Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 217 Venres, 13 de novembro de 2015 Páx. 43024

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2015/16, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería.

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas encamiñadas cara a un sistema educativo de calidade, que garanta a equidade, a igualdade de oportunidades, a atención á diversidade e que posibilite que cada alumno e cada alumna desenvolva ao máximo as súas potencialidades.

O artigo 120 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece que as administracións educativas potenciarán e promoverán a autonomía dos centros, de forma que os seus recursos económicos, materiais e humanos poidan adecuarse aos plans de traballo e organización que elaboren, unha vez que sexan convenientemente avaliados e valorados.

O desenvolvemento lexislativo propio de Galicia afonda neste principio, tanto desde o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade, coma no mesmo desenvolvemento curricular das distintas ensinanzas. Así, tanto no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, coma no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, poñen en valor o principio de autonomía dos centros, que lles permita desenvolver o seu proxecto educativo, no que se especifican os valores, obxectivos e prioridades de actuación. No proceso para acadar o máximo desenvolvemento da personalidade e das potencialidades do alumnado, a atención á diversidade, a detección temperá e a adopción de medidas de intervención educativa axeitadas a cada alumno ou alumna son elementos esenciais. Neste sentido, a avaliación, tanto a continua como as finais, constitúe un instrumento básico na mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, que permite unha diagnose para o establecemento das medidas necesarias de atención educativa que se articulen mediante plans específicos de mellora.

Neste sentido, a iniciativa de contratos-programa trata de constituír un instrumento de apoio aos centros para que, dentro da súa autonomía, poidan desenvolver un plan de mellora en que se poida, en función das necesidades detectadas e do proxecto educativo, potenciar, de forma prioritaria, o desenvolvemento das competencias clave, especialmente a competencia matemática, mellorar a convivencia, afondar no logro da excelencia educativa, reducir as taxas de abandono escolar temperá, así como proporcionar atención educativa para a compensación de desigualdades na educación. En definitiva, o fin último é lograr unha educación de calidade para todo o alumnado, desenvolver ao máximo posible as súas potencialidades e, xa que logo, contribuír á mellora da calidade do Sistema educativo de Galicia.

Para dar continuidade ás actuacións vinculadas ao logro do éxito educativo emprendidas en cursos anteriores e seguir reforzando a autonomía dos centros, é necesario establecer unha nova convocatoria de contratos-programa que, aproveitando a experiencia acumulada, facilite a posta en marcha de plans específicos de mellora nos centros para o éxito escolar do alumnado.

De acordo co anteriormente exposto, esta dirección xeral,

DISPÓN:

Sección 1ª. Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

Esta resolución ten por obxecto regular os contratos-programa e establecer as condicións para desenvolver nos centros docentes plans para a mellora do éxito escolar do alumnado durante o curso escolar 2015/16.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

Poderán participar nesta convocatoria os centros docentes públicos, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, seguintes:

1. Escolas de educación infantil.

2. Colexios rurais agrupados.

3. Centros de educación infantil e primaria.

4. Centros de educación primaria.

5. Centros de educación especial.

6. Centros públicos integrados.

7. Institutos de educación secundaria.

8. Centros integrados de formación profesional.

9. Centros públicos de educación e promoción de adultos.

Sección 2ª. Plans para a mellora do éxito escolar

Artigo 3. Plan de centro para a mellora do éxito escolar

Os centros docentes poderán elaborar un plan para a mellora do éxito escolar do alumnado, sobre unha ou varias das actuacións que se establecen no artigo 5.

Artigo 4. Obxectivos do plan

O plan, en función das actuacións que o integren, deberá perseguir os seguintes obxectivos:

1. Identificar e dar resposta ás dificultades do alumnado en relación coa aprendizaxe.

2. Lograr un clima de aula e de centro que favoreza o proceso de ensino e aprendizaxe.

3. Favorecer a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para mellorar a súa formación e previr os riscos de exclusión social.

4. Mellorar o nivel de adquisición das competencias clave de todo o alumnado nas etapas de ensino obrigatorio, poñendo especial atención no desenvolvemento da competencia matemática.

5. Reducir a taxa de abandono escolar.

6. Apoiar a evolución e a integración do alumnado con maior capacidade e motivación para aprender, afondando nos coñecementos dalgún campo de actividade.

7. Mellorar a calidade da educación e os niveis de éxito escolar.

8. Implicar as familias do alumnado na súa educación e nos procesos de ensino e aprendizaxe.

9. Promover a mellora da calidade na xestión dos centros.

10. Lograr a colaboración da Administración local, dos empregadores e doutras institucións naqueles ámbitos que favorecen a escolarización e a formación da poboación.

Artigo 5. Actuacións do plan e destinatarios

O plan que elaboren os centros poderá recoller unha ou varias das actuacións que se relacionan a continuación, considerando as necesidades e os intereses das persoas destinatarias.

1. Reforzo, orientación e apoio (PROA).

Alumnado destinatario:

Alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe, así como aquel con desvantaxe educativa polo contorno sociocultural en que se desenvolve, escolarizado nas seguintes ensinanzas:

a) 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria dos centros de educación infantil e primaria, dos centros de educación primaria e dos centros públicos integrados. Terase en conta, especialmente, aquel alumnado que obtivese un nivel insuficiente na avaliación individualizada ao rematar 3º de educación primaria.

b) 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria dos centros públicos integrados e dos institutos de educación secundaria. Así mesmo, o alumnado de formación profesional básica.

2. Mellora das competencias clave:

Coa finalidade de priorizar as accións para a mellora da competencia matemática, o desenvolvemento desta actuación incluirá sempre o reforzo desta competencia e poderá incluír tamén actuacións para a mellora da competencia en comunicación lingüística e/ou competencias clave en ciencia e tecnoloxía.

Alumnado destinatario:

Todo o alumnado de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de formación profesional básica. No caso de educación primaria, terase en conta, especialmente, aquel alumnado que obtivese un nivel insuficiente na avaliación individualizada ao rematar 3º de educación primaria.

As actividades propostas nesta actuación e que coincidan coas desenvolvidas por medio doutros plans promovidos pola Consellería non poderán ser obxecto de financiamento adicional.

3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

Destinatarios:

a) Escolas de educación infantil.

b) Colexios rurais agrupados.

c) Centros de educación infantil e primaria.

d) Centros de educación primaria.

e) Centros de educación especial.

f) Centros públicos integrados.

g) Institutos de educación secundaria.

h) Centros integrados de formación profesional.

i) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

4. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.

Alumnado destinatario:

Alumnado de ensino primario e secundario que presente risco de abandono temperán ou de absentismo escolar.

5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

Alumnado destinatario:

Alumnado que presenta unha destacada capacidade e motivación para aprender escolarizado nos seguintes centros:

a) Escolas de educación infantil.

b) Colexios rurais agrupados.

c) Centros de educación infantil e primaria.

d) Centros de educación primaria.

e) Centros de educación especial.

f) Centros públicos integrados.

g) Institutos de educación secundaria.

h) Centros integrados de formación profesional.

i) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

6. Mellora da calidade na xestión dos centros.

Destinatarios:

a) Escolas de educación infantil.

b) Colexios rurais agrupados.

c) Centros de educación infantil e primaria.

d) Centros de educación primaria.

e) Centros de educación especial.

f) Centros públicos integrados.

g) Institutos de educación secundaria.

h) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

Artigo 6. Elaboración do plan e requisitos

1. O plan que elabore o centro para a mellora do éxito escolar do alumnado concretará as actuacións que se pretenden desenvolver, de entre as que se establecen no artigo 5 desta resolución e identificará para cada unha delas, polo menos, os seguintes aspectos:

a) Razóns que xustifican a actuación, cos datos que procedan.

b) Logros que se perseguen e indicadores de medida temporalizados. Para a súa concreción teranse en conta indicadores como:

1º. A taxa de éxito escolar nos distintos niveis ou etapas. Resultados das distintas avaliacións individualizadas e das PAU, entre outros.

2º. A taxa de idoneidade do alumnado para cada un dos niveis de ensino obrigatorio.

3º. A análise das necesidades educativas e socioeconómicas do contorno.

4º. Os datos de inserción laboral, se procede.

5º. Os resultados dos sistemas de xestión da calidade, se é o caso.

c) Accións que se pretenden desenvolver e a súa temporalización. Estas accións deberán ser concretas, innovadoras e orientadas aos logros que se perseguen. As accións poderán comportar singularidades en canto a:

1º. Horario de apertura e peche do centro.

2º. Organización do currículo.

3º. Organización e características dos recursos humanos.

4º. Necesidades de formación do profesorado.

5º. Asignación e/ou distribución de recursos materiais.

6º. Modelo de xestión organizativa e pedagóxica que requiran as accións.

d) Estratexias de coordinación entre centros na transición do alumnado de educación primaria a educación secundaria obrigatoria, se é o caso.

e) Implicación das familias do alumnado, doutras institucións e de empresas, se é o caso.

f) Colaboración da administración local e doutras administracións, se é o caso.

g) Necesidade de novos recursos que implica a actuación, temporalizados.

h) Proceso de seguimento e avaliación interna que se vai realizar de cada unha das actuacións.

2. O plan será elaborado polo equipo directivo do centro que, previamente, deberá realizar unha análise sobre os procesos que se veñen desenvolvendo no centro para identificar as súas fortalezas e debilidades.

3. Valorarase positivamente que a participación na convocatoria conte coa aprobación do claustro e do consello escolar do centro, se é o caso.

Artigo 7. Compromisos do centro docente

O centro docente co que se acorde o desenvolvemento dun plan de mellora, conforme o previsto nesta resolución, ademais dos compromisos que deriven das actuacións recollidas nel, deberá asumir, polo menos, os seguintes compromisos:

1. Realizar un seguimento periódico das actuacións previstas no plan, cando menos con carácter trimestral, e reflectir documentalmente as circunstancias e os resultados acadados.

2. O profesorado implicado terá que participar nas actividades de formación que se planifiquen tanto desde o centro como desde a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

3. O equipo directivo terá que participar nas actividades de formación organizadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

4. O centro garantirá a participación activa do director ou directora e outro membro do equipo directivo nas reunións do traballo en rede que desde a Administración educativa se establezan.

5. A comunidade educativa coordinarase e cooperará en rede para mellorar a calidade do servizo educativo e acadar os obxectivos fixados.

6. A comunidade educativa participará activamente no deseño, aplicación e avaliación das actuacións previstas no plan.

Artigo 8. Actuacións da Administración educativa

A Administración educativa, na procura da mellora do sistema educativo, desenvolverá, nos centros cos que acorde o desenvolvemento dos plans previstos nesta resolución, actuacións como as que seguen:

1. Apoio aos centros e ao profesorado.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria daralle apoio específico aos centros docentes que desenvolvan plans dos previstos nesta resolución, polo menos, nos seguintes aspectos:

a) Asesoramento, a través dos servizos de inspección educativa.

b) Asesoramento e asistencia de servizos específicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, tales como persoal, orientación, formación do profesorado e xestión económica, entre outros.

c) Formación específica ao equipo directivo e ao profesorado implicado no plan.

d) Potenciación do traballo en rede dos centros docentes para o intercambio de coñecementos e experiencias.

2. Difusión das boas prácticas que se desenvolvan nos centros docentes.

As boas prácticas, identificadas no desenvolvemento dos plans nos diferentes centros, poderán ser divulgadas, en colaboración cos propios centros docentes, co fin de constituír modelos de referencia de organización e xestión destes.

3. Recursos.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dentro das súas dispoñibilidades orzamentarias, dotará os centros de recursos específicos para o desenvolvemento do plan acordado, se é o caso.

Sección 3ª. Proceso de solicitude e selección dos plans de mellora

Artigo 9. Proceso e prazo de solicitude

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es), de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. Opcionalmente tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

3. Á solicitude xuntaráselle a seguinte documentación:

a) Certificación da aprobación do plan polo consello escolar (anexo II), se é o caso.

b) Certificación da aprobación do plan polo claustro (anexo III).

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

4. O documento que recolla o plan para a mellora do éxito escolar terá que ser cuberto e gardado na aplicación de contratos-programa (https://www.edu.xunta.es/programaseducativos), e non será necesario xuntalo á solicitude.

5. A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada, segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel, en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

6. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

7. O prazo de presentación será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 10. Criterios de selección dos plans

1. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, á vista dos plans presentados polos centros, seleccionará aqueles que, respondendo aos requisitos establecidos nesta convocatoria, sexan viables na súa execución e no marco dos recursos dispoñibles.

2. Os plans que se autoricen serán seleccionados conforme os seguintes criterios:

a) A concreción e viabilidade dos obxectivos que se pretenden acadar, das accións previstas e do proceso de avaliación.

b) O grao de implicación do profesorado dos centros participantes nas diversas actuacións do contrato-programa.

c) A coordinación e implicación dos centros adscritos, ou aos que están adscritos, para a transición do alumnado desde a educación primaria á educación secundaria obrigatoria.

d) Centros en cuxo contorno sociocultural predominen familias de baixo nivel cultural ou economicamente desfavorecidas, minorías étnicas, inmigrantes de lingua materna distinta á do centro, entre outros.

e) Centros con taxas baixas de éxito escolar.

f) Centros con baixos resultados académicos, asociados a problemas de convivencia no centro, sempre que se prevexa esa actuación no plan.

g) A implicación das familias, do concello e doutras institucións para o desenvolvemento do plan.

h) O nivel de apoio do claustro e do consello escolar na aprobación do plan.

i) A participación do centro en programas ou proxectos de innovación nos últimos tres cursos.

l) Participación no apoio á realización das prácticas académicas externas curriculares correspondentes aos títulos de grao e/ou do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas.

m) A participación do centro na iniciativa de contratos-programa, con avaliación positiva por parte da comisión de seguimento.

Artigo 11. Comisión de selección

1. Baixo a presidencia da persoa titular da Subdirección Xeral de Ordenación, Innovación Educativa e Formación do Profesorado constituirase unha comisión de selección que se encargará de valorar as solicitudes.

2. A comisión estará integrada polas persoas titulares da Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo, da Subdirección Xeral de Recursos Humanos e da Subdirección Xeral de Centros, os/as inspectores/as xefes/as do Servizo Territorial de Inspección Educativa, a persoa titular da xefatura do Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa, e unha persoa asesora da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que realizará as funcións de secretaría. As persoas subdirectoras poderán ser substituídas por xefes/as de servizo, se é o caso.

3. A comisión poderá dispoñer a constitución dunha comisión técnica, constituída por persoas asesoras da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para efectos de elaboración de informes sobre os plans de actuación presentados.

4. A percepción de asistencias destas comisións atenderá á categoría correspondente segundo o disposto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Artigo 12. Procedemento de selección dos plans de mellora

1. O contrato-programa explicitará, cando menos, o seguinte:

a) Os logros que se perseguen, mediante os indicadores acordados, para cada actuación.

b) As actuacións que se inclúen no plan.

c) Os compromisos do centro docente.

d) As actuacións e achegas da Administración educativa.

e) A comisión de seguimento.

2. Entre os plans presentados, a comisión seleccionará aqueles que, cumprindo os requisitos da convocatoria, se consideren viables.

3. A comisión de selección concretará cos centros docentes todos aqueles aspectos dos plans seleccionados que se plasmarán no contrato-programa.

Artigo 13. Resolución

1. Unha vez rematado o proceso de selección dos plans e realizada a concreción dos contratos-programa, a comisión fará pública a resolución provisoria, que se difundirá no portal educativo (http://www.edu.xunta.es/web).

2. A exposición abrirá un prazo de dez días naturais para efectuar reclamacións ou renuncias. Transcorrido este prazo, unha vez estudadas e, se é o caso, atendidas as mencionadas reclamacións e renuncias, a comisión seleccionadora elevará a proposta definitiva á persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que resolverá a relación final dos plans seleccionados.

3. A resolución definitiva dos centros seleccionados publicarase no portal educativo (http://www.edu.xunta.es/web) e no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o prazo de cinco meses sen que se lle notificase a resolución expresa, o solicitante poderá entender desestimada a súa solicitude, nos termos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4. Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 107.1, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia conforme os artigos 10, 14 e 46.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 14. Formalización do contrato-programa

Os centros que sexan autorizados para o desenvolvemento dun plan de mellora asinarán coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria un contrato-programa, que recolla as actuacións do plan e os acordos entre o centro e a comisión de selección.

Artigo 15. Recursos para o desenvolvemento do plan de mellora

Para o desenvolvemento das actuacións establecidas no contrato-programa a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dotará os centros dos recursos financeiros e de persoal considerados necesarios.

Sección 4ª. Seguimento, avaliación e certificación

Artigo 16. Seguimento e avaliación do contrato-programa

1. O equipo directivo do centro supervisará o desenvolvemento do plan de mellora conforme o proceso de seguimento e avaliación interna previsto nel e dará conta aos órganos de participación e goberno, aos pais, nais ou titores/as legais, así como ás institucións que participan nel.

2. A inspección educativa realizará, ao longo de cada curso académico, o seguimento e a avaliación das diferentes actuacións previstas no plan, e informará periodicamente a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

3. A avaliación do plan realizada polo centro docente reflectirase nunha memoria final que, ademais de servir para dar conta ante a comunidade educativa, porase á disposición da comisión de seguimento do acordo e incorporarase, así mesmo, á memoria anual do centro.

4. Para o seguimento do plan de mellora establecerase unha comisión de seguimento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o centro docente. Esta comisión estará integrada por representantes da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da dirección do centro docente e o inspector ou inspectora do centro. A composición da comisión concretarase no acordo entre a Administración educativa e o centro.

5. A comisión estará presidida por un representante da Administración educativa e reunirase, se é o caso, por instancias dela. Esta comisión ten as funcións seguintes:

a) Facer o seguimento e a avaliación da execución do acordo a partir da información que facilita o centro docente e a inspección educativa.

b) Analizar o grao de consecución dos obxectivos e compromisos acordados a través dos indicadores establecidos.

c) Formular propostas de modificación dos recursos en relación co desenvolvemento do plan.

d) Propor as modificacións que se consideren necesarias nos obxectivos, nas actuacións e nas medidas acordadas para a continuidade do plan ou a súa supresión, se é o caso.

6. O centro docente ten que certificar o valor conseguido nos indicadores que establece o acordo e achegar a documentación que lle sexa requirida pola comisión de seguimento.

Artigo 17. Certificación de participación

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria certificará a participación do profesorado directamente implicado no plan de mellora como actividade de innovación educativa e difundirá, se procede, as boas prácticas derivadas da aplicación dos plans de mellora en función dos resultados do seu seguimento e avaliación.

Artigo 18. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado Avaliación do sistema educativo co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Edificio Administrativo de San Caetano, s/n, 15781, Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.

Artigo 19. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2015

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

missing image file
missing image file
missing image file