Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Luns, 26 de outubro de 2015 Páx. 41163

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 19 de outubro de 2015 pola que se nomean funcionarios/as do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de inspección urbanística, os/as aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 20 de xuño de 2013.

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de inspección urbanística, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 20 de xuño de 2013 (DOG nº 122, do 28 de xuño), e realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 8 de outubro de 2015 (DOG nº 196, do 14 de outubro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

DISPÓN:

Primeiro. Nomear funcionarios/as do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de inspección urbanística, os/as aspirantes aprobados/as que se relacionan no anexo desta orde, ordenados/as de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos definitivos os que figuran no mesmo anexo, de acordo co acto de elección de destino que tivo lugar o día 19 de outubro de 2015.

Para adquiriren a condición de funcionarios/as, as persoas a que se refire o anexo desta orde deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2015

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

DNI

Apelidos
e nome

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Nivel

Subgrupo

Centro directivo

Centro de destino

Concello

Titulación

Formación

1

44814421W

Bravo Pintos, Minia

1

MAK010000015770021

MA

Inspector/a urbanístico/a

26

A1

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

Arquitectura/Lic. Dereito

Permiso conducir B (R.I.)

2

76817109F

Leiro López, Mª Soledad

6

MAK010000015770030

MA

Inspector/a urbanístico/a

26

A1

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

Lic. Dereito

3

71764703B

Llamazares García, María

2

MAK010000015770023

MA

Inspector/a urbanístico/a

26

A1

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

Arquitectura/ Lic. Dereito

Permiso conducir B (R.I.)

4

44835181Q

Flores Fernández, Olalla

8

MAK010000015770033

MA

Inspector/a urbanístico/a

26

A1

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

Lic. Dereito

5

32839425W

Gil Liñares, María Dolores

3

MAK010000015770026

MA

Inspector/a urbanístico/a

26

A1

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

Lic. Dereito

6

53166987A

González Domínguez, Almudena

12

MAK010000015770037

MA

Inspector/a urbanístico/a

26

A1

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

Arquitectura

Permiso conducir B (R.I.)

7

34626351N

Montero Senra, José Luis

5

MAK010000015770029

MA

Inspector/a urbanístico/a

26

A1

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Santiago de Compostela

Lic. Dereito