Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Xoves, 30 de xullo de 2015 Páx. 31793

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2015 pola que se publica o cambio de denominación do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Mariña polo de graduado ou graduada en Tecnoloxías Mariñas por esta universidade, así como o seu plan de estudos actualizado.

O Consello de Goberno da Universidade da Coruña aprobou o 22 de decembro de 2009, a memoria do plan de estudos de Graduado ou Graduada en Enxeñaría Mariña. Esta denominación foi adoptada para este título nun principio polas universidades españolas que imparten este grao. Tras a dita aprobación, a Universidade iniciou os trámites necesarios para obter a verificación por parte do Consello de Universidades e a autorización da Comunidade Autónoma, e resultou finalmente aprobado en Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011 (publicado no Boletín Oficial del Estado, BOE, do 16 de marzo, por Resolución do secretario de Estado de Universidades do 25 de febreiro) e inscrito no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT). O plan de estudos correspondente foi publicado no BOE o 18 de abril de 2011 e no Diario Oficial de Galicia, DOG, o 6 de maio.

O Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos interpuxo recurso contencioso-administrativo contra o Acordo do Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011, polo que se estableceu o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. A sentenza do Tribunal Supremo (sala terceira, Sección 4ª) do 13 de decembro de 2013, estimou en parte o dito recurso. Solicitada aclaración da sentenza de referencia polo avogado do Estado, a sala ditou, con data do 24 de febreiro de 2014, auto mediante o que acorda que se decide a anulación unicamente en canto incorporaron á denominación do título o substantivo de Enxeñaría.

O 23 de abril de 2014 o director xeral de Política Universitaria remite copia da resolución da Dirección Xeral de Política Universitaria pola que se dá cumprimento á sentenza do Tribunal Supremo con data do 13 de decembro de 2014 (rec. ordinario 286/2011) e que establece que «da por anulado, con efectos desde o 8 de abril de 2014, o Acordo do Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011, polo que se estableceu o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos no que se refire aos títulos de Graduado ou Graduada en Enxeñaría Mariña e Graduado ou Graduada en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo pola Universidade da Coruña en canto incorporan á súa denominación o substantivo Enxeñaría».

Para dar cumprimento a esta sentenza do Tribunal Supremo, a Universidade da Coruña aprobou o cambio de denominación do título de Graduado ou Graduada en Enxeñaría Mariña polo de Graduado ou Graduada en Tecnoloxías Mariñas, por acordo do seu Consello de Goberno con data do 30 de setembro de 2014, que obtivo informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, ACSUG, con data do 23 de marzo de 2015, e autorización da Xunta de Galicia, mediante a Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño de 2015, publicada no Diario Oficial de Galicia do 17 de xuño.

Polo exposto, esta Reitoría, de acordo co disposto no artigo 28.3 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, na redacción dada polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o anterior, resolve ordenar a publicación do dito cambio de denominación do título de Graduado ou Graduada en Enxeñaría Mariña polo de Graduado o Graduada en Tecnoloxías Mariñas pola Universidade da Coruña, así como a publicación do plan de estudos correspondente actualizado.

A presente resolución deixa sen efecto a Resolución reitoral con data do 30 de marzo de 2011, pola que se publicou inicialmente o plan de estudos do título agora modificado (BOE do 18 de abril).

A Coruña, 16 de xullo de 2015

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO
Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Tecnoloxías Mariñas pola Universidade da Coruña

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento á que se adscribe o título: Enxeñaría e Arquitectura.

2. Este título habilita para o exercicio de profesión regulada: oficial de máquinas de segunda da mariña mercante.

Norma reguladora: Real decreto 937/2009, do 12 de xuño, polo que se regulan as titulacións profesionais da mariña mercante (BOE do 2 de xullo).

3. Mencións do título:

– Mención en Enerxía e Propulsión.

– Mención en Oficial Electrotécnico (ETO).

4. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica (FB)

Obrigatorias (OB)

60

60

Mención

Enerxía e Propulsión

Oficial Electrotécnico (ETO)

Optativas (OP)

Prácticas externas

Traballo fin de grao

84

24

12

96

12

12

Total

240

4.1. Os 84 créditos optativos da Mención en Enerxía e Propulsión distribúense como se indica a continuación:

– Materias obrigatorias de mención (OBM): 72 créditos.

– Materias optativas de mención (OPM): 12 créditos.

4.2. Os 96 créditos optativos da Mención en Oficial Electrotécnico (ETO) distribúense como se indica a continuación:

– Materias obrigatorias de mención (OBM): 84 créditos.

– Materias optativas de mención (OPM): 12 créditos.

O plan de estudos oferta en ambas as dúas mencións un total de 36 créditos ECTS en materias optativas dos que o alumnado deberá cursar e superar 12 créditos.

5. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Materia

Créditos ECTS

Carácter

Curso

Organización temporal

Formación básica

Matemáticas I

6

FB

1º cuadrimestre

Química

6

FB

1º cuadrimestre

Física I

6

FB

1º cuadrimestre

Informática

6

FB

1º cuadrimestre

Inglés

6

FB

1º cuadrimestre

Matemáticas II

6

FB

2º cuadrimestre

Expresión Gráfica

6

FB

2º cuadrimestre

Física II

6

FB

2º cuadrimestre

Empresa e Dereito

6

FB

2º cuadrimestre

Matemáticas III

6

FB

2º cuadrimestre

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

Construción Naval e Teoría do Buque

6

OB

2º cuadrimestre

Mecánica e Resistencia de Materiais

6

OB

1º cuadrimestre

Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos

6

OB

1º cuadrimestre

Electrotecnia. Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque

6

OB

1º cuadrimestre

Termodinámica e Termotecnia

6

OB

1º cuadrimestre

Hixiene Naval e Riscos Laborais

6

OB

1º cuadrimestre

Ciencia e Enxeñaría de Materiais

6

OB

2º cuadrimestre

Fundamentos de Regulación e Control

6

OB

2º cuadrimestre

Mecánica de Fluídos

6

OB

2º cuadrimestre

Seguridade Marítima e Contaminación

6

OB

2º cuadrimestre

Módulo optativo

Mención en Enerxía e Propulsión

Motores de Combustión Interna

6

OBM

1º cuadrimestre

Turbinas de Vapor e Gas

6

OBM

1º cuadrimestre

Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor

6

OBM

1º cuadrimestre

Instalacións Marítimas e Propulsores

6

OBM

1º cuadrimestre

Técnicas de Frío e Aire Acondicionado

6

OBM

1º cuadrimestre

Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque

6

OBM

2º cuadrimestre

Automatización de Instalacións Marítimas

6

OBM

2º cuadrimestre

Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas

6

OBM

2º cuadrimestre

Instalacións Marítimas II

6

OBM

2º cuadrimestre

Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque

6

OBM

2º cuadrimestre

Oficina Técnica-Proxectos

6

OBM

1º cuadrimestre

Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque

6

OBM

1º cuadrimestre

Prácticas externas en buque

24

OBM

2º cuadrimestre

Traballo fin de grao

12

OBM

Anual

Inglés Técnico Marítimo

6

OPM

1º cuadrimestre

Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

6

OPM

1º cuadrimestre

Debuxo Mecánico

6

OPM

1º cuadrimestre

Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica

6

OPM

1º cuadrimestre

Combustibles e Lubricantes

6

OPM

1º cuadrimestre

Propulsión Eléctrica

6

OPM

1º cuadrimestre

Módulo optativo

Mención en Oficial Electrotécnico (ETO)

Máquinas Térmicas Mariñas

6

OBM

1º cuadrimestre

Equipos Auxiliares do Buque

6

OBM

1º cuadrimestre

Electrónica Analóxica e de Potencia

6

OBM

1º cuadrimestre

Electrónica Dixital

6

OBM

1º cuadrimestre

Máquinas Eléctricas do Buque

6

OBM

1º cuadrimestre

Redes e Comunicacións

6

OBM

2º cuadrimestre

Regulación e Control

6

OBM

2º cuadrimestre

Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque

6

OBM

2º cuadrimestre

Instrumentación e Sensórica

6

OBM

2º cuadrimestre

Mantemento Eléctrico do Buque

6

OBM

2º cuadrimestre

Oficina Técnica-Proxectos

6

OBM

1º cuadrimestre

Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación

6

OBM

1º cuadrimestre

Propulsión Eléctrica do Buque

6

OBM

1º cuadrimestre

Prácticas en Simulador

6

OBM

2º cuadrimestre

Prácticas externas

12

OBM

2º cuadrimestre

Traballo fin de grao

12

OBM

Anual

Sistemas Eléctricos

6

OPM

1º cuadrimestre

Fundamentos de Programación

6

OPM

1º cuadrimestre

Sistemas de Posicionamento Dinámico

6

OPM

1º cuadrimestre

Electrohidráulica e Electropneumática

6

OPM

1º cuadrimestre

Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos

6

OPM

1º cuadrimestre

Xestión Enerxética

6

OPM

1º cuadrimestre

6. Contido do plan de estudos por curso.

1º curso (común).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Matemáticas I

FB

6

Formación básica

1º cuadrimestre

Química

FB

6

Formación básica

Física I

FB

6

Formación básica

Informática

FB

6

Formación básica

Inglés

FB

6

Formación básica

Matemáticas II

FB

6

Formación básica

2º cuadrimestre

Expresión Gráfica

FB

6

Formación básica

Física II

FB

6

Formación básica

Empresa e Dereito

FB

6

Formación básica

Construción Naval e Teoría do Buque

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

2º curso (común).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Mecánica e Resistencia de Materiais

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

1º cuadrimestre

Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

Electrotecnia. Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

Termodinámica e Termotecnia

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

Hixiene Naval e Riscos Laborais

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

Matemáticas III

FB

6

Formación básica

2º cuadrimestre

Ciencia e Enxeñaría de Materiais

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

Fundamentos de Regulación e Control

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

Mecánica de Fluídos

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

Seguridade Marítima e Contaminación

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Tecnoloxías Mariñas

3º curso Mención en Enerxía e Propulsión.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Motores de Combustión Interna

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

1º cuadrimestre

Turbinas de Vapor e Gas

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

Instalacións Marítimas e Propulsores

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

Técnicas de Frío e Aire Acondicionado

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

2º cuadrimestre

Automatización de Instalacións Marítimas

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

Instalacións Marítimas II

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque

OBM

6

Módulo optativo Mención en Enerxía e Propulsión

3º curso Mención en Oficial Electrotécnico (ETO).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Máquinas Térmicas Mariñas

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

1º cuadrimestre

Equipos Auxiliares do Buque

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Electrónica Analóxica e de Potencia

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Electrónica Dixital

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Máquinas Eléctricas do Buque

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Redes e Comunicacións

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

2º cuadrimestre

Regulación e Control

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Instrumentación e Sensórica

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Mantemento Eléctrico do Buque

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

4º curso Mención en Enerxía e Propulsión.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Oficina Técnica-Proxectos (Mención en Enerxía e Propulsión)

OBM

6

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

1º cuadrimestre

Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque

OBM

6

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

Optativas (elixir 2 materias das indicadas na seguinte táboa)

OPM

12

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

Prácticas externas en buque

OBM

24

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

2º cuadrimestre

Traballo fin de grao

OBM

12

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

Anual

Optativas da Mención en Enerxía e Propulsión.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Inglés Técnico Marítimo

OPM

6

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

OPM

6

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

Debuxo Mecánico

OPM

6

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica

OPM

6

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

Combustibles e Lubricantes

OPM

6

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

Propulsión Eléctrica

OPM

6

Módulo optativo Mención de Enerxía e Propulsión

4º curso Mención en Oficial Electrotécnico (ETO).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Oficina Técnica-Proxectos (Mención en Oficial Electrotécnico)

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

1º cuadrimestre

Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Propulsión Eléctrica do Buque

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Optativas (elixir 2 materias das indicadas na seguinte táboa)

OPM

12

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Prácticas en simulador

OBM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

2º cuadrimestre

Prácticas externas

OBM

12

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Traballo fin de grao

OBM

12

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Anual

Optativas da Mención en Oficial Electrotécnico (ETO).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Sistemas Eléctricos

OPM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Fundamentos de Programación

OPM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Sistemas de Posicionamento Dinámico

OPM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Electrohidráulica e Electropneumática

OPM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos

OPM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

Xestión Enerxética

OPM

6

Módulo optativo Mención Oficial Electrotécnico (ETO)

7. Condicións de terminación:

Para obter o título de grao en Tecnoloxías Mariñas o alumnado deberá superar 240 créditos ECTS distribuídos como se indica no punto 4.