Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Martes, 21 de abril de 2015 Páx. 15199

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 8 de abril de 2015 pola que nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2015/16 para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia.

A Orde do 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do Sistema universitario de Galicia establece, no número 2 do artigo 4, que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria nomeará os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), de acordo co establecido no convenio asinado polos reitores das universidades do Sistema universitario de Galicia en presenza do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria con data do 12 de marzo de 2001.

O Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas establece, no número 3 do artigo 14 e no número 5 do artigo 26, que o parámetro de ponderación (a ou b) das materias da fase específica será igual a 0,1. As universidades poderán elevar o dito parámetro ata 0,2 naquelas materias que consideren máis idóneas para, de acordo coa finalidade da proba de acceso á universidade, seguir con éxito as ensinanzas universitarias oficiais de grao.

A Lei 6/2013, do 3 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, establece no seu artigo 11 que para o ingreso nos centros universitarios as universidades públicas integrantes do Sistema universitario de Galicia se constitúen nun distrito único para os estudos de grao e máster e as/os estudantes poderán acceder a calquera desas universidades, sempre que reúnan os requisitos académicos necesarios.

As universidades do Sistema universitario de Galicia, para adaptárense ás modificacións introducidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) relativas ao sistema de acceso á universidade, asinaron un Acordo sobre a implantación dun sistema de admisión adicional para o acceso ao Sistema universitario de Galicia dos estudantes de títulos superiores de formación profesional e dos estudantes procedentes doutros sistemas educativos, que foi aprobado polo Consello de Goberno da Universidade da Coruña o 30 de abril de 2014, polo Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela o 23 de abril de 2014 e por Resolución reitoral da Universidade de Vigo o 8 de maio de 2014.

De conformidade co exposto,

DISPOÑO:

Artigo 1

Noméanse como membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para o curso 2014/15 a:

Presidente:

Luís María Hervella Torrón (delegado do reitor da Universidade de Santiago de Compostela).

Vicepresidentes:

Pedro Armas Diéguez (delegado do reitor da Universidade da Coruña).

Antonio Fernández Álvarez (delegado do reitor da Universidade de Vigo).

Vogais en representación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:

Mª del Carmen García Rodríguez.

Amparo Jiménez Carrión.

María Dolores Vázquez Froján.

Artigo 2

Publícanse no anexo desta orde os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2015/16 para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Parámetros de ponderación (0,1 ou 0,2) das materias da fase específica da proba de acceso á universidade para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia no curso 2015/16.

As materias sinaladas con asterisco (*) NON son obxecto de exame na proba de acceso á universidade (PAU) por non impartirse en Galicia no segundo curso do bacharelato. Indícanse as súas ponderacións para os estudantes das comunidades autónomas onde si son obxecto de exame na súa PAU.

RAMA

GRAO

MATERIAS

Análise Musical II

Anatomía Aplicada (*)

Artes Escénicas

Cultura Audiovisual (*)

Debuxo Artístico II

Debuxo Técnico II

Deseño

Economía (*)

Economía da Empresa

Grego II

Hª da Música e da Danza

Historia da Arte

Hª Mundo Contemporáneo (*)

Latín II

Linguaxe e Práctica Musical (*)

Literatura Universal

Matemáticas Aplicadas ás CC.SSS.

Técnicas de Expresión G. P.

Volume (*)

Xeografía

ARTES

E

HUMANIDADES

Belas Artes

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Filoloxía Clásica

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Filosofía

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Historia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

Historia da Arte

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

Humanidades

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Información e Documentación

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Lingua e Literatura Españolas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Lingua e Literatura Galegas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Lingua e Literatura Inglesas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Lingua e Literatura modernas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Linguas Estranxeiras

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Tradución e Interpretación

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Xeografía e Historia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

(*) As materias sinaladas co asterisco non forman parte do plan de estudos 2º de Bacharelato en Galicia e, por tanto, non son obxecto de exame nesta comunidade autónoma.

RAMA

GRAO

MATERIAS

Bioloxía

C. da Terra e Ambientais

Electrotecnia

Física

Matemáticas II

Química

Tecnoloxía Industrial II

CIENCIAS

Bioloxía

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Ciencias Ambientais

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Ciencias do Mar

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Física

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Matemáticas

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Química

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

(*) As materias sinaladas co asterisco non forman parte do plan de estudos 2º de Bacharelato en Galicia e, por tanto, non son obxecto de exame nesta comunidade autónoma.

RAMA

GRAO

MATERIAS

Anatomía Aplicada (*)

Bioloxía

C. da Terra e Ambientais

Física

Matemáticas II

Química

CIENCIAS

DA

SAÚDE

Enfermaría

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Farmacia

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Fisioterapia

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Logopedia

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Medicina

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Nutrición Humana e Dietética

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

Odontoloxía

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Óptica e Optometría

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Podoloxía

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Psicoloxía (1)

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

Terapia Ocupacional

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Veterinaria

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

(*) As materias sinaladas co asterisco non forman parte do plan de estudos 2º de Bacharelato en Galicia e, por tanto, non son obxecto de exame nesta comunidade autónoma.

(1) Para o alumnado que se examine das PAU no ano 2016 (convocatoria ordinaria e extraordinaria) o parámetro de ponderación da materia Matemáticas II correspondente ao grao en Psicoloxía será de 0,1.

RAMA

GRAO

MATERIAS

Bioloxía

C. da Terra e Ambientais

Debuxo Técnico II

Deseño

Economía (*)

Economía da Empresa

Electrotecnia

Física

Matemáticas II

Química

Tecnoloxía Industrial II

ENXEÑARÍA

E

ARQUITECTURA

Arquitectura

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Arquitectura Técnica

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Enxeñaría Agraria

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Enxeñaría Civil

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Enxeñaría da Enerxía

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría de Obras Públicas

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Eléctrica

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Enxeñaría en Organización Industrial

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría en Química Industrial

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Forestal

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Enxeñaría Informática

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Enxeñaría Mariña

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Mecánica

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Naval e Oceánica

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría Química

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Enxeñaría en Xeomática e Topografía

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

(*) As materias sinaladas co asterisco non forman parte do plan de estudos 2º de Bacharelato en Galicia e, por tanto, non son obxecto de exame nesta comunidade autónoma.

RAMA

GRAO

MATERIAS

Análise Musical II

Anatomía Aplicada (*)

Artes Escénicas

Bioloxía

C. da Terra e Ambientais

Cultura Audiovisual (*)

Debuxo Artístico II

Debuxo Técnico II

Deseño

Economía (*)

Economía da Empresa

Física

Grego II

Hª da Música e da Danza

Historia da Arte

Hª do Mundo Contemporáneo (*)

Latín II

Linguaxe e Practica Musical (*)

Literatura Universal

Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas ás CC.SS.

Química

Técnicas de Expresión G.P.

Volume(*)

Xeografía

CIENCIAS SOCIAIS

E

XURÍDICAS

Admón. e Dirección de Empresas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

C. da Activid. Física e do Deporte

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Ciencia Política e da Administr.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Ciencias Empresariais

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Comercio (2)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Comunicación Audiovisual

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

Dereito

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Dirección e Xestión Pública

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Economía

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Educación Infantil

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Educación Primaria

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Educación Social

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Pedagoxía

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Publicidade e Relacións Públicas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

Relacións Laborais e RR.HH.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Socioloxía

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Traballo Social

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Turismo

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Xestión de Pequenas e M. Empresas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Xeografía e Orden. do Territorio

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Xornalismo

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

(*) As materias sinaladas co asterisco non forman parte do plan de estudos 2º de Bacharelato en Galicia e, por tanto, non son obxecto de exame nesta comunidade autónoma.

(2) Para o alumnado que se examine das PAU no ano 2016 (convocatoria ordinaria e extraordinaria) o parámetro de ponderación das materias Economía, Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais correspondentes ao grao en Comercio será de 0,2.