Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 22 de xuño de 2015 Páx. 24865

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2015 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento da propiedade industrial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (Programa i2C PI), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 16, do 24 de xaneiro).

Por medio da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 30 de decembro de 2013 (DOG núm. 16, do 24 xaneiro de 2014), convocáronse as subvencións para o ano 2014 para o fomento da propiedade industrial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

O artigo 15 das bases da convocatoria dispón que cando remate o prazo de presentación de solicitudes, unha vez revisadas, se publicará no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indicación da norma reguladora, do beneficiario, do crédito orzamentario, da contía e da finalidade da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A3.741A.771.0 para o fomento da propiedade industrial, ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2014, e que figuran no anexo a esta resolución. A aplicación orzamentaria con que se financian estas axudas está outorgada polo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 09, actuación 1, e co FCI. O importe financiado por estes fondos repártese nun 80 % do Feder e nun 20 % do FCI.

Segundo. Estas axudas están suxeitas ao disposto no Regulamento (CE) 1998/2006, da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis (DOUE nº L379/5, do 28 de decembro); no Regulamento (CE) 875/2007, da Comisión, do 24 de xullo, relativo á aplicación dos artigos 87 y 88 do Tratado CE ás axudas de minimis no sector pesqueiro (DOUE nº L193/6, do 25 de xullo) e que modifica o Regulamento (CE) 1860/2004; e no Regulamento (CE) 1535/2007, da Comisión, do 20 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis no sector da produción de produtos agrícolas (DOUE nº L 337/35, do 21 de decembro), segundo o sector a que pertenza.

Terceiro. A Axencia Galega de Innovación adoptará as medidas necesarias para a instrución dos correspondentes expedientes de gasto.

Cuarto. A inobservancia por parte dos beneficiarios de calquera das bases establecidas na convocatoria suporá a perda do dereito a percibir a subvención correspondente.

Quinto. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpor recurso de alzada, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2015

Manuel Antonio Varela Rey
Director da Axencia Galega de Innovación

ANEXO

Código de expediente

Solicitante

NIF

Custo subvencionable

Subvención

IN525A-2014/009

ABN Pipe Systems, S.L.U.

B15745680

63,06 €

44,14 €

IN525A-2014/048

ABN Pipe Systems, S.L.U.

B15745680

713,28 €

499,30 €

IN525A-2014/056

ABN Pipe Systems, S.L.U.

B15745680

105,10 €

73,57 €

IN525A-2014/082

Alejandro Fernández-Linares García

39458708T

74,18 €

51,93 €

IN525A-2014/032

Álvaro Seivane Magide

76552895V

306,06 €

214,24 €

IN525A-2014/011

Armecon Renovables, S.L.

B15822422

681,95 €

477,37 €

IN525A-2014/049

Armecon Renovables, S.L.

B15822422

4.490,00 €

3.143,00 €

IN525A-2014/070

Arraela, S.L.

B70201991

3.193,28 €

2.235,30 €

IN525A-2014/033

Arturo Álvarez Feros

52470531X

681,95 €

477,37 €

IN525A-2014/027

Bilega Energía, S.L.

B70123203

1.780,00 €

1.246,00 €

IN525A-2014/010

Blindaxe Sport, S.L.

B70345210

830,00 €

581,00 €

IN525A-2014/037

Cañas y Gómez, S.L.U.

B36915148

677,02 €

473,91 €

IN525A-2014/040

Centro de Investigaciones Submarinas, S.L.

B36650315

210,20 €

147,14 €

IN525A-2014/079

Cubrematic Multifuncional, S.L.

B27785211

1.195,00 €

836,50 €

IN525A-2014/080

Cubrematic Multifuncional, S.L.

B27785211

1.195,00 €

836,50 €

IN525A-2014/030

Cupa innovación, S.L.U.

B32347759

3.969,14 €

2.778,40 €

IN525A-2014/029

Depósitos Coballes, S.L.

B36044378

1.263,05 €

884,14 €

IN525A-2014/028

Diseños Electrónicos e Informáticos Prodimar, S.L.

B15752017

290,00 €

203,00 €

IN525A-2014/025

Electrosoni, S.L.

B15036593

681,95 €

477,37 €

IN525A-2014/063

Española de Plataformas Marinas, S.L.

B36418630

24.096,71 €

16.867,70 €

IN525A-2014/081

Esypro Manutención, S.L.U

B36218808

7.737,00 €

5.415,90 €

IN525A-2014/008

Fachadas del Norte, S.L.

B15454523

681,95 €

477,36 €

IN525A-2014/018

Fishing Trap, S.L.

B27794551

1.263,05 €

884,14 €

IN525A-2014/026

Foresa Industrias Químicas

del Noroeste, S.A.U.

A28141224

840,97 €

588,68 €

IN525A-2014/068

Francisco Couceiro Núñez

32752220J

36.102,46 €

25.271,72 €

IN525A-2014/003

Gómez y Crespo, S.A.

A32010308

1.263,05 €

884,13 €

IN525A-2014/085

Hicom & Technology Business S.L.

B32436685

3.513,10 €

2.459,17 €

IN525A-2014/053

Ignacia González Prieto

35545172Y

874,18 €

611,93 €

IN525A-2014/071

Inmotec Asesoría Técnica, S.L.

B27802867

1.698,05 €

1.188,64 €

IN525A-2014/062

Internacional de Comercio y Servicios, S.L.

B36006468

5.119,51 €

3.583,66 €

IN525A-2014/067

Javier Blanco Castro

32809022M

5.312,94 €

3.719,06 €

IN525A-2014/007

Javier Pereira Sánchez

76369677V

821,47 €

575,03 €

IN525A-2014/064

Jealsa Rianxeira, S.A.

A15022221

1.611,34 €

1.127,94 €

IN525A-2014/051

José Benito Cabalero Catoira

05221123P

495,87 €

347,11 €

IN525A-2014/087

José Manuel Fernández del Río

44842546K

416,85 €

291,80 €

IN525A-2014/004

Juan Luis Benito Garrote

36137651M

4.249,94 €

2.974,95 €

IN525A-2014/002

Kaleido Logistics, S.L.

B27716422

4.855,00 €

3.398,50 €

IN525A-2014/083

Koala Internacional Hostelería, S.L.

B36858801

4.051,10 €

2.835,77 €

IN525A-2014/036

Mª Antonia Alfaro Gómez

36122284W

5.069,94 €

3.548,96 €

IN525A-2014/039

Marine Instruments, S.A.

A36924140

750,00 €

525,00 €

IN525A-2014/086

Marine System Europa, S.L.

B27416767

3.155,00 €

2.208,50 €

IN525A-2014/015

Mecánica Alimentaria, S.A.

A15157613

1.263,05 €

884,13 €

IN525A-2014/017

Micaton Ergonomics, S.L.

B27740893

599,80 €

419,86 €

IN525A-2014/019

Miñato, S.L.

B70406384

1.263,05 €

884,14 €

IN525A-2014/022

Mytech Ingeniería Aplicada, S.L.

B15791981

2.380,56 €

1.666,39 €

IN525A-2014/052

Mytech Ingeniería Aplicada, S.L.

B15791981

608,00 €

425,60 €

IN525A-2014/072

Mytech Ingeniería Aplicada, S.L.

B15791981

1.500,00 €

1.050,00 €

IN525A-2014/035

Neoker, S.L.

B15892458

2.903,00 €

2.032,10 €

IN525A-2014/074

Neoker, S.L.

B15892458

5.710,51 €

3.997,36 €

IN525A-2014/012

Norvento Energía Distribuida, S.L.

B27389667

2.819,00 €

1.973,30 €

IN525A-2014/038

Pablo Fernández Martínez

36129669G

2.548,36 €

1.783,85 €

IN525A-2014/055

Perfiles Fidalgo,S.L.

B32206740

1.824,18 €

1.276,93 €

IN525A-2014/020

Queizuar, S.L.

B15594401

2.787,31 €

1.951,12 €

IN525A-2014/044

Queizuar, S.L.

B15594401

63,06 €

44,14 €

IN525A-2014/061

Queizuar, S.L.

B15594401

1.452,00 €

1.016,40 €

IN525A-2014/084

Recoltes, Servicios y Medioambiente, S.A.

A28579258

1.945,00 €

1.361,50 €

IN525A-2014/034

Regasificadora del Noroeste, S.A.

A15685324

3.958,00 €

2.770,60 €

IN525A-2014/059

Rotogal, S.L.

B15926801

7.584,00 €

5.308,80 €

IN525A-2014/060

Rotogal, S.L.

B15926801

2.253,89 €

1.577,72 €

IN525A-2014/006

Sagres, S.L.

B36028991

297,74 €

208,41 €

IN525A-2014/031

Santos Cocina y Baño, S.L.

B15383896

58,48 €

40,94 €

IN525A-2014/021

Save-Dummy, S.L.

B70226352

2.315,16 €

1.620,61 €

IN525A-2014/058

Save-Dummy, S.L.

B70226352

4.163,08 €

2.914,16 €

IN525A-2014/045

Scio Soft, S.L.

B70018700

4.931,14 €

3.451,80 €

IN525A-2014/088

Scio Soft, S.L.

B70018700

1.513,99 €

1.059,79 €

IN525A-2014/042

Sistemas integrados de Servicios de Telecontrol, S.L.

B15782550

623,95 €

436,77 €

IN525A-2014/016

Tabiclick, S.L.

B70338504

3.215,00 €

2.250,50 €

IN525A-2014/054

Talleres Luís Piñeiro, S.L.

B15207434

3.766,95 €

2.636,87 €

IN525A-2014/014

Tecglass, S.L.

B24467730

1.855,79 €

1.299,05 €

IN525A-2014/075

Tecglass, S.L.

B24467730

940,31 €

658,22 €

IN525A-2014/024

Tecnología Marina Ximo, S.L.

B36944999

2.092,47 €

1.464,73 €

IN525A-2014/065

Tecnología Marina Ximo, S.L.

B36944999

1.250,44 €

875,31 €

IN525A-2014/073

Tecnología Marina Ximo, S.L.

B36944999

1.256,65 €

879,66 €

IN525A-2014/041

Televés, S.A.

A15010176

3.350,24 €

2.345,17 €

IN525A-2014/047

Televés, S.A.

A15010176

7.232,27 €

5.062,59 €

IN525A-2014/046

Tredess 2010, S.L.

B15874183

359,46 €

251,62 €

IN525A-2014/050

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

A15038326

2.134,15 €

1.493,91 €

IN525A-2014/069

Voga Desarrollo, S.L.

B70201983

11.074,54 €

7.752,18 €

missing image file