Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Luns, 17 de agosto de 2015 Páx. 33633

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 10 de agosto de 2015 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional.

Mediante a Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 14 de febreiro de 2013 (DOG número 62, do 1 de abril) ditáronse as normas para a aplicación do réxime de concertos educativos cos centros docentes privados a partir do curso académico 2013/14, de conformidade co establecido na Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no Real decreto 2377/1985, do 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de normas básicas sobre concertos educativos.

Mediante a Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 9 de agosto de 2013 (DOG do 14 de agosto) aprobáronse os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial (PCPI), ciclos formativos de grao medio e de grao superior, por un período de 4 anos ata o final do curso 2016/17; concertos que foron modificados mediante a Orde da mesma consellería do 14 de agosto de 2014 (DOG do 18 de agosto de 2014).

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), modificou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), entre outros aspectos, no relativo á regulación das ensinanzas do sistema educativo e dos concertos educativos cos centros docentes privados. A formación profesional básica (FPB), regulada no novo número 10 do artigo 3 da LOE, implantouse no curso 2014/15 conforme o calendario previsto na disposición derradeira quinta da LOMCE e substituíu progresivamente os programas de cualificación profesional inicial (PCPI) dos cales se suprime a oferta de módulos obrigatorios. O segundo curso da FPB implantarase no curso escolar 2015/16, no cal se suprimirá a oferta do 2º curso dos PCPI (módulo voluntario).

De conformidade co artigo 4 da Orde do 14 de febreiro de 2013, pola que se establecen as normas de aplicación do réxime de concertos educativos, os que se subscriban ou modifican mediante a presente orde rematarán ao final do curso 2016/17, sen prexuízo da súa posible modificación dentro do seu período de vixencia seguindo o procedemento do artigo 15 da mesma norma, por instancia de parte ou de oficio.

Por canto antecede, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro. Modificación dos concertos vixentes

1. Modificar os concertos educativos subscritos polos centros docentes privados que se relacionan no anexo I desta orde, nos termos que no mesmo anexo se establecen.

2. As modificacións a que se refire o número 1 deste artigo terán vixencia ata o final do curso 2016/17.

Segundo. Desestimación de solicitudes

Desestimar as solicitudes de modificación ou de subscrición de concerto educativo formuladas polos centros docentes que se relacionan no anexo II da presente orde polos motivos que en cada caso se especifican.

Terceiro. Formalización do concerto

1. As modificacións formalizaranse mediante addenda ao documento administrativo de formalización do concerto educativo subscrito polo centro, que asinará a persoa titular do centro privado ou persoa con representación debidamente acreditada e o director xeral de Centros e Recursos Humanos, de conformidade coa Orde do 25 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

2. Os centros afectados acreditarán ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, que se encontran ao día no pagamento de todas as súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

3. Se a persoa titular do centro non subscribise o documento de formalización na data que se lle notifique entenderase decaída no seu dereito.

Cuarto. Formación en centros de traballo

Aprobar a formación en centros de traballo para os ciclos formativos de grao medio e grao superior de duración dun curso, que se realizará nos meses de setembro a novembro de 2015.

Quinto. Efectos da modificación

As modificacións a que se refire esta orde terán efectos económicos e administrativos desde o 1 de setembro de 2015.

Sexto. Modificación da autorización dos centros que imparten a formación profesional básica (FPB)

Modifícase a autorización dos centros educativos que se relacionan non anexo I.c) da presente orde ao suprimirse da súa oferta educativa as ensinanzas dos programas de cualificación profesional inicial, e substitúense polas ensinanzas relativas aos ciclos de FPB que para cada centro se citan no mesmo anexo.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común ou, directamente, o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Modificacións realizadas de conformidade co artigo 15
da Orde do 14 de febreiro de 2013

a) Educación infantil.

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15032157

Andaina

Culleredo

A Coruña

Incrementar concerto de 1 unidade

15015615

San Francisco Javier

Santiago

A Coruña

Suprimir concerto de 2 unidades

36015962

Campelo Afundación

Poio

Pontevedra

Suprimir concerto de 2 unidades

b) Educación primaria (EP) e educación secundaria obrigatoria (ESO).

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15004460

Peñarredonda

Coruña, A

Coruña, A

Suprimir concerto de 1 unidade de EP

15004642

Santa María del Mar

Coruña, A

Coruña, A

Incrementar concerto de 2 unidades de EP

15020489

Montespiño

Culleredo

Coruña, A

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

15010071

Jorge Juan

Narón

Coruña, A

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

15013497

Luis Vives

Pontedeume

Coruña, A

Suprimir concerto de 1 unidade de EP

15015482

San Pelayo

Santiago

Coruña, A

Suprimir concerto de 1 unidade de ESO (3º/4º)

32016731

Malvedo

Coles

Ourense

Suprimir concerto de 1 unidade de ESO (1º/2º)

32016194

Guillelme Brown

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

32020720

Miraflores

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

36016115

Eduardo Pondal

Cangas

Pontevedra

Suprimir concerto de 1 unidade de EP

36005427

Lar

Mos

Pontevedra

Incrementar concerto de 2 unidades de EP

36011622

Aloya

Vigo

Pontevedra

Suprimir concerto de 1 unidade de ESO (3º/4º)

36010794

Fillas de María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

Suprimir concerto de 1 unidade de ESO (1º/2º)

c) Formación profesional básica.

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15004794

Fogar de Santa Margarida

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Comerciais (1 unidade)

15004782

La Grande Obra de Atocha

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

15004356

Nebrija Torre de Hércules

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 2º curso do ciclo de Informática e Comunicacións (1 unidade)

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

15010204

Santiago Apóstol

Narón

Coruña, A

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

32015530

San Martín

Ourense

Ourense

Concertar o 2º curso do ciclo de Informática e Comunicacións (1 unidade)

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

32008914

Santo Cristo

Ourense

Ourense

Concertar o 2º curso do ciclo de Peiteado e Estética (1 unidade)

32009189

Valle Inclán

Ourense

Ourense

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

Concertar o 2º curso do ciclo de Reforma e Mantemento de Edificios (1 unidade)

36018033

Vigo

Redondela

Pontevedra

Concertar o 2º curso do ciclo de Mantemento de Vehículos (1 unidade)

36011853

Daniel Castelao

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

Concertar o 2º curso do ciclo de Electricidade e Electrónica (1 unidade)

36010794

Fillas de María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso do ciclo de Arranxo e Reparación de Artigos Textís e de Pel

(1 unidade)

36016723

Mendiño

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

36011361

San José de la Guía

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso do ciclo de Informática e Comunicacións (1 unidade)

36011348

San Miguel

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Comerciais (1 unidade)

Concertar o 2º curso do ciclo de Electricidade e Electrónica (1 unidade)

Concertar o 2º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

d) Ciclos formativos de grao medio de formación profesional.

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15020313

EFA El Piñeiral

Arzúa

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

Concertar o 2º curso de Panadaría, Repostaría e Confeitaría (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Panadaría, Repostaría e Confeitaría (1 unidade)

15021986

Cruz Roja Española

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Farmacia e Parafarmacia (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Farmacia e Parafarmacia (1 unidade)

15004794

Fogar de Santa Margarida

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

15004782

La Grande Obra de Atocha

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

15004265

Liceo La Paz

Coruña, A

Coruña, A

Concertar Coidados Auxiliares de Enfermaría (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

15004356

Nebrija Torre de Hércules

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

15009470

Loyola

Mugardos

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

15010769

María Assumpta

Noia

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

27011718

Belarmino Fernández Iglesias

Sober

Lugo

Concertar o 2º curso de Servizos en Restauración (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Servizos en Restauración (1 unidade)

32008914

Santo Cristo

Ourense

Ourense

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

36000417

San Fermín

Caldas de Reis

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Instalacións Eléctricas e Automáticas (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Instalacións Eléctricas e Automáticas (1 unidade)

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

36005671

EFA A Cancela

Neves, As

Pontevedra

Concertar o 2º curso de Panadaría, Repostaría e Confeitaría (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Panadaría, Repostaría e Confeitaría (1 unidade)

36018033

Vigo

Redondela

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

36011609

Colegio Hogar Afundación

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Impresión Gráfica

(1 unidade)

Suprimir o concerto de Impresión en Artes Gráficas (1 unidade)

36010794

Fillas de María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

Concertar o 1º curso de Atención á Persoas en Situación de Dependencia (1 unidade)

36016723

Mendiño

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Actividades Comerciais (1 unidade)

Suprimir o concerto de Comercio (1 unidade)

36011348

San Miguel

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso de Instalacións de Telecomunicacións (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Equipos Electrónicos de Consumo (1 unidade)

e) Ciclos formativos de grao superior de formación profesional.

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15020313

EFA El Piñeiral

Arzúa

Coruña, A

Concertar 1 unidade do 1º curso de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Suprimir o concerto de 1 unidade de Xestión Comercial e Márketing

15005270

Afundación A Coruña

Coruña, A

Coruña, A

Concertar 2 unidades do 1º curso de Asistencia á Dirección

Suprimir o concerto de 2 unidades de Secretariado

15021986

Cruz Roja Española

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Imaxe para o Diagnóstico (1 unidade)

36011622

Aloya

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Educación Infantil

(1 unidade)

Concertar o 1º curso de Asistencia á Dirección (1 unidade)

Suprimir o concerto de Secretariado

(1 unidade)

Concertar o 1º curso de Integración Social

(1 unidade)

Suprimir o concerto de Integración Social

(1 unidade)

Concertar o 1º curso de Laboratorio Clínico e Biomédico (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Laboratorio e Diagnóstico Clínico (1 unidade)

Concertar o 1º curso de Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Anatomía Patolóxica e Citoloxía (1 unidade)

36013795

CEBEM

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Asistencia á Dirección (1 unidade)

Suprimir o concerto de Secretariado

(1 unidade)

36011361

San José de la Guía

Vigo

Pontevedra

Concertar 2 unidades do 1º curso de Integración Social

Suprimir o concerto de 2 unidades de Integración Social

36011521

Vivas

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (1 unidade)

f) Orientación.

Código

Denominación do centro

Concello

Diferenza horas

Total horas

1º e 2º curso

3º e 4º curso

15015482

San Pelayo

Santiago de Compostela

0

- 4

16

36010794

Fillas de María Inmaculada

Pontevedra

- 8

- 8

0

ANEXO II
Solicitudes de modificación ou subscrición desestimadas

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15020431

Agarimo

Arteixo

Coruña, A

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

15032832

Niño Jesús

Betanzos

Coruña, A

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

15004046

Cid

Coruña, A

Coruña, A

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

15032674

Amicos

Ribeira

Coruña, A

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

15015366

Casa del Niño

Santiago

Coruña, A

O centro non dispón actualmente de autorización para impartir a ensinanza solicitada, segundo o artigo 3 da Orde do 14 de febreiro de 2013

32009062

Cardenal Cisneros

Ourense

Ourense

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

32008665

Divino Maestro

Ourense

Ourense

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013. Ademais do anterior, o centro non dispón actualmente de autorización para impartir a ensinanza solicitada, segundo o artigo 3 da mesma orde.

32016728

Luis Vives

Ourense

Ourense

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

32008458

María Auxiliadora

Ourense

Ourense

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

36001008

Compañía de María

Cangas

Pontevedra

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

36016115

Eduardo Pondal

Cangas

Pontevedra

O centro non dispón actualmente de autorización para impartir a ensinanza solicitada, segundo o artigo 3 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

36024537

CE. Art. Atlántico

Vigo

Pontevedra

As ensinanzas que imparte o centro non están incluídas no ámbito da Orde do 14 de febreiro de 2013; inexistencia de dotación orzamentaria para concerto de ensinanzas artísticas, segundo o artigo 17 da mesma orde.

36024771

CE. Art. Tex-Moda

Vigo

Pontevedra

As ensinanzas que imparte o centro non están incluídas no ámbito da Orde do 14 de febreiro de 2013; inexistencia de dotación orzamentaria para concerto de ensinanzas artísticas, segundo o artigo 17 da mesma orde.

36011257

El Pilar

Vigo

Pontevedra

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.

36011211

San Miguel II

Vigo

Pontevedra

As necesidades educativas da zona están debidamente cubertas e non dispoñibilidade orzamentaria, segundo os artigos 7 e e 17 da Orde do 14 de febreiro de 2013.