Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Luns, 26 de outubro de 2015 Páx. 41165

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 19 de outubro de 2015 pola que se nomean funcionarios/as do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de arquitectos/as, os/as aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 20 de xuño de 2013.

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de arquitectos/as, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 20 de xuño de 2013 (DOG núm. 122, do 28 de xuño), e realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 8 de outubro de 2015 (DOG núm. 196, do 14 de outubro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

DISPÓN:

Primeiro. Nomear funcionarios/as do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de arquitectos/as, os/as aspirantes aprobados/as que se relacionan no anexo desta orde, ordenados/as de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos definitivos os que figuran no mesmo anexo, de acordo co acto de elección de destino que tivo lugar o día 19 de outubro de 2015.

Para adquiriren a condición de funcionarios/as, as persoas a que se refire o anexo desta orde deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2015

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

Apelidos e nome

DNI

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Nivel

Subrupo

Centro directivo

Centro de destino

Concello

Titulación

Formación

1

Llamazares García, María

71764703B

13

ED3020000115770026

ED

Arquitecto/a de funcións facultativas

26

A1

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

S. X. de Protección do Patrimonio Cultural

Santiago de Compostela

Arquitectura

2

Fernández Fernández, Jorge

44463943K

1

FCA291000032001145

FC

Xefatura facultativo/a superior

26

A1

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Delegación de Ourense

Ourense

Arquitectura

Experiencia en materia tributaria (mérito)

3

Bravo Pintos, Minia

44814421W

3

MAC040000015770005

MA

Arquitecto/a-enxeñeiro/a de funcións facultativas

26

A1

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

S. X. de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Santiago de Compostela

Arquitectura, Enxeñ. Camiños, Canles e Portos

Coñecementos urbanismo (mérito)

4

Moar Dopico, María

47367083D

12

ED3020000115770012

ED

Arquitecto/a de funcións facultativas

26

A1

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

S. X. de Protección do Patrimonio Cultural

Santiago de Compostela

Arquitectura

5

Taboada Martínez, Mª del Rocío

32833632M

14

ED3020000215770010

ED

Arquitecto/a de funcións facultativas

26

A1

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

S.X. de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Santiago de Compostela

Arquitectura

6

Silva López, María Jesús

32782063W

10

MAO110000215770048

MA

Arquitecto/a funcións facultativas

26

A1

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade

Santiago de Compostela

Arquitectura

Carné de conducir B1 (mérito)

7

San Emeterio Santalla, Ruth María

32684773W

4

MAC040000015770006

MA

Arquitecto/a-enxeñeiro/a de funcións facultativas

26

A1

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

S. X. de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Santiago de Compostela

Arquitectura, Enxeñ. Camiños, Canles e Portos

Coñecementos urbanismo (mérito)

8

Seoane Fernández, Iria

46912771Q

2

FCA291000036001140

FC

Xefatura facultativo/a superior

26

A1

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Delegación de Pontevedra

Pontevedra

Arquitectura

Experiencia en materia tributaria (mérito)

9

López Ramudo, Javier

34263908A

5

MAC040000015770008

MA

Arquitecto/a-enxeñeiro/a de funcións facultativas

26

A1

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

S. X. de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Santiago de Compostela

Arquitectura, Enxeñ. Camiños, Canles e Portos

Coñecementos urbanismo (mérito)

10

González Domínguez, Almudena

53166987A

6

MAC040000015770010

MA

Arquitecto/a-enxeñeiro/a de funcións facultativas

26

A1

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

S. X. de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Santiago de Compostela

Arquitectura, Enxeñ. Camiños, Canles e Portos

Coñecementos urbanismo (mérito)

11

Feijoo Rodríguez, Alberto

47365369C

9

MAO110000215770032

MA

Arquitecto/a funcións facultativas

26

A1

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade

Santiago de Compostela

Arquitectura

Carné de conducir B1 (mérito)

12

Suárez Massó, Belén

36169517Q

8

MAC991000036001003

MA

Arquitecto/a de funcións facultativas

26

A1

Servizos periféricos

Xefatura Territorial de Pontevedra

Pontevedra

Arquitectura

Coñecementos urbanismo (mérito)

13

Vieiro Triana, Daniel

34894962Y

17

SAS040000015770004

SA

Arquitecto/a superior de funcións facultativas

26

A1

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

14

Sanmartín Chao, Manuel

77402821R

7

MAC090000015770005

MA

Arquitecto/a-enxeñeiro/a de funcións facultativas

26

A1

Xurado de Expropiación de Galicia

Xurado de Expropiación de Galicia

Santiago de Compostela

Arquitectura, Enxeñería de Montes, Enxeñ. Camiños, Canles e Portos, Enxeñería Agrónoma

15

Sánchez Pérez, Cristina

46906400Q

11

ED3020000015770008

ED

Posto base subgrupo A1

20

A1

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

D. X. de Patrimonio Cultural

Santiago de Compostela

Arquitectura

Permiso de conducir B (R.I.)

16

Carballal Mariño, Blanca

32818309T

15

EDC991000032001502

ED

Posto base subgrupo A1

20

A1

Servizos periféricos

Xefatura Territorial de Ourense

Ourense

Arquitectura

Permiso de conducir B (R.I.)