Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227 Venres, 27 de novembro de 2015 Páx. 44898

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Centro Universitario da Defensa - Escola Naval Militar de Marín

ANUNCIO do 18 de novembro de 2015 polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente (praza de código 05-PCD-01 e catro máis).

A Dirección do Centro Universitario da Defensa (en diante, CUD) na Escola Naval Militar de Marín (en diante, ENM), no uso das súas competencias, con base na disposición adicional vixésimo terceira (cobertura das necesidades de persoal docente dos centros universitarios da Defensa) da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2014, e de acordo coa oferta de emprego público publicada segundo a disposición derradeira primeira do Real decreto lei 6/2015, do 14 de maio, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público, polo procedemento de urxencia, para cubrir as necesidades docentes existentes mediante a contratación en réxime laboral de persoal docente, para as seguintes categorías:

Categoría de profesor

Número de prazas

Profesor contratado doutor

5

Este concurso rexerase polo disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, así como polo Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (en diante, Lei 30/1992), e pola normativa reguladora do procedemento para a provisión de prazas de persoal docente e investigador do CUD na ENM, aprobada na reunión do Padroado do 8 de marzo de 2010.

A información completa (as bases da convocatoria, o modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar, así como na páxina web do Centro Universitario da Defensa (http://cud.uvigo.es «Persoal-Persoal docente e investigador (PDI)-Concursos de profesorado-Concursos de profesorado fixo»). As solicitudes, xunto con toda a documentación, remitiranse, dentro do prazo de envío de solicitudes, empregando calquera das formas de presentación previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, ao enderezo: Centro Universitario da Defensa, Escola Naval Militar, praza de España s/n, 36920 Marín, Pontevedra. As solicitudes entregadas en oficinas de Correos presentaranse en sobre aberto para que o persoal da dita oficina lle estampe a data de presentación na solicitude antes de ser certificada. As solicitudes remitidas desde o estranxeiro poderán cursarse a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes e debe figurar igualmente a data da súa presentación na solicitude.

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Deben dirixilas ao director do Centro Universitario da Defensa no modelo oficial, obrigatoriamente xunto cos documentos acreditativos previstos na convocatoria.

Marín, 18 de novembro de 2015

José María Pousada Carballo
Director do Centro Universitario da Defensa
na Escola Naval Militar de Marín