Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Mércores, 19 de agosto de 2015 Páx. 33998

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 29, atribúelle á comunidade autónoma, en concordancia co artigo 149.1º.7 da Constitución española, competencia para a execución da lexislación do Estado en materia laboral, asumindo as facultades, funcións e servizos correspondentes a este ámbito.

No título V da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo (BOE do 12 de xullo), dedicado ao fomento e promoción do traballo autónomo, establécese que os poderes públicos adoptarán políticas de fomento do traballo autónomo dirixidas ao establecemento e desenvolvemento de iniciativas económicas e profesionais por conta propia. Na aplicación destas políticas de fomento prestarase especial atención aos colectivos de persoas desfavorecidas, entre as cales as persoas con discapacidade ocupan un lugar preferente.

O artigo 14 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, establece como un dos piares das políticas activas de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia o fomento do emprendemento e o autoemprego, como fórmula de inserción ou reinserción no mercado de traballo.

Así mesmo, a Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, entre outras medidas para favorecer a ocupación, regula a implantación do Sistema nacional de garantía xuvenil.

O Sistema nacional de garantía xuvenil ten como unha das principais finalidades que as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación poidan acceder ao mercado de traballo.

As persoas novas son un dos grupos de poboación que máis se veu afectado polo proceso de destrución de emprego e a crise económica, o que pode ter como consecuencia unha forte desconexión do mercado de traballo e de exclusión social a longo prazo deste colectivo. O Programa operativo de emprego xuvenil ten como obxectivo final reducir a taxa de desemprego xuvenil orientado ao cumprimento dos obxectivos e prioridades establecidas na estratexia UE2020. Así, e neste contexto, para o goberno da Xunta de Galicia o «desemprego xuvenil» constitúe unha das principais preocupacións e centrando as diferentes medidas que se queren aplicar no marco do Programa operativo de emprego xuvenil.

A Xunta de Galicia e os interlocutores sociais presentes no diálogo social en Galicia
–Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), a Unión Xeral de Traballadores de Galicia (UGT-Galicia) e o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia (SN de CC.OO. de Galicia)– conscientes da situación en que se encontran as persoas novas galegas pola falta de oportunidades para acceder ao seu primeiro posto de traballo, acordaron un conxunto de actuacións concretas en relación co Programa de garantía xuvenil, de maneira que se procure e posibilite que o efecto destas medidas en Galicia sexa, se cabe, máis rápido, eficaz e profundo. Con data do 14 de xaneiro de 2015, asinouse un acordo sobre as liñas básicas para o desenvolvemento en Galicia do Programa de garantía xuvenil.

O Plan nacional de implantación da garantía xuvenil define esta cun enfoque integral, preventivo e de acción temperá de todas as instancias que podan contribuír a facilitar a mellora da empregabilidade e a inserción no mercado de traballo das persoas novas unha vez completados os trámites de comprobación da información achegada e, de ser o caso, de finalización do perfil do solicitante. Entre as medidas ou programas de actuación establécense as accións para o autoemprego e o emprendemento que están definidas como aquelas que garantan o inicio dunha actividade por conta propia, con alta no réxime especial de traballadores autónomos da Seguridade Social.

O programa de promoción do emprego autónomo de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil ofrece ás persoas novas emprendedoras incluídas no dito sistema distintas liñas de axuda a que poden optar segundo as necesidades que presenten no momento de inicio da súa actividade empresarial ou profesional.

Con este programa de axudas, no marco do Plan nacional de implantación da garantía xuvenil, preténdese implementar medidas específicas para as persoas novas que abandonaron prematuramente os seus estudos e, polo tanto, non dispoñen de cualificación e, en ocasións, tampouco de experiencia laboral, así como a aqueles desempregados con formación, con amplas habilidades e incluso experiencia laboral previa que, porén, non atopan emprego, potenciando a súa iniciativa empresarial, de maneira que facilite a súa inserción no mercado de traballo por conta propia. Esta inserción laboral deberá ser sustentable, e establécese a obrigatoriedade de presentar un plan empresarial de viabilidade, do cal emitirá informe por unha entidade independente, de tal maneira que só perciban estas axudas aqueles proxectos empresariais de autoemprego que conteñan un plan de viabilidade coherente e factible.

Na redacción da orde recóllense as regulacións específicas establecidas na Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

De acordo co disposto no Decreto 227/2012, do 12 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, no Decreto 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, e no Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, correspóndelle a esta o exercicio das anteriores competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

Consonte o anterior, correspóndelle a esta consellería a regulación específica, a convocatoria, a xestión e o control das axudas e subvencións do Programa de promoción do emprego. Neste contexto de actuación nesta orde regúlase o Programa de promoción do emprego autónomo de persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil e procédese á súa convocatoria para o ano 2015.

As bases do programa regulado nesta orde establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que a finalidade e obxectivo último da iniciativa Xuvenil e do Programa operativo de emprego xuvenil é a mellora da empregabilidade e a inserción laboral da mocidade non ocupada e non integrada nos sistemas de educación ou formación, mediante a creación de postos de traballo, polo que de acordo coa finalidade e obxecto do programa non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión das axudas realizarase pola comprobación da concorrencia no solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario, conforme o previsto na disposición adicional única do Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbitos de emprego e da formación profesional ocupacional.

Esta convocatoria enmárcase dentro do Programa operativo de emprego xuvenil, cofinanciado cunha porcentaxe do 91,89 % polo Fondo Social Europeo e pola iniciativa de emprego xuvenil para o período 2014-2020, e en particular:

Eixe 5. Integración sustentable no mercado de traballo das persoas novas que non estean empregadas nin participan en actividades de educación e formación, en particular no contexto da garantía xuvenil.

Prioridade de investimento 8.2. Integración sustentable no mercado de traballo das persoas novas que non se encontran empregadas nin participan en actividades de educación nin formación, así como as persoas novas que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, en particular no contexto da garantía xuvenil.

Obxectivo específico 8.2.3. Aumentar o emprendemento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas.

Acción/Medida 8.2.3.3. Medida para favorecer o autoemprego.

Así mesmo, as axudas reguladas nesta orde teñen en conta as políticas destinadas a promover o emprego por conta propia das persoas que corren o risco de sufrir exclusión social, desde unha análise das diferentes necesidades da situación de mulleres e homes, e establécense incrementos nas contías das axudas para as mulleres, así como para as persoas con discapacidade ou pertencentes a algún colectivo en risco ou situación de exclusión social.

Estas axudas están sometidas ao réxime de minimis, nos termos establecidos no Regulamento (CE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do tratado CE ás axudas de minimis.

Esta orde tramítase de conformidade co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; na Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015; no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, e nesta orde. A concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

Consecuentemente con todo o anterior, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, logo da autorización da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos e do informe da Asesoría Xurídica, da Intervención Delegada, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e do informe conxunto da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, e no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

CAPÍTULO I
Obxecto e finalidade, marco normativo, principios de xestión e definicións

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do programa de promoción do emprego autónomo de persoas novas desempregadas inscritas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil e proceder á súa convocatoria para o ano 2015.

2. A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas novas desempregadas que figuren inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil como interesadas en recibir as accións executadas no contexto da garantía xuvenil e que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.

3. Ao abeiro desta orde subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2014 ata o 30 de setembro de 2015, ambos inclusive.

Artigo 2. Marco normativo

1. As solicitudes, tramitación e concesión das axudas do programa de promoción do emprego autónomo para as persoas novas axustaranse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; na Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015; no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o seu regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo; na Lei 18/2014, do 15 de outubro, pola que se procede á implantación do Sistema nacional de garantía xuvenil e nesta orde.

2. Por tratarse de subvencións cofinanciadas pola Iniciativa de emprego xuvenil e polo Fondo Social Europeo serán de aplicación: o Regulamento (CE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo (DOUE L 341, do 20 de decembro de 2013), o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen as disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, así como a normativa estatal de subvencionabilidade dos gastos para o período 2014-2020.

Artigo 3. Principios de xestión

A xestión deste programa realizarase de acordo cos seguintes principios:

a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Consellería de Traballo e Benestar.

c) Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Artigo 4. Orzamentos

1. A concesión das axudas e subvencións previstas para o ano 2015 nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario. De ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, publicarase mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

2. No exercicio económico 2015, as axudas recollidas nesta orde financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.322C.473.0, código de proxecto 2015 00568, cun crédito de 2.299.457,46 euros. Estas contías están recollidas na Lei 11/2014, do 19 de decembro.

3. Os créditos consignados nesta orde poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego.

4. Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento do crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

5. Se o orzamento asignado non é suficiente para proceder ao pagamento de todas as axudas solicitadas, aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación. Para estes efectos terase en conta a data en que a correspondente solicitude se presentase nalgún dos lugares previstos no artigo 10 desta orde. No caso de coincidencia na data de presentación entre dúas ou máis solicitudes presentadas, a orde de prioridade virá determinada pola hora de presentación.

Artigo 5. Definicións

Para os efectos desta orde entenderase por:

a) Persoa desempregada: aquela que careza de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e, se é o caso, segundo certificado da mutualidade do colexio profesional, na data de inicio da actividade laboral.

Para os supostos previstos na orde e nos que a persoa solicitante non estea de alta como persoa traballadora autónoma ou por conta propia no correspondente réxime da Seguridade Social ou na mutualidade de colexio profesional no momento da presentación da solicitude de subvención, o órgano xestor verificará o cumprimento do requisito de carecer de ocupación laboral nos trinta días anteriores á data de inicio de actividade laboral como persoa traballadora autónoma ou por conta propia no correspondente réxime da Seguridade Social ou na mutualidade de colexio profesional.

O órgano xestor comprobará que a persoa solicitante careza de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

b) Persoa nova inscrita no Sistema nacional de garantía xuvenil: aquela persoa nova desempregada que, cumprindo os requisitos de idade, estea inscrita no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, de conformidade co disposto nos artigos 90 e 91 da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia. E aquela persoa nova que, superando a idade exixida, non fose atendida previamente de acordo co disposto no artigo 101.4 da Lei 18/2014, do 15 de outubro.

Ademais, en coherencia co disposto no artigo 105.1 da Lei 18/2014, do 15 de outubro, deberán manter o cumprimento do requisito de non ter traballado nos trinta días naturais anteriores á data da contratación obxecto de subvención.

Estas circunstancias serán comprobadas de oficio polo órgano instrutor e a súa acreditación será incorporada ao expediente.

c) Persoa con discapacidade, aquela que teña recoñecido pola Administración competente un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

De acordo co disposto no artigo 4 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, considerarase que presentan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % as persoas pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez e as persoas pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión por xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. Nestes supostos, a acreditación do grao de discapacidade realizarase conforme o previsto no Real decreto 1414/2006, do 1 de decembro, polo que se determina a consideración de persoa con discapacidade para os efectos da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade (BOE núm. 300, do 16 de decembro).

A comprobación da condición de persoa con discapacidade realizaraa directamente o órgano xestor das axudas, agás que fose recoñecida por outra Administración distinta da propia da Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Inmobilizado material ou intanxible: aquel definido como tal no Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan xeral de contabilidade, e no Real decreto 1515/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas empresas e os criterios contables específicos para microempresas, e incluídos nos subgrupos 20, 21 e 23 do cadro de contas dos citados plans, excluídos os anticipos.

Para os efectos de acreditar o requisito do investimento mínimo en inmobilizado material ou intanxible, non se terán en conta os investimentos realizados no domicilio particular da persoa solicitante ou dalgunha das persoas comuneiras ou socias da comunidade de bens ou sociedade civil, agás aqueles debidamente acreditados que sexan imprescincibles para o desenvolvemento da actividade empresarial ou profesional, así como os investimentos correspondentes a compravendas entre as persoas comuneiras ou socias.

Así mesmo, no suposto de elementos de transporte soamente se computarán os vehículos comerciais ou industriais (furgóns, camións ou vehículos mixtos) que se empreguen no desenvolvemento da actividade empresarial ou profesional, así como os vehículos automóbiles de turismo que sexan empregados nos desprazamentos profesionais polos representantes ou axentes comerciais (epígrafe 511 do IAE), polas persoas traballadoras autónomas que se dediquen á venda ambulante ou á venda a domicilio, os empregados na prestación de servizos de transporte de viaxeiros, de ensino de condutores e os empregados en servizos de vixilancia, ao 100 % do seu prezo de adquisición, excluído o imposto sobre o valor engadido.

En ningún caso para a acreditación do inmobilizado material ou intanxible se terán en conta os contratos de arrendamento financeiro nin outras figuras xurídicas afíns que non lle concedan á persoa solicitante o pleno dominio ou titularidade inicial do investimento.

e) Comunidade de bens ou sociedade civil de nova creación: aquelas que inicien a actividade empresarial desde o 1 de outubro de 2014, segundo a data en que se dea de alta no imposto de actividades económicas ou, de ser o caso, a data de alta no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

f) Inicio da actividade laboral: a data solicitada para a alta como autónomo no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional; esta data é a que figura recollida no documento de solicitude de alta do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, así como nos informes de vida laboral.

g) Persoas en situación ou risco de exclusión social: as persoas perceptoras da renda de inclusión social de Galicia ou membros da súa unidade de convivencia ou as persoas que teñan o certificado emitido polos servizos sociais acreditativo da dita situación social, tras a verificación da ausencia ou déficit grave de recursos económicos e a situación de desemprego, así como a concorrencia dalgún dos factores de exclusión social recollidos no artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia:

1º. Estar nunha situación de cargas familiares non compartidas.

2º. Ser unha persoa vítima de violencia doméstica.

3º. Estar en proceso de rehabilitación social, como resultado dun programa de deshabituación de substancias adictivas ou de calquera outra adicción que produza efectos persoais e sociais de natureza semellante.

4º. Ter a condición de muller vítima de violencia de xénero.

5º. Ter unha discapacidade valorada superior ao 33 %.

6º. Ser inmigrante ou emigrante retornado.

7º. Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores.

8º. Proceder de cumprimento de pena nunha institución penitenciaria.

9º. Ser unha persoa sen fogar ou habitar nunha infravivenda.

10º. Pertencer a unha minoría étnica.

11º. Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de tráfico de persoas.

12º. Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reasignación sexual.

13º. Calquera outro factor non previsto expresamente no artigo 3 da Lei 10/2013 sempre que, ponderado polos servizos sociais comunitarios no contexto persoal, familiar e social da persoa, condicione negativa e gravemente a súa inclusión social e laboral.

Artigo 6. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa as persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, e que desenvolvan fundamentalmente a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia (segundo o modelo 036 ou 037), sempre que, cumprindo as condicións establecidas para cada tipo de axuda, reúnan os seguintes requisitos:

a) Estar inscrito no Sistema nacional de garantía xuvenil.

b) Non ter traballado nos trinta (30) días naturais anteriores á data de inicio de actividade laboral.

c) Terse dado de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2014 e o 30 de setembro de 2015, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.

d) Non percibir subvencións ao abeiro dos distintos programas de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade. Se no momento da solicitude da subvención a persoa non tivese solicitada a alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, terase en conta a data de presentación da solicitude de subvención.

e) Non desenvolver como persoa traballadora autónoma a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivese de alta como persoa traballadora autónoma en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade nos tres meses inmediatamente anteriores. Para estes efectos, entenderase por mesma actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE). Este requisito non se aplicará á persoa traballadora autónoma colaboradora.

2. A persoas traballadora autónoma ou por conta propia poderá ser beneficiaria das axudas deste programa cando forme parte de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación, sempre que a solicite a título persoal. Neste caso, a comunidade de bens ou sociedade civil deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.

Quedan excluídas deste programa as persoas socias de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades laborais e os autónomos colaboradores.

3. Non poderán obter a condición de beneficiarios do programa regulado nesta orde as persoas en que concorran as circunstancias sinaladas no número 2 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño:

a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento, encontrarse declaradas en concurso, salvo que neste adquirise eficacia un convenio, estar suxeitas a intervención xudicial ou ser inhabilitadas conforme a Lei concursal sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c) Dar lugar, por causa da cal fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato subscrito coa Administración.

d) Estar incursa a persoa física nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.

e) Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos termos regulamentariamente establecidos.

f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

g) Non estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos regulamentariamente establecidos.

h) Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 9/2007, do 13 de xuño, ou a Lei xeral tributaria.

4. Non poderá obter a condición de persoa beneficiaria cando estea excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido nos artigos 46 e 46.bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

5. A xustificación por parte das persoas solicitantes de non estar incursas nas prohibicións, contidas nos números 3 e 4 anteriores, para obter a condición de beneficiaria realizarase mediante declaración responsable.

6. No suposto de subvencións solicitadas por persoa traballadora con discapacidade, ademais de cumprir os requisitos anteriores, deberá ter recoñecido pola Administración competente un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, de acordo coa definición do artigo 5.c).

Artigo 7. Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil

1. Co obxecto de axudar as persoas novas desempregadas ao inicio e mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e así, polo tanto, facilitarlle ingresos durante o inicio da súa actividade laboral, poderá concedérselles unha subvención a fondo perdido ás persoas que soliciten a alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade profesional, desde o 1 de outubro de 2014 ata o 30 de setembro de 2015.

2. A contía desta subvención será de 1.200 euros.

3. É requisito para optar a esta axuda ter solicitado a alta como autónomo no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional con anterioridade á presentación da solicitude de subvención.

Artigo 8. Subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia

1. Poderáselle conceder á persoa nova inscrita no Sistema nacional de garantía xuvenil, para a posta en marcha do seu proxecto empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que se acredite un investimento en inmobilizado material ou intanxible por unha contía non inferior a 2.000 euros sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación e se realice no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio de actividade laboral e os seis meses posteriores ao dito inicio, coa data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2015. No caso da persoa física que estea incluída no réxime especial de recarga de equivalencia, regulado nos artigos 148 e seguintes da Lei do IVE (Lei 37/1992, do 28 de decembro), o IVE non é susceptible de recuperación, polo que se deberá ter en conta para o cumprimento do requisito de investimento mínimo.

No caso de comunidades de bens e sociedades civís, para a acreditación do requisito do investimento mínimo de 2.000 euros realizado por cada persoa comuneira ou socia solicitante da subvención terase en conta a súa porcentaxe de participación na comunidade de bens ou sociedade civil.

2. As contías desta subvención serán as seguintes:

A. 7.500 euros a persoa nova.

B. 10.000 euros cando a persoa beneficiaria sexa una persoa nova con discapacidade ou pertencente a algún colectivo en risco ou situación de exclusión social.

A contía prevista na letra A incrementarase en 500 euros para as mulleres novas.

No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción marcada pola persoa solicitante no anexo I. En caso de non exercer esta opción, entenderase solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditada na documentación achegada coa solicitude, e no caso de que da documentación achegada inicialmente xunto coa solicitude non quede acreditada a pertenza a ningún colectivo entenderase que o solicita o colectivo A deste punto.

3. Non é obrigatorio no momento da presentación da solicitud para a axuda contida neste artigo ter solicitado a alta como autónomo no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

CAPÍTULO II
Procedemento

Artigo 9. Competencia

1. A competencia para coñecer, resolver e propor os correspondentes pagamentos das subvencións previstas nesta orde, por delegación da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar, corresponderalles ás persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, no respectivo ámbito provincial onde a entidade solicitante desenvolva a súa actividade empresarial ou profesional, segundo consta na alta do imposto de actividades económicas ou alta no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

2. Se a persoa solicitante non estivese de alta no IAE ou no censo de obrigados tributarios no momento da presentación da solicitude, o órgano competente para coñecer, resolver e propor os correspondentes pagamentos será a xefatura territorial no respectivo ámbito provincial segundo o domicilio de actividade manifestado nos datos de identificación do proxecto (anexo I) e na solicitude polo interesado.

3. Cando a actividade se desenvolva en máis dunha provincia desta comunidade autónoma será competente a persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar da provincia en que estea radicado o domicilio onde a persoa solicitante, comunidade de bens ou sociedade civil desenvolva fundamentalmente a súa actividade económica (modelo 036 ou 037).

Artigo 10. Solicitudes e prazo

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia
https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. O prazo para a presentación de solicitudes de axudas do Programa para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema de garantía xuvenil comezará o día seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o 30 de setembro de 2015.

3. Cando a mesma persoa presente solicitude polas dúas liñas de axuda, entenderase que renuncia á solicitude de axuda de autoemprego xuvenil e procederase ao seu arquivamento, que lle será notificado.

4. As solicitudes estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia
https//sede.xunta.es, na páxina web da Consellería de Traballo e Benestar
http://traballo.xunta.es e poderase acceder igualmente a través da páxina web do Programa de garantía xuvenil (http://garantiaxuvenil.xunta.es).

Artigo 11. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das administracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non sexa autorizado o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

2. As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación, ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

3. A presentación da solicitude de concesión de subvención por parte da persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento, caso en que deberá presentar as certificacións nos termos previstos regulamentariamente.

4. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a consellería publicará na súa páxina web oficial, así como na web do programa de garantía xuvenil, a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade. Os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición de datos de carácter persoal exerceranse ante o Cixtec como responsable dos ficheiros, con domicilio na rúa Domingo Fontán, 9, 15702 Santiago de Compostela, de conformidade coas prescricións da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Artigo 12. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña, ou no seguinte enderezo electrónico: lopd.traballo@xunta.es

Artigo 13. Procedemento de concesión, instrución e tramitación

1. O procedemento de concesión das subvencións recollidas nesta orde axustarase ao disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, dado que polo obxecto e finalidade da subvención non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.

2. O órgano instrutor dos expedientes será, de acordo coa competencia para coñecer e resolver as solicitudes, o Servizo de Traballo e Economía Social das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, que realizará as actuacións necesarias para determinar o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución.

3. Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación exixida, as unidades administrativas encargadas da tramitación do expediente, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, requirirán a persoa ou entidade interesada para que, nun prazo máximo de dez (10) días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa petición, logo de resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da antedita lei.

4. No suposto de que se presentase a solicitude de subvención sen solicitar a alta como persoa traballadora autónoma no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional e na data da proposta de resolución a persoa solicitante estivese de alta no réxime xeral ou no correspondente réxime por conta allea da Seguridade Social, entenderase que desiste da súa solicitude. Non obstante, esta persoa poderá presentar una nova solicitude de axuda ao abeiro desta orde se no período subvencionable concorren novamente os requisitos.

Artigo 14. Documentación

As solicitudes deberanse presentar nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos a esta orde, e deberase xuntar o orixinal, copia compulsada ou copia cotexada da seguinte documentación:

1. Documentación común para todas as modalidades de axudas:

a) Autorización á Consellería de Traballo e Benestar, segundo modelo anexo I, para a consulta dos datos de identidade, DNI ou NIE da persoa solicitante e do representante no Sistema de verificación de datos de identidade, de acordo co disposto no Decreto 255/2008, do 23 de outubro.

No caso de non prestar esta autorización, a persoa solicitante ou o representante deberá achegar o DNI o NIE.

No caso dunha comunidade de bens ou sociedade civil, NIF da entidade, só no caso de que a persoa solicitante non autorice expresamente na solicitude a súa comprobación por medio de acceso telemático a este dato.

Escritura de constitución da comunidade de bens ou sociedade civil.

Cando se actúe mediante representación, esta atribución expresa acreditarase por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna, e deberase achegar declaración ante un notario ou secretario municipal, e esta adquirirá a categoría de documento público. Poderá ser substituída por declaración en comparecencia persoal do representado ante o órgano xestor.

b) Plan de viabilidade do proxecto empresarial, que contará como mínimo:

Curriculum vitae da persoa solicitante.

– Presentación e descrición do proxecto empresarial, liñas de negocio, produtos e servizos, elementos innovadores ou diferenciadores.

– Análise do mercado, onde se vai desenvolver a actividade. Deberá constar: análise da competencia, da demanda e proveedores, así como unha análise das fortalezas e debilidades.

– Balance provisional de ingresos e gastos dos tres primeiros exercicios económicos.

– Fontes de financiamento alleas á subvención solicitada.

Este plan estará informado por entidade independente entre as cales figuran a Unidade Galicia Emprende e os axentes de emprego e desenvolvemento local.

2. Documentación específica:

a) Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil.

– Documentos de solicitude e resolución de recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda. No caso de tramitación telemática da alta, presentarase o documento de resolución de recoñecemento de alta.

– Alta no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria (modelo 036 ou 037).

– Alta no imposto de actividades económicas, só no caso de que a persoa solicitante non autorice expresamente na solicitude a súa comprobación por medio de acceso telemático a este dato.

– De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade e certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

b) Subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia:

– Documentación acreditativa da pertenza ao colectivo polo cal se opta.

– Listaxe asinada coa relación dos investimentos, indicando o importe de cada un, a suma total, a referencia e a descrición das facturas en firme ou pro forma, orzamentos e demais documentos xustificativos do investimento realizado ou que se vai a realizar e da axuda concedida, segundo o modelo do anexo II desta orde.

– Facturas e, no caso de estar efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamentos expedidos polos provedores e acredores dos activos que se vaian ter en conta para acreditar o requisito do investimento que se vaia realizar de acordo co plan empresarial.

– No suposto de adquisición de vehículos comerciais ou industriais (furgóns, camións ou vehículos mixtos), tarxeta de ITV onde figure esta clasificación.

– Se a persoa solicitante na data de presentación da solicitude de axuda xa solicitou á alta como autónomo no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, deberá xuntar:

1) Documentos de solicitude e resolución de recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda. No caso de tramitación telemática da alta, presentarase o documento de resolución de recoñecemento de alta.

2) Alta no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria (modelo 036 ou 037).

3) Alta no imposto de actividades económicas, só no caso de que a persoa solicitante non autorice expresamente na solicitude a súa comprobación por medio de acceso telemático a este dato.

4) De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade e certificado da mutualidade do colexio profesional, con indicación dos períodos de alta nela.

3. A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

5. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Artigo 15. Resolución e recursos

1. Logo da fiscalización polas respectivas intervencións das propostas emitidas polos correspondentes servizos, as resolucións serán ditadas pola persoa titular da xefatura territorial, no ámbito das súas respectivas provincias, por delegación da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar, e deberán serlles notificadas ás persoas ou entidades interesadas. As resolucións, concesorias ou denegatorias, deberán ser sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar a resolución será de cinco meses, que se computará desde a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude de acordo co establecido no artigo 1 e no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

3. Notificada a resolución polo órgano competente, as persoas interesadas propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se produza manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

4. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpor recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Poderase formular, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de acordo coa Lei 30/1992, do 26 de novembro.

5. Na notificación da resolución da subvención comunicaráselle ao beneficiario o financiamento con cargo ao Fondo Social Europeo e a Iniciativa de emprego xuvenil con concreción do eixe, obxectivo temático, prioridade de investimento e obxectivo específico de cofinanciamento de que se trate.

Artigo 16. Xustificación e pagamento

1. A determinación dos gastos subvencionables realizarase conforme co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. Considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen nos prazos establecidos nesta orde.

3. Para os efectos de xustificar o cumprimento do requisito de investimento previsto no artigo 8.1 desta orde, entenderase realizado o que foi efectivamente facturado e executado no período previsto neste artigo 8.1.

Este gasto deberá estar efectivamente pagado ao finalizar o período de xustificación.

O período de xustificación é o establecido na resolución de concesión e finaliza, en todo caso, o 20 de decembro de 2015.

As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o regulamento que establece as obrigas de facturación, e deberán estar emitidas e con data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2015.

4. A xustificación do pagamento dos gastos obxecto das subvencións desta orde deberase acreditar a través de transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto bancario de pagamento. Nestes documentos deberán quedar claramente identificados o receptor e o emisor do pagamento. Non se admitirán os pagamentos en efectivo. Así mesmo, non se admitirán como xustificantes os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria.

5. O pagamento das axudas quedará condicionado á presentación do orixinal, copia compulsada ou cotexada, no prazo, nos termos e na forma que se establezan na resolución de concesión, da documentación común e específica que se exixa de forma expresa nela, entre a cal deberá figurar a relacionada nos puntos seguintes:

A. Documentación xeral:

a) Documentación xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención, segundo o tipo de axuda.

b) Declaración do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, así como das axudas concedidas en réxime de minimis ou, de ser o caso, de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo III).

c) Información dos indicadores de execución sobre as entidades e os participantes aos que se refiren os anexos I e II do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de setembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo, de acordo co modelo que estará dispoñible na páxina web do Programa operativo de emprego xuvenil (http://garantiaxuvenil.xunta.es).

d) De non achegarse con anterioridade, deberá xuntar:

d.1) Documentos de solicitude e resolución de recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda. No caso de tramitación telemática da alta, presentarase o documento de resolución de recoñecemento de alta.

d.2) Alta no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria (modelo 036 ou 037).

d.3) Alta no imposto de actividades económicas, só no caso de que a persoa solicitante non autorice expresamente na solicitude a súa comprobación por medio de acceso telemático a este dato.

d.4) De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade e certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

En todos os casos, a documentación acreditativa (fotografías ou documentos equivalentes) do cumprimento das obrigas a que se refire o artigo 17, letra j) desta orde.

B. Documentación específica para a subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia:

a) Listaxe asinada coa relación dos investimentos e pagamentos realizados, indicando o importe de cada un, a suma total, a referencia e a descrición das facturas e demais documentos xustificativos do investimento realizado e da axuda concedida, segundo o modelo do anexo II desta orde.

b) Facturas xustificativas da realización do investimento e documento bancario acreditativo do seu pagamento. No caso das sociedades civís e comunidades de bens as facturas deberán vir a nome delas.

6. Malia o sinalado nos puntos anteriores, a documentación común ou específica exixida para a fase de pagamento poderase presentar xunto coa solicitude, á opción da persoa interesada.

7. As persoas beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa para o pagamento sinalada neste artigo no prazo establecido na resolución de concesión, que non poderá ser superior a quince (15) días hábiles.

8. Non se poderá realizar o pagamento da subvención mentres a persoa beneficiaria non estea ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, teña pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma ou sexa debedora por resolución de reintegro.

CAPÍTULO III
Obrigas e incompatibilidades

Artigo 17. Obrigas das persoas beneficiarias

Son obrigas das persoas beneficiarias das subvencións:

a) Solicitar a alta como autónomo no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional no prazo indicado na resolución de concesión. O incumprimento desta obriga comportará a perda total do dereito ao cobramento da axuda concedida.

b) Realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante un tempo mínimo dun ano se se solicita a subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil e de dous anos se se solicita a subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade, o cal deberá acreditar fidedignamente.

No suposto de darse de baixa con anterioridade, deberá comunicar esta circunstancia ao órgano concedente no mes posterior a dita baixa. O incumprimento desta obriga de comunicación pola persoa beneficiaria comportará o reintegro da totalidade das axudas percibidas ao abeiro desta orde.

No prazo máximo de catro semanas desde o cumprimento dos prazos de mantemento da actividade laboral como persoa traballadora autónoma a que se refire o parágrafo anterior, as persoas beneficiarias deberán presentar os indicadores de resultado inmediatos a que se refiren os anexos I e II do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de setembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo, segundo o modelo que estará á súa disposición na páxina web do Programa operativo de emprego xuvenil (http://garantiaxuvenil.xunta.es). A Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de seis meses desde que finalicen os citados períodos de mantemento da actividade laboral, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento. A información obtida será posta en coñecemento da rede de técnicos de orientación laboral específicos do Servizo Público de Emprego de Galicia polos mecanismos de coordinación que se determinen, para os efectos dun mellor cumprimento dos obxectivos do Sistema nacional de garantía xuvenil.

c) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión da subvención.

d) Facilitar a información necesaria relativa ao desenvolvemento da actividade e que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de execución e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (CE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo.

e) Someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Consellería de Traballo e Benestar, ás verificacións que poidan realizar os organismos implicados na xestión ou seguimento do FSE, ás de control financeiro que correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas ou Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado ou da Unión Europea, e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

f) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidas polas persoas beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberase efectuar tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

g) Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

h) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobación e control.

i) Manter unha pista de auditoría suficiente e conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, durante os tres anos seguintes á certificación dos gastos á Comisión Europea, de conformidade co artigo 140.1 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control. A data de certificación dos gastos á Comisión Europea será publicada no Diario Oficial de Galicia.

j) Cumprir coas medidas de comunicación e información establecidas no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, do 17 de decembro de 2013, así como adoptar as medidas adecuadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Traballo e Benestar. En particular, as accións de información e comunicación contarán co emblema da Unión Europea e a referencia ao Fondo Social Europeo nos lugares de realización da actuación. Informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo de A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de disponer dela, sobre o proxecto e a axuda financieira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada.

k) Informar a persoa beneficiaria, no caso de ser unha entidade xurídica, de que a aceptación da axuda comunitaria do Fondo Social Europeo implicará a súa aparición na lista pública cos nomes das persoas ou entidades beneficiarias, das operacións e a cantidade de fondos públicos asignada a cada operación que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2 d) do Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, así como a outra información recollida no anexo XII en relación co artigo 115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013.

l) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

m) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 18. Incompatibilidades e concorrencia

1. A subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil, recollida no artigo 7 desta orde, é incompatible coa subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia prevista no artigo 8.

2. As subvencións establecidas neste programa son incompatibles coas establecidas nos distintos programas de promoción do emprego autónomo, nos programas de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais, iniciativas de emprego, iniciativas de emprego de base tecnolóxica e integración laboral das persoas con discapacidade, convocados pola Consellería de Traballo e Benestar.

Así mesmo, serán incompatibles coas axudas comprendidas no programa Emega para o fomento do emprendemento feminino convocadas pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, así como con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento do emprego.

Artigo 19. Modificación da resolución de concesión

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 20. Perda do dereito ao cobramento da axuda e reintegro

1. Procederá a perda do dereito ao cobramento das axudas concedidas, así como o reintegro total das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de mora correspondente desde o momento do pagamento da subvención ata a data en que se acorde a procedecencia do reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. Procederá a perda do dereito ao cobramento da subvención concedida cando a persoa beneficiaria modifique a actividade que vai desenvolver declarada na solicitude e na memoria do proxecto.

3. Procederá a perda do dereito ao cobramento da subvención concedida no suposto de non estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de pagamento da subvención.

4. Procederá o reintegro total da axuda concedida ao abeiro do artigo 7 desta orde no suposto de non cumprir a obriga establecida no artigo 17.b) de mantemento da actividade.

5. Procederá o reintegro parcial da axuda concedida ao abeiro do artigo 8 desta orde cando, ao non cumprir a obriga establecida no artigo 17.b) de manter a actividade durante dous anos, se aproxime de xeito significativo a ela, entendendo como tal ter mantido a actividade durante polo menos dezaoito meses e que a persoa beneficiaria acredite unha actuación inequivocamente tendente á satisfacción dos seus compromisos. A contía que se reintegrará será proporcional ao tempo que reste para o cumprimento dos dous anos.

6. O incumprimento da obriga establecida no artigo 17 letra j) dará lugar ao reintegro parcial do 2 % da axuda concedida.

7. A obriga de reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social e da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 21. Seguimento e control

1. As xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar e a Dirección Xeral de Traballo e Economía Social poderán comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados. Para estes efectos, a persoa beneficiaria deberá cumprir as obrigas de comprobación que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

2. A persoa solicitante das axudas e subvencións previstas nesta orde, no suposto de ter a condición de beneficiaria e para os efectos das actuacións de control das obrigas asumidas, autoriza a Consellería de Traballo e Benestar para que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social poida facilitar a información sobre a situación de alta no sistema da Seguridade Social.

Artigo 22. Réxime das axudas

As axudas establecidas nesta orde quedan sometidas ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro de 2013). Esta circunstancia farase constar expresamente na resolución de concesión da subvención. Polo tanto, a axuda total de minimis concedida a unha empresa non será superior a 200.000 euros durante o período dos dous exercicios fiscais anteriores e o exercicio fiscal actual da empresa solicitante, ou a 100.000 euros no suposto dunha axuda concedida a unha empresa que opere no sector do transporte pola estrada. Para o cómputo dos límites deste réxime de axudas terase en conta o concepto de «única empresa» establecido no artigo 2 do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013.

Por tratarse de axudas sometidas ao réxime de axudas de minimis, non poderán concederse a empresas dos seguintes sectores:

a) Pesca e acuicultura, segundo se establece no Regulamento (UE) nº 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

b) As axudas concedidas ás empresas dedicadas á produción primaria dos produtos agrícolas que figuran na lista do anexo I do Tratado.

c) As axudas concedidas ás empresas que operan no sector da transformación e comercialización de produtos agrícolas, nos casos seguintes:

i) Cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas.

ii) Cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a súa totalidade se repercuta aos produtores primarios.

d) As axudas ás actividades relacionadas coa exportación a países terceiros ou Estados membros cando a axuda estea vinculada directamente ás cantidades exportadas, á creación e funcionamento dunha rede de distribución ou a outros gastos de explotación vinculados á actividade de exportación.

e) As axudas condicionadas á utilización de produtos nacionais en lugar de importados.

Artigo 23. Devolución voluntaria da subvención

De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta de Abanca ES82 2080 0300 8731 1006 3172, en concepto de devolución voluntaria da subvención.

En todo caso, a persoa beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, na cal conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

Disposición adicional primeira. Seguimento

Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración do Estado ou da Comunidade Autónoma, a Consellería de Traballo e Benestar levará a cabo funcións de control, así como de avaliación e seguimento deste programa.

Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar cantos medios estean ao dispor da Consellería de Traballo e Benestar para comprobar o cumprimento dos requisitos e indicadores exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Disposición adicional segunda. Documentación orixinal

A Consellería de Traballo e Benestar poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nesta orde, agás aquela que, de acordo co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, xa estean en poder da Administración actuante.

Disposición adicional terceira. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da consellería de Traballo e Benestar nas persoas titulares das xefaturas territoriais, no ámbito das súas respectivas provincias, para resolver a concesión ou denegación das subvencións previstas nesta orde e autorizar, dispor, recoñecer a obriga e propor os correspondentes pagamentos, e resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polos seus beneficiarios, respecto das resolucións concesorias, de que traen causa, ditadas por delegación da persoa titular da consellería. Así mesmo, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar na persoa titular da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social para a tramitación e resolución dos expedientes de desconcentración dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2015

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file