos ao réxime de clases pasivas do Estado e, en xeral, a calquera réxime de pensións públicas que se devindiquen por mensualidades completas desde o primeiro día do mes seguinte ao de nacemento do dereito.

4. As pagas extraordinarias devindicaranse o primeiro día hábil dos meses de xuño e decembro e con referencia á situación e dereitos do funcionario nas ditas datas, agás nos seguintes casos:

a) Cando o tempo de servizos prestados na Administración da Comunidade Autónoma ata o día en que se devindique a paga extraordinaria non comprenda a totalidade dos seis meses inmediatos anteriores aos meses de xuño ou decembro, o importe da paga extraordinaria reducirase proporcionalmente, computando cada día de servizos prestados no importe resultante de dividir a contía da paga extraordinaria que na data da súa devindicación lle correspondese por un período de seis meses entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres, respectivamente.

b) Os funcionarios en servizo activo que se encontren desfrutando de licenzas sen dereito a retribución nas datas indicadas devindicarán a correspondente paga extraordinaria, pero a súa contía experimentará a redución proporcional prevista na alínea a) anterior.

c) No caso de cesamento no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, a última paga extraordinaria devindicarase o día de cesamento e con referencia á situación e dereitos do funcionario na dita data pero en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, excepto que o cesamento sexa por xubilación, falecemento ou retiro dos funcionarios a que se refire o punto segundo 3 c); neste caso, os días do mes en que se produce o dito cesamento computaranse como un mes completo.

Para os efectos previstos nesta orde, o tempo de duración de licenzas sen dereito a retribución non terá a consideración de servizos efectivamente prestados.

Se o cesamento no servizo activo se produce durante o mes de decembro, a liquidación da parte proporcional da paga extraordinaria correspondente aos días transcorridos do dito mes farase de acordo coas contías das retribucións básicas vixentes nel.

O persoal que preste servizos na Comunidade Autónoma percibirá as pagas extraordinarias segundo os servizos efectivamente prestados nela, computándose para estes efectos como se todos os servizos prestados polo funcionario na Comunidade Autónoma fosen na última consellería, organismo ou centro ao que estivese adscrito e en situación de activo o primeiro día hábil dos meses de xuño ou decembro.

Cuarto. Descontos

1. No ano 2015 a porcentaxe de cotización ás mutualidades que se aplicará aos mutualistas manterase no 1,69 % sobre os haberes reguladores establecidos para o ano 2014, incrementado nun 0,25 %.

No anexo VI desta orde exprésanse as cotas mensuais de cotización dos funcionarios á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e do persoal da Administración de xustiza (Muxexu), que corresponden ao tipo do 1,69 %, incrementadas nun 0,25 %.

2. As cotas de dereitos pasivos que os habilitados do persoal deben reter en nómina cada mes continuarán sendo do 3,86 % dos haberes reguladores pasivos establecidos para o ano 2014, incrementados no 0,25 %, de modo que para todos os funcionarios do mesmo corpo, escala, emprego ou categoría, calquera que sexa a súa antigüidade no servizo das administracións públicas, a cota supón unha cantidade única e idéntica.

Estas cantidades, en cómputo mensual, reflíctense así mesmo no anexo VI desta orde.

O persoal funcionario que estea suxeito ao réxime xeral da Seguridade Social, continuará cotizando de acordo con este sistema.

3. As cotas de dereitos pasivos e de cotización dos mutualistas ás mutualidades xerais de funcionarios correspondentes ás pagas extraordinarias reduciranse na mesma proporción en que se minoren as ditas pagas como consecuencia de aboarse estas en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, calquera que sexa a data da súa devindicación.

As cotas a que se refire o parágrafo anterior, o mesmo que as correspondentes ás pagas ordinarias dos períodos de tempo en que se goce dunha licenza sen dereito a retribución, non experimentarán redución na súa contía.

4. O disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo das reducións que deba experimentar a cota de dereitos pasivos nos supostos en que así proceda por xornada reducida ou a tempo parcial.

Quinta. Contía das retribucións do persoal ao servizo do Servizo Galego de Saúde e das institucións sanitarias

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro do 2015, as retribucións do persoal que desempeñe algún posto de traballo no Servizo Galego de Saúde dos dotados no seu orzamento de gastos para este ano, conforme o anexo de persoal correspondente, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as que se detallan no anexo VIII desta orde.

As retribucións do persoal residente en formación rexeranse polo establecido no Real decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en ciencias da saúde, serán as que se detallan no anexo VIII.

2. Complementos de carreira do persoal estatutario.

a) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categoría de licenciados sanitarios) do Servizo Galego de Saúde, recoñecidos en anos anteriores, en execución do Decreto 155/2005, aboaranse nas mesmas contías que as vixentes en 31 de decembro de 2014.

Os complementos de carreira que se perciban no ano 2015 como consecuencia de novos recoñecementos aboaranse nas seguintes contías:

– Contía anual por grao: 2.880 €.

– Contía anual por grao persoal de cota: 2.850 €.

b) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de diplomados sanitarios) que se perciban no ano 2015, recoñecidos en anos anteriores, novos recoñecementos ou recoñecementos de novos graos en execución da Resolución conxunta do 28 de xullo do 2006, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro, do artigo 13 da Lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2014.

– Contía anual por grao: 1.800 €.

– Contía anual por grao persoal de cota: 1.781,25 €.

c) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de xestión e sanitaria de formación profesional) que se perciban no ano 2015, recoñecidos en anos anteriores, novos recoñecementos ou recoñecementos de novos graos en execución da Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2014, cos seguintes importes por grao e ano:

Grupo/subgrupo (Lei 7/2007)

Importe

A1

2.318,40 €

A2

1.622,40 €

C1

1.046,40 €

C2

888,00 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Lei 7/2007)

717,75 €

3. O persoal recollido na Orde de 28 de outubro de 2008, para o acceso á carreira profesional do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, percibirá como complemento de carreira os seguintes importes:

a) Para o persoal licenciado sanitario, os importes vixentes en 31 de decembro de 2014 por complementos de carreira non experimentarán ningunha variación.

Os complementos de carreira que se perciban, como consecuencia de novos recoñecementos ou recoñecemento de novos graos, aboaranse na contía de 2.880 €/ano por grao.

b) O persoal diplomado sanitario percibirá como complemento de carreira no ano 2015 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2014, na cantidade de 1.728 €/ano por grao.

c) O persoal de xestión e servizos e sanitario de formación profesional, percibirá como complemento de carreira, as contías vixentes en 31 de decembro do ano 2014 cos seguintes importes por grao e ano:

Grupo/subgrupo (Lei 7/2007)

Importe

A1

2.275,20 €

A2

1.593,60 €

C1

1.003,20 €

C2

854,40 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Lei 7/2007)

693,00 €

4. O persoal estatutario, sanitario non facultativo e non sanitario, ao cal lle resulte de aplicación o acordo sobre aspectos retributivos e outras condicións de traballo, publicado pola Resolución conxunta do 26 de xaneiro de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais e da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, percibirá o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade, modalidade de quendas, conforme o réxime previsto na dita disposición e demais de desenvolvemento, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2014, cos importes que figuran no anexo IX.

Así mesmo, o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade ordinario, correspondente ás categorías sinaladas no punto segundo 3) da devandita disposición, percibirase nas contías vixentes en 31 de decembro de 2014, en función do réxime de quendas concorrente e nos importes sinalados no anexo X.

5. O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá ademais das retribucións recollidas no anexo VIII, como complemento de produtividade fixa, os importes correspondentes conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2014, e cos importes que figuran no anexo XI.

Os médicos de familia, pediatras, odontólogos, diplomados en enfermaría e fisioterapeutas das unidades e servizos do cadro de persoal que atendan a cota de pacientes adscritos a outros profesionais percibirán como contía complementaria, os importes polos conceptos retributivos que se recollen no número 2 do artigo 4 do Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

6. Os médicos de urxencias hospitalarias percibirán como retribucións complementarias, en función dos factores concorrentes no desempeño do posto de traballo, conforme o disposto no artigo 3.2 da Resolución conxunta do 17 de abril de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da División de Asistencia Sanitaria, pola que se regula a xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo e na Orde de 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, as contías vixentes en 31 de decembro de 2014, e cos importes que se recollen no anexo XII.

7. As retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada, conforme ao disposto no Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en enfermaría dos puntos de atención continuada, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, conforme os factores específicos no desempeño dos postos PAC, serán as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2014, e cos importes que se recollen no anexo XIII.

8. As retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada, conforme o disposto na normativa recollida no punto anterior, en atención ás características dos postos de traballo de PAC, serán as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2014, cos importes que se recollen no anexo XIV.

9. As retribucións mensuais do persoal estatutario que percibe o seu salario polo sistema de cota manteranse nas mesmas contías que as percibidas no mes de decembro do ano 2014. Os premios de antigüidade correspondentes ao persoal de cota e zona rexeranse pola súa normativa específica. Estes premios de antigüidade faranse efectivos a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte á data en que se complete o período de tres anos necesarios para o seu perfeccionamento.

10. As pagas extraordinarias do persoal do Servizo Galego de Saúde, así coma as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, terán un importe de soldo e trienios que se recolle para cada unha das pagas no anexo II desta orde e dunha mensualidade do complemento de destino, coas contías recollidas no anexo III.

11. As retribucións correspondentes ao complemento de atención continuada do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as vixentes en 31 de decembro de 2014, coas contías que se recollen no anexo XV.

12. O importe das pagas extraordinarias do persoal pertencente á clase de sanitarios locais (APD), o persoal que se retribúe polo sistema de cota e zona, o persoal residente en formación, así como o persoal laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non suxeito ao V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

13. O importe da paga extraordinaria do persoal non recollido nos puntos anteriores, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

No caso de que se perciban máis de dúas pagas extraordinarias, a contía adicional resultante, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre as ditas pagas, de modo que o importe, en termos anuais, sexa idéntico ao do resto de persoal.

Sexta. Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia

1. De acordo co disposto no artigo 25 da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, os funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia, percibirán as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2015 e na restante normativa que lles sexa de aplicación.

2. No anexo XVI recóllense as contías das retribucións establecidas na Lei de orzamentos xerais do Estado para 2015, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica.

3. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no referido anexo, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, non experimentarán incrementos respecto das vixentes en 31 de decembro de 2014.

Sétima. Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único

Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2015 o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único, percibirá o salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contía adicional nos importes que se detallan no anexo VII.

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas relacións de postos de traballo aprobadas polo respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

Oitava. Outras instrucións

1. Os complementos persoais e transitorios e demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto na Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

2. Os funcionarios interinos incluídos no ámbito de aplicación do artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, percibirán as retribucións básicas, incluídos trienios e pagas extraordinarias, e as retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o cal sexan nomeados, excluídas as que, se é o caso, estean vinculadas á condición de funcionario de carreira.

As pagas extraordinarias dos funcionarios interinos, aos cales resulte de aplicación o réxime retributivo do Decreto lexislativo 1/2008, terán un importe, cada unha delas, de soldo e trienios recollido no anexo II e complemento de destino mensual que perciban, séndolles de aplicación o establecido no punto tres da instrución segunda.

O complemento de produtividade poderá atribuírselles, se é o caso, a funcionarios interinos aos cal se refire o parágrafo anterior, así como ao persoal eventual e aos funcionarios en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do dito complemento aos funcionarios de carreira que desempeñen análogos postos de traballo, agás que o dito complemento estea vinculado á condición de funcionario de carreira.

3. As retribucións do persoal contratado administrativo a que se refire a disposición transitoria oitava do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, mentres non se conclúa o proceso de extinción previsto en dita lei, non experimentarán variación respecto das que viñan percibindo ao 31 de decembro de 2014.

4. De conformidade co disposto no artigo 26, da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, cando non sexan de aplicación as retribucións establecidas no artigo 22 da mencionada lei, estas serán as mesmas que viñan percibindo en 31 de decembro de 2014.

5. Os funcionarios de carreira que cambien de posto de traballo na Comunidade Autónoma, excepto nos casos previstos na letra a) do artigo 15 da Lei 13/1988, terán dereito durante o prazo de toma de posesión á totalidade das retribucións tanto básicas como complementarias, de carácter fixo e periodicidade mensual.

Para a aplicación do disposto nesta orde, no caso de que a finalización do dito prazo se produza dentro do mesmo mes en que se efectuou o cesamento, as citadas retribucións faraas efectivas a dependencia que dilixencie o dito cesamento e, de conformidade co disposto no referido artigo 15, por mensualidade completa e de acordo coa situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes no que se produza o cesamento. Se, polo contrario, o dito termo recae en mes distinto ao de cesamento, as retribucións do primeiro mes faranse efectivas da forma indicada e as do segundo aboaraas a dependencia correspondente ao posto de traballo a que se accede, así mesmo por mensualidade completa e na contía correspondente ao posto en que se tomou posesión, sen prexuízo do disposto nas letras b) e c) do citado artigo 15 da Lei 13/1988.

6. Os titulares de postos de traballo que se supriman nas relacións de postos continuarán percibindo, ata que sexan nomeados para desempeñar outros postos de traballo e durante un prazo máximo de tres meses contados a partir da data en que produciu efectos económicos a citada supresión, co carácter de á conta do que lle corresponda polo novo posto de traballo, as retribucións complementarias correspondentes ao posto suprimido, sen que proceda ningún reintegro, no caso de que as cantidades percibidas á conta fosen superiores.

7. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos para os efectos do cálculo dos anticipos reintegrables a funcionarios, entenderanse sempre feitas ás retribucións básicas e complementarias que estes perciban nos seus importes líquidos.

8. No caso de adscrición, durante o ano 2015, dun funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscriba, este percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que deberá autorizar a Consellería de Facenda por proposta da consellería interesada.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Consellería de Facenda poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do funcionario.

9. A provisión de postos de traballo que desempeñará o persoal funcionario ou a formalización de novos contratos de persoal laboral fixo, así como a modificación da categoría profesional destes últimos, requirirá que os ditos postos figuren detallados nas respectivas relacións de postos de traballo, e que o seu custo en cómputo anual estea dotado orzamentariamente ou, no seu defecto, o autorice a Consellería de Facenda.

En calquera caso, a provisión de postos de traballo de persoal funcionario requirirá a plena observancia do disposto na normativa vixente sobre incompatibilidades.

10. A alta en nómina do persoal laboral temporal e interino deberá, contar, de ser o caso, coa autorización establecida nos artigos 14 e 16 da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

A alta en nómina do persoal laboral indefinido estará condicionada a existencia de crédito no concepto 133 e no subconcepto 160.33 en proxección anual. Estas altas deberán comunicarse con carácter mensual a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

11. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta orde entenderanse sempre feitas a retribucións íntegras, agás no previsto no punto catro, número 8, dela.

12. A contía das retribucións anuais do persoal laboral non incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e do persoal non recollido nos puntos anteriores non experimentará ningunha variación respecto da vixente en 31 de decembro de 2014.

13. A contía das retribucións anuais do persoal eventual de gabinete non experimentará ningunha variación respecto das vixentes en 31 de decembro de 2014.

14. As contías das indemnizacións por razón de servizo serán as reguladas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón de servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño, e pola Resolución do 20 de xuño de 2008 da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 19 de xuño de 2008.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2015

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO I
Retribucións dos altos cargos

a) Administración da Xunta de Galicia:

Contía mensual soldo

Contía adicional disposición adic. décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro

Xuño/decembro

Presidente

5.576,92

Vicepresidente e conselleiros

4.888,29

Secretarios xerais, directores xerais, delegados territoriais e asimilados

4.259,30

240,97

Contía mensual soldo

Delegados no exterior da Xunta de Galicia

3.702,53

b) Consello de Contas de Galicia:

Contía mensual soldo

Conselleiro maior

5.185,32

Conselleiros

4.888,29

c) Consello Consultivo de Galicia:

Contía mensual soldo

Presidente

5.185,32

Conselleiros

4.888,29

ANEXO II

Funcionarios que desempeñan postos de traballos para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, nos termos da disposición derradeira cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

Retribucións básicas

Contía mensual

Paga extraordinaria mes de xuño
e decembro

Grupo/subgrupo de clasificación

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.109,05

42,65

684,36

26,31

A2

958,98

34,77

699,38

25,35

B

838,27

30,52

724,50

26,38

C1

720,02

26,31

622,30

22,73

C2

599,25

17,90

593,79

17,73

E (Lei 30/1984)-Agrupación profesional (Lei 7/2007)

548,47

13,47

548,47

13,47

As pagas extraordinarias do mes de xuño e decembro aboaranse nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicaranse conforme o disposto no número 4 de instrución terceira desta orde.

ANEXO III

Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, nos termos da disposición derradeira cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

968,75

29

868,93

28

832,40

27

795,85

26

698,20

25

619,47

24

582,92

23

546,41

22

509,84

21

473,35

20

439,70

19

417,25

18

394,79

17

372,33

16

349,93

15

327,44

14

305,01

13

282,53

12

260,07

11

237,62

10

215,19

Complemento de destino. Grupo E (agrupacións profesionais Lei 7/2007)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

15

341,22

14

317,85

13

294,41

12

271,01

11

247,61

10

224,24

No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.

ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.502,11

28(A)

1.141,56

28(B)

1.043,19

26

941,28

25

841,13

24

760,99

22

620,78

20

506,96

18

460,54

16

446,87

14

426,82

12

406,80

10

386,76

Complemento específico. Grupo E (agrupacións profesionais Lei 7/2007)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

14

440,15

12

419,51

10

398,85

Os complementos específicos que non tivesen a súa contía relacionada neste anexo aboaranse nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2014, sen prexuízo das contías que lles poidan corresponder en aplicación dos acordos en vigor.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 non será de aplicación aos niveis 14, 16 e 20 que teñan un complemento específico superior acadado mediante acordos anteriores; será de aplicación a seguinte táboa.

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

20

500,61

16

440,52

14

420,47

ANEXO V

Inspectores de educación, profesorado dos centros de ensino básico, bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas.

1º. Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do complemento específico.

Grupo/subgrupo

Nivel do complemento de destino

Compoñente xeral do complemento específico euros/mes

Inspectores de educación

A1

26

645,07

Catedráticos de música e artes escénicas e catedráticos de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño

A1

26

589,28

Profesores de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A1

24

539,29

Profesores técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño

A2

24

539,29

Mestres

A2

21

539,29

2º. Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais do dito compoñente son os seguintes:

Un. Desempeño de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centros

Centros de educación secundaria, formación profesional e asimiladas euros/mes

Centros de educación infantil, primaria, especial e asimilados euros/mes

Director

A

634,90

520,32

B

546,86

471,00

C

495,04

340,87

D

448,15

252,03

Vicedirector

A

279,30

B

273,88

C

197,43

D

170,12

Xefe de estudos

A

279,30

181,05

B

273,88

170,12

C

197,43

164,67

D

170,12

120,99

Secretario

A

279,30

181,05

B

273,88

170,12

C

197,43

164,67

D

170,12

120,99

Dous. Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

Posto

Euros/mes

Institutos de educación secundaria e centros públicos integrados:

– Xefatura de departamento

66,37

– Coordinador de formación en centros de traballo

66,37

Centros integrados de formación profesional:

– Xefatura de departamento

66,37

– Coordinador de formación en centros de traballo

66,37

– Coordinador de emprendemento

66,37

– Coordinador de programas internacionais

66,37

– Coordinador das tecnoloxías da información e comunicación

66,37

– Coordinador de innovación e formación do profesorado

66,37

– Coordinador de biblioteca de centro integrado

66,37

– Coordinador de residencia

66,37

Centros de educación infantil e primaria e centros de primaria

– Xefatura de departamento de orientación

66,37

Escolas oficiais de idiomas, escolas de artes aplicadas e conservatorios de música e danza:

– Xefatura de departamento

66,37

Centros residenciais docentes:

– Xefatura de residencias

279,30

– Director de residencias

66,37

Responsable de menos de 3 unidades en centros de educación infantil e primaria

66,37

Membros dos equipos de orientación específicos

279,30

CAFI e CEFORE:

– Dirección

546,86

– Asesor

279,30

Asesor técnico docente

279,30

Profesor de colexios rurais agrupados:

66,37

Profesorado que imparte docencia en centros específicos de ensinanzas de adultos

66,37

Coordinador do equipo de dinamización da lingua galega

66,37

Tres. Por función de inspección educativa.

Posto

Euros/mes

Inspector xefe provincial

937,14

Inspector coordinador de sector

731,42

Inspector de Educación

701,38

3º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos funcionarios de carreira docentes é o seguinte:

Euros/mes

1º período

59,21

2º período

76,13

3º período

101,53

4º período

143,81

5º período

42,29

4º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por función titoríal e outras funcións docentes é o seguinte:

Euros/mes

Titoría e outras funcións docentes

43,62

5º. Consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección segundo o período de tempo de permanencia no posto, será, de forma acumulativa a seguinte:

– Primeiros catro anos de permanencia: 25 %.

– Segundos catro anos de permanencia: 15 %.

– Terceiros catro anos de permanencia: 20 %.

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder o 60 %.

6º. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes:

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2014, a partir do 1 de xaneiro de 2015, serán as mesmas que en 31 de decembro de 2014.

ANEXO VI

Cotas mensuais de cotización á mutualidade xeral de funcionarios civís do Estado e á mutualidade xeral xudicial, correspondentes ao tipo do 1,69 por cento.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

47,98

A2

37,76

B

33,07

C1

29,00

C2

22,95

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

19,56

Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos en el punto cuarto número 3 de esta orde.

Cotas mensuais de dereitos pasivos dos funcionarios civís do Estado e do persoal ao servizo da Administración de xustiza, correspondentes ao 3,86 por cento do haber regulador.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

109,59

A2

86,25

B

75,52

C1

66,24

C2

52,41

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

44,68

Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos no ordinal cuarto, número 3, desta orde.

ANEXO VII

Táboa salarial por grupos:

Grupo

Contía soldo mensual

Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12.un da Lei 16/2008, do 23 de decembro

Xuño/decembro

I. Titulados superiores

1.785,87

408,94

II. Titulados de grao medio

1.491,04

331,09

III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59)

1.252,69

337,15

III. Especialistas e encargados (categorías 60 en adiante)

1.197,19

292,78

IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª

1.014,44

254,87

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados

909,27

206,02

Complementos salariais:

Trienio

28,53 euros/mes

Especial dedicación

41,82 euros/mes

Complemento de perigosidade

78,55 euros/mes

Complemento de toxicidade

78,55 euros/mes

Complemento de penosidade

78,55 euros/mes

Complemento de dispoñibilidade horaria

392,77 euros/mes

Complemento de funcións

154,84 euros/mes

ANEXO VIII

CATEGORÍA

GRUPO

NIVEL

SOLDO

COMPL. DESTINO

COMPL. ESPECÍFICO

PRODUTIVIDADE

P.R.D.

COMPL. DE GRAO

PERSOAL DIRECTIVO 

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

1.109,05

832,40

2.387,52

0,00

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

1.109,05

795,85

1.989,50

0,00

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

1.109,05

832,40

2.386,35

0,00

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

1.109,05

868,93

2.553,50

0,00

0,00

0,00

D-A1-60

DIRECTOR/A DA FEGAS

A1

29

1.109,05

868,93

1.903,00

0,00

0,00

0,00

D-A1-61

DIRECTOR/A TÉCNICO DO CTG

A1

29

1.109,05

868,93

1.988,32

0,00

0,00

0,00

D-A1-62

DIRECTOR/A DE XESTIÓN DO CTG

A1

27

1.109,05

795,85

1.702,16

0,00

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

1.109,05

868,93

2.086,50

0,00

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

1.109,05

832,40

1.938,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.109,05

832,40

1.853,05

0,00

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.109,05

832,40

1.853,05

0,00

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.109,05

832,40

1.853,05

0,00

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE,ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC.ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.109,05

795,85

1.018,08

0,00

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.109,05

698,20

996,26

0,00

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

958,98

698,20

1.548,53

0,00

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

958,98

619,47

1.245,24

0,00

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

958,98

619,47

646,72

0,00

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

958,98

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

958,98

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

958,98

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

958,98

698,20

996,26

0,00

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN Ó PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

958,98

698,20

1.548,53

0,00

0,00

0,00

PERSOAL SANITARIO EN FORMACIÓN 

M-A1-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-1º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A1-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-2º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

88,26

M-A1-03

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-3º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

198,58

M-A1-04

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-4º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

308,91

M-A1-05

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-5º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

419,23

M-A2-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-1º

A2

SN

936,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A2-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-2º

A2

SN

936,31

0,00

0,00

0,00

0,00

74,90

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS 

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

1.109,05

698,20

704,31

174,09

0,00

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

1.109,05

582,92

579,52

156,67

0,00

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

1.109,05

546,41

472,12

147,96

0,00

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

958,98

698,20

704,31

212,81

0,00

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

958,98

582,92

579,52

195,41

0,00

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTIVA.

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

958,98

473,35

444,34

126,72

0,00

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

958,98

473,35

392,33

126,72

0,00

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-16

TCO.DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

958,98

473,35

0,00

280,54

0,00

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

958,98

473,35

0,00

280,54

0,00

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

958,98

473,35

0,00

280,54

0,00

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

958,98

473,35

0,00

207,24

0,00

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

958,98

473,35

0,00

207,24

0,00

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

958,98

473,35

0,00

207,24

0,00

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

958,98

473,35

0,00

170,56

0,00

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

958,98

473,35

0,00

170,56

0,00

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

958,98

473,35

0,00

170,56

0,00

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

958,98

473,35

0,00

133,91

0,00

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

958,98

473,35

0,00

133,91

0,00

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

958,98

473,35

0,00

133,91

0,00

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

958,98

509,84

0,00

(*)

0,00

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

548,47

317,85

356,78

94,24

0,00

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

548,47

317,85

283,52

94,24

0,00

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

548,47

317,85

231,81

94,24

0,00

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

548,47

317,85

245,48

94,24

0,00

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

548,47

341,22

279,42

86,69

0,00

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARIA

AP

13

548,47

294,41

290,44

134,65

0,00

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-11

PEÓN

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

720,02

582,92

510,89

195,41

0,00

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

720,02

439,70

344,52

130,57

0,00

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

720,02

417,25

297,55

104,46

0,00

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTIVA.

C1

18

720,02

394,79

158,94

104,46

0,00

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

720,02

394,79

321,42

130,57

0,00

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

720,02

394,79

158,94

156,67

0,00

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

720,02

394,79

234,32

104,46

0,00

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

720,02

394,79

314,91

130,57

0,00

0,00

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

720,02

394,79

158,94

104,46

0,00

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

720,02

582,92

510,89

195,41

0,00

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

720,02

439,70

330,90

130,57

0,00

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

599,25

439,70

323,39

130,57

0,00

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

599,25

417,25

295,91

156,67

0,00

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

599,25

417,25

259,38

95,74

0,00

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

599,25

394,79

300,26

130,57

0,00

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

599,25

394,79

300,26

130,57

0,00

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

599,25

372,33

264,49

156,67

0,00

0,00

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

599,25

349,93

192,69

95,74

0,00

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

599,25

349,93

219,72

95,74

0,00

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

599,25

349,93

215,43

95,74

0,00

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

599,25

349,93

252,31

95,74

0,00

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC.PARQUE MÓBIL

C2

16

599,25

349,93

237,59

95,74

0,00

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

599,25

394,79

245,79

130,57

0,00

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

599,25

349,93

192,69

95,74

0,00

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

599,25

349,93

282,90

95,74

0,00

0,00

(*) A cantidade que resulte de minorar en 39,23 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña. 

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO 

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

958,98

582,92

460,33

156,67

0,00

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

958,98

582,92

517,26

156,67

0,00

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

958,98

546,41

438,70

152,31

0,00

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

958,98

546,41

408,35

152,31

0,00

0,00

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

958,98

546,41

262,44

147,96

0,00

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

958,98

546,41

408,35

156,67

0,00

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

958,98

509,84

263,86

134,91

0,00

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

958,98

509,84

253,90

134,91

0,00

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

958,98

509,84

253,90

134,91

0,00

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

958,98

509,84

235,33

172,85

0,00

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

958,98

509,84

253,90

152,31

0,00

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

958,98

509,84

253,90

134,91

0,00

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

958,98

509,84

179,66

134,91

0,00

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

958,98

509,84

192,79

134,91

0,00

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

958,98

546,41

252,86

104,55

0,00

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

958,98

546,41

359,07

144,14

0,00

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

958,98

546,41

468,94

144,14

0,00

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

958,98

509,84

273,28

134,91

0,00

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

958,98

509,84

252,86

155,32

0,00

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

958,98

546,41

262,44

147,96

0,00

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

958,98

509,84

0,00

334,86

0,00

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

334,86

0,00

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

958,98

509,84

0,00

334,86

0,00

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

958,98

509,84

0,00

261,54

0,00

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

261,54

0,00

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

958,98

509,84

0,00

261,54

0,00

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

958,98

509,84

0,00

224,88

0,00

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

224,88

0,00

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

958,98

509,84

0,00

224,88

0,00

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

958,98

509,84

0,00

188,22

0,00

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

188,22

0,00

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

958,98

509,84

0,00

188,22

0,00

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

958,98

546,41

155,98

43,53

0,00

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

958,98

546,41

0,00

(**)

0,00

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

958,98

546,41

262,44

147,96

0,00

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

958,98

509,84

259,77

193,79

0,00

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

958,98

509,84

435,65

193,79

0,00

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

958,98

509,84

272,66

134,91

0,00

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

958,98

509,84

259,77

193,79

0,00

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

958,98

509,84

263,87

43,53

0,00

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

958,98

509,84

253,90

134,91

0,00

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

720,02

394,79

166,64

104,46

0,00

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

720,02

417,25

166,64

155,16

0,00

0,00

S-C2-01

TCO/A.EN COIDADOS AUX.DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO.ESPECIALISTA

C2

18

599,25

394,79

163,81

95,74

0,00

0,00

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

599,25

372,33

180,34

146,53

0,00

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

(**) A cantidade que resulte de minorar en 39,30 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña. 

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO 

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.109,05

832,40

953,25

1.226,28

85,64

0,00

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.109,05

832,40

953,25

1.226,28

85,64

0,00

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C. E.

A1

28

1.109,05

832,40

953,25

1.226,28

85,64

0,00

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C. E.

A1

28

1.109,05

832,40

0,00

1.226,28

85,64

0,00

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

1.109,05

698,20

866,58

963,80

84,05

0,00

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

1.109,05

698,20

866,58

963,80

84,05

0,00

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C. E.

A1

26

1.109,05

698,20

866,58

963,80

84,05

0,00

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C. E.

A1

26

1.109,05

698,20

0,00

963,80

84,05

0,00

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C. E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

685,74

80,05

0,00

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C. E.

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

685,74

80,05

0,00

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

685,74

80,05

0,00

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

685,74

80,05

0,00

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

685,74

80,05

0,00

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

685,74

80,05

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.109,05

698,20

866,58

274,17

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.109,05

698,20

1.529,53

274,17

0,00

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.109,05

698,20

1.827,55

274,17

0,00

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.109,05

582,92

1.136,33

274,17

0,00

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.109,05

582,92

1.434,36

274,17

0,00

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SA 061

A1

26

1.109,05

698,20

2.031,91

274,17

0,00

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.109,05

698,20

1.367,15

274,17

0,00

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

1.109,05

582,92

700,62

274,17

0,00

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

80,05

0,00

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

495,52

80,05

0,00

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

495,52

80,05

0,00

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

685,74

80,05

0,00

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

80,05

0,00

SF-A1-95

MÉDICO/A P.A.C. CON C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A P.A.C. SEN C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

274,17

0,00

0,00

ANEXO IX
P.R.D. Quendas

Grupo/subgrupo Lei 7/2007

Quenda rot.

simple

Quenda rot.

completa

A2

26,56 €/mes

53,12 €/mes

C1

20,85 €/mes

41,73 €/mes

C2

18,98 €/mes

37,95 €/mes

A.Prof.

15,66 €/mes

31,30 €/mes

ANEXO X

Código

Denominación

Quenda

P.R.D.

S-A2-25

Enfermeiro/a consulta ext. hospital

R. simple

26,56 €/mes

S-A2-24

Enfermeiro/a consulta II.AA.

R. simple

26,56 €/mes

ANEXO XI

Modalidade

Factores

Médico xeral

Pediatra

Odontólogo

Enfermeiro/a

Fisioterapeuta

Asistente social

 

Ordinaria

0,300599 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

73,32 euros/mes

 

 

 

De 501 a 1.500 aseg.

 

 

 

219,97 euros/mes

 

 

 

De 1.501 a 2.500 aseg.

 

 

 

293,29 euros/mes

 

 

A

Máis de 2.500 aseg.

 

 

 

366,60 euros/mes

 

 

 

Menos de 20.000 hab.

 

 

 

 

73,32 euros/mes

73,32 euros/mes

 

De 20.000 a 25.000 hab.

 

 

 

 

146,65 euros/mes

146,65 euros/mes

 

De 25.000 a 30.000 hab.

 

 

 

 

183,30 euros/mes

183,30 euros/mes

 

Máis de 30.000 hab.

 

 

 

 

219,97euros/mes

219,97 euros/mes

 

Ordinaria

0,300599 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

B

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

146,65 euros/mes

 

 

 

De 501 a 1.000 aseg.

 

 

 

183,30 euros/mes

 

 

 

Máis de 1.000 aseg.

 

 

 

219,97 euros/mes

 

 

C

 

0,109949 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

D

(Dif. con 1.050x0,300599 euros/mes/aseg.)

 

 

 

 

I

40 % da mod. A

153,65 euros/mes

 

40 % da mod. A

 

 

E

II

50 % da mod. A

286,92 euros/mes

 

50 % da mod. A

 

 

 

III

60 % da mod. A

361,58 euros/mes

 

60 % da mod. A

 

 

 

1 municipio

 

 

 

 

36,66 euros/mes

65,99 euros/mes

 

De 2 a 3 municipios

 

 

 

 

73,32 euros/mes

102,65 euros/mes

 

Máis de 3 municipios

 

 

 

146,65 euros/mes

175,97 euros/mes

F

146,65 euros/mes

146,65 euros/mes

 

73,32 euros/mes

 

 

G

 

219,97 euros/mes

 

 

109,99 euros/mes

 

 

 

Xefe unidade

73,32 euros/mes

73,32 euros/mes

 

 

 

 

H

Xefe servizo

219,97 euros/mes

219,97 euros/mes

219,97 euros/mes

 

 

 

 

Coord. de área

183,30 euros/mes

183,30 euros/mes

183,30 euros/mes

73,32 euros/mes

73,32 euros/mes

73,32euros/mes

 

Coord. de servizo

 

 

 

109,99 euros/mes

109,99 euros/mes

 

I

 

219,97 euros/mes

86,84 euros/mes

 

 

 

J

 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

 

(*) En función do disposto no Decreto 156/2005, do 9 de xuño e o Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado pola Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación e previsión de postos de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

ANEXO XII
Retribucións complementarias dos médicos
de urxencias hospitalarias

Traballo a quendas

72,26 €/mes

Nocturnidade

4,77 €/hora

Festividade

11,36 €/hora

Xornada complementaria

26,06 €/hora

Atención urxente

158,00 €/mes

ANEXO XIII
Retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada

Nocturnidade

3,82 €/hora

Festividade

9,08 €/hora

Xornada complementaria

24,04 €/hora

ANEXO XIV
Retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de
atención continuada

Nocturnidade

2,44 €/hora

Nocturnidade de sábado e véspera de festivo

7,30 €/hora

Festividade

7,30 €/hora

Xornada complementaria

15,74 €/hora

ANEXO XV
(Atención continuada)

Gardas médicas servizos xerarquizados.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros

Euros/hora

Presenza física

17 horas

379,95

22,35

Presenza física

24 horas

536,40

22,35

Localizada

17 horas

189,72

11,16

Localizada

24 horas

267,84

11,16

Enfermeiro/a equipos transpl. perfusión, hemodi. e his.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros/mes

Presenza física

67 horas/mes

665,39

Localizada

134 horas/mes

665,39

Atención continuada urxencias extrahospitalarias.

Modalidade prest. de servizo

Valor módulo euros/hora

Presenza física persoal facultativo

22,35

Localizada persoal facultativo

11,16

Presenza física enfermeiro/a

17,78

Localizada enfermeiro/a

8,89

Atención continuada residentes en formación.

Residentes licenciados:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe euros.

Presenza física: 

Primeiro ano

Hora garda

12,33

17 horas

209,61

24 horas

295,92

Segundo ano

Hora garda

14,10

17 horas

239,70

24 horas

338,40

Terceiro ano

Hora garda

15,87

17 horas

269,79

24 horas

380,88

Cuarto e quinto ano

Hora garda

17,57

17 horas

298,69

24 horas

421,68

Residentes diplomados.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe euros.

Enfermeira/o en formación 1º ano

Hora garda

10,05

17 horas

170,85

24 horas

241,20

Enfermeira/o en formación 2º ano

Hora garda

11,10

17 horas

188,70

24 horas

266,40

Atención continuada persoal non facultativo.

Modalidade prest. de servizo

Grupo/subgrupo
Lei 7/2007

Valor módulo euros

Euros/hora

A: Serv. noite (10 horas)

A2

38,20

3,82

A: Serv. noite (10 horas)

C1

31,10

3,11

A: Serv. noite (10 horas)

C2 e A.Prof.

27,30

2,73

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

A2

63,84

9,12

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

C1

50,12

7,16

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

C2 e A.Prof.

45,50

6,50

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

A2

63,80

6,38

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C1

50,20

5,02

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C2 e A.Prof.

45,50

4,55

Módulos atención continuada facultativos exentos de gardas de atención especializada.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo

Importe euros

Presenza física

4 horas

158,18

ANEXO XVI
Funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos forenses

1.283,85

Xestión procesual e administrativa

1.108,61

Tramitación procesual e administrativa

911,18

Auxilio xudicial

826,49

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 53,51 €.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados a extinguir pola Lei orgánica 19/2008, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a continuación:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Oficiais

44,38

Auxiliares

34,21

Axentes xudiciais

29,54

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

49,93

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores está fixado como a continuación se indica:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos forenses

64,20

Xestión procesual e administrativa

55,44

Tramitación procesual e administrativa

45,56

Auxilio xudicial

41,33

3. Complemento xeral de posto.

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas extraordinarias

Contía mensual

Contía cada paga

III

 

Director do Imelga

1.526,91

784,91

Subdirector do Imelga

711,30

Xefatura de servizo do Imelga

711,30

Xefatura de sección do Imelga

674,44

Médico forense

563,97

III

A

Xestor procesual

292,45

364,78

IV

C

Xestor procesual xulgados de paz

279,30

351,68

D

Xestor procesual secretarios xulgados de paz

292,48

III

A

Tramitador procesual

248,63

329,62

B

Tramitador procesual

313,20

IV

C

Tramitador xulgado de paz

235,49

316,48

III

A

Auxilio xudicial

186,83

276,78

B

Auxilio xudicial Imelga

251,41

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

173,68

263,61

IV

-

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios paz municipios máis de 7.000 habitantes

423,83

439,52

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é a que se reflicte a continuación para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía de cada unha

Director do Imelga

707,83

Subdirector do Imelga

682,55

Xefatura de servizo do Imelga

682,55

Xefatura de sección do Imelga

682,55

Médico forense

631,98

Xestión procesual e administrativa

399,43

Tramitación procesual e administrativa

348,87

Auxilio xudicial

326,12

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

399,43

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) A contía anual do complemento específico é o que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico anual

Director do Imelga

5.973,99

Subdirector do Imelga

4.854,04

Xefatura de servizo do Imelga

4.567,12

Xefatura de sección do Imelga

4.001,18

Médico forense

2.683,87

Tramitador procesual e adm. Imelga

4.155,63

Auxilio Xudicial Imelga

4.263,96

b) A contía anual do complemento autonómico transitorio é o que se especifica a continuación para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe anual

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

3.953,79

Xestor procesual (III-A)

4.029,90

Xestor procesual servizo común de apoio (IV-D)

5.101,23

Xestor procesual fiscalía (III-A)

4.029,90

Xestor procesual S.C.N.E.(III-A)

5.560,37

Xestor procesual Xulgado violencia sobre a muller (III-A)

4.250,51

Xestor procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

4.031,00

Xestor procesual xulgado de paz (IV-C)

4.040,28

Tramitador procesual (III-A)

4.188,18

Tramitador procesual servizo común de apoio (III-A)

5.260,12

Tramitador procesual fiscalía (III-A)

4.188,18

Tramitador procesual S.C.N.E. (III-A)

4.800,68

Tramitador procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

4.408,90

Tramitador procesual xulgado de Paz (IV-C)

4.206,98

Auxilio xudicial (III-A)

4.295,73

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

4.295,73

Auxilio xudicial S.C.N.E.

5.828,60

Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A)

4.516,68

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

4.303,28

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda.

Partido xudicial/Órgano

Concepto

Importe da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución. (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

236,71

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución. (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia para axuizamento inmediato de faltas

140,28

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia de 8 días

289,31

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

144,65

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 7.2 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade fiscalía de 8 días

210,40

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 7.2 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

105,21

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 8.1 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade 8 días

131,50

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 8.1 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

65,75

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución. (art. 9 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal

52,60

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución. (art. 9 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

26,30

Fiscalías menores capitais de provincia (art. 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

105,21

b) Programa de actuación de fomento da produtividade.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

9,60

Tramitación procesual e administrativa

9,60

Auxilio xudicial

9,60

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

64,61

Tramitación procesual e administrativa

56,70

Auxilio xudicial

48,78

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

263,70

Tramitación procesual e administrativa

210,96

Auxilio xudicial

158,22

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Xornada

Contía diaria

Vespertina de luns a venres

46,08

Sábado

76,80

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións polo persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial: 96 € por cada período de 15 días.