Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Xoves, 12 de novembro de 2015 Páx. 42886

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 28 de outubro de 2015 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de bolsas destinadas aos/ás estudantes universitarios/as que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2015/16.

Pola Orde do 3 de xullo de 2015, DOG do 16 de xullo, aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de bolsas destinadas aos/ás estudantes universitarios/as que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2015/16.

De acordo co establecido no artigo 7 das bases da convocatoria, desde o día 4 ao 15 de setembro de 2015, expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, podendo durante ese mesmo prazo os/as interesados/as formular reclamacións ou emendar erros e falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola Comisión Avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 10º das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada Comisión Avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería,

RESOLVE:

Artigo 1. Concederlle a bolsa aos/ás estudantes universitarios/as que participan nun programa de mobilidade con países extracomunitarios que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2. No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlle a bolsa a aqueles solicitantes que figuran na listaxe de seleccionados como suplentes do anexo II, e pola orde que nela aparecen.

Artigo 3. O aboamento da bolsa farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 4. Denegarlle a bolsa ao alumnado que se relaciona no anexo III desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 5. O incumprimento por parte do/a bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 6. Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Listaxe de concedidas

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Destino

Universidade

Cont. adxudicada

Total

154.000,00

2015/000093-0

53611571C

Agraso Riobo, Raquel

Taiwán

UVIGO

1.100,00

2015/000084-0

71661939B

Amoedo de la Grana, Sofía

México

USC

1.100,00

2015/000029-0

45873702H

Antúnez Muíños, Fernando

Chile

USC

1.100,00

2015/000128-0

15493518M

Araujo Acevedo, Cristina

Brasil

UDC

1.100,00

2015/000033-0

76735366Y

Armesto Gómez, Manuel

México

UVIGO

1.100,00

2015/000031-0

44555637Z

Artaza Irigaray, Marta

México

USC

1.100,00

2015/000007-0

35579409L

Baz González, Marcos

Chile

USC

1.100,00

2015/000127-0

47366579B

Beltrán Rodríguez, Iria

Chile

USC

1.100,00

2015/000177-0

45166389R

Candelo Lozada, Angélica

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000138-0

53309351C

Carballo González, María

Chile

USC

1.100,00

2015/000130-0

39463587A

Carballo Ramiro, María Jesús

EEUU

UVIGO

1.100,00

2015/000110-0

36166151P

Castro López, Eva

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000002-0

77419732F

Castro Maqueira, Alicia

México

USC

1.100,00

2015/000043-0

35484569P

Chantada Lorenzo, Noa

Colombia

USC

1.100,00

2015/000061-0

51480895H

Codina Carballo, Laura

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000096-0

53193572T

Comesaña Aguilar, Xosé Ignacio

EEUU

UDC

1.100,00

2015/000042-0

35478913X

Conde Ferreiros, Marta

Perú

USC

1.100,00

2015/000101-0

54126726K

Conde Rey, Sergio

Chile

USC

1.100,00

2015/000157-0

36175577G

Corbacho Cortegoso, David

Chile

UVIGO

1.100,00

2015/000146-0

35486722E

Cores Davila, Beatriz

Chile

UDC

1.100,00

2015/000136-0

53353661D

Cortes Delgado, María

Cuba

USC

1.100,00

2015/000147-0

39450082E

Costas Puga, Ana

Chile

UVIGO

1.100,00

2015/000028-0

78802345K

Cotrofe Grela, David

Uruguai

USC

1.100,00

2015/000115-0

71031536S

De Castro Vecino, María del Pilar

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000049-0

48116843S

De la Iglesia Castro, Pablo

EEUU

UVIGO

1.100,00

2015/000154-0

05710163E

De Miguel Moya, Ángel

Arxentina

UDC

1.100,00

2015/000097-0

33558807J

Del Río Otero, Helena

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000105-0

71530446D

Díaz de la Mata, Nélida

México

UDC

1.100,00

2015/000032-0

45871257B

Díez-Feijoó Varela, Ramón

Chile

USC

1.100,00

2015/000091-0

34880639N

Domínguez González, Sonia

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000012-0

45907025Z

Donado Fernández, Estefanía

Chile

USC

1.100,00

2015/000116-0

52499337C

Eirín Sobral, Xosé

República Dominicana

UVIGO

1.100,00

2015/000150-0

39466100D

Elua Pinín, Alejandro

México

USC

1.100,00

2015/000152-0

Y2709596A

Fernandes Caboz, Mariana

Brasil

USC

1.100,00

2015/000020-0

35579335Z

Fernández Alfaya, María

Arxentina

UVIGO

1.100,00

2015/000139-0

45143803R

Fernández Bustillo, Uxía

EEUU

UVIGO

1.100,00

2015/000024-0

54131440C

Fernández García, Moisés

México

USC

1.100,00

2015/000045-0

71903647N

Fernández González, Nerea

Chile

USC

1.100,00

2015/000056-0

78810552V

Fernández Hermo, Uxío

EEUU

UVIGO

1.100,00

2015/000019-0

34266778K

Fernández Prada, Enrique

Canadá

UVIGO

1.100,00

2015/000160-0

76715545B

Fernández Traba, María

Chile

UVIGO

1.100,00

2015/000100-0

35485168D

Fidalgo del Río, Alejandro

Uruguai

UVIGO

1.100,00

2015/000017-0

45846192Q

Fidalgo López, Javier

México

USC

1.100,00

2015/000046-0

25345870P

Fuentes Ruiz, Blanca

Chile

USC

1.100,00

2015/000001-0

45871434G

Gallego Román, Andrés

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000010-0

45871725L

García Álvarez, Fidel

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000134-0

53196616P

García Bertolo, Carlos

México

USC

1.100,00

2015/000151-0

39458905J

García Bragado, Raquel

México

UVIGO

1.100,00

2015/000058-0

74855038C

García Costas, Marina Iria

México

UVIGO

1.100,00

2015/000071-0

79339857T

García Iglesias, Cristina

Arxentina

UVIGO

1.100,00

2015/000069-0

54154711S

García Núñez, Ana

Chile

UDC

1.100,00

2015/000094-0

77466486W

García Tomé, Javier

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000125-0

33552072V

García Vázquez, Helena

Chile

USC

1.100,00

2015/000077-0

54130589C

García-Consuegra Piorno, Pablo José

Brasil

UDC

1.100,00

2015/000153-0

53613397Y

Gómez de la Campa, Xiana

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000133-0

47435382K

Gómez Rabón, Alén

Chile

UVIGO

1.100,00

2015/000073-0

44496436S

González Dorribo, David

Perú

USC

1.100,00

2015/000052-0

45952947M

González Moreira, Noelia

Chile

USC

1.100,00

2015/000022-0

53818335Z

González Paz, Lorena

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000118-0

39456801W

Herbello Rodríguez, Alejandro

México

USC

1.100,00

2015/000034-0

36158176Z

Hernández Regueira, Beatriz

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000011-0

34289093A

Herrera Ramírez, Jonathan

Colombia

UVIGO

1.100,00

2015/000068-0

32716501J

Hidalgo Remón, Mª del Camino

EEUU

USC

1.100,00

2015/000141-0

35482890P

Hortas Miguez, Martín

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000070-0

47385174E

Iglesias Rivas, Esteban

EEUU

UVIGO

1.100,00

2015/000030-0

45907780X

Lago Cochón, Laura

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000025-0

33350836P

Lamas Monje, Susana Camino

México

UDC

1.100,00

2015/000104-0

34283374B

López Ares, Nerea

Chile

USC

1.100,00

2015/000009-0

45909793E

López Bouzas, Raquel

México

USC

1.100,00

2015/000082-0

47384784T

López Prego, Cecilia

Brasil

UDC

1.100,00

2015/000013-0

53306542V

Lorenzo Fernández, Noemí

Chile

USC

1.100,00

2015/000102-0

33998232T

Lorenzo Fernández, Pablo

Uruguai

USC

1.100,00

2015/000072-0

35581063V

Lorenzo Paramos, Sofía

EEUU

UVIGO

1.100,00

2015/000037-0

34271761J

Losada Varela, Denis

EEUU

USC

1.100,00

2015/000121-0

33482434T

Marchante Gómez, Sonia Isabel

México

UVIGO

1.100,00

2015/000075-0

33559909B

Marey Castro, Cristina

Arxentina

UVIGO

1.100,00

2015/000078-0

45953690N

Martínez Balsa, David

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000087-0

17463965L

Martínez Lomba, Nuria

Ecuador

USC

1.100,00

2015/000129-0

77011564C

Martínez Pellitero, Miguel Ángel

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000076-0

77010709Q

Miranda Vázquez, Denis

Chile

UVIGO

1.100,00

2015/000063-0

53183642Y

Mojón Álvarez, Diana

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000159-0

12339889K

Moreda Vizcaíno, Beatriz

EEUU

USC

1.100,00

2015/000036-0

44483459X

Mouriño Vaqueiro, Cristina

Chile

USC

1.100,00

2015/000021-0

53179090P

Neira Goyanes, Elena

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000122-0

53614965X

Novas Carballo, Alfonso

Corea do Sur

UDC

1.100,00

2015/000085-0

39463224P

Núñez Puig, Iria

EEUU

UVIGO

1.100,00

2015/000038-0

47383151T

Núñez Sanz, Sara

Arxentina

UVIGO

1.100,00

2015/000053-0

53192622Q

Ogando Durán, Gonzalo

México

USC

1.100,00

2015/000178-0

72526710M

Orbegozo Cantón, Ander

Chile

UVIGO

1.100,00

2015/000080-0

34279562V

Oromendia Bailón, Aitor

Marrocos

UVIGO

1.100,00

2015/000113-0

34280170G

Ovejero Muñiz, Marcela

Canadá

UVIGO

1.100,00

2015/000057-0

45846909C

Pablos Buitrón, Elena

EEUU

USC

1.100,00

2015/000086-0

32069643F

Parra Macías, Marta

Chile

USC

1.100,00

2015/000051-0

53482692X

Pérez Fungueiriño, Noel

México

USC

1.100,00

2015/000008-0

33560227F

Pérez Toro, Marina

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000161-0

54125612B

Pérez-Sindin Blanco, Elena

Brasil

UDC

1.100,00

2015/000120-0

77462220Z

Piñeiro Pérez, Adrián

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000156-0

X5766170R

Pluchino Arrieche, María Elena

UDC

1.100,00

2015/000064-0

36162784E

Pontes Lamas, Manuel

Uruguai

USC

1.100,00

2015/000060-0

77419237H

Portasany Alonso, Raquel

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000114-0

33545905Z

Pose Boirazian, Tomás

Canadá

USC

1.100,00

2015/000108-0

39468121Y

Prado Rodríguez, María

Chile

USC

1.100,00

2015/000059-0

54153530F

Puente Souto, Estela

Chile

USC

1.100,00

2015/000039-0

54125414C

Queiro Arias, Álvaro

Xapón

UDC

1.100,00

2015/000055-0

71524093G

Ramón Álvarez, Marta

Chile

UDC

1.100,00

2015/000123-0

53487985J

Ríos Tubío, Pablo

Brasil

USC

1.100,00

2015/000109-0

20258807Q

Robleda Martínez, Juan Antonio

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000107-0

44845395H

Rodríguez Cordeiro, Diego

Arxentina

UVIGO

1.100,00

2015/000131-0

36123221L

Rodríguez Goberna, Eduardo José

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000112-0

44445460F

Rodríguez González, Rafael

Chile

UVIGO

1.100,00

2015/000090-0

44829898T

Rodríguez Lois, Berta

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000005-0

76873015T

Rodríguez Martínez, Manuel

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000135-0

32711602J

Rodríguez Piñón, Iván

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000048-0

45332230N

Rodríguez Santana, Laura Elena

México

USC

1.100,00

2015/000014-0

54151731W

Saleta Lema, Alba

México

USC

1.100,00

2015/000106-0

39453778S

Sánchez Alonso, Carlota

EEUU

UVIGO

1.100,00

2015/000066-0

44469643V

Sánchez Blanco, Melania

Malasia

UVIGO

1.100,00

2015/000074-0

71270519M

Sánchez Valiñas, Ismael Manuel

México

USC

1.100,00

2015/000145-0

32717329J

Sanmartín García, Jorge

Brasil

UDC

1.100,00

2015/000142-0

02732443C

Santos Ángel, Ana

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000047-0

03935901A

Serrano García-Calvo, Alicia

México

USC

1.100,00

2015/000023-0

53191842H

Silva Arevalo, Laura

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000062-0

44492299H

Simón Otero, Iria

México

UVIGO

1.100,00

2015/000015-0

33555431H

Soriano Sutil, Alejandro

EEUU

UDC

1.100,00

2015/000006-0

77405642Q

Soutelo Amoedo, Martín

México

USC

1.100,00

2015/000050-0

45954157L

Souto Penas, Yasmina Enara

Chile

USC

1.100,00

2015/000158-0

54131786K

Souto Rodríguez, Carla

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000083-0

54126396J

Souto Suárez, Beatriz

México

USC

1.100,00

2015/000111-0

35472095T

Suárez Chaves, Marina

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000132-0

77462816N

Suárez Sánchez, Xulia

Chile

UVIGO

1.100,00

2015/000003-0

43216350V

Teran Pintos, Dayron Aldebar

Arxentina

USC

1.100,00

2015/000044-0

53309211H

Toja Camba, Francisco José

México

USC

1.100,00

2015/000149-0

36159770K

Ulloa Meijide, Pablo

Malasia

UVIGO

1.100,00

2015/000065-0

47388526Q

Varela Vázquez, Ana María

México

UDC

1.100,00

2015/000004-0

45142644S

Vázquez Bengochea, Leticia

EEUU

USC

1.100,00

2015/000035-0

44482493X

Vázquez Veloso, Andrea

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000016-0

47434812A

Veiga Rilo, Elena

Brasil

USC

1.100,00

2015/000119-0

77481305D

Viéitez Fuentes, Noelia

Brasil

UVIGO

1.100,00

2015/000095-0

44487874D

Viéitez González, Sara

UVIGO

1.100,00

2015/000124-0

44085031B

Vilas Cubela, M.Teresa

Canadá

UVIGO

1.100,00

ANEXO II
Listaxe de suplentes por orde de nota de expediente

Nº de orde

Nº exped.

DNI/CIF

Solicitante

Destino

Universidade

1

2015/000137-0

45905506J

Bibian Fernández, Raquel

República Dominicana

UVIGO

2

2015/000140-0

77464797S

Posada Vilan, Natalia

Chile

UVIGO

3

2015/000092-0

53796504X

Martínez Noal, Samuel

Perú

USC

4

2015/000155-0

54129549S

Regueiro Castro, Pablo

México

UDC

5

2015/000126-0

33557638V

Onega Seoane, Anxo

Chile

USC

6

2015/000081-0

44478171N

Vences Paradela, María

México

UDC

7

2015/000018-0

33550128M

Meilán Seijas, Luís Alfonso

Uruguai

USC

8

2015/000088-0

39463040P

Girón Gesteira, Sabela

México

UDC

9

2015/000148-0

47351575A

Montero Prieto, Pablo

Perú

USC

10

2015/000103-0

33561378P

Núñez Meneses, Sandra

Ecuador

USC

11

2015/000067-0

71521788E

Martínez Rodríguez, Abel

México

UDC

12

2015/000079-0

45860303M

Linares Juanatey, Jaime

Chile

USC

13

2015/000089-0

45905839R

Medina Fernández, Edgar

México

UDC

ANEXO III
Listaxe de denegadas

USC: Universidade de Santiago de Compostela

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo denegacion

2015/000054-0

39459544P

Arribas Simón, Pablo

USC

Por falta de documentación

2015/000170-0

33550534C

Barreira Alonso, Olga

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000171-0

34274515F

Callejo López, Andrea

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000168-0

53821003Z

De Lucas Valladares, Carolina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000167-0

33338318W

Fernández Ramos, Montserrat

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000165-0

33553590V

Fuenteseca Ansede, Mª del Carmen

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000162-0

39462803R

Mouriño Pérez, Ana

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000164-0

76581616B

Pérez Fernández, Alba

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000175-0

32721603D

Pérez Martínez, Daniel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000174-0

35623782W

Quilote Valiña, Adriana del V.

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000098-0

35486860E

Rodríguez Mesejo, Óscar

USC

Por falta de documentación

UDC: Universidade da Coruña

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2015/000169-0

76583115S

Baña García, Paulo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000166-0

78802975F

Cundins Martínez, Araceli

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000099-0

47403293V

Delgado Rey, Alejandro

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000143-0

33553719P

Fernández Souto, Borja Carlos

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000040-0

54153691F

González Velasco, Javier

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000172-0

53307066N

Janeiro Soria, Mateo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000163-0

78805173C

Pérez Piñeiro, Víctor

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000144-0

47375933G

Pita Sánchez, Tai

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000026-0

47292867Z

Redruello Martín, Marta

UDC

Renuncia do administrado

2015/000041-0

44497081Q

Tizón Álvarez, Juan Manuel

UDC

Por falta de documentación

2015/000117-0

33559827K

Traveso Rodríguez, Helena

UDC

Renuncia do administrado

2015/000173-0

54128723V

Vilariño Merelas, Juan Diego

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

UVIGO: Universidade de Vigo

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2015/000176-0

53613523V

Bouzas Santiago, Úrsula

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2015/000027-0

44489367F

González Val, Carlos

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria