Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Martes, 10 de novembro de 2015 Páx. 42690

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2015, da Área Provincial de Pontevedra, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS en Pontevedra, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva, así como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requiriranse as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixesen, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Área Provincial do IGVS de Pontevedra.

Pontevedra, 5 de novembro de 2015

María Martínez Allegue
Xefa da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO I
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de
expediente

Membro da unidade de convivencia a quen se require a documentación

Requirimento

Parentesco
ou relación

Nome e apelidos

Abonaim

 

Amina

X7029039D

201536ALUG05329M

Solicitante

 

PA06

PA09

PA15

 

 

 

 

Alachi

Mamani

Rocío

54427397J

201536ALUG05138K

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Alonso

Pereira

Andrea

39456448V

201536ALUG05360J

Solicitante

 

PA02

 

 

 

 

 

 

Álvarez

Faria

Manuel

36041637Q

201536ALUG05427B

Solicitante

 

PA08

PA16

PA18

 

 

 

 

Arango

Rodríguez

Adriana

35677987L

201536ALUG05467M

Solicitante

 

PA01.1

PA01.3

PA05

PA14

 

 

 

Arango

Rodríguez

Adriana

35677987L

201536ALUG05467M

Outros

Miguel A. Álvarez Pereira

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA14

 

 

 

Bahreddine

 

Najat

X8105171V

201536ALUG05624R

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahreddine

 

Najat

X8105171V

201536ALUG05624R

Cónxuxe

Razki Adil

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Barbosa

Rodríguez

Carmen

35550037H

201536ALUG06017A

Solicitante

 

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA02

PA05

PA10

PA11

Barbosa

Rodríguez

Carmen

35550037H

201536ALUG06017A

Solicitante

 

PA16

PA18

 

 

 

 

 

Barciela

Lorenzo

Patricia

36133856M

201536ALUG05451N

Solicitante

 

PA01.1

PA01.3

PA05

PA08

PA11

 

 

Barragán

 

Lorena Paola

Y0923987E

201536ALUG01629P

Solicitante

 

PA01.3

PA06

PA15

 

 

 

 

Barros

García

Vanesa

53975873W

201536ALUG05241D

Solicitante

 

PA08

PA17

 

 

 

 

 

Barrul

Barrul

Isaac

53818906X

201536ALUG05713K

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Barrul

Barrul

Isaac

53818906X

201536ALUG05713K

Outros

María del Carmen Jiménez Escudero

PA08

 

 

 

 

 

 

Betancourt

Báez

Adonis Moisés

X7643921D

201536ALUG05326W

Solicitante

 

PA06

PA15

 

 

 

 

 

Boca

 

Vasile Daniel

X6178681F

201536ALUG04898B

Solicitante

 

PA01.1

PA01.2

PA06

PA08

 

 

 

Boca

 

Vasile Daniel

X6178681F

201536ALUG04898B

Cónxuxe

Mariana Valeria Tarmure

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

 

 

Borja

Jiménez

Mª José

39494790H

201536ALUG05332P

Solicitante

 

PA07

PA08

PA16

PA18

 

 

 

Borja

Jiménez

Mª José

39494790H

201536ALUG05332P

Outros

José Antonio Gómez Crespo

PA01.2

PA08

 

 

 

 

 

Borja

Gabárrez

María Reyes

53192544F

201536ALUG05691E

Solicitante

 

PA02

PA05

PA08

PA11

 

 

 

Bournon

 

Alexis

Y2118117S

201536ALUG01514P

Solicitante

 

PA01.3

PA06

 

 

 

 

 

Buxó

Pérez

Beatriz María

36136876N

201536ALUG05550L

Solicitante

 

PA01.1

 

 

 

 

 

 

Buxó

Pérez

Beatriz María

36136876N

201536ALUG05550L

Fillo/Filla

Daniel Silva Buxó

PA08

 

 

 

 

 

 

Calín

 

Tehodora Alexandra

X8465477M

201536ALUG05465A

Solicitante

 

PA05

PA06

PA15

 

 

 

 

Carabali

Carabali

Arelis

54430174F

201536ALUG05189A

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Carabali

Carabali

Arelis

54430174F

201536ALUG05189A

Fillo/Filla

Cristian Cabrera Carabali

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Codreanu

 

Ionel

Y0570533D

201536ALUG00813C

Solicitante

 

PA01.2

PA01.3

PA07

PA08

 

 

 

Constenla

Rey

Sandra

77413024S

201536ALUG05076M

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Constenla

Rey

Sandra

77413024S

201536ALUG05076M

Outros

Adrián Deza Gómez

PA08

 

 

 

 

 

 

Correa

Rodrigues

Carlos Eduardo

54428849Q

201536ALUG05261Y

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Cunha

Da Silva

Paulo Alexandre

77477590C

201536ALUG05214M

Solicitante

 

PA11

 

 

 

 

 

 

Da Silva

Felipe

Margarete

X3619473D

201536ALUG05276K

Solicitante

 

PA06

PA08

PA15

 

 

 

 

De la Torre

Souto

José Manuel

53115054G

201536ALUG01760R

Solicitante

 

PA01.1

PA05

PA11

PA17

 

 

 

Díaz

Arizaga

Esther

35485733E

201536ALUG01557M

Solicitante

 

PA05

PA07

PA11

 

 

 

 

Durán

Sánchez

Armando

X9660552T

201536ALUG05490M

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Durán

Sánchez

Armando

X9660552T

201536ALUG05490M

Outros

Diana Milena Suárez Osorio

PA08

 

 

 

 

 

 

Edaguig

 

Aicha

X6038042J

201536ALUG05259G

Solicitante

 

PA06

PA08

PA11

PA15

 

 

 

Edaguig

 

Aicha

X6038042J

201536ALUG05259G

Outros

Jilali Fahmi

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Eireos

Felgueiras

Rogelio

53191366W

201536ALUG05358B

Solicitante

 

PA01.1

 

 

 

 

 

 

Elarfaoui

 

Abdelhadi

X1777317S

201536ALUG01796Z

Solicitante

 

PA01.1

PA09

 

 

 

 

 

Elarfaoui

 

Abdelhadi

X1777317S

201536ALUG01796Z

Outros

Samira Aboufaris

PA08

 

 

 

 

 

 

Fernández

Barreras

Patricia

36169304X

201536ALUG05252C

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernández

Barreras

Patricia

36169304X

201536ALUG05252C

Outros

Rodrigo Alfonso Navarro Raipane

PA01.3

 

 

 

 

 

 

Ferreira

Luís

Carolina María

77422495X

201536ALUG01482E

Solicitante

 

PA01.2

PA08

 

 

 

 

 

Ferreira

Luís

Carolina María

77422495X

201536ALUG01482E

Outros

Iván Novas Vieira

PA08

 

 

 

 

 

 

Ferrera

Asencio

Juliana

29769343Y

201536ALUG03204L

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrera

Asencio

Juliana

29769343Y

201536ALUG03204L

Fillo/Filla

Nerea Gerona Ferrera

PA08

 

 

 

 

 

 

Figueroa

Rodríguez de Martínez

Rita

35677317Q

201536ALUG05458L

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Figueroa

Rodríguez de Martínez

Rita

35677317Q

201536ALUG05458L

Fillo/Filla

Hilaria Martínez Figueroa

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Flores

Escudero

Jonás

46913282K

201536ALUG03189G

Solicitante

 

PA08

PA09

 

 

 

 

 

Flores

Escudero

Jonás

46913282K

201536ALUG03189G

Outros

Ana Escudero Flores

PA08

 

 

 

 

 

 

Fortes

Nieto

Mabel

36128558C

201536ALUG05449X

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Fortes

Nieto

Mabel

36128558C

201536ALUG05449X

Outros

Diego Janza Caride

PA08

 

 

 

 

 

 

Fuentes

Somoza

María José

77416952X

201536ALUG05592S

Solicitante

 

PA08

PA09

 

 

 

 

 

García

Carbia

Noemí

45959224A

201536ALUG05114C

Solicitante

 

PA17

 

 

 

 

 

 

García

Calle

María Santos

54429936E

201536ALUG06325N

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

García

Calle

María Santos

54429936E

201536ALUG06325N

Outros

Inés Gradín Giráldez

PA10

 

 

 

 

 

 

García

Calle

María Santos

54429936E

201536ALUG06325N

Outros

Yolanda Alcalá Ochoa

PA02

 

 

 

 

 

 

García

Calle

María Santos

54429936E

201536ALUG06325N

Outros

María Luisa Franco Pereira

PA02

 

 

 

 

 

 

Ghiglione

Darriba

Ticiana Luz

33544380F

201536ALUG05224S

Solicitante

 

PA07

PA08

PA09

 

 

 

 

González

Peña

Jéssica Maritza

Y1506384J

201536ALUG05266B

Solicitante

 

PA01.3

PA07

 

 

 

 

 

González

Indico

Eliana Paloma

39458378S

201536ALUG05134V

Solicitante

 

PA04

PA05

PA08

PA11

 

 

 

González

Indico

Eliana Paloma

39458378S

201536ALUG05134V

Outros

Nefi López Rojas

PA08

 

 

 

 

 

 

Graziano

Landín

José Antonio

36127602F

201536ALUG05305G

Solicitante

 

PA14

 

 

 

 

 

 

Hari

Stan

Marián

X8877334R

201536ALUG03595L

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Hari

Stan

Marián

X8877334R

201536ALUG03595L

Cónxuxe

Mariana Stan

PA08

 

 

 

 

 

 

Hernández

Cuba

Olmo

09184829D

201536ALUG04872P

Outros

Emilia María Sánchez Esteban

PA08

 

 

 

 

 

 

Jamladi

 

Bouchra

X9683468P

201536ALUG01548L

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamladi

 

Bouchra

X9683468P

201536ALUG01548L

Outros

Hassan Echorfi

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

Ana

77412759A

201536ALUG01486A

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

Ana

77412759A

201536ALUG01486A

Outros

Jónatan Díaz Suárez

PA01.1

PA01.3

PA08

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

Begoña

36149356A

201536ALUG05258A

Solicitante

 

PA04

PA17

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

Begoña

36149356A

201536ALUG05258A

Outros

Pablo Jiménez Jiménez

PA08

 

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

Begoña

36149356A

201536ALUG05258A

Outros

Josue López Jiménez

PA08

 

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

José María

09311611S

201536ALUG05818B

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

José María

09311611S

201536ALUG05818B

Cónxuxe

Violeta Jiménez Hernández

PA08

 

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

José María

09311611S

201536ALUG05818B

Fillo/Filla

Abraham Jiménez Jiménez

PA08

 

 

 

 

 

 

Jiménez

Jiménez

José María

09311611S

201536ALUG05818B

Fillo/Filla

Josue Jiménez Jiménez

PA08

 

 

 

 

 

 

Machado

De Almeida

Vanuza

77681539M

201536ALUG04233J

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Martínez

Ruíz

José Carlos

36041257G

201536ALUG05227H

Solicitante

 

PA02

PA08

PA16

PA17

PA18

 

 

Martínez

Pernas

Ricardo

36095772D

201536ALUG05808R

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Matei

 

Laurenta

Y3880429K

201536ALUG05911N

Solicitante

 

PA01.3

PA02

PA03

PA08

 

 

 

Matei

 

Laurenta

Y3880429K

201536ALUG05911N

Outros

Gabi Matei

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Meza

Rivera

Teresa

54430723G

201536ALUG05311X

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Miranda

Ouro

Vanesa María

77416639L

201536ALUG05064Q

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Montoya

Jiménez

Pilar

76707870H

201536ALUG05552K

Solicitante

 

PA07

PA08

 

 

 

 

 

Montoya

Montoya

Victoria

33331650G

201536ALUG06080C

Solicitante

 

PA01.3

PA04

PA08

PA174

 

 

 

Montoya

Montoya

Victoria

33331650G

201536ALUG06080C

Cónxuxe

José Gabarri Montoya

PA08

 

 

 

 

 

 

Mosquera

Sánchez

Ismael

34271157F

201536ALUG05770D

Solicitante

 

PA03

PA07

PA08

 

 

 

 

Moukhlissi

Knoufi

Soukaina

X4389212F

201536ALUG05382N

Solicitante

 

PA05

PA08

PA16

PA18

 

 

 

Ntutumu

Mbang

Marta Alicia

Y2145119S

201536ALUG05113L

Solicitante

 

PA01.3

PA06

PA07

PA08

PA09

PA15

 

Ntutumu

Mbang

Marta Alicia

Y2145119S

201536ALUG05113L

Fillo/Filla

Mona Ndiba Nzang

PA01.3

PA06

PA08

 

 

 

 

Ntutumu

Mbang

Marta Alicia

Y2145119S

201536ALUG05113L

Fillo/Filla

Ilda Ndiba Obono

PA01.3

PA06

PA08

 

 

 

 

Ntutumu

Mbang

Marta Alicia

Y2145119S

201536ALUG05113L

Fillo/Filla

Farida Macute Ndiba

PA01.3

PA06

PA08

 

 

 

 

Núñez

Miranda

Noemí

52499987A

201536ALUG05582M

Solicitante

 

PA04

 

 

 

 

 

 

Olteanu

 

Carmen

X5359903Y

201536ALUG05198N

Solicitante

 

PA02

PA03

PA08

PA18

 

 

 

Olteanu

 

Carmen

X5359903Y

201536ALUG05198N

Cónxuxe

Marián Olteanu

PA01.1

PA01.1

PA01.3

PA10

 

 

 

Ortega

Figueroa

Yelisa

50771134Z

201536ALUG05077Y

Solicitante

 

PA08

PA11

 

 

 

 

 

Ortega

Figueroa

Yelisa

50771134Z

201536ALUG05077Y

Fillo/Filla

Raul José Maldonado Ortega

PA08

 

 

 

 

 

 

Osorio

Pinzón

Doris

39490152A

201536ALUG05373A

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Osorio

Pinzón

Doris

39490152A

201536ALUG05373A

Fillo/Filla

Jéssica Patricia Gamboa Osorio

PA08

 

 

 

 

 

 

Osorio

Pinzón

Doris

39490152A

201536ALUG05373A

Fillo/Filla

Jorge Sebastián Gamboa Osorio

PA08

 

 

 

 

 

 

Osorio

Pinzón

Doris

39490152A

201536ALUG05373A

Fillo/Filla

Jéfferson Daniel Gamboa Osorio

PA08

 

 

 

 

 

 

Osorio

Pinzón

Doris

39490152A

201536ALUG05373A

Fillo/Filla

Fill Anderson Gamboa Osorio

PA08

 

 

 

 

 

 

Pardo

Mascuñana

José Ramón

36167628J

201536ALUG05116E

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

París

González

Belarmino

36125918W

201536ALUG04853N

Solicitante

 

PA01.1

PA11

 

 

 

 

 

París

González

Belarmino

36125918W

201536ALUG04853N

Outros

Jandira Robaco

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Pérez

Iglesias

Emilio

71780851J

201536ALUG05132S

Solicitante

 

PA01.1

PA14

 

 

 

 

 

Pérez

Iglesias

Emilio

71780851J

201536ALUG05132S

Outros

Nirmala Candelaria Cones Rivas

PA01.3

 

 

 

 

 

 

Pérez

Correa

Alicia

36074065Z

201536ALUG05478Q

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérez

Correa

Alicia

36074065Z

201536ALUG05478Q

Fillo/Filla

Pablo Peña Pérez

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Ramos

Rodríguez

Miguel Ángel

14624226K

201536ALUG05581G

Solicitante

 

PA07

PA08

 

 

 

 

 

Rego

Díaz

Brais

76872360N

201536ALUG05365H

Solicitante

 

PA05

PA07

 

 

 

 

 

Rial

Bares

María

53193482W

201536ALUG05655D

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Riveiro

Costas

Pilar

36166003K

201536ALUG05297L

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Rivera

García

Luz Faysuri

35674589W

201536ALUG04843W

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Rivero

Zaragoza

Susana

53181797R

201536ALUG05456V

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Agrafojo

María del Mar

77411316D

201536ALUG01710C

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Álvarez

Elina

53187383K

201536ALUG05446F

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Álvarez

Elina

53187383K

201536ALUG05446F

Outros

Antonio Trampal Gil

PA08

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Afonso

Rafael

53174537D

201536ALUG05977D

Solicitante

 

PA17

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Bouza

Noelia

53188877C

201536ALUG02196T

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Martínez

Óscar

335577866V

201536ALUG03676P

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Román

 

Leonard

X6668031D

201536ALUG02792K

Solicitante

 

PA06

PA06

PA08

PA15

 

 

 

Román

 

Leonard

X6668031D

201536ALUG02792K

Outros

Ioana Roxana Roman

PA06

 

 

 

 

 

 

Sanjuán

Magallanes

Ismael

76991998G

201536ALUG05229C

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Solís

Moreta

Leonida

X1330616C

201536ALUG05437K

Solicitante

 

PA02

PA06

PA09

PA15

 

 

 

Sosa

Villalba

Carmen Cristina

Y087795A

201536ALUG05445Y

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Suárez

Fernández

Chabeli

54231604L

201536ALUG05131Z

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Sueiro

Herrera

Celina Soledad

53193843H

201536ALUG05238Y

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Torrealba

Torres

Irania Desirée

39485264Z

201536ALUG05579W

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Vaamonde

Henrique

Andreia Eugenia

39485244V

201536ALUG06006S

Solicitante

 

PA03

PA07

PA08

PA16

 

 

 

Varela

Campos

Manuela

72627726M

201536ALUG05123Y

Solicitante

 

PA07

PA08

PA17

 

 

 

 

Yepes

Mesa

Daliana

77484658G

201536ALUG01588J

Solicitante

 

PA07

PA08

 

 

 

 

 

ANEXO II

Requirimento
documento

Descrición do requirimento
Descrición do documento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS).

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:

– Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.
– Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.
– Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamento; persoas vítimas de terrorismo: deberá achegar a documentación específica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, no cal quede constancia do número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, debidamente asinada. Xuntaranse, ademais, os seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións, ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do rexistro da propiedade ou do Catastro que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten en usufruto, ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispoñer do uso e desfrute desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar fotocopia do contrato de arrendamento actualizado (membros e renda) ao ano 2015, con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acreditan os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda deberá achegar o anexo I da solicitude indicando en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros de declaración responsable que figuran na segunda folla da solicitude.

PA17

Deberá achegar o número de conta bancaria (con IBAN) en que conste o/a solicitante como titular.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin. De ser o caso, indíqueas. A dita declaración está na primeira folla da solicitude.