Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 10 de abril de 2015 Páx. 13775

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 16 de decembro de 2014.

Mediante a Orde do 16 de decembro de 2014 (DOG do 2 de xaneiro de 2015), acórdase convocar o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da devandita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesores e avaliadores e establece no seu punto 2 que as persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor e avaliador nas comisións de avaliación, e deberán ser nomeadas en cada convocatoria, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer público o nomeamento dos asesores e das asesoras que participarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e a súa vinculación coas comisións de avaliación segundo figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2015

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Asesores e asesoras

Sede

Códi_centro

Vinculación coa comisión de avaliación

DNI

Nome e apelidos

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

32008902

Emerxencias sanitarias

33216938Q

Dolores Vázquez Penas

33860280W

Rodrigo Comba Ares

34991747F

Mónica Diéguez Sanmartín

Farmacia e parafarmacia

35281353C

María Elena Pérez de la Fuente

Sistemas microinformáticos e redes

34992684R

Ana Belén Araujo Rivera

34998296R

Santiago García González

CIFP A Farixa

32015050

Proxectos de edificación e obra civil

34919733y

José Antonio González Sánchez

34951993C

Julio Marquina Fuentes

CIFP A Granxa

36007552

Xardinaría e floraría

34937432H

Josefa Saco Dafonte

34992173L

Eliseo Castro Iglesias

CIFP A Xunqueira

36014489

Instalación e amoblamento

35259014Z

José Manuel Míguez Santos

35316868T

José Jorge Alvariñas Villaverde

Instalacións de telecomunicacións

35250486L

José Cancela Vázquez

35428043Q

Mario Fernández España

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15022607

Emerxencias sanitarias

79321240J

Lucía Montero Carreira

35434334M

María Teresa Jiménez Bértolo

Farmacia e parafarmacia

32436214G

Teresa Fernández Graña

CIFP As Mercedes

27006528

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría

33819500R

Luis Besteiro Ventura

33825322G

Luis Lombao López

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

33347587W

Juan Carlos Fernández López

33801098E

Ángel Villar Varela

CIFP Carlos Oroza

36020064

Cociña e gastronomía

44141867Z

Nuria Ruiz Gómez

Panadaría, repostaría e confeitaría

52491339A

Jorge Sánchez Verdeal

Xestión de aloxamentos turísticos

52451329J

Ana Beatriz López Viqueira

CIFP Compostela

15016000

Cociña e gastronomía

78791267Y

Jorge Carou Horta

78793966Z

Zulema Carmen García Campos

Educación infantil

30583793A

Manuel Ángel Taboada Fernández

78785099W

Joaquina Alonso Castro

CIFP Coroso

15014556

Instalacións eléctricas e automáticas

33300277A

Carmen Yolanda Estalote Bouzas

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

52931170M

Sonia Arias Rivas

CIFP Ferrolterra

15006754

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría

32608740F

Ernesto Manuel Varela Freire

47362614W

Esteban Trigo García

Instalacións eléctricas e automáticas

32621450K

Javier Luaces Varela

33840058C

José Antonio Gómez Rodríguez

Preimpresión dixital

52470400V

Manuel Fuentes Daparte

Soldadura, caldeiraría e mecanizado

32631414A

Antonio A. Bugliot Rodríguez

76415415P

Santiago Varela Pedreiro

CIFP Manuel Antonio

36013448

Cociña e gastronomía

36090995Q

Nuria Martínez de Alegría Alonso

36142255D

Alejandro Ares Pires

Emerxencias sanitarias

33225342W

María Lourdes Pérez Gippini

33227340E

María Sofía Goyanes López

Farmacia e parafarmacia

33302665E

María Soledad Vila Rico

Servizos en restauración

35307450N

Higinio Vázquez Aguín

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Cociña e gastronomía

32765472v

José Ricardo Pastoriza Eiriz

32770230Z

Roberto Bermejo González

Servizos en restauración

33282414B

José Alvite Tomé

33861103C

Pablo Sobrado Vázquez

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Emerxencias sanitarias

33246136G

José Franco Vázquez

33860281A

Dolores Castro Álvarez

Farmacia e parafarmacia

33312645C

María Raquel Pazos García

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Electromecánica de vehículos automóbiles

32775869H

José Manuel Grille Martínez

Instalacións eléctricas e automáticas

33306231T

José Luis García García

33317080Q

José María Campa Barcia

Laboratorio de análise e control de calidade

33264261M

Rosa María Domínguez Grela

76492667A

Santiago Díaz Barbeito

Soldadura e caldeiraría

34262935L

Alfonso Saa Arias

52481628K

Ramón Varela Varela

CIFP Porta da Auga

27020793

Obras de interior, decoración e rehabilitación

35303614V

Francisco Luis Fernández Fiuza

CIFP Portovello

32016765

Xestion administrativa

32627943M

Francisco Javier Martínez Serantes

34909745T

María Luísa Romero Cid

35242379P

Agustín Barcala Villamil

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Xestión administrativa

33279834F

María Ángeles Ares Ares

35048778K

Jorge Fernández López

76363949Q

María Elena López Blanco

CIFP Someso

15024513

Carpintaría e moble

32794089E

Javier Iglesias Varela

76345620H

Fernando Ramón Gómez Regueiro

76412824Q

Luis Manuel Beceiro Rodríguez

Construción

32765911L

Manuel Pedro Orgeira Amor

35277585R

Julita Verdejo Rodriguez

Electromecánica de vehículos automóbiles

10065668V

Eliseo León González

Peiteado e cosmética capilar

33271715F

María Monserrat Lourido Nieto

Soldadura

32805852D

José Fernando Román Freire

33827925D

José Bueno Díaz

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Carrozaría

34944357C

Alejandro López Pereiras

35294635P

Eugenio Fernández Villar

Electromecánica de vehículos automóbiles

35292611P

José Garrido García

76989624E

Ramón Molinos Crespo