Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Luns, 21 de decembro de 2015 Páx. 47504

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2015 pola que se resolve a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2007-2013.

Mediante Orde do 16 de xullo de 2015 (DOG nº 143, do 30 de xullo) a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza convocou unha liña de subvencións para o ano 2015, que establecía as bases reguladoras para a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, aos concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, de equipamentos de emerxencias, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Vista a proposta de resolución da comisión avaliadora, en aplicación do artigo 6, números 2 e 3, da referida orde,

RESOLVO:

Primeiro. Adxudicar con cargo á aplicación 05.25.212A.624.0, código de proxecto 2015 00132, programa operativo Feder-Galicia 2007-2013, eixe 3, tema prioritario 53 «Protección de riscos», os equipamentos de emerxencia relacionados no anexo.

Segundo. Establecer unha lista de reserva conformada por todos os solicitantes admitidos co fin de redistribuír material non adxudicado, por posibles renuncias ou por nova adquisición. Na repartición deste material terase en conta a puntuación total acadada por cada entidade e a non obtención de equipamento da mesma especie na primeira adxudicación. En todo caso, esta segunda asignación non afectará a distribución inicial do equipamento entre as entidades solicitantes.

Terceiro. De conformidade co disposto no artigo 8.2.d) da Orde do 16 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2015 para a adxudicación de equipamentos de emerxencias, en réxime de concorrencia competitiva, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2007-2013, o/a alcalde/sa do concello, presidente/a da mancomunidade ou representante da agrupación de concellos, ao cal se lle conceda o equipamento solicitado, disporá dun prazo de dez días hábiles, contados a partir da recepción da comunicación individual da resolución favorable, para a súa aceptación ou renuncia.

Unha vez manifestada por parte da entidade beneficiaria a aceptación da subvención en especie concedida nesta resolución, a acta de cesión do equipamento concedido realizarase no prazo estimado de tres meses contados desde a data de recepción daquela. Non obstante, este prazo podería verse incrementado en función dos prazos de entrega dos equipamentos previstos nos correspondentes contratos derivados do procedemento para a contratación da subministración de equipamento para as emerxencias destinado aos concellos de menos de 50.000 habitantes que teñan agrupación de voluntarios de protección civil, número 2015-SUEI 09-10/EM (número de referencia contable 2015/05/786), por importe de 884.730,00 euros, publicado no DOUE do 12 de xuño de 2015.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2015

P.D. (Orde do 16.7.2015)
Luis Menor Pérez
Director xeral de Emerxencias e Interior

ANEXO

NIF

Concellos, mancomunidades ou agrupacións de concellos

Equipamento de emerxencias adxudicado

P1501100J

Boiro

Remolque emerxencias

P1504200E

Laracha, A

Todoterreo pick-up

P1504100G

Laxe

Todoterreo pick-up

P1504400A

Malpica de Bergantiños

Todoterreo pick-up

P1505300B

Muxía

Remolque de emerxencias

P1506600D

Padrón

Todoterreo pick-up

P1506900H

Ponteceso

Todoterreo pick-up

P1507000F

Pontedeume

Todoterreo pick-up

P1507100D

Pontes de García Rodríguez, As

Remolque emerxencias

P1508900F

Val do Dubra

Todoterreo pick-up

P2706800F

Burela

Todoterreo pick-up

P2701700C

Folgoso do Courel

Todoterreo pick-up

P2701800A

Fonsagrada, A

Todoterreo pick-up

P2701900I

Foz

Todoterreo pick-up

P2702200C

Guitiriz

Todoterreo pick-up

P2705000D

Quiroga

Todoterreo pick-up

P2705700I

Sarria

Todoterreo pick-up

P2706500B

Vilalba

Remolque emerxencias

P3200500A

Avión

Todoterreo pick-up

P3201000A

Barco de Valdeorras, O

Todoterreo pick-up

P3202000J

Carballiño, O

Remolque emerxencias

P3204000H

Laza, agrupación de concellos

Remolque emerxencias

P3204900I

Mezquita, A

Todoterreo pick-up

P3208600A

Verín

Remolque emerxencias

P3208700I

Viana do Bolo

Todoterreo pick-up

P3203300C

Xinzo de Limia

Remolque emerxencias

P3600200D

Barro

Todoterreo pick-up

P3600800A

Cangas

Remolque emerxencias

P3602200B

Grove, O

Todoterreo pick-up

P3602300J

Guarda, A

Todoterreo pick-up

P3604400F

Pontecesures

Todoterreo pick-up

P8605705F

Mancomunidade do Val Miñor

Remolque emerxencias