Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 22 Martes, 3 de febreiro de 2015 Páx. 4848

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2015 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2015 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, modificada pola Lei 10/1989, do 10 xullo, convócanse as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2015 para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia, que se detallan nos anexos desta resolución.

Os cursos de idiomas e do Plan formativo ofimático de Galicia que aparecen reflectidos no Plan de formación continua serán obxecto de convocatoria independente.

RESOLVO:

Publicar a convocatoria das actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2015

Sonia Rodríguez Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos dos participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. Os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontran en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria e para cada un dos casos no anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, non entendendo por tales os empregados públicos da Escala de Saúde Pública e Administración Sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. O persoal dependente do Parlamento de Galicia, do Valedor do Pobo, do Consello de Contas, do Consello Consultivo e doutras entidades e organismos públicos poderán acceder ás accións formativas a través dos oportunos convenios que se subscriban para este efecto, de conformidade coa Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10).

3. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas a empregados públicos pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «destinatario» da actividade formativa.

4. Así mesmo, os empregados públicos sinalados no parágrafo anterior poderán acceder a todas as actividades formativas desta convocatoria en que queden prazas vacantes.

Toda persoa solicitante que ao inicio da actividade formativa estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web http://egap.xunta.es.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.es.matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. O número máximo de cursos que se pode solicitar limítase a seis.

4. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado, para un curso que teña coincidencia horaria con outro en que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas e o alumnado pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibiren mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade, permiso de maternidade, etc.) de acordo cos criterios de selección deberán remitir á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao número de fax 981 54 63 39 ou ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es, sen prexuízo do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 62 53, do número de fax 981 54 63 39 e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es.

Cuarta. Presentación de documentación

Dentro do prazo de presentación de solicitudes establecido no punto 1 da base terceira, os empregados públicos pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas, cuxos datos non figuren na base de datos da Dirección Xeral da Función Pública, deberán presentar na EGAP, xunto cunha copia do formulario de solicitude, ao número de fax 981 54 63 39 ou ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es, sen prexuízo do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27), a seguinte documentación:

– Certificado expedido polo órgano responsable de persoal de que dependa a persoa solicitante que indique a súa situación administrativa, o tipo de persoal e a antigüidade na Administración. A falta de presentación destes documentos acreditativos dará lugar á exclusión da persoa solicitante.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10).

Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos cales o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo o que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG do 25).

2. Nas actividades de perfeccionamento de xefatura de sección e de perfeccionamento de xefatura de negociado terán preferencia as persoas que no momento da convocatoria estean a desempeñar un posto de xefatura de sección ou de xefatura de negociado, respectivamente.

3. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo http://egap.xunta.es unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas.

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación.

Ademais, quen facilite os correspondentes datos na solicitude será informado da súa selección a través do correo electrónico e da mensaxaría telefónica. Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de espera, todo isto de acordo co disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo http://egap.xunta.es a lista definitiva de persoas admitidas no curso.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á Escola Galega de Administración Pública cunha anticipación mínima dos tres días hábiles anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27), calquera das seguintes vías:

– O enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es

– O número de fax 981 54 63 39.

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia supere o 50 % das horas lectivas presenciais, pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 75 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Realización de probas

a) Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar as probas de avaliación que para os efectos se establezan, tanto na modalidade de teleformación como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

b) Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A asistencia á sesión presencial de apertura, se a houber.

– A adecuada realización de todas as actividades que o titor propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– A superación das probas de avaliación que para os efectos se establezan.

Nas actividades de perfeccionamento de xefatura de sección e de perfeccionamento de xefatura de negociado o alumnado que suspenda algunha das probas de avaliación terá a posibilidade de realizar outra proba ao final da actividade.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas e o horario en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e do horario da proba final.

Novena. Certificados

a) A EGAP poderá expedir dúas clases de certificados, de asistencia e de aproveitamento. A convocatoria de cada acción formativa determinará que tipo de certificado corresponderá aos alumnos que participen nos cursos.

b) Para a obtención do certificado de asistencia, o alumnado deberá participar con regularidade e dedicación no desenvolvemento da acción formativa. Para os efectos de avaliar os coñecementos adquiridos polo alumnado, a EGAP poderá fixar a realización das probas que considere oportunas.

c) Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe declarando apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

En caso de non superar a proba, tampouco se facilitará certificado de asistencia.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Localidade/
Modalidade

Datas

Data da proba de avaliación

Horario

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC15035

A regulación do silencio administrativo tras a aprobación da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

23.3.2015

26.3.2015

26.3.2015

16.30 a 19.30 h

(L, M, Me e X)

FC15039

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

15.4.2015

9.5.2015

12.5.2015

Teleformación

FC15039

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

15.9.2015

14.10.2015

19.10.2015

Teleformación

FC15042

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

26.5.2015

17.6.2015

22.6.2015

Teleformación

FC15045

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

6.4.2015

23.4.2015

28.4.2015

Teleformación

FC15045

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.6.2015

18.6.2015

25.6.2015

Teleformación

FC15050

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

25.5.2015

14.6.2015

18.6.2015

Teleformación

FC15054

Nocións básicas de contabilidade pública

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

7.4.2015

21.4.2015

21.4.2015

16.30 a 20.30 h

(M e X )

FC15055

Nóminas e retribucións do persoal

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, destinado nas habilitacións de persoal ou que desenvolva funcións de apoio relacionadas coa materia do curso.

Santiago de Compostela

16.3.2015

25.3.2015

25.3.2015

16.30 a 20.30 h

(L, Me, L, M e Me)

FC15056

O control do Goberno e da Administración: especial referencia aos gastos orzamentarios

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

3.3.2015

18.3.2015

24.3.2015

Teleformación

FC15057

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

26.5.2015

17.6.2015

22.6.2015

Teleformación

FC15059

Obradoiro de procedemento administrativo na vía de recurso

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupo A1 e A2 e dos grupos I e II, que exerzan tarefas relacionadas coa tramitación e resolución dos recursos administrativos.

Santiago de Compostela

5.3.2015

12.3.2015

12.3.2015

16.30 a 19:30 h

(X, de L a X)

FC15060

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na comunidade autónoma.Tributos propios e tributos cedidos

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

26.5.2015

12.6.2015

18.6.2015

Teleformación

FC15064

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2015

18.3.2015

24.3.2015

Teleformación

FC15064

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

21.9.2015

6.10.2015

9.10.2015

Teleformación

FC15099

Ética publica. Os códigos éticos e o código ético da Xunta de Galicia

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

18.5.2015

21.5.2015

21.5.2015

16.30 a 19.30 h

(L, M, Me e X)

FC15103

A xurisdición contencioso-administrativa

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1 e A2.

Teleformación

26.5.2015

17.6.2015

22.6.2015

Teleformación

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

FC15038

Administración pública e loita contra a discriminación: fundamentos europeos e praxe administrativa

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Santiago de Compostela

14.4.2015

30.4.2015

30.4.2015

16.30 a 20.30 h

(M, X, M, X, M e X)

FC15041

Cooperación transfronteiriza e cohesión

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

2.3.2015

25.3.2015

26.3.2015

Teleformación

FC15043

Dereito da UE para a xestión administrativa de fondos europeos

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Santiago de Compostela

2.3.2015

25.3.2015

25.3.2015

16.30 a 20.30 h

(L, Me)

Último L e Me 3h

FC15048

Introdución á Union Europea e ao seu dereito

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos C1, C2, III e IV.

Teleformación

14.4.2015

7.5.2015

12.5.2015

Teleformación

FC15049

Introdución ao dereito ambiental europeo

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Santiago de Compostela

4.5.2015

26.5.2015

26.5.2015

16.30 a 20.30 h

(L e M)

Último L e M 3h

FC15058

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea o seu control

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

20.5.2015

3.6.2015

9.6.2015

Teleformación

FC15104

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

27.5.2015

15.6.2015

17.6.2015

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC15028

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

3.3.2015

23.3.2015

26.3.2015

Teleformación

FC15028

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

6.4.2015

23.4.2015

28.4.2015

Teleformación

FC15030

A creatividade, unha gratificante ferramenta de xestión

12

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

25.5.2015

28.5.2015

28.5.2015

16.30 a 19.30 h

FC15031

A elaboración de disposicións de carácter xeral: técnica normativa e correcta redacción das normas

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

11.3.2015

18.3.2015

18.3.2015

16.30 a 19.30 h (Me, X, L, M e Me)

FC15037

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

19.5.2015

11.6.2015

11.6.2015

16.30 a 20.30 h

M e X

(ultima semana 3h)

FC15044

Desenvolvemento e fomento das habilidades comunicativas na Administración pública

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1 e A2.

Santiago de Compostela

4.5.2015

20.5.2015

20.5.2015

16.30 a 20.30 h

(L, Me ,L, M, L e Me)

FC15046

Elaboración de normativa con perspectiva de xénero

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

20.4.2015

30.4.2015

30.4.2015

16.30 a 20.00 h

(L, M, X, L, M e X)

FC15047

Informática básica

20

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

25.5.2015

9.6.2015

9.6.2015

16.30 a 19.30 h

(L a X)

FC15051

Liderado e intelixencia emocional

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

20.4.2015

29.4.2015

29.4.2015

16.30 a 20.30 h

(L e Me)

FC15053

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Teleformación

2.3.2015

22.3.2015

25.3.2015

Teleformación

FC15061

Presentacións de alto impacto

12

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

4.5.2015

12.5.2015

12.5.2015

16.30 a 20.30 h

(L e M)

FC15062

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1 e C2.

Teleformación

3.3.2015

18.3.2015

24.3.2015

Teleformación

FC15062

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1 e C2.

Teleformación

7.4.2015

22.4.2015

28.4.2015

Teleformación

FC15063

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1 e C2.

Santiago de Compostela

4.3.2015

11.3.2015

11.3.2015

16.30 a 19.30 h

(L a X)

FC15066

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

9.4.2015

3.5.2015

7.5.2015

Teleformación

FC15066

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

19.5.2015

12.6.2015

18.6.2015

Teleformación

FC15067

Uso de ferramentas informáticas para a xestión do tempo

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

9.3.2015

12.3.2015

12.3.2015

16.30 a 19.30 h

(L a X)

FC15094

Información e atención ao cidadán

60

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1, C2, III, IV e V, que ocupe postos de traballo nos que realice tarefas de atención ao público e de información ao cidadán.

Teleformación

25.2.2015

23.3.2015

25.3.2015

Teleformación

FC15094

Información e atención ao cidadán

60

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1, C2, III, IV e V, que ocupe postos de traballo nos que realice tarefas de atención ao público e de información ao cidadán.

Teleformación

14.4.2015

8.5.2015

12.5.2015

Teleformación

FC15094

Información e atención ao cidadán

60

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1, C2, III, IV e V, que ocupe postos de traballo nos que realice tarefas de atención ao público e de información ao cidadán.

Teleformación

19.5.2015

12.6.2015

17.6.2015

Teleformación

FC15094

Información e atención ao cidadán

60

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1, C2, III, IV e V, que ocupe postos de traballo nos que realice tarefas de atención ao público e de información ao cidadán.

Teleformación

7.10.2015

5.11.2015

9.11.2015

Teleformación

FC15105

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

24.2.2015

24.3.2015

26.3.2015

Teleformación

FC15105

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

8.4.2015

8.5.2015

12.5.2015

Teleformación

FC15106

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2 e C1.

Mixta

25.2.2015

23.3.2015

25.3.2015

Clases presenciais:

11 e 18 de marzo de 16.30 a 19.30 h

FC15106

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2 e C1.

Mixta

8.4.2015

4.5.2015

7.5.2015

Clases presenciais:

21 e 28 de abril de 16.30 a 19.30 h

FC15107

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lugo

15.4.2015

23.4.2015

23.4.2015

16.45 a 19.45 h

L, M, Me, X, L, M, Me

FC15107

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ourense

1.6.2015

10.6.2015

10.6.2015

16.45 a 19.45 h

L, M, Me, X, L, M, Me

FC15107

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pontevedra

7.9.2015

16.9.2015

16.9.2015

16.45 a 19.45 h

L, M, Me, X, L, M, Me

FC15107

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

23.2.2015

4.3.2015

4.3.2015

16.45 a 19.45 h

L, M, Me, X, L, M, Me

FC15107

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Vigo

19.10.2015

28.10.2015

28.10.2015

16.45 a 19.45 h

L, M, Me, X, L, M, Me

FC15107

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Coruña

16.3.2015

25.3.2015

25.3.2015

16.45 a 19.45 h

L, M, Me, X, L, M, Me

Habilidades pre-directivas

FC15015

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

7.4.2015

30.6.2015

13.5.2015

23.6.2015

Teleformación

FC15015

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

7.4.2015

30.6.2015

13.5.2015

23.6.2015

Teleformación

FC15015

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

8.9.2015

27.11.2015

16.10.2015

30.11.2015

Teleformación

FC15015

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

8.9.2015

27.11.2015

16.10.2015

30.11.2015

Teleformación

FC15016

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

23.2.2015

23.6.2015

27.3.2015

8.5.2015

26.6.2015

Teleformación

FC15016

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

23.2.2015

23.6.2015

27.3.2015

8.5.2015

26.6.2015

Teleformación

FC15016

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

13.4.2015

10.11.2015

22.5.2015

29.6.2015

6.11.2015

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC15029

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

6.4.2015

4.5.2015

7.5.2015

Teleformación

FC15029

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

11.5.2015

4.6.2015

9.6.2015

Teleformación

FC15034

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

25.2.2015

22.3.2015

25.3.2015

Teleformación

FC15034

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

19.5.2015

12.6.2015

17.6.2015

Teleformación

FC15040

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

6.4.2015

5.5.2015

11.5.2015

Teleformación

FC15040

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

13.5.2015

12.6.2015

17.6.2015

Teleformación

FC15068

Xestión de documentos dixitais nas administracións. Rexistro electrónico. Dixitalización, identificación e autenticación

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1 e A2.

Santiago de Compostela

24.2.2015

3.3.2015

3.3.2015

16.45 a 19.45 h

(L a X)

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia Turismo de Galicia

FC15020

Xestión de instrumentos e programas de contabilidade empregados en Turismo de Galicia

25

15

Aproveitamento

Persoal da Axencia Turismo de Galicia, preferentemente o persoal que traballa en áreas de xestión económica e contratación.

Santiago de Compostela

5.5.2015

19.5.2015

19.5.2015

9.00 a 14.00 h

FC15021

Novas tecnoloxías aplicadas ao turismo

25

10

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Axencia Turismo de Galicia.

Santiago de Compostela

13.5.2015

14.5.2015

14.5.2015

9.00 a 14.00 h

FC15022

Normativa turística e inspección turística

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Axencia Turismo de Galicia.

Santiago de Compostela

7.5.2015

4.6.2015

4.6.2015

9.00 a 14.00 h

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

FC15032

Administración remota do posto de traballo corporativo

20

30

Aproveitamento

Persoal informático funcionario ou laboral ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lofaxga (Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico (DOG do 31).

Santiago de Compostela

7.4.2015

28.4.2015

28.4.2015

16.30 a 19.30 h

(L, M e X)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Vicepresidencia

FC15036

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Santiago de Compostela

20.4.2015

23.4.2015

23.4.2015

9.00 a 14.00 h

FC15036

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

A Coruña

4.5.2015

7.5.2015

7.5.2015

9.00 a 14.00 h

FC15036

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Ferrol

19.5.2015

22.5.2015

22.5.2015

9.00 a 14.00 h

FC15036

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Lugo

25.5.2015

28.5.2015

28.5.2015

9.00 a 14.00 h

FC15036

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Ourense

1.6.2015

4.6.2015

4.6.2015

9.00 a 14.00 h

FC15036

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Pontevedra

8.6.2015

11.6.2015

11.6.2015

9.00 a 14.00 h

FC15036

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Vigo

15.6.2015

18.6.2015

18.6.2015

9.00 a 14.00 h

FC15052

Actualización en pericia de familia: o reto da custodia compartida

25

12

Aproveitamento

Psicólogos e traballadores sociais do Instituto de Medicina Legal de Galicia e da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

21.5.2015

22.5.2015

22.5.2015

10.00 a 14.00 h e 16.30 a 20.30 h

FC15073

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Asistencia

Condutores do Parque Móbil da Xunta de Galicia (adscrito á Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza). No caso de haber prazas vacantes, poderán optar a elas condutores pertencentes a outras consellerías.

Santiago de Compostela

20.4.2015

22.4.2015

22.4.2015

16.30 a 20.30 h

FC15073

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Asistencia

Condutores do Parque Móbil da Xunta de Galicia (adscrito á Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza). No caso de haber prazas vacantes, poderán optar a elas condutores pertencentes a outras consellerías.

Santiago de Compostela

27.4.2015

29.4.2015

29.4.2015

16.30 a 20.30 h

FC15095

Condución segura

16

9

Asistencia

Persoal condutor do Parque Móbil da Xunta de Galicia (adscrito á Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza). No caso de quedar prazas vacantes, poderán inscribirse condutores doutras consellerías.

Pastoriza (Lugo)

26.5.2015

26.5.2015

9.00 a 19.00 h

Secretaría Xeral da Igualdade

FC15074

Violencia de xénero

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

30.3.2015

8.4.2015

8.4.2015

16.30 a 19.30 h

FC15096

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

2.3.2015

11.3.2015

11.3.2015

16.30 a 19.30 h

(L a X, L a Me)

FC15097

Igualdade de xénero: perspectiva xurídica

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

4.5.2015

13.5.2015

13.5.2015

16.30 a 19.30 h

(L a X, L a Me)

FC15098

Xénero e políticas públicas. Os orzamentos con perspectiva de xénero.

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente relacionado coa elaboración dos orzamentos.

Santiago de Compostela

18.5.2015

1.6.2015

1.6.2015

16.30 a 19.50 h

Asesoría Xurídica Xeral

FC15065

Os defectos do procedemento administrativo e o seu reflexo na xurisdición contencioso-administrativo

25

21

Aproveitamento

Subgrupos A1, A2 e C1, da Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e entes de dereito público dependentes.

Santiago de Compostela

4.5.2015

13.5.2015

13.5.2015

16.30 a 19.30 h

FC15070

Aspectos prácticos sobre a incidencia da Lei 14/2013 de racionalización do sector público autonómico

20

15

Aproveitamento

Funcionarios e/ou persoal laboral do corpo superior da Administración autonómica e grupo I respectivamente.

A Coruña

4.5.2015

11.5.2015

11.5.2015

17.00 a 20.00 h

FC15071

A xestión do persoal laboral nas administracións públicas. A ordenación da prestación laboral

20

15

Aproveitamento

O curso dirixíase especialmente a persoal dos servizos de recursos e reclamacións dos servizos centrais das consellerías dependentes da Xunta de Galicia así como a persoal dos servizos de persoal tanto dependentes dos servizos centrais como periféricos (delegacións territoriais) das distintas consellerías da Xunta de Galicia.

A Coruña

4.5.2015

8.5.2015

8.5.2015

17.00 a 20.00 h

FC15072

As administracións públicas en época de crise

20

15

Aproveitamento

Funcionarios do subgrupo A1 e A2 e persoal laboral do grupo I do V convenio ou persoal laboral fixo, titulado superior, dos entes instrumentais do sector público autonómico.

A Coruña

2.3.2015

9.3.2015

9.3.2015

17.00 a 20.00 h

FC15075

A distribución de competencias: en especial, unidade de mercado

20

12

Aproveitamento

Subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e entes de dereito público dependentes que sexan licenciados en dereito.

Santiago de Compostela

13.4.2015

16.4.2015

16.4.2015

16.30 a 19.30 h

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

FC15089

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente, para os membros dos comités de Seguridade e Saúde Laboral.

Teleformación

2.3.2015

8.4.2015

13.4.2015

Teleformación

FC15089

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente, para os membros dos comités de Seguridade e Saúde Laboral.

Teleformación

20.4.2015

22.5.2015

26.5.2015

Teleformación

FC15089

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente, para os membros dos comités de Seguridade e Saúde Laboral.

Teleformación

15.9.2015

16.10.2015

20.10.2015

Teleformación

FC15089

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente, para os membros dos comités de Seguridade e Saúde Laboral.

Teleformación

26.10.2015

27.11.2015

4.12.2015

Teleformación

FC15090

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

6.4.2015

24.4.2015

24.4.2015

Teleformación

FC15090

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.5.2015

22.5.2015

22.5.2015

Teleformación

FC15090

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

14.9.2015

2.10.2015

29.10.2015

Teleformación

FC15090

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

19.10.2015

6.11.2015

6.11.2015

Teleformación

FC15091

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo.

Teleformación

2.3.2015

25.3.2015

26.3.2015

Teleformación

FC15091

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo.

Teleformación

13.4.2015

6.5.2015

11.5.2015

Teleformación

FC15091

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo.

Teleformación

21.9.2015

14.10.2015

20.10.2015

Teleformación

FC15091

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo.

Teleformación

19.10.2015

5.11.2015

9.11.2015

Teleformación

FC15092

Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia

25

15

Aproveitamento

Subdirectores/as xerais, xefes/as de Servizo, e especialmente aos/ás directores/as de centros e responsables das unidades administrativas da Administración pública da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

6.5.2015

8.5.2015

8.5.2015

9.00 a 14.00 h

FC15093

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Coruña

9.4.2015

10.4.2015

10.4.2015

8.30 a 14.30 h

FC15093

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ourense

16.4.2015

17.4.2015

17.4.2015

8.30 a 14.30 h

FC15093

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pontevedra

23.4.2015

24.4.2015

24.4.2015

8.30 a 14.30 h

FC15093

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

7.5.2015

8.5.2015

8.5.2015

8.30 a 14.30 h

Consellería de Facenda

FC15009

Xumco2. Usuario avanzado

15

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia: Xunta de Galicia, organismos autónomos e axencias públicas autonómicas.

Santiago de Compostela

18.5.2015

22.5.2015

22.5.2015

16.30 a 19.30 h

FC15010

Xumco2. Principios básicos e funcionamento

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia: Xunta de Galicia, organismos autónomos e axencias públicas autonómicas.

Santiago de Compostela

9.3.2015

12.3.2015

12.3.2015

16.30 a 19.30 h

FC15012

O sistema de información de contratación pública da Comunidade Autónoma de Galicia

15

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

18.3.2015

6.5.2015

6.5.2015

16.30 a 19.30 h

FC15024

Curso práctico de xestión orzamentaria

25

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1 que desenvolva actividades relacionadas coa xestión económica.

Santiago de Compostela

6.4.2015

4.5.2015

4.5.2015

16.30 a 19.30 h

FC15025

Feder: O período de programación 2014-2020

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica, incluídos os entes instrumentais, relacionado directamente coa xestión de actuacións para financiar no marco do P.O. 2014-2020.

Santiago de Compostela

23.3.2015

26.3.2015

26.3.2015

8.30 a 14.30 h e 16.00 a 19.00 h

FC15025

Feder: O período de programación 2014-2020

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica, incluídos os entes instrumentais, relacionado directamente coa xestión de actuacións para financiar no marco do P.O. 2014-2020.

Santiago de Compostela

26.10.2015

29.10.2015

29.10.2015

8.30 a 14.30 h e 16.00 a 19.00 h

FC15026

FSE: O período de programación 2014-2020

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica, incluídos os entes instrumentais relacionados directamente coa xestión de actuacións para financiar no marco do P.O. 2014-2020.

Santiago de Compostela

23.3.2015

26.3.2015

26.3.2015

8.30 a 14.30 h e 16.00 a 19.00 h

FC15026

FSE: O período de programación 2014-2020

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica, incluídos os entes instrumentais relacionado directamente coa xestión de actuacións para financiar no marco do P.O. 2014-2020.

Santiago de Compostela

26.10.2015

29.10.2015

29.10.2015

8.30 a 14.30 h e 16.00 a 19.00 h

FC15027

O Programa operativo de emprego xuvenil

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia relacionado directamente coa xestión de actuacións para financiar no marco do P.O. 2014-2020.

Santiago de Compostela

9.3.2015

12.3.2015

12.3.2015

8.30 a 14.30 h e 16.00 a 19.00 h

FC15069

Cálculos estatísticos básicos co software libre R

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

4.5.2015

3.6.2015

8.6.2015

Teleformación

Consellería de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas

FC15017

Conservación e explotación de estradas

40

30

Aproveitamento

Persoal laboral e persoal estatutario (camiñeiros do Estado) da AXI de categorías que realicen funcións de vixilancia debidamente acreditadas polo correspondente xefe do Servizo da delegación provincial da AXI.
En caso de non cubrirse as prazas con este persoal, poderán entrar persoal da categoría de legoeiro.

Santiago de Compostela

13.4.2015

13.5.2015

13.5.2015

17.00 a 20.00 h

(L e Me)

FC15018

O control no uso do solo

25

35

Aproveitamento

Funcionarios e persoal da Xunta de Galicia e da Administración local de Galicia.

Santiago de Compostela

23.2.2015

5.3.2015

5.3.2015

16.00 a 20.30 h

Consellería de Economía e Industria

FC15076

Accidentes graves. Directiva SEVESO

25

20

Aproveitamento

Enxeñeiros técnicos e superiores, industriais e de minas, dos grupos A1 e A2 da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

20.4.2015

24.4.2015

24.4.2015

16.00 a 20.00 h

FC15077

Seguridade en máquinas e marcación CE

25

20

Aproveitamento

Enxeñeiros técnicos e superiores, industriais e de minas, dos grupos A1 e A2 da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

16.3.2015

20.3.2015

20.3.2015

16.00 a 20.00 h

FC15078

Regulamento electrotécnico para baixa tensión e as súas instrucións técnicas complementarias (R.D. 842.2.2, do 2 de agosto)

30

35

Aproveitamento

1º. Persoal técnico da consellería correspondente ao grupo A1, escala de enxeñeiros/as industriais; grupo A1, escala de enxeñeiros/as de minas; grupo A2, escala de enxeñeiros/as técnicos/as industriais; grupo A2, escala de enxeñeiros/as de minas.
2º. Persoal laboral da consellería coa titulación de enxeñeiro/a superior ou enxeñeiro/a técnico/a das especialidades antes citadas.

3º. Subsidiariamente, persoal técnico doutras consellerías.

Santiago de Compostela

2.3.2015

12.3.2015

12.3.2015

16.30 a 20.30 h

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Cultura

FC15002

Internet e as novas tecnoloxías dixitais para bibliotecas: linguaxes, esquemas, normativas e directrices

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico das bibliotecas, arquivos e museos de Galicia.

Santiago de Compostela

24.3.2015

25.3.2015

25.3.2015

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.00 h

FC15003

Realización de titoriais e presentacións en vídeo para xestores da información

25

24

Aproveitamento

Persoal técnico das bibliotecas e arquivos de Galicia.

Santiago de Compostela

13.4.2015

16.4.2015

16.4.2015

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.00 h

Educación

FC15007

Xestión académica e administrativa nos centros de educación non universitarios a través de XADE

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos C1 e C2, con coñecementos de internet e con conta de correo edu.xunta.es

Teleformación

16.3.2015

15.5.2015

19.5.2015

Teleformación

FC15007

Xestión académica e administrativa nos centros de educación non universitarios a través de XADE

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos C1 e C2, con coñecementos da internet e con conta de correo edu.xunta.es

Teleformación

16.3.2015

15.5.2015

19.5.2015

Teleformación

FC15008

Xestión da aplicación informática do persoal docente

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que traballe na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que traballe na xestión de persoal docente.

Pontevedra

26.2.2015

23.4.2015

23.4.2015

8.00 a 11.00 h

FC15008

Xestión da aplicación informática do persoal docente

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que traballe na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que traballe na xestión de persoal docente.

Ourense

30.4.2015

18.6.2015

18.6.2015

8.00 a 11.00 h

FC15004

Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)

25

20

Aproveitamento

Persoal que ocupe postos de educadores/as ou auxiliares coidadores/as da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Lugo

23.3.2015

27.3.2015

27.3.2015

16.30 a 20.30 h

(L a V)

Consellería do Medio Rural e do Mar

FC15086

Aplicación de ferramentas de medición e de sistemas de información xeográfica (SIX)

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ourense

4.5.2015

14.5.2015

14.5.2015

16.30 a 20.30 h

FC15086

Aplicación de ferramentas de medición e de sistemas de información xeográfica (SIX)

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pontevedra

18.5.2015

28.5.2015

28.5.2015

16.30 a 20.30 h

FC15087

Aplicacións de sistemas de información xeográfica-ARCGIS

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

28.4.2015

30.4.2015

30.4.2015

9.00 a 13.00 h e 15.00 a 19.00 h

FC15087

Aplicacións de sistemas de información xeográfica-ARCGIS

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ourense

14.4.2015

16.4.2015

16.4.2015

9.00 a 13.00 h e 15.00 a 19.00 h

FC15087

Aplicacións de sistemas de información xeográfica-ARCGIS

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pontevedra

21.4.2015

23.4.2015

23.4.2015

9.00 a 13.00 h e 15.00 a 19.00 h

FC15087

Aplicacións de sistemas de información xeográfica-ARCGIS

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lugo

7.4.2015

9.4.2015

9.4.2015

9.00 a 13.00 h e 15.00 a 19.00 h

FC15088

A Lei de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia - texto consolidado

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

20.4.2015

22.5.2015

26.5.2015

Teleformación

FC15100

Formación inspectores sanidade vexetal

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realice funcións de inspección en materias de sanidade vexetal.
Persoal docente dos centros de formación da Consellería do Medio Rural e do Mar.

Santiago de Compostela

4.5.2015

8.6.2015

8.6.2015

9.00 a 14.00 h

FC15101

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

9.3.2015

9.4.2015

13.4.2015

Teleformación

FC15102

Etiquetaxe dos produtos alimentarios. Entrada en vigor do Regulamento UE 1169/2011

30

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realice funcións inspectoras e de control de produtos alimentarios

Santiago de Compostela

15.4.2015

30.4.2015

30.4.2015

9.30 a 14.30 h e 16.00 a 19.00 h

Consellería de Traballo e Benestar

Traballo

FC15079

Evolución tecnolóxica e novidades de xestión no Servizo Público de Emprego de Galicia para o ano 2015

20

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1 e C2 e I, II, III e IV, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

Ourense

20.4.2015

28.4.2015

28.4.2015

16.00 a 20.00 h

FC15079

Evolución tecnolóxica e novidades de xestión no Servizo Público de Emprego de Galicia para o ano 2015

20

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1 e C2 e I, II, III e IV, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

Vigo

29.4.2015

7.5.2015

7.5.2015

16.00 a 20.00 h

FC15079

Evolución tecnolóxica e novidades de xestión no Servizo Público de Emprego de Galicia para o ano 2015

20

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1 e C2 e I, II, III e IV, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

Lugo

11.5.2015

19.5.2015

19.5.2015

16.00 a 20.00 h

FC15079

Evolución tecnolóxica e novidades de xestión no Servizo Público de Emprego de Galicia para o ano 2015

20

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1 e C2 e I, II, III e IV, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

Santiago de Compostela

20.5.2015

28.5.2015

28.5.2015

16.00 a 20.00 h

FC15079

Evolución tecnolóxica e novidades de xestión no Servizo Público de Emprego de Galicia para o ano 2015

20

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, dos subgrupos A1, A2, C1 e C2 e I, II, III e IV, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

A Coruña

1.6.2015

9.6.2015

9.6.2015

16.00 a 20.00 h

FC15080

Os rexistros de cooperativas e doutras entidades de economía social

35

30

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A, B, C e D e persoal laboral dos grupos I, II, III e IV da Xunta de Galicia. Preferentemente persoal adscrito aos rexistros de cooperativas e doutras entidades de economía social.

Santiago de Compostela

4.5.2015

18.5.2015

18.5.2015

8.30 a 14.30 h

FC15081

Fotografía pericial: investigación de sinistralidade laboral

25

24

Aproveitamento

Persoal do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e persoal técnico dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia e do Servizo Galego de Saúde.

Santiago de Compostela

4.5.2015

12.5.2015

12.5.2015

Días 4 e 11:

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.00 h

Días 5 e 12:

9.00 a 14.00 h

Benestar

FC15082

Módulo de cálculo económico na plataforma do Sistema de Información Galego de Atención á Dependencia

20

8

Aproveitamento

Persoal funcionario e laboral dos órganos de valoración e atención á dependencia.

Santiago de Compostela

5.3.2015

5.3.2015

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.00 h

FC15082

Módulo de cálculo económico na plataforma do Sistema de Información Galego de Atención á Dependencia

20

8

Aproveitamento

Persoal funcionario e laboral dos órganos de valoración e atención á dependencia.

Santiago de Compostela

17.3.2015

17.3.2015

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.00 h

FC15083

O dereito da persoa adoptada a coñecer as súas orixes

35

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que traballe no ámbito da familia e menores.

Santiago de Compostela

5.5.2015

26.5.2015

26.5.2015

9.00 a 14.00 h

FC15084

Deterioración cognitiva. Pautas de comunicación e actitudes para o manexo de situacións conflitivas

25

12

Aproveitamento

Persoal que traballa na atención directa a persoas maiores en centros residenciais ou de atención diúrna.

Santiago de Compostela

11.5.2015

13.5.2015

13.5.2015

16.30 a 20.30 h

FC15085

Aplicación informática de soporte ao procedemento de valoración e recoñecemento do grao de discapacidade: novas funcionalidades

30

12

Aproveitamento

Persoal funcionario e laboral das seccións de cualificación e valoración de discapacidades.

Santiago de Compostela

10.3.2015

11.3.2015

11.3.2015

Día 10:

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.00 h

Día 11:

10.00 a 14.00 h