Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Luns, 16 de novembro de 2015 Páx. 43138

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 163/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía, na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece os principios xerais que deben rexer o sistema educativo, e no seu artigo 46, que a definición do contido das ensinanzas artísticas superiores, así como a súa avaliación, se fará no contexto da ordenación da educación superior española no marco europeo. Así mesmo, no seu artigo 58.1, establece que lle corresponde ao Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, definir a estrutura e o contido básicos dos diferentes estudos de ensinanzas artísticas superiores regulados na lei.

En virtude da citada lei orgánica, publicouse o Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas na dita lei. Conforme o artigo 11 deste, o Goberno definirá, de acordo coas directrices establecidas no real decreto, e logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, o contido básico a que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes á obtención dos títulos superiores de ensinanzas artísticas nas correspondentes especialidades, que se referirá ás competencias, materias e aos seus descritores, contidos e número de créditos correspondentes. Así mesmo, establece o dito artigo que as administracións educativas, no ámbito das súas competencias, aprobarán o plan de estudos correspondente a cada título, de acordo co establecido no real decreto, plans de estudos que se deberán publicar nos respectivos boletíns oficiais.

En desenvolvemento das previsións do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, promulgouse o Real decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Música establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 maio, de educación.

Por outra banda, o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, establece o Marco español de cualificacións para a educación superior (MECES).

Finalmente, o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, regula a expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e nel fíxase o modelo do suplemento europeo ao título de ensinanzas artísticas superiores.

Xa que logo, e co fin de dar cumprimento ao artigo 23 do Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no curso académico 2010/11 iniciouse a implantación das ensinanzas artísticas superiores de Música coa publicación da Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao.

En consecuencia, iniciada a implantación das ensinanzas artísticas superiores de Música, cómpre agora desenvolver plenamente a normativa aplicable a través do presente decreto, que ten por obxecto establecer, vista a proposta dos centros, o plan de estudos e entre as súas finalidades a de deseñar estes con identidade propia e adaptados ás particularidades dos centros que os imparten, que aproveiten eficazmente os seus recursos humanos e materiais, en función da súa tradición pedagóxica e do seu contorno sociocultural, con criterios de rigor, calidade e excelencia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, logo dos ditames do Consello Escolar de Galicia e do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores, de acordo co Consello Consultivo, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e nove de outubro de dous mil quince,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. O presente decreto ten por obxecto establecer o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de composición, interpretación, musicoloxía e pedagoxía, ao abeiro do disposto no Real decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Música establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. O presente decreto será de aplicación no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Centros de ensinanzas artísticas superiores de Música

1. Os estudos superiores de Música cursaranse nos centros superiores de ensinanzas artísticas de Música.

2. Ademais, as ensinanzas artísticas oficiais de máster reguladas no Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, impartiranse nos ditos centros. Os estudos de doutoramento regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, poderán impartirse nos centros superiores de ensinanzas artísticas de Música mediante convenios coas universidades. A competencia para subscribir os ditos convenios corresponde á consellería competente en materia de educación.

3. A consellería competente en materia de educación establecerá medidas que favorezan a autonomía pedagóxica, de organización e de xestión de que dispoñen estes centros para o exercicio das súas actividades docentes, interpretativas, investigadoras e de difusión do coñecemento, co fin de garantir o cumprimento das súas funcións como centros educativos superiores do Espazo Europeo de Educación Superior.

4. Os centros de ensinanzas artísticas superiores de Música fomentarán programas de investigación científica e técnica propios desta disciplina, para contribuír á xeración e difusión do coñecemento e á innovación no dito ámbito. A consellería competente en materia de educación establecerá os mecanismos axeitados para que estes centros poidan realizar ou dar soporte á investigación científica e técnica, que lles permita integrarse no Sistema español de ciencia e tecnoloxía.

Artigo 3. Finalidade das ensinanzas artísticas superiores de Música e perfil profesional

1. As ensinanzas artísticas superiores de Música terán como obxectivo xeral a formación cualificada de profesionais que dominen os coñecementos propios da música e adopten as actitudes necesarias que lles fagan competentes para integrarse nos distintos ámbitos profesionais desta disciplina.

2. O perfil do/a titulado/a superior de Música corresponde ao/á dun/dunha profesional cualificado/a que acadou a madureza e a formación técnica e humanística necesarias para realizar de maneira plena a opción profesional máis adecuada ás súas capacidades e intereses, mediante o desenvolvemento de competencias comúns aos estudos de música e na correspondente especialidade.

3. Os/as titulados/as superiores de Música estarán capacitados/as para o exercicio da creación e da investigación.

Artigo 4. Título superior de Música

A superación das ensinanzas artísticas superiores de Música dará lugar á obtención do título superior de Música, seguido da especialidade correspondente, que queda incluído para todos os efectos no nivel 2 do Marco español de cualificacións para a educación superior e será equivalente ao título universitario de grao. Sempre que a normativa aplicable exixa estar en posesión do título universitario de grao, entenderase que cumpre este requisito quen estea en posesión do título superior de Música.

Artigo 5. Acceso e proba específica

1. Para o acceso ás ensinanzas oficiais conducentes ao título superior de Música, requirirase cumprir os requisitos establecidos no artigo 54.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. Para os/as maiores de dezaseis anos de idade que non cumpran os requisitos establecidos no citado artigo 54.2.a), a consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, regulará, convocará e organizará unha proba anual que acredite que o/a aspirante posúe os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas.

3. A proba específica de acceso a estes estudos levarase a cabo para cada especialidade e terá como finalidade valorar a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estas ensinanzas. No caso da especialidade de Interpretación, a proba realizarase en función da materia correspondente ao seu instrumento principal.

4. A consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, convocará, organizará, desenvolverá e avaliará, con carácter anual, unha proba específica de acceso a estes estudos.

5. A superación da proba a que fai referencia o punto anterior faculta, unicamente, para matricularse no curso académico para o que fose convocada.

6. De acordo co establecido no artigo 5.7 do Real decreto 631/2010, do 14 de maio, a nota media do expediente dos estudos profesionais constituirá o 40 % da nota da proba no caso dos alumnos e alumnas que opten a ela e estean en posesión do título profesional de Música.

Artigo 6. Contido do plan de estudos conducente á obtención do título superior de Música

1. As ensinanzas artísticas superiores de Música abranguerán unha formación básica e unha formación específica orientada á preparación para o exercicio profesional. Para a consecución da dita finalidade, estes estudos desenvolverán de xeito integrador capacidades artísticas, científicas e tecnolóxicas.

2. As competencias transversais, xerais e específicas e os perfís profesionais definidos para cada unha das especialidades son os establecidos nos anexos.

3. O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música que se establece no decreto abrangue, para cada unha das especialidades, 4 cursos académicos cun total de 240 créditos.

4. Cada un dos cursos das ensinanzas artísticas superiores de Música terá 60 créditos ECTS, cunha equivalencia de 30 horas por crédito, e a súa duración será de 38 semanas, incluíndo os períodos lectivos e os dedicados a outras actividades presenciais.

5. O cuadrimestre e o curso serán as unidades temporais de organización académica e abranguerán os períodos de impartición de docencia presencial e os períodos dedicados á realización de probas de avaliación.

Artigo 7. Plan de estudos

1. O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía establécese nos anexos.

2. Os centros educativos determinarán que disciplina ou disciplinas se impartirán nunha lingua estranxeira para garantir a adquisición da competencia transversal correspondente, seguindo as directrices que para tal fin estableza a consellería competente en materia de educación.

3. O principio de igualdade entre mulleres e homes integrarase de xeito transversal no desenvolvemento e na aplicación por parte dos centros do plan de estudos establecido no decreto.

Artigo 8. Creación de novas especialidades

A consellería competente en materia de educación, unha vez vista a proposta dos centros, poderá propor a creación de novas especialidades, nos termos establecidos no artigo 8 do Real decreto 631/2010, do 14 de maio.

Artigo 9. Avaliación

1. De conformidade co artigo 9.1 do Real decreto 631/2010, do 14 de maio, a avaliación do proceso de aprendizaxe do/a estudante basearase no grao e nivel de adquisición e consolidación das competencias transversais, xerais e específicas definidas para estes estudos.

2. A avaliación será continuada, diferenciada por disciplinas e terá un carácter integrador en relación coas competencias definidas para cada unha delas no plan de estudos. A avaliación e a cualificación do traballo fin de estudos será única e requirirá ter aprobadas a totalidade das disciplinas que integran o plan de estudos.

3. Os criterios de avaliación establécense no anexo II e serán obxecto de concreción nas guías docentes, e deberán ser obxectivables e mensurables de acordo cos parámetros que os centros definan para tal efecto.

4. A obtención dos créditos correspondentes a unha disciplina requirirá superar as correspondentes probas de avaliación ou exames. No caso de disciplinas consideradas de contidos progresivos, o alumno ou alumna non poderá ser avaliado ou avaliada en canto non teña superada a disciplina do mesmo nome e descritor de cuadrimestre ou cuadrimestres anteriores, na orde correspondente.

5. A obtención do título superior de Música requirirá a superación da totalidade das disciplinas, as prácticas, de ser o caso, e o traballo de fin de estudos que constitúen o plan de estudos.

6. Correspóndelle á consellería competente en materia de educación a regulación do proceso de avaliación e dos sistemas de cualificación, así como o establecemento dos documentos oficiais correspondentes de avaliación, respectando, na regulación que poida efectuarse dos sistemas de cualificación, o disposto no artigo 5 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro.

Artigo 10. Recoñecemento e transferencia de créditos

Para a transferencia e recoñecemento de créditos nas ensinanzas artísticas superiores de Música observarase o disposto no artigo 10 do Real decreto 631/2010, do 14 de maio, e no artigo 6 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, así como nas normas que, en desenvolvemento destas previsións, dite a consellería competente en materia de educación.

Artigo 11. Participación en programas de mobilidade de estudantes e profesores/as e prácticas dos/as estudantes

1. A consellería competente en materia de educación establecerá medidas que faciliten o intercambio e a mobilidade dos/as estudantes, titulados/as e profesorado das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía, no Espazo Europeo de Educación Superior, dentro dos programas europeos existentes conforme a súa propia normativa. A consellería competente en materia de educación tamén poderá crear outros programas de carácter específico para estas ensinanzas.

2. A consellería competente en materia de educación, ou os centros de ensinanzas artísticas superiores de Música, fomentarán a sinatura de convenios de cooperación con institucións e empresas co fin de impulsar a mobilidade e o intercambio de profesores/as, investigadores/as e estudantes destas ensinanzas, e para a realización de prácticas externas por parte do alumnado que cursa estas ensinanzas.

Disposición adicional primeira. Alumnado con discapacidade

1. No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes en materia de promoción da accesibilidade.

2. A consellería competente en materia de educación adoptará as medidas oportunas para a adaptación do presente plan de estudos ás necesidades do alumnado con discapacidade.

Disposición adicional segunda. Formación do profesorado

1. A consellería competente en materia de educación propiciará plans de formación do profesorado relativos ao coñecemento dos principios básicos, a estrutura, a organización, as novas metodoloxías e os sistemas de avaliación e investigación correspondentes ao Espazo Europeo de Educación Superior.

2. Ademais, a consellería competente en materia de educación, por proposta dos centros, desenvolverá plans de formación do profesorado para a actualización e afondamento das disciplinas propias da música nos seus diferentes ámbitos, así como formación concreta en galego, con coñecemento do vocabulario específico.

Disposición adicional terceira. Incorporación de alumnado procedente de plans anteriores

De acordo co previsto na disposición adicional cuarta do Real decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Música, establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, a consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, establecerá o sistema de recoñecemento de créditos ao alumnado procedente de plans de estudos anteriores.

Disposición adicional cuarta. Organización de ensinanzas conxuntas con outras institucións de educación superior

A consellería competente en materia de educación poderá, mediante convenio con outras institucións de educación superiores nacionais ou estranxeiras, organizar ensinanzas conxuntas conducentes á obtención dun único título superior oficial e de máster.

Disposición adicional quinta. Recursos humanos e materiais

Atendendo ás directrices do proceso da converxencia das ensinanzas artísticas superiores no Espazo Europeo da Educación Superior, a consellería competente en materia de educación procederá á ordenación dos recursos humanos e materiais, de xeito que se garanta o mellor uso destes recursos, con criterios de racionalidade e eficiencia.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogado o Decreto 183/2001, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do grao superior das ensinanzas de música e o acceso ao dito grao.

2. Igualmente, quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido neste decreto. En concreto, queda derrogada a Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao, agás o establecido nos seus artigos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23 e 24, así como a disposición adicional segunda, que manterán a súa vixencia en todo o que non se opoña ao disposto neste decreto, en canto non se diten as normas para o seu desenvolvemento.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Facultase a persoa titular da consellería competente en materia de educación para ditar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento do que se establece no presente decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e nove de outubro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Cadros do plan de estudos: especialidades, itinerarios e disciplinas

Especialidade: Composición

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise aplicada á composición (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

2

Harmonía e contrapunto aplicados á composición (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

2

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica da composición

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Composición (I-VIII)

Composición e instrumentación

6

6

6

6

6

6

6

6

48

1,5

Análise da música contemporánea (I-IV)

-

-

-

-

3

3

3

3

12

1

Composición para a imaxe (I-II)

-

-

-

-

-

-

3

3

6

1,5

Instrumentación (I-VIII)

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1

Taller de composición (I-IV)

-

-

-

3

-

3

3

3

12

1,5

Técnicas compositivas contrapuntísticas (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1,5

Piano aplicado ou segundo instrumento (I-IV)

Formación instrumental complementaria

3

3

3

3

-

-

-

-

12

1

Redución de partituras aplicada á composición (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1

Conxunto (I-II)

Música de conxunto

3

3

-

-

-

-

-

-

6

1,5

Dirección (I-II)

Técnica da dirección

-

-

3

3

-

-

-

-

6

1,5

Acústica xeral

Tecnoloxía musical

3

-

-

-

-

-

-

-

3

1

Acústica aplicada á composición

-

-

3

-

-

-

-

-

3

1

Tecnoloxías aplicadas á composición (I-VIII)

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

9

4

13

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

31,5

28,5

30

30

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Acordeón

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Instrumento (I-VIII)

Instrumento ou voz

9

9

9

9

10

10

11

11

78

1,5

Historia dos instrumentos de lingüeta libre metálica

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Organoloxía específica

-

3

-

-

-

-

-

-

3

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Evolución estilística da interpretación e do repertorio

Formación instrumental complementaria

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1,5

Improvisación e acompañamento (I-IV)

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

6

1

Instrumentos afíns (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1

Lectura a primeira vista e transposición (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

1

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-V)

-

-

-

1

1

1

1

1

5

1

Transcrición (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

1

Coro (I-VI)

Música de conxunto

-

-

1

1

1

1

1

1

6

1,5

Conxunto (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1,5

Música de cámara (I-VIII)

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

11

17

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

28,5

31,5

29,5

30,5

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Canto

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Canto (I-VIII)

Instrumento ou voz

9

9

9

9

10

10

10

11

77

1,5

Historia do canto

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Técnica corporal (I-III)

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

-

4,5

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Concertación (I-VIII)

Formación instrumental complementaria

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

12

1

Correpetición (I-VIII)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

12

1

Escena lírica (I-III)

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

-

4,5

1,5

Piano aplicado (I-II)

-

-

1,5

1,5

-

-

-

-

3

0,5

Repertorio de lied (I-IV)

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

6

1

Repertorio de ópera e zarzuela (I-IV)

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

-

6

1

Repertorio de oratorio (I-II)

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1

Repertorio do s. XX/XXI (I-II)

-

-

-

-

2

2

-

-

4

1

Interpretacións históricas (I-III)

-

-

-

1

1

1

-

-

3

1

Rítmica e entoación aplicada (I-II)

Linguaxes e técnica da música

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

1

Alemán aplicado (I-II)

Idiomas

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1

Inglés aplicado (I-II)

-

-

1,5

1,5

-

-

-

-

3

1

Italiano aplicado (I-II)

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1

Francés aplicado (I-II)

-

-

1,5

1,5

-

-

-

-

3

1

Coro (I-VI)

Música de conxunto

-

-

1

1

1

1

1

1

6

1,5

Música de cámara (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

5

11

16

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

30

30

29,5

30,5

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Corda fretada (Contrabaixo, Viola, Violín, Violoncello)

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Instrumento (I-VIII)

Instrumento ou voz

9

9

9

9

10

10

10

12

78

1,5

Historia dos instrumentos

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Piano aplicado (I-II)

Formación instrumental complementaria

-

-

1,5

1,5

-

-

-

-

3

0,5

Lectura a primeira vista e transposición (I-II)

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

1

Repertorio orquestral e instrumentos afíns (I-VI)

3

3

3

3

3,5

3,5

-

-

19

1

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-VIII)

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

Música de cámara (I-VIII)

Música de conxunto

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1,5

Orquestra (I-VIII)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

28

3

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

9

15

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

30

30

30

30

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Guitarra

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Instrumento (I-VIII)

Instrumento ou voz

9

9

9

9

10

10

10

12

78

1,5

Historia dos instrumentos

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Improvisación e acompañamento (I-II)

Formación instrumental complementaria

3

3

-

-

-

-

6

1

Evolución estilística da interpretación e o repertorio

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Notación e tablatura (I-III)

-

3

3

3

-

-

-

-

9

1,5

Lectura a primeira vista e transposición (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

1

Repertorio do s. XX/XXI (I-III)

-

-

-

-

3

3

3

-

9

1

Piano aplicado ou segundo instrumento (I-II)

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

0,5

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-IV)

-

-

-

-

1

1

1

1

4

1

Transcrición (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1

Coro (I-VI)

Música de conxunto

-

-

1

1

1

1

1

1

6

1,5

Conxunto (I-II)

-

-

2

2

-

-

-

-

4

1

Música de cámara (I-VIII)

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

8

14

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

28,5

31,5

30

30

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Gaita (I-VIII)

Instrumento ou voz

7,5

7,5

9

9

9

9

10

11

72

1,5

Historia dos instrumentos

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Estilos interpretativos

Formación instrumental complementaria

-

-

-

-

3

-

-

-

3

1

Gaitas doutras tradicións locais e tipoloxías

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Outros instrumentos

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Percusión tradicional (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

1

Zanfona (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1

Conxunto (I-VIII)

Música de conxunto

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1,5

Antropoloxía cultural de Galicia

Antropoloxía cultural

-

-

-

-

6

-

-

-

6

4

Antropoloxía cultural xeral

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música galega (I-II)

Cultura, pensamento e historia

-

-

-

-

3

3

-

-

6

2

Danza e baile tradicional de Galicia

Expresión corporal e danza

-

-

3

-

-

-

-

-

3

2

Análise das músicas de tradición oral (I-II)

Métodos e fontes para a investigación

-

-

3

3

-

-

-

-

6

2

Introdución á etnomusicoloxía

6

-

-

-

-

-

-

-

6

4

Metodoloxía da investigación etnomusicolóxica (I-II)

-

-

-

-

-

-

3

3

6

2

Fundamentos de transcrición aplicada

-

3

-

-

-

-

-

-

3

2

Acústica xeral

Tecnoloxía musical

3

-

-

-

-

-

-

-

3

1

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

3

10

13

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

33

27

30

30

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Jazz

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise de jazz (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía de jazz (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Instrumento (I-VIII)

Instrumento ou voz

8

8

8

8

8

8

8

8

64

1,5

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Historia do jazz (I-II)

Cultura, pensamento e historia

-

-

3

3

-

-

-

-

6

2

Composición e arranxos (I-IV)

Composición e instrumentación

-

-

-

-

3

3

3

3

12

1,5

Teoría e práctica da improvisación (I-VIII)

Formación instrumental complementaria

4

4

4

4

5

5

5

5

36

1

Piano aplicado ou segundo instrumento (I-IV)

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

6

0,5

Adestramento auditivo de jazz (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Ritmo e lectura (I-II)

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1

Conxunto (I-VIII)

Música de conxunto

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

18

1,5

Orquestra (I-VIII)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

20

1,5

Dirección de big band

Técnica da dirección

-

-

-

-

3

-

-

-

3

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

4

10

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

30

30

30

30

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación
Itinerario: Percusión

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Instrumento (I-VIII)

Instrumento ou voz

9

9

9

9

10

10

10

12

78

1,5

Historia dos instrumentos

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Piano aplicado (I-II)

Formación instrumental complementaria

-

-

1,5

1,5

-

-

-

-

3

0,5

Lectura a primeira vista e transposición (I-II)

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

1

Repertorio orquestral e instrumentos afíns (I-VI)

3

3

3

3

3,5

3,5

-

-

19

1

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-IV)

-

-

-

-

1

1

1

1

4

1

Conxunto/música de cámara (I-VIII)

Música de conxunto

4

4

4

4

3

3

3

3

28

1,5

Orquestra (I-VIII)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

28

3

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

9

15

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

30

30

30

30

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Piano

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Instrumento (I-VIII)

Instrumento ou voz

9

9

9

9

10

10

10

12

78

1,5

Historia dos instrumentos

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Organoloxía específica (I-II)

3

3

-

-

-

-

-

-

6

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Improvisación e acompañamento (I-IV)

Formación instrumental complementaria

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

6

1

Lectura a primeira vista e transposición (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

1

Repertorio do s. XX/XXI (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1

Evolución estilística da interpretación e do repertorio

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Segundo instrumento (I-II)

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

0,5

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-VI)

-

-

1

1

1

1

1

1

6

1

Transcrición (I-II)

-

-

2,5

2,5

-

-

-

-

5

1

Coro (I-VI)

Música de conxunto

-

-

1

1

1

1

1

1

6

1,5

Conxunto (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

1,5

Música de cámara (I-VIII)

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

11

17

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

30

30

30

30

60

50

230

-

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Vento madeira (Clarinete, Fagot, Frauta travesa, Óboe, Saxofón)

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Instrumento (I-VIII)

Instrumento ou voz

9

9

9

9

10

10

10

12

78

1,5

Historia dos instrumentos

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Piano aplicado (I-II)

Formación instrumental complementaria

-

-

1,5

1,5

-

-

-

-

3

0,5

Lectura a primeira vista e transposición (I-II)

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

1

Repertorio orquestral e instrumentos afíns (I-VI)

3

3

3

3

3,5

3,5

-

-

19

1

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-VIII)

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

Música de cámara (I-VIII)

Música de conxunto

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1,5

Orquestra (I-VIII)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

28

3

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

9

15

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

30

30

30

30

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Interpretación

Itinerario: Vento metal (Trombón, Trompa, Trompeta e Tuba)

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Pedagoxía e didáctica instrumental

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Instrumento (I-VIII)

Instrumento ou voz

9

9

9

9

10

10

10

12

78

1,5

Historia dos instrumentos

-

-

-

-

-

3

-

-

3

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Piano aplicado (I-II)

Formación instrumental complementaria

-

-

1,5

1,5

-

-

-

-

3

0,5

Lectura a primeira vista e transposición (I-II)

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

1

Repertorio orquestral e instrumentos afíns (I-VI)

3

3

3

3

3,5

3,5

-

-

19

1

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-VIII)

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

Música de cámara (I-VIII)

Música de conxunto

3

3

3

3

3

3

3

3

24

1,5

Orquestra (I-VIII)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

28

3

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

9

15

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

30

30

30

30

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Musicoloxía

Itinerario: Etnomusicoloxía

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise aplicada á musicoloxía (I-IV)

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

6

1

Harmonía e contrapunto aplicados á musicoloxía (I-IV)

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

6

1

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Iconografía musical

Métodos e fontes para a investigación

-

6

-

-

-

-

-

-

6

4

Introdución á etnomusicoloxía

6

-

-

-

-

-

-

-

6

4

Metodoloxía da investigación etnomusicolóxica (I-II)

-

-

-

-

-

-

3

3

6

2

Música e medios audiovisuais

-

-

-

-

-

-

-

6

6

4

Músicas de tradición oral (I-IV)

-

-

6

6

6

6

-

-

24

4

Músicas populares urbanas

-

-

-

-

-

-

-

6

6

4

Socioloxía da música

-

-

-

-

-

-

6

-

6

4

Teoría da historia e historiografía

6

-

-

-

-

-

-

-

6

4

Antropoloxía cultural de Galicia

Antropoloxía cultural

-

-

-

-

6

-

-

-

6

4

Antropoloxía cultural xeral

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Danza e baile tradicional de Galicia

Expresión corporal e danza

-

-

3

-

-

-

-

-

3

2

Danza e baile tradicional xeral

-

6

-

-

-

-

-

-

6

2

Análise das músicas de tradición oral (I-II)

Métodos e fontes para a investigación

-

-

3

3

-

-

-

-

6

2

Edición musical

Notación, transcrición e interpretación de documentos musicais

-

-

-

-

-

6

-

-

6

4

Metodoloxías para a análise musical

-

6

-

-

-

-

-

-

6

4

Principios de interpretación das músicas de tradición oral

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Sistemas de clasificación das músicas de tradición oral (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

2

Sistemas de notación e transcrición (I-II)

-

-

6

6

-

-

-

-

12

4

Transcrición aplicada (I-II)

-

-

-

-

-

6

6

-

12

4

Xestión do patrimonio musical

Musicoloxía aplicada

-

-

-

6

-

-

-

-

6

3

Pedagoxía da música popular e de tradición oral

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Acústica xeral

Tecnoloxía musical

3

-

-

-

-

-

-

-

3

1

Tecnoloxías aplicadas á musicoloxía (I-III)

-

-

-

-

3

3

3

-

9

1,5

Piano aplicado ou segundo instrumento (I-VI)

Formación instrumental complementaria

3

3

3

3

3

3

-

-

18

1

Conxunto (I-II)

Música de conxunto

3

3

-

-

-

-

-

-

6

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

10

16

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

28,5

31,5

27

33

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Musicoloxía

Itinerario: Histórica

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise aplicada á musicoloxía (I-IV)

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

6

1

Harmonía e contrapunto aplicados á musicoloxía (I-IV)

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

6

1

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música aplicada á musicoloxía (I-IV)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

3

-

-

-

-

12

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Arquivística e biblioteconomía

Métodos e fontes para a investigación

-

6

-

-

-

-

-

-

6

4

Codicoloxía, paleografía e diplomática

-

-

6

-

-

-

-

-

6

4

Fontes para a historia da música

-

-

6

-

-

-

-

-

6

4

Historia da interpretación musical (I-IV)

-

-

-

3

3

3

3

-

12

2

Tecnoloxía, organolóxica e fonografía (I-III)

-

-

-

-

3

3

3

-

9

2

Historia da música galega (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

2

Historia da música iberoamericana (I-II)

-

-

-

-

3

3

-

-

6

2

Iconografía musical

-

6

-

-

-

-

-

-

6

4

Introdución á etnomusicoloxía

6

-

-

-

-

-

-

-

6

4

Metodoloxía da investigación histórica (I-II)

-

-

-

-

-

-

3

3

6

2

Música e medios audiovisuais

-

-

-

-

-

-

-

6

6

4

Socioloxía da música

-

-

-

-

-

-

6

-

6

4

Teoría da historia e historiografía

6

-

-

-

-

-

-

-

6

4

Teoría e pensamento musical

-

-

6

-

-

-

-

-

6

4

Edición musical

Notación, transcrición e interpretación de documentos musicais

-

-

-

-

-

6

-

-

6

4

Metodoloxías para a análise musical

-

6

-

-

-

-

-

-

6

4

Notacións históricas (I-III)

-

-

6

6

6

-

-

-

18

4

Teoría da interpretación da música histórica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Crítica musical (I-II)

Musicoloxía aplicada

-

-

-

-

-

-

3

3

6

1

Xestión do patrimonio musical

-

-

-

6

-

-

-

-

6

3

Pedagoxía da historia da música

Pedagoxía e didáctica

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Acústica xeral

Tecnoloxía musical

3

-

-

-

-

-

-

-

3

1

Tecnoloxías aplicadas á musicoloxía (I-III)

-

-

-

-

3

3

3

-

9

1,5

Piano aplicado ou segundo instrumento (I-VI)

Formación instrumental complementaria

3

3

3

3

3

3

-

-

18

1

Conxunto (I-II)

Música de conxunto

3

3

-

-

-

-

-

-

6

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

6

10

16

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

28,5

31,5

33

27

60

50

230

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Pedagoxía

Itinerario: Pedagoxía do instrumento/canto

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal aplicado (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Canto ou instrumento principal (I-VI)

Instrumento ou voz

6

6

6

6

6

6

-

-

36

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Didáctica aplicada (I-III)

Didáctica da educación musical

-

-

-

-

6

6

6

-

18

4

Didáctica xeral

-

-

-

-

6

-

-

-

6

4

Técnicas de aula para a didáctica instrumental (I-II)

-

-

-

-

-

-

3

3

6

2

Pedagoxía musical

Fundamentos de pedagoxía

-

-

-

-

6

-

-

-

6

4

Psicopedagoxía

-

-

-

6

-

-

-

-

6

4

Teoría da educación (I-II)

3

3

-

-

-

-

-

-

6

2

Socioloxía da educación

Organización educativa

-

-

4

-

-

-

-

-

4

2

Institucións educativas

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

Planificación de aula e dinámicas educativas

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

Investigación educativa

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Composición e instrumentación aplicada (I-II)

Linguaxes e técnica da música

-

-

-

-

-

-

3

3

6

2

Teoría e ritmo (I-II)

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

1

Formación e adestramento auditivo e vocal aplicado á pedagoxía (I-II)

-

-

1

1

-

-

-

-

2

1

Improvisación e acompañamento pianístico (I-IV)

Formación instrumental complementaria

-

-

-

-

3

3

3

3

12

1

Instrumentos escolares

-

-

-

-

-

2

-

-

2

1,5

Piano aplicado ou segundo instrumento (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

1

Técnica vocal (I-II)

3

3

-

-

-

-

-

-

6

1

Coreografía e danza (I-II)

Expresión corporal e danza

-

-

2

2

-

-

-

-

4

2

Dirección (I-II)

Técnica da dirección

-

-

3

3

-

-

-

-

6

1,5

Acústica xeral

Tecnoloxía musical

3

-

-

-

-

-

-

-

3

1

Coro (I-VI)

Música de conxunto

-

-

1

1

1

1

1

1

6

1,5

Conxunto (I-II)

3

3

-

-

-

-

-

-

6

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

5

8

13

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

31,5

28,5

29

31

60

44

224

Prácticas de profesorado

6

6

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

Especialidade: Pedagoxía

Itinerario: Pedagoxía xeral e da linguaxe musical

ECTS/cuadrimestre

Total de créditos

Total de horas presenciais/semana

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Disciplina

Materia

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

cuad.

Disciplinas de formación básica

Formación e adestramento auditivo e vocal aplicado (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

3

1,5

Análise (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Harmonía e contrapunto (I-IV)

2

2

2

2

-

-

-

-

8

1,5

Organoloxía

-

-

-

3

-

-

-

-

3

2

Historia da música (I-III)

Cultura, pensamento e historia

3

3

3

-

-

-

-

-

9

2

Música e culturas

-

-

-

-

3

-

-

-

3

2

Introdución á investigación

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

Disciplinas obrigatorias

Formación laboral e normativa

Formación laboral

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2

2

2

-

-

-

-

-

6

2

Canto ou instrumento principal (I-VI)

Instrumento ou voz

6

6

6

6

6

6

-

-

36

1

Técnicas de control emocional e corporal

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

Didáctica da música e da linguaxe musical (I-III)

Didáctica da educación musical

-

-

-

-

6

6

6

-

18

4

Didáctica xeral

-

-

-

-

6

-

-

-

6

4

Técnicas de aula para a didáctica da música e da linguaxe musical (I-II)

-

-

-

-

-

-

3

3

6

2

Pedagoxía musical

Fundamentos de pedagoxía

-

-

-

-

6

-

-

-

6

4

Psicopedagoxía

-

-

-

6

-

-

-

-

6

4

Teoría da educación (I-II)

3

3

-

-

-

-

-

-

6

2

Socioloxía da educación

Organización educativa

-

-

4

-

-

-

-

-

4

2

Institucións educativas

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

Planificación de aula e dinámicas educativas

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

Investigación educativa

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

Composición e instrumentación aplicada (I-II)

Linguaxes e técnica da música

-

-

-

-

-

-

3

3

6

2

Teoría e ritmo (I-II)

-

-

-

-

1,5

1,5

-

-

3

1

Formación e adestramento auditivo e vocal aplicado (III-IV)

-

-

1

1

-

-

-

-

2

1

Improvisación e acompañamento pianístico aplicado á pedagoxía (I-IV)

Formación instrumental complementaria

-

-

-

-

3

3

3

3

12

1

Instrumentos escolares

-

-

-

-

-

2

-

-

2

1,5

Piano aplicado ou segundo instrumento (I-IV)

3

3

3

3

-

-

-

-

12

1

Técnica vocal (I-II)

3

3

-

-

-

-

-

-

6

1

Coreografía e danza (I-II)

Expresión corporal e danza

-

-

2

2

-

-

-

-

4

2

Dirección (I-II)

Técnica da dirección

-

-

3

3

-

-

-

-

6

1,5

Acústica xeral

Tecnoloxía musical

3

-

-

-

-

-

-

-

3

1

Coro (I-VI)

Música de conxunto

-

-

1

1

1

1

1

1

6

1,5

Conxunto (I-II)

3

3

-

-

-

-

-

-

6

1,5

Disciplinas optativas

Optativa

-

-

-

-

5

8

13

1 ou 2

Total de créditos de disciplinas de formación básica, obrigatorias e optativas

31,5

28,5

29

31

60

44

224

Prácticas de profesorado

6

6

Traballo fin de estudos

10

10

240 ECTS

ANEXO II
Competencias, perfís profesionais e criterios de avaliación
dos títulos superiores de Música
Competencias transversais do/a titulado/a superior de Música

T1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T5. Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

T6. Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10. Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12. Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14. Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Competencias xerais do/a titulado/a superior de Música

X1. Coñecer os principios teóricos da música e ter desenvolvido adecuadamente aptitudes para o recoñecemento, a comprensión e a memorización do material musical.

X2. Mostrar aptitudes adecuadas para a lectura, improvisación, creación e recreación musical.

X3. Producir e interpretar correctamente a notación gráfica de textos musicais.

X4. Recoñecer materiais musicais grazas ao desenvolvemento da capacidade auditiva e saber aplicar esta capacidade á súa práctica profesional.

X5. Coñecer os recursos tecnolóxicos propios do seu campo de actividade e as súas aplicacións na música preparándose para asimilar as novidades que se produzan nel.

X6. Dominar un ou máis instrumentos musicais nun nivel adecuado ao seu campo principal de actividade.

X7. Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proxectos musicais participativos.

X8. Aplicar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos que se lle presenten no terreo do estudo persoal e na práctica musical colectiva.

X9. Coñecer as características propias do seu instrumento principal, en relación coa súa construción e acústica, evolución histórica e influencias mutuas con outras disciplinas.

X10. Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos musicais diversos.

X11. Estar familiarizado/a cun repertorio amplo e actualizado, centrado na súa especialidade pero aberto a outras tradicións. Recoñecer os trazos estilísticos que caracterizan o dito repertorio e poder describilos de forma clara e completa.

X12. Acreditar un coñecemento suficiente do feito musical e a súa relación coa evolución dos valores estéticos, artísticos e culturais.

X13. Coñecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber aplicalos na práctica interpretativa, creativa, de investigación ou pedagóxica.

X14. Coñecer o desenvolvemento histórico da música nas súas diferentes tradicións, desde unha perspectiva crítica que sitúe o desenvolvemento da arte musical nun contexto social e cultural.

X15. Ter un amplo coñecemento das obras máis representativas da literatura histórica e analítica da música.

X16. Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a práctica musical, con especial atención ao seu contorno máis inmediato pero con atención á súa dimensión global.

X17. Estar familiarizado/a cos diferentes estilos e prácticas musicais que lle permitan entender, nun contexto cultural máis amplo, o seu propio campo de actividade e enriquecelo.

X18. Comunicar de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da súa actividade profesional a persoas especializadas, cun uso adecuado do vocabulario técnico e xeral.

X19. Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en distintos niveis.

X20. Coñecer a clasificación, características acústicas, históricas e antropolóxicas dos instrumentos musicais.

X21. Crear e dar forma aos seus propios conceptos artísticos tras desenvolver a capacidade de expresarse a través deles a partir de técnicas e recursos asimilados.

X22. Dispoñer de recursos musicais amplos e diversos para poder crear ou adaptar pezas musicais, así como improvisar en distintos contextos a partir do coñecemento de estilos, formatos, técnicas, tendencias e linguaxes diversos.

X23. Valorar a creación musical como a acción de dar forma sonora a un pensamento estrutural rico e complexo.

X24. Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida profesional.

X25. Coñecer e ser capaz de utilizar metodoloxías de estudo e investigación que o capaciten para o continuo desenvolvemento e innovación da súa actividade musical ao longo da súa carreira.

X26. Ser capaz de vincular a propia actividade musical a outras disciplinas do pensamento científico e humanístico, ás artes en xeral e ao resto de disciplinas musicais en particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión multidisciplinar.

X27. Coñecer e aplicar a lexislación relativa ao seu ámbito profesional.

Competencias específicas do/a titulado/a superior de Música
na especialidade de Composición

EC1. Coñecer os principais repertorios da tradición occidental e doutras músicas, e adquirir a capacidade de valorar plenamente os aspectos expresivos, sintácticos e sonoros das obras correspondentes.

EC2. Adquirir a formación necesaria para recoñecer e valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estruturas musicais e sonoras.

EC3. Interpretar analiticamente a construción das obras musicais en todos e cada un dos aspectos e niveis estruturais que as conforman.

EC4. Saber aplicar as novas tecnoloxías ao ámbito da creación musical nunha variedade de contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros campos artísticos.

EC5. Dominar as técnicas e recursos dos principais estilos compositivos históricos e recentes.

EC6. Coñecer os fundamentos de acústica musical, as características acústicas dos instrumentos, as súas posibilidades técnicas, sonoras e expresivas, así como as súas posibles combinacións.

EC7. Desenvolver o interese, capacidades e metodoloxías necesarias para a investigación e experimentación musical.

EC8. Coñecer as tendencias e propostas máis recentes en distintos campos da creación musical.

EC9. Valorar e coñecer de forma crítica as tendencias principais no campo da interpretación nun amplo repertorio de diferentes épocas e estilos.

EC10. Transmitir verbalmente un xuízo teórico, analítico, estético e crítico ben estruturado, máis alá da súa aplicación ao ámbito estritamente compositivo.

EC11. Adquirir unha personalidade artística singular e flexible que permita adaptarse a contornos e retos creativos múltiples.

Competencias específicas do/a titulado/a superior de Música
na especialidade de Interpretación

EI1. Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de xeito adecuado os aspectos que o identifican na súa diversidade estilística.

EI2. Construír unha idea interpretativa coherente e propia.

EI3. Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en todo tipo de proxectos musicais participativos, desde o dúo ata os grandes conxuntos.

EI4. Expresarse musicalmente co seu instrumento/voz de xeito fundamentado no coñecemento e dominio na técnica instrumental e corporal, así como nas características acústicas, organolóxicas e nas variantes estilísticas.

EI5. Comunicar, como intérprete, as estruturas, ideas e materiais musicais con rigor.

EI6. Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre a interpretación, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión da obra musical.

EI7. Desenvolver aptitudes para a lectura e improvisación sobre o material musical.

EI8. Asumir adecuadamente as diferentes funcións subordinadas, participativas ou de liderado que se poden dar nun proxecto musical colectivo.

EI9. Coñecer os procesos e recursos propios do traballo orquestral e doutros conxuntos dominando adecuadamente a lectura a primeira vista, mostrando flexibilidade ante as indicacións do/a director/a e capacidade de integración no grupo.

EI10. Coñecer as implicacións escénicas que leva a súa actividade profesional e ser capaz de desenvolver as súas aplicacións prácticas.

Competencias específicas do/a titulado/a superior de Música
na especialidade de Musicoloxía

EM1. Coñecer a estrutura musical das obras dos distintos repertorios da tradición occidental e doutras, con capacidade de valorar plenamente os seus aspectos sintácticos e sonoros.

EM2. Coñecer as condicións artísticas, históricas e sociais en que se desenvolveu a creación musical e a práctica interpretativa.

EM3. Coñecer os materiais da música, as técnicas históricas e modernas de composición, dos instrumentos, a súa construción, a súa acústica, así como outras características organolóxicas.

EM4. Dominar un ou máis instrumentos adecuados ao seu campo principal de actividade.

EM5. Coñecer as fontes musicais e as ferramentas de acceso a estas, así como as técnicas necesarias para a súa difusión.

EM6. Coñecer os métodos de investigación científica propios do seu campo e as súas aplicacións.

EM7. Adquirir a capacidade crítica para valorar os produtos da actividade musical de distintos períodos baixo unha perspectiva que integre aspectos artísticos, históricos e sociais.

EM8. Argumentar e expresar de forma escrita e verbal os seus puntos de vista sobre a interpretación, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión da obra musical.

Competencias específicas do/a titulado/a superior de Música
na especialidade de Pedagoxía

EP1. Comprender e explicar os fundamentos en pedagoxía musical contemporánea, tanto na área de coñecementos sistemáticos como na súa aplicación, e saber fundamentar neles a reflexión crítica da actuación educativa musical propia e allea.

EP2. Elaborar, seleccionar, aplicar e avaliar actividades, materiais e recursos de ensino/aprendizaxe musicais en función das demandas de cada contexto educativo, sendo versátil no dominio dos instrumentos e outros recursos musicais e aplicando de forma funcional as novas tecnoloxías.

EP3. Coñecer os elementos constitutivos da música mostrando un alto dominio en percepción auditiva, lectura, análise, escritura, improvisación e creación musical, e ser capaz de interrelacionar todo iso para aplicalo e utilizalo adecuadamente no desenvolvemento da propia actividade.

EP4. Adquirir dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación e na condución de agrupacións vocais e instrumentais, como base para a improvisación, creación e experimentación co propio instrumento, a voz e o corpo en situacións concretas de ensino/aprendizaxe musical.

EP5. Ser capaz de desenvolver unha práctica educativo-musical, como artista e formador/a musical orientada á comunidade.

EP6. Contextualizar a pedagoxía musical no tempo actual e nos diferentes ámbitos culturais, reflexionando de forma crítica sobre a función e resultados que a práctica da educación musical pode achegar á mellora da persoa e da sociedade.

EP7. Saber aproveitar as oportunidades de formación e especialización que cada posto de traballo ofrece, incorporándoas ao desenvolvemento do propio perfil profesional.

EP8. Implicarse activamente en proxectos educativo-musicais a través do traballo cooperativo e asumir a responsabilidade de desenvolver a profesión educativa musical como tarefa colectiva.

EP9. Deseñar e levar a cabo procesos sistemáticos de avaliación educativa sobre alumnos/as, profesores/as, programas e institucións e basear nos seus resultados a planificación da mellora educativa.

EP10. Deseñar, realizar e avaliar unha investigación en educación musical, tanto de forma individual como formando parte activa de equipos de investigación.

EP11. Coñecer os fundamentos de acústica musical, organoloxía e as súas aplicacións na práctica musical.

Perfís profesionais dos títulos superiores de Música
Perfil profesional do/a titulado/a superior de Música
na especialidade de Composición

O/a titulado/a superior en Composición debe ser un/unha profesional cualificado/a para a creación musical, cun completo dominio das estruturas musicais en todos os seus aspectos, teóricos e prácticos; deberá estar capacitado/a para escribir e adaptar música para distintos contextos e formacións, cunha personalidade artística ben definida pero susceptible de evolución. Deberá ter un coñecemento amplo das posibilidades que brinda a tecnoloxía e ser capaz de adecuarse ás exixencias ou requisitos propios de distintos medios, incluíndo os proxectos escénicos e audiovisuais.

Así mesmo, deberá estar formado/a para o exercicio da análise musical e do pensamento crítico sobre o feito creativo, así como mostrar capacidade para transmitilo de forma oral ou escrita e dispoñer dunha sólida formación metodolóxica e humanística que lle axude na tarefa de investigación e experimentación musical.

Perfil profesional do/a titulado/a superior de Música
na especialidade de Interpretación

O/a titulado/a superior en Interpretación deberá ser un/unha profesional cualificado/a cun dominio completo das técnicas de interpretación do instrumento e o seu repertorio e, de ser o caso, de instrumentos complementarios.

Deberá estar preparado/a para exercer un labor interpretativo de alto nivel de acordo coas características da súa modalidade e especialización, tanto no papel de solista como formando parte dun conxunto, así como, de ser o caso, na súa condición de intérprete acompañante de música e de danza. Deberá coñecer as características técnicas e acústicas do seu instrumento, e afondar no seu desenvolvemento histórico.

Deberá ter formación para o exercicio da análise e do pensamento musical, e dispoñer dunha sólida formación metodolóxica e humanística que lle axude na tarefa de investigación afín ao exercicio da súa profesión.

Perfil profesional do/a titulado/a superior de Música
na especialidade de Musicoloxía

O/a titulado/a superior en Musicoloxía debe ser un/unha profesional cualificado/a para entender, desde unha perspectiva global e comprensiva, o feito musical en todos os seus aspectos, teóricos, técnicos, prácticos e materiais nas súas diferentes épocas e tradicións culturais.

Deberá ter un coñecemento amplo das fontes da literatura crítica en todos os campos e disciplinas en que se articula a musicoloxía.

Deberá coñecer unha ampla variedade de sistemas de notación, históricos e modernos, así como de transcrición e tratamento de documentos sonoros. Deberá coñecer a práctica da edición de fontes musicais e das ferramentas tecnolóxicas implicadas nestes procesos. Deberá coñecer e aplicar os métodos de investigación científica propios do seu campo disciplinar, e dominar as técnicas expositivas e discursivas que lle permitan comunicar o contido dos seus proxectos e o resultado das súas investigacións tanto a públicos especializados como non especializados.

Perfil profesional do/a titulado/a superior de Música
na especialidade de Pedagoxía

O/a titulado/a superior en Pedagoxía deberá ser un/unha profesional cualificado/a nun ou máis ámbitos relevantes da práctica musical (interpretativos e/ou teóricos) e con profundos coñecementos, teóricos e prácticos sobre o ensino-aprendizaxe nos seus aspectos metodolóxicos, psicolóxicos e artísticos, ademais de contar cunha significativa experiencia práctica. Desenvolverá a súa actividade profesional en centros de calquera nivel educativo de réxime xeral e especial tanto en ensinanza regrada coma non regrada.

Criterios de avaliación dos títulos superiores de Música
Criterios de avaliación comúns ás titulacións das ensinanzas
artísticas superiores

1. Afacerse a condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

2. Amosar condutas de liderado responsable na xestión de grupos de traballo.

3. Amosar unha actitude autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

4. Amosar unha actitude de responsabilidade no uso dos medios e recursos ao seu alcance en relación co patrimonio cultural e ambiental.

5. Apreciar a importancia da sensibilización social respecto do valor do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

6. Apreciar a sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

7. Colaborar de modo integrado en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

8. Comprender e usar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

9. Esforzarse no traballo autónomo.

10. Formular razoada e criticamente ideas e argumentos.

11. Localizar e compilar información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

12. Manexar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

13. Manexar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

14. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

15. Preocuparse por buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

16. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

17. Usar as habilidades comunicativas e amosar unha actitude crítica construtiva no traballo en equipo.

18. Valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Criterios de avaliación xerais do/a titulado/a superior de Música

1. Amosar unha actitude aberta e positiva respecto das novidades tecnolóxicas máis recentes.

2. Aplicar a capacidade de recoñecemento auditivo do material musical á práctica profesional.

3. Colaborar musicalmente en diferentes tipos de proxectos musicais participativos.

4. Coñecer a clasificación, características acústicas, históricas e antropolóxicas dos instrumentos musicais.

5. Coñecer as características propias do seu instrumento principal, en relación coa súa construción e acústica, evolución histórica e influencias mutuas con outras disciplinas.

6. Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en distintos niveis.

7. Coñecer e aplicar a lexislación relativa ao seu ámbito profesional.

8. Coñecer e usar metodoloxías de estudo e investigación que o capaciten para o continuo desenvolvemento e innovación da súa actividade musical ao longo da súa carreira.

9. Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a práctica musical, con especial atención ao seu contorno máis inmediato pero con atención á súa dimensión global.

10. Coñecer o desenvolvemento histórico da música nas súas diferentes tradicións, desde unha perspectiva crítica que sitúe o desenvolvemento da arte musical nun contexto social e cultural.

11. Coñecer os diferentes estilos e prácticas musicais de cara a entender, nun contexto cultural máis amplo, o propio campo de actividade e enriquecelo.

12. Coñecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber aplicalos na práctica interpretativa, creativa, de investigación ou pedagóxica.

13. Coñecer os recursos tecnolóxicos propios do seu campo de actividade e as súas aplicacións na música.

14. Coñecer suficientemente o feito musical e a súa relación coa evolución dos valores estéticos, artísticos e culturais.

15. Crear e deseñar os propios conceptos artísticos.

16. Experimentar coa improvisación, a creación e a recreación musical.

17. Expoñer de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da súa actividade profesional a persoas especializadas, cun uso adecuado do vocabulario técnico e xeral.

18. Expoñer e debater verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos musicais diversos.

19. Expresarse a través dos propios conceptos artísticos a partir de técnicas e recursos asimilados.

20. Identificar e analizar un repertorio amplo e actualizado, centrado na súa especialidade pero aberto a outras tradicións.

21. Identificar e describir os principios teóricos da música.

22. Identificar os trazos estilísticos que caracterizan o repertorio centrado na súa especialidade e describilos de forma clara e completa.

23. Identificar, describir e analizar un conxunto suficiente das obras máis representativas da literatura histórica e analítica da música.

24. Improvisar en distintos contextos a partir do coñecemento de estilos, formatos, técnicas, tendencias e linguaxes diversos.

25. Ler, interpretar e producir correctamente a notación gráfica de textos musicais.

26. Manexar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos que se lle presenten no terreo do estudo persoal e na práctica musical colectiva.

27. Manexar recursos musicais amplos e diversos para poder crear ou adaptar pezas musicais.

28. Recoñecer e comprender o material musical facilitando a súa memorización.

29. Recoñecer materiais musicais grazas ao desenvolvemento da capacidade auditiva.

30. Relacionar a propia actividade musical con outras disciplinas do pensamento científico e humanístico, coas artes en xeral e co resto de disciplinas musicais en particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión multidisciplinar.

31. Utilizar un ou máis instrumentos musicais nun nivel adecuado ao seu campo principal de actividade.

32. Valorar a autoformación como un recurso de mellora ao longo da súa vida profesional.

33. Valorar a creación musical como a acción de dar forma sonora a un pensamento estrutural rico e complexo.

Criterios de avaliación específicos do/a titulado/a superior
de Música na especialidade de Composición

1. Amosar unha actitude positiva para a adaptación a contornos e retos creativos múltiples.

2. Aplicar as novas tecnoloxías ao ámbito da creación musical nunha variedade de contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros campos artísticos.

3. Comprender e usar metodoloxías necesarias para a investigación e experimentación musical.

4. Coñecer as tendencias e propostas máis recentes en distintos campos da creación musical.

5. Coñecer desde un punto de vista crítico as tendencias principais no campo da interpretación nun amplo repertorio de diferentes épocas e estilos.

6. Coñecer os aspectos expresivos, sintácticos e sonoros de obras de repertorios da tradición occidental e doutras músicas.

7. Coñecer os fundamentos de acústica musical, as características acústicas dos instrumentos, as súas posibilidades técnicas, sonoras e expresivas, así como as súas posibles combinacións.

8. Describir e explicar verbalmente un xuízo teórico, analítico, estético e crítico ben estruturado, respecto das obras musicais.

9. Dispoñer dunha personalidade artística singular e flexible.

10. Identificar, analizar e describir os principais repertorios da tradición occidental e doutras músicas.

11. Interesarse pola investigación e a experimentación musical.

12. Interpretar analiticamente a construción das obras musicais en todos e cada un dos aspectos e niveis estruturais que as conforman.

13. Recoñecer e comprender auditiva e intelectualmente distintos tipos de estruturas musicais e sonoras.

14. Utilizar e comprender as técnicas e recursos dos principais estilos compositivos históricos e recentes.

Criterios de avaliación específicos do/a titulado/a superior
de Música na especialidade de Interpretación

1. Aceptar e respectar as diferentes funcións subordinadas, participativas ou de liderado que se poden dar nun proxecto musical colectivo.

2. Comunicar, como intérprete, as estruturas, ideas e materiais musicais con rigor.

3. Coñecer as implicacións escénicas que leva a súa actividade profesional e ser capaz de desenvolver as súas aplicacións prácticas.

4. Coñecer os procesos e recursos propios do traballo orquestral e doutros conxuntos dominando adecuadamente a lectura a primeira vista, mostrando flexibilidade ante as indicacións do/a director/a e capacidade de integración no grupo.

5. Construír unha idea interpretativa coherente e propia.

6. Debater e explicar verbalmente os seus puntos de vista sobre a interpretación, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión da obra musical.

7. Dominar a lectura e improvisación sobre o material musical.

8. Interactuar musicalmente de xeito coherente e eficaz en todo tipo de proxectos musicais participativos, desde o dúo ata os grandes conxuntos.

9. Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de xeito adecuado os aspectos que o identifican na súa diversidade estilística.

10. Manexar o instrumento/voz de xeito que se poida expresar musicalmente, partindo do coñecemento e dominio da técnica instrumental e corporal, así como das características acústicas, organolóxicas e das variantes estilísticas.

Criterios de avaliación específicos do/a titulado/a superior
de Música na especialidade de Musicoloxía

1. Argumentar e expresar de forma escrita e verbal os seus puntos de vista sobre a interpretación, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión da obra musical.

2. Coñecer a estrutura musical das obras dos distintos repertorios da tradición occidental e doutras, con capacidade de valorar plenamente os seus aspectos sintácticos e sonoros.

3. Coñecer as fontes musicais e as ferramentas de acceso a estas.

4. Coñecer e utilizar as técnicas necesarias para a difusión das fontes musicais.

5. Coñecer o instrumentario, a súa construción, a súa acústica, así como outras características organolóxicas.

6. Coñecer os materiais da música e as técnicas históricas e modernas de composición.

7. Coñecer os métodos de investigación científica propios do seu campo e as súas aplicacións.

8. Dominar un ou máis instrumentos adecuados ao seu campo principal de actividade.

9. Identificar, relacionar e explicar as condicións artísticas, históricas e sociais en que se desenvolveu a creación musical e a práctica interpretativa.

10. Relacionar as obras musicais co seu contexto artístico, histórico e social.

11. Valorar criticamente os produtos da actividade musical de distintos períodos.

Criterios de avaliación específicos do/a titulado/a superior
de Música na especialidade de Pedagoxía

1. Amosar unha actitude colaborativa na práctica da educación musical.

2. Amosar unha actitude responsable cara á comunidade social, como artista e formador/a musical.

3. Coñecer os elementos constitutivos da música.

4. Coñecer os fundamentos de acústica musical, organoloxía e as súas aplicacións na práctica musical.

5. Coñecer os fundamentos en pedagoxía musical contemporánea, tanto na área de coñecementos sistemáticos como na súa aplicación.

6. Cooperar activamente en proxectos educativo-musicais.

7. Deseñar e levar a cabo procesos sistemáticos de avaliación educativa sobre alumnos/as, profesores/as, programas e institucións e basear nos seus resultados a planificación da mellora educativa.

8. Deseñar, realizar e avaliar unha investigación en educación musical, tanto de forma individual como formando parte activa de equipos de investigación.

9. Dirixir e liderar agrupacións vocais e instrumentais.

10. Dominar a improvisación, creación e experimentación no instrumento, voz e corpo.

11. Elaborar e formular unha reflexión crítica da actuación educativa musical propia e allea.

12. Elaborar, seleccionar, aplicar e avaliar actividades, materiais e recursos de ensino-aprendizaxe musicais en función das demandas de cada contexto educativo.

13. Interpretar no propio instrumento un repertorio significativo.

14. Relacionar a pedagoxía musical co seu contexto histórico e cultural reflexionando de forma crítica sobre a función e resultados que a práctica da educación musical pode achegar á mellora da persoa e da sociedade.

15. Usar os instrumentos e outros recursos musicais.

16. Utilizar a percepción auditiva, lectura, análise, escritura, improvisación e creación musical, para o desenvolvemento da propia actividade.

17. Utilizar de forma funcional as novas tecnoloxías na música.

18. Valorar as oportunidades de formación e especialización que cada posto de traballo ofrece, incorporándoas ao desenvolvemento do propio perfil profesional.

ANEXO III
Descritores de disciplinas e competencias

Disciplina

Acústica aplicada á composición

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Fundamentos de acústica aplicada á música e emprego de ferramentas propias do audio dixital para a comprensión do fenómeno acústico. Deseño de materiais acústicos para a composición por ordenador. Comprensión dos medios de reprodución electrónica do son e estudo de mesturas (acústica e electrónica).

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T16

Xerais

X5, X8, X9, X20, X22, X24

Específicas

EC4, EC5, EC6, EC7, EC8

Disciplina

Acústica xeral

Especialidade/Itinerario

Composición

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Fundamentos de acústica aplicada á música e emprego de ferramentas propias do audio dixital (de xeración, manipulación e procesamento do son) de cara a unha mellor comprensión dos conceptos acústicos e do funcionamento dos instrumentos musicais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T16

Xerais

X5, X8, X9, X20, X22, X24

Específicas Composición

EC4, EC6, EC7, EC8

Específicas Interpretación

EI4

Específicas Musicoloxía

EM3

Específicas Pedagoxía

EP11

Disciplina

Adestramento auditivo de jazz (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Desenvolvemento das habilidades e adquisición de coñecementos que lle faciliten ao alumnado a percepción, a creación, a interpretación, a reflexión e a documentación musical. Asimilación das principais teorías sobre a organización da música. Coñecemento das posibilidades sonoras da voz e doutros instrumentos ou fontes sonoras. Estudo do repertorio e do seu contexto estilístico. Desenvolvemento do oído, da concentración na escoita, da memoria e da intelixencia musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X13, X24

Específicas

EI5, EI17

Disciplina

Alemán/Francés/Inglés/Italiano aplicado (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Estudo da lingua alemá/francesa/inglesa/italiana nos seus aspectos prosódico, fonolóxico e fonético. Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos que permitan a comprensión do idioma. Autonomía no estudo das obras en lingua estranxeira e conciencia sobre a importancia, riqueza e valor do coñecemento dunha lingua estranxeira utilizada na música clásica e romántica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T6, T13

Xerais

X8, X11, X24, X25

Específicas

EI1, EI2, EI5, EI6

Disciplina

Análise (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Coñecemento dos diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con outras disciplinas. Fundamentos estéticos e estilísticos dos principais compositores/as, escolas e tendencias da creación musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T7, T8, T10

Xerais

X1, X3, X10, X11, X12, X13, X15, X17

Específicas Interpretación

EI1, EI5

Específicas Pedagoxía

EP3

Disciplina

Análise aplicada á composición (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Coñecemento dos diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con outras disciplinas. Estudo do repertorio musical e do seu contexto: principais compositores/as, escolas e tendencias da creación musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8, T14

Xerais

X1, X10, X11, X12, X13, X15, X25

Específicas

EC1, EC2, EC3, EC7, EC10

Disciplina

Análise aplicada á musicoloxía (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía; Histórica

Descritor

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Coñecemento e descrición dos diferentes métodos analíticos, e desenvolvemento da súa aplicación á investigación histórica. Estudo do repertorio musical e do seu contexto: principais compositores/as, escolas e tendencias da creación musical

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8, T14

Xerais

X1, X10, X11, X12, X13, X15, X25

Específicas

EM2, EM6, EM10, EM11

Disciplina

Análise da música contemporánea (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Estudo e análise da obra musical desde os inicios do século XX ata a actualidade, a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Afondamento nos diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con outras disciplinas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8

Xerais

X4, X10, X11, X12, X13, X15, X23

Específicas

EC1, EC2, EC3, EC7, EC8, EC10

Disciplina

Análise das músicas de tradición oral (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Estudo e práctica das ferramentas máis usuais para a aproximación analítica á música de tradición oral, facilitando o afondamento no coñecemento da obra musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8

Xerais

X3, X5, X10, X13, X14, X18, X25

Específicas Interpretación

EI4

Específicas Musicoloxía

EM1, EM3

Disciplina

Análise de jazz (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Adquisición de coñecementos que faciliten a interpretación na improvisación jazzística, a través do estudo do repertorio no seu contexto estilístico. Desenvolvemento de habilidades que faciliten a percepción dos/as grandes improvisadores/as, a creación nas improvisacións ao longo da evolución do jazz, a reflexión sobre as improvisacións propias e a documentación analítica do jazz. Desenvolvemento do oído a través do coñecemento analítico, a escoita selectiva e a memoria en consonancia coa intelixencia musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T13

Xerais

X1, X2, X3, X17, X18

Específicas

EI2, EI5, EI6, EI7

Disciplina

Antropoloxía cultural de Galicia

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Adquisición de coñecementos sobre as distintas dimensións da cultura galega, con especial atención ás claves comportamentais e simbólicas, así como a creación dunha conciencia de Galicia como unha realidade cultural, socioeconómica, con identidade de seu. Análise da realidade galega contemporánea desde os procedementos da antropoloxía cultural.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8, T14, T16, T17

Xerais

X12, X16, X25, X26

Específicas Interpretación

EI8

Específicas Musicoloxía

EM6

Disciplina

Antropoloxía cultural xeral

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Comprensión do concepto de cultura e as súas implicacións. Presentación dos principais paradigmas da análise antropolóxica e dos campos de traballo básicos da antropoloxía. Adquisición das capacidades necesarias para entender as outras culturas e a propia, así como o interese polo fomento do diálogo intercultural e o respecto ás diferenzas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8, T14, T16, T17

Xerais

X12, X16, X25, X26

Específicas Interpretación

EI2

Específicas Musicoloxía

EM2, EM6

Disciplina

Arquivística e biblioteconomía (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Estudo dos principios, procedementos e problemas vinculados ao almacenamento de documentos. Funcións da arquivística. A teoría das tres idades. Biblioloxía. Normativa da clasificación documental.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17

Xerais

X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26

Específicas

EM2, EM7

Disciplina

Canto (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Coñecemento das posibilidades técnicas do aparello fonador e utilización correcta deste nas interpretacións. Desenvolvemento das capacidades artística, musical e técnica e dun estilo propio baseado no coñecemento dos criterios interpretativos que permitan abordar un repertorio representativo e axeitado segundo as súas calidades vocais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T13, T15

Xerais

X1, X3, X4, X6, X9, X10, X17, X21, X24

Específicas

EI1, EI4, EI6, EI7, EI10

Disciplina

Canto ou instrumento principal (I-VI)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos diferentes criterios interpretativos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T15

Xerais

X1, X3, X6, X11, X21, X24

Específicas

EP4

Disciplina

Codicoloxía, paleografía e diplomática

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecemento da problemática do tratamento e descrición dos códices. Principais soportes codicolóxicos. Coñecemento e descrición das familias paleográficas occidentais. Abreviaturas, cursus, custos e outros signos. Semiótica e semioloxía. Prácticas de lectura e transcrición.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17

Xerais

X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26

Específicas

EM2, EM7

Disciplina

Composición e arranxos (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Principios e requisitos teórico-prácticos relativos á escritura musical de creacións propias do alumnado, sobre os diferentes patróns estético-estilísticos do jazz. Desde os principios formais e estruturais dos referentes clásicos do itinerario da especialidade e da evolución histórica de seu ata a creación contemporánea e de libre elección, desenvolvendo unha metodoloxía evolutiva partindo da creación do guión base ata a orquestración clásica e contemporánea de jazz. Dotar o alumnado dunha autocrítica construtiva en todas as tarefas relativas á creación en xeral, en traballos individuais de cara ao pensamento colectivo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8, T11, T12

Xerais

X1, X2, X3, X4, X11, X20, X22

Específicas

EI2, EI7

Disciplina

Composición e instrumentación aplicada (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Fundamentos básicos da composición musical. Creación, adaptación e arranxos de materiais para agrupacións propias da aula de música e dos diversos materiais musicais didácticos precisos no ensino da música nos diferentes contextos educativos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X4, X10, X13, X20, X21, X22, X23

Específicas

EP2, EP3, EP4, EP5, EP11

Disciplina

Composición (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Afondamento no estudo e na práctica das técnicas, procedementos construtivos, movementos, escolas e tendencias máis representativas da composición tradicional e contemporánea (acústica e electrónica), a través da análise e da realización de traballos que empreguen formacións vocais, instrumentais e de son de natureza electrónica. Desenvolvemento dunha estética e dunha linguaxe persoal na composición de obras libres.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T12, T13

Xerais

X5, X7, X10, X21, X24

Específicas

EC4, EC5, EC7, EC8, EC10, EC11

Disciplina

Composición para a imaxe (I-II)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Estudo das diferentes técnicas de composición e instrumentación aplicadas á imaxe. Dominio teórico-práctico das ferramentas tecnolóxicas precisas para o desenvolvemento de proxectos en diferentes medios, escénico e audiovisual, demostrando capacidade de adaptación. Estudo histórico e analítico da música para cine e dos diferentes xéneros. A industria cinematográfica e a escena alternativa, o rol da música. Planificación, organización e desenvolvemento dun proxecto audiovisual. Estudo da lexislación comparada vixente no fenómeno audiovisual.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T9, T15

Xerais

X2, X5, X7, X17, X21, X24, X27

Específicas

EC4, EC7, EC8, EC11

Disciplina

Concertación (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Estudo e interpretación do repertorio concertante de ópera, zarzuela e oratorio. Capacidades relacionadas coa comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a, a integración no conxunto vocal e a súa relación co instrumento ou os/as acompañantes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T13

Xerais

X1, X2, X7, X8, X10, X11, X17, X24

Específicas

EI1, EI3, EI4, EI8, EI10

Disciplina

Conxunto (I-II)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións. Coñecemento do repertorio de conxunto do seu propio ámbito e práctica interpretativa en formacións diversas. Desenvolvemento de ámbitos e técnicas de ensaio. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. Práctica da lectura a primeira vista, flexibilidade de resposta ás indicacións do/a director/a. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7

Xerais

X2, X3, X7

Específicas

EC5, EC6, EC11

Disciplina

Conxunto (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón

Descritor

Desenvolvemento da capacidade de controlar tanto a propia función como o resultado do conxunto en agrupacións con e sen director/a. Práctica do repertorio de conxunto para dous ou máis acordeóns e, de ser o caso, participación doutras especialidades instrumentais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T9

Xerais

X2, X7, X8, X11, X12, X15

Específicas

EI1, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Conxunto (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Coñecemento e práctica do repertorio para conxunto de guitarras en formacións desde o dúo ata a orquestra de guitarras.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T7, T9

Xerais

X2, X3, X7, X11, X17

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Conxunto (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Práctica da interpretación en grupo en distintas formacións para o desenvolvemento das seguintes capacidades: cumprimento da función propia no grupo; coñecemento do repertorio e dos estilos relevantes; aplicación práctica dos elementos básicos da linguaxe do jazz no arranxo, na improvisación e no acompañamento; compenetración no traballo colectivo e desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio; flexibilidade de resposta ás indicacións do/a director/a-líder; desenvolvemento de ideas, criterios interpretativos e proxectos musicais colectivos e da creatividade individual e colectiva; fomento da capacidade de lectura a primeira vista; control e avaliación crítica do traballo propio.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T7, T10, T13

Xerais

X2, X7, X8, X10, X11, X13, X21, X22

Específicas

EI1, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Conxunto (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Establecemento de hábitos, técnicas de ensaio e criterios interpretativos. Desenvolvemento da compenetración do/a intérprete dentro dun traballo colectivo, desempeñando funcións de solista e/ou integrante da agrupación. Desenvolvemento das capacidades de liderado en diferentes tipos de agrupacións. Práctica de lectura a primeira vista; coñecemento do repertorio de conxunto da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T8, T13

Xerais

X1, X2, X3, X6, X8, X11, X22, X23

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Conxunto (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Piano

Descritor

Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio na interpretación a dúo no piano. Afondamento na interpretación de conxunto desenvolvendo a capacidade de integración e comprendendo a función propia. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7

Xerais

X1, X3, X4, X7, X21, X24

Específicas

EI1,EI3, EI4,EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Conxunto (I-II)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Práctica interpretativa en distintos tipos de agrupación vocal e/ou instrumental, afondando nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a interpretación en conxunto, empregando un corpus musical relacionado cos diferentes repertorios e estilos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T7, T9, T10

Xerais

X2, X3, X6, X7, X8, X11, X22, X26

Específicas

EM1, EM2, EM4, EM5

Disciplina

Conxunto (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Interpretación musical en grupo con diferentes formacións, repertorios e instrumentos, incluído o instrumento principal. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. Posta en común de criterios interpretativos. Fundamentos de dirección en pequenas agrupacións. Desenvolvemento de proxectos musicais colectivos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T7, T9, T10

Xerais

X2, X3, X4, X6, X7, X8, X13, X17, X21, X22

Específicas

EP2, EP3, EP4, EP5, EP8, EP11

Disciplina

Conxunto/Música de cámara (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Percusión

Descritor

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións. Coñecemento do repertorio de cámara do seu propio ámbito e práctica interpretativa en formacións diversas, incluídas as compostas exclusivamente por percusionistas. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. Práctica de lectura a primeira vista, flexibilidade de resposta ás indicacións do/a director/a. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T10, T13

Xerais

X2, X7, X8, X10, X21

Específicas

EI2, EI3, EI6, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Coreografía e danza (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

A expresión corporal. Desenvolvemento das capacidades motrices a través da sensibilización e da conciencia corporal. Formas básicas do movemento. Comunicación e aprendizaxe. Improvisación. A danza: historia e repertorio (tradicional, histórico, educativo, doutras culturas). A danza como recurso metodolóxico para a educación musical. Creación de danzas e coreografías na aula.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T9, T10, T16

Xerais

X1, X2, X3, X4, X7, X10, X13, X17, X21, X22

Específicas

EP2, EP4, EP5, EP8

Disciplina

Coro (I-VI)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Canto; Guitarra; Piano

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7, T9, T10, T13

Xerais

X2, X3, X4, X7, X8

Específicas Interpretación

EI3, EI4, EI7, EI8, EI9, EI10

Específicas Pedagoxía

EP3, EP4, EP5, EP8

Disciplina

Correpetición (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación cun segundo instrumento. Afondamento en repertorios especializados. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6

Xerais

X3, X7, X13, X21, X25

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI4, EI10

Disciplina

Crítica musical (I-II)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecemento e práctica dos elementos básicos da noticia como fonte de información (titular, entrada, corpo, epígrafe, etc.). Técnicas para a narrativa do corpo arredor das seis preguntas. Redacción de pezas en estilo xornalístico, utilizando as ferramentas propias da crítica textual e aplicadas ás diversas manifestacións musicais (concertos, programacións, acústica arquitectural, etc.).

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T5, T8, T11, T14, T17

Xerais

X5, X10, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X21, X23, X25, X26

Específicas

EM5, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Danza e baile tradicional de Galicia

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Estudo das danzas e bailes tradicionais máis representativos da Comunidade Autónoma galega como manifestacións e expresións culturais dun pobo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T8

Xerais

X5, X12, X14, X18

Específicas Interpretación

EI1,EI3, EI4, EI10

Específicas Musicoloxía

EM2, EM6

Disciplina

Danza e baile tradicional xeral

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Estudo das danzas e bailes tradicionais máis representativos da Península Ibérica como manifestacións e expresións culturais dun pobo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T8

Xerais

X5, X12, X14, X18

Específicas

EM2, EM3, EM5, EM6

Disciplina

Didáctica aplicada (I-III)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto

Descritor

Principios psicopedagóxicos da aprendizaxe da música. Metodoloxía e planificación didáctica para as clases de instrumento. Desenvolvemento e avaliación do proceso educativo. Análise dos diversos currículos de educación musical. Deseño de procedementos e estratexias de ensino-aprendizaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T4, T8, T12, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X10, X13, X18, X19, X22, X27

Específicas

EP1, EP2, EP3, EP5

Disciplina

Didáctica da música e da linguaxe musical (I-III)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/xeral e da linguaxe musical

Descritor

Principios psicopedagóxicos da aprendizaxe da música. Desenvolvemento das capacidades musicais. Metodoloxía e planificación didáctica. Desenvolvemento e avaliación do proceso educativo. Análise dos diversos currículos de educación musical. Deseño de procedementos e estratexias de ensino-aprendizaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T4, T8, T12, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X10, X13, X18, X19, X22, X27

Específicas

EP1, EP2, EP3, EP5

Disciplina

Didáctica xeral

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Pedagoxía e didáctica. Correntes didácticas. O currículo. Concepto, deseño e modelos. Niveis de concreción. Características, fontes, elementos: PEC, PCC. Deseño da programación e das unidades didácticas. Principios metodolóxicos. Aprendizaxe significativa. O/a profesor/a mediador/a. A avaliación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T15, T17

Xerais

X18, X19, X27

Específicas

EP1, EP2, EP5, EP9

Disciplina

Dirección de big band

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Coñecemento teórico e práctico da práctica interpretativa e da súa organización a través do estudo das técnicas de dirección e da análise musical orientada á execución. Desenvolvemento de proxectos de interpretación de composicións con linguaxes e estilos diferentes, así como en formacións de pequeno e gran formato. Liderado interpretativo: organización dos ensaios e concertos. Habilidades para transmitir as propias concepcións interpretativas a outros/as músicos fomentando a participación activa e a coherencia. Coñecemento dun repertorio amplo e das súas implicacións interpretativas e expresivas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2

Xerais

X11, X17, X20

Específicas

EI2, EI6, EI8, EI10

Disciplina

Dirección (I-II)

Especialidades/itinerario

Composición

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Fundamentos da técnica de dirección coral e instrumental. Práctica dos xestos básicos de dirección. Coñecemento da práctica interpretativa a través do estudo das técnicas de dirección e da análise da música de conxunto cara á súa execución. Desenvolvemento de proxectos de interpretación de composicións diversas.

Consecución de ferramentas de aplicación no desempeño do seu labor profesional.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T8, T9, T10

Xerais

X4, X7, X8, X10

Específicas Composición

EC3, EC6, EC9, EC10

Específicas Pedagoxía

EP3, EP4, EP5, EP8

Disciplina

Edición musical

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

A musicoloxía e a edición musical: o texto escrito como obxecto final do traballo científico. Estrutura formal do traballo científico: referencias bibliográficas, sistema de citación, aparato crítico, etc. Localización, revisión, descrición e transcrición das fontes para a edición musical. Diferentes tipos de edición e a súa evolución. Coñecemento das ferramentas informáticas necesarias para a edición de música e texto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T12, T13, T15

Xerais

X3, X5, X18, X24

Específicas

EM5, EM8

Disciplina

Escena lírica (I-III)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Estudo e interpretación do repertorio escénico habitual. Compresión e desenvolvemento da acción e o conflito dramático. Coñecemento e aplicación práctica da relación texto-música e movemento.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T13

Xerais

X3, X7, X8, X9, X11, X21, X24, X26

Específicas

EI1, EI3, EI4, EI5, EI8, EI10

Disciplina

Estilos interpretativos

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Análise de diferentes estilos de interpretación da música tradicional, tendo en conta as características propias de cada instrumento (morfoloxía e afinación), a súa orixe (condicionamento xeográfico) e as interpretacións actuais ou históricas (características individuais e de diferentes colectivos).

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T13, T15

Xerais

X2, X4, X9, X11, X17, X22

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI10

Disciplina

Evolución estilística da interpretación e do repertorio

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón

Descritor

Estudo dos trazos estilísticos e criterios interpretativos das diferentes épocas e autores/as, en relación co repertorio do instrumento principal. Análise da evolución do repertorio orixinal para acordeón: recursos, grafías, efectos tímbricos, etc. Paralelismo entre evolución técnica do instrumento e música interpretada. Audicións comentadas de gravacións existentes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T7, T8, T14, T16

Xerais

X3, X7, X8, X9, X11, X14, X16, X23, X26

Específicas

EI1, EI4, EI6

Disciplina

Evolución estilística da interpretación e do repertorio

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Coñecemento e práctica dos diversos elementos que forman os criterios interpretativos das diferentes épocas, estilos e autores/as, atendendo tanto a aspectos técnicos do instrumento como compositivos ou estéticos en relación co repertorio do instrumento. Análise da evolución do repertorio: recursos, grafías, efectos tímbricos, etc.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T8, T14, T16

Xerais

X3, X8, X9, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X25

Específicas

EI1, EI4, EI6

Disciplina

Evolución estilística da interpretación e do repertorio

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Piano

Descritor

Aprendizaxe e práctica dos diversos elementos que forman os criterios interpretativos das diferentes épocas, estilos e autores/as, atendendo tanto a aspectos técnicos do instrumento como compositivos ou estéticos en relación co repertorio pianístico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T8, T12

Xerais

X3, X10, X12, X14, X15, X17, X25

Específicas

EI1, EI4, EI6

Disciplina

Fontes para a historia da música

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor:

Concepto e tipoloxías de fontes. Descrición e manexo dos testemuños. Coñecemento e aplicación das diferentes fontes da historia da música (organoloxía, iconografía, fonografía, impresos, manuscritos, etc.)

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17

Xerais

X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26

Específicas

EM2, EM7

Disciplina

Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Especialidade/Itinerario

Composición

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; ITP; Guitarra; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Desenvolvemento dunha escoita consciente, na que a aplicación do coñecemento da linguaxe musical encamiñará o alumnado, en contextos sonoros diversos, a unha representación interna dos distintos elementos estruturais que interveñen nunha composición musical. Desenvolvemento das capacidades de expresión vocal.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T8, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X8, X10, X24

Específicas Composición

EC2

Específicas Interpretación

EI7

Específicas Musicoloxía

EM1

Disciplina

Formación e adestramento auditivo e vocal aplicado á pedagoxía (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Desenvolvemento dunha escoita consciente, directamente vinculada aos coñecementos da linguaxe musical. Recoñecemento dos elementos formais, rítmicos, harmónicos, interválicos, etc. en contextos sonoros diversos. Práctica vocal e recoñecemento auditivo dos diferentes parámetros musicais en obras tonais, non tonais ou de tonalidade vaga.

Consecución de ferramentas directamente vinculadas á súa aplicación no desempeño do seu futuro labor docente, nos diferentes contextos educativos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X19, X24

Específicas

EP3, EP5

Disciplina

Formación laboral e normativa

Especialidade/Itinerario

Composición

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Coñecemento das normas e procedementos que rexen o ámbito profesional da música. Desenvolvemento da capacidade para a autopromoción e a inserción laboral, das habilidades para a adaptación profesional en contextos cambiantes e das actitudes para a formación continuada e o perfeccionamento ao longo da vida profesional.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T15

Xerais

X19, X24, X27

Específicas Composición

EC11

Específicas Interpretación

EI10

Específicas Musicoloxía

EM7

Específicas Pedagoxía

EP7

Disciplina

Fundamentos de transcrición aplicada

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Desenvolvemento dunha formación específica orientada á transcrición e preparación do estudo da música vocal e instrumental a través de ferramentas informáticas e bibliográficas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T7, T14, T16

Xerais

X1, X3, X4, X5, X11, X18, X23

Específicas

EI1

Disciplina

Gaita (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Práctica instrumental principal encamiñada á formación como músico instrumentista. Coñecemento progresivo de todas as posibilidades do instrumento a nivel técnico, expresivo e de repertorios.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13, T15, T16, T17

Xerais

X2, X3, X6, X8, X9, X11

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI10

Disciplina

Gaitas doutras tradicións locais e tipoloxías

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Coñecemento da morfoloxía, funcionamento, o son e a construción das gaitas; parentescos e diferenzas entre os diferentes tipos de gaitas existentes (punteiros cónicos e cilíndricos, número de bordón, afinacións, etc.). Recoñecemento visual e auditivo das diferentes gaitas e das súas especificidades interpretativas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T16

Xerais

X1, X2, X3, X4, X9, X11, X17, X20, X22

Específicas

EI1, EI2, EI7

Disciplina

Harmonía de jazz (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Adquisición de habilidades e coñecementos que faciliten a percepción, creación, interpretación e reflexión musical no jazz; asimilación das teorías principais sobre a organización e funcionamento da música e da harmonía no jazz; estudo do repertorio e do contexto estilístico; desenvolvemento do oído, da memoria e da intelixencia musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T8, T11, T13

Xerais

X1, X3, X8, X10, X13, X18, X22, X23, X24

Específicas

EI6, EI7

Disciplina

Harmonía e contrapunto (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, a interpretación, a reflexión e a documentación musical. Estudo do repertorio e do seu contexto estilístico. Desenvolvemento do oído, da escoita, da memoria e da intelixencia musical. Práctica escrita e instrumental dos diferentes elementos e procedementos harmónicos e contrapuntísticos propios dos distintos períodos da historia da música.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4

Xerais

X1, X2, X8, X10, X11, X13, X15, X21, X22, X23

Específicas Interpretación

EI6, EI7

Específicas Pedagoxía

EP1, EP3

Disciplina

Harmonía e contrapunto aplicados á composición (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Desenvolvemento das habilidades harmónico-contrapuntísticas e adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, creación, interpretación, reflexión e documentación musicais. Asimilación das principais teorías da organización musical. Realización de traballos estilísticos e libres. Práctica instrumental. Estudo do repertorio no contexto estilístico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4

Xerais

X8, X10, X11, X13, X15, X21, X23

Específicas

EC1, EC2, EC5, EC8, EC10

Disciplina

Harmonía e contrapunto aplicados á musicoloxía (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, a interpretación, a reflexión e a documentación musical. Estudo do repertorio e do seu contexto estilístico. Planificación harmónico-contrapuntística de traballos propios dos distintos períodos da historia da música. Desenvolvemento do oído, da escoita, da memoria e da intelixencia musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4

Xerais

X1, X2, X8, X10, X11, X13, X15, X21, X22, X23

Específicas

EM2, EM6, EM10, EM11

Disciplina

Historia da interpretación musical (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecemento dos estilos interpretativos da música académica do século XX: expresivo ou romántico, formalista ou neo-obxectivo e historicista. Principais autores/as na configuración dos estilos: Wagner e Lizst; Stravinsky, escolas historicistas. A recepción de Bach entre 1750 e 2000. Estudo da fonografía como fonte para os diversos estilos interpretativos. Valoración e crítica da evolución do/a interprete ao/á executante. A crítica da interpretación: Taruskin, Cook, Kenyon, Day. Coñecemento e manexo da bibliografía sobre a praxe interpretativa no século XX.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17

Xerais

X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26

Específicas

EM2, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Historia da música galega (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecementos fundamentais do feito musical en relación coa cultura galega, desde unha perspectiva histórica e sistemática. Análise e interpretación dos contextos sociais, artísticos e culturais nos que se produce o feito musical en Galicia. Aproveitamento e integración dos coñecementos na investigación e interpretación de cara a unha comprensión global do fenómeno da práctica musical do repertorio da música de Galicia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T8, T16, T17

Xerais

X10, X11, X12, X14, X16

Específicas Interpretación

EI2, EI6

Específicas Musicoloxía

EM2, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Historia da música (I-III)

Especialidade/Itinerario

Composición

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a partir da análise, audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17

Xerais

X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26

Específicas Composición

EC10

Específicas Interpretación

EI4

Específicas Musicoloxía

EM2, EM7

Específicas Pedagoxía

EP3

Disciplina

Historia da música aplicada á musicoloxía (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a partir da análise, a audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social. A concepción do relato histórico tradicional como unha historia do estilo musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17

Xerais

X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26

Específicas

EM2, EM7

Disciplina

Historia da música iberoamericana (I-II)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música na Península Ibérica e Iberoamérica, a partir da análise, audición e comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social. Comprensión da concepción do relato histórico tradicional como unha historia do estilo musical. As tradicións musicais singulares destes espazos xeográficos e as súas derivacións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17

Xerais

X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26

Específicas

EM2, EM7

Disciplina

Historia do canto

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Estudo teórico-práctico da historia da música vocal a través dos/as autores/as e intérpretes, así como da evolución da técnica vocal e das diferentes escolas interpretativas. Estudo dos trazos estilísticos e criterios interpretativos das diferentes épocas e autores/as en relación cos diferentes xéneros.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8, T14, T16

Xerais

X4, X9, X10, X11, X12, X17, X18, X26

Específicas

EI6, EI10

Disciplina

Historia do jazz (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Formación teórica e metodolóxica mediante o achegamento a diferentes perspectivas de reflexión histórica. Adquisición de coñecementos fundamentais do feito musical en relación coa cultura, desde unha perspectiva histórica e sistemática utilizando para iso a análise e interpretación dos contextos sociais en que se produce este feito e a investigación e interpretación de cara a unha comprensión global do fenómeno musical do jazz en América e Europa, con especial atención ao jazz en Galicia e no conxunto de España.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8, T11, T14, T15, T17

Xerais

X1, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X24, X25, X26

Específicas

EI1, EI6

Disciplina

Historia dos instrumentos

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Estudo e descrición dos instrumentos da música tradicional galega. Aproximación ao diverso material instrumental de Galicia representado nas tipoloxías de aerófonos, cordófonos, membranófonos e idiófonos do patrimonio artístico e cultural. Clasificación organolóxica dos instrumentos desde diversos criterios.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T8, T13

Xerais

X9, X12, X20, X21, X25

Específicas

EI2

Disciplina

Historia dos instrumentos

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Coñecemento da evolución da guitarra e do seu repertorio, así como dos/as intérpretes e pedagogos/as máis significativos/as que contribuíron á evolución da guitarra clásica e doutros instrumentos de corda pulsada afíns.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T4, T7, T13, T14, T15

Xerais

X8, X11, X12, X19, X24, X25

Específicas

EI2, EI4, EI6

Disciplina

Historia dos instrumentos

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Piano

Descritor

Estudo da orixe e evolución dos instrumentos de tecla. Clasificación e características dos instrumentos de tecla segundo o medio de produción do son. Coñecemento da historia do pianoforte e os diferentes principios mecánicos. Síntese da evolución construtiva ata os pianos actuais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T7, T8, T9, T15, T16, T17

Xerais

X9, X11, X14, X15, X20, X25

Específicas

EI2, EI4, EI6

Disciplina

Historia dos instrumentos

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Corda fretada; Percusión; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Estudo da evolución histórica do instrumento propio e os afíns a este. Coñecemento das características construtivas, funcionamento acústico e posibilidades técnicas e expresivas con relación ao repertorio.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T10, T13

Xerais

X9, X10, X12, X14, X15, X20, X25

Específicas

EI2, EI4, EI6

Disciplina

Historia dos instrumentos de lingüeta libre metálica

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón

Descritor

Relación de instrumentos que empregan a lingüeta libre metálica como principio sonoro e a súa evolución histórica. Clasificación segundo o tipo de manual empregado para facer vibrar a lingüeta: botón, tecla, aire aplicado directamente pola boca, pulsación directa sobre a lingüeta, etc. Instrumentos de lingüeta libre metálica unisonoros e bisonoros.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T14, T16

Xerais

X6, X7, X9, X14, X18, X20

Específicas

EI4, EI6, EI8

Disciplina

Iconografía musical

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Coñecemento histórico e valoración crítica da arte e das súas formas vinculadas ás imaxes musicais, desde a Antigüidade ata o século XXI. Programas iconográficos musicais en documentos escritos, arquitectura, pintura, escultura, etc. Instrumentos musicais e símbolos na cultura europea. Busca, definición, localización, clasificación e tratamento de fontes iconográficas na música.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1,T2, T4, T8, T14, T16, T17

Xerais

X10, X12, X14, X16, X20, X26

Específicas

EM2, EM3, EM5, EM6, EM7

Disciplina

Improvisación e acompañamento (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Desenvolvemento progresivo da improvisación aplicada á guitarra. Principios xerais para desenvolver a capacidade creativa. Tipos de improvisación libre e condicionada. Aplicación da improvisación á práctica do acompañamento.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T9

Xerais

X2, X4, X6, X7, X13, X17, X21, X22, X26

Específicas

EI2, EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9

Disciplina

Improvisación e acompañamento (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Piano

Descritor

Desenvolvemento de capacidades que permitan a práctica da improvisación nun instrumento polifónico a través do coñecemento dos elementos e procedementos construtivos. Principios básicos do acompañamento nos diferentes estilos e en diferentes formacións instrumentais. Práctica do baixo cifrado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T15

Xerais

X2, X7, X8, X17, X21, X22, X23

Específicas

EI2, EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9

Disciplina

Improvisación e acompañamento pianístico (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Desenvolvemento de capacidades que permitan a práctica da improvisación ao piano, a través do coñecemento dos elementos e procedementos construtivos. Traballo da lectura a primeira vista e a transposición. Principios básicos do acompañamento nos diferentes estilos e en diferentes formacións instrumentais. Improvisación a partir de diferentes elementos musicais (estruturas harmónico-formais, melódicas, rítmicas, etc.). Práctica do baixo cifrado. Consecución de ferramentas destinadas á súa aplicación no seu desenvolvemento profesional.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T15

Xerais

X2, X7, X8, X17, X21, X22, X23

Específicas

EP3, EP4

Disciplina

Institucións educativas

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

As organizacións e centros educativos: estruturas educativas dos diferentes niveis con incidencia nos de ensinanzas artísticas. Teorías da desescolarización. Tradición e presente nas organizacións escolares. Lexislación. Organización e desenvolvemento de institucións educativas. Mellora e acción educativa. Xestión da convivencia. Avaliación de centros.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T12, T15

Xerais

X16

Específicas

EP1, EP6, EP7

Disciplina

Instrumentación (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Estudo e análise de obras e linguaxes compositivas diversas. Coñecemento de diferentes técnicas compositivas e sistemas de notación. Coñecemento das diferentes características e posibilidades técnicas e expresivas dos instrumentos e das resultantes derivadas da súa combinación. Coñecemento e asimilación dunha ampla gama de recursos creativos a través do traballo en distintos contextos artísticos con formacións vocais e instrumentais diversas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T15

Xerais

X5, X10, X15, X17, X20, X23

Específicas

EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC11

Disciplina

Instrumento (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón

Descritor

Perfeccionamento das capacidades artísticas, musicais e técnicas que permitan abordar a interpretación do repertorio propio do instrumento. Coñecemento dos criterios interpretativos aplicables ao dito repertorio, de acordo coa súa evolución estilística.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T12, T13, T15, T17

Xerais

X1, X3, X7, X8, X11, X13, X16, X17, X21, X24, X25, X27

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Disciplina

Instrumento (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Aprendizaxe e interpretación dun repertorio principal solista e para guitarra e orquestra. Criterios interpretativos aplicables a este repertorio. Perfeccionamento das capacidades técnica, musical e artística. O xesto escénico. Desenvolvemento dun estilo propio e da madureza creativa.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T12, T13

Xerais

X5, X6, X7, X8, X11, X21, X24, X25

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Disciplina

Instrumento (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación, da improvisación, da transposición e da lectura a primeira vista. Desenvolvemento dun estilo propio como intérprete e con madureza creativa. Adquisición de hábitos e técnicas de estudo e valoración crítica do traballo propio. Interpretación en público como solista ou xunto con outros/as intérpretes.

Práctica da técnica, dos recursos, do repertorio evolutivo e estilístico do instrumento, así como o coñecemento básico da construción, mantemento, comportamento acústico e características do propio instrumento.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T8, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, X24, X25

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7, EI10

Disciplina

Instrumento (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Piano

Descritor

Síntese e dominio das dimensións da interpretación musical pianística e do repertorio do instrumento. Desenvolvemento dun estilo propio como intérprete e da madureza creativa, con hábitos e técnicas de estudo adecuados e valorando criticamente o traballo. Preparación adecuada para a interpretación en público e das técnicas de control postural e emocional.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13

Xerais

X1, X3, X6, X8, X11, X19, X21, X24, X25

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Disciplina

Instrumento (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Corda fretada; Percusión; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a interpretación do repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madureza creativa, así como a súa aplicación práctica na interpretación en público.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17

Xerais

X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Disciplina

Instrumentos afíns (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón

Descritor

Desenvolvemento da aprendizaxe básica dos instrumentos que empregan o mesmo principio sonoro que o acordeón: a lingüeta libre metálica; accionada con manuais de teclas ou botóns e posta en vibración por medio de fol ou sopro. Diferenzas entre instrumentos unisonoros e bisonoros.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T14

Xerais

X1, X2, X6, X19, X21, X24

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5

Disciplina

Instrumentos escolares

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Práctica da técnica dos instrumentos escolares. Aprendizaxe do repertorio para os diferentes niveis. Lectura a primeira vista e improvisación. A práctica de conxunto. Construción de instrumentos. Instrumentación. Dirección. Metodoloxía no proceso do ensino e aprendizaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7, T10, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X4, X6, X7, X8, X13, X20, X22

Específicas

EP2, EP3, EP4, EP5, EP8, EP11

Disciplina

Interpretacións históricas (I-III)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Consecución de ferramentas, aprendizaxe e práctica dos distintos elementos que forman os criterios interpretativos da época renacentista e barroca, estilos e autores/as. Desenvolvemento do espírito crítico sobre interpretacións actuais do repertorio da época.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T5, T9, T13, T14

Xerais

X1, X2, X3, X4, X7, X8, X9, X12, X14, X25

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5, EI7, EI8

Disciplina

Introdución á etnomusicoloxía

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Estudo e análise dos fundamentos e características da etnomusicoloxía. Estudo das principais escolas etnomusicolóxicas desde a formación da disciplina ata a actualidade en perspectiva diacrónica: músicas obxecto de estudo, métodos de investigación aplicados, concepcións e crítica das diferentes posicións teóricas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T8, T9, T14

Xerais

X3, X10, X18, X23

Específicas Interpretación

EI2, EI5, EI6

Específicas Musicoloxía

EM6

Disciplina

Introdución á investigación

Especialidade/Itinerario

Composición

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Fundamentos de heurística relativos á busca, definición e localización das fontes da música. Técnicas específicas de estudo e de hermenéutica. Manexo de recursos bibliográficos, ferramentas de consulta e fontes diversas (literarias, musicais, iconográficas, de tradición oral, sonoras, etc.).

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8, T14

Xerais

X10, X13, X18, X25, X26

Específicas Composición

EC7, EC10

Específicas Interpretación

EI6

Específicas Musicoloxía

EM5, EM6

Específicas Pedagoxía

EP10

Disciplina

Investigación educativa

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Paradigmas de investigación en educación. Proceso xeral: deseño e desenvolvemento da investigación. Problemas, fontes e hipóteses. Análise, interpretación e informe. Investigación cuantitativa: experimental, correlacional e descritiva. Investigación cualitativa: etnografía, estudo de casos. Investigación-acción. Estatística. Análise de datos. Deseño dunha investigación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8, T12, T14, T15

Xerais

X10, X13, X18, X24, X25

Específicas

EP7, EP10

Disciplina

Lectura a primeira vista e transposición (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Corda fretada; Percusión; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Práctica da lectura a primeira vista. Desenvolvemento dos aspectos técnicos, da axilidade e automatismos necesarios para a comprensión e interpretación inmediatas dun texto musical. Práctica da transposición de textos musicais a diferentes tonalidades.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X13, X21, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9

Disciplina

Lectura a primeira vista e transposición (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Piano

Descritor

Práctica da lectura a primeira vista. Desenvolvemento dos aspectos técnicos, da axilidade e automatismos necesarios para a comprensión e interpretación inmediatas dun texto musical. Práctica da transposición de textos musicais a diferentes tonalidades.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X13, X21, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9

Disciplina

Lectura a primeira vista e transposición (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Desenvolvemento da capacidade de lectura a primeira vista con guitarra nas diferentes posicións e ámbitos do mastro. Transposición na guitarra. Desenvolvemento da comprensión dos elementos e procedementos construtivos (estruturas harmónicas básicas, procesos formais, etc.) a través dun repertorio axeitado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T13

Xerais

X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24

Específicas

EI2, EI3, EI4, EI7, EI9

Disciplina

Metodoloxía da investigación etnomusicolóxica (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Aproximación ás diferentes liñas de investigación na etnomusicoloxía contemporánea, coñecendo os recursos metodolóxicos e concepcións arredor da música no seu contexto antropolóxico e social. Iniciación nas técnicas de investigación propias do campo etnomusicolóxico, para a elaboración de proxectos de investigación, desenvolvendo técnicas de redacción e presentación de traballos de investigación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8, T14

Xerais

X3, X5, X10, X11, X12, X23, X25

Específicas Interpretación

EI1, EI6

Específicas Musicoloxía

EM5, EM6

Disciplina

Metodoloxía da investigación histórica (I-II)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Aproximación ás diferentes liñas de investigación histórica, coñecendo os recursos metodolóxicos e concepcións arredor da música no seu contexto. Iniciación nas técnicas de investigación histórica para a elaboración de proxectos de investigación, desenvolvendo os recursos de redacción propios para a presentación de traballos de investigación profesionais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8, T14

Xerais

X3, X5, X10, X11, X12, X23, X25

Específicas

EM5, EM6

Disciplina

Metodoloxías para a análise musical

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Coñecemento das metodoloxías analíticas e a súa aplicación práctica como ferramenta que permite o achegamento desde diferentes perspectivas á obra musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8

Xerais

X3, X5, X10, X13, X14, X18, X25

Específicas

EM1, EM2, EM3, EM5, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Música de cámara (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Práctica da interpretación musical en diferentes formacións camerísticas con voz. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio e de capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e a integración no conxunto vocal e/ou instrumental, así como a cooperación no establecemento de criterios interpretativos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T10, T13

Xerais

X2, X8, X10, X21, X24

Específicas

EI2, EI3, EI6, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Música de cámara (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Corda fretada; Guitarra; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións. Coñecemento do repertorio de cámara do seu propio ámbito e práctica interpretativa en formacións diversas. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. Práctica de lectura a primeira vista, flexibilidade de resposta ás indicacións do/a director/a. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T10, T13

Xerais

X2, X7, X8, X10, X21

Específicas

EI2, EI3, EI6, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Música e culturas

Especialidade/Itinerario

Composición

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Introdución ao estudo cultural da música: conceptos, fontes e metodoloxía. Coñecemento e estudo comparativo das características musicais das diferentes culturas. A música de tradición oral e músicas populares urbanas: evolución histórica e situación actual. O papel dos medios de comunicación. Estudos de xénero aplicados á música.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T8, T16, T17

Xerais

X10, X11, X12, X14, X16, X17, X26

Específicas Composición

EC1

Específicas Interpretación

EI1, EI4

Específicas Musicoloxía

EM1

Específicas Pedagoxía

EP6

Disciplina

Música e medios audiovisuais

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Aproximación e análise dos distintos xéneros audiovisuais e descrición do papel que a música desempeña neles, valorando as formas de interacción dentro dos medios, así como os discursos e relacións entre estes e a sociedade. Usos da música, imaxinario e representación dos diferentes xéneros musicais nos medios audiovisuais, prácticas de consumo, sinerxías mediáticas e recepción social.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T12

Xerais

X5, X10, X12, X16, X18, X21, X26

Específicas

EM2, EM3, EM5, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Músicas de tradición oral (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Coñecemento e estudo das músicas de tradición oral en diferentes culturas desde o ámbito das fontes, os/as intérpretes, o repertorio e os xéneros musicais; análise das características musicais, os instrumentos, a relación música-texto e a función social que desempeña a música en diferentes culturas relacionándoas entre si. Relación entre música tradicional, popular e culta.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T8, T9, T16, T17

Xerais

X3, X4, X5, X16, X17, X23

Específicas

EM1, EM2, EM5, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Músicas populares urbanas

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Panorama dos principais movementos musicais de carácter popular urbano desde finais do século XIX ata a actualidade, desde as aproximacións histórica e sistemática. Estudo destes movementos como fenómenos sociais catalizadores de identidades e como xeradores de multiplicidade de tendencias actuais, empregando perspectivas teóricas e metodolóxicas axeitadas a este tipo de músicas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T12

Xerais

X5, X10, X12, X16, X18, X21, X26

Específicas

EM2, EM3, EM5, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Notacións históricas (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecemento, lectura e transcrición dos diferentes tipos de notación musical desde as primeiras manifestacións ata o século XVIII. Análise semiolóxica das notacións medievais. Cifras e tablaturas. Notacións mensurais. Coñecemento teórico-práctico da ornamentación empregada. Criterios de interpretación. Estudo dos diferentes procedementos de notación musical por medio de letras, cifras e outros signos. Transcrición á notación convencional dos distintos tipos de notación. Práctica da lectura.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16

Xerais

X1, X2, X3, X6, X8, X10, X13, X21

Específicas

EM4, EM5, EM7

Disciplina

Notación e tablatura (I-III)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Coñecemento, lectura e transcrición dos diferentes tipos de tablatura para instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco. Coñecemento teórico-práctico da ornamentación empregada, interpretación deste repertorio y criterios de interpretación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X6, X11, X13, X19, X24, X25

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7

Disciplina

Organoloxía

Especialidade/Itinerario

Composición

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Fundamentos de acústica dos instrumentos. Estudo dos instrumentos musicais, a partir dos diferentes enfoques históricos, tanto antropolóxicos como técnicos ou científicos. Coñecemento das clasificacións dos instrumentos máis importantes, atendendo aos criterios dos/as principais tratadistas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8

Xerais

X9, X10, X12, X14, X20, X26

Específicas Composición

EC6

Específicas Interpretación

EI4

Específicas Musicoloxía

EM3

Específicas Pedagoxía

EP11

Disciplina

Organoloxía específica (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Piano

Descritor

Coñecemento básico da construción, mantemento, comportamento acústico e características do instrumento. Apreciación e valoración da influencia das características organolóxicas dos instrumentos históricos na escritura e estilos musicais do repertorio do instrumento.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T8, T9, T16

Xerais

X5, X8, X9, X14, X20

Específicas

EI4

Disciplina

Orquestra (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Adquisición de hábitos e técnicas que faciliten a práctica da interpretación jazzística na big band e en diferentes formacións, como ensambles ou conxuntos amplos. Coñecemento de repertorios de diferentes estilos e de repertorios históricos. Fundamento para o traballo das técnicas de ensaio, seccional e xeral. Desenvolvemento de criterios interpretativos, compenetración do traballo colectivo, lectura a primeira vista e capacidade de resposta ás indicacións do/a director/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7, T9, T10

Xerais

X2, X7, X8, X11

Específicas

EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Orquestra (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Corda fretada; Percusión; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto, a través dunha aproximación ao repertorio orquestral.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7, T9, T10, T13

Xerais

X2, X3, X7, X8

Específicas

EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Outros instrumentos

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Achegamento aos instrumentos da música tradicional, incluída a voz, e que non son tratados noutras materias do itinerario de instrumentos da música tradicional e popular de Galicia. Consecución dunha visión global a nivel práctico dos instrumentos máis salientables do universo da música tradicional galega. Práctica da lectura a primeira vista, transposición e improvisación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T13

Xerais

X2, X4, X6

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI10

Disciplina

Pedagoxía da historia da música

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Principios de educación, pedagoxía, didáctica: elementos e enfoques. Ámbitos da acción educativa e axentes da educación: educando e educador/a. Novas perspectivas en educación. Pedagoxía do evento histórico desde a perspectiva sincrónica e diacrónica. Recursos didácticos: medios, materiais e criterios para a súa selección e utilización na aula.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8, T10, T14

Xerais

X5, X8, X10, X13, X14, X19, X25

Específicas

EM1

Disciplina

Pedagoxía da música popular
e de tradición oral

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Coñecemento e estudo das principais metodoloxías de ensinanza musical aplicadas á ensinanza da música popular e de tradición oral. Aplicación didáctica en diferentes ámbitos educativos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T11, T13, T14, T15, T17

Xerais

X12, X13, X19, X22, X24, X25, X26

Específicas

EM1

Disciplina

Pedagoxía e didáctica da composición

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Principios de educación, pedagoxía, didáctica: elementos e enfoques; ámbitos da acción educativa e axentes da educación: educando e educador/a. Novas perspectivas en educación. Pedagoxía do acto creativo. Recursos didácticos: medios, materiais e criterios para a súa selección e utilización na aula.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8, T10, T14

Xerais

X5, X8, X10, X13, X14, X19, X25

Específicas

EC7, EC10

Disciplina

Pedagoxía e didáctica instrumental

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da capacidade de transmisión dos coñecementos adquiridos. Estudo das estratexias e recursos didácticos necesarios para a docencia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8, T15

Xerais

X5, X10, X19, X24, X25, X26

Específicas

EI6

Disciplina

Pedagoxía musical

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Bases psicolóxicas da educación musical. O desenvolvemento das capacidades musicais: sensibilización, percepción, memoria e pensamento musical.

Principios fundamentais das distintas metodoloxías e correntes pedagóxicas en educación musical. Os/as precursores/as. Métodos activos. Métodos instrumentais. Métodos creativos. Novas perspectivas e paradigmas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T8, T15, T16

Xerais

X1, X2, X3, X10, X13, X18, X19

Específicas

EP1, EP5, EP6

Disciplina

Percusión tradicional (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Coñecemento da técnica interpretativa nos instrumentos tradicionais máis importantes que complementan a visión da música tradicional, desenvolvendo unha interpretación axeitada con cada instrumento e estilo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T6, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X4, X6, X10, X11, X12, X22

Específicas

EI1, EI2, EI5, EI7, EI8

Disciplina

Piano aplicado (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Composición

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vista e transposición, da improvisación e da comprensión dos elementos e procedementos construtivos (estruturas harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13

Xerais

X1, X2, X3, X4, X6, X8, X10, X13, X17, X21, X22, X24

Específicas Composición

EC1, EC9

Específicas Pedagoxía

EP2, EP3, EP5

Disciplina

Piano aplicado (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vista e da comprensión dos elementos e procedementos construtivos (estruturas harmónicas, procesos formais, etc.).

Ferramentas e recursos de aplicación no contexto do seu perfil como intérprete.

Traballo dun repertorio de diferentes estilos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13

Xerais

X1, X2, X3, X4, X6, X8, X10, X13, X17, X21, X22, X24

Específicas

EI2, EI3, EI5, EI6, EI7

Disciplina

Piano aplicado (I-VI)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vista e transposición, da improvisación e da comprensión dos elementos e procedementos construtivos (estruturas harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13

Xerais

X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X17, X21, X22, X24

Específicas

EM1, EM4

Disciplina

Piano aplicado (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto, Corda fretada; Guitarra; Percusión; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vista, transposición e improvisación. Comprensión dos elementos e procedementos construtivos (estruturas harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13

Xerais

X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X17, X21, X22, X24

Específicas

EI2, EI3, EI5, EI6, EI7

Disciplina

Planificación de aula e dinámicas educativas

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Modelos e técnicas pedagóxicas derivados dos principios da educación. A comunicación e a interacción didáctica. A globalización e a individualización do ensino. Os modelos socializados. Novas tecnoloxías e medios de comunicación. Organización e xestión da aula. Estratexias de ensino.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T8, T14, T15, T16, T17

Xerais

X5, X17, X19, X27

Específicas

EP1, EP2, EP5, EP8, EP9

Disciplina

Prácticas de profesorado

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Realización de prácticas de docencia para o coñecemento por parte do/a futuro/a docente do escenario laboral en que se desenvolverá a súa vida profesional, en caso de dedicarse á docencia, e que poida aplicar o aprendido nos módulos teóricos dos estudos de pedagoxía.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T6, T9, T11, T12, T13, T15

Xerais

X5, X7, X10, X13, X19, X24, X27

Específicas

EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, EP8, EP9, EP11

Disciplina

Principios de interpretación das músicas de tradición oral

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Estudo e análise dos principios de interpretación, a través da audición e visualización, de diferentes exemplos de música de tradición oral, empregando para iso diferentes parámetros como o rítmico, melódico, harmónico, etc. Coñecemento dos diferentes métodos interpretativos e a súa relación con disciplinas como a antropoloxía, a teoría da información, a semiótica, a psicoacústica, a psicoloxía cognitiva, etc.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3

Xerais

X1, X4, X11, X23

Específicas

EM1, EM2, EM3, EM7, EM8

Disciplina

Psicopedagoxía

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Fundamentos de psicoloxía evolutiva. Teorías da aprendizaxe. Estilos de ensino-aprendizaxe. Motivación. Metacognición. O desenvolvemento da competencia emocional. Ensinanza para a aprendizaxe de coñecementos, a autorregulación, a creatividade e a tolerancia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T15

Xerais

X18, X24, X25

Específicas

EP1, EP5, EP9

Disciplina

Redución de partituras aplicada á composición (I-II)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Redución ao teclado de partituras de distintas formacións vocais e instrumentais de dificultade progresiva, análise de elementos musicais incluídos na partitura e aplicación ao teclado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6

Xerais

X1, X2, X3, X8, X13, X15, X17, X21, X22, X24

Específicas

EC1, EC2, EC3, EC5, EC11

Disciplina

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-V)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón

Descritor

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T6, T13

Xerais

X2, X3, X11, X19, X21

Específicas

EI1, EI3, EI4, EI5, EI10

Disciplina

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra; Percusión

Descritor

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T6, T13

Xerais

X2, X3, X11, X19, X21

Específicas

EI1, EI3, EI4, EI5, EI10

Disciplina

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-VI)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Piano

Descritor

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T6, T13

Xerais

X2, X3, X11, X19, X21

Específicas

EI1, EI3, EI4, EI5, EI10

Disciplina

Repertorio con instrumento de tecla acompañante (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Corda fretada; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T6, T13

Xerais

X2, X3, X11, X19, X21

Específicas

EI1, EI3, EI4, EI5, EI10

Disciplina

Repertorio de lied (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Interpretación de obras diversas do xénero liederístico para voz e piano, adecuadas ás características vocais, coa correcta eficiencia técnica e adecuación ao xénero, época e autor/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T5, T6, T13, T17

Xerais

X1, X3, X5, X11, X17, X21, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Disciplina

Repertorio de ópera e zarzuela (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Interpretación de obras diversas do xénero de ópera e zarzuela, segundo as características vocais do/a alumno/a, coa necesaria eficiencia técnica, e adecuación ao xénero, autor/a e época a que pertence. Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación destes xéneros, con acompañamento pianístico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T5, T6, T13, T17

Xerais

X1, X3, X5, X11, X17, X21, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Disciplina

Repertorio de oratorio (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Interpretación de obras diversas do xénero de oratorio (incluíndo cantatas, misas, motetes, etc.), tendo en conta as características vocais do/a alumno/a, coa correcta eficiencia técnica e adecuación ao xénero, época e autor/a. Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación destes xéneros, con acompañamento pianístico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T5, T6, T13, T17

Xerais

X1, X3, X5, X11, X17, X21, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Disciplina

Repertorio do s. XX/XXI (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Interpretación de obras escritas nos séculos XX e XXI abranguendo diferentes xéneros vocais (ópera, lied, oratorio, etc.), tendo en conta as características vocais do/a alumno/a, desenvolvendo unha técnica e adecuándose ás características do estilo do/a autor/a e xénero delas. Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación de obras destes séculos, con acompañamento pianístico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T5, T6, T13, T17

Xerais

X1, X3, X5, X11, X17, X21, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Disciplina

Repertorio do s. XX/XXI (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Piano

Descritor

Afondamento no repertorio dos séculos XX e XXI valorando a creación musical como a acción de dar forma sonora a un pensamento estrutural rico e complexo. Coñecemento das diferentes notacións gráficas contemporáneas en relación coa variedade estilística presente neste repertorio específico. Preparación adecuada para a interpretación en público.

Competencias que se adquiren

Transversais

T9, T11, T16, T17

Xerais

X3, X10, X14, X17, X23

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8

Disciplina

Repertorio do s. XX/XXI (I-III)

Disciplina/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Coñecemento e práctica do repertorio máis representativo para guitarra ou con guitarra dos séculos XX/XXI incidindo nos seus trazos estilísticos, formais e compositivos. Notación e efectos instrumentais. Criterios interpretativos aplicables a este repertorio.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4, T12, T14, T15

Xerais

X3, X4, X5, X9, X11, X12, X22, X24, X25

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI7, EI8

Disciplina

Repertorio orquestral e instrumentos afíns (I-VI)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Corda fretada; Percusión; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Estudo e práctica da literatura orquestral. Afondamento, de ser o caso, dos roles de cada instrumento dentro da sección. Desenvolvemento, de ser o caso, das capacidades técnicas e expresivas dos instrumentos afíns. Estudo da práctica dos instrumentos afíns, de ser o caso, no repertorio orquestral.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13

Xerais

X3, X6, X8, X10, X11, X15

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Rítmica e entoación aplicada (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Práctica da lectura a primeira vista de textos musicais do repertorio vocal. Desenvolvemento dos aspectos técnicos, da axilidade e automatismos necesarios para a comprensión e interpretación inmediatas dun texto musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X24, X25

Específicas

EI5, EI7

Disciplina

Ritmo e lectura (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Da partitura ao son: altura, métrica, rítmica, dinámica e agóxica. Lectura rítmica precisa, fluída e comprensiva, con e sen alturas determinadas, a unha ou varias voces, con e sen instrumento. Polirritmia.

Estudo teórico-práctico dos aspectos métricos e rítmicos característicos na música do século XX. Novas grafías. Traballo da lectura a primeira vista. Práctica da escritura musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X8, X10, X13

Específicas

EI5, EI7

Disciplina

Segundo instrumento (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra; Piano

Descritor

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13, T15

Xerais

X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

Específicas

EI1, EI5

Disciplina

Segundo instrumento (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Composición

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13, T15

Xerais

X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

Específicas Composición

EC1, EC9

Específicas Pedagoxía

EP2, EP3, EP5

Disciplina

Segundo instrumento (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13, T15

Xerais

X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

Específicas

EI1, EI5

Disciplina

Segundo instrumento (I-VI)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T13, T15

Xerais

X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

Específicas

EM4

Disciplina

Sistemas de clasificación das músicas de tradición oral (I-II)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Coñecemento, estudo e clasificación, segundo os diferentes sistemas, das formas musicais vocais e instrumentais máis características da música de tradición oral das diferentes culturas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8, T16, T17

Xerais

X5, X14, X20, X23

Específicas

EM1, EM5, EM6

Disciplina

Sistemas de notación e transcrición (I-II)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

Estudo evolutivo e comparado dos sistemas usados para a notación das músicas de tradición oral. Práctica da transcrición.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T7, T14, T16

Xerais

X1, X3, X4, X5, X11, X18

Específicas

EM3, EM5, EM8

Disciplina

Socioloxía da educación

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Principios sociolóxicos. A institución escolar: funcións política e económica da educación. A educación na transmisión da cultura. Desenvolvemento persoal, social e moral. Familia, pais/nais e profesores/as. Diversidade cultural. Integración e inclusión. A estratificación social. Coeducación. Violencia escolar. Os medios de comunicación social. Teorías actuais en socioloxía da educación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T7, T8, T9, T10, T12, T15, T16, T17

Xerais

X16, X17, X24, X26

Específicas

EP1, EP2, EP5, EP6

Disciplina

Socioloxía da música

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Estudo científico do papel da música nas diversas sociedades e a súa evolución ao longo da historia, en relación co seu contexto cultural. Coñecer e aplicar no estudo da música métodos da investigación sociolóxica (observación, indución, comparación, estatística, etc.) e a súa relación con outros campos do coñecemento.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T8, T9, T11, T14, T17

Xerais

X12, X14, X16, X17, X23, X25, X26

Específicas

EM2, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Taller de composición (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Esta disciplina formúlase desde a aprendizaxe mediante a práctica. Aprendizaxe que unirá composición e instrumentación, pois por un lado persegue a creación de obras e por outro permite o coñecemento directo dos instrumentos por medio dos/as profesores/as. Composición de diversas obras tanto para formacións camerísticas como ensemble.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T4, T8, T13, T15

Xerais

X8, X13, X17

Específicas

EC5, EC10, EC11

Disciplina

Técnica corporal (I-III)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Canto

Descritor

Adestramento do corpo para a interpretación vocal e/ou actoral, desenvolvendo hábitos beneficiosos e necesarios para o coidado do aparello fonador e o desenvolvemento da actividade artística.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T13

Xerais

X8, X9, X18, X21, X24, X26

Específicas

EI2, EI4, EI10

Disciplina

Técnica vocal (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Adquisición de técnica vocal básica. Nocións de hixiene vocal e coñecemento das clasificacións vocais. Desenvolvemento da voz no canto e na fala como instrumento no labor docente.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T6, T8

Xerais

X1, X3, X9, X10, X17, X21, X24

Específicas

EP4, EP5, EP7, EP11

Disciplina

Técnicas compositivas contrapuntísticas (I-II)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Afondamento no estudo dos elementos e procedementos contrapuntísticos relativos ao sistema tonal, así como anteriores e posteriores ata os nosos días. Realización escrita de traballos estilísticos libres, vocais e instrumentais en diferentes estilos ata a actualidade. Práctica instrumental dos elementos e procedementos estudados.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T8

Xerais

X2, X3, X4, X5

Específicas

EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6

Disciplina

Técnicas de aula para a didáctica instrumental (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto

Descritor

Deseño de estratexias específicas para o ensino e a aprendizaxe. Recursos didácticos, medios materiais e criterios para a súa selección e utilización na aula de instrumento/canto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T7, T8, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X13, X19, X22

Específicas

EP1, EP2, EP5, EP8

Disciplina

Técnicas de aula para a didáctica da música e da linguaxe musical (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/xeral e da linguaxe musical

Descritor

Deseño de estratexias específicas para o ensino e a aprendizaxe. Recursos didácticos, medios materiais e criterios para a súa selección e utilización na aula de música.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T7, T8, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X13, X19, X22

Específicas

EP1, EP2, EP5, EP8

Disciplina

Técnicas de control emocional e corporal

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T11, T13, T15

Xerais

X8, X21, X24, X25

Específicas Interpretación

EI4, EI6, EI8, EI10

Específicas Pedagoxía

EP4

Disciplina

Tecnoloxía organolóxica e fonografía (I-III)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecemento das manifestacións organolóxicas primitivas. Evolución da tecnoloxía musical ao longo da Idade Antiga, Media e Moderna. Comprensión do fenómeno do nacemento da fonografía como inicio da historia da música. Coñecemento e descrición dos obxectos organolóxicos do pasado como fonte para a historia da música e a súa reconstrución sonora.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T8

Xerais

X9, X10, X12, X14, X20, X26

Específicas

EM2, EM3, EM7

Disciplina

Tecnoloxías aplicadas á composición (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Coñecemento teórico-práctico das diferentes técnicas e procedementos de xeración, manipulación e procesamento dixital do son aplicando as súas posibilidades na creación e composición. Estudo da edición de partituras con diferente software. Coñecemento e uso das aplicacións midi e de audio na composición. Uso da tecnoloxía musical en distintos contornos de programación de síntese de son. Microfonía e técnicas de gravación, procesamento masterizado e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T8, T13

Xerais

X4, X5, X7, X10, X23

Específicas

EC4, EC6, EC7, EC8, EC11

Disciplina

Tecnoloxías aplicadas (I-III)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Informática musical aplicada á creación, xeración e procesamento do son e á edición de partituras. Coñecemento e uso das aplicacións midi e de audio. Uso da tecnoloxía musical en distintos formatos. Microfonía e técnicas de gravación, procesamento e difusión. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T4, T13, T16

Xerais

X5

Específicas

EM5

Disciplina

Tecnoloxías para a música (I-III)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Estudo das novas tecnoloxías aplicadas á música. Coñecemento dos recursos técnicos que lle permitan ao alumnado manipular de forma autónoma diferentes ferramentas tecnolóxicas no eido da edición de partituras, da secuenciación musical, microfonía e técnicas de gravación, procesamento e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T16

Xerais

X5, X8, X9, X21, X22, X23

Específicas Interpretación

EI6

Específicas Pedagoxía

EP2

Disciplina

Teoría da educación (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Educación e pedagoxía. Elementos e enfoques da educación. Fins e medios. Os principios da educación. Educación formal, non formal e informal. Os axentes da educación: o educando e o/a educador/a. Condicionantes: a familia, o Estado, a comunidade e a sociedade. Educación integral. Novas perspectivas en educación. A educación previsible.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T15

Xerais

X16, X18

Específicas

EP1, EP5, EP6

Disciplina

Teoría da historia e historiografía

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Estudo dos métodos de aproximación ao feito musical a través das súas principais orientacións e autores/as desde a Antigüidade ata o Posmodernismo en perspectiva diacrónica, con especial atención aos procesos desenvolvidos desde a Ilustración ata o século XX. Coñecemento dos campos e cuestións máis relevantes da investigación historiográfica en musicoloxía.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T7, T8, T14

Xerais

X10, X12, X18

Específicas

EM2 , EM3, EM5, EM7, EM8

Disciplina

Teoría da interpretación da música histórica

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Principios fundamentais da interpretación desde a Idade Media ata o xurdimento da fonografía: tratadística e fontes. Práctica da ornamentación aplicada a estes repertorios. Estudo de dinámicas e agóxicas. Criterios organolóxicos, métricos e rítmicos da interpretación. Coñecemento dos fitos fonográficos principais da interpretación histórica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16

Xerais

X1, X2, X3, X6, X8, X10, X13, X21

Específicas

EM4, EM5, EM7

Disciplina

Teoría e pensamento musical

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica

Descritor

Coñecemento dos principais escritos e correntes estéticas que conforman a teoría musical ao longo da historia. Análise e crítica de textos sobre o pensamento musical. Principais fitos historiográficos da literatura musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17

Xerais

X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26

Específicas

EM2, EM7

Disciplina

Teoría e práctica da improvisación (I-VIII)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Jazz

Descritor

Síntese e dominio das dimensións básicas da improvisación profesional. Práctica da técnica da improvisación, da aprendizaxe dos recursos para a improvisación e do repertorio evolutivo e estilístico do jazz. Desenvolvemento dun estilo propio como intérprete, da madureza creativa, da adquisición de hábitos e técnicas de estudo, e da capacidade de valoración crítica do traballo propio.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T8, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X11, X21, X22, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10

Disciplina

Teoría e ritmo (I-II)

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto; xeral e da linguaxe musical

Descritor

Coñecemento profundo dos conceptos da teoría da música e ferramentas relacionadas con esta, para a súa posterior aplicación no campo da didáctica.

Altura, métrica, rítmica, dinámica e agóxica. Lectura rítmica precisa, fluída e comprensiva, con e sen alturas determinadas, a unha ou varias voces.

Estudo teórico-práctico dos aspectos métricos e rítmicos característicos da música do século XX. Novas grafías. Traballo da lectura a primeira vista.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T13

Xerais

X1, X2, X3, X7, X8, X10, X13

Específicas

EP3

Disciplina

Traballo fin de estudos

Especialidade/Itinerario

Composición

Descritor

Elaboración e defensa dun traballo de composición constituído por dúas obras musicais inéditas: unha para orquestra ou banda e outra para grupo de cámara, en que se amose o grao de coñecemento abordado ao longo dos seus estudos, así como a súa aplicación. Elaboración e defensa dunha memoria xustificativa do traballo realizado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T11, T13, T14, T15, T16, T17

Xerais

X1, X5, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X17, X18, X20, X21, X22, X23, X25, X26

Específicas

EC1, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EC9, EC10, EC11

Disciplina

Traballo fin de estudos

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; ITP; Jazz; Percusión; Piano; Vento madeira; Vento metal

Descritor

Interpretación dun concerto público con elaboración e defensa dun traballo académico que poderá versar sobre diversos aspectos do repertorio elixido, do seu instrumento ou calquera outra temática relacionada coa especialidade e itinerario.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T14, T15, T16

Xerais

X2, X3, X5, X6, X7, X8, X10, X13, X21, X25

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI8, EI10

Disciplina

Traballo fin de estudos

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomosicoloxía

Descritor

Elaboración e defensa dun traballo académico que estea directamente vinculado con algún dos seguintes supostos ou calquera outra temática relacionada coa especialidade: arquivística, fonografía, historiografía e interpretación, manifestacións musicais populares e tradicionais, fontes da música tradicional, etc.

Elaboración dunha comunicación apta para ser presentada nun congreso de musicoloxía que dea conta do resultado da investigación realizada e que cumpra cos protocolos académicos deste tipo de eventos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T5, T8, T12, T14, T15, T16

Xerais

X3, X5, X10, X12, X14, X15, X17, X18, X20, X25

Específicas

EM1, EM2, EM5, EM6, EM7, EM8

Disciplina

Traballo fin de estudos

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/do instrumento/canto

Descritor

Elaboración e defensa dun traballo de investigación relacionado coa especialidade e a súa aplicación, incidindo directamente no desenvolvemento profesional da pedagoxía do instrumento/canto. Elaboración dunha proposta didáctica que trate de desenvolver ámbitos da ensinanza do instrumento/canto nas ensinanzas elementais e/ou profesionais de música, desenvolvendo materiais didácticos específicos para acadar obxectivos definidos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T5, T8, T13, T14, T15, T16

Xerais

X5, X8, X10, X13, X16, X18, X19, X25

Específicas

EP1, EP2, EP5, EP9, EP10

Disciplina

Traballo fin de estudos

Especialidade/Itinerario

Pedagoxía/xeral e da linguaxe musical

Descritor

Elaboración e defensa dun traballo de investigación relacionado coa especialidade e a súa aplicación, incidindo directamente no desenvolvemento profesional da pedagoxía da linguaxe musical. Elaboración dunha proposta didáctica que trate de desenvolver ámbitos da ensinanza da linguaxe musical nas ensinanzas elementais e/ou profesionais de música, desenvolvendo materiais didácticos específicos para acadar obxectivos definidos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T5, T8, T13, T14, T15, T16

Xerais

X5, X8, X10, X13, X16, X18, X19, X25

Específicas

EP1, EP2, EP5, EP9, EP10

Disciplina

Transcrición (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Piano

Descritor

Actividades complementarias á interpretación. Práctica da redución de partituras. Desenvolvemento da capacidade de analizar formal e esteticamente as obras, tendo en conta os estilos, compositores/as e xéneros musicais. Recoñecemento das partes máis características das partituras orquestrais. Utilización dos recursos e capacidades polifónicas do piano. Práctica da redución harmónica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T15

Xerais

X3, X8, X15, X22, X24

Específicas

EI1, EI2, , EI4, EI5, EI6, EI7

Disciplina

Transcrición (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Guitarra

Descritor

Transcrición e interpretación na guitarra de repertorio procedente doutros instrumentos. Obxectivos, metodoloxías e práctica da transcrición musical. Criterios de transcrición e interpretación en relación co estilo, a época e os elementos esenciais-formais, harmónicos, temáticos, etc. da obra, así como coas características dos instrumentos orixinais e as posibilidades técnicas e sonoras da guitarra.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T13

Xerais

X2, X3, X4, X8, X9, X10, X11, X19, X22, X24

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI6

Disciplina

Transcrición (I-IV)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Acordeón

Descritor

Tratamento, análise e interpretación de documentos musicais orais, escritos e audiovisuais. Sistemas de notación, técnicas e praxes interpretativas nas distintas épocas e culturas musicais. A edición e a súa evolución co emprego das novas tecnoloxías. Estudo da transcrición desde o punto de vista da súa finalidade, funcionalidade, dificultade, vixencia e necesidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T9, T17

Xerais

X2, X3, X7, X10, X22

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7

Disciplina

Transcrición aplicada á musicoloxía (I-II)

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Etnomusicoloxía

Descritor

A transcrición como procedemento de análise e de comprensión dos elementos da obra musical nos repertorios da música popular e de tradición oral. Práctica da transcrición para o estudo e edición de materiais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T7, T14, T16

Xerais

X1, X3, X4, X5, X11, X18

Específicas

EM3, EM8

Disciplina

Xestión do patrimonio musical

Especialidade/Itinerario

Musicoloxía/Histórica; Etnomusicoloxía

Descritor

Aproximación ao concepto de patrimonio musical, delimitando o marco legal a que está suxeito e coñecendo as principais institucións encargadas da súa xestión. Técnicas de conservación e catalogación do patrimonio musical. O patrimonio musical como punto de partida e de referencia da actividade musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7, T14, T16, T17

Xerais

X5, X8, X18, X20, X23, X25, X27

Específicas

EM2, EM4, EM5, EM6, EM7

Disciplina

Zanfona (I-II)

Especialidade/Itinerario

Interpretación/Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia

Descritor

Coñecemento e práctica da zanfona, tanto na interpretación como nos aspectos organolóxico e histórico do instrumento. Coñecemento dos xéneros e do repertorio máis representativo do instrumento, con especial atención ao repertorio en Galicia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T13

Xerais

X2, X4, X6

Específicas

EI1, EI2, EI4, EI5, EI10