Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 22 de xuño de 2015 Páx. 24799

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 12 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións de programas desenvolvidos polas corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2015, cofinanciada polo Fondo Social Europeo 2007/2013.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 27.23º, atribúelle á Comunidade Autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social, en consonancia coa habilitación competencial outorgada ás comunidades autónomas polo artigo 148.1.20º da Constitución española.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais para Galicia, establece, no seu artigo 58, que as competencias en materia de servizos sociais lle corresponderán á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e ás corporacións locais de Galicia, así como, se é o caso, ás demais entidades públicas previstas no Estatuto de autonomía de Galicia ou establecidas nesta lei. Así mesmo, a Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no seu artigo 5 establece que as actuacións que se desenvolvan desde as administracións públicas para a aplicación das medidas establecidas nesta lei rexeranse tamén polo principio de responsabilidade pública e solidariedade social, polo que os poderes públicos galegos desenvolverán as medidas reguladas nesta lei mediante a rede pública de servizos sociais e de emprego, sen prexuízo do fomento da participación e da colaboración complementaria das entidades de iniciativa social tanto na aplicación de recursos contra a exclusión coma na mellora continua do sistema.

A Consellería de Traballo e Benestar, segundo a estrutura orgánica fixada polo Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, é o órgano que ten asumidas as competencias en materia de servizos sociais, incluíndo as políticas de inclusión social e as relativas á poboación inmigrante que lle corresponden á Xunta de Galicia.

A Unión Europea asume como prioridade converterse nunha economía intelixente, sustentable e inclusiva que desfrute de altos niveis de emprego, de produtividade e de cohesión social.

Para lograr a converxencia con España e a Unión Europea, Galicia deberá aumentar a súa taxa de emprego, mellorando as condicións de empregabilidade e propoñendo oportunidades de integración social e laboral, especialmente entre aqueles grupos que teñen unha menor participación no mercado de traballo e que presentan un maior risco de exclusión.

Nesta liña, aumentar a participación no mercado laboral e mellorar a calidade e produtividade do traballo impulsando a igualdade de oportunidades e a inclusión social dos colectivos máis desfavorecidos son os principais obxectivos deste período.

Así, o programa operativo do FSE de Galicia 2007/2013 establece que os beneficiarios últimos do eixe serán os grupos e persoas con maiores desvantaxes sociais, entre os que se encontran aqueles con maiores dificultades de acceso ao mercado de traballo. Nestes grupos a intervención coas persoas cobra especial importancia por precisar de accións complementarias de acompañamento á inserción laboral dispensadas por persoal técnico cualificado non sempre de fácil alcance para as persoas destinatarias dos programas.

A Consellería de Traballo e Benestar, en virtude das súas competencias en materia de inclusión social, considera de especial interese a posta en marcha de programas dirixidos a compensar as dificultades que presentan estes colectivos.

Baixo este enfoque deseña medidas baseadas principalmente na atención a persoas que atravesan por procesos derivados daquel debilitamento e que precisan dun acompañamento técnico que facilite e/ou posibilite a súa inserción social e laboral. Dentro deste contexto, os perceptores de rendas mínimas, persoas pertencentes a colectivos con dificultades de integración social como a comunidade xitana e os inmigrantes, entre outros, considéranse grupos vulnerables e, polo tanto, susceptibles de seren destinatarios de accións que os acompañen no seu proceso de cambio.

A inclusión nunha mesma base reguladora de diferentes colectivos de alta vulnerabilidade exixe que a ferramenta administrativa coa que se pretenda atender aprecie tanto as súas características comúns como que incida nas súas problemáticas singulares.

Coincidindo en que a atención as persoas baixo un principio corrector ou de reforzo, por persoal técnico cualificado, é a base dunha correcta inserción social, defínese como unidade de atención, para os efectos desta orde, a intervención social entendida como a realización dun itinerario de inclusión sociolaboral a persoas e/ou familias de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral. Neste marco normativo, este entenderase como aquela ferramenta técnica desenvolvida por persoal técnico cualificado no cal este é o responsable de deseñar e conducir, a través do seu acompañamento activo, á realización de accións dirixidas á adquisición e desenvolvemento das habilidades sociais e hábitos prelaborais dos participantes nas accións coa finalidade última de dinamizar as súas capacidades e recursos persoais, sociais e laborais e procurar á súa inclusión social.

Non obstante o anterior, a unidade de intervención así definida descoida aspectos que singularmente afectan en maior grao algúns colectivos, polo que se fai necesario introducir accións complementarias a aquel que traten de compensar eses factores de vulnerabilidade asociados. Estas accións complementarias, en función da problemática que se vai atender, adoptarán formas diversas con diferente intensidade de dedicación técnica.

Estes factores de vulnerabilidade asociados implican intervencións puntuais de diversa índole: son actuacións dirixidas á adquisición de habilidades residenciais e convivencia, habilidades educativas dirixidas a favorecer desde o ámbito sociofamiliar a plena normalización no sistema educativo dos menores a cargo, adquisición de pautas hixiénico-sanitarias, actuacións que impliquen a información, asesoramento e apoio na realización dos trámites administrativos, que en determinados colectivos, como poden ser os inmigrantes, teñan especial relevancia para regularizar a súa situación en España, e todas elas comprenderán actuacións de diferente contido e intensidade, aspectos que deberán referenciarse.

Así, defínense como unidades complementarias de intervencións as actuacións de carácter residencial das persoas e familias incorporadas aos procesos de realoxo e erradicación do chabolismo ou con carencias básicas no fogar. Para os efectos desta orde, estas accións deben entenderse como aquela intervención educacional dirixida a mellorar as condicións residenciais das persoas e/ou familias de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral, tanto nos procesos de realoxo por erradicación do chabolismo como noutros relacionados coas condicións de habitabilidade propias da vivenda en relación cos seus ocupantes (infravivenda), como o acompañamento dirixido á convivencia posterior nunha vivenda normalizada.

Por outra banda, unha intervención pública de fomento como a presente orde de axudas non pode obviar o crecente problema da pobreza infantil como axente de cronificación da pobreza, polo que debe impulsar decididamente programas que inclúan medidas dirixidas a mitigar ese perverso efecto. Por iso, esta orde establece como unidades complementarias de intervencións as accións de carácter educacional e defíneas como aquelas enfocadas a favorecer desde o ámbito sociofamiliar a plena normalización no sistema educativo dos menores ao seu cargo.

Por último, cómpre destacar que as unidades complementarias de carácter hixiénico-sanitarias dirixidas á adquisición de pautas normalizadas de atención aos problemas derivados da súa carencia, as cales, como as outras anteriores deberán referenciarse á súa intensidade e contido.

Finalmente, hai que destacar tamén como unidade complementaria de intervención as actuacións de información, asesoramento e apoio, especialmente no caso das persoas inmigrantes no relativo á realización dos trámites precisos nas autorizacións e renovacións de residencia de traballo, homologación de títulos, reagrupamentos familiares e na emisión de informes de arraigamento e de vivenda axeitada.

En coherencia co anterior e desde o punto de vista de eficacia administrativa, defínese como criterio de repartición económica do crédito un sistema de módulos no cal se reflicten os prezos para cada unha das intervencións sociais que se vaian realizar tomando como referencia básica a atención ás persoas.

A presente orde regula a convocatoria de subvencións ás corporacións locais para o cofinanciamento de programas desenvolvidos polos servizos sociais de titularidade municipal dirixidos á inclusión sociolaboral dos grupos arriba definidos e considerados vulnerables, de conformidade co establecido na normativa estatal básica da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE nº 276, do 18 de novembro) e do regulamento que a desenvolve, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo (BOE nº 176, do 25 de xullo) na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño) e no regulamento que a desenvolve, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro (DOG nº 20, do 29 de xaneiro), no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro (DOG nº 214, do 5 de novembro), Regulamento CE 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE do 17 de decembro), polo que se fixan as normas de desenvolvemento para o Regulamento CE 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, e o Regulamento CE 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, normativa á cal, en consecuencia, se adaptará a esta orde, atendendo, en todo caso, aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade e igualdade e non discriminación.

Nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2015 existe crédito adecuado e suficiente para o financiamento das subvencións previstas nesta orde, no estado de gasto correspondente á Dirección Xeral de Familia e Inclusión. Estas axudas están financiadas polo Fondo Social Europeo 2007/2013 nun 80 %, e pola Comunidade autónoma de Galicia, amais da contribución económica da Administración do Estado, a través do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, no caso dos programas especificamente dirixidos á comunidade xitana.

A solicitude, tramitación e concesión das subvencións obxecto desta orde axustaranse ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, e ao do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, atendendo, en todo caso, aos principios básicos de publicidade, obxectividade e concorrencia.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, polo Decreto 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia e polo Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Esta orde ten por obxecto regular as bases polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás corporacións locais para o cofinanciamento de programas desenvolvidos polos servizos sociais de titularidade municipal dirixidos á inclusión sociolaboral de colectivos de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral e proceder á súa convocatoria, cofinanciada polo Fondo Social Europeo 2007/2013.

Para os efectos desta orde terán a consideración de colectivos de elevada vulnerabilidade os perceptores de rendas mínimas, persoas pertencentes a colectivos con dificultades de integración social como a comunidade xitana e a poboación inmigrante extracomunitaria residente en Galicia.

Estas accións son elixibles no marco do programa operativo FSE Galicia 2007/2013 do eixe 2, temas prioritarios 70 e 71 e cunha cofinanciación do FSE ao 80 %.

Artigo 2. Financiamento

Na concesión das subvenciones reguladas nesta orde destínase os importes sinalados a seguir que figuran na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2015.

Aplicación

Importe

11.05.312C.460.0

306.652,00 €

11.05.313C.460.1

505.701,00 €

11.05.313C.460.2

924.130,00 €

Total

1.736.483,00 €

As contías citadas neste artigo poderán incrementarse de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias e sempre que o incremento se derivase dos supostos contidos no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. A este respecto, poderá incrementarse crédito procedente do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade nos programas dirixidos a inclusión social da comunidade xitana.

A distribución dos créditos dispoñibles entre os diferentes tipos de subvención farase do seguinte xeito:

Programas dirixidos á inclusión social da comunidade xitana: 650.000,00 euros.

Programas dirixidos á inclusión social da poboación inmigrante: 306.652,00 euros.

Programas dirixidos á inclusión social de persoas beneficiarias da renda de inclusión social de Galicia (Risga): 779.831,00 euros.

De non esgotarse todo o crédito destinado a unha tipoloxía de subvención poderá ser utilizado no resto das tipoloxías, sempre que se respecten os principios de elixibilidade que establezan os fondos financiadores das ditas axudas.

Artigo 3. Entidades solicitantes

1. Poderán solicitar as subvencións que se regulan nesta orde as corporacións locais galegas que desexen implantar ou desenvolver o programa mencionado no artigo anterior.

Enténdense incluídas no punto anterior as mancomunidades de concellos e agrupacións de concellos baixo calquera fórmula, incluída a de fusión municipal.

Non obstante o anterior e en relación con aquelas solicitudes presentadas por calquera forma de agrupación de concellos, quedarán expresamente excluídas aquelas solicitudes nas cales non se acredite a realización conxunta do programa. Para estes efectos, considerarase que non queda suficientemente acreditado este punto cando os usuarios participantes do programa estean empadroados nun único concello dos integrantes da dita agrupación ou o servizo a estes non se preste a través dun único dispositivo. Esta última característica non será aplicable no caso de programas de natureza inequívoca e exclusivamente formativa.

En todo caso, a solicitude conxunta de subvención para o desenvolvemento dun servizo ou programa exclúe a posibilidade de solicitude individual para o mesmo programa.

2. En calquera caso, as corporacións locais solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

2.1. Estar inscritas no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.

2.2. Aquelas corporacións locais solicitantes dun programa en favor da poboación inmigrante deberán acreditar a emisión de informes de arraigamento social e vivenda axeitada, que a lexislación en materia de estranxeiría (Regulamento da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social) establece no ámbito da Comunidade Autónoma galega, así como unha porcentaxe mínima de poboación inmigrante extracomunitaria empadroada segundo as seguintes regras:

Concellos: superar o 2,5 % de poboación inmigrante extracomunitaria sobre a poboación total do concello e ter como mínimo empadroadas no concello máis de 100 persoas inmigrantes extracomunitarias. No caso de non superar o 2,5 % de poboación inmigrante extracomunitaria, débese ter como mínimo empadroadas no concello máis de 1.000 persoas inmigrantes extracomunitarias.

Consorcios locais e mancomunidades: superar o 2,5 % de poboación inmigrante extracomunitaria o 50 % dos concellos que integran as ditas entidades e ter de media o consorcio ou a mancomunidade máis de 450 persoas inmigrantes extracomunitarias.

Agrupacións de concellos: superar o 2 % de poboación inmigrante extracomunitaria o 50 % dos concellos agrupados, e ter de media a agrupación máis de 300 persoas inmigrantes extracomunitarias.

O cálculo da poboación inmigrante farase tendo en conta a poboación total e poboación inmigrante extracomunitaria empadroada no ano anterior ao da correspondente resolución de convocatoria.

Os solicitantes deberán manter os requisitos exixidos durante todo o exercicio económico para o cal se concede a subvención, agás a porcentaxe de poboación sobre a poboación total empadroada.

No caso de que o solicitante sexa unha agrupación de concellos, o requisito exixido de emisión de informes de arraigamento social e vivenda axeitada enténdese referido aos concellos que compoñen a dita agrupación.

2.3. As corporacións locais solicitantes dun programa dirixido a inclusión social de persoas beneficiarias da renda de inclusión social de Galicia (Risga), ademais do establecido no artigo 3.1 e 3.2.1, non poderán dispoñer para o seu termo municipal doutros dispositivos de natureza pública distintos dos propios dirixidos ao desenvolvemento dun programa cuxo contido sexa o deseño e realización de itinerarios personalizados de inclusión social dirixidos a persoas beneficiarias da renda de inclusión social de Galicia.

Artigo 4. Disposicións comúns, tipoloxía e criterios de formulación dos programas

1. Disposicións comúns aos programas dirixidos á inclusión sociolaboral de colectivos de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral.

Establécese como elemento destinatario obxecto de atención ás persoas, agás nos casos en que a intervención social vincule varias persoas da mesma familia. No caso de referirse a familias e, para os efectos desta orde, serán aquelas compostas por membros que, compartindo o mesmo marco físico de residencia, estean vinculados por matrimonio ou calquera outra forma de relación estable análoga á conxugal, por adopción, acollemento ou por parentesco de consanguinidade ou de afinidade ata o cuarto grao.

Para os efectos desta orde defínense as seguintes intervencións como diferentes unidades de atención:

a) A intervención social realizada a través de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral, con persoas de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral, a cal constitúe a unidade básica de atención. O itinerario de inclusión sociolaboral defínese, para os efectos desta orde, como aquela ferramenta técnica desenvolvida por persoal cualificado no cal este é o responsable de deseñar e conducir, a través do seu acompañamento activo, á realización de accións dirixidas á adquisición e desenvolvemento das habilidades sociais e hábitos prelaborais dos participantes nas accións, coa finalidade última de dinamizar as súas capacidades e recursos persoais, sociais e laborais e procurar a súa autonomía. Considerarase que cumpren o anterior cando se desenvolvan polo menos seis das actuacións seguintes: valoración social individual, deseño dun itinerario, seguimento, revisión dos obxectivos ou actuacións, medidas de acompañamento, mediación intercultural e orientación social e laboral, seguimento do itinerario sociolaboral, seguimento da escolarización dos menores, seguimento das medidas de acondicionamento das vivendas e convivencia en vivenda normalizada, seguimento de pautas hixiénico-sanitarias, información sobre procesos orientados ao realoxo, mellora de habilidades sociais básicas, técnicas de busca de emprego. Para a consecución destas accións será necesario que a entidade realizase previa ou simultaneamente actuacións de prospección do mercado laboral e/ou intermediación laboral no territorio ou coordinación con outros dispositivos de atención. Será necesario que estas actuacións inclúan, polo menos, a valoración social individual, deseño e/ou revisión dos obxectivos ou actuacións, realización de accións dirixidas á mellora das habilidades sociais básicas, e que se complementen con aquelas que, aínda que non realizadas en presenza do participante, sexan necesarias para a consecución dos seus obxectivos, tales como prospección do mercado laboral e/ou intermediación laboral activa e/ou coordinación con dispositivos implicados no proceso de inclusión pertencentes ao Sistema público de protección social.

b) Accións de carácter residencial dirixidas a persoas e/ou familias incorporadas a procesos de realoxo e erradicación do chabolismo ou con carencias básicas no fogar: constitúe unha unidade complementaria á intervención social e consiste nunha intervención educacional dirixida a mellorar as condicións residenciais das persoas e/ou familias de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral, vinculada tanto a procesos de realoxo por erradicación do chabolismo como a calquera tipo de intervención dirixida á mellora das condicións de habitabilidade propias da vivenda en relación cos seus ocupantes (infravivenda).

c) Accións de carácter educacional a persoas e/ou familias de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral: constitúese como unidade complementaria da intervención social e serán aquelas accións enfocadas a favorecer, desde o ámbito sociofamiliar, a plena normalización dos/as menores desas familias na escola.

d) Accións dirixidas á adquisición de pautas hixiénico-sanitarias: entenderanse como aquelas dirixidas á adquisición de hábitos normalizados coa finalidade de atender e/ou previr as problemáticas derivadas da súa carencia.

e) Accións de asesoramento técnico especializado e apoio ás persoas inmigrantes no relativo á realización dos trámites precisos nas autorizacións e renovacións de residencia e traballo, homologación de títulos, reagrupamentos familiares, e emisión de informes de arraigamento e de vivenda axeitada.

As accións relativas as unidades de intervención sinaladas nas letras b), c), e d), adoptarán as seguintes metodoloxías:

• Accións formativas: consideraranse baixo esta epígrafe aquelas accións presenciais, que teñan unha duración mínima de 10 horas cun contido formativo concreto, cun horario común de impartición e que se realicen de forma grupal cun número non superior de 20 participantes aos cales se lle deseñase unha intervención social. Excepcionalmente, poderanse considerar accións dunha duración inferior á establecida por razón do seu contido, circunstancia que deberá xustificarse axeitadamente na solicitude. Poderán adoptar diferente contido en función das necesidades detectadas e versarán sobre contidos das unidades definidas como complementarias. Terán a consideración de accións formativas a realización de cursos formativo-laborais dirixidos á aprendizaxe dunha profesión ou oficio, tanto teóricos como prácticos, incluíndo as que teñan a finalidade de adquirir as competencias clave, así como aquelas que, sendo desa natureza, se definan como unidades complementarias da intervención social. A realización destas accións formativas unicamente será subvencionable se son realizadas directamente pola corporación local beneficiaria, tanto a través de medios propios ou baixo un procedemento de contratación. Excepcionalmente, poderanse considerar como accións formativas aquelas que teñan como contido formativo accións grupais dirixidas á adquisición e desenvolvemento de habilidades sociais e hábitos prelaborais. Neste último caso, a dita elección por parte da corporación local excluirá a consideración da intervención social realizada a través de itinerarios individualizados de inclusión sociolaboral personalizados como financiables con cargo á presente orde de convocatoria. As accións formativas poderán deseñarse agrupando destinatarios incluídos en varias tipoloxías de programas, para iso a corporación local solicitante deberá expresar claramente este aspecto na solicitude. No caso de que a dita acción formativa sexa concedida, os participantes implicados non poderán ser incluídos na mesma acción formativa dentro doutra tipoloxía de programas.

• Accións informativas: consideraranse baixo esta epígrafe aquelas accións realizadas en presenza do/s beneficiario/s, de contido informativo grupal de duración inferior a 10 horas que versen sobre problemáticas comúns do beneficiario. Poderán adoptar diferente contido en función das necesidades detectadas e versarán sobre contidos das intervencións definidas como complementarias.

• Accións de asesoramento especializado en materia de estranxeiría: considéranse baixo esta epígrafe aquelas accións realizadas con inmigrantes que impliquen a información e asesoramento ás persoas inmigrantes nas distintas situacións xurídicas en que se poden atopar respecto da lexislación de estranxeiría, adquisición de nacionalidade, retorno voluntario, así como a emisión de informes de arraigamento e de vivenda adecuada e información sobre procedementos de validación e homologación de estudos e títulos.

En calquera caso, corresponderalle á comisión de valoración a cualificación das accións formuladas polo solicitante con base nos criterios establecidos neste artigo.

2. Accións subvencionables.

As subvencións reguladas nesta orde será outorgadas segundo a seguinte tipoloxía de programas, onde a corporación local solicitante indicará no programa que presente, segundo os anexos II, III e IV, a intervención social que vai realizar e as súas accións complementarias especificando a súa natureza e demais datos relevantes para a resolución que lle sexan exixidos.

2.1. Programas dirixidos á inclusión social da comunidade xitana.

De acordo cos obxectivos establecidos pola Consellería de Traballo e Benestar no ámbito da inclusión social da comunidade xitana e tendo en conta as directrices marcadas pola Unión Europea no marco de apoio ás políticas destinadas a mellora do emprego e da promoción da inclusión social, esta orde subvencionará programas dirixidos á inclusión da comunidade xitana, que incluirán as seguintes actuacións comprendidas nas seguintes áreas:

1º. Área de inserción e emprego: deseño e posta en marcha de proxectos individualizados de intervención social realizados a través de itinerarios de inclusión sociolaboral enfocados a mellorar a empregabilidade e a inserción laboral da poboación xitana da seguinte tipoloxía de accións.

a) Intervención social realizada a través de itinerarios de inclusión sociolaboral personalizados.

b) Accións formativas dirixidas ao o desempeño dun posto de traballo, tendo en consideración, de ser o caso, o emprego de metodoloxías adaptadas e con horarios flexibles que permitan a conciliación.

c) Accións formativas de alfabetización dixital.

d) Accións formativas no contorno laboral, tales como prácticas en empresas.

e) Accións formativas dirixidas á obtención de títulos e certificados de profesionalidade. Preparación de exames de competencias clave.

f) Accións formativas dirixidas á creación de emprego autónomo e asesoramento para o cumprimento dos requisitos legais e/ou fiscais, con especial atención á venda ambulante e recollida de residuos sólidos.

g) Accións formativas dirixidas á adquisición e desenvolvemento de habilidades sociais e hábitos prelaborais.

h) Accións formativas teóricas adaptadas para a adquisición do permiso de condución, incluíndo a educación viaria e primeiros auxilios.

i) Accións informativas dirixidas á obtención dos requisitos mínimos para o exercicio dunha profesión ou oficio.

Considerarase requisito indispensable para a concesión da subvención que a totalidade dos participantes teña deseñada unha intervención social realizada a través de itinerarios de inclusión sociolaboral personalizados, independentemente de que sexan ou non considerados financiables con cargo a presente orde de convocatoria.

A execución dos ditos itinerarios polos participantes implicará necesariamente a asistencia dos participantes á actividades formativo-laborais das enumeradas nas letras b), c), d), e), f), h) e i) ou similares, os cales poderán realizarse ben directamente pola corporación local beneficiaria, ou ben por outros dispositivos existentes no mercado. Neste último caso, a corporación local beneficiaria poderá subcontratar a dita formación ou ben dirixir os participantes a outros recursos existentes cos que non teña vinculación contractual. Tanto neste último caso como se a acción fose obxecto de contratación deberá solicitar a información precisa sobre a asistencia e aproveitamento da formación recibida, segundo se estableza en modelo normalizado.

2º. Área de vivenda: deseño e posta en marcha de accións de carácter residencial enfocadas a facilitar os procesos de erradicación do chabolismo e acceso á vivenda normalizada, da seguinte tipoloxía de accións:

a) Accións formativas e/ou informativas de educación para a convivencia das persoas e familias incorporadas aos procesos de realoxo ou residentes en vivendas que non reúnen condicións de habitabilidade.

b) Accións formativas e/ou informativas de mantemento e coidado da vivenda cara a convivencia das persoas e familias que xa residen nunha vivenda normalizada.

c) Accións informativas dirixidas á incorporación das familias xitanas na bolsa de alugamento, campañas de información, intermediación no acceso a vivenda usada, etc.

3º. Área de educación: deseño de accións de carácter educacional enfocadas a favorecer desde o ámbito sociofamiliar a plena normalización do alumnado xitano da seguinte tipoloxía de accións:

a) Accións formativas e/ou informativas coas familias para reducir o absentismo escolar dos/as menores e aumentar a participación das familias na escola.

b) Accións formativas e/ou informativas de reforzo, orientación e apoio ao alumnado xitano e, dun xeito especial, ás alumnas, para evitar o abandono prematuro da etapa de escolarización obrigatoria.

c) Accións formativas e/ou informativas das persoas e familias para a transición entre a educación primaria e a secundaria.

d) Accións formativas e/ou informativas de creación de espazos de compensación socioeducativa extraescolar e en medio aberto.

e) Accións formativas de realización de cursos de alfabetización dirixidos a reducir o analfabetismo da poboación maior de 16 anos.

4º. Área de saúde: deseño e posta en marcha de accións enfocadas á promoción integral da saúde da seguinte tipoloxía de accións:

a) Accións formativas e/ou informativas dirixidas ás persoas e familias de sensibilización sobre problemáticas sociosanitarias.

b) Accións informativas dirixidas ás persoas e familias que supoñan campañas específicas de educación para a saúde.

c) Accións formativas e/ou informativas de promoción integral da saúde que inclúan accións de fomento da saúde reprodutiva nas mulleres xitanas, controis médicos e pediátricos e adquisición de hábitos dirixidos á prevención da saúde.

2.2. Programas dirixidos á inclusión social da poboación inmigrante.

De acordo co tema prioritario 70 do eixe 2 do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, a través desta orde subvencionaranse os seguintes programas:

1º. Programas de asesoramento técnico especializado ás persoas inmigrantes. Accións de información e o asesoramento ás persoas inmigrantes nas distintas situacións xurídicas en que se poden atopar respecto da lexislación de estranxeiría.

2º. Programas de integración e inclusión sociolaboral da poboación inmigrante. Dentro destes programas terán a consideración de accións subvencionables as seguintes:

a) Accións formativas de reforzo educativo para o alumnado inmigrante en Galicia.

b) Accións formativas de aprendizaxe das linguas da sociedade de acollida para adultos.

c) Accións formativas previstas na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, dirixidas á acreditar o esforzo de integración.

d) Intervención social realizada a través de itinerarios de inclusión sociolaboral personalizados.

e) Accións formativas para o desempeño dun posto de traballo, tendo en consideración, de ser o caso, o emprego de metodoloxías adaptadas e con horarios flexibles que permitan a conciliación.

f) Accións formativas de alfabetización dixital.

g) Accións formativas no contorno laboral, tales como prácticas en empresas.

h) Accións formativas para a adquisición de competencias clave.

i) Accións formativas dirixidas á obtención de títulos e certificados de profesionalidade.

j) Accións formativas para a creación de emprego autónomo.

Serán persoas beneficiadas dos programas ou actuacións subvencionadas neste punto 2 as persoas inmigrantes que se atopen en situación de vulnerabilidade ou en risco de exclusión social, de acordo co establecido nos artigos 3.1 e 3.3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro.

Cando os participantes nestes programas sexan perceptores da renda de inclusión social de Galicia directos ou indirectos nos termos establecidos no artigo 11 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, será requisito imprescindible que a intervención social se realice a través de itinerarios de inclusión sociolaboral personalizados independentemente de que sexan ou non considerados financiables con cargo a presente orde de convocatoria.

A execución dos ditos itinerarios polos participantes implicarán necesariamente a asistencia dos participantes á actividades formativo-laborais, os cales poderán ser realizados ben directamente pola corporación local beneficiaria, ou ben por outros dispositivos existentes no mercado. Neste último caso, a corporación local beneficiaria poderá subcontratar a dita formación ou ben dirixir os participantes a outros recursos existentes cos que non teña vinculación contractual. Tanto neste último caso como se a acción fose obxecto de contratación deberá recadar a información precisa sobre a asistencia e aproveitamento da formación recibida, segundo se estableza en modelo normalizado.

2.3. Programas dirixidos á inclusión social de persoas beneficiarias da renda de inclusión social de Galicia (Risga).

Considéranse programas dirixidos a inclusión social de persoas beneficiarias de Risga aquelas intervencións sociais individuais que conteñan actuacións dirixidas a facilitar a inserción sociolaboral dos participantes nas accións deseñadas nun itinerario de inclusión sociolaboral. Estes itinerarios incluirán as accións necesarias para o deseño, acompañamento e a mellora de habilidades básicas, desenvolvemento persoal, técnicas de busca de emprego, etc.

A execución dos ditos itinerarios implicará necesariamente que os participantes asistan a actividades formativo-laborais, os cales poderán ser realizados ben directamente pola corporación local beneficiaria, ou ben por outros dispositivos existentes no mercado. Neste último caso, a corporación local beneficiaria poderá subcontratar a dita formación ou ben dirixir os participantes a outros recursos existentes cos que non teña vinculación contractual. Tanto neste último caso como se a acción fose obxecto de contratación deberá solicitar a información precisa sobre a asistencia e aproveitamento da formación recibida, segundo se estableza en modelo normalizado.

Así mesmo, poderanse incluír accións de carácter residencial, educacional, de adquisición de pautas hixiénico-sanitarias ou outras que se consideren necesarias sempre que favorezan a inclusión social, e poderán adoptar a forma de acción formativa ou informativa, segundo a natureza e contido da tarefa que se vai desenvolver.

Para os efectos desta orde terán a consideración de persoas beneficiarias destes programas os beneficiarios directos e indirectos da Risga, en aplicación do artigo 11.3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro.

A realización dun itinerario de inclusión sociolaboral por parte dunha persoa participante con cargo un programa dos establecidos nesta orde de convocatoria considerarase incompatible coa realización do mesmo a través doutra entidade ou doutro programa dos subvencionados mediante esta orde. Para estes efectos contarase coa información contida no ficheiro de protección de datos de carácter persoal «Xestión de Servizos Sociais» da Consellería de Traballo e Benestar, a cal, como responsable del, facilitará a dita información a través da Subdirección Xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social da Dirección Xeral de Familia e Inclusión. Así mesmo, poderanse utilizar datos cedidos doutros ficheiros distintos do anterior.

Poderanse presentar máis dun programa dirixido á inclusión social de persoas beneficiarias da renda de inclusión social de Galicia (Risga) sempre que estes conteñan un contido claramente diferenciado de tipo formativo ou metodolóxico baseado en variables que afecten o colectivo atendido no seu conxunto, aspecto que se fará constar na solicitude e será apreciado pola comisión de valoración.

3. Criterios de formulación dos proxectos.

Na formulación dos proxectos teranse en conta os seguintes criterios:

a) Aplicación do principio de normalización, evitando a duplicidade de recursos e a creación ou mantemento de dispositivos de atención específica.

b) Adopción do enfoque intercultural: accións que procuren o desenvolvemento das persoas nunha perspectiva de fomento da convivencia, a comprensión mutua e a mellora das relacións entre os colectivos destinatarios e o conxunto da sociedade maioritaria.

c) Implicación dos propios colectivos destinatarios no proceso de cambio, se é o caso.

d) Coordinación efectiva no territorio entre recursos públicos e de entidades de iniciativa social para os efectos de acreditación da posible duplicidade na realización dos itinerarios de inclusión sociolaboral. Coordinación interdepartamental das corporacións locais.

e) Incorporación da perspectiva de xénero.

Artigo 5. Gastos subvencionables

Serán gastos subvencionables os derivados da realización das actuacións recollidas no artigo 4 que a seguir se relacionan:

1. Gastos de persoal.

1.1. Gastos de persoal de carácter directo necesarios para a execución das accións: terá a dita consideración o persoal que execute directamente funcións relacionadas coa operación subvencionada e que, polo tanto, desenvolvan funcións inequivocamente identificables con ela. A identificación da operación, no caso de traballadores por conta allea, deberá constar no contrato de traballo ou nunha previa asignación de funcións, no caso de que a xornada de traballo estea integramente destinada á execución da operación ou nunha previa asignación de funcións directas, no caso de dedicación parcial da xornada de traballo. A xustificación destes aspectos incorporarase na solicitude e na xustificación da axuda conforme o establecido no artigo 18.1.2.2 desta orde. Así mesmo, poderá adoptar as seguintes formas:

a) Traballadores contratados pola corporación local: serán subvencionables as retribucións totais correspondentes á execución do programa, incluída a cotización empresarial á Seguridade Social e a parte proporcional da paga extraordinaria que lle corresponda.

b) Traballadores por conta propia contratados pola entidade.

1.2. Gastos de persoal de carácter indirecto: terán a dita consideración aqueles que non teñan vinculación directa co desenvolvemento da operación, pero que resulten necesarios para a súa realización. A asignación destes gastos exixirá a pro rata á operación segundo un método xusto e equitativo, de acordo con principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas, que constará por escrito con carácter previo á realización dos gastos.

1.3. As axudas de custo e gastos de viaxe tamén se rexerán na súa contía pola normativa establecida nos convenios colectivos.

2. Gastos correntes consumibles non amortizables necesarios para a realización da actividade: comprenderán gastos do alugamento debidamente xustificados, gastos de mantemento do equipamento destinado á operación, gastos de material e outros necesarios para execución da actividade. Estes gastos terán carácter directo sempre que estean vinculados exclusivamente á operación e sexan necesarios para a súa execución. No caso de que a súa vinculación non teña natureza exclusiva serán considerados gastos de carácter indirecto e serán aplicables á operación a través dun método de imputación xusto e equitativo, de acordo con principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas, que constará por escrito con anterioridade á realización dos gastos.

3. Os gastos financeiros, os gastos de asesoría xurídica ou financeira, os gastos notariais e rexistrais e os gastos periciais para a realización do proxecto subvencionable e os de administración específicos só serán subvencionables se están directamente relacionados coa actividade subvencionada e son indispensables para a axeitada preparación ou execución desta. Así mesmo, no caso de que se opte por unha contabilización separada da operación a través da apertura ou mantemento separado nunha conta bancaria específica poderán ser subvencionables os gastos de apertura, se é o caso, e os de mantemento.

4. Renting ou gastos de amortización derivados da adquisición de mobiliario, equipamento, vehículos, infraestruturas, bens inmobles e terreos, asignados exclusivamente durante a execución da operación, e, no caso da amortización, sempre que as axudas públicas non contribuísen á súa adquisición. A amortización calcularase de conformidade coas normas de contabilidade xeralmente aceptadas e o custo referirase exclusivamente ao período subvencionable.

5. Gastos dos/das usuarios/as participantes nas accións incluirán: axudas de custo de desprazamento, remuneracións ou asignacións de participantes. Estas axudas de custo de desprazamento ou as remuneracións ou asignacións a participantes non poderán ser percibidas por persoas titulares dunha renda de inclusión social de Galicia que inclúa ese complemento, excluíndose da dita consideración os beneficiarios indirectos da dita prestación. Estas bolsas terán unha contía máxima subvencionable de 9 euros día/lectivo sempre que non superen no seu conxunto o 20 % do importe total do programa subvencionado.

6. Gastos derivados dos seguros de accidentes dos alumnos, así como aqueles outros destinados a cubrir continxencias de risco derivadas da actividade subvencionada.

7. O período de referencia para a imputación dos gastos relativos a todas as axudas reguladas nesta orde será o do 1 de xaneiro de 2015 ao 31 de outubro do mesmo ano e deberán adecuarse aos obxectivos e contidos do programa subvencionado e poderanse verificar a través de constancia documental.

8. Para os efectos destas axudas non se considera subvencionable ningún tipo de taxa, tributo ou imposto, agás o imposto sobre o valor engadido non susceptible de repercusión ou compensación.

9. As dúbidas ou controversias en relación coa subvencionalidade dos gastos serán resoltas pola Consellería de Traballo e Benestar por propia iniciativa ou por petición de calquera das entidades solicitantes.

10. Aqueloutros gastos correntes necesarios para a execución da operación, sempre que cumpran os requisitos establecidos na Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, na Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo, e Orde ESS/1337/2013, do 3 de xullo, que a modifican.

Artigo 6. Subcontratación

1. As actuacións subvencionadas poderán ser obxecto de subcontratación ata un límite máximo do 80 % do seu importe, sempre que se xustifique adecuadamente a súa necesidade. Queda fóra deste concepto a contratación daqueles gastos en que teña que incorrer a entidade beneficiaria para a realización por si mesma da actuación subvencionada.

2. Todo procedemento de contratación deberá respectar os principios de transparencia, publicidade e libre concorrencia; as persoas subcontratistas están obrigadas a facilitar aos organismos de auditoría e control toda a información necesaria relativa ás actuacións subcontratadas. Os/as subcontratistas quedarán obrigados/as soamente ante a entidade beneficiaria, que asumirá a total responsabilidade da execución da actuación fronte á Administración. As corporacións locais beneficiarias das subvencións serán as responsables de que na execución da actividade subvencionada concertada con terceiras persoas se respecten os límites establecidos nestas bases reguladoras en canto á natureza e contía dos gastos subvencionables e exixiranlle aos/ás subcontratistas os documentos acreditativos dos pagamentos correspondentes.

3. En ningún caso poderá concertar a entidade a execución e actividades subvencionadas con:

a) Persoas ou entidades incursas nalgunha das prohibicións do artigo 10 da Lei 9/2007.

b) Persoas ou entidades que percibisen outras subvencións para a realización da actividade obxecto de contratación.

c) Intermediarios/as ou asesores/as cuxos pagamentos se definan como unha porcentaxe do custo total da operación, agás que o dito pagamento estea xustificado con referencia ao valor de mercado do traballo realizado ou dos servizos prestados.

d) Persoas ou entidades vinculadas coa entidade beneficiaria, agás que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado e que se obteña a autorización previa do órgano concedente.

e) Persoas ou entidades solicitantes de subvención na mesma convocatoria e actuación singularizada e que non a obtivesen por non reunir os requisitos ou non alcanzar a valoración suficiente.

4. Cando, de acordo co artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, o importe do gasto subvencionable supere os 18.000 €, a corporación local beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes empresas provedoras, con carácter previo á contracción do compromiso para prestación do servizo, agás no caso de que polas especiais características dos gastos non exista no mercado suficiente número de entidades ou que os gastos se realizasen con anterioridade á solicitude da subvención.

Artigo 7. Compatibilidade das axudas

1. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás que estas estean cofinanciadas co FSE.

2. O importe da subvención concedida non poderá ser en ningún caso de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos supere o custo da actividade que vai desenvolver a entidade solicitante.

3. No caso de entidades solicitantes que sexan perceptoras doutras axudas para a mesma finalidade concedidas por outra entidade, deberán acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución das actuacións. A comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

Artigo 8. Iniciación

1. O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

2. A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.es , de conformidade co establecido nos artigos 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Documentación

1. A solicitude (anexo I), que conterá o conxunto das axudas solicitadas e concedidas que cofinancien o programa, deberá ir acompañada, ademais, pola seguinte documentación:

a) Certificación da entidade en que conste o acordo ou resolución da entidade local de solicitar a subvención.

b) Para o caso de xestión compartida de servizos, deberán achegar o convenio onde se fagan constar expresamente os compromisos de execución asumidos por cada concello membro da agrupación. Tamén debe constar o representante ou apoderado único con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, corresponden á agrupación.

c) Para os efectos establecidos no artigo 3 desta orde, as mancomunidades, consorcios ou áreas metropolitanas, para os efectos de acreditar a realización conxunta do programa, deberán presentar unha memoria de actuación en que conste unha relación de posibles destinatarios na cal figure o seu empadroamento actual e a sede do servizo onde se lles vai dispensar atención.

d) Memoria de aforro de custos presentada por calquera tipo de agrupación de concellos respecto da presentación individual.

e) Capacidade de representación legal do asinante da solicitude naqueles supostos en que o asinante sexa persoa distinta daquela que teña o cargo de alcalde/alcaldesa, presidente/a da entidade local ou representante da agrupación de concellos.

f) Declaración responsable asinada pola/polo representante legal da entidade na cal se exprese que a corporación local está ao día nas obrigas tributarias e sociais e que non concorre ningunha das restantes circunstancias a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (anexo I).

g) Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou entes públicos ou privados nacionais ou internacionais, ou, se é caso, declaración de que non se solicitaron outras axudas ou subvencións (anexo I).

h) De ser o caso, aprobación do plan local de integración da poboación inmigrante.

i) Memoria, asinada polo/pola técnico/a do departamento de servizos sociais da corporación, xustificativa das intervencións incluídas dentro do programa para o que se solicita a subvención, que deberán adecuarse ao establecido no artigo 4 desta orde, a cal detallará individualizadamente o número de intervencións que se van realizar, a súa calendarización, resultados esperados e demais información contida nos específicos segundo a tipoloxía de programa que se presenta (anexo II, anexo III ou anexo IV). Neste anexo inclúese un orzamento desagregado por partidas dos gastos previstos e deberá comprender todos os gastos necesarios para o desenvolvemento e viabilidade do programa. A información mínima contida nestes anexos poderá ser ampliada, a discreción da entidade solicitante, nunha memoria complementaria.

j) Compromiso, asinado polo interventor da corporación local, do mantemento separado na contabilidade dos gastos financiados e de conservar toda a documentación relativa á subvención durante un período de tres anos contados desde o peche do programa operativo FSE Galicia 2007/2013 (anexo VI).

k) Compromiso, por parte do tesoureiro da corporación local, de xustificación dos pagamentos correspondentes aos gastos financiados superiores a 1.000 € mediante extractos ou certificacións bancarias asinadas polo beneficiario e seladas polo banco, para os efectos de cumprir os requisitos establecidos na normativa comunitaria e o artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro (anexo VII).

2. A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010 polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente do formulario principal, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

No caso de que algún dos documentos que vai presentar a persoa solicitante, de forma electrónica, supere os tamaños límites establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido na documentación complementaria para cada procedemento.

Na sede electrónica encóntranse publicados os formatos admitidos para a presentación de documentación. Se o solicitante desexa presentar calquera documentación en formatos non admitidos, poderá realizalo de forma presencial a través de calquera dos rexistros habilitados. A persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

4. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 10. Consentimentos e autorizacións

1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación das bases reguladoras e comporta a autorización da corporación local solicitante para que o órgano xestor obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social a través de certificacións telemáticas. Non obstante, o solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, caso en que deberá presentar as certificacións nos termos previstos regulamentariamente. Para o trámite de adxudicación, estes certificados poderán ser substituídos por declaración responsable do órgano competente que se presentará xunto coa solicitude (anexo I).

Ás solicitudes das persoas interesadas deberanse achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, facendo constar no punto correspondente do anexo I a data e o órgano ou a dependencia nos que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, sempre que non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente, con anterioridade á formulación da proposta de resolución, poderá requirirlle á persoa solicitante a súa presentación, ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o dito documento.

2. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a entidade solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas así como ás sancións impostas no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios, feito que terá lugar agás nos supostos legalmente establecidos. Así mesmo, a relación das corporacións locais beneficiarias e o importe das axudas concedidas será comunicada á autoridade de xestión do programa operativo FSE Galicia 2007/2013, con expresión da operación financiada e os fondos públicos asignados para os efectos de ser publicada.

3. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Consellería de Traballo e Benestar publicará na súa páxina web oficial a relación de entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das entidades beneficiarias e para a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade. Así mesmo, e en aplicación dos artigos 6 e 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006, a dita relación será comunicada á autoridade de xestión do programa operativo FSE Galicia 2007/2013, con expresión da operación financiada e os fondos públicos asignados para os efectos de ser publicada.

4. Autorizarase a través do modelo de solicitude a realización das comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos de identidade da persoa solicitante. No caso de que esta non o autorice, estará obrigada a achegar copia do documento nacional de identidade.

Artigo 11. Instrución dos procedementos

1. A instrución dos procedementos corresponde á Subdirección Xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social. O órgano instrutor realizará, de oficio, cantas actuacións considere necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución.

2. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos, o órgano instrutor requirirá as corporacións locais interesadas para que, nun prazo de dez días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fan, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Os citados requirimentos de emenda, de acordo cos artigos 59, 60 e 61 da indicada Lei 30/1992, poderanse facer ben a través de notificación individualizada, ben mediante publicación no Diario Oficial de Galicia ou no portal de Benestar da Consellería de Traballo e Benestar (http://benestar.xunta), a cal producirá os mesmos efectos que a devandita notificación.

Sen prexuízo do anterior, a Subdirección Xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social poderá comunicar os requirimentos ao enderezo de correo electrónico, sempre que este se indique na solicitude, e entenderase cumprido este trámite coa realización da comunicación nun só intento. Esta comunicación non afectará o prazo establecido no punto anterior.

3. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas feitas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración, regulada no artigo 12.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nesta orde ou na normativa de aplicación ou que non conteñan a documentación necesaria quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de non admisión, na cal se indicarán as causas desta. En todo caso, non se admitirán a trámite, procedéndose ao seu arquivamento sen posibilidade de emenda, as solicitudes que se presenten fóra do prazo establecido.

Artigo 12. Comisión de valoración

1. Conforme o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, crearase unha comisión de valoración que será o órgano colexiado encargado de realizar a selección das solicitudes das subvencións previstas no artigo 4.2 e de emitir o correspondente informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada, indicando a puntuación e a axuda aplicable en cada caso. A composición da comisión de valoración será a seguinte:

– Presidente/a: o/a subdirector/a xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social.

– Vogais: o/a xefe/a de Servizo de Inclusión Social e Acción Social e un/unha funcionario/a adscrito á Subdirección Xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social. Ademais, actuando como secretario/a, con voz pero sen voto, un/unha funcionario/a por proposta do presidente.

En caso de ausencia dalgún membro da Comisión de Valoración, será substituído pola persoa designada pola presidenta.

2. Para o exercicio das súas funcións, esta comisión poderá solicitar informes dos servizos técnicos pertinentes, que non terán carácter preceptivo nin vinculante.

3. Unha vez avaliados os expedientes e determinado o importe concedido a cada actuación, a comisión fixará o limiar mínimo de puntuación necesario para acadar axuda, tendo en conta o crédito orzamentario e a contía máxima de axuda por actuación establecida, e presentaralle á persoa responsable do departamento a correspondente proposta de adxudicación.

4. No caso de existiren solicitudes susceptibles de axuda pero que non se inclúen na proposta anterior por terse esgotado o crédito dispoñible, quedarán en reserva para seren atendidas, ben co crédito que quedase libre por producirse algunha renuncia ou por modificación nos proxectos inicialmente subvencionados, ou ben por incremento do crédito orzamentario destinado a esta subvención, de acordo co establecido no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Para estes efectos, poderán realizarse sucesivas propostas de resolución conforme o sinalado nesta base.

Artigo 13. Criterios de valoración das subvencións

1. Criterios de valoración de programas dirixidos á inclusión social da comunidade xitana.

A comisión de valoración aplicará os seguintes criterios, segundo a súa importancia, sinalada en termos de porcentaxe:

a) A xustificación da necesidade e o impacto social das medidas que se van implantar, e a adecuación dos proxectos ás actuacións prioritarias a que se refire o artigo 3.2.1 da presente orde: 30 puntos, a puntuación máxima acadarana aqueles que incorporen actuacións enfocadas a facilitar os procesos de erradicación do chabolismo e acceso á vivenda normalizada.

b) A presentación conxunta de solicitude por calquera tipo de fórmula de agrupación de concellos, agás fusión municipal: 10 puntos.

c) Número de destinatarios potenciais do proxecto residentes dentro do termo municipal ou agrupación de concellos: 10 puntos.

d) A continuidade dos proxectos desenvolvidos en anos anteriores e os resultados da súa avaliación: 10 puntos.

e) Carácter integral dos proxectos de maneira que se aborden conxuntamente actuacións en máis dunha das áreas sinaladas no artigo 3.2.1 desta orde: 20 puntos, outorgándose de xeito proporcional ao número de áreas nas que se proxecten accións.

f) Memoria de aforro de custos presentada por calquera tipo de fórmula de agrupación de concellos, agás fusión municipal respecto da presentación individual: 10 puntos.

g) A coordinación dos proxectos das corporacións locais cos desenvolvidos por outras entidades, evitando crear redes paralelas de atención e duplicación de recursos: 10 puntos.

Amais do anterior, outorgarase 30 puntos pola presentación de solicitudes por parte dunha fusión de concellos. Neste caso, non serán de aplicación os criterios establecidos nas letras b), c) e f) deste artigo.

Para a apreciación dos criterios establecidos na letra a) deste artigo a comisión de valoración, amais dos datos que se achegan coa solicitude, poderán ter en conta outros, sempre que sexan extraídos de informes dos organismos oficiais competentes na elaboración e difusión dos citados datos, logo de audiencia ao interesado.

A puntuación máxima será de 100 puntos.

2. Criterios de valoración de programas dirixidos á inclusión social da poboación inmigrante.

As solicitudes presentadas para desenvolver os proxectos subvencionables serán obxecto de valoración, de acordo cos seguintes criterios:

a) Eficiencia e calidade técnica do proxecto: 30 puntos, desagregados nas epígrafes seguintes:

• Calidade técnica do proxecto referida ás actividades, ao calendario de realización e a os recursos previstos para a consecución dos obxectivos do proxecto: 15 puntos.

• Eficiencia do proxecto tendo en conta o seu custo medio en relación co número de persoas inmigrantes beneficiarias: 10 puntos.

• Continuidade dos proxectos que tivesen unha valoración satisfactoria dos seus resultados en anteriores convocatorias: 5 puntos.

b) Necesidade social do proxecto e adecuación ás actuación subvencionables referidas no artigo 3.2.2: 20 puntos dos cales se reservarán 10 puntos para aqueles programas dirixidos a perceptores directos ou indirectos da renta de integración social.

c) Poboación total e poboación inmigrante extracomunitaria empadroada no ano anterior ao da correspondente resolución de convocatoria: ata 10 puntos.

• Do 2,5 % ao 3 % de poboación inmigrante extracomunitaria, ou número de inmigrantes extracomunitarios superior a 1.000: 1 punto.

• Do 3 % ao 3,5 % de poboación inmigrante extracomunitaria: 2 puntos.

• De máis do 3,5 % de poboación inmigrante extracomunitaria: 3 puntos.

Adicionalmente, incrementarase a puntuación nos seguintes casos:

• Superar as 1.000 persoas inmigrantes extracomunitarias: 3 puntos.

• Superar as 3.000 persoas inmigrantes extracomunitarias: 5 puntos.

• Superar as 8.000 persoas inmigrantes extracomunitarias ou superar o 10 % da poboación inmigrante extracomunitaria: 7 puntos.

d) Proxectos compartidos: ata 30 puntos.

i) Pola presentación de solicitude conxunta por máis dunha entidade local baixo calquera fórmula (agrupación, asociación, mancomunidade, ou calquera outra similar, agás a fusión de concellos): 10 puntos.

ii) Memoria de aforro de custos respecto da prestación de modo individual: 10 puntos.

iii) Carácter integral dos proxectos, cando se aborden máis dunha das áreas previstas no artigo 3.2.2: 10 puntos.

Ademais, outorgarase 30 puntos pola presentación de solicitudes por parte dunha fusión de concellos. Neste caso, non serán de aplicación os criterios establecidos nas letras i), ii) e iii) deste artigo.

e) Entidades locais con plans locais de integración da poboación inmigrante aprobado polo pleno do concello ou pola xunta de goberno local ou órganos equivalentes no caso de consorcios ou mancomunidades: 10 puntos.

A puntuación máxima será de 100 puntos.

3. Criterios de valoración de programas dirixidos á inclusión social de persoas beneficiarias da renda de inclusión social de Galicia (Risga).

a) A xustificación da necesidade e o impacto social das medidas que se van implantar: 25 puntos, que terá en conta a proporcionalidade entre a poboación beneficiaria e a residente no territorio.

b) Contido técnico do programa, incidindo, entre outras variables, na oportunidade e viabilidade das medidas comprendidas nas intervencións sociais deseñadas: 35 puntos, reservándose 10 puntos cando estean previstas accións noutras áreas de intervención distintas da de inserción social e laboral.

c) A presentación conxunta de solicitude por calquera tipo de fórmula de agrupación de concellos, agás fusión municipal: 10 puntos.

d) O número de destinatarios potenciais do proxecto residentes dentro do termo municipal ou agrupación de concellos: 10 puntos.

e) Memoria de aforro de custos presentada por calquera tipo de fórmula de agrupación de concellos, agás fusión municipal respecto da presentación individual: 10 puntos.

f) A coordinación dos proxectos das corporacións locais cos desenvolvidos por outras entidades, evitando crear redes paralelas de atención e duplicación de recursos: 10 puntos.

Amais do anterior, outorgarase 30 puntos pola presentación de solicitudes por parte dunha fusión de concellos. Neste caso, non serán de aplicación os criterios establecidos nas letras c), d) e e) deste artigo.

Para a apreciación dos criterios establecidos na letra a) deste artigo a comisión de valoración, amais dos datos que se achegan coa solicitude, poderá ter en conta outros, sempre que sexan extraídos de informes dos organismos oficiais competentes na elaboración e difusión destes datos, logo de audiencia ao interesado.

A puntuación máxima será de 100 puntos.

Artigo 14. Determinación do importe das subvencións

Unha vez valoradas as solicitudes por tipoloxías conforme os criterios establecidos no artigo anterior, obterase unha relación ordenada delas, a cal se empregará como listaxe para a asignación do crédito dispoñible na convocatoria, que se distribuirá segundo o establecido no parágrafo seguinte. No caso de que a corporación local presente máis dun programa por tipoloxía e estes resulten concedidos, o programa considerado non prioritario ocupará o lugar que lle corresponda segundo a puntuación acadada, pero sempre a continuación dos outros programas concedidos aos restantes solicitantes. A cualificación sobre a prioridade do programa presentado deberá constar expresamente na solicitude.

• Módulo de intervención social realizada a través de itinerarios de inclusión sociolaboral a persoas de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral: 1.250 € por participante. Este módulo unicamente será aplicable para o cálculo do importe da axuda se inclúe as accións formativas de carácter prelaboral impartidas pola propia corporación local beneficiaria.

• Módulo de accións formativas teóricas/práctica/s, tanto se se imparte nun aula ou en dependencias dunha empresa, sempre que comporte a presenza dun monitor para o seu desenvolvemento: 40 €/hora, incluíndo todos os gastos que comporte a realización do programa.

• Módulo de formación práctica laboral en dependencias dunha empresa: 1,5 € por hora e participante ou 0,19 € por quilómetro, participante e día de asistencia, como máximo, en concepto de axuda ao transporte e/ou outros gastos.

• Módulo formativo de permiso de conducir: 20 € ou 46 € por hora de formación, cando conteña formación dirixida a adquisición do permiso de condución tipo B ou C, respectivamente.

• Módulo de accións informativas: 5 € por unidade obxecto de atención.

• Módulo de asesoramento técnico especializado en materia de inmigración: 100 € persoa e ano.

En ningún caso o importe máximo da axuda para conceder superará o importe resultante das operacións anteriores e, como límite máximo de axuda concedida o importe de 50.000 € por cada programa subvencionado nos artigos 4.2.1 e 4.2.3, agás no caso de solicitude conxunta en que a dita contía se elevará a un importe máximo de 57.500 €.

No caso dos programas recollidos no punto 4.2.2 dirixidos á inclusión social da poboación inmigrante, o importe máximo da axuda non superará o importe resultante das operacións anteriores e como límite máximo de axuda establécese o importe de 25.000 € por cada programa subvencionado, agás no caso de solicitude conxunta en que a dita contía se elevará a un importe máximo de 28.750 €.

Artigo 15. Resolución

1. A concesión das subvencións obxecto desta orde será resolta pola directora xeral de Familia e Inclusión, actuando por delegación da conselleira de Traballo e Benestar por proposta do órgano instrutor e unha vez fiscalizada a proposta pola intervención delegada. Poderá concederse subvención a máis dun programa dunha mesma corporación local.

2. As resolucións recaídas serán motivadas e notificaranse ás corporacións locais interesadas no prazo máximo de catro meses contados a partir do día seguinte da publicación desta orde. Se vence o prazo máximo para resolver sen que recaia resolución expresa, entenderase desestimada.

3. En aplicación do artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, cando o importe da axuda da proposta de resolución provisional sexa inferior ao que figura na solicitude, poderase instar nun prazo de dez días, a reformulación da solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención concedida e/ou formular as alegacións que se consideren pertinentes. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos e que deron lugar ao seu outorgamento. Así mesmo, a dita reformulación non poderá comprometer o desenvolvemento e viabilidade do programa, polo que se deberán manter aqueles gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

4. Todos estes aspectos serán apreciados pola comisión de valoración quen dará a súa conformidade e remitirá o actuado á persoa titular da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, quen ditará resolución, a cal terá carácter definitivo.

5. A proposta de resolución definitiva notificaráselle ás corporación locais solicitantes. Unha vez notificada a resolución definitiva, as corporacións locais beneficiarias dispoñerán dun prazo de dez días para a aceptación da subvención. Se transcorrido o dito prazo non se produce manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Artigo 16. Modificación da resolución de concesión

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de axudas ou subvencións outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión. Non obstante o anterior, como regra xeral, permítese a acumulación de axudas, sempre que o importe total destas non supere o custo total do programa. Este aspecto farase constar na resolución de concesión. O sistema de selaxe de orixinais a que se refire o artigo 18.1 desta orde servirá a estes fins como mecanismo de control da concorrencia de subvencións.

2. Así mesmo, poderá acordarse a modificación da resolución da subvención, por instancia do beneficiario, sempre que se cumpran os requisitos previstos no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

3. Sen prexuízo do establecido no artigo anterior e con carácter excepcional poderanse efectuar resolucións complementarias fóra do prazo establecido, cando non fose posible efectualas dentro del, por existir fondos procedentes de renuncias de subvencións inicialmente concedidas ou doutro tipo de remanentes, ou debido a un incremento dos créditos dispoñibles, nos termos establecidos polo artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Neste caso, salvo que se acuda a unha convocatoria complementaria, non poderán terse en conta outras solicitudes distintas ás consideradas para a resolución inicial.

4. Serán de aplicación aos beneficiarios das subvencións recollidas nesta orde o réxime de infraccións e sancións previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Artigo 17. Obrigas das corporacións locais subvencionadas

As corporacións locais que sexan subvencionadas deberán:

a) Acreditar a realización do programa ou acción que fundamenta a concesión da subvención, o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concedente, mantendo de forma separada na contabilidade os gastos financiados. Para tal efecto, coa xustificación do gasto a corporación local deberá achegar una explicación razoada do sistema de contabilización elixido. Así mesmo, deberá conservar toda a documentación relativa á subvención durante un período de tres anos contados desde o peche do programa operativo FSE Galicia 2007/2013.

b) Facer constar, en todo tipo de publicidade e información relativos aos programas e actuacións concedidos, a condición de subvencionada, no seu caso, polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, pola Consellería de Traballo e Benestar e o Fondo Social Europeo 2007/2013, conforme a normativa comunitaria, figurando a dita publicidade, como mínimo, nos partes de asistencia/participación, enquisas de avaliación ou certificado de asistencia.

c) Informar que as actuacións obxecto desta orde están financiadas, se é o caso, polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a Xunta de Galicia (Consellería de Traballo e Benestar) e polo FSE, así como dos obxectivos dos ditos fondos, en aplicación dos artigos 8 e 9 do Regulamento (CE) 1828/2006, e ao programa operativo FSE Galicia 2007/2013.

d) O importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada. Para estes efectos, comunicará a obtención de axudas ou subvencións para a mesma finalidade procedentes de calquera administración pública, de calquera dos seus organismos autónomos, entes ou sociedades tanto públicos como privados, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución dos programas. A comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Adecuar a metodoloxía das actuacións, así como a de recollida e proceso de datos de seguimento de beneficiarios ás fórmulas que, se é o caso, propoña a Consellería de Traballo e Benestar e, se así é requirido, incorporaranse como usuarios da aplicación informática deseñada e implantada para os efectos de seguimento das actuacións. Amais do anterior e para os efectos de xustificación da realización das accións obxecto de axuda, notificarase obrigatoriamente a información establecida no artigo 18.1 en relación co cumprimento da acreditación de unidades físicas de atención consideradas como módulo para cada un dos participantes das accións. En particular, e coa periodicidade coa que sexa requirido, deberá comunicar á Dirección Xeral de Familia e Inclusión o cumprimento polos usuarios beneficiados das accións subvencionadas, comunicación en que se fará constar, como mínimo, os seus datos de identificación e o seu grao de cumprimento.

f) Remitir no prazo de dez días a aceptación da subvención así como os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Traballo e Benestar.

g) Facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Familia e Inclusión, polos órganos verificadores que se establezan en aplicación do artigo 13 do Regulamento (CE) 1828/2006, do 8 de decembro, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas, o Tribunal de Contas, e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

h) Acreditar, mediante declaración responsable, atoparse ao día nas obrigas tributarias e fronte á seguridade social, en virtude dos artigos 10 e 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

i) As corporacións locais estarán obrigadas ao cumprimento da normativa en materia de protección de datos de carácter persoal e, en concreto, á Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e ao Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da dita lei. O consentimento das persoas usuarias dos programas de inclusión social para o tratamento dos seus datos de carácter persoal implicará necesariamente a autorización expresa para o tratamento e comunicación dos seus datos ao «Ficheiro de datos de carácter persoal. Xestión de Servizos Sociais», creado pola Orde do 15 de decembro de 2011 (DOG nº 246, do 27 de decembro). A entidade local beneficiaria das axudas convocadas será a responsable de solicitar e custodiar a dita documentación, sen prexuízo da posible cesión de datos para os efectos de xustificar a subvención concedida.

j) Todas aquelas obrigas e requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e a súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 18. Pagamento e forma de xustificación das subvencións

Respecto á forma de pagamento observarase o disposto na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e na normativa comunitaria de aplicación.

1. A xustificación da subvención realizarase pola modalidade de conta xustificativa, segundo se establece a continuación:

A corporación local deberá xustificar tanto as accións como os gastos realizados conforme o establecido a continuación:

1.1. Memoria económica xustificativa que conterá:

• Acreditación do número de unidades de atención realizadas.

• Contía total de subvención xustificada, calculada sobre o número de unidades de atención xustificadas segundo o anterior.

Para os efectos do cumprimento da acreditación de unidades físicas de atención consideradas como módulo deberá xuntarse documentación xustificativa do número de participantes nas accións subvencionadas, identificación veraz dos participantes ao que se xuntarán intervencións sociais realizadas, horas de formación realmente impartidas ou de realización da acción informativa, e partes de asistencia/participación asinados pola persoa participante e responsable/técnico da realización da actuación, que se engadirán como addenda a este e cuxo modelo será facilitado con posterioridade pola Dirección Xeral de Familia e Inclusión. Así mesmo, como complemento de xustificación das intervencións sociais, engadirase un parte de asistencia/participación de cada unha das sesións/accións realizadas. Para estes efectos, utilizarase como modelo os formularios de rexistro de accións do sistema de información deseñados para o efecto. No caso de subcontratación, os partes de asistencia arriba mencionados deberán conter, ademais, a sinatura do seu responsable executor. A documentación xustificativa da intervención social, no caso de que esta non sexa financiable por esta orde de convocatoria, será substituída por unha declaración do técnico responsable do programa onde se especifique que a dita actuación se desenvolve no marco dunha intervención social. En todo caso, esta acreditación implicará necesariamente a autorización expresa da persoa usuaria para o tratamento e comunicación dos seus datos de carácter persoal, será a entidade a responsable de solicitar e custodiar a dita documentación. No caso de asesoramento técnico especializado a inmigrantes, deberá achegarse parte de actuación asinada polo/a técnico/a responsable e pola persoa usuaria do servizo.

1.2. Certificación do órgano que teña atribuída na corporación local as correspondentes facultades de control, xunto cunha relación dos gastos comprendidos na dita certificación. A estes documentos xuntarase:

1.2.1. Relación de gastos de persoal xunto coa copia das nóminas, boletíns de cotización á Seguridade Social, documentos de retención do imposto da renda sobre as persoas físicas, así como dos documentos xustificativos dos pagamentos.

1.2.2. Relación numerada de facturas con expresión do seu número, acredor, data de emisión, concepto e importe e data de pagamento, xunto coas facturas estampilladas pola propia corporación local que soporten o gasto, ou documento contable de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa. As facturas deberán cumprir o disposto no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación (BOE do 1 de decembro).

Polo que respecta aos gastos realizados con medios ou recursos propios, xuntaranse os documentos acreditativos dos gastos e a indicación dos criterios de repartición dos custos xerais e/ou indirectos incorporados na relación. En concreto, e con respecto aos gastos de persoal e en aplicación do artigo 5.1.1 desta orde, incorporase copia compulsada do contrato de traballo, e/ou resolución expresa, asinadas polo representante da corporación local e o traballador, acreditativa da adscrición do persoal ao programa subvencionado, coa descrición das tarefas concretas que se van desempeñar, a dedicación horaria prevista, a duración da adscrición e o método de cálculo empregado e, de ser posible, os partes de traballo correspondentes.

En todo caso, calquera gasto imputado, tanto as retribucións de persoal como as facturas ou calquera documento acreditativo que figure e se xunte ás relacións, deberán achegarse cos documentos acreditativos de ter realizados os pagamentos do correspondente gasto mediante extractos ou certificacións bancarias asinadas polo beneficiario e seladas polo banco, para os efectos de cumprir os requisitos establecidos no artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, aceptándose a xustificación do pagamento mediante recibo do beneficiario e a súa consecuente saída de gasto en contabilidade no caso das bolsas referidas no artigo 5.5 desta orde e sempre que o importe non exceda os 1.000 €. Para estes efectos, considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do referido prazo de xustificación. Exceptúanse aqueles gastos cuxos pagamentos deban efectuarse nun momento posterior, por axustarse aos calendarios de recadación, como os ingresos a conta do IRPF ou cotas por seguros sociais liquidables con posterioridade á data de xustificación. O importe destes ingresos ou cotas considerarase xustificado coa presentación do documento de gasto (factura ou documento equivalente) en que se reflicta o importe de retención ou cotizacións devindicadas na data de xustificación, a entidade subvencionada quedará obrigada a presentar os documentos acreditativos da súa liquidez nos dez días seguintes ao remate dos prazos legalmente establecidos para o seu ingreso no período voluntario; en todo caso, esta presentación terá como data límite o derradeiro día do mes seguinte ao último trimestre do exercicio da convocatoria.

No caso de que se efectuasen gastos subcontratados en aplicación do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, deberanse achegar os seguintes documentos: proposicións económicas presentadas, informe ou documento equivalente en que se baseou a proposta de adxudicación e a adxudicación. Esta documentación poderá ser substituída unicamente polo documento de adxudicación definitiva cando, en aplicación do citado texto refundido, non sexa exixible outra documentación.

2. O pagamento das subvencións realizarase segundo se establece a continuación:

2.1. Ata o 80 % da contía total concedida, o pagamento poderá facerse efectivo mediante pagamentos á conta da liquidación definitiva a medida en que a corporación local xustifique os gastos realizados na forma prevista anteriormente.

2.2. Antes de facer efectivo o 20 % restante a corporación local, amais da documentación establecida no punto anterior, deberá presentar:

1º. Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención (anexo VIII), con indicación das unidades de atención realizadas e dos resultados obtidos. Incluiranse, tamén, aquelas accións que, non sendo subvencionadas, supoñen un reforzo as accións do programa (campañas de sensibilización, accións de participación social). Para estes efectos, a corporación local beneficiaria deberá achegar todos aqueles documentos que lle sexan requiridos cara a xustificación perante os órganos cofinanciadores para o cal o órgano xestor achegará os modelos oportunos.

2º. A declaración das subvencións e axudas solicitadas, tanto as efectivamente percibidas como as aprobadas ou concedidas, así como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade, procedentes das administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, así como calquera outro ingreso ou recurso financeiro que teña como finalidade cofinanciar as actuacións obxecto da subvención (segundo o modelo do anexo V).

3º. Declaración responsable de que a corporación local se atopa ao día nas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.

O importe de axuda que percibirá, tanto no caso dos pagamentos á conta da liquidación definitiva como no pagamento final, será o resultado obtido de multiplicar o importe de cada unidade de atención realizada segundo o establecido no artigo 14 polo número delas efectivamente xustificadas. Non obstante, no pagamento final, o importe resultante das ditas operacións aritméticas minorarase cando do contido do balance de ingresos e gastos se deduza que o importe para pagar foi superior ao gasto realizado.

Todos os documentos que formen parte desta conta xustificativa deberanse presentar, ao mesmo tempo que os documentos orixinais, por correo electrónico no enderezo que se comunique na concesión da subvención.

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

3. As actuacións que se subvencionan deberán efectuarse entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro do mesmo ano. En todo caso e, en aplicación do artigo 45.1 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, a resolución de concesión fixará o prazo de xustificación da subvención. O disposto neste parágrafo aplicarase sempre que non se opoña ao que se estableza na orde da Consellería de Facenda que regula as operacións de cerramento do exercicio 2015.

Artigo 19. Reintegro das subvencións concedidas

Para os efectos de reintegro das subvencións observarase o disposto no título 2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e o seu regulamento de desenvolvemento.

1. Non se poderá exixir o pagamento da subvención concedida e procederá o reintegro total ou parcial da contía percibida xunto cos xuros de demora devindicados desde o momento do seu pagamento ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro nos seguintes casos:

a) Incumprimento da obriga de xustificar a realización da actividade.

b) Obtención da subvención sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión.

c) Incumprimento total ou parcial da finalidade para a que foi concedida a subvención.

d) Incumprimento das obrigas sinaladas nesta orde. Particularmente acadarán a porcentaxe dun 20 % sobre a contía total da axuda percibida as recollidas nas letras b) e c) do artigo 17.

2. Igualmente, procederá o reintegro do exceso percibido nos supostos en que o importe da subvención, illadamente ou en concorrencia con axudas ou subvencións doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais supere o custo da actividade que vai desenvolver o beneficiario.

3. A tramitación do correspondente expediente de reintegro levarase de acordo co procedemento establecido no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no título V do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

4. As cantidades que teñan que reintegrar os beneficiarios terán a consideración de ingresos de dereito público e será de aplicación para a súa cobranza o previsto no artigo 14.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, de desenvolvemento da anterior, amais do disposto na normativa comunitaria de aplicación.

Artigo 20. Control

1. Os beneficiarios someteranse ás actuacións de control que efectúe a Consellería de Traballo e Benestar e as de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, ás previstas na lexislación do Consello de Contas e aqueloutras que determine a súa condición de subvencionada polo FSE 2007/2013.

2. Neste sentido, os beneficiarios teñen a obriga de facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, Consello de Contas ou Tribunal de Contas e demais órganos implicados no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

3. Así mesmo, autorizarán a verificación polos órganos competentes da Consellería de Traballo e Benestar.

Para verificar o cumprimento do disposto nesta orde, a Consellería de Traballo e Benestar aplicará un sistema de seguimento e control, que poderá incluír visitas ás corporacións locais subvencionadas aprobadas para comprobar o grao de cumprimento do destino para o que foi concedida a subvención, e emitirá o correspondente informe.

Artigo 21. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado Xestión de Servizos Sociais co obxecto de xestionar este procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Traballo e Benestar, Secretaría Xeral Técnica, Edificio Administrativo San Caetano, 15781 Santiago de Compostela; ou a través dun correo electrónico a sx.traballo.benestar@xunta.es

Disposición adicional única. Delegación de competencias

Autorízase expresamente a persoa titular da Dirección Xeral de Familia e Inclusión para actuar por delegación da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das subvencións previstas nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento normativo

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Familia e Inclusión para ditar as normas necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2015

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

ANEXO VIII
Guión para a elaboración da memoria das accións
realizadas e resultados obtidos

1. Datos relativos á acción:

• Denominación da acción con indicación do marco físico en que se desenvolve.

2. Xustificación da acción.

3. Obxectivos:

• Obxectivo xeral.

• Obxectivos específicos.

4. Metodoloxía e recursos empregados:

• Recursos propios, empregados tanto humanos como materiais.

• Cooperación con outras entidades.

5. Accións desenvolvidas:

• Fases da acción.

• Datas de inicio e remate.

• Número de horas para cada fase da acción.

• Relación de participantes con expresión do DNI ou equivalente.

• Lugar onde se realiza.

6. Datos relativos aos usuarios de cada acción:

– Perfil das persoas participantes:

• Clasificación segundo o sexo: (número de homes, número de mulleres).

• Clasificación segundo idade (por sexo).

• Clasificación por nivel de estudos, etc. (por sexo).

• Clasificación segundo problemáticas dos participantes (inmigrantes, minorías étnicas, sen teito, etc.) por sexo.

• Clasificación por situación laboral por sexo.

– Outros datos de interese (asistencia, número de baixas, motivación, dificultades, etc.).

– Perfil das persoas con inserción laboral:

• Número total de insercións laborais.

• Clasificación segundo o sexo: (número de homes, número de mulleres).

• Clasificación segundo idade (por sexo).

• Clasificación segundo problemáticas dos participantes por sexo (inmigrantes, minorías étnicas, sen teito, etc.).

• Clasificación por nivel de estudos por sexo, etc.

• Datos relativos ao tipo de contrato, xornada e sector de actividade por sexo.

7. Avaliación e seguimento.

• Obxectivos acadados.

• Protocolo de seguimento de actuacións e participantes.

• Valoración dos alumnos/participantes/usuarios.

• Resultado de indicadores de avaliación.

• Conclusións.

(Este guión é orientativo. As corporacións locais poderán engadir nas súas memorias os aspectos que consideren significativos para a valoración das accións desenvolvidas).

A corporación local deberá presentar unha memoria para cada unha das accións subvencionadas.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file