Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 22 de xuño de 2015 Páx. 24870

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 9 de xuño de 2015 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2015/16, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Coa finalidade de adxudicar destino provisional para o curso académico 2015/16 ao profesorado sen destino definitivo dos corpos que se citan, convócase este concurso de acordo coas seguintes bases:

Primeira. Obxecto

Convócase o concurso, de acordo coas especificacións que se citan nesta orde, para a provisión das necesidades de profesorado para o curso 2015/16, nos centros que se relacionan nos anexos I, II, III e IV, entre o profesorado sen destino definitivo dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e o persoal docente con destino definitivo que se relaciona na base segunda e terceira desta convocatoria.

Segunda. Obrigatoriedade de participación

1. Estarán obrigados a participar neste concurso, na súa especialidade:

a) O persoal docente suprimido e o desprazado por falta de horario.

b) O persoal docente que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde pola situación persoal do propio docente.

c) O persoal docente que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde pola situación persoal dun familiar.

d) O persoal docente que teña que reincorporarse á comunidade autónoma procedente do estranxeiro.

e) O persoal docente que teña dereito a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira.

f) O persoal docente que teña concedida unha comisión de servizos por razón de conciliación familiar e laboral.

g) O persoal docente en situación de expectativa de destino que figura no anexo II da Resolución do 1 de abril de 2014 (DOG do 14 de abril), pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre funcionarias e funcionarios docentes dos distintos corpos, que se ordenará pola maior antigüidade como funcionario de carreira no corpo, e dentro da mesma antigüidade pola maior antigüidade no acceso a funcionario de carreira e, se é o caso, polo número de orde obtida no concurso-oposición.

h) O profesorado que solicite o reingreso no servizo activo con efectividade do inicio do curso académico 2015/16.

i) O persoal docente que superou o procedemento selectivo para ingreso e acceso no corpo de profesores de ensino secundario, convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014 e que está pendente de realizar a fase de prácticas.

j) O profesorado interino, pola mesma orde en que participou ou pola que tiña dereito a participar na elección de destino no último curso, sempre e cando non renunciase a unha interinidade ou substitución que lles fose ofertada, ou que, aínda tendo renunciado, se acollese ao previsto no punto décimo cuarto da Resolución do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

k) O profesorado substituto, pola mesma orde que participou ou tiña dereito a participar na elección de destino no último curso, sempre e cando non renunciasen a unha interinidade ou substitución que se lles ofertase ou que, aínda tendo renunciado, se acollesen ao previsto no punto décimo cuarto da Resolución do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O persoal docente que solicitase unha comisión de servizos por razón de conciliación familiar e laboral non poderá efectuar unha nova petición de prazas e a súa instancia de comisión de servizos utilizarase para a adxudicación de praza.

O persoal docente que solicitase unha comisión de servizos por razón de saúde e sexa profesor ou profesora en expectativa de destino, interino ou substituto deberá efectuar unha nova solicitude por esa condición. No suposto de non obter destino pola solicitude presentada para a comisión de servizos por razón de saúde, será obxecto de tratamento informático nesta orde a nova instancia, se é o caso, efectuada. De non efectuar esta última instancia, ao profesorado en expectativa de destino que non obtivo destino na solicitude de comisión de servizos adxudicaráselle destino de oficio.

2. O profesorado en expectativa de destino que estea en situación de servizos especiais ou de excedencia por coidado de fillo ou de familiar ou teña concedida unha licenza por estudos por todo o curso, deberá participar nesta convocatoria sen que a adxudicación de destino supoña un cambio na súa situación administrativa. As prazas que obteña o profesorado en situación de servizos especiais ou teña unha licenza por estudos volverán a adxudicarse no propio proceso de adxudicación.

3. O persoal funcionario interino que estea en situación de excedencia por coidado de fillo ou familiar deberá, así mesmo, participar nesta convocatoria sen que a adxudicación de destino supoña un cambio na súa situación. Se non obtivese destino decaerá na súa situación de excedencia por coidado de fillo ou familiar con efectividade do día en que remate o seu nomeamento.

Terceira. Participación voluntaria para o persoal funcionario de carreira das escolas oficiais de idiomas, dos conservatorios de música e dos especialistas de música e de procesos de produción agraria do corpo de profesores de ensino secundario e dos especialistas de operacións de produción agraria do corpo de profesores técnicos de formación profesional

1. O persoal funcionario de carreira con destino definitivo nas escolas oficiais de idiomas ou nos conservatorios poderá, con carácter excepcional, solicitar prazas provisionais para o curso académico 2015/16 das escolas oficiais de idiomas e as súas extensións ou dos conservatorios profesionais de música segundo corresponda.

A este profesorado adxudicaráselle praza inmediatamente antes do profesorado en expectativa de destino e, entre eles, a orde virá determinada sucesivamente pola maior antigüidade no corpo, maior antigüidade no centro e maior puntuación no procedemento selectivo.

2. O profesorado con destino definitivo do corpo de profesores de ensino secundario da especialidade de música poderá, con carácter excepcional, solicitar prazas provisionais para o curso académico 2015/16 dos conservatorios profesionais e superiores de música, sempre que estea en posesión de titulación concordante que para cada especialidade se relaciona no anexo V da presente orde. Para tal fin, deberán solicitar os códigos dos centros dos conservatorios, na orde da súa preferencia, indicando o código da especialidade correspondente ao corpo de profesores de Música e Artes Escénicas e indicando na solicitude o título alegado. A este profesorado adxudicaráselle praza inmediatamente antes do profesorado en expectativa de destino e, entre eles, a orde virá determinada sucesivamente pola maior antigüidade no corpo, maior antigüidade no centro e maior puntuación no procedemento selectivo.

3. O profesorado con destino definitivo do corpo de profesores de ensino secundario da especialidade de produción agraria poderá solicitar prazas da súa especialidade.

4. O profesorado con destino definitivo do corpo de profesores técnicos de formación profesional da especialidade de operacións de produción agraria poderá solicitar prazas da súa especialidade.

Cuarta. Prazas que pode solicitar o profesorado do corpo de profesores de ensino secundario

O profesorado de ensino secundario poderá solicitar as seguintes prazas, de acordo coas especificacións que se conteñen nesta base:

a) As correspondentes ás especialidades das cales sexan titulares, para os centros ou localidades ou prazas de substituto zonal que figuran no anexo I desta orde e para as especialidades de:

Código da especialidade:

001 Filosofía.

002 Grego.

003 Latín.

004 Lingua Castelá e Literatura.

005 Xeografía e Historia.

006 Matemáticas.

007 Física e Química.

008 Bioloxía e Xeoloxía.

009 Debuxo.

010 Francés.

011 Inglés.

012 Alemán.

016 Música.

017 Educación Física.

018 Orientación Educativa.

019 Tecnoloxía.

053 Lingua e Literatura Galega.

061 Economía.

101 Administración de Empresas.

102 Análise e Química Industrial.

103 Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

104 Construcións Civís e Edificación.

105 Formación e Orientación Laboral.

106 Hostalaría e Turismo.

107 Informática.

108 Intervención Sociocomunitaria.

109 Navegación e Instalacións Mariñas.

110 Organización e Xestión Comercial.

111 Organización e Proc. de Mantemento de Vehículos.

112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica.

113 Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos.

115 Procesos de Produción Agraria.

116 Procesos na Industria Alimentaria.

117 Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos.

118 Procesos Sanitarios.

119 Procesos e Medios de Comunicación.

120 Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel.

121 Procesos e Produtos do Vidro e Cerámica.

122 Procesos e Produtos en Artes Gráficas.

123 Procesos e Produtos en Madeira e Moble.

124 Sistemas Electrónicos.

125 Sistemas Electrotécnicos e Automáticos.

700 Profesor Especialista.

701 Profesor Especialista Fútbol.

702 Profesor Especialista Fútbol Sala.

803 Cultura Clásica.

b) As prazas de substituto zonal unicamente poderán ser solicitadas polo profesorado en expectativa de destino.

c) O profesorado de ensino secundario titular das especialidades correspondentes poderá solicitar as prazas das escolas oficiais de idiomas relacionadas no anexo II desta orde. Para tales efectos deberá incluír na súa petición os códigos destes centros mantendo o código da especialidade do corpo de profesores de ensino secundario, aínda no suposto de que optase por efectuar a súa solicitude por localidades.

d) O profesorado de ensino secundario titular da especialidade de Debuxo poderá solicitar as prazas da especialidade de Debuxo Artístico das escolas de artes aplicadas e oficios artísticos relacionadas no anexo IV. Para tales efectos deberán incluír na súa petición os códigos destes centros mantendo o código da especialidade do corpo de profesores de ensino secundario.

e) O persoal funcionario de carreira, interino e substituto da especialidade de Administración de Empresas poderá pedir prazas indistintamente desta especialidade e de Organización e Xestión Comercial.

f) O persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, da especialidade de Música, poderá solicitar prazas dunha especialidade dos conservatorios de música, sempre que estea en posesión da titulación concordante que para cada especialidade se relaciona no anexo V desta orde e o aleguen na instancia. Para tal fin, deberán solicitar os códigos de centro dos conservatorios, na orde da súa preferencia, mantendo o código de especialidade do corpo de profesores de ensino secundario.

g) O persoal funcionario de carreira titular de máis dunha especialidade e o persoal interino e substituto do corpo de profesores de ensino secundario que figure en máis dunha lista poderá solicitar praza por todas as especialidades que posúe efectuando unha solicitude para cada especialidade, sen prexuízo de que poidan renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo de reclamacións á resolución provisional establecido na base trixésimo primeira desta resolución.

A adxudicación de destino provisional realizarase por orde de código das especialidades. No caso de adxudicarlle praza nunha especialidade, retiraráselle a solicitude da outra ou das outras especialidades.

Quinta. Prazas que poden solicitar as funcionarias e os funcionarios do corpo de profesores técnicos de formación profesional

O profesorado do corpo de profesores técnicos de formación profesional poderá solicitar as seguintes prazas, de acordo coas especificacións contidas nesta base, sen prexuízo do establecido para a especialidade de procesos comerciais neste punto.

a) Prazas correspondentes ás especialidades das cales sexan titulares, para os centros ou localidades que figuran no anexo I e para as especialidades de:

Código da especialidade:

030 Prácticas Protésico Dental.

033 Prácticas e Actividades.

201 Cociña e Pastelaría.

202 Equipamentos Electrónicos.

203 Estética.

204 Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble.

205 Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos.

206 Instalacións Electrotécnicas.

208 Laboratorio.

209 Mantemento de Vehículos.

210 Máquinas, Servizos e Produción.

211 Mecanizado e Mantemento de Máquinas.

212 Oficina de Proxectos de Construción.

213 Oficina de Proxectos de Fabricación Mecánica.

214 Operacións e Equipos de Elaboración de Produtos Alimentarios.

215 Operación de Procesos.

216 Operacións de Produción Agraria.

217 Patronaxe e Confección.

218 Perrucaría.

219 Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico.

220 Procedementos Sanitarios e Asistenciais.

221 Procesos Comerciais.

222 Procesos de Xestión Administrativa.

223 Produción de Artes Gráficas.

225 Servizos á Comunidade.

226 Servizos de Restauración.

227 Sistemas e Aplicacións Informáticas.

228 Soldadura.

229 Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son.

700 Profesor Especialista.

701 Profesor Especialista de Baloncesto.

240 Profesor Especialista de Linguaxe de Signos.

250 Profesor Especialista de Audiopróteses.

b) O persoal funcionario de carreira, interino e substituto das especialidades que a seguir se citan poderán solicitar prazas das especialidades que se indican:

Especialidade: Procesos Comerciais.

Especialidades que se poden solicitar: Procesos Comerciais; Procesos de Xestión Administrativa.

Especialidade: Laboratorio.

Especialidades que se poden solicitar: Laboratorio; Operacións de Proceso.

c) O persoal funcionario de carreira titular de máis dunha especialidade e o persoal interino e substituto do corpo de profesores técnicos de formación profesional que figure en máis dunha lista poderá solicitar praza por todas as especialidades que posúe efectuando unha solicitude para cada especialidade, sen prexuízo de que poidan renunciar á solicitude dalgunha especialidade durante o prazo establecido na base trixésimo primeira desta orde.

A adxudicación de destino provisional realizarase por orde de código das especialidades. No caso de adxudicarlle praza nunha especialidade, retiraráselle a solicitude da outra ou das outras especialidades.

Sexta. Solicitude por localidades

1. O profesorado de ensino secundario e o profesorado técnico de formación profesional que solicite localidades entenderase que solicita todos os centros da localidade incluídos no anexo I, pola orde en que se publican nesta orde, agás os centros de Defensa. Se se pide a localidade con afíns, entenderase que solicitan con prioridade todos os centros desta sen afíns e posteriormente con afíns. Se desexa solicitar centros doutros anexos, deberá especificar a petición co código do centro mantendo o código da especialidade do seu corpo.

2. Enténdese que se realiza a mesma orde de petición ao solicitar itinerancias.

Se desexan pedir as localidades para impartir a materia nunha lingua estranxeira nos centros plurilingües ou nas seccións bilingües, deberán repetir o código das localidades, especificando o idioma en que efectúan a solicitude.

Se desexa solicitar con prioridade as prazas bilingües sobre as afíns, efectuarase en primeiro lugar a petición de bilingüismo e posteriormente repetirase o código ou códigos da localidade poñendo un X no cadro de afíns.

Os profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional que soliciten centros específicos de adultos, entenderase que piden, se é o caso, ámbitos de coñecemento, e adxudicarase a praza na especialidade que figure en primeiro lugar.

2. O profesorado interino ou substituto que non desexe obter destino en calquera centro dunha provincia non deberá poñer na solicitude o código da provincia e limitarase a efectuar as peticións centro a centro ou por localidades.

Sétima. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

O profesorado de escolas oficiais de idiomas, de acordo coas especialidades de que sexan titulares, poderá solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo II e para as especialidades de:

Código da especialidade:

001 Alemán.

002 Árabe.

004 Chinés.

006 Español.

008 Francés.

009 Galego.

011 Inglés.

012 Italiano.

013 Xaponés.

015 Portugués.

017 Ruso.

Oitava. Prazas que pode solicitar o persoal funcionario do corpo de profesores de música e artes escénicas

O profesorado de música e artes escénicas, de acordo coas especialidades das cales sexan titulares, poderá solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo III e para as especialidades de:

Código da especialidade:

401 Acordeón.

402 Arpa.

403 Canto.

404 Clarinete.

405 Clave.

406 Contrabaixo.

407 Coro.

408 Fagot.

409 Flabiol i Tamborí.

410 Frauta travesa.

411 Frauta de pico.

412 Fundamentos de Composición.

413 Gaita.

414 Guitarra.

415 Guitarra Flamenca.

416 Historia da Música.

417 Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco.

418 Instrumentos de puga.

419 Óboe.

420 Órgano.

421 Orquestra.

422 Percusión.

423 Piano.

424 Saxofón.

425 Tenora i Tible.

426 Trombón.

427 Trompa.

428 Trompeta.

429 Tuba.

431 Viola.

432 Viola da Gamba.

433 Violín.

434 Violoncello.

435 Danza Española.

436 Danza Clásica.

437 Danza Contemporánea.

438 Flamenco.

439 Historia da Danza.

440 Acrobacia.

441 Canto Aplicado á Arte Dramática.

442 Caracterización e Indumentaria.

443 Danza Aplicada á Arte Dramática.

444 Dicción e Expresión Oral.

445 Dirección Escénica.

446 Dramaturxia.

447 Esgrima.

448 Espazo Escénico.

449 Expresión Corporal.

450 Iluminación.

451 Interpretación.

452 Interpretación con Obxectos.

453 Interpretación no Musical.

454 Interpretación no Teatro do Xesto.

455 Literatura Dramática.

456 Técnicas Escénicas.

457 Técnicas gráficas.

458 Teoría e Historia da Arte.

459 Teoría Teatral.

460 Linguaxe Musical.

471 Instrumentos de Vento de jazz-Saxofón.

472 Instrumentos de Vento de jazz-Trompeta.

473 Instrumentos de Vento de jazz-Trombón.

474 Batería de Jazz.

475 Teclados/Piano Jazz.

476 Contrabaixo de Jazz.

477 Jazz Guitarra.

478 Linguaxe Musical-Arte Dramática.

Para a adxudicación de determinadas prazas en que se vai impartir o grao superior das ensinanzas de música, exixirase estar en posesión do título superior de música ou equivalente do instrumento correspondente, segundo o anexo V da presente orde. Para estes efectos, os solicitantes xuntarán á petición copia do título correspondente, cando este non conste no seu expediente persoal.

Novena. Prazas que poden solicitar os funcionarios e funcionarias do corpo de catedráticos e de profesores de artes plásticas e deseño

As profesoras e profesores de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades das cales sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo IV e para as seguintes especialidades:

Código da especialidade:

040 Xemoloxía.

502 Conservación e Restauración de Materiais Arqueolóxicos.

503 Conservación e Restauración de Materiais Escultóricos.

504 Conservación e Restauración de Obras Pictóricas.

507 Debuxo Artístico e Cor.

508 Debuxo Técnico.

509 Deseño Interiores.

510 Deseño de Moda.

512 Deseño Gráfico.

515 Fotografía.

516 Historia da Arte.

517 Xoiaría e Ourivaría.

518 Materiais e Tecnoloxía: Cerámica e Vidro.

520 Materiais e Tecnoloxía: Deseño.

521 Medios Audiovisuais.

522 Medios Informáticos.

523 Organización Industrial e Lexislación.

525 Volume.

526 Historia coa Especialidade de Arqueoloxía.

As prazas de organización industrial e lexislación adxudicaranse como prazas de formación e orientación laboral do corpo de profesores de ensino secundario.

Décima. Prazas que poden solicitar as funcionarias e funcionarios do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño

As mestras e mestres de taller de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades das cales sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo IV e para as seguintes especialidades:

Código da especialidade:

067 Taller do Moble.

603 Complementos e Accesorios.

604 Dourado e Policromía.

607 Esmaltes.

608 Fotografía e Procesos de Reprodución.

610 Moldes e Reproducións.

612 Talla en Pedra e Madeira.

613 Técnicas Cerámicas.

614 Técnicas de Gravado e Estampación.

615 Técnicas de Xoiaría e Bixutaría.

616 Técnicas de Ourivaría e Prataría.

617 Técnicas de Patronaxe e Confección.

618 Técnicas de Metal.

Décimo primeira. Solicitude de disciplinas afíns, de prazas bilingües e de centros compartidos

1. O persoal participante deberá manifestar na instancia de solicitude aquelas disciplinas afíns con que desexa completar, se é o caso, horario, do mesmo ou distinto corpo.

2. De existir nun centro máis dunha vacante da mesma especialidade, unha delas cun horario completo e outra para completar con materias afíns, adxudicarase en primeiro lugar a praza ou prazas que teñan horario completo da especialidade pola cal se participa e en segundo lugar a praza con materias afíns.

3. O profesorado poderá solicitar un mesmo centro ou localidade con horario completo da súa especialidade e con materias afíns, con itinerancia, ou praza bilingüe na orde que coide conveniente. Para estes efectos deberanse repetir os códigos dos centros en que se dea a circunstancia, poñendo unha cruz (x) no recadro da dereita da solicitude (AF) que fai referencia a materias afíns e (IT) que fai referencia á itinerancia. Cando se pretende solicitar un centro primeiro sen materias afíns e inmediatamente despois con materias afíns, e despois con itinerancia, terán que transcribir o código do centro unha soa vez, poñendo unha cruz (x) nos cadros da dereita da solicitude. Na adxudicación terá prioridade a petición de centro ou localidade sobre a orde das materias afíns. Cando se pretende solicitar un centro con bilingüismo, deberá repetirse o código de centro coa prioridade que se desexe.

4. Para solicitar praza bilingüe exíxese que na base de datos persoais estea acreditado que o profesorado dispón do nivel B2 do marco común europeo de referencia para as linguas(MCERL) na lingua correspondente conforme o establecido na anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencias en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Décimo segunda. Desprazadas e desprazados por falta de horario

1.a) Estará obrigado a participar neste concurso, pola especialidade da cal sexan titulares e a prazas da súa localidade, o persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional que, tendo destino definitivo, deba ser desprazado por falta de horario no seu centro de destino, no curso académico 2015/16.

1.b) Aos que, estando obrigados, non participen neste concurso, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adxudicaralles de oficio destino provisional para o curso académico 2015/16 nun centro da localidade en que está destinado definitivamente.

1.c) Quedará exento de participar obrigatoriamente polo punto 1.a) e 1.b) o profesorado que participe polo punto 2.a) desta base.

2.a) Poderá participar voluntariamente neste concurso, nas especialidades das cales sexa titular, e a prazas da localidade ou localidades que elixa, o persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional que, tendo destino definitivo, deba ser desprazado por falta de horario no seu centro de destino, no curso académico 2015/16.

2.b) Este profesorado poderá indicar se está disposto a completar horario con materias afíns.

3. A inspección educativa comunicará aos institutos de educación secundaria e aos centros públicos integrados, os centros integrados de formación profesional e á Subdirección Xeral de Recursos Humanos, con anterioridade ao 25 de xuño de 2015, o número de profesores, indicando a especialidade de que son titulares, que non van ter horario no próximo curso académico.

4. Considérase que un profesor ou profesora non ten horario no seu centro cando non dispoña de ningunha hora da súa especialidade. Asemade, considérase desprazado por falta de horario o profesorado que dispoña de menos de cinco sesións lectivas da súa especialidade e que estas poidan ser asumidas por profesorado doutro departamento.

5. Con carácter previo ao procedemento de elección de horarios previsto no punto 88 e seguintes da Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG do 2 de setembro), e 109 e seguintes da Orde do 3 de outubro de 2000 (DOG do 2 de novembro), segundo a redacción dada pola Orde do 28 de xuño de 2010, a xefatura de estudos determinará o número de profesores pertencentes a cada departamento que poderá elixir horario.

Este número virá determinado polo cociente que resulte de dividir o número total de horas asignado ao departamento entre 20, e será de aplicación para o resto o establecido no punto terceiro desta orde, e todo iso sen prexuízo de aplicación do establecido na Orde do 23 de xuño de 2011, modificada pola Orde do 4 de xuño de 2012, pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

6. O profesorado que sexa titular de máis dunha especialidade deberá pedir praza por todas elas.

7. Na adxudicación do profesorado desprazado por falta de horario terán dereito preferente os desprazados de localidade, e desempatará a maior antigüidade no corpo, a maior antigüidade no centro e a maior puntuación no proceso selectivo, sucesivamente.

Décimo terceira. Orde de adxudicación das prazas

1. A orde de adxudicación dos destinos provisionais será por colectivos preferentes, conforme o previsto na base segunda, sen prexuízo dos dereitos preferentes a centro e localidade regulados nesta orde.

2. Na orde de adxudicación de prazas ao persoal suprimido ou desprazado por falta de horario terá prioridade o persoal que, pola súa vez, teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde ou unha comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral. Asemade, dentro de cada grupo aplicaranse os criterios dos puntos 3 e 4 seguintes.

3. Na adxudicación das prazas de comisión de servizos por razóns de saúde, dentro de cada grupo, os criterios de prioridade veñen determinados pola maior antigüidade no corpo, a maior antigüidade no centro, ano de oposición e a maior puntuación no proceso selectivo, sucesivamente. A adxudicación de praza de comisión de servizos a persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia estará condicionada a que obteña praza todo o profesorado dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria relacionado no punto segundo desta orde desde os parámetros a) ata o h), ambos incluídos.

Enténdese que o persoal docente interino ten dereito á adxudicación de praza por concesión de comisión de servizos por razóns de saúde, por ser concelleiro ou concelleira, cando o seu número de orde de lista na especialidade correspondente sexa igual ou inferior ao número de prazas que desa especialidade se van adxudicar a persoal docente interino.

4. Na adxudicación de prazas en comisión de servizos por razón de conciliación da vida familiar e laboral a prioridade virá determinada polo número de fillos menores de 12 anos e, no caso do mesmo número de fillos, pola antigüidade como funcionaria ou funcionario de carreira no corpo, e antigüidade no centro e puntuación na oposición, sucesivamente.

Cando a un profesor ou profesora ao cal se lle concedeu unha comisión de servizos non lle corresponda ningunha das prazas solicitadas, participará na adxudicación de destinos pola orde que lle corresponda dentro do seu colectivo, agás na comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral que, de conformidade co previsto na base segunda desta convocatoria, participarán cunha única instancia.

Décimo cuarta. Dereito preferente a centro

Terán dereito preferente a centro:

a) O persoal docente suprimido e desprazado por falta de horario.

b) As concelleiras e concelleiros ao centro en que prestaban servizos no momento en que resultaron elixidas ou elixidos.

Décimo quinta. Dereito preferente á localidade

Terán dereito preferente a localidade:

a) O profesorado suprimido e desprazado por falta de horario, ás prazas da localidade en que teñen destino definitivo.

b) O profesorado procedente do estranxeiro, ás prazas da localidade en que estaban destinados no momento de obteren praza no estranxeiro.

c) As concelleiras e concelleiros ás prazas da localidade en que estaban destinados/as no momento en que resultaron electos/as, sempre que non poidan facer efectivo o dereito preferente a centro.

Décimo sexta. Adxudicación de vacantes bilingües e itinerantes

As vacantes bilingües e as itinerantes, completando horario noutro centro ou centros, só se adxudicarán a aquelas electoras e electores que o soliciten explicitamente. Estas vacantes non serán adxudicadas de oficio.

O persoal docente interino e substituto que pida provincia enténdese que solicita prazas con itinerancia e afíns, agás que expresamente explicite o contrario na instancia.

Décimo sétima. Adxudicación de vacantes con afíns

As vacantes con afíns adxudicaranse só a aquelas electoras e electores que soliciten explicitamente vacantes deste tipo agás nas quendas de oficio, en que poden ser adxudicadas a calquera elector aínda sen colocar. Exceptúanse do anterior aquelas vacantes que teñan como materia afín algún idioma moderno.

Décimo oitava. Adxudicación de oficio

Adxudicarase de oficio a todas e todos os participantes que non acaden destino de entre os solicitados, a todos aqueles que, tendo a obriga de participar neste concurso non o fixesen, agás ao profesorado interino e substituto, o profesorado que solicita comisión de servizos e deixa resulta e o profesorado que solicita o reingreso ao servizo activo.

A adxudicación de oficio será realizada pola orde en que figura a profesora ou profesor, dentro do seu colectivo, a primeira vacante libre, pola orde en que os centros figuran no anexo que proceda desta orde, incluído, se é o caso, o centro con afíns. Poderase adxudicar de oficio unha praza con materias afíns non solicitadas pola persoa afectada.

Ao profesorado en expectativa de destino adxudicaráselle destino de oficio, mesmo noutra especialidade da cal non sexa titular, de non existir vacante na súa. Esta adxudicación realizarase preferentemente en especialidades solicitadas como afíns en que queden vacantes, unha vez adxudicado destino a todo o profesorado en expectativa. A orde de adxudicación virá determinada polo ano e oposición, e dentro do mesmo ano, pola puntuación obtida no procedemento selectivo.

Non serán adxudicadas de oficio as prazas dos centros de Defensa e as prazas itinerantes. As prazas de substituto de zona adxudicaranse de oficio unicamente cando non sexa posible a adxudicación doutra praza da especialidade.

Décimo novena. Non adxudicación de oficio ao profesorado interino e substituto

1. As profesoras e profesores interinos e substitutos que soliciten prazas da súa especialidade completando ou sen completar horario con outra materia, de non corresponderlles ningunha destas prazas, pasarán a formar parte da listaxe para posibles novas necesidades de interinidades ou substitucións.

2. O profesorado interino e substituto que non obteña praza nesta adxudicación poderá acollerse a prestar servizos como interino ou substituto nunha ou varias provincias, a través da aplicación informática que xestiona a cobertura de substitucións no prazo do 12 de setembro ata o 21 de setembro de 2015, ambos incluídos. A solicitude terá efectos durante todo o curso académico. O que non efectúe petición enténdese que opta por prestar servizos en todas as provincias da Comunidade Autónoma.

Vixésima. Adxudicación de prazas das escolas oficiais de idiomas

As prazas das escolas oficiais de idiomas que queden vacantes, unha vez resolto o concurso entre o persoal funcionario en expectativa de destino e, se é o caso, interinos e substitutos do corpo correspondente, seranlle adxudicadas ao profesorado de ensino secundario da respectiva especialidade que as solicitasen.

Ao profesorado interino de secundaria que obteña praza nunha escola oficial de idiomas expediráselle nomeamento de interino do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas.

Vixésimo primeira. Adxudicación de prazas dos conservatorios de música ao profesorado da especialidade de Música do corpo de profesores de ensino secundario

Adxudicadas as prazas provisionais ao persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, poderán adxudicarse as prazas que continúen vacantes ao profesorado de ensino secundario, da especialidade de Música, que reúnan o requisito específico de titulación, nun número máximo igual ao de persoal docente do corpo de profesores de ensino secundario, da especialice de Música, que en virtude do número de vacantes non poida obter praza nun instituto de educación secundaria ou nun centro público integrado.

Vixésimo segunda. Adxudicación de prazas da especialidade de Debuxo Artístico nas escolas de artes plásticas e deseño ao profesorado da especialidade de Debuxo do corpo de profesores de ensino secundario

Adxudicadas as prazas provisionais ao persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de artes plásticas e deseño da especialidade de Debuxo Artístico, poderán adxudicarse as prazas que continúen vacantes ao profesorado de ensino secundario, funcionario de carreira, da especialidade de Debuxo, nun número máximo igual ao de persoal docente do corpo de profesores de ensino secundario, da especialidade de debuxo, que en virtude do número de vacantes non poida obter praza nun instituto de educación secundaria ou nun centro público integrado.

Vixésimo terceira. Prazas a tempo parcial

Excepcionalmente, cando non se poida completar o horario da xornada de traballo con horas doutra especialidade no centro ou completar o horario noutro CPI ou IES, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá ofertar prazas de interinidades a tempo parcial, que en ningún caso será inferior a media xornada. Esta disposición resultará de aplicación tamén nas substitucións de reducións de xornada.

Estas prazas ofertaranse despois de realizada a adxudicación definitiva, sen que sexa preceptiva a súa aceptación.

Vixésimo cuarta. Prazo para cubrir a instancia na web

1. Para todo o profesorado desprazado e en expectativa de destino, profesorado en prácticas e pendente de nomeamento de funcionario de carreira, concelleiros, procedentes do estranxeiro, peticionarios de reingreso, interinas, interinos, substitutas e substitutos o prazo será de vinte (20) días naturais contados a partir da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes efectuaranse a través da páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria www.edu.xunta.es/cadp

Vixésimo quinta. Profesorado que non ten que cubrir nova instancia na web

1. Non terán que formalizar nova solicitude, agás que desexen efectuar unha nova ou modificar a realizada para a convocatoria do curso académico anterior:

a) O profesorado que estaba desprazado por falta de horario no curso 2014/15 e continúe como desprazado no curso académico 2015/16.

b) O profesorado que continúa en expectativa de destino.

c) O profesorado interino e substituto que participou no proceso de adxudicación de destinos do curso 2014/15, na especialidade ou especialidades polas cales xa participou.

2. Non poderá participar neste concurso o profesorado que teña concedida unha comisión de servizos, agás nos supostos recollidos na base segunda desta convocatoria.

Vixésimo sexta. Validez da solicitude para os cursos vindeiros

A solicitude formulada servirá para os cursos vindeiros sen que se teña que facer nova petición. O profesorado que desexe efectuar algunha modificación da súa petición inicial realizarao a través do servizo web: http://www.edu.xunta.es/cadp, na forma que se determine.

Vixésimo sétima. Aprobados noutras comunidades autónomas

O profesorado que supere os procedementos selectivos convocados noutra comunidade autónoma comunicarallo á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para os efectos da súa exclusión na adxudicación da praza con anterioridade ao 25 de xullo de 2015.

Vixésimo oitava. Relacións de persoal

1. Con anterioridade ao día 7 de xullo de 2015, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá a publicar as relacións de persoal, por especialidades e orde de adxudicación de prazas na páxina web da consellería (www.edu.xunta.es).

2. Publicadas as relacións de persoal, ábrese un prazo de cinco días naturais para presentar reclamacións.

Vixésimo novena. Resolución provisional

1. Resoltas as reclamacións previstas na base anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá á adxudicación das prazas e a facer pública a resolución provisional do concurso na páxina web www.edu.xunta.es o día 31 de xullo de 2015.

2. Ademais das vacantes publicadas, adxudicaranse as resultas, se é o caso, que se produzan como consecuencia da adxudicación de destinos polas comisións de servizos por motivos de saúde, conciliación familiar e concelleiros. Consecuentemente, os centros e as xefaturas territoriais non solicitarán as prazas destas comisións de servizos. Si deben solicitarse as prazas do persoal que estea en servizos especiais, permiso sindical a tempo total e en comisión de servizos distintas das anteriormente citadas, como poden ser por exercer a dirección dun centro educativo, asesor nos centros de formación ou na Consellería, en centros do estranxeiro, en centro de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas de convenio, e outras.

Trixésima. Reclamacións e renuncias á resolución provisional

1. O persoal concursante poderá presentar reclamacións e renuncias á resolución provisoria ata o día 3 de setembro de 2015, este incluído, perante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Ademais de pola vía ordinaria, a reclamación deberá remitirse por fax ao número 981 54 54 84 ou por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es.

2. O persoal interino e substituto que solicite praza por pertencer a dúas ou máis listas poderá renunciar na resolución provisional a participar nalgunha delas e, de non facelo, adxudicaráselle destino na especialidade que lle corresponda tendo en conta que se adxudica por orde de código das especialidades. No caso de adxudicarlle praza nunha especialidade, retiraráselle a solicitude da outra ou das outras especialidades.

3. O persoal interino e substituto que estea nunha situación das que se relacionan a seguir poderá renunciar á resolución provisional, sen perder o número de orde na lista correspondente e sen que se admitan renuncias parciais:

– Atender o coidado dunha/dun filla/fillo menor de seis (6) anos, tanto cando o sexa por natureza como por adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo.

– Para atender o coidado dun familiar que teña ao seu cargo, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída.

– Por enfermidade grave.

– Por ter concedida unha bolsa de estudos.

– Por ampliación de estudos. Enténdese que hai ampliación de estudos cando se realiza o doutoramento ou estudos para obter un título superior ou unha diplomatura distinta da que se posúe, un máster así como a formación no estranxeiro nas linguas ou nas ensinanzas de réxime especial.

– Por ser vítima de violencia de xénero.

– Por calquera das circunstancias que permite aos funcionarios públicos a concesión dos servizos especiais.

– Por ter un contrato de traballo de carácter temporal ou prestar servizos, tamén con carácter temporal, noutro posto do sector público.

Esta renuncia deberá realizarse no prazo de reclamacións á resolución provisional, e aínda que non se obtivese destino nesta, pois iso non supón que non se poida obter na resolución definitiva. A renuncia na adxudicación provisional leva consigo que non se realizará chamamento para cubrir interinidades ou substitucións durante todo o curso académico, agás no suposto de ter renunciado por ter un contrato de traballo de carácter temporal ou prestar servizos con carácter temporal noutro posto do sector público. Nestes casos poderán reincorporarse aos chamamentos á finalización do contrato ou da prestación de servizos.

De non presentarse renuncia e serlle adxudicada praza definitiva, o persoal interesado non poderá acollerse a non prestar servizos mantendo o número de orde na lista correspondente, agás que esta petición se formule por unha situación sobrevida ao prazo indicado anteriormente e esa circunstancia se acredite de forma fidedigna. Ademais de pola vía ordinaria, a renuncia deberá remitirse por fax ao número 981 54 54 84 ou por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es.

Sen prexuízo do anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá dar de baixa a algunha persoa na relación de adxudicatarios de praza, se deixase de reunir os requisitos para manterse nela, de oficio ou por instancia da parte interesada, logo de audiencia da interesada ou interesado.

Trixésima primeira. Resolución definitiva

Resoltas as reclamacións previstas na base anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá á adxudicación das prazas e a facer pública a resolución definitiva do concurso na páxina web www.edu.xunta.es o día 10 de setembro de 2015. A resolución publicarase tamén no Diario Oficial de Galicia.

Trixésimo segunda. Toma de posesión

O persoal funcionario de carreira, en prácticas e interino tomará posesión no centro educativo de destino e incorporarase con efectividade económica e administrativa da data fixada para o comezo de curso, agás no suposto de que o nomeamento ou toma de posesión se efectúe con posterioridade.

O centro educativo remitirá á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo das vinte e catro horas seguintes á data fixada para o inicio de curso, a toma de posesión, a declaración xurada de non estar incurso en actividade incompatible e os restantes documentos que teña establecidos a propia xefatura territorial. Estes documentos estarán datados coa mesma data dos efectos económicos e administrativos da toma de posesión.

Nos supostos de especialidades das cales se imparte docencia en educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas, non poderá haber interrupción de servizos nos profesores interinos deste curso que sexan nomeados interinos desde o inicio do curso 2015/16.

Disposición adicional primeira. Orde de adxudicación dos corpos

A orde de adxudicación de corpos será a seguinte:

Mestres, profesores de Relixión de primaria, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de Artes Plásticas e Deseño, mestres de taller de Artes Plásticas e Deseño, profesores de Música e Artes Escénicas, agás o profesorado interino, profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e profesorado de Relixión de secundaria.

O profesorado interino do corpo de profesores de Música e Artes Escénicas adxudicarase inmediatamente despois da adxudicación dos funcionarios de carreira da especialidade de música do corpo de profesores de ensino secundario.

O profesorado interino do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade Debuxo Artístico adxudicarase inmediatamente despois da adxudicación dos funcionarios de carreira da especialidade de Debuxo do corpo de profesores de ensino secundario.

Disposición adicional segunda. Prazas de substituto de zona

As prazas de substitutos de zona abranguerán os centros educativos da localidade de referencia e nun radio de 40 km.

Disposición adicional terceira. Inspectores de educación

O persoal docente que supere o procedemento de acceso ao corpo de inspectores de educación convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 efectuará a solicitude de sector de inspección para realizar as prácticas no prazo de cinco días desde a publicación polo tribunal da relación de aprobados no modelo que lle será facilitado pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. As sedes publícanse como anexo VI á presente orde.

Serán nomeados inspectores en prácticas con efectividade do 1 de setembro de 2015.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Centros de secundaria para o concurso de adxudicación
de destinos provisionais

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15027125

IES de Viós

Abegondo

150011800

Viós

15032807

IES do Milladoiro

Ames

150220726

Biduído

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Ames

150020801

Ortoño

15000338

CPI Conde de Fenosa

Ares

150040101

Ares

15032145

IES de Pastoriza

Arteixo

150050200

Arteixo

15023314

IES de Sabón

Arteixo

150050200

Arteixo

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

150050200

Arteixo

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

150060100

Arzúa

15019301

CPI de San Vicente

Baña (A)

150070100

San Vicente

15001070

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

150080202

Bergondo

15001148

IES As Mariñas

Betanzos

150090001

Betanzos

15001136

IES Francisco Aguiar

Betanzos

150090001

Betanzos

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

150100505

Gándara

15027851

IES A Cachada

Boiro

150110303

Boiro

15026698

IES Espiñeira

Boiro

150110303

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

Boiro

150110303

Boiro

15013254

CFEA de Sergude

Boqueixón

150120102

Boqueixón

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

150120102

Boqueixón

15026352

IES Brión

Brión

150130901

Viceso

15001926

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

150140307

Revoltas, As

15027861

IES Pedra da Aguia

Camariñas

150160300

Ponte do Porto

15027873

IES Afonso X O Sabio

Cambre

150170501

Cambre

15026704

IES David Buján

Cambre

150170501

Cambre

15002581

IES Alfredo Brañas

Carballo

150190703

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

150190703

Carballo

15002591

IES Monte Neme

Carballo

150190703

Carballo

15021755

IES Cabo Ortegal

Cariño

150610201

Cariño

15027885

IES Lamas de Castelo

Carnota

150200100

Carnota

15032923

IES de Carral

Carral

150210000

Carral

15026376

IES Punta Candieira

Cedeira

150220104

Cedeira

15003212

IES Agra de Raíces

Cee

150230000

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

Cee

150230000

Cee

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

150240108

Cerceda

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

150291208

San Roque

15005385

CEE María Mariño

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027897

CIFP Paseo das Pontes

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15024513

CIFP Someso

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15025621

EPAPU Eduardo Pondal

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027770

IES A Sardiñeira

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005233

IES Agra do Orzán

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027800

IES Imaxe e Son

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005245

IES Monelos

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15025611

IES Monte das Moas

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005211

IES Salvador de Madariaga

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15005269

IES Urbano Lugrís

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15990080

CREDO da Coruña

Culleredo

150310202

Burgo, O

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

150310202

Burgo, O

15005749

IES Universidade Laboral

Culleredo

150310202

Burgo, O

15032935

IES de Culleredo

Culleredo

150310800

Rutis

15032650

EPAPU de Teixeiro

Curtis

150320402

Curtis

15022620

IES de Curtis

Curtis

150320402

Curtis

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

150330311

Laíño

15023405

CPI A Xunqueira

Fene

150350000

Fene

15032081

IES de Fene

Fene

150350000

Fene

15006729

CEE Terra de Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15032789

Cen. Púb. Esc. Especialistas Antonio Escaño

Ferrol

150360001

Ferrol

15032777

Cen. Púb. Esc. Especialistas Estación Naval A Graña, Esengra

Ferrol

150360001

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

Ferrol

150360001

Ferrol

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ferrol

150360001

Ferrol

15025751

EPAPU Sta. María de Caranza

Ferrol

150360001

Ferrol

15021470

IES Canido

Ferrol

150360001

Ferrol

15006742

IES Concepción Arenal

Ferrol

150360001

Ferrol

15006687

IES de Catabois

Ferrol

150360001

Ferrol

15025566

IES Ferrol Vello

Ferrol

150360001

Ferrol

15021469

IES Leixa

Ferrol

150360001

Ferrol

15025645

IES Ricardo Carballo Calero

Ferrol

150360001

Ferrol

15006791

IES Saturnino Montojo

Ferrol

150360001

Ferrol

15006730

IES Sofía Casanova

Ferrol

150360001

Ferrol

15027915

IES Fin do Camiño

Fisterra

150370300

Fisterra

15007400

CPI de Ponte Carreira

Frades

150380800

Ledoira

15027654

IES Agra de Leborís

Laracha (A)

150411207

Torás

15007621

CPI Cabo da Area

Laxe

150400101

Laxe

15008039

CPI Cernadas de Castro

Lousame

150420421

Lousame

15008301

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

150430801

Vilanova

15008714

CPI da Picota

Mazaricos

150451207

Mazaricos

15008817

IES de Melide

Melide

150461902

Melide

15020854

CPI de Xanceda

Mesía

150471209

Xanceda

15009071

CPI Castro Baxoi

Miño

150480402

Castro

15009241

CPI Virxe da Cela

Monfero

150500300

San Fiz de Monfero

15025657

IES de Mugardos

Mugardos

150510302

Mugardos

15027940

IES As Insuas

Muros

150530400

Serres

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

150530400

Serres

15027927

IES Ramón Caamaño

Muxía

150520900

Muxía

15010058

CPI do Feal

Narón

150540900

Narón

15025268

IES As Telleiras

Narón

150540900

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

Narón

150540900

Narón

15027216

IES Fernando Esquío

Neda

150550201

Neda

15026391

IES Xulián Magariños

Negreira

150561501

Negreira

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

150570000

Noia

15010812

IES Virxe do Mar

Noia

150570000

Noia

15027228

IES María Casares

Oleiros

150580801

Oleiros

15027952

IES Miraflores

Oleiros

150580801

Oleiros

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

150580801

Oleiros

15027782

IES Nº 1

Ordes

150590900

Ordes

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

150590900

Ordes

15027964

IES de Oroso

Oroso

150600700

Oroso

15020544

IES de Ortigueira

Ortigueira

150612101

Ortigueira

15027976

IES Poeta Añón

Outes

150620600

Serra de Outes, A

15012730

IES Camilo José Cela

Padrón

150650505

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

Padrón

150650505

Padrón

15019347

CPI Camiño de Santiago

Pino (O)

150660100

Arca

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal (A)

150670401

Pobra do Caramiñal, A

15026406

IES de Ponteceso

Ponteceso

150140421

Ponteceso

15020556

IES Breamo

Pontedeume

150690701

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

Pontedeume

150690701

Pontedeume

15023429

CPI Monte Caxado

Pontes de García Rodríguez (As)

150700509

Pontes de García Rodríguez, As

15021767

IES Castro da Uz

Pontes de García Rodríguez (As)

150700509

Pontes de García Rodríguez, As

15025694

IES Moncho Valcarce

Pontes de García Rodríguez (As)

150700509

Pontes de García Rodríguez, As

15027691

IES de Porto do Son

Porto do Son

150710812

Noal

15026807

IES Félix Muriel

Rianxo

150720507

Rianxo

15014556

CIFP Coroso

Ribeira

150730904

Ribeira

15027711

IES Leliadoura

Ribeira

150730904

Ribeira

15014568

IES Nº 1

Ribeira

150730904

Ribeira

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

150740906

Rois

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Sada

150750604

Sada

15032662

IES O Mosteirón

Sada

150750604

Sada

15014957

CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

150760700

San Sadurniño

15026030

IES Terra de Xallas

Santa Comba

150771400

Santa Comba

15027502

CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15032327

CEE O Pedroso

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15032391

CIFP Santiago

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15026753

IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027058

IES As Fontiñas

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027319

IES de Sar

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015861

IES Eduardo Pondal

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15021482

IES San Clemente

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027411

IES de Cacheiras

Teo

150820100

Cacheiras

15021317

CPI Pecalama

Tordoia

150840411

Cabaleiros

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

150851703

Touro

15020994

CPI de Viaño Pequeno

Trazo

150860310

Campo

15018203

CPI de Bembibre

Val do Dubra

150880201

Bembibre

15018148

CPI de Atios

Valdoviño

150870702

Valdoviño

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

150891101

Vedra

15026418

IES Terra de Soneira

Vimianzo

150921411

Vimianzo

15019281

CPI de Zas

Zas

150930203

Baio

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Zas

150930203

Baio

15990138

Zona de A Coruña

Coruña (A)

15990139

Zona de Ferrol

Ferrol

15990137

Zona de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

27016649

IES Alfoz - Valadouro

Alfoz

270020600

San Pedro de Mor

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

279010301

Baralla

27000617

CFEA Alta Montaña

Becerreá

270060301

Becerreá

27016315

IES de Becerreá

Becerreá

270060301

Becerreá

27013958

IES Monte Castelo

Burela

279020000

Burela

27013934

IES Perdouro

Burela

279020000

Burela

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Castro de Rei

270100000

Ribeiras de Lea

27002249

CPI de Castroverde

Castroverde

270113701

Castroverde

27002353

CPI de Cervantes

Cervantes

270120701

San Román de Cervantes

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Cervo

270130000

Lieiro

27003151

IES Lama das Quendas

Chantada

270161400

Chantada

27003175

IES Val do Asma

Chantada

270161400

Chantada

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

270151507

Sistallo

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneira

Folgoso do Courel

270170706

Seoane

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

Fonsagrada (A)

270180901

Fonsagrada, A

27020562

IES de Foz

Foz

270190403

Foz

27004635

CPI Dr. López Suárez

Friol

270200901

Friol

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Guitiriz

270220410

Lagostelle

27014008

CPI Tino Grandío

Guntín

270231000

Guntín de Pallares

27005913

CPI Ramón Piñeiro

Láncara

270261402

Pobra de San Xiao, A

27014057

CEE Santa María

Lugo

270282701

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

Lugo

270282701

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27601509

EPAPU Albeiros

Lugo

270282701

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

270282701

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

270282701

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

Lugo

270282701

Lugo

27015773

IES Muralla Romana

Lugo

270282701

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

270282701

Lugo

27016455

IES Sanxillao

Lugo

270282701

Lugo

27006553

IES Xoán Montes

Lugo

270282701

Lugo

27016303

IES Pedregal de Irimia

Meira

270290113

Meira

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

270300701

Mondoñedo

27015360

CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27007260

CFEA de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27020823

EPAPU de Monterroso

Monterroso

270321705

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

Monterroso

270321705

Monterroso

27007788

CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

Navia de Suarna

270341202

Navia de Suarna

27020811

EPAPU de Bonxe

Outeiro de Rei

270390501

Bonxe

27016352

IES do Camiño

Palas de Rei

270402902

Palas de Rei

27016716

IES Fonmiñá

Pastoriza (A)

270441200

Pastoriza, A

27015967

CPI Uxío Novoneira

Pedrafita do Cebreiro

270450901

Pedrafita do Cebreiro

27016297

IES Enrique Muruais

Pontenova (A)

270480900

Vilaoudriz

27015189

IES de Quiroga

Quiroga

270501508

Quiroga

27011615

Cen. Púb. Santo Anxo

Rábade

270530101

Rábade

27016613

IES Río Miño

Rábade

270530101

Rábade

27020793

CIFP Porta da Auga

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27012036

IES Gregorio Fernández

Sarria

270574201

Sarria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

270574201

Sarria

27012450

CPI Dr. López Suárez

Saviñao (O)

270582602

Vilasante

27012504

CPI San Tomé do Carballo

Taboada

270602200

Taboada

27013326

IES Lois Peña Novo

Vilalba

270652901

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Vilalba

270652901

Vilalba

27013636

IES María Sarmiento

Viveiro

270661201

Viveiro

27013648

IES Vilar Ponte

Viveiro

270661201

Viveiro

27016625

IES Illa de Sarón

Xove

270250102

Xove

27990147

Zona de Lugo

Lugo

32016339

IES de Allariz

Allariz

320010200

Allariz

32016340

IES Aquis Querquernis

Bande

320060101

Bande

32001725

IES Lauro Olmo

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32001683

IES Martaguisela

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32002781

CPI Tomás Terrón Mendaña

Carballeda de Valdeorras

320171401

Sobradelo

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

Carballeda de Valdeorras

320171401

Sobradelo

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32003001

IES Nº 1

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32003643

CPI Virxe dos Remedios

Castro Caldelas

320230401

Castro Caldelas

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Celanova

320240904

Celanova

32004118

CPI Antonio Faílde

Coles

320260401

Cambeo

32005305

CPI Laureano Prieto

Gudiña (A)

320340401

Gudiña, A

32016431

IES San Mamede

Maceda

320430705

Maceda

32006929

CPI Terras de Maside

Maside

320450603

Maside

32015463

CEE Miño

Ourense

320541201

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ourense

320541201

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

Ourense

320541201

Ourense

32016765

CIFP Portovello

Ourense

320541201

Ourense

32009360

CPI José García García

Ourense

320541201

Ourense

32990081

CREDO de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015581

EPAPU de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32009190

IES As Lagoas

Ourense

320541201

Ourense

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

320541201

Ourense

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

Ourense

320541201

Ourense

32015207

IES O Couto

Ourense

320541201

Ourense

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

320541201

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

Ourense

320541201

Ourense

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

Ourense

320541201

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

320541201

Ourense

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

320560217

Crespos

32020771

EPAPU de Pereiro de Aguiar

Pereiro de Aguiar (O)

320580101

Pereiro de Aguiar, O

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Pobra de Trives (A)

320631301

Pobra de Trives, A

32011305

CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

Ribadavia

320690501

Ribadavia

32015475

IES O Ribeiro

Ribadavia

320690501

Ribadavia

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Rúa (A)

320720201

Rúa de Valdeorras, A

32012103

CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

320760707

Cea

32016790

IES Castro de Baronceli

Verín

320851400

Verín

32013582

IES García-Barbón

Verín

320851400

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Verín

320851400

Verín

32016777

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

320863201

Viana do Bolo

32016285

IES de Vilamarín

Vilamarín

320870818

Vilamarín

32014801

IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32990126

Zona de Ourense

Ourense

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

360030301

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

Baiona

360030301

Baiona

36020234

IES de Barro

Barro

360020200

Barro

36020246

IES Illa de Ons

Bueu

360040201

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

Bueu

360040201

Bueu

36000405

CPI Alfonso VII

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

36019396

IES Francisco Asorey

Cambados

360060101

Cambados

36000481

IES Ramón Cabanillas

Cambados

360060101

Cambados

36019475

IES de Rodeira

Cangas

360080201

Cangas

36000922

IES María Soliño

Cangas

360080201

Cangas

36018501

IES Monte Carrasco

Cangas

360080201

Cangas

36001148

CPI da Cañiza

Cañiza (A)

360090203

Cañiza, A

36015101

IES da Cañiza

Cañiza (A)

360090203

Cañiza, A

36001252

CPI do Progreso

Catoira

360100400

Oeste

36024197

IES de Cotobade

Cotobade

360121100

Tenorio

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

360150405

Cuntis

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36002335

IES Manuel García Barros

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36020258

IES Nº 1

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36019323

IES Chano Piñeiro

Forcarei

360180406

Forcarei

36019220

IES Auga da Laxe

Gondomar

360210510

Gondomar

36020261

IES Terra de Turonio

Gondomar

360210510

Gondomar

36019232

IES Monte da Vila

Grove (O)

360220106

Grove, O

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Grove (O)

360220106

Grove, O

36019244

IES A Sangriña

Guarda (A)

360230201

Guarda, A

36020283

IES da Illa de Arousa

Illa de Arousa (A)

360610500

Illa de Arousa, A

36013758

IES Laxeiro

Lalín

360242707

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

360242707

Lalín

36024720

EPAPU Nelson Mandela

Lama (A)

360250915

Lama, A

36015159

IES Chan do Monte

Marín

360260401

Marín

36004551

IES Illa de Tambo

Marín

360260401

Marín

36020295

IES Mestre Landín

Marín

360260401

Marín

36020301

IES de Meaño

Meaño

360270000

Meaño

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

360280701

Mosteiro

36018999

IES As Barxas

Moaña

360210000

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

360210000

Moaña

36004927

CPI de Mondariz

Mondariz

360300505

Mondariz

36005142

CPI Santa Lucía

Moraña

360320910

Saiáns

36020131

IES de Mos

Mos

360330700

Petelos

36019402

IES Pazo da Mercé

Neves (As)

360340506

Tortoreos

36024756

CEE de Panxón

Nigrán

360350000

Nigrán

36005865

CPI de Panxón

Nigrán

360350000

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

Nigrán

360350000

Nigrán

36014428

IES Val Miñor

Nigrán

360350000

Nigrán

36006079

CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

360370702

Pazos

36020143

IES de Poio

Poio

360410213

Poio

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

360430700

Ponte Caldelas

36007552

CIFP A Granxa

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36024781

IES de Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36007621

CPI de Pontecesures

Pontecesures

360440106

Pontecesures

36020192

CFEA de Lourizán

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36020064

CIFP Carlos Oroza

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018872

EPAPU Río Lérez

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018379

IES A Xunqueira II

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006419

IES Montecelo

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006729

IES Valle-Inclán

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36017685

CPI da Ribeira

Porriño (O)

360390702

Porriño, O

36007011

IES Pino Manso

Porriño (O)

360390702

Porriño, O

36019529

IES Ribeira do Louro

Porriño (O)

360390702

Porriño, O

36007035

CPI Domingo Fontán

Portas

360400305

Portas

36019566

IES de Chapela

Redondela

360450801

Redondela

36020325

IES Illa de San Simón

Redondela

360450801

Redondela

36007734

IES Mendiño

Redondela

360450801

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

Redondela

360450801

Redondela

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

360460106

Barrantes

36008155

CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

360471706

Rodeiro

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Rosal (O)

360480209

Rosal, O

36024628

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

360490303

Parderrubias

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

360501400

Salvaterra de Miño

36020349

IES de Sanxenxo

Sanxenxo

360510900

Adina

36019256

IES de Vilalonga

Sanxenxo

360510900

Adina

36020350

IES Pintor Colmeiro

Silleda

360523000

Silleda

36009172

CPI Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

360530101

Arcade

36019751

IES de Tomiño

Tomiño

360540000

Tomiño

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Tui

360551201

Tui

36009901

IES San Paio

Tui

360551201

Tui

36020362

IES de Valga

Valga

360560400

Valga

36010733

CEE Saladino Cortizo

Vigo

360573101

Vigo

36024525

CIFP de Coia

Vigo

360573101

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

Vigo

360573101

Vigo

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Vigo

360573101

Vigo

36990079

CREDO de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018884

EPAPU Berbés

Vigo

360573101

Vigo

36011579

IES A Guía

Vigo

360573101

Vigo

36011798

IES Alexandre Bóveda

Vigo

360573101

Vigo

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

360573101

Vigo

36024461

IES Audiovisual de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

Vigo

360573101

Vigo

36011567

IES Castelao

Vigo

360573101

Vigo

36019426

IES Coruxo

Vigo

360573101

Vigo

36019050

IES de Beade

Vigo

360573101

Vigo

36018173

IES de Teis

Vigo

360573101

Vigo

36019670

IES do Castro

Vigo

360573101

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

360573101

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

Vigo

360573101

Vigo

36019062

IES Rosais 2

Vigo

360573101

Vigo

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

Vigo

360573101

Vigo

36011592

IES Santa Irene

Vigo

360573101

Vigo

36020374

IES Valadares

Vigo

360573101

Vigo

36020386

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

360591000

Vila de Cruces

36013588

CPI do Toural

Vilaboa

360580517

Vilaboa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36012471

IES Castro Alobre

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36013771

IES Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36019414

IES A Basella

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

36024203

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

36990136

Zona de Pontevedra

Pontevedra

36990137

Zona de Vigo

Vigo

ANEXO II

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15990143

EOI A Coruña - Extensión EOI de Arteixo

Arteixo

150050200

Arteixo

15990117

EOI A Coruña - Extensión EOI de Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15990127

EOI de Ferrol - Extensión EOI de Cedeira

Cedeira

150220104

Cedeira

15990122

EOI A Coruña - Extensión EOI de Cee

Cee

150230000

Cee

15023132

EOI da Coruña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15990123

EOI A Coruña - Extensión EOI de Culleredo

Culleredo

150310202

Burgo, O

15026546

EOI de Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15990129

EOI de Santiago - Extensión EOI de Negreira

Negreira

150561501

Negreira

15990121

EOI de Santiago - Extensión EOI de Noia

Noia

150570000

Noia

15990126

EOI de Santiago - Extensión EOI de Ordes

Ordes

150590900

Ordes

15990135

EOI de Ferrol - Sección das Pontes de García Rodríguez (IES Castro da Uz)

Pontes de García
Rodríguez (As)

150700509

Pontes de García
Rodríguez, As

15990125

EOI de Santiago - Extensión EOI de Ribeira

Ribeira

150730904

Ribeira

15990124

EOI de Santiago - Extensión EOI de Santiago (Sar)

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15032194

EOI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

27990146

EOI de Viveiro - Sección de Burela (IES Monte Castelo)

Burela

279020000

Burela

27015955

EOI de Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27016421

EOI de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27020690

EOI de Ribadeo

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27990145

EOI de Lugo - Sección de Sarria (IES Gregorio Fernández)

Sarria

270574201

Sarria

27020628

EOI de Viveiro

Viveiro

270661201

Viveiro

32990112

EOI de Ourense - Extensión EOI O Barco

Barco de Valdeorras (O)

320090201

Barco, O

32990114

EOI de Ourense - Extensión EOI do Carballiño

Carballiño (O)

320190500

Carballiño, O

32990124

EOI de Ourense - Sección de Celanova (IES de Celanova)

Celanova

320240904

Celanova

32016081

EOI de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32990127

EOI de Ourense - Extensión EOI Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32990125

EOI de Ourense - Sección de Ribadavia (IES de Ribadavia)

Ribadavia

320690501

Ribadavia

32990113

EOI de Ourense - Extensión EOI de Verín

Verín

320851400

Verín

36990112

EOI de Vigo - Extensión EOI de Cangas

Cangas

360080201

Cangas

36990126

EOI de Pontevedra - Extensión EOI A Estrada

Estrada (A)

360170000

Estrada, A

36990122

EOI de Pontevedra - Extensión EOI de Lalín

Lalín

360242707

Lalín

36990132

EOI de Vigo - Extensión EOI de Nigrán

Nigrán

360350000

Nigrán

36990124

EOI de Vigo - Extensión EOI de Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36018689

EOI de Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36990125

EOI de Pontevedra - Extensión EOI de Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36990134

EOI de Vigo - Extensión EOI de Redondela

Redondela

360450801

Redondela

36990113

EOI de Vigo - Extensión EOI de Tui

Tui

360551201

Tui

36018941

EOI de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36990123

EOI de Vigo - Extensión EOI de Vigo (Coia)

Vigo

360573101

Vigo

36024598

EOI de Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

ANEXO III

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15032303

CMUS Profesional da Coruña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15026492

CMUS Superior da Coruña

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15027617

CMUS Profesional Xan Viaño

Ferrol

150360001

Ferrol

15032418

CMUS Profesional de Santiago

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

27020707

CDAN Conservatorio Profesional de Danza

Lugo

270282701

Lugo

27016558

CMUS Profesional de Lugo

Lugo

270282701

Lugo

32016443

CMUS Profesional de Ourense

Ourense

320541201

Ourense

36019700

CMUS Profesional Manuel Quiroga

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36024471

CMUS Profesional de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016085

CMUS Superior de Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36024586

ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Vigo

360573101

Vigo

ANEXO IV

Código centro

Nome centro

Concello

Código localidade

Localidade

15005506

E.ART Pablo Picasso

Coruña (A)

150300001

Coruña, A

15015834

E.ART Mestre Mateo

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

27006589

E.ART Ramón Falcón

Lugo

270282701

Lugo

32016030

E.ART Antonio Failde

Ourense

320541201

Ourense

36019621

ESCO de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Pontevedra

360381301

Pontevedra

ANEXO V

Materia

Titulación

Acordeón

– Título superior de Acordeón (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Acordeón (Plan 1966).

– Título profesional de Acordeón (Plan de 1942).

Análise

– Título superior de Composición (LOE-LOXSE).

– Profesor superior, ou de profesor, de Harmonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación (Plan 1966).

Arpa

– Título superior de Arpa (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Arpa (Plan 1966).

– Título profesional de Arpa (Plan de 1942).

Baixo eléctrico

– Título superior de Jazz, instrumento principal: Baixo (LOE).

Canto

– Título superior de Canto (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Canto (Plan 1966).

– Título profesional de Canto (Plan de 1942).

Clarinete

– Título superior de Clarinete (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Clarinete (Plan 1966).

– Título profesional de Clarinete (Plan de 1942).

Clave

– Título superior de Clave (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Clave (Plan 1966).

– Título profesional de Clave (Plan de 1942).

Contrabaixo

– Título superior de Contrabaixo (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Contrabaixo (Plan 1966).

– Título profesional de Contrabaixo (Plan de 1942).

Fagot

– Título superior de Fagot (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Fagot (Plan 1966).

– Título profesional de Fagot (Plan de 1942).

Frauta travesa

– Título superior de Frauta Travesa (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Frauta Travesa (Plan 1966).

– Título profesional de Frauta Travesa (Plan de 1942).

Frauta de pico

– Título superior de Frauta de pico (LOE-LOXSE).

Gaita

– Título superior de Instrumentos da Música Tradicional e Popular (LOE-LOXSE).

Guitarra

– Título superior de Guitarra (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Guitarra (Plan 1966).

– Título profesional de Guitarra (Plan de 1942).

Guitarra eléctrica

– Título superior de Jazz, instrumento principal: Guitarra (LOE).

Harmonía

– Título superior de Composición (LOE-LOXSE).

– Profesor superior, ou de profesor, de Harmonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación (Plan 1966).

Historia da Música

– Título superior de Musicoloxía (LOE-LOXSE).

– Profesor superior de Musicoloxía (Plan 1966).

Linguaxe musical

– Título superior de Pedagoxía Musical (LOE-LOXSE).

– Profesor superior, ou de profesor, de Solfexo, Teoría da Música, Transposición e Acompañamento (Plan 1966).

Óboe

– Título superior de Óboe (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Óboe (Plan 1966).

– Título profesional de Óboe (Plan de 1942).

Percusión

– Título superior de Percusión (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Percusión (Plan 1966).

– Título profesional de Percusión (Plan de 1942).

Piano

– Título superior de Piano (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Piano (Plan 1966).

– Título profesional de Piano (Plan de 1942).

Saxofón

–Título superior de Saxofón (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Saxofón (Plan 1966).

– Título profesional de Saxofón (Plan de 1942).

Trombón

– Título superior de Trombón (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Trombón (Plan 1966).

– Título profesional de Trombón (Plan de 1942).

Trompa

– Título superior de Trompa (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Trompa (Plan 1966).

– Título profesional de Trompa (Plan de 1942).

Trompeta

– Título superior de Trompeta (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Trompeta (Plan 1966).

– Título profesional de Trompeta (Plan de 1942)

Tuba

– Título superior de Tuba (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Tuba (Plan 1966).

– Título profesional de Tuba (Plan de 1942).

Viola

– Título superior de Viola (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Viola (Plan 1966).

– Título profesional de Viola (Plan de 1942).

Violín

– Título superior de Violín (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Violín (Plan 1966).

– Título profesional de Violín (Plan de 1942).

Violoncello

– Título superior de Violoncello (LOE-LOXSE).

– Título de profesor superior, ou de profesor, de Violoncello (Plan 1966).

– Título profesional de Violoncello (Plan de 1942).

De conformidade co establecido no Real decreto 900/2010, do 9 de xullo, o título de profesor, expedido ao abeiro do Decreto 2618/1966, do 10 de setembro, está declarado equivalente, unicamente para os efectos da impartición das ensinanzas elementais e profesionais de música, é dicir, nos conservatorios profesionais.