Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Xoves, 30 de xullo de 2015 Páx. 31785

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2015 pola que se publica o cambio de denominación do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo polo de graduado ou graduada en Náutica e Transporte Marítimo por esta universidade, así como o seu plan de estudos actualizado.

O Consello de Goberno da Universidade da Coruña aprobou o 22 de de decembro de 2009, a memoria do plan de estudos de graduado ou graduada en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo. Esta denominación foi adoptada para este título nun principio polas universidades españolas que imparten este grao. Tras a dita aprobación, a Universidade iniciou os trámites necesarios para obter a verificación por parte do Consello de Universidades e a autorización da Comunidade Autónoma, e resultou finalmente aprobado en Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011 (publicado no Boletín Oficial del Estado, BOE do 16 de marzo, por Resolución do secretario de Estado de Universidades do 25 de febreiro) e inscrito no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT). O plan de estudos correspondente foi publicado no BOE o 18 de abril de 2011 e no Diario Oficial de Galicia, DOG, o 6 de maio.

O Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos interpuxo recurso contencioso-administrativo contra o Acordo do Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011, polo que se estableceu o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. A sentenza do Tribunal Supremo (sala terceira, Sección 4ª) do 13 de decembro de 2013, estimou en parte o dito recurso. Solicitada aclaración da sentenza de referencia polo avogado do Estado, a sala ditou, con data do 24 de febreiro de 2014, auto mediante o que acorda que se decide a anulación unicamente en canto incorporaron á denominación do título o substantivo de Enxeñaría.

O 23 de abril de 2014 o director xeral de Política Universitaria remite copia da resolución da Dirección Xeral de Política Universitaria pola que se dá cumprimento á sentenza do Tribunal Supremo con data do 13 de decembro de 2014 (recurso ordinario 286/2011) e que establece que «dá por anulado, con efectos desde o 8 de abril de 2014, o Acordo do Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011, polo que se estableceu o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos no que se refire aos títulos de graduado ou graduada en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo e graduado ou graduada en Enxeñaría Mariña pola Universidade da Coruña en canto incorporan á súa denominación o substantivo Enxeñaría».

Para dar cumprimento a esta sentenza do Tribunal Supremo, a Universidade da Coruña aprobou o cambio de denominación do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo, polo de graduado ou graduada en Náutica e Transporte Marítimo, por acordo do seu Consello de Goberno con data do 30 de setembro de 2014, que obtivo informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, ACSUG, con data do 23 de marzo de 2015 e autorización da Xunta de Galicia, mediante Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño de 2015, publicado no Diario Oficial de Galicia do 17 de xuño.

Polo exposto, esta reitoría, de acordo co disposto no artigo 28.3 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, na redacción dada polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o anterior, resolveu ordenar a publicación do dito cambio de denominación do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo polo de graduado ou graduada en Náutica e Transporte Marítimo pola Universidade da Coruña, así como a publicación do plan de estudos correspondente actualizado.

A presente resolución deixa sen efecto a Resolución reitoral de data do 30 de marzo de 2011, pola que se publicou inicialmente o plan de estudos do título agora modificado (BOE do 18 de abril).

A Coruña, 16 de xullo de 2015

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO
Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Náutica e Transporte Marítimo pola Universidade da Coruña

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1):

1. Rama de coñecemento á que se adscribe o título: Enxeñaría e Arquitectura.

2. Este título habilita para o exercicio de profesión regulada: piloto de segunda da mariña mercante.

Norma reguladora: Real decreto 937/2009, do 12 de xuño, polo que se regulan as titulacións profesionais da mariña mercante (BOE do 2 de xullo).

3. Especialidades:

– Mención en Operación Náutica do Buque.

– Mención en Xestión e Administración Marítima.

4. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica (FB)

Obrigatorias (OB)

60

90

Mención

Operación Náutica do Buque

Xestión e Administración Marítima

Optativas (OP)

Prácticas externas

Traballo fin de grao

54

24

12

54

24

12

Total

240

4.1. Os 54 créditos optativos da Mención en Operación Náutica do Buque distribúense como se indica a continuación:

– Materias obrigatorias de mención (OBM): 48 créditos.

– Materias optativas de mención (OPM): 6 créditos.

O plan de estudos oferta nesta mención un total de 18 créditos ECTS en materias optativas dos que o alumnado deberá cursar e superar 6 créditos.

4.2. Os 54 créditos da Mención en Xestión e Administración Marítima distribúense como se indica a continuación:

– Materias obrigatorias de mención (OBM): 42 créditos.

– Materias optativas de mención (OPM): 12 créditos.

O plan de estudos oferta nesta mención un total de 36 créditos ECTS en materias optativas dos que o alumnado deberá cursar e superar 12 créditos.

5. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Materia

Créditos ECTS

Carácter

Curso

Organización temporal

Formación básica

Matemáticas I

6

FB

1º cuadrimestre

Expresión Gráfica

6

FB

1º cuadrimestre

Física

6

FB

1º cuadrimestre

Empresa e Dereito

6

FB

1º cuadrimestre

Matemáticas II

6

FB

2º cuadrimestre

Química

6

FB

2º cuadrimestre

Inglés I

6

FB

2º cuadrimestre

Informática

6

FB

2º cuadrimestre

Inglés II

6

FB

1º cuadrimestre

Inglés III

6

FB

2º cuadrimestre

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Construción Naval

6

OB

1º cuadrimestre

Hixiene Naval e Riscos Laborais

6

OB

2º cuadrimestre

Economía Marítima

6

OB

1º cuadrimestre

Navegación I

6

OB

1º cuadrimestre

Electricidade e Electrónica

6

OB

1º cuadrimestre

Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque

6

OB

1º cuadrimestre

Seguridade Marítima

6

OB

2º cuadrimestre

Manobra I

6

OB

2º cuadrimestre

Teoría do Buque I

6

OB

2º cuadrimestre

Navegación e Organización do Buque

6

OB

2º cuadrimestre

Estiba

6

OB

1º cuadrimestre

Meteoroloxía e Oceanografía

6

OB

1º cuadrimestre

Contaminación Marina e Atmosférica

6

OB

1º cuadrimestre

Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS

6

OB

2º cuadrimestre

Dereito Marítimo I

6

OB

2º cuadrimestre

Módulo optativo

Mención en Operación Náutica do Buque

Navegación II

6

OBM

1º cuadrimestre

Radiocomunicacións Marítimas

6

OBM

2º cuadrimestre

Buques Tanque

6

OBM

2º cuadrimestre

Simulación Náutica

6

OBM

1º cuadrimestre

Transportes Especiais

6

OBM

1º cuadrimestre

Manobra II

6

OBM

1º cuadrimestre

Dereito Marítimo II

6

OBM

1º cuadrimestre

Teoría do Buque II

6

OBM

1º cuadrimestre

Prácticas Externas en Buque

24

OBM

2º cuadrimestre

Traballo fin de Grao

12

OBM

Anual

Informática Aplicada

6

OPM

2º cuadrimestre

Inglés Aplicado

6

OPM

2º cuadrimestre

Xestión de Náutica Deportiva

6

OPM

2º cuadrimestre

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

Sistemas de Navegación e Comunicacións

6

OBM

1º cuadrimestre

Xestión de Empresas Marítimas

6

OBM

2º cuadrimestre

Códigos e Convenios Internacionais

6

OBM

2º cuadrimestre

Inspeccións Marítimas

6

OBM

1º cuadrimestre

Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo

6

OBM

2º cuadrimestre

Xestión da Contaminación

6

OBM

1º cuadrimestre

Administración Marítima

6

OBM

1º cuadrimestre

Prácticas externas

24

OBM

2º cuadrimestre

Traballo fin de grao

12

OBM

Anual

Operador dos Servizos de Tráfico Marítimo e Centros de Coordinación de Salvamento

6

OPM

1º cuadrimestre

Investigación de Accidentes Marítimos

6

OPM

1º cuadrimestre

Xestión de Proxectos

6

OPM

1º cuadrimestre

Inspeccións Marítimas da Carga

6

OPM

1º cuadrimestre

Inglés Comercial Marítimo

6

OPM

1º cuadrimestre

Xestión de Instalacións Náutico Deportivas

6

OPM

1º cuadrimestre

6. Contenido do plan de estudos por curso.

1º curso (común).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Matemáticas I

FB

6

Formación básica

1º cuadrimestre

Expresión Gráfica

FB

6

Formación básica

Física

FB

6

Formación básica

Empresa e Dereito

FB

6

Formación básica

Construción Naval

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Matemáticas II

FB

6

Formación básica

2º cuadrimestre

Química

FB

6

Formación básica

Inglés I

FB

6

Formación básica

Informática

FB

6

Formación básica

Hixiene Naval e Riscos Laborais

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

2º curso (común).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Inglés II

FB

6

Formación básica

1º cuadrimestre

Economía Marítima

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Navegación I

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Electricidade e Electrónica

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Inglés III

FB

6

Formación básica

2º cuadrimestre

Seguridade Marítima

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Manobra I

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Teoría do Buque I

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Navegación e Organización do Buque

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

3º curso (común).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Estiba

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

1º cuadrimestre

Meteoroloxía e Oceanografía

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Contaminación Mariña e Atmosférica

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

2º cuadrimestre

Dereito Marítimo I

OB

6

Formación obrigatoria Náutica Común e Específica en Náutica e Transporte Marítimo

3º curso mención en Operación Náutica do Buque.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Navegación II

OBM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

1º cuadrimestre

Manobra II

OBM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

Radiocomunicacións Marítimas

OBM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

2º cuadrimestre

Buques Tanque

OBM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

Optativas (elixir 1 materia das indicadas na seguinte táboa)

OPM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

Optativas da Mención en Operación Náutica do Buque.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Informática Aplicada

OPM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

2º cuadrimestre

Inglés Aplicado

OPM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

Xestión de Náutica Deportiva

OPM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

3º curso Mención en Xestión e Administración Marítima.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Sistemas de Navegación e Comunicacións

OBM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

1º cuadrimestre

Inspeccións Marítimas

OBM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

Xestión de Empresas Marítimas

OBM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

2º cuadrimestre

Códigos e Convenios Internacionais

OBM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo

OBM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

4º curso Mención en Operación Náutica do Buque.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Simulación Náutica

OBM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

1º cuadrimestre

Transportes Especiais

OBM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

Dereito Marítimo II

OBM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

Teoría do Buque II

OBM

6

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

Prácticas Externas en Buque

OBM

24

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

2º cuadrimestre

Traballo fin de grao

OBM

12

Módulo optativo Mención en Operación Náutica do Buque

Anual

4º curso Mención en Xestión e Administración Marítima.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Xestión da Contaminación

OBM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

1º cuadrimestre

Administración Marítima

OBM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

Optativas (a elixir 2 materias das indicadas na seguinte táboa)

OPM

12

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

Prácticas externas

OBM

24

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

2º cuadrimestre

Traballo fin de grao

OBM

12

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

Anual

Optativas da Mención en Xestión e Administración Marítima.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Módulo

Organización temporal

Operador dos Servizos de Tráfico Marítimo e Centros de Coordinación de Salvamento

OPM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

1º cuadrimestre

Investigación de Accidentes Marítimos

OPM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

1º cuadrimestre

Xestión de Proxectos

OPM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

1º cuadrimestre

Inspeccións Marítimas da Carga

OPM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

1º cuadrimestre

Inglés Comercial Marítimo

OPM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

1º cuadrimestre

Xestión de Instalacións Náutico Deportivas

OPM

6

Módulo optativo Mención en Xestión e Administración Marítima

1º cuadrimestre

7. Condicións de terminación:

Para obter o título de grao en Náutica e Transporte Marítimo o alumnado deberá superar 240 créditos ECTS distribuídos como se indica no punto 4.