Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Venres, 14 de agosto de 2015 Páx. 33459

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2015 pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada pola Resolución do 15 de abril de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 78, do 27 de abril).

Antecedentes:

1. Mediante Resolución do 15 de abril de 2015 establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías renovables, con financiamento en parte procedente de fondos comunitarios derivados do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2007-2013, medida 321, que se refire a servizos básicos para a economía e a poboación rural .

O Regulamento (UE) nº 1305/2013, do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro, apoia as axudas ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader).

As operacións da medida 321 do PDR de Galicia que poidan afectar a competencia están amparadas, segundo o caso, no Regulamento (UE) nº 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis, e no Regulamento (UE) nº 1408/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola.

2. Unha vez transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda da documentación daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

3. Rematado o período de emenda, a Comisión de Valoración, como órgano colexiado encargado da análise e avaliación das solicitudes presentadas, realizou o baremo de cada un dos expedientes atendendo aos criterios sinalados no artigo 14 das bases reguladoras.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Xerencia do Instituto Enerxético de Galicia será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións e correspóndelle ao director deste organismo ditar as diferentes resolucións que deriven del (artigo 15.1 das bases reguladoras).

2. En virtude do disposto no artigo 16.4 das bases, con carácter xeral non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 59.6 b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no caso das resolucións de concesión da subvención, poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.es). Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade das subvencións outorgadas.

3. Neste procedemento só se teñen en conta aqueles feitos, alegacións ou probas aducidos polos propios interesados.

4. Para determinar e cuantificar o investimento elixible sobre o que aplicar a porcentaxe de axuda correspondente das actuacións proxectadas polos solicitantes tívose en conta o disposto nos artigos 3 e 13 das bases reguladoras.

De acordo con todo o anterior, dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Concederlles ás persoas solicitantes que se relacionan no anexo da presente resolución as axudas convocadas, para o exercicio 2015, pola Resolución do 15 de abril de 2015, especificando no citado anexo a persoa ou a entidade beneficiaria, o proxecto subvencionado, o investimento elixible e a cantidade concedida con cargo aos orzamentos do Inega, sendo a contía total de 1.182.793,11 euros.

O prazo de execución das actividades e/ou investimentos rematará o 15 de outubro de 2015 e non poderá iniciarse con anterioridade a presentación da solicitude.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou rexeitadas por insuficiencia de crédito (artigo 23.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

Terceiro. De acordo co disposto no artigo 17.1 das bases reguladoras, se transcorresen dez (10) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG sen que os interesados que figuran no anexo comunicasen expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que a aceptan e, desde ese momento, adquirirán a condición de beneficiarios.

Cuarto. Coa aceptación desta axuda o beneficiario asume as obrigas sinaladas con carácter xeral na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; e nas bases reguladoras, en particular, as seguintes:

– Cando un beneficiario non poida executar o proxecto, deberá renunciar á subvención. A renuncia efectuarase no anexo IV das bases reguladoras da convocatoria.

– Xustificar debidamente os gastos realizados, tendo en conta que só serán subvencionables os gastos realizados con posterioridade á solicitude de axuda e efectivamente pagados antes do remate do prazo de execución e xustificación concedido.

– Para proceder ao pagamento final do expediente, o beneficiario deberá achegar os permisos, inscricións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local.

– Someterse ás actuacións de comprobación efectuadas polo Inega, así como a calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos competentes da Administración autonómica, estatal ou comunitaria, para o cal deberá achegar canta información lle sexa requirida para os efectos. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionados poderá ser superior ao valor do mercado. No suposto de discrepancias entre o promotor e o Inega respecto do valor de mercado, aplicarase o procedemento previsto no artigo 33 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación ou notificación, de acordo co previsto nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, pódese interpor recurso administrativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun (1) mes contado do mesmo xeito, tal e como dispoñen os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso que se considere oportuno.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2015

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO
Subvencións concedidas

IN421A-Proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para enerxías renovables, cofinanciados co Feader no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

Grupo I: xeotermia

Tipo de beneficiario: Administración pública autonómica

Código de proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

Sen beneficiarios

Sen beneficiarios

Sen beneficiarios

Sen beneficiarios

Grupo I: xeotermia

Tipo de beneficiario: Administración pública local

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15X396

Concello de Vilanova de Arousa

26.000 €

19.500 €

Grupo I: xeotermia

Tipo de beneficiario:

pemes, as súas agrupacións e asociacións

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15X120

GTG Ingenieros, S.L.

55.182,30 €

16.554,69 €

IN421A-15X263

Cabipro Galicia, S.L.

64.628,00 €

19.388,40 €

IN421A-15X305

Sicyme 2012, S.L.L.

39.946,00 €

11.983,80 €

IN421A-15X332

Malena 97 Promociones, S.L.

25.160,00 €

7.548,00 €

Grupo I: xeotermia

Tipo de beneficiario:

persoas físicas e institucións sen ánimo de lucro

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15X2

José Isaac Rodríguez Juanatey

19.563,27 €

5.868,98 €

IN421A-15X81

Leopoldo Rodríguez Pérez

32.514,00 €

9.754,20 €

IN421A-15X82

Beatriz Fernández Fernández

21.064,90 €

6.319,47 €

IN421A-15X83

María Elisa Nogueira Carral

26.862,00 €

8.058,60 €

IN421A-15X84

José Manuel Blanco Pérez

16.929,00 €

5.078,70 €

IN421A-15X85

Silvia Rodríguez Peña

16.064,00 €

4.819,20 €

IN421A-15X88

Emilio Carlos Ojea Saball

17.242,50 €

5.172,75 €

IN421A-15X91

Philippe Vandervorst

15.418,70 €

4.625,61 €

IN421A-15X99

Jacobo Campos Casal

21.374,10 €

6.412,23 €

IN421A-15X104

Yolanda García Rodríguez

20.630,50 €

6.189,15 €

IN421A-15X112

María Candelaria Fraga González

27.087,50 €

8.126,25 €

IN421A-15X118

Plácido Baranda Valeiras

16.529,80 €

4.958,94 €

IN421A-15X122

Sonia María Andrade García

22.186,57 €

6.655,97 €

IN421A-15X125

Jacinto Pena Castro

30.672,30 €

9.201,69 €

IN421A-15X127

Rafael Salgueiro Sande

20.337,07 €

6.101,12 €

IN421A-15X131

Jesús Manuel Martínez Mosquera

15.693,70 €

4.708,11 €

IN421A-15X133

Jorge Lougedo López

16.505,50 €

4.951,65 €

IN421A-15X139

María Cristina Méndez Rodríguez

10.682,10 €

3.204,63 €

IN421A-15X140

Tamara Freire Ramos

13.543,20 €

4.062,96 €

IN421A-15X141

Roberto Freire Ramos

13.741,20 €

4.122,36 €

IN421A-15X142

Montserrat Reza Sobrado

9.716,30 €

2.914,89 €

IN421A-15X143

Alfonso Fontán Lemos

11.574,20 €

3.472,26 €

IN421A-15X144

Mónica Mayo Moldes

13.741,20 €

4.122,36 €

IN421A-15X145

Alberto Cardama Cid

16.027,00 €

4.808,10 €

IN421A-15X146

Eugenia Iglesias Pérez

20.274,10 €

6.082,23 €

IN421A-15X148

Manuel Santos Gómez

22.880,00 €

6.864,00 €

IN421A-15X152

Rocío Alonso Domínguez

11.601,70 €

3.480,51 €

IN421A-15X153

Santiago Dacal Gutiérrez

28.725,40 €

8.617,62 €

IN421A-15X154

Verónica Rodríguez Buide

20.515,00 €

6.154,50 €

IN421A-15X156

Natalia José Martínez Paramo

31.208,97 €

9.362,69 €

IN421A-15X158

María del Pilar Núñez Campos

13.880,90 €

4.164,27 €

IN421A-15X161

Tania Casabella Fernández

13.200,00 €

3.960,00 €

IN421A-15X162

Jacobo Aldariz Muinelo

20.150,13 €

6.045,04 €

IN421A-15X166

Ana Isabel Castiñeiras Fraga

17.739,70 €

5.321,91 €

IN421A-15X167

Óscar Fernández Moreira

13.755,50 €

4.126,65 €

IN421A-15X168

Julio Suárez Fernández

13.755,50 €

4.126,65 €

IN421A-15X173

Constantino Seara Seara

16.785,77 €

5.035,73 €

IN421A-15X175

María Aurora Adegas Nieto

26.778,97 €

8.033,69 €

IN421A-15X176

Jorge García Pérez

17.134,70 €

5.140,41 €

IN421A-15X178

Álvaro Gil González

8.946,30 €

2.683,89 €

IN421A-15X179

Roberto Couso Vázquez

15.984,00 €

4.795,20 €

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15X181

Jesús Ulloa Diéguez

24.255,00 €

7.276,50 €

IN421A-15X184

Leonardo Álvarez Lorenzo

18.315,00 €

5.494,50 €

IN421A-15X185

Jesús Benito Estalote Atán

18.905,70 €

5.671,71 €

IN421A-15X189

María del Pilar Rey Conde

18.162,10 €

5.448,63 €

IN421A-15X194

Miguel Pena Fandiño

17.385,50 €

5.215,65 €

IN421A-15X201

María Luz Pena Blanco

21.460,00 €

6.438,00 €

IN421A-15X204

Andrés Tuñas Sieira

21.417,00 €

6.425,10 €

IN421A-15X205

Francisco Ouviña Pérez

21.417,00 €

6.425,10 €

IN421A-15X206

María Sancho Piñeiro

15.904,90 €

4.771,47 €

IN421A-15X208

Estrella Fernández Teira

23.296,27 €

6.988,88 €

IN421A-15X212

Lucía Padín García

24.499,20 €

7.349,76 €

IN421A-15X213

Lucía María Gómez Rial

21.417,00 €

6.425,10 €

IN421A-15X216

José Luis Martínez Lorenzo

13.090,00 €

3.927,00 €

IN421A-15X218

Adelina María Solla Sanmartín

28.127,00 €

8.438,10 €

IN421A-15X221

Mónica Pato Mosquera

14.843,17 €

4.452,95 €

IN421A-15X223

Juan Ignacio Couso Folgueiras

15.800,40 €

4.740,12 €

IN421A-15X226

José Carlos Regos Vilar

23.083,50 €

6.925,05 €

IN421A-15X228

Amalia Áurea Rodríguez Cedrón

17.499,90 €

5.249,97 €

IN421A-15X229

María del Carmen Esperón Janeiro

15.724,50 €

4.717,35 €

IN421A-15X230

Mónica García Atrio

10.183,80 €

3.055,14 €

IN421A-15X231

Roberto Astray Garrido

20.148,67 €

6.044,60 €

IN421A-15X237

Manuel Taboada Muñiz

18.810,00 €

5.643,00 €

IN421A-15X238

Patricia Galdo Sanjurjo

18.810,00 €

5.643,00 €

IN421A-15X240

David Losada Iglesias

19.855,00 €

5.956,50 €

IN421A-15X244

María del Pilar Pose Treus

26.999,93 €

8.099,98 €

IN421A-15X250

Francisco Martín García

23.073,37 €

6.922,01 €

IN421A-15X252

Sergio Mella Iglesias

24.157,40 €

7.247,22 €

IN421A-15X254

Inés Raña Cuña

13.564,10 €

4.069,23 €

IN421A-15X255

José Antonio Martínez Álvarez

18.621,90 €

5.586,57 €

IN421A-15X256

José Alberto Casal Sanjurjo

20.132,53 €

6.039,76 €

IN421A-15X264

María Dolores Gómez Romay

20.644,10 €

6.193,23 €

IN421A-15X265

María José Balsa Mosquera

12.006,50 €

3.601,95 €

IN421A-15X267

Aurelio García Freijeiro

16.594,60 €

4.978,38 €

IN421A-15X269

María Teresa Fernández Blanco

12.006,50 €

3.601,95 €

IN421A-15X270

Mónica Albor Calviño

12.006,50 €

3.601,95 €

IN421A-15X271

Juan Carlos Veiga Cabaleiro

18.687,47 €

5.606,24 €

IN421A-15X274

Iván Franco Rabuñal

16.142,30 €

4.842,69 €

IN421A-15X276

Alberto Rodríguez Núñez

21.505,00 €

6.451,50 €

IN421A-15X279

Manuel Vigo Iglesias

18.810,00 €

5.643,00 €

IN421A-15X280

María Villanueva Turnes

15.724,50 €

4.717,35 €

IN421A-15X290

Luisa Álvarez Zaragoza

14.970,53 €

4.491,16 €

IN421A-15X293

Vicente Olmos Balaguer

23.311,20 €

6.993,36 €

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15X295

María Jesús López Martínez

16.929,00 €

5.078,70 €

IN421A-15X301

Alberto Casas Prego

13.600,00 €

4.080,00 €

IN421A-15X302

José Manuel Gontán Calvo

23.958,00 €

7.187,40 €

IN421A-15X303

Javier Pita Dopico

15.800,40 €

4.740,12 €

IN421A-15X306

Elías Prado Díaz

28.053,73 €

8.416,12 €

IN421A-15X309

María Belén Álvarez Gómez

21.828,40 €

6.548,52 €

IN421A-15X313

Raúl Rico Beceiro

16.929,00 €

5.078,70 €

IN421A-15X317

Elena González Rodríguez

12.069,20 €

3.620,76 €

IN421A-15X319

José Antonio Pastoriza García

17.438,67 €

5.231,60 €

IN421A-15X320

Paula Oliveira Ortega

22.433,40 €

6.730,02 €

IN421A-15X322

Laureano Miguez Raspall

26.939,00 €

8.081,70 €

IN421A-15X323

Miguel Ángel Balboa Murias

15.955,50 €

4.786,65 €

IN421A-15X325

María Josefa Basanta Fernández

19.228,00 €

5.768,40 €

IN421A-15X326

Fernando Obelleiro Basteiro

32.766,80 €

9.830,04 €

IN421A-15X329

Vanesa García de Paz

23.402,50 €

7.020,75 €

IN421A-15X333

Antonina Herranz Grande

24.300,00 €

7.290,00 €

IN421A-15X334

Carlos Ramos Reboredo

13.673,00 €

4.101,90 €

IN421A-15X338

Diego González Regueira

26.590,03 €

7.977,01 €

IN421A-15X341

José Luis Neira López

26.664,00 €

7.999,20 €

IN421A-15X342

María del Pilar Besada Barahona

19.327,00 €

5.798,10 €

IN421A-15X352

María del Carmen Crespo Outes

13.200,00 €

3.960,00 €

IN421A-15X354

Roberto Bergondo García

9.130,33 €

2.739,10 €

IN421A-15X355

José Fraga Rodríguez

12.035,33 €

3.610,60 €

IN421A-15X356

Lucía Noya Rey

12.054,93 €

3.616,48 €

IN421A-15X357

Juan Antonio González Fontán

12.059,10 €

3.617,73 €

IN421A-15X360

Jaime Mouzo Olveira

17.164,80 €

5.149,44 €

IN421A-15X362

José Tobío Bustelo

21.127,80 €

6.338,34 €

IN421A-15X364

Francisco Javier Rodríguez Iglesias

17.000,50 €

5.100,15 €

IN421A-15X366

Francisco Pereiro Pumar

12.057,87 €

3.617,36 €

IN421A-15X368

Maite Gómez Uzal

12.026,00 €

3.607,80 €

IN421A-15X369

Manuel Martín Barbón

36.619,00 €

10.985,70 €

IN421A-15X372

María Antonia Diz Besada

15.345,00 €

4.603,50 €

IN421A-15X374

Rosa Gómez Gestal

21.875,67 €

6.562,70 €

IN421A-15X377

Marcos Álvarez Alonso

32.684,03 €

9.805,21 €

IN421A-15X378

Divina Vázquez Varela

21.875,67 €

6.562,70 €

IN421A-15X381

Ángela Vilas Pazo

17.138,00 €

5.141,40 €

IN421A-15X384

Juan Francisco Fidalgo Álvarez

12.828,43 €

3.848,53 €

IN421A-15X385

Fernando Taboada González

21.682,53 €

6.504,76 €

IN421A-15X401

Fernando Javier Docal Fachal

15.904,90 €

4.771,47 €

IN421A-15X408

Antonio García Martínez

20.509,50 €

6.152,85 €

IN421A-15X421

Susana Ledo Eiriz

26.452,17 €

7.935,65 €

Grupo II: aerotermia

Tipo de beneficiario:

pemes, as súas agrupacións e asociacións

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15A300

Iniciativas Turísticas de Ons, S.A.

4.956,00 €

1.486,80 €

IN421A-15A305

Hospital Veterinario Abros, S.L.P.

17.520,00 €

5.256,00 €

IN421A-15A331

Asesoría Giráldez e Martínez

9.036,00 €

2.710,80 €

IN421A-15A362

Solís Martínez Mosquera y Asociados, S.L.

8.960,00 €

2.688,00 €

IN421A-15A438

Seistag Innovación, S.L.

4.956,00 €

1.486,80 €

Grupo II: aerotermia

Tipo de beneficiario:

persoas físicas e institucións sen ánimo de lucro

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15A6

Juan Freire Freire

6.091,13 €

1.827,34 €

IN421A-15A112

Luisa Encarna Allande Menéndez

10.549,40 €

3.164,82 €

IN421A-15A113

Daniel Alvariño Cuevas

5.445,00 €

1.633,50 €

IN421A-15A115

Alicia Lorenzo Casteleiro

6.091,13 €

1.827,34 €

IN421A-15A119

Sara Díaz Vázquez

7.514,10 €

2.254,23 €

IN421A-15A122

Cristina Pérez Rodríguez

5.372,40 €

1.611,72 €

IN421A-15A125

María Cristina Domínguez Arufe

7.194,00 €

2.158,20 €

IN421A-15A127

José Trasande Gómez

7.392,00 €

2.217,60 €

IN421A-15A136

Silvia Rodríguez Peña

7.653,30 €

2.295,99 €

IN421A-15A142

Juan Parada Brión

9.583,20 €

2.874,96 €

IN421A-15A159

Julio Rodríguez Fernández

5.305,73 €

1.591,72 €

IN421A-15A162

José Manuel Nieto Rodríguez

8.131,20 €

2.439,36 €

IN421A-15A174

Carlos Costas González

7.392,00 €

2.217,60 €

IN421A-15A178

María José Figueroa Zas

10.285,00 €

3.085,50 €

IN421A-15A179

Antonio Castro Ameijeiras

7.695,60 €

2.308,68 €

IN421A-15A199

José Fernández González

10.599,60 €

3.179,88 €

IN421A-15A201

Liliana Barral Tafalla

5.517,60 €

1.655,28 €

IN421A-15A205

Juan Recimil Fuentes

10.560,00 €

3.168,00 €

IN421A-15A219

Agustín García Manso

9.240,00 €

2.772,00 €

IN421A-15A225

José Martín Vidal García

5.280,00 €

1.584,00 €

IN421A-15A226

Manuel Fontao Lampón

10.599,60 €

3.179,88 €

IN421A-15A227

Venancio Corriente Martínez

10.560,00 €

3.168,00 €

IN421A-15A230

Carmen Merlán Pego

5.016,00 €

1.504,80 €

IN421A-15A235

Rosa Quiroga Fra

5.517,60 €

1.655,28 €

IN421A-15A236

Martín García Fernández

10.599,60 €

3.179,88 €

IN421A-15A239

Pablo Quintero Gómez-Aller

5.467,00 €

1.640,10 €

IN421A-15A241

Rubén Loureiro Domínguez

3.984,20 €

1.195,26 €

IN421A-15A245

José Ramón Sanles Fernández

3.960,00 €

1.188,00 €

IN421A-15A246

José María Narciso Zarate Couce

4.791,60 €

1.437,48 €

IN421A-15A248

Antonio Barcia Fra

5.517,60 €

1.655,28 €

IN421A-15A253

Marcos Antonio Trillo Baldomar

3.630,00 €

1.089,00 €

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15A262

Jesús Carril Guerra

8.131,20 €

2.439,36 €

IN421A-15A266

Silvia Carral Penedo

5.808,00 €

1.742,40 €

IN421A-15A267

Gabriel Vázquez Quintela

5.808,00 €

1.742,40 €

IN421A-15A268

Ana Rúa Pegito

8.131,20 €

2.439,36 €

IN421A-15A276

María Teresa Bernardo García

10.118,90 €

3.035,67 €

IN421A-15A278

Roberto García Mellid

5.016,00 €

1.504,80 €

IN421A-15A280

Daniel Piñeiro González

5.341,60 €

1.602,48 €

IN421A-15A282

Luis Muíño Fidalgo

10.599,60 €

3.179,88 €

IN421A-15A283

Francisco Caamaño González

5.199,37 €

1.559,81 €

IN421A-15A288

Susana González Vázquez

5.940,00 €

1.782,00 €

IN421A-15A292

Ana Canosa Malvar

7.392,00 €

2.217,60 €

IN421A-15A296

Rafael Pérez Martínez

10.599,60 €

3.179,88 €

IN421A-15A297

María José Caneda Fernández

4.884,00 €

1.465,20 €

IN421A-15A298

José Noceda Domínguez

10.599,60 €

3.179,88 €

IN421A-15A312

Alba Rivas Iglesias

9.240,00 €

2.772,00 €

IN421A-15A313

Alberto Coello García

7.392,00 €

2.217,60 €

IN421A-15A314

Roberto Fernández López

4.884,00 €

1.465,20 €

IN421A-15A315

Delfín Delgado Álvarez

4.075,50 €

1.222,65 €

IN421A-15A316

Ana Isabel Sotelo Outeiral

9.240,00 €

2.772,00 €

IN421A-15A317

Daniel Etayo Álvarez

3.865,00 €

1.159,50 €

IN421A-15A325

Demetrio Villanueva Loveira

5.940,00 €

1.782,00 €

IN421A-15A327

Manuel Estévez Freire

5.829,77 €

1.748,93 €

IN421A-15A329

Carlos Enrique Nieto Fernández

7.392,00 €

2.217,60 €

IN421A-15A333

Manuel Lorenzo González

7.260,00 €

2.178,00 €

IN421A-15A344

Alejandro Fazanes Otero

7.392,00 €

2.217,60 €

IN421A-15A354

Marcos Lamas Sánchez

9.768,00 €

2.930,40 €

IN421A-15A359

Yolanda Monelos Pan

5.412,00 €

1.623,60 €

IN421A-15A367

Manuel Penín Pardo

5.742,67 €

1.722,80 €

IN421A-15A373

José Cerviño Pereiro

8.131,20 €

2.439,36 €

IN421A-15A375

Santiago Alfonso Domínguez

7.986,00 €

2.395,80 €

IN421A-15A387

Gustavo Pazos Martínez

9.240,00 €

2.772,00 €

IN421A-15A393

Alicia Pérez Rodríguez

5.517,60 €

1.655,28 €

IN421A-15A394

María Isabel Couselo Torres

7.517,40 €

2.255,22 €

IN421A-15A395

Antonio Roel Vilas

8.129,87 €

2.438,96 €

IN421A-15A397

José Manuel Caride Rodríguez

7.701,77 €

2.310,53 €

IN421A-15A399

Fernando Blanco Estévez

7.194,00 €

2.158,20 €

IN421A-15A402

Pablo Besteiro Cuevas

3.960,00 €

1.188,00 €

IN421A-15A403

Vanesa García de Paz

6.160,00 €

1.848,00 €

IN421A-15A415

Ramón de la Iglesia Castro

10.527,00 €

3.158,10 €

IN421A-15A420

Luis Daniel Salvador Rodríguez

10.599,60 €

3.179,88 €

IN421A-15A421

Héctor Manuel Díaz López

5.445,00 €

1.633,50 €

IN421A-15A422

Santiago López Insua

3.839,00 €

1.151,70 €

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15A423

María Alba Ferreira Roca

10.527,00 €

3.158,10 €

IN421A-15A427

María Loreto Albo García

7.623,00 €

2.286,90 €

IN421A-15A431

Ernesto Ozores Hermo

5.537,40 €

1.661,22 €

IN421A-15A432

Juan Manuel Funcasta Rodríguez

6.091,13 €

1.827,34 €

IN421A-15A441

Manuel Méndez Pampín

3.859,70 €

1.157,91 €

IN421A-15A446

José Manuel Sánchez Iglesias

10.164,00 €

3.049,20 €

IN421A-15A447

Verónica Dopico Cancela

4.318,40 €

1.295,52 €

IN421A-15A448

María Miguens Vázquez

7.260,00 €

2.178,00 €

IN421A-15A450

María Jesús Pardo Gómez

3.862,07 €

1.158,62 €

IN421A-15A454

Manuel Corzón Mourelle

9.240,00 €

2.772,00 €

IN421A-15A455

Manuel Villar Touceda

7.764,33 €

2.329,30 €

IN421A-15A456

Miguel Ángel Ramos Añón

5.082,00 €

1.524,60 €

IN421A-15A457

Carmen Barbudo Varela

10.702,47 €

3.210,74 €

IN421A-15A458

María Virginia López Valcárcel

8.269,13 €

2.480,74 €

IN421A-15A481

José Manuel Romero Castro

10.635,90 €

3.190,77 €

IN421A-15A483

Joaquín Alejos Fernández

10.599,60 €

3.179,88 €

IN421A-15A485

José Luis Fuente Torrado

5.996,77 €

1.799,03 €

IN421A-15A488

Agustín José Muñiz Rey

5.996,77 €

1.799,03 €

IN421A-15A490

José Eduardo Novoa Castro

10.890,00 €

3.267,00 €

IN421A-15A496

María Eugenia Cascallar Mariño

5.996,77 €

1.799,03 €

IN421A-15A501

José Pérez Prado

7.392,00 €

2.217,60 €

IN421A-15A508

María del Pilar Vara García

5.517,60 €

1.655,28 €

IN421A-15A510

Roberto Lobato Corbelle

10.591,13 €

3.177,34 €

IN421A-15A515

Ana Isabel Rodríguez Ríos

10.527,00 €

3.158,10 €

IN421A-15A519

César Augusto Guerrero Calle

5.517,60 €

1.655,28 €

IN421A-15A522

Mª José Amil Bestilleiro

13.140,60 €

3.942,18 €

IN421A-15A525

Eulogio Seijo Rey

5.016,00 €

1.504,80 €

IN421A-15A526

José Antonio Varela García

4.114,00 €

1.234,20 €

IN421A-15A530

Antonio Filgueira Vilanova

7.913,40 €

2.374,02 €

IN421A-15A536

María Sol Collazo Lema

6.091,13 €

1.827,34 €

Grupo III: solar térmica

Tipo de beneficiario:

pemes, as súas agrupacións e asociacións

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15S1

María Elena García Beiro

6.084,00 €

1.825,20 €

IN421A-15S241

Matilde Dios Pérez

11.828,00 €

3.548,40 €

IN421A-15S268

Magdalena Osorio Mon

10.560,00 €

3.168,00 €

IN421A-15S270

Jacobo Lorenzo Gay

9.444,90 €

2.833,47 €

IN421A-15S280

María Elvira González Chouseiro

10.280,00 €

3.084,00 €

IN421A-15S327

Soñara, S.C.

5.587,93 €

1.676,38 €

IN421A-15S333

Mónica Caamaño Maceiras

7.672,33 €

2.301,70 €

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15S334

Miguel Ángel Martínez López

8.274,13 €

2.482,24 €

IN421A-15S376

Mónica Caamaño Maceiras

7.670,00 €

2.301,00 €

Grupo III: solar térmica

Tipo de beneficiario:

persoas físicas e institucións sen ánimo de lucro

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15S249

Manuel Fernández Blanco

3.655,87 €

1.096,76 €

IN421A-15S346

José Seoane Rodríguez

14.286,40 €

4.285,92 €

IN421A-15S338

Jesús García Rendo

11.605,47 €

3.481,64 €

IN421A-15S169

Benedicto Bascoy Carlés

4.432,20 €

1.329,66 €

IN421A-15S301

Manuel González Cebeiro

6.087,20 €

1.826,16 €

IN421A-15S250

Ana Rúa Pegito

4.281,50 €

1.284,45 €

IN421A-15S258

José Noceda Domínguez

4.380,20 €

1.314,06 €

IN421A-15S236

Manuel Sampedro Refojos

3.780,53 €

1.134,16 €

IN421A-15S308

Manuel Leyenda Durán

2.605,13 €

781,54 €

IN421A-15S273

María del Carmen Otero Castro

4.668,97 €

1.400,69 €

IN421A-15S231

Marcos García Penelas

4.507,93 €

1.352,38 €

IN421A-15S212

José Ramón Pazos Fondevila

2.746,70 €

824,01 €

IN421A-15S224

Paulino Longo Fungueiro

22.888,53 €

6.866,56 €

IN421A-15S323

Vanesa Peña Gavieiro

3.857,60 €

1.157,28 €

IN421A-15S186

Francisco Argibay González

3.483,00 €

1.044,90 €

IN421A-15S172

María Diez Guerrero

3.483,00 €

1.044,90 €

IN421A-15S201

Inés Tajes Gómez

4.620,37 €

1.386,11 €

IN421A-15S205

Juan Recimil Fuentes

3.401,80 €

1.020,54 €

IN421A-15S291

Marcos Lamas Sánchez

3.148,07 €

944,42 €

IN421A-15S194

Manuel Abalde Vila

6.528,63 €

1.958,59 €

IN421A-15S165

Margarita Figueroa Espiñeira

6.476,87 €

1.943,06 €

IN421A-15S389

Elías Rodríguez Pérez

3.598,63 €

1.079,59 €

IN421A-15S174

María Dolores Martínez Chaves

3.430,37 €

1.029,11 €

Grupo IV: aerotermia e solar térmica

Tipo de beneficiario:

Administración pública autonómica

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

Sen beneficiarios

Sen beneficiarios

Sen beneficiarios

Sen beneficiarios

Grupo IV: aerotermia e solar térmica

Tipo de beneficiario:

Administración pública local

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15A312

Concello da Pobra do Caramiñal

7.643,00 €

5.732,25 €

IN421A-15A317

Concello da Pobra do Caramiñal

7.754,00 €

5.815,50 €

IN421A-15A318

Concello da Pontenova

6.848,00 €

5.136,00 €

Código proxecto subvencionado

Persoa/entidade

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421A-15A321

Concello de Sada

22.742,37 €

17.056,78 €

IN421A-15A340

Concello de Vilamarín

3.707,00 €

2.780,25 €

IN421A-15A342

Concello de Mesía

7.372,00 €

5.529,00 €

IN421A-15A344

Concello do Valadouro

7.142,00 €

5.356,50 €

IN421A-15A348

Concello de Miño

10.267,00 €

7.700,25 €

IN421A-15A355

Concello de Cambre

10.122,16 €

7.591,62 €

IN421A-15A366

Concello de Antas de Ulla

7.842,00 €

5.881,50 €

IN421A-15A368

Concello de Antas de Ulla

7.572,00 €

5.679,00 €

IN421A-15A370

Concello de Tomiño

6.906,35 €

5.179,76 €

IN421A-15A372

Concello de Negreira

7.446,00 €

5.584,50 €

IN421A-15A374

Concello de Oleiros

15.465,99 €

11.599,49 €

IN421A-15A512

Concello de Tomiño

6.730,00 €

5.047,50 €