Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 27 de abril de 2015 Páx. 16101

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2015 pola que se anuncia procedemento aberto, mediante tramitación ordinaria, para a subministración de cabezas milimétricas wr1.5 (500-750 Ghz) e cabezas milimétricas wr1.0 (750-110 Ghz) (expediente 11/15).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

2º. Enderezo: Edificio de Xerencia-Servizos Centrais Campus As Lagoas-Marcosende.

3º. Localidade e código postal: Vigo, 36310.

4º. Teléfono: 986 81 37 67.

5º. Fax: 986 81 38 57.

6º. Correo electrónico: alabel@uvigo.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://tablon2.uvigo.es/listado_expedientes.asp

8º. Data límite de obtención de documentación e información: 18 de maio de 2015.

d) Número de expediente: 11/15.

2. Obxeto do contrato:

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: cabezas milimétricas wr1.5 (500-750 Ghz) y cabezas milimétricas wr1.0 (750-1100 Ghz).

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non procede.

d) Lugar de execución/entrega:

1º. Enderezo: Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación no Campus das Lagoas-Marcosende en Vigo.

2º. Localidade e código postal: Vigo, 36310.

e) Prazo de entrega: 5 meses.

f) Admisión de prórroga: non procede.

g) CPV: 32000000 e CPA: 26.2.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación:

1º. Mellora económica: 40 puntos.

2º. Mellora do marxe dinámica: 40 puntos.

3º. Extensión da garantía: 20 puntos, de acordo coa folla resumo de características.

4. Valor estimado do contrato: 264.913,50 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 264.913,50 € + 55.631,84 € de IVE para soportar.

6. Garantías exixidas:

Provisional: non se exixe. Definitiva: 5 % do importe de adxudicación sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: o que se indica na folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no número 13 da FRC.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: 25 de maio de 2015.

b) Modalidade de presentación: papel 3 sobres A, B e C.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

2º. Enderezo: Edificio de Xerencia Servizos Centrais planta baixa, As Lagoas-Marcosende.

3º. Localidade e código postal: Vigo, 36310.

4º. Enderezo electrónico: alabel@uvigo.es

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: sesión pública para sobres B e C na sala de xuntas do edificio de Xerencia e Servizos Centrais da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: As Lagoas-Marcosende, 2ª planta.

c) Localidade e código postal: Vigo, 36310.

d) Data e hora: publicarase no perfil de contratante da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán a cargo do adxudicatario, aproximadamente 2.400 euros.

11. Otras informacións: (UNVI13-1E-2748). Finánciase parcialmente con fondos Feder nun 80 %, no marco do Programa operativo plurirrexional de economía baseada no coñecemento, e nos programas operativos rexionais correspondentes a cada unha das comunidades autónomas do Obxectivo competitividade rexional e emprego correspondentes ao período de programación dos fondos estruturais 2007-2013. É un contrato suxeito a regulación harmonizada cuxo prazo de execución é de 5 meses e a data límite para a execución de fondos é o 31.12.2015 sen posibilidade de prórroga.

Vigo, 16 de abril de 2015

Por delegación (Resolución 7.5.2014; DOG do 13 de maio)
Manuel Fernández Jauregui
Xerente da Universidade de Vigo