Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Mércores, 12 de agosto de 2015 Páx. 33074

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Aula Nosa, do concello da Coruña.

A representante da titularidade do centro privado Aula Nosa, do concello da Coruña, solicita a autorización para impartir o ciclo de formación profesional básica de Informática e o de Servizos Administrativos, así como o ciclo formativo de grao superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede e o de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma.

Por Orde do 17 de xullo de 2012 (DOG do 2 de agosto), modifícase a autorización do centro, que queda configurado como se cita a continuación: 1 CM Sistemas Microinformáticos e Redes, educación básica para persoas adultas (ensinanzas básicas iniciais: nivel I e II, educación secundaria para persoas adultas: nivel I e II), PCPI Informática e PCPI Servizos Administrativos.

O Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro (BOE do 5 de marzo), regula aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo, e na súa disposición adicional quinta establece que as administracións educativas poderán determinar a efectividade da autorización dos centros públicos e privados que viñesen impartindo programas de cualificación profesional inicial (PCPI) para impartir ensinanzas conducentes a un título profesional básico sen necesidade de solicitar unha nova autorización, sempre que o título conteña o perfil profesional do programa que viñese impartindo.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

DISPOÑO:

Primeiro. Autorizar os ciclos de formación profesional básica de Informática e Servizos Administrativos, e os ciclos formativos de grao superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede e Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma, no centro privado que se sinala:

Denominación xenérica: centro privado.

Denominación específica: Aula Nosa.

Código: 15032431.

Enderezo: Mosteiro de Caaveiro, 1, baixo.

Localidade: A Coruña.

Concello: A Coruña.

Provincia: A Coruña.

Titular: Centro de Ensino Vagalume, S.L.

Composición resultante:

a) Ciclos de formación profesional básica:

– Informática (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

– Servizos Administrativos (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

b) Ciclos formativos de grao medio (CM) e de grao superior (CS):

– CM Sistemas Microinformáticos e Redes (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

– CS Administración de Sistemas Informáticos en Rede (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

– CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

c) Educación básica para persoas adultas:

– Ensinanzas básicas iniciais: nivel I e II.

– Educación secundaria para persoas adultas: nivel I e II.

Segundo. Antes da posta en funcionamento das ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Coruña, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que imparta docencia, así como o equipamento adecuado.

Terceiro. Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto. O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teñan que modificarse calquera dos datos que sinala esta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición, ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria