Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Mércores, 11 de novembro de 2015 Páx. 42794

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de oito bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas pola Orde do 2 de xullo de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 130, do 13 de xullo).

Mediante a Orde do 2 de xullo de 2015 apróbanse as bases que rexen o concurso público de oito bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG núm. 130, do 13 de xullo).

Concluído o prazo de presentación de instancias, e realizados os trámites previstos na referida orde, a comisión de valoración constituída ao abeiro da base novena da convocatoria, asistida pola comisión asesora, avaliou os méritos dos solicitantes admitidos de acordo cos criterios fixados na convocatoria e realizou unha entrevista aos aspirantes que obtiveron a puntuación mínima exixida de 9 puntos.

Á vista dos resultados, o Servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, como órgano instrutor, elevou o día 20 de outubro de 2015 a súa proposta de resolución definitiva para a designación dos titulares das bolsas entre os solicitantes que acadaron unha maior puntuación, así como unha listaxe de suplentes cos restantes candidatos admitidos valorados cun mínimo de 9 puntos na fase de valoración de méritos, de acordo co establecido na base décima.

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, segundo o disposto na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos superiores e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na base décimo primeira da convocatoria.

De acordo con todo o indicado, con base na proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

1. Aprobar a proposta presentada polo órgano instrutor –realizada con base no informe da comisión de valoración debidamente motivado– en todo o seu contido e conceder as oito bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades aos candidatos que se relacionan no anexo A desta resolución.

De acordo coa base segunda da convocatoria, a contía das bolsas será de 990 euros brutos mensuais, nos cales van incluídos os custos da Seguridade Social (cota patronal e cota obreira), durante o período comprendido entre a data de incorporación (16 de novembro de 2015) ao centro e ata o 31 de outubro de 2017.

2. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que o/a bolseiro/a seleccionado/a non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renuncie a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

3. Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declarar os/as desistentes da petición de bolsa por non contestar o requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido, en aplicación do disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán os/as interesados/as interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a Secretaría Xeral de Política Lingüística no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben presentar directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición presentado.

5. Que se notifique a presente resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2015

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A

ANEXO I
Etiquetador/lematizador do galego actual (Corga/Xiada)

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Beis Silva

Sandra

78805729R

10,7575

4

14,7575

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Varela Armas

María Luz

33542113V

10,3546

3

13,3546

Rodríguez Lorenzo

David

32697441C

11,1545

2

13,1545

Alonso Alonso

María

36133859P

11,0789

2

13,0789

Orol González

Ana

32703507Z

11,0071

2

13,0071

Martínez Blanco

Xulián

53187478R

10,4612

2,5

12,9612

Pardo Amado

Diego

46914021R

11,3611

1

12,3611

Del Castillo Velasco

Eduard

47612609X

9,7500

2,5

12,2500

Bellas Ramil

Saleta

76581962N

9,8425

2

11,8425

Pousada Pardo

Verónica

76730602A

9,1040

2,5

11,6040

Caíño Carballo

Ana

53111159L

9,0515

2,5

11,5515

Rivadulla Costa

Diego

78803957T

9,4382

2

11,4382

ANEXO II
Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (Codolga)

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Varela Rodríguez

Joel

44467882G

14,7026

3,5

18,2026

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Bermúdez Beloso

Mariña

77403380P

14,0962

3,7

17,7962

Gómez Fariña

Lucía

44849366X

14,4020

3,2

17,6020

Lede Pérez

María

35479773L

12,8900

3,4

16,2900

Ares Legaspi

Adrián

32705708F

12,2625

3,4

15,6625

Vázquez Ramos

Paula

33553397P

10,9560

2,4

13,3560

Rodríguez Saá

Tamara

53183862L

10,0690

2,4

12,4690

ANEXO III
Bilega (Bibliografía informatizada da lingua galega)

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Rodríguez Lorenzo

David

32697441C

16,0545

3,75

19,8045

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Varela Armas

María Luz

33542113V

11,8546

2,75

14,6046

Rivadulla Costa

Diego

78803957T

9,7382

2

11,7382

Orol González

Ana

32703507Z

10,5571

2

12,5571

Beis Silva

Sandra

78805729R

10,4575

3,25

13,7075

Pardo Amado

Diego

46914021R

10,3111

1,5

11,8111

Del Castillo Velasco

Eduard

47612609X

9,9500

2

11,9500

ANEXO IV
Terminoloxía científico-técnica

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Alonso Alonso

María

36133859P

16,9289

1,5

18,4289

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Orol González

Ana

32703507Z

12,4071

3

15,4071

Varela Armas

María Luz

33542113V

11,4546

3

14,4546

Beis Silva

Sandra

78805729R

10,1575

3,5

13,6575

Fariñas Garrote

Beatriz

44486791F

10,2774

3

13,2774

Rivadulla Costa

Diego

78803957T

9,4382

3,5

12,9382

Martínez Blanco

Xulián

53187478R

10,7612

2

12,7612

Del Castillo Velasco

Eduard

47612609X

9,6000

2

11,6000

ANEXO V
Informes de literatura

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Pousada Pardo

Verónica

76730602A

11,6540

4

15,6540

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Del Castillo Velasco

Eduard

47612609X

10,4000

3

13,4000

Rivadulla Costa

Diego

78803957T

9,1382

4

13,1382

ANEXO VI
Recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Piñeiro Pais

Laura

77011711Y

13,2400

4

17,2400

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Varela Armas

María Luz

33542113V

14,1546

2,25

16,4046

Lema París

Ánxela

47365706N

12,9544

3

15,9544

Del Castillo Velasco

Eduard

47612609X

12,6500

2,5

15,1500

Ces Ares

Ana

44846868L

9,5864

3,5

13,0864

Beis Silva

Sandra

78805729R

10,7075

2,25

12,9575

Pousada Pardo

Verónica

76730602A

9,4040

3,5

12,9040

Rivadulla Costa

Diego

78803957T

9,9382

2,5

12,4382

ANEXO VII
Lírica profana galego-portuguesa

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

De Santiago Gómez

Carmen

47387769H

11,5706

4

15,5706

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Gómez Fariña

Lucía

44849366X

13,6520

1,75

15,4020

Varela Rodríguez

Joel

44467882G

13,9526

0,75

14,7026

Lema París

Ánxela

47365706N

10,3544

1

11,3544

Caíño Carballo

Ana

53111159L

9,6515

1,5

11,1515

Varela Armas

María Luz

33542113V

9,0546

1,25

10,3046

Pereira Uzal

María

45845354Y

9,5302

0,5

10,0302

ANEXO VIII
Dimensións da identidade colectiva en Galicia

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

García Alonso

Adrián

76583072H

10,9652

4,00

14,9652

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Castro Martínez

Paloma

77412605X

10,4063

3,00

13,4063

Hernández Soto

Gonzalo

36168094L

10,2656

2,50

12,7656

ANEXO B

ANEXO I
Etiquetador/lematizador do galego actual (Corga/Xiada)

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos

Nome

DNI

Barreiro Capón

Lucía

45908630D

Bravo García

Ana Clotilde

45958739R

Caamaño García

Arántzazu

79323512P

Calviño Rodríguez

María

78802269Z

Ces Ares

Ana

44846868L

Costa González

Paula

78733409Q

Fernández Guzmán

César

45873376Z

Fernández Troncoso

Ana

35585594V

Ferreiro García

Rosalía

53308522A

Freire Casal

Irene

45846890R

García Soto

Andrea

77422944E

Gil Poisa

Raquel

53305585A

Lema París

Ánxela

47365706N

Muíño Rey

Ana

78803808N

Otero Gómez

Ana

34274030M

Pereira Uzal

María

45845354Y

Piñeiro Pais

Laura

77011711Y

Presas Bergantiños

Noa Olalla

44465820N

Ríos Estévez

Paula

44093183K

Rodríguez Rodríguez

Reyes

76726110L

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

Vázquez Taboada

Carmen

33560657T

Excluídos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Losada Cuquejo

Alba

76732046K

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Mira Rico

Noelia

15422753B

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Pérez González

David

52937393H

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Rigüela Benedicto

Olaia

36134370J

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Rodríguez Carballo

María

34273092X

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Andrés Padín

Tamara

77419301J

Poutón Reboredo

Belén

44089605P

Striccoli Gozza

Natalia Luz

53194193T

Desistentes por non presentarse á fase de entrevista persoal:

Apelidos

Nome

DNI

Díaz Díaz

Pilar

33552634G

ANEXO II
Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (Codolga)

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos

Nome

DNI

Fernández González

Lídia

35580504X

García Cibreiro

Cristina

33560244R

Rey Modia

Jesús

33553630B

Rodríguez Santín

Ana

76581916N

Excluídos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Alonso Alonso

María

36133859P

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Caíño Carballo

Ana

53111159L

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Costa González

Paula

78733409Q

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Díaz Novo

Maria Faia

45873171Q

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Fernández Ferreiro

Marcos

44841228Z

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Lema París

Ánxela

47365706N

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Otero Gómez

Ana

34274030M

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Pousada Pardo

Verónica

76730602A

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Rodríguez Carballo

María

34273092X

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Pérez Calvo

Estefanía

35483456E

Rodríguez Palmeiro

Iago

33549200C

Desistentes por non presentarse á fase de entrevista persoal:

Apelidos

Nome

DNI

Rodríguez Martínez

Xoel

78800404N

Iglesias Rodríguez

Hugo

77415958M

García Otero

Leticia

45872294J

Ferreiro Diz

Oria

76721927E

Pérez Rozas

Álvaro

33535594F

ANEXO III
Bilega (Bibliografía informatizada da lingua galega)

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos

Nome

DNI

Barreiro Capón

Lucía

45908630D

Ces Ares

Ana

44846868L

Costa González

Paula

78733409Q

Fernández Guzmán

César

45873376Z

Fernández Troncoso

Ana

35585594V

Ferreiro García

Rosalía

53308552A

Freire Casal

Irene

45846890R

Gil Poisa

Raquel

53305585A

Lema París

Ánxela

47365706N

López López

Rodrigo

53482874P

Molanes Rial

Mónica

77009599X

Muíño Rey

Ana

78803808N

Otero Gómez

Ana

34274030M

Pereira Uzal

María

45845354Y

Presas Bergantiños

Noa Olalla

44465820N

Ríos Estévez

Paula

44093183K

Rodríguez Rodríguez

Reyes

76726110L

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Excluídos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Andrés Padín

Tamara

77419301J

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Díaz Novo

Maria Faia

45873171Q

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Losada Cuquejo

Alba

76732046K

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Mira Rico

Noelia

15422753B

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Pérez González

David

52937393H

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Rigüela Benedicto

Olaia

36134370J

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Rodríguez Carballo

María

34273092X

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Striccoli Gozza

Natalia Luz

53194193T

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Vázquez Ramos

Paula

33553397P

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Desistentes por non presentarse á fase de entrevista persoal:

Apelidos

Nome

DNI

Díaz Díaz

Pilar

33552634G

ANEXO IV
Terminoloxía científico-técnica

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos

Nome

NIF

Barja López

Ana

33551155C

Barreiro Capón

Lucía

45908630D

Bellas Ramil

Saleta

76581962N

Caamaño García

Arántzazu

79323512P

Calviño Rodríguez

María

78802269Z

Ces Ares

Ana

44846868L

Costa González

Paula

78733409Q

Fernández Guzmán

César

45873376Z

Ferreiro García

Rosalía

53308552A

Freire Casal

Irene

45846890R

García Soto

Andrea

77422944E

Gil Poisa

Raquel

53305585A

Lema París

Ánxela

47365706N

López López

Rodrigo

53482874P

Muíño Rey

Ana

78803808N

Otero Gómez

Ana

34274030M

Piñeiro Pais

Laura

77011711Y

Presas Bergantiños

Noa Olalla

44465820N

Ríos Estévez

Paula

44093183K

Rodríguez Rodríguez

Reyes

76726110L

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

Vázquez Taboada

Carmen

33560657T

Excluídos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Losada Cuquejo

Alba

76732046K

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Mira Rico

Noelia

15422753B

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Andrés Padín

Tamara

77419301J

Poutón Reboredo

Belén

44089605P

Striccoli Gozza

Natalia Luz

53194193T

Desistentes por non presentarse á fase de entrevista persoal:

Apelidos

Nome

DNI

Díaz Díaz

Pilar

33552634G

Sánchez Castro

Alba

39467407M

ANEXO V
Informes de literatura

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos

Nome

DNI

Barreiro Capón

Lucía

45908630D

Beis Silva

Sandra

78805729R

Ces Ares

Ana

44846868L

Costa González

Paula

78733409Q

Fernández Guzmán

César

45873376Z

Fernández Troncoso

Ana

35585594V

Ferreiro García

Rosalía

53308552A

Freire Casal

Irene

45846890R

Lema París

Ánxela

47365706N

Muíño Rey

Ana

78803808N

Otero Gómez

Ana

34274030M

Presas Bergantiños

Noa Olalla

44465820N

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Varela Armas

María Luz

33542113V

Veiga Galindo

Natalia

76733896P

Excluídos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Alonso Alonso

María

36133859P

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Caíño Carballo

Ana

53111159L

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Losada Cuquejo

Alba

76732046K

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Pardo Amado

Diego

46914021R

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Pereira Uzal

María

45845354Y

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Pérez González

David

52937393H

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Rodríguez Carballo

María

34273092X

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Vázquez Ramos

Paula

33553397P

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

ANEXO VI
Recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos

Nome

DNI

Barreiro Capón

Lucía

45908630D

Costa González

Paula

78733409Q

Fernández Guzmán

César

45873376Z

Fernández Troncoso

Ana

35585594V

Ferreiro García

Rosalía

53308552A

Freire Casal

Irene

45846890R

Muíño Rey

Ana

78803808N

Otero Gómez

Ana

34274030M

Presas Bergantiños

Noa Olalla

44465820N

Ríos Estévez

Paula

44093183K

Rodríguez Rodríguez

Reyes

76726110L

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Veiga Galindo

Natalia

76733896P

Excluídos:

Apelidos

Nome

DNI

Causas da exclusión

Alonso Alonso

María

36133859P

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Barja López

Ana

33551155C

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Caíño Carballo

Ana

53111159L

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Collazo Rodríguez

Óscar

47372371F

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Díaz Novo

Maria Faia

45873171Q

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Gómez Fariña

Lucía

44849366X

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

López López

Rodrigo

53482874P

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Losada Cuquejo

Alba

76732046K

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Mira Rico

Noelia

15422753B

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Otero Gómez

Ana

34274030M

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Pardo Amado

Diego

46914021R

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Pereira Uzal

María

45845354Y

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Pérez González

David

52937393H

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Rigüela Benedicto

Olaia

36134370J

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Rodríguez Carballo

María

34273092X

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Rodríguez Lorenzo

David

32697441C

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Desistentes por non presentarse á fase de entrevista persoal:

Apelidos

Nome

DNI

Díaz Díaz

Pilar

33552634G

ANEXO VII
Lírica profana galego-portuguesa

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos

Nome

DNI

Beis Silva

Sandra

78805729R

Ces Ares

Ana

44846868L

Costa González

Paula

78733409Q

Del Castillo Velasco

Eduard

47612609X

Fernández Guzmán

César

45873376Z

Fernández Troncoso

Ana

35585594V

Ferreiro García

Rosalía

53308552A

Freire Casal

Irene

45846890R

García Cibreiro

Cristina

33560244R

Gil Poisa

Raquel

53305585A

Muíño Rey

Ana

78803808N

Orol González

Ana

32703507Z

Otero Gómez

Ana

34274030M

Piñeiro Pais

Laura

77011711Y

Pousada Pardo

Verónica

76730602A

Presas Bergantiños

Noa Olalla

44465820N

Rivadulla Costa

Diego

78803957T

Rodríguez Lorenzo

David

32697441C

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Excluídos:

Apelidos

Nome

DNI

Causas da exclusión

Losada Cuquejo

Alba

76732046K

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria)

Rigüela Benedicto

Olaia

36134370J

Estudos non rematados no curso académico 2007/08 ou posterior (base cuarta letra b) da convocatoria).

Rodríguez Carballo

María

34273092X

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Desistentes por non presentarse á fase de entrevista persoal:

Apelidos

Nome

DNI

Iglesias Rodríguez

Hugo

77415958M

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

Fernández González

Lídia

35580504X

ANEXO VIII
Dimensións da identidade colectiva en Galicia

Excluídos:

Apelidos

Nome

DNI

Causas da exclusión

Álvarez Rodríguez

Aida

76940607H

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Lema París

Ánxela

47365706N

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Otero Gómez

Ana

34274030M

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Rey Modia

Jesús

33553630B

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Rodríguez Carballo

María

34273092X

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Vázquez Chas

Loreto

46895553W

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos.

Excluídos que non indicaron o anexo ao cal se presentaron:

Apelidos

Nome

DNI

Causas

Figueira Salgueiros

Isabel

45847665V

Non posuír unha nota media no expediente académico igual ou superior a 7 puntos (base cuarta letra e) da convocatoria).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva e non indicaron o anexo ao cal se presentaron:

Apelidos

Nome

DNI

Cañizo Iglesias

Rafael

33536279W

Pérez Borrego

Estela

70892371T