Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Martes, 10 de marzo de 2015 Páx. 9705

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2015 pola que se convoca o 1º curso do título de Experto en Criminoloxía Viaria.

A Academia Galega de Seguridade Pública, coa intención de seguir ampliando a súa oferta formativa e centrándose nas materias que lle son propias cun carácter eminentemente práctico e coa vocación de acadar unha mellor atención ao cidadán e unha maior satisfacción dos seus xestores a través da formación e da innovación, convoca a través desta resolución o primeiro curso do título de Experto en Criminoloxía Viaria, composto en total de dous cursos e 130 horas lectivas.

Este curso de experto nace coa intención de dar unha formación máis global sobre Delincuencia Viaria, tocando aspectos non só xurídicos, senón tamén criminóxenos, psicolóxicos e sociais vinculados a esta materia.

Aprobado o programa anual de actividades para o ano 2015 da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) polo Consello Reitor na súa xuntanza, con data do 23 de decembro de 2014, de acordo co establecido no artigo 9.2.b) da Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Agasp, convócase o 1º curso do título de Experto en Criminoloxía Viaria, de acordo coas seguintes bases:

Primeira. Obxectivos e contido

Obxectivos: o presente curso forma parte da programación necesaria para a obtención do título de experto en criminoloxía viaria, para a obtención desta será necesaria a superación dos dous cursos que a compoñen.

Contido do 1º curso:

1. Criminoloxía do tráfico (20 horas) os días 9 e 10 de abril con horario das 9.00 ás 14.00 e das 16.00 ás 19.00 horas.

2. Aspectos xurídicos da delincuencia viaria (10 horas) os días 27 e 29 de outubro e 24 e 26 de novembro con horario das 16.00 ás 18.00 horas.

3. O proceso penal dos delitos contra a seguridade viaria (10 horas) os días 27 e 29 de outubro e 24 e 26 de novembro con horario das 18.00 ás 20.00 horas.

4. Investigación de sinistros viarios (20 horas) os días 26, 27 e 28 de maio con horario das 9.00 ás 14.00 horas.

5. Psicoloxía do tráfico (10 horas).

O 20 % das horas do curso desenvolverase online, como parte complementaria da formación do alumno en cada materia.

Ao final de cada materia, realizarase un exame e será precisa para a superación do curso, ter aprobados todos os exames realizados.

Segunda. Destinatarios/as

Este curso está dirixido ao persoal dos corpos de policía local dos concellos galegos con coñecementos previos en criminoloxía, polo que preferentemente vai destinado a membros das forzas e corpos de seguridade titulados na materia ou que a cursen na actualidade e que se encontren en situación de servizo activo ou en excedencia por coidado de familiares. Tendo en conta o seu contido teórico tamén poderán acceder a el todos aqueles que formen parte de unidades vinculadas ao tema obxecto de estudo, a seguridade viaria, en particular, aqueles que pertenzan a unidades/seccións de atestados, tráfico…, deberán acreditar estes coñecementos e/ou formación documentalmente.

A baixa laboral por incapacidade temporal impide a participación nas accións formativas convocadas, polo que de producirse esta situación, os/as interesados/as deberán comunicar tal situación ao servizo de formación en seguridade pública da Agasp, competente na materia de forma inmediata, en caso de non o facer serán penalizados coa non participación nas accións formativas da Agasp nun ano contado desde o día seguinte ao que se teña coñecemento do feito, e no caso de estar a realizar efectivamente un curso, non se emitirá diploma ningún (nin asistencia, nin aproveitamento) deste.

Será revisable a admisión de persoas en baixa laboral por incapacidade temporal, cando esta veña producida por accidente de traballo recoñecido como tal e a asistencia ao curso non interfira na súa recuperación.

Terceira. Desenvolvemento da actividade

• Lugar: Academia Galega de Seguridade Pública.

• Datas: do 9 de abril ao 26 de novembro de 2015.

Cuarta. Solicitudes

1. O persoal que desexe participar neste curso deberá cubrir ou formulario de matricula telemática dispoñible na páxina web da Agasp (htpp://agasp.xunta.es), non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.

É preciso que todas as persoas que desexen participar neste curso, manteña actualizados os seus datos persoais, especialmente a conta de correo electrónico e/ou telefono móbil, co obxecto de posibles comunicacións, non suposto de non ser correctos ou exactos os ditos datos, a Agasp non é responsable dos posibles prexuízos causados aos interesados.

2. A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas solicitantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como a imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.

3. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente todos os datos para realizar a selección do alumnado, non se axusten ao modelo normativizado ou sexan presentadas fóra de prazo.

4. Non caso de atoparse nalgún dos supostos que a continuación se indica, o/a solicitante deberán remitir á Agasp, non mesmo prazo establecido para o envío da solicitude de inscrición, a certificación orixinal ou fotocopia legalizada que acredite tal situación: (non será preciso, se tal documentación xa consta en poder da Agasp, neste caso, deberán comunicalo na propia solicitude).

a) Profesionais que estean gozando ou gozasen nos dous últimos anos, dunha licenza de maternidade, dun permiso de paternidade, dunha redución de xornada ou dunha excedencia por coidado de familiares.

5. Cando o curso para o que presenta solicitude requira a presentación de documentación complementaria co obxecto de acreditar circunstancias específicas de acordo cos criterios de selección, deberá remitir tal documentación por fax (886 20 61 22) por correo electrónico (formación.agasp@xunta.es) ou de acordo co establecido non artigo 38.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

6. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución non DOG ata as 14.00 horas da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

7. Non está permitida a realización de cursos que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro non que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. Non caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas, e o/a alumno/a non poderá participar noutros cursos durante un ano desde que se detecte este feito.

Quinta. Criterios de selección

Terán preferencia na selección de alumnado deste curso aqueles profesionais con coñecementos previos en criminoloxía, polo que preferentemente vai destinado a membros das forzas e corpos de seguridade titulados na materia ou que a cursen na actualidade (deberán acreditalo documentalmente de acordo co punto 5 da base cuarta desta convocatoria). E aqueles que formen parte de unidades vinculadas ao tema obxecto de estudo, a seguridade vial, en particular, os que pertenzan a unidades/seccións de atestados, tráfico…

Non caso de quedaren prazas vacantes, os criterios xerais de selección son os que a continuación se indican:

1. Menor número de cursos realizados na Agasp nos dous últimos anos.

2. Por orde de inscrición.

Sempre que cumpran os requisitos exixidos en relación á formación, experiencia e coñecementos na materia terán preferencia na selección os/as candidatos/as que estean gozando ou gozasen, nos dous últimos anos dunha licenza de maternidade, dun permiso de paternidade, dunha redución da xornada ou dunha excedencia para o coidado de familiares, sempre que cumpran os requisitos obxectivos para ser destinatarios do curso.

Ademais, de conformidade co establecido non artigo 37 bis da Lei 7/2004, para a igualdade de homes e mulleres, nos cursos, xornadas ou outras actividades formativas organizadas ou financiadas pola Administración pública galega, reservarase un 50 % das prazas a mulleres que reúnan os requisitos exixidos na convocatoria.

Sexta. Admisión

1. A Agasp publicará na súa páxina web a relación de persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número axeitado de reservas, con, polo menos, 10 días naturais antes do inicio de cada curso.

O prazo de presentación de alegacións será de dez días naturais desde a súa publicación.

Os/as alumnos/as seleccionados serán informados da súa selección a través do correo electrónico e da mensaxaría telefónica, todos aqueles que non figuren na relación, non foron seleccionadas, ben por que ocupan un posto máis afastado na listaxe de reservas, ben por que foron excluídas por algún motivo dos expresados nesta convocatoria, todo de acordo co previsto non artigo 59.6.b) da LRXPAC.

A Agasp resérvase o dereito de solicitar aos concellos de procedencia todos aqueles datos que considere necesarios para a axeitada realización da selección.

2. O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificada ou necesidade do servizo, sempre que se acredite documentalmente o feito alegado polo xefe/a do corpo da policía local do concello no que traballe a persoa responsable deste.

En caso de cambios de cadrante ou quendas de traballo, deberán quedar acreditados suficientemente os motivos destes e que se coñeceron con posterioridade á solicitude de inscrición no curso.

A renuncia debe ser comunicada por escrito a través do modelo que figura na páxina web da Agasp e cunha antelación de 3 días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir vacante.

A renuncia non xustificada ou a non acreditación documental da causa que a produce suporá a exclusión da persoa seleccionada nos seguintes 10 cursos que se convoquen polo servizo de formación en seguridade pública da Agasp e nas que a persoa figurase como posible destinataria destas, sen contar edicións repetidas, cursos xa realizados e que polo menos teñan a mesma carga horaria, do curso polo que foi penalizado.

Sétima. Asistencia aos cursos

1. É obrigatoria a asistencia con puntualidade a todas as sesións do curso.

Durante a realización do curso levarase un control permanente da asistencia a través dos sistemas que se establezan para o efecto, podendo realizarse controis de asistencia extraordinarios.

Unicamente se autorizará a ausencia por causas xustificadas e debidamente acreditadas e, en ningún caso, poderá superar ou 10 % das horas lectivas.

A ausencia xustificada superior ao 10 % do total das horas lectivas suporá a perda do dereito á expedición do diploma, non caso de haber unha segunda edición do curso en cuestión, o servizo de formación en seguridade pública, poderá valorar a posibilidade de que o/a alumno/a poida recuperar as horas non realizadas na edición anterior, en todo caso, para poder valorar esta posibilidade non pode transcorrer máis de seis meses entre unha edición e a seguinte.

A falta de asistencia dun número superior ao 10 % das horas lectivas sen xustificación ou falta de acreditación documental da causa alegada dará lugar non só á perda do dereito ao diploma do curso, senón tamén á penalización coa non participación en cursos da Agasp durante un ano, contado desde o día seguinte ao da finalización do curso.

2. O alumnado deberá asistir ao curso co uniforme regulamentario, no caso de non facelo e non mediar a oportuna causa xustificativa, a Agasp resérvase o dereito a expulsar o/a alumno/a do curso.

3. O alumnado, en ningún caso, estará en posesión da arma regulamentaria dentro da Agasp, nin a portará en calquera actividade lectiva, extra-lectiva ou complementaria organizada (agás nas prácticas e cursos de tiro, para as cales, deberan cumprir de forma estrita as normas e instrucións que se impartan ao respecto).

Oitava. Certificación

1. Para poder superar o curso o alumnado deberá superar un exame presencial que se levará a cabo nas datas que se establezan.

Novena. Desenvolvemento do curso

1. A Agasp poderá suspender a realización de actividades formativas convocadas cando sexa necesario por motivos técnicos ou insuficiencia de solicitudes de participación.

2. A Agasp poderá modificar as datas, horarios, contidos e desenvolvemento dos cursos, así como resolver todas as continxencias e incidencias que poidan xurdir.

3. A Agasp poderá programar cursos diferentes cando así veña exixido por circunstancias que afecten a organización, xestión e docencia.

A Estrada, 2 de marzo de 2015

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública