Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 27 de abril de 2015 Páx. 16093

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se anuncia a licitación, mediante procedemento aberto e tramitación ordinaria, da subministración sucesiva de compoñentes informáticos para diversos hospitais (expediente MS-EIL1-15-006).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Enderezo: rúa Doutor Ulises Romero, 1.

3º. Localidade e código postal: Lugo 27003.

4º. Teléfonos: 982 29 60 47/057/229.

5º. Telefax: 982 29 65 92.

6º. Correo electrónico: contratacionadm.eoxi.lugo@sergas.es .

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es .

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata o derradeiro día de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: MS-EIL1-15-006.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: subministración sucesiva de compoñentes informáticos para os hospitais da EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos (HULA, Hospital da Costa e Hospital Comarcal de Monforte de Lemos).

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non.

d) Lugar de execución/entrega: HULA.

1º. Enderezo: rúa Doutor Ulises Romero, 1.

2º. Localidade e código postal: Lugo 27003.

e) Prazo de execución/entrega: doce (12) meses.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco: si.

h) Sistema dinámico de adquisición: non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 30233100-2 e 30237300-2.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado do contrato: 327.432,60 €.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 145.525,60 €. Importe total: 176.085,98 €.

6. Garantías exixidas: definitiva do 5 % do importe de licitación, excluído o IVE.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: ver pregos.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, de ser o caso: ver pregos.

c) Outros requisitos específicos: ver pregos.

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación das ofertas ou de solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: ás 14.00 horas do día 29 de maio de 2015.

Se o derradeiro día de presentación ou envío das ofertas coincide en sábado ou día inhábil, na localidade de presentación, o dito prazo prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.

b) Modalidade de presentación: ver pregos.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral, no 2º andar do HULA.

2º. Enderezo: rúa Doutor Ulises Romero, 1.

3º. Localidade e código postal: Lugo 27003.

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dos (2) meses.

9. Apertura das ofertas.

a) Descrición: apertura pública.

b) Enderezo: sala 305 da Dirección, no 3º andar do HULA, rúa Doutor Ulises Romero, 1.

c) Localidade: Lugo 27003.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: o importe dos gastos de publicidade será por conta do adxudicatario do procedemento.

11. Outras informacións: ver o prego de prescricións técnicas.

Lugo, 7 de abril de 2015

Antonio García Quintáns
Xerente de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos