Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 49945

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral.

No ámbito dos ingresos tributarios das comunidades autónomas, os impostos cedidos representan unha parte importante, non só pola recadación que achegan senón tamén polo número dos contribuíntes que afectan. Os impostos cedidos que reúnen principalmente as características anteriormente sinaladas son os impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Estes impostos caracterízanse por ser a súa base impoñible o valor real do ben que se transmite, o que supón a existencia dun concepto xurídico indeterminado que a Administración tributaria ten a obriga de determinar en cada caso. Para facer este labor, o artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria (en diante, LXT), faculta a Administración tributaria para aplicar os métodos de comprobación alí sinalados e regula na súa parte aplicativa o procedemento de comprobación de valores como mecanismo para a súa fixación.

Esta orde ten por obxecto o desenvolvemento dos medios de valoración previstos no devandito artigo para a valoración de bens inmobles. Para estes efectos, a Administración tributaria opta polos medios previstos nas alíneas: b) Estimación por referencia aos valores que figuren nos rexistros oficiais de carácter fiscal e c) Prezos medios no mercado. Tamén regula a normativa técnica xeral aplicable aos procedementos de comprobación de valor de bens inmobles.

1. Estimación por referencia aos valores que figuren nos rexistros oficiais de carácter fiscal

No que se refire ao medio establecido na alínea b) do artigo 57 da LXT, estimación por referencia aos valores que figuren nos rexistros oficiais de carácter fiscal, este artigo sinala que a dita estimación por referencia poderá consistir na aplicación dos coeficientes multiplicadores que determine e publique a Administración tributaria competente, nos termos que se establezan regulamentariamente, aos valores que figuren no rexistro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia para efectos da valoración de cada tipo de bens. Tratándose de bens inmobles, o rexistro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia para efectos de determinar os coeficientes multiplicadores para a valoración dos devanditos bens, será o Catastro inmobiliario.

Pola súa banda, o artigo 158.1 do Regulamento xeral de actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, sinala que «A aplicación do medio de valoración consistente na estimación por referencia aos valores que figuren nos rexistros oficiais de carácter fiscal a que se refire o artigo 57.1.b) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, exixirá que a metodoloxía técnica utilizada para o cálculo dos coeficientes multiplicadores, os coeficientes resultantes da devandita metodoloxía e o período de tempo de validez fosen obxecto de aprobación e publicación pola Administración tributaria que os vaia aplicar».

No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o artigo 27. dous do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, sinala, con respecto a este medio de valoración, que «Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio establecido no artigo 57.1.b) da Lei 58/2003, xeral tributaria, a Administración tributaria poderá aplicar coeficientes multiplicadores que se aproben e publiquen mediante orde da consellería competente en materia de facenda aos valores contidos no Catastro inmobiliario».

De acordo coa normativa anteriormente citada e en desenvolvemento da habilitación legal sinalada, con respecto a este medio de valoración, esta orde ten por obxecto:

1. Establecer os coeficientes que se aplicarán ao valor catastral de determinados bens urbanos para determinar o seu valor real, para os efectos de fixar as bases impoñibles nos imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e sobre sucesións e doazóns. Para fixar coeficiente terase en conta o coeficiente de referencia ao mercado establecido na normativa reguladora do citado valor e a evolución do mercado inmobiliario desde o ano de aprobación do relatorio de valores ou de aplicación aos valores catastrais previos dos coeficientes de actualización previstos no artigo 32.2 do texto refundido da Lei do Catastro inmobiliario.

2. Explicar a metodoloxía técnica utilizada para o cálculo dos devanditos coeficientes multiplicadores.

3. Ofrecer aos contribuíntes información, con carácter previo á confección da súa autoliquidación dos valores para os efectos fiscais, dos bens inmobles que, situados no territorio da súa competencia, vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión. Estes valores vinculan a Administración no sentido sinalado polo artigo 134.1 do Regulamento xeral de actuacións e dos procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, ao indicar que «A Administración tributaria poderá proceder á comprobación de valores de acordo cos medios previstos no artigo 57 desta lei, salvo que o obrigado tributario declarase utilizando os valores publicados pola propia Administración actuante en aplicación dalgún dos citados medios».

Este medio de valoración para determinados bens urbanos ten como vantaxes a seguridade xurídica, ao establecer un criterio de valoración obxectivo, común e homoxéneo en todo o territorio; a información do valor real para efectos fiscais do ben que vaia ser obxecto de adquisición ou transmisión; a explicación con detalle do sistema de cálculo utilizado e vinculación á Administración tributaria co valor publicado. Ademais, ao tomar como referencia ao valor catastral, valor coñecido polos contribuíntes por ser a base impoñible do imposto sobre bens inmobles, outórgalle máis simplicidade e unha acomodación directa do valor resultante ás circunstancias específicas do ben concreto que é obxecto de comprobación e que están intrinsecamente recollidas no cálculo do valor catastral, valor que foi obxecto dun relatorio a que os contribuíntes tiveron acceso. Pola súa banda, a Administración dispón dun medio de valoración que dota de máis axilidade e eficacia a tramitación dos expedientes, circunstancia que tamén redunda en beneficio do cidadán.

A análise dos datos de mercado en Galicia durante o presente exercicio 2015 non presentou variacións substanciais nos prezos de venda, que permaneceron sensiblemente estables despois duns anos de caída continuada.

Por outra banda, os valores catastrais sufriron revisións de relatorio. Así, houbo unha nova redacción e estudo pormenorizado con efectos en 2016 en tres concellos, mentres que outros 99 solicitaron e obtiveron a aplicación dos coeficientes de actualización sobre os valores catastrais previstos no artigo 32.2 do texto refundido da Lei do Catastro inmobiliario, con efectos, así mesmo, en 2016. En todos estes casos, houbo un novo cálculo do coeficiente para aplicar para que, ao ter en conta estas variacións na súa base de aplicación, isto non supoña un maior valor do ben. Para o resto de concellos, a Dirección Xeral do Catastro aplica a actualización que se prevé na correspondente lei de orzamentos, que para o ano 2016 é de valor 1 (mantéñense os valores catastrais do anterior exercicio), polo que non houbo novo cálculo e mantivéronse os coeficientes da anterior Orde do 29 de xuño de 2015.

Para sucesivos exercicios, esta orde habilita a Dirección da Axencia Tributaria de Galicia para actualizar anualmente, mediante resolución, os coeficientes aplicables ao valor catastral.

2. Prezos medios no mercado

O artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, sinala os medios que a Administración tributaria pode utilizar para calcular o valor das rendas, produtos, bens e demais elementos determinantes da obriga tributaria, entre os cales cita, na súa alínea c), o de prezos medios no mercado. O artigo 27 tres do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, ao sinalar cales deben ser a forma e o contido da norma que desenvolva este medio de valoración establece: «Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio establecido no artigo 57.1.c) da Lei 58/2003, xeral tributaria, a Administración tributaria aprobará e publicará a metodoloxía empregada no seu cálculo, que incluirá as táboas dos propios prezos medios resultantes ou ben as táboas das compoñentes ou valores básicos (solo, construción e gastos/beneficios), así como dos coeficientes singularizadores. Estes últimos teñen como finalidade adaptar os prezos medios á realidade física do ben que se vai valorar e recollen a variabilidade do valor en función das características particulares do ben. Esta normativa técnica aprobarase mediante orde da consellaría competente en materia de facenda.

As táboas actualizaranse periodicamente conforme as variacións do mercado inmobiliario, e poderán adoptarse, para este caso, os índices de variación de prezos inmobiliarios publicados polas distintas administracións públicas ou por institucións especializadas en estatística inmobiliaria.

O proceso de singularización pode facelo de oficio a Administración cando teña constancia da existencia da singularidade ou por requirimento do administrado mediante a indicación da presenza desta. En calquera caso, o órgano liquidador poderá aplicar o correspondente coeficiente que recolla o feito singular posto de manifesto sen necesidade de intervención dun perito, sempre que o valor do coeficiente estea parametrizado segundo esta normativa. Será suficiente a motivación da comprobación de valor que inclúa unha correcta identificación do ben, unha aplicación do prezo medio que corresponda e unha adaptación deste ao caso concreto a través dos coeficientes singularizadores que determine a normativa técnica sinalada no parágrafo primeiro».

Sobre este medio de comprobación, o artigo 158.2 do Regulamento xeral das actuacións e dos procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, tamén sinala que: «Cando na comprobación de valores se utilice o medio de valoración consistente en prezos medios de mercado, a Administración tributaria competente poderá aprobar e publicar a metodoloxía ou o sistema de cálculo utilizado para determinar os ditos prezos medios en función do tipo de bens, así como os valores resultantes. No ámbito de competencias do Estado a aprobación corresponderá ao ministro de Economía e Facenda mediante orde».

O obxectivo desta orde é, con relación a este medio de comprobación, desenvolvelo e establecer para cada exercicio, en función da evolución do mercado inmobiliario, os prezos medios aplicables nos tributos xestionados por esta comunidade autónoma cuxa base impoñible sexa o valor real dos bens inmobles. A incorporación deste medio de valoración produce importantes vantaxes tanto para a Administración como para o contribuínte. Para este último supón unha gran seguridade xurídica, xa que establece un criterio de valoración obxectivo, común e homoxéneo en todo o territorio, subministra información do valor real para efectos fiscais do ben que vaia ser obxecto de adquisición ou transmisión, explica con detalle o sistema de cálculo utilizado e vincula a Administración tributaria co valor publicado cando utiliza este medio de valoración, sen esquecer a vantaxe que supón publicar os prezos das distintas zonas para o seu coñecemento xeral. Pola súa banda, a Administración dispón dun medio de valoración que dota de máis axilidade e eficacia a tramitación dos expedientes, circunstancia que tamén redunda en beneficio do cidadán.

Estes prezos medios proceden de estudos de mercado realizados pola Axencia Tributaria de Galicia baseados en testemuñas elaboradas por varias empresas do máximo prestixio no ámbito das taxacións inmobiliarias, e de testemuñas procedentes dos datos consignados polos obrigados tributarios nas súas declaracións tributarias para inmobles de natureza rústica.

Ao establecerse en xullo de 2015 unha metodoloxía prioritaria para valorar os bens urbanos por referencia aos valores catastrais conforme o artigo 57.1.b) da Lei xeral tributaria, e dado que esta metodoloxía non é extensible aos bens rústicos porque os seus valores catastrais non manteñen unha correspondencia lóxica cos valores de mercado, mantense a metodoloxía precedente mediante prezos medios no mercado regulados no artigo 57.1.c) da Lei xeral tributaria, restrinxindo o seu ámbito de aplicación aos bens de natureza rústica.

Os estudos de mercado correspondentes ao ano 2015 avanzan unha estabilización dos prezos de inmobles rústicos na Comunidade Autónoma de Galicia, froito do incremento dos controis e inspeccións sobre legalidade urbanística que a propia Xunta establece en cooperación cos concellos, que fan máis difícil o uso de solo rústico para aproveitamento de expectativas urbanísticas non relacionadas coa actividade agrícola ou forestal, actividades que, como os distintos equipamentos ou edificacións de uso turístico, precisan un tratamento singular mediante as autorizacións administrativas pertinentes para a súa implantación en solo rústico.

No referente á metodoloxía técnica empregada pola Consellería de Facenda para a fixación dos valores recollidos nesta orde, mantense a xa utilizada nas ocasións anteriores por considerarse un método técnico de ampla aceptación, coa seguinte puntualización: a diversificación introducida en anteriores ordes na táboa de accesos tivo o dobre efecto de, por unha banda, establecer a maior variabilidade posible nos tipos de vías as que pode abrir un determinado predio rústico, coa conseguinte ganancia de diversificación nas opcións e, por outro, a dificultade para encaixar nun ou noutro tipo un servizo de acceso cada vez máis homoxéneo en que as diferenzas de pavimentos entre as distintas categorías de estradas se van estreitando ao abrirse novas vías deseñadas con maior capacidade e a reformarse os acabamentos e nos trazados das vías existentes. Por iso, decidiuse facer un agrupamento a nivel comarcal dos índices de acceso, para reflectir a homoxeneidade interna á división en comarcas naturais. Para estes efectos, considerarase estrada principal aquela que está integrada por vías que cumpren primordialmente funcións de comunicación e transporte a que pertencen a maioría das vías de titularidade estatal, autonómica e provincial. Para este grupo de vías, e polos motivos expostos anteriormente, parece oportuno achegar o seu valor respecto do resto de vías asfaltadas da rede municipal, e diminuír a relevancia do factor acceso no total do valor conxunto cando se trata de diferenciar predios segundo os distintos tipos de estradas a que se abren.

Respecto da táboa de índices de cultivo, para efectos de valoración, suprímese a diferenciación dos terreos con protección normativa específica nos plans municipais (solo rústico de especial protección) dos comúns (solo rústico común ou de protección xeral), redefínense os solos urbanizables non desenvolvidos, que manteñen a súa natureza rústica ata que se aprobe o plan de desenvolvemento e se comece a execución da urbanización, así como os xa edificados en calquera categoría, sempre que non pese sobre eles unha sentenza de demolición firme por infracción da normativa urbanística. Igualmente, fíxase o valor do solo de núcleo rural como un máximo no grupo de cultivos, que só podería ser superado excepcionalmente.

3. Normativa técnica xeral

Así mesmo, nesta orde, detállanse as normas técnicas que regulan o procedemento de valoración seguido pola Administración tributaria para a valoración dos bens inmobles que son obxecto de transmisión, para que o contribuínte coñeza con claridade a metodoloxía empregada e, deste xeito, contribúa a unha mellor motivación dos actos administrativos resultantes destes procedementos de comprobación.

En exercicio das atribucións conferidas polo artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia, e de conformidade coa competencia atribuída polo artigo 7 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e o artigo 27.un do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo,

DISPOÑO:

TÍTULO PRELIMINAR

Obxecto e ámbito de aplicación

Artigo 1. Obxecto

A presente orde ten por obxecto o desenvolvemento dos medios de valoración que se utilizarán previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, para a valoración de bens inmobles. Para estes efectos, a Administración tributaria opta polos medios previstos nas alíneas b) Estimación por referencia aos valores que figuren nos rexistros oficiais de carácter fiscal e c) Prezos medios no mercado. Tamén establece normativa técnica do procedemento de valoración seguido pola Administración tributaria.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

A presente orde aplicarase aos bens inmobles que son obxecto de valoración para efectos dos impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e sobre sucesións e doazóns, cuxa aplicación ten encomendada a Axencia Tributaria de Galicia.

TÍTULO I

Estimación por referencia aos valores que figuren nos rexistros oficiais
de carácter fiscal

Artigo 3. Coeficientes e metodoloxía

Apróbanse, no anexo II da presente orde, os coeficientes aplicables ao valor catastral para estimar, por referencia a el, o valor real de determinados bens inmobles de natureza urbana radicados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, para efectos da liquidación dos feitos impoñibles dos impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e sobre sucesións e doazóns, que se devindiquen desde o día da súa entrada en vigor, e establecer as regras para a aplicación dos citados coeficientes. Apróbase, no anexo I, a metodoloxía empregada para a obtención dos devanditos coeficientes.

Artigo 4. Ámbito de aplicación obxectiva

1. No ámbito do impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, e sobre sucesións e doazóns, este medio de valoración aplicarase aos bens inmobles de natureza urbana situados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Salvo en casos excepcionais debidamente motivados, a comprobación de valor dos inmobles urbanos realizaraa a Administración tributaria utilizando o medio de estimación por referencia previsto na letra b) do número 1 do artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e estará condicionada á verificación de que a referencia catastral corresponde ao ben inmoble obxecto de declaración.

Non obstante o anterior, este medio de valoración non será de aplicación aos bens inmobles en que as características catastrais, consideradas ao determinar o valor catastral, non se correspondan, na data de devindicación, coas características físicas, económicas e legais reais do inmoble para valorar, circunstancia que deberá acreditar o contribuínte.

3. Quedan excluídos do ámbito obxectivo desta orde os seguintes bens inmobles de natureza urbana:

– Solos urbanos ou urbanizables sen edificar cando as condicións urbanísticas relativas a aproveitamentos e cesións estean xa establecidas nos correspondentes plans urbanísticos.

– Edificios enteiros.

– Inmobles que se teña previsto demoler para crear un soar.

– Edificios nos cales o plan urbanístico permita máis alturas (edificabilidade) das que ten o edificio actualmente.

– Inmobles que inclúan un uso residencial non privado (hoteis, residencias, etc.).

– Inmobles que inclúan usos distintos a vivenda, rocho, garaxe, oficina ou local comercial (instalacións deportivas, para espectáculos, lecer, sanidade, beneficencia, culturais, relixiosos, estacións de servizo, etc.).

– Vivendas cunha superficie que supere os 200 m2 útiles.

– Vivendas de protección autonómica en que os valores contidos nesta orde só serán operativos de estar por baixo do prezo máximo en venda fixado administrativamente.

– Locais comerciais interiores, en esquina, en galerías comerciais, con forma irregular ou circunstancias similares.

– Locais comerciais cunha superficie que supere os 400 m2 útiles.

– Naves para uso comercial (concesionarios de coches, supermercados, etc.).

– Naves que inclúan outro uso distinto a industrial, agrícola, almacén, oficina, vivenda ou garaxe.

– Naves sobre parcelas de máis de 5.000 m2.

– Casas con máis de dúas plantas, entendendo como tales as que excedan o estándar unifamiliar composto por soto, planta baixa, piso e faiado.

– Casas en que o plan urbanístico permita máis alturas (edificabilidade) das que ten a casa actualmente.

– Casas sobre parcelas de máis de 3.000 m2.

– Casas en construción ou inacabadas.

– Casas ou chalés de máis de 200 m2 útiles por planta.

– Edificacións singulares de carácter histórico ou artístico.

4. Tratándose de bens inmobles aos cales non sexa de aplicación este medio de valoración de acordo co previsto nesta orde, a Administración efectuará a comprobación do seu valor por algún dos restantes medios de comprobación de valores regulados no artigo 57.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, de acordo co establecido nesta orde.

Artigo 5. Regras para a aplicación dos coeficientes e efectos

1. A comprobación do valor realizarase aplicando os coeficientes aprobados ao valor catastral actualizado na data do devindicación do imposto.

2. Cando o prezo ou contraprestación pactada ou o valor declarado polo contribuínte sexan iguais ou superiores ao valor estimado en aplicación dos coeficientes aprobados, prevalecerá o maior e non se procederá á comprobación de valores.

3. A Administración tributaria non poderá proceder á comprobación de valor por outro medio cando o obrigado tributario declarase o valor resultante dos coeficientes aprobados. Con todo, poderá comprobar a correcta aplicación dos coeficientes, a veracidade e exactitude do prezo ou contraprestación pactada, así como a correspondencia das características catastrais consideradas ao determinar o valor catastral na data de devindicación, coas características físicas, económicas e legais reais do inmoble que se van valorar.

4. No caso de que para un único ben rexistral ou unidade física ou xurídica coexistan varias referencias catastrais, o valor real do conxunto obterase sumando os valores correspondentes a cada referencia catastral, segundo o medio de valoración que lle corresponda en función da súa natureza. A superficie total do ben que se pretende valorar corresponderase coa suma das superficies catastradas das distintas referencias. Se formando parte do conxunto existe unha parcela rústica, entenderase que o seu acceso será o mesmo de que dispoña o conxunto do predio.

TÍTULO II

Prezos medios no mercado

Artigo 6. Prezos medios de mercado e instrucións de aplicación

Para a determinación do valor dos inmobles rústicos apróbanse os prezos medios no mercado recollidos nos anexos IV, V, VI e VII desta orde, de acordo coas instrucións para a súa aplicación recollidas no anexo III.

Artigo 7. Ámbito de aplicación

No ámbito dos Impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, e sobre sucesións e doazóns, os prezos medios de mercado aplicaranse aos bens inmobles de natureza rústica situados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con excepción dos seguintes:

– Parcelas que, nas normas reguladoras do Catastro inmobiliario, teñan a consideración de urbanas, urbanizables con aproveitamento fixado ou asimilados, ou de características especiais, salvo as que estean en solo de núcleo rural ou asimilados.

– Parcelas de solo rústico que se atopen situadas en futuras zonas de expansión dos núcleos urbanos ou en áreas de costa. Por resolución da Axencia Tributaria de Galicia especificarase o alcance concreto destas zonas de expansión.

– Parcelas de máis de 100.000 m2.

– Parcelas que inclúan melloras (piscinas, construcións de madeira, etc.).

– Bens obxecto de permutas

– Inmobles que formen parte do inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia (bens de interese cultural -BIC e os regulados pola disposición adicional 2ª da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galicia): inmobles catalogados, pazos, «casas grandes», fortalezas, construcións militares, xacementos arqueolóxicos, etc.

Artigo 8. Utilización dos prezos medios no mercado para efectos de valoracións tributarias

Se o ben que se van valorar forma parte do ámbito obxectivo sinalado no artigo anterior, aplicarase ao devandito ben, o medio de comprobación de prezos medios no mercado previsto nesta orde. Só cando o ben que se vai valorar, a pesar de ser susceptible de formar parte do ámbito obxectivo, teña características especiais que inflúan significativamente no seu valor real, poderá ser valorado por algún dos restantes medios de comprobación de valores regulados no artigo 57.1 da Lei 53/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, de acordo co establecido nesta orde. Deberanse motivar suficientemente as razóns que xustifican a non utilización do medio de valoración de prezos medios de mercado.

TÍTULO III

Normativa técnica xeral aplicable aos procedementos de comprobación
de valor de bens inmobles

Artigo 9. Ámbito de aplicación

As regras establecidas neste título serán de aplicación potestativa ou referencial nas valoracións de bens inmobles situados en Galicia, no ámbito das competencias de aplicación de tributos da comunidade autónoma, cando o valor pretendido como obxectivo sexa o valor real.

Artigo 10. Definicións.

1. Valor real:

É o valor de mercado para o uso óptimo do ben inmoble.

2. Valor de mercado:

Valor de mercado é a cantidade estimada pola cal, na data de valoración, se trocaría voluntariamente un activo entre un comprador e un vendedor nunha transacción libre, despois dunha comercialización axeitada en que cada unha das partes actuou experimentada e prudentemente e sen coacción (definición contida no artigo 49 da Directiva europea 91/674/CE, adóptase a definición sinalada na Norma europea de valoración (NEV) 4.03.5, establecida coa Comisión de Normas Internacionais de Valoración (IVSC International Valuation Standars Comittee).

3. Uso óptimo:

Maior e mellor uso (uso óptimo) é o uso máis probable, financeiramente factible e adecuadamente xustificado que se fai dun ben dentro da súas posibilidades físicas e legais e que dá como resultado o maior valor do ben valorado (definición proposta pola IVSC)

4. Valorar:

É o proceso que establece o valor dun ben segundo as súas calidades e respecto a un lugar e a un tempo determinados.

A valoración refírese, no ámbito presente, ao dereito de propiedade, entendido como o posuír, gozar e dispoñer do ben fronte ao resto da sociedade.

Artigo 11. Proceso de valoración

1. O proceso de valoración de inmobles consta de tres fases procedementais:

1.1. Identificación: establecemento das condicións obxectivas referentes a datos físicos, xurídicos ou económicos que afecten ou poidan afectar o ben inmoble. A identificación do ben inmoble comprenderá, polo menos:

a) Referencia temporal: data a que está referida a valoración.

b) Referencia espacial: localización xeográfica do ben.

c) Referencia nominal: nomeamento convencional do ben (identificativo fronte aos demais).

d) Referencia atributiva: características ou atributos do ben relevantes na súa valoración.

1.2. Aplicación dun criterio: establecemento dos criterios que sirvan de soporte racional-obxectivo á valoración. Os criterios de uso máis estendido son:

a) Valor medio de mercado: os métodos que teñen por obxectivo a fixación do valor medio de mercado son os chamados de comparación hipotética. Baséanse na selección dunha serie de comparables e, partindo delas, farase un cálculo de base estatística que busque valores media. A súa aplicación preferente será cando o obxectivo sexa unha estimación, proxección ou indemnización e, debido á súa forte compoñente indutiva (partindo do particular indúcese o xeral), requirirá intervención facultativo-pericial.

b) Valor de venda: os métodos que teñen por obxectivo a fixación do valor de venda son os chamados de comparación real. Baséanse en facer unha estimación partindo de prezos de vendas anteriores do mesmo ben ou en transaccións realizadas para o mesmo ben para distintos efectos (hipotecas, poxas, escrituras, particións etc.). A súa aplicación preferente será no caso de dispoñermos de antecedentes de vendas ou de transaccións cuxo importe é coñecido ou público. Se a aplicación dos valores for directa, sen estimacións subxectivas, este método non requirirá da intervención dun técnico.

c) Valor de custo: os métodos que teñen por obxectivo a fixación do valor de custo baséanse en analizar os factores que compoñen o prezo do produto inmobiliario, basicamente solo, construción e gastos-beneficios. Nestes métodos predomina a compoñente dedutiva (analítica) e son eficaces cando se trata de obxectivar ao máximo o procedemento de valoración, deixando para cálculos indutivos o estritamente necesario, normalmente a valoración do compoñente solo polo método residual. Este valor representa o custo de reposición, reprodución actual ou substitución por ben semellante, detraendo do dito custo o conxunto de depreciacións polo paso do tempo, estado de conservación, obsolescencia ou externalidades económicas. Dado que representa o maior intento de obxectivación do valor, este concepto de valor preséntase como idóneo para compoñer relacións tabuladas de prezos para a súa aplicación sistematizada por persoal non facultativo.

d) Valor de renda: os métodos que teñen por obxectivo a fixación do valor por actualización ou capitalización das rendas reais ou potenciais que se asignan a unha propiedade inmoble. Estes métodos parecen ser aconsellables ao tratarse de locais en explotación económica ou ben de bens inmobles dirixidos ao mercado de alugueres.

1.3. Singularización: establecemento das condicións técnicas de ponderación. Dadas as especiais características dos bens inmobles en que o factor localización ten un peso importante e o feito de que cada localización é, pola súa natureza, única, o traballo estatístico de cálculo de valores media requirirá, en xeral, que o seu resultado se extrapole ao caso concreto, isto é, deberase optar por considerar o ben como encaixable dentro de valores media (se as súas características obedecen ao que se pode considerar normal, ou dentro da norma, desde o punto de vista construtivo, posicional-distributivo e económico) ou ben entrar nun proceso de singularización da valoración que poderá levar a cabo mediante a aplicación de coeficientes de ponderación que recollan a variabilidade do valor en función das características particulares do ben. Este proceso de singularización pódeo facer de oficio a Administración cando teña constancia da existencia da singularidade ou por requirimento do administrado mediante o sinalamento da súa presenza. En calquera caso, a Administración poderá aplicar o correspondente coeficiente que recolla o feito singular posto de manifesto sen necesidade de intervención dun facultativo, sempre que o valor do coeficiente estea parametrizado segundo esta normativa e que o recoñecemento da singularidade non contradiga o manifestado polo administrado. En caso contrario, requirirase intervención facultativa.

2. Para os efectos de ditames periciais, e con carácter potestativo, que deberá ser apoiado por unha decisión técnica do perito actuante ao elixir como idóneo un dos métodos de valoración previstos no artigo 11.2, incorpóranse a continuación normas específicas para as valoracións segundo os criterios de custo e de comparación hipotética.

Artigo 12. Normas reguladoras do procedemento de valoración por valor de custo

Norma 1: compoñentes analíticos do valor

De forma análoga ao procedemento establecido na lexislación sobre valoración catastral (Real decreto 1020/1993, do 25 de xuño) e na lexislación en materia de valoracións hipotecarias (Orde ECO 805/2003, do 27 de marzo), considérase o valor dun inmoble atendendo aos seus elementos analíticos (ou de custo) fundamentais: solo, construción e gastos/beneficios de promoción, corrixido, de ser o caso polos coeficientes de singularización que recollen a adaptación do valor a situacións ou características especiais e concretas do ben que poden ser aplicados de forma obxectiva por estar parametrizados segundo o disposto nesta normativa. Deste xeito, o valor dun inmoble sería o resultado de aplicar a seguinte fórmula:

Valor do inmoble= (VS + VC) x CM x CS x SC

Onde:

– VS é o valor do solo segundo a norma 2.

– VC é o valor da construción segundo as normas 3 a 6.

– CM é o coeficiente de mercado segundo a norma 7.

– CS son os coeficientes de singularización segundo as normas 8 a 15.

– SC é a superficie construída en m2.

Norma 2: solo

Considéranse tres formas de valorar o solo, tanto edificado como baleiro, segundo os compoñentes económicos do valor que sexan tomados como base para a valoración:

a) Solo con compoñentes de mercado urbanísticos: solo en que, pola súa clase e cualificación urbanística recoñecida no plan urbanístico de aplicación, no seu mercado se atende principalmente aos aproveitamentos urbanísticos. O valor que resulta será directamente proporcional ás edificabilidades permitidas polo planeamento ou realmente materializadas e inversamente proporcional aos gastos que se lle impoñan como contraprestación á edificación. O valor será o resultado de aplicar os rendementos económicos (valores de repercusión) que o mercado confire aos parámetros urbanísticos establecidos no planeamento. Os valores de repercusión obteranse logo de división do territorio de aplicación en zonas de similar apetencia inmobiliaria e, aplicando o método residual (obtendo residualmente o valor de repercusión do solo a partir de valores de venda coñecidos) aos valores contidos nos estudos de mercado dispoñibles, obterase o valor media en cada zona para os usos máis comúns (vivenda, comercial...). Estes valores zonais, así como o seu proceso de cálculo, serán accesibles aos administrados e poderán ser actualizados mediante a análise de estudos de mercado novos ou complementarios ou ben mediante actualizacións mediante os índices de variación de prezos publicados polas distintas administracións públicas ou por institucións especializadas. Poderanse establecer índices máis particulares que recollan diferenzas de valor intrazonais, isto é, diferenzas por rúa ou tramo de rúa, índices que poderán proceder de relatorios catastrais que os inclúan ou seren fixados mediante análises propias.

De acordo co sinalado no artigo 27.Catro do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, nas comprobacións de valor de inmobles polo medio consistente en ditame de perito da Administración, se este, no uso da súa pericia, decidise optar por métodos de valoración analíticos ou de custo, conforme os criterios xerais establecidos neste título e para os efectos de expresar a procedencia e o modo de determinación dos compoñentes do valor con suficiente xustificación, poderá tomar como referencia os distintos parámetros e coeficientes ou índices contidos nas táboas dos compoñentes ou valores básicos desta orde. Para os efectos de valoración de bens urbanos poderá utilizar os valores referenciais da construción e os coeficientes de mercado do anexo VIII, os valores referenciais de repercusión do solo por zonas e de garaxes do anexo IX e os coeficientes intrazonais por rúa ou tramo de rúa do anexo X. Da mesma forma, para os efectos de valoración de bens rústicos, poderá utilizar os valores básicos e expoñentes do anexo IV, así como os índices de cultivo, situación e acceso dos anexos V, VI e VII respectivamente.

Para aquelas zonas e usos en que na fixación dos prezos de mercado non se atenda de maneira cuantitativamente proporcional aos parámetros de edificabilidade establecidos no plan urbanístico senón que a apetencia da demanda teña máis en conta os compoñentes cualitativos (localización xeográfica, orientación, pendente, vistas, etc.), manténdose a edificabilidade real por baixo da permitida, poderá substituírse o cálculo residual pola elaboración de táboas de valores de solo unitarios que reflicten a súa variabilidade cualitativa: usos industriais, dotacións privadas, vivenda en núcleos rurais e outros similares situados en zonas de baixo grao de consolidación urbanística.

b) Solo con compoñentes de mercado rústico-pecuarios ou enerxético-industriais (plantas de explotación enerxética): solo en que o seu mercado atende de maneira preferente a rendementos procedentes do sector primario ou do enerxético-industrial. Este tipo de solo reflicte no seu valor un importante compoñente situacional: proximidade a vías de transporte, a núcleos de poboación, a zonas de costa, etc. O valor unitario neste tipo de solo considerarase composto dun valor de partida asignado a cada unidade territorial (concello ou comarca) que representa o valor dun predio rústico cunhas características agropecuarias básicas, é dicir, ás de menor produtividade que, en xeral, e dependendo do grao de urbanización ou explotación territorial do concello, serán un destino agrolóxico a monte baixo situado nunha parroquia ou lugar de pouco valor estratéxico e con acceso por un camiño de servidume. A este valor unitario aplicaránselle, segundo o caso concreto, tres factores correctores en función das tres variables que, como se viu, de forma máis firme determinan a variabilidade de valor: o cultivo ou destino agrolóxico real ou potencial, a localización xeográfica ou valor relativo da parroquia/lugar respecto do conxunto e o tipo de vía de acceso que posúe o predio. Os compoñentes do valor unitario mencionados, o valor de partida e os tres coeficientes correctores por cultivo, parroquia e acceso, serán parametrizados e accesibles aos interesados.

O valor unitario poderase obter a partir da seguinte ecuación:

Valor unitario = Valor básico x IC^EC x IP^EP x IA^EA, axustada mediante técnicas de regresión multivariante e en que:

– Valor básico é o valor de partida mencionado anteriormente, e é fixo para cada concello ou comarca.

– IC, IP e IA son os índices de cultivo, parroquia e acceso respectivamente (factores variables da ecuación regresión).

– EC, EP e EA son os expoñentes de cultivo, parroquia e acceso respectivamente (factores fixos para cada concello da ecuación regresión).

c) Solo con carencias ou limitacións de mercado: solo destinado a vías ou zonas comúns de cesión gratuíta sen dereito a aproveitamento urbanístico, a usos dotacionais públicos, solos rústicos con protección normativa ou presenza de infraestruturas cando esta impida a súa explotación ou cando se dean situacións equivalentes. Poderá asignárselles valor nulo (tratándose dunha cesión sen dereitos ou compensacións), un valor correspondente a unha edificabilidade simbólica (entre 0 e 0,2 m2/m2) ou un valor unitario correspondente ao cultivo rústico máis próximo ou similar, ou incluso valor negativo se se trata dunha cesión gravosa sen compensación.

Norma 3: construcións

Para a valoración das edificacións, pártese dun valor básico de construción para o uso estándar (vivenda) que recolla os custos totais de execución da obra (excluíndo o solo). Na fixación deste valor básico pártese da Orde EHA 1213/2005, do 26 de abril (ou anteriores segundo data de referencia da valoración), pola que se aproban os módulos para a determinación dos valores catastrais (MBC). Aplicarase o valor do módulo máis recentemente aprobado e, se procede, actualizarase na data de devindicación mediante un incremento anual que non supere o intervalo medio entre tramos sucesivos.

Na adopción de partida destes módulos catastrais e para os efectos de simplificación motivada polas escasas diferenzas de custo dos materiais e man de obra que se constatan entre as diferentes áreas xeográficas, consideraranse unicamente dous valores básicos de construción correspondentes a dúas categorías de concellos, os do grupo 1: compostos en xeral por concellos susceptibles de maior dinamismo no mercado inmobiliario, que adoptarán un valor non superior ao MBC2 actualizado; o resto dos concellos comporán o grupo 2: concellos do interior con dinámicas inmobiliarias e construtivas menos desenvolvidas, que adoptarán un valor non superior ao MBC4 actualizado.

Norma 4: coeficiente de uso

Este valor básico de construción poderá ser modificado nas seguintes porcentaxes:

– Reducido ata nun 50 % para usos que non requiran distribución interior (locais comerciais sen distribuír, garaxes, almacéns, etc.).

– Reducido ata nun 25 % para usos con equipamentos interiores reducidos (oficinas, naves comerciais, administrativos, etc.)

– Aumentado un 15 % no caso de tratarse de tipoloxías de vivenda unifamiliar, debido á maior repercusión de fachadas e cuberta sobre a unidade de superficie.

– Aumentado ata nun 50 % para usos hostaleiros, comerciais con distribución interior e, en xeral, para calquera uso que implique estándares construtivos ou materiais por encima da media que marca a calidade das vivendas protexidas.

Este coeficiente de uso simplificado poderá ser substituído polo homólogo correspondente do cadro de coeficientes do valor das construcións, regulado na norma 20 do Real decreto 1020/1993, do 25 de xuño, polo que se aproban as normas técnicas de valoración e o cadro marco de valores do solo e das construcións para determinar o valor catastral dos bens inmobles de natureza urbana.

Norma 5: coeficiente de antigüidade

Ao valor básico de construción corrixido segundo o uso aplicaráselle unha depreciación que recolla o envellecemento polo transcurso do tempo, mediante un coeficiente que obedece a unha lei de tipo logarítmico (progresivamente decrecente) cunha ratio de depreciación anual que deberá estar entre o 1 % e o 4 %. Poderanse aplicar ratios maiores (ata un 5 % anual) para usos que impliquen amortización inesperadamente forte das construcións (industrias especiais, instalacións provisionais, etc.).

Considerarase un límite máximo á depreciación por antigüidade, que recolla o valor residual dos materiais reciclables ou aproveitables para rehabilitación dun 30% do valor inicial da construción.

D = (1-r)^n

Onde D é a depreciación por antigüidade expresada en forma de coeficiente multiplicador, r é a ratio de depreciación anual e n o número de anos de antigüidade.

Este coeficiente de antigüidade simplificado poderá ser substituído polo homólogo correspondente do cadro do coeficiente H (antigüidade da construción) regulado na norma 13.1 do Real decreto 1020/1993, do 25 de xuño, polo que se aproban as normas técnicas de valoración e o cadro marco de valores do solo e das construcións para determinar o valor catastral dos bens inmobles de natureza urbana.

Norma 6: coeficiente de estado de conservación

Segundo o estado de conservación do inmoble e independentemente da súa antigüidade física, aplicaranse os seguintes coeficientes:

– Estado normal: coeficiente 1.

– Estado ruinoso: coeficiente 0,25.

– Estado malo: coeficiente 0,50.

– Estado regular: coeficiente 0,75.

– Estado bo-mellorado: coeficiente 1,25.

– Estado excelente-mellorado: coeficiente 1,50.

No caso de que se achegase declaración oficial expresa de ruína sobre o edificio, poderá asignarse á construción valor nulo.

Un estado de conservación deficiente do edificio (non normal para a idade correspondente) que non fose comunicado nin recollido na base de datos do Catastro, deberá ser acreditado e debidamente documentado polo interesado se se pretendese a aplicación do correspondente coeficiente.

Norma 7: coeficiente de mercado

Este coeficiente, tal e como é habitual nas valoracións inmobiliarias, é o resultado de expresar en forma de coeficiente multiplicador o binomio gastos máis beneficios de promoción.

Por norma xeral tomará o valor que lle asigna a normativa catastral = 1,4 (norma 16 do Real decreto 1020/1993, do 25 de xuño).

Para concellos do interior con dinámicas inmobiliarias e construtivas menos desenvolvidas, os referidos do grupo 2, poderase reducir este coeficiente ata 1,2.

Para bens inmobles en localizacións netamente rurais, onde a edificación leva a cabo por autoconstrución e sitos en zonas lonxe das áreas de influencia dos centros urbanos e da costa, poderase aplicar un coeficiente de mercado de valor neutro = 1.

Este coeficiente de mercado simplificado poderá ser substituído polo homólogo correspondente recollido no correspondente relatorio catastral e cuxo cálculo está regulado nas normas 15 e 16 do Real decreto 1020/1993, do 25 de xuño, polo que se aproban as normas técnicas de valoración e o cadro marco de valores do solo e das construcións para determinar o valor catastral dos bens inmobles de natureza urbana, e as modificacións destas normas incorporadas na disposición adicional primeira do Real decreto 1464/2007.

Norma 8: Singularización. Coeficiente de arrendamento

Se o ben inmoble estivese, na data de referencia da valoración, sometido a un arrendamento con contrato que inclúa cláusula de prórroga forzosa e duración indefinida, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que poderá adoptar un dos seguintes valores:

a) 0,7.

b) A media entre o valor resultante de actualizar (capitalizar) a renda neta e o valor de mercado sen ter en conta o arrendamento.

Norma 9: Singularización. Coeficiente de local interior

Se o ben inmoble posúe un uso para vivenda e abre todos os seus ocos exclusivamente a patio de luces (patio de parcela privado do edificio), isto é, se non dá á rúa ou patio de cuarteirón (patio compartido por varios edificios), e este feito provoca unha deficiente iluminación, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente de valor: 0,75.

Tratándose de solos edificables en cuarteirón consolidado, ás partes da parcela destinadas a patios interiores de parcela ou cuarteirón, non edificables en altura, poderáselles depreciar o seu valor con respecto ao da parte edificable en altura ata nun 90 % (coeficiente 0,1).

Norma 10: Singularización. Coeficiente de ascensor/planta

Se o ben inmoble posúe un uso para vivenda (vivenda, oficina, hostaleiro e similares), está situado nunha planta alta por encima da rasante da rúa e o edificio non está dotado, nin ten posibilidade de estalo, de instalación de ascensor, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que poderá adoptar un dos seguintes valores:

a) 0,85.

b) O correspondente a unha depreciación do 10% por cada planta completa (3 metros de altura) que sexa necesario subir desde o acceso á rúa. Non computan os tramos de altura inferior a unha planta que existan no portal ou zonas comúns.

Se trata de prazas de garaxe en sotos con rampla de acceso, con ou sen ascensor, poderase aplicar un índice que deprecia un 10 % o valor da praza para cada planta que se baixe desde a de soto 1º, cun límite do 30 % (planta soto 2º: coeficiente 0,9, soto 3º: coeficiente 0,8, sotos 4º e máis: coeficiente 0,7).

No caso de vivendas de edificios colectivos situadas en plantas baixas, poderase aplicar unha redución no valor do solo do 30 %.

Norma 11: Singularización. Coeficiente de tamaño de locais comerciais

Co fin de ter en conta o feito de que os locais comerciais necesitan ter fachada de acceso, que a relación entre a lonxitude desta e a superficie da local marca de xeito importante a súa valía e que canto máis pequeno é o local a relación fachada/superficie normalmente aumenta, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que poderá adoptar os seguintes valores:

a) Entre 100 e 200 m2 de superficie útil: non se aplica ponderación (locais estándar).

b) Ata 100 m2 de superficie útil: 2 % por cada 10 m2 de menos.

c) Entre 200 e 500 m2 de superficie útil: -2 % por cada 20 m2 de máis.

d) A partir de 500 m2 de superficie útil: -2 % por cada 100 m2 de máis (acumulable ao anterior).

Norma 12: Singularización. Coeficiente de desenvolvemento edificatorio

Se o ben que se vai valorar é un solo con compoñentes de mercado urbanísticos e en función do grao de desenvolvemento do proceso edificatorio que posúa no momento da valoración, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que poderá adoptar os seguintes valores:

a) Se tanto os trámites de xestión (licenzas, autorizacións, equidistribución, etc.) como as obras de urbanización/parcelación están sen terminar: coeficiente 0,7.

b) Se os trámites están terminados pero as obras non están avanzadas: coeficiente 0,8.

c) Se os trámites están terminados e as obras están avanzadas pero non terminadas: 0,9.

Todo iso sempre que a propiedade sexa transmitida no estado real de desenvolvemento e sen compromisos de asumir os custos restantes polo transmitente, caso este en que o desenvolvemento urbanizatorio se entenderá completado para efectos de valoración e, polo tanto, non procederá aplicar este coeficiente.

Norma 13: Singularización. Coeficiente de superficie mínima

Se o ben que se vai valorar é un solo con compoñentes de mercado urbanísticos e non ten a superficie mínima obrigatoria para ser edificado e precisa, por tanto, ser agrupado con outros predios, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que poderá adoptar os seguintes valores:

a) Se o predio non alcanza o 80 % da superficie mínima requirida: coeficiente 0,7.

b) Se o predio non alcanza o 90 % da superficie mínima requirida: coeficiente 0,8.

c) Se o predio non alcanza o 100 % da superficie mínima requirida: coeficiente 0,9.

Norma 14: Singularización. Coeficiente de forma

Se o ben que se vai valorar é un solo con compoñentes de mercado urbanísticos e posúe unha forma extremadamente irregular que impide a obtención dos rendementos normais, en comparación coas parcelas do contorno ou coa parcela óptima proposta polo planeamento, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que poderá adoptar os seguintes valores:

a) Se a irregularidade é ostensible: coeficiente 0,7.

b) Se a irregularidade é notable: coeficiente 0,8.

c) Se a irregularidade é apreciable: coeficiente 0,9.

Norma 15: Singularización. Coeficiente final

Se se dá algún dos seguintes casos, poderase aplicar un coeficiente final á valoración. A súa aplicación requirirá unha explicación que dea conta dos motivos que a fundamentan:

a) Se por proposta do administrado, ou derivado dunha inspección do ben, ou motivado pola posta de manifesto de aspectos físico-xurídico-económicos sobre o ben non tidos en conta na valoración e que afecten o seu valor de mercado, parece aconsellable ponderar (apreciar ou depreciar) o valor resultante na porcentaxe que corresponda.

Poderase incorporar a este coeficiente final de singularización o produto dos cinco coeficientes catastrais (J, K, L, M, N) regulados na norma 14 do mencionado Real decreto 1020/1993 sobre normativa técnica de valoración catastral.

b) Se fose necesario ou se xulgase conveniente adaptar o valor de mercado resultante a unha determinada normativa reguladora do procedemento valorador en calquera ámbito: lexislación sobre vivendas protexidas, sobre réxime do solo, expropiatoria, catastral, hipotecaria, etc.

Este coeficiente, normalmente expresado en forma de factor multiplicador, poderá ser tamén expresado, cando sexa preferible, en forma de factor aditivo (deducións para restar ou adicións para sumar) ou ben aplicado de ambas as formas simultaneamente.

A aplicación deste coeficiente deberá ser facultativa (realizada por técnico competente) cando a súa contía e os seus motivos non estean previamente establecidos noutras normativas.

Artigo 13. Normas reguladoras do procedemento de valoración segundo o criterio de comparación hipotética

Se o perito optase polo método de comparación, utilizaranse as mostras de mercado dispoñibles máis relevantes, sen que sexa exixible un número mínimo e considerando a súa proximidade á data de devindicación, a súa comparabilidade espacial na trama territorial e a súa similitude de uso e de situación xurídico-urbanística, e homoxeneizaranse en relación co inmoble que se pretende valorar.

O procedemento para seguir será similar ao que se establece no artigo 22 da Orde ECO/805/2003, do 27 de marzo, sobre normas de valoración de bens inmobles e de determinados dereitos para certas finalidades financeiras, coas seguintes puntualizacións:

1º) Os inmobles-testemuña que se usen como referentes xenéricos de comparación, independentemente dun estudo máis pormenorizado do propio perito actuante, proceden dos estudos de mercado adquiridos pola Axencia Tributaria de Galicia a diversas sociedades de taxación e tamén de datos sobre valores declarados polos contribuíntes á Administración. Dado que na mostra dispoñible existen testemuñas que poden diferir coa data de devindicación, acóutase a dita mostra eliminando todos aqueles que superen os 5 anos de intervalo (posteriores ou anteriores) ao ano de devindicación. A continuación, e para evitar a dispersión de valores, desprézanse aqueles que non estean comprendidos no intervalo definido pola media aritmética ± a desviación típica.

2º) Unha vez realizado este proceso, cada unha das testemuñas que compoñen a selección serán homoxeneizadas mediante a aplicación dos correspondentes coeficientes (de proceder a súa aplicación en cada caso) que representan as características máis significativas de cada testemuña, para lograr un valor estándar unitario (en €/m2) a novo na data de devindicación. Estes coeficientes descríbense a continuación.

a) Inverso do coeficiente de antigüidade do inmoble que serve como testemuña (1/Ca) que permite levar cada mostra a considerala nova na data de referencia. Deberase xustificar a súa procedencia.

b) Coeficiente de situación por rúa-tramo ou por parroquia-lugar (Cr), que permite, en caso de non dispoñer de suficientes testemuñas na mesma rúa (ou parroquia) de situación do inmoble para valorar, partir das sitas noutras rúas (ou parroquias) o máis próximas ou parecidas posible (cumprindo o número 1º do artigo 21 da Orde ECO/805/2003 anteriormente sinalada para a mostra utilizada). Este coeficiente determinarase comparando inmobles estándar en cada unha das rúas (ou parroquias). Deberase xustificar a súa procedencia.

c) Coeficiente de actualización por data de cada testemuña (Cd), que permite ter en conta a inflación sufrida no intervalo entre a súa data de obtención e a de devindicación. Deberase xustificar a súa procedencia.

d) Inverso do coeficiente de planta en garaxes (1/Cp), que ten en conta a diferenza de valor en cada planta onde se sitúe a praza de garaxe, segundo o disposto na norma 10 do artigo 12 desta orde.

e) Inverso do coeficiente de superficie útil para locais comerciais (1/Cs), que permite ponderar a relación entre aquela e a lonxitude da fachada, segundo o disposto na norma 11 do artigo 12 desta orde.

3º) Unha vez calculado o valor estándar unitario (en €/m2) a novo na data de devindicación (valor de comparación), tómanse os coeficientes Ca, Cp e Cs que sexan de aplicación ao caso, e outros que se considere que poidan resultar necesarios, á vista da documentación que consta no expediente, para obter o valor real tendo en conta as características coñecidas nese momento, do inmoble que se vai valorar.

Artigo 14. Outros procedementos

Calquera outra metodoloxía técnica que decida utilizar o perito nos seus informes periciais deberá ser suficientemente xustificada ou acreditada, de forma que se cumpra a finalidade de obxectividade e imparcialidade que deben rexer na deontoloxía profesional de que os técnicos deben ser partícipes.

TÍTULO IV

Normas comúns

Artigo 15. Información sobre o valor dos inmobles que vaian ser obxecto de adquisición

1. Para os efectos establecidos no artigo 34.1.n) e 90 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, os interesados poderán coñecer o valor que a Administración tributaria asigna aos bens inmobles da seguinte forma:

a) Se se trata dos bens inmobles de natureza urbana incluídos no ámbito obxectivo do artigo 4, poderán calcular o devandito valor aplicando o correspondente coeficiente sobre o valor catastral na forma establecida na presente orde.

b) Se se trata dos bens inmobles de natureza rústica incluídos no ámbito obxectivo do artigo 7, poderán calcular o devandito valor mediante a obtención do prezo medio na forma establecida na presente orde.

c) Se se trata dun ben inmoble non incluído nos ámbitos obxectivos dos medios de comprobación sinalados nos dous puntos anteriores, mediante solicitude á Administración Tributaria de acordo co establecido no artigo 90 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e no artigo 69 do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.

2. Para estes efectos, a Administración tributaria poñerá á disposición dos obrigados tributarios na Oficina Virtual Tributaria unha ferramenta que forneza o valor real para efectos fiscais dun ben inmoble, cando se trate dos supostos a que se refiren os puntos a) e b) do número anterior.

3. De acordo co establecido no artigo 134.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, a Administración tributaria non procederá á comprobación de valores se os obrigados tributarios declarasen utilizando os valores resultantes da aplicación correcta desta orde. Isto non impedirá a comprobación dos elementos de feito e circunstancias manifestados polo obrigado tributario.

4. Se o valor declarado ou o prezo ou contraprestación pactada fosen superiores ao valor resultante desta orde, prevalecerá aquel de acordo co establecido nos artigos 18 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, e 46 do texto refundido da Lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1993, do 24 de setembro.

Artigo 16. Valoración de inmobles situados no territorio doutra comunidade autónoma

De conformidade co previsto no artigo 27.1 do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, para a estimación do valor real dos bens inmobles de natureza urbana radicados no territorio doutra comunidade autónoma, poderá aplicarse a metodoloxía técnica utilizada para o cálculo dos coeficientes multiplicadores e os coeficientes resultantes da dita metodoloxía aprobados e publicados pola comunidade autónoma en cuxo territorio radiquen os bens.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa

Habilítase a Dirección da Axencia Tributaria de Galicia para actualizar anualmente, mediante resolución, os anexos incluídos na presente orde, que se publicará no Diario Oficial de Galicia, así como para realizar cantas actuacións sexan necesarias en execución do disposto na presente orde, no ámbito da súa competencia.

Disposición final segunda. Modificación da Orde do 27 de xaneiro de 2014 pola que se regulan a subministración electrónica dos cartóns de bingo autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia e a presentación e o pagamento electrónico da taxa fiscal sobre o xogo do bingo

Modifícase a letra b) do punto 2 da disposición derradeira terceira da Orde do 27 de xaneiro de 2014 pola que se regulan a subministración electrónica dos cartóns de bingo autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia e a presentación e o pagamento electrónico da taxa fiscal sobre o xogo do bingo, que queda redactada como segue:

«b) A obrigación de empregar o método de estimación directa para a determinación da base impoñible, de acordo co establecido no artigo 7.6, non terá efectos durante os períodos impositivos dos anos 2014, 2015 e 2016».

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

A presente orde entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2016 e aplicarase aos feitos impoñibles dos impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e sobre sucesións e doazóns que se devindiquen desde o día de entrada en vigor.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2015

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I

Metodoloxía empregada para a obtención dos coeficientes multiplicadores
sobre o valor catastral

Para a obtención dos coeficientes multiplicadores do valor catastral implementouse unha análise comparativa dos valores catastrais vixentes en cada concello, procedentes dos valores establecidos na data de cada relatorio (documento catastral que recolle o procedemento de valoración colectiva, os valores zonificados do solo, os valores de construción aplicables e os distintos coeficientes actuantes), que produce efectos normalmente no exercicio seguinte ao da súa aprobación.

Estes valores prefixados para unha duración máxima estimada de 10 anos, que inclúen un coeficiente de referencia ao mercado (RM) de 0,5 (a partir da Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 14 de outubro de 1998, sobre a aprobación do módulo de valor M e do coeficiente RM e sobre modificación de relatorios de valores) e actualizables anualmente mediante un índice de referencia (vía leis de orzamentos ou a través dun coeficiente establecido para o efecto, segundo o disposto no artigo 32.2 do texto refundido da Lei do Catastro inmobiliario), puxéronse en relación contraditoria directa cos valores de mercado do momento presente, tras unha serie de axustes á baixa nos prezos inmobiliarios nos últimos anos.

Para utilizar como referente a información sobre o mercado máis actualizada, estudáronse os valores declarados polos contribuíntes nas transmisións de inmobles de 2015, así como os valores que figuran nas bases de datos consolidadas resultado dun pormenorizado estudo contrastante co propio mercado en cada núcleo urbano, barrio e rúa, así como un estudo analítico das distintas ofertas anunciadas nos medios de público acceso e os estudos de mercado máis recentes dispoñibles para a comparación obtidos de varias empresas especializadas con implantación en todo o territorio desta comunidade autónoma; do proceso resulta un valor comparativo que poida ser utilizado na hipótese de contraste.

a) Metodoloxía xeral.

O procedemento sinalado supón a realización dos procesos de cálculo seguintes:

1. Sinalar unha serie de bens que sirvan de testemuñas e cuxas referencias catastrais son coñecidas.

2. Cálculo do valor medio de mercado mediante a aplicación do método comparativo antes referido aos casos concretos seleccionados. Obtención da relación destes valores así obtidos cos valores catastrais vixentes.

3. Cálculo do coeficiente xeral de relación do valor real obtido co valor catastral para un concello, como unha media ponderada dos coeficientes obtidos no paso anterior correspondentes a bens que radican nese concello.

b) Cálculo do coeficiente multiplicador do valor catastral.

O coeficiente multiplicador do valor catastral (CMVC) obtense como cociente entre o valor medio de mercado VMM e o valor catastral VC correspondentes ao exercicio de devindicación:

CMVC = VMM / VC

Onde:

• CMVC: coeficiente polo que se debe multiplicar o valor catastral actualizado (correspondente ao exercicio de devindicación) para obter o valor real do ben inmoble.

• VMM: valor medio de mercado.

• VC: valor catastral correspondente ao exercicio de devindicación.

Para aqueles concellos que polo reducido tamaño das súas áreas urbanas, máis asimilables a núcleos rurais que a núcleos propiamente ditos, non puideron ser obxecto dunha análise en profundidade a nivel zonal, fixarase o seu coeficiente multiplicador do valor catastral (CMVC) mediante métodos estatísticos de regresión, tendo en conta aquelas variables que resulten máis significativas na relación entre valores catastrais e valores reais, como a data de redacción do relatorio correspondente, variables poboacionais e datos de renda dispoñible.

ANEXO II

Código
concello

Concello

Ano relatorio

Coeficiente sobre valor catastral

27001

Abadín

1988

1,9

15001

Abegondo

2003

1,2

36020

Agolada

1987

1,8

27002

Alfoz

1987

1.8

32001

Allariz

1999

1,6

15002

Ames

2004

1,3

32002

Amoeiro

2009

1,2

27003

Antas de Ulla

1988

1,7

15003

Aranga

2014

1,5

36001

Arbo

2007

1,1

15004

Ares

2006

1,9

32003

Arnoia, A

1989

1,6

15005

Arteixo

2007

1,1

15006

Arzúa

2012

1,1

32004

Avión

1989

1,6

36003

Baiona

1997

3

27004

Baleira

1993

1,5

32005

Baltar

1989

1,6

32006

Bande

1989

1,8

15007

Baña, A

2005

1,1

32007

Baños de Molgas

1985

2

27901

Baralla

1989

1,6

32008

Barbadás

2007

1

32009

Barco de Valdeorras , O

1995

1,6

27005

Barreiros

2000

1,6

36002

Barro

2012

1,3

32010

Beade

1989

1,5

32011

Beariz

1989

1,8

27006

Becerreá

1989

2,2

27007

Begonte

1989

1,6

15008

Bergondo

2013

1,4

15009

Betanzos

2007

1,1

32012

Blancos, Os

1989

1,6

32013

Boborás

1989

1,6

15010

Boimorto

2013

1,4

15011

Boiro

2007

1

32014

Bola, A

1989

1,6

32015

Bolo, O

1984

2

15012

Boqueixón

2001

1,6

27008

Bóveda

1988

1,9

15013

Brión

2005

1,1

36004

Bueu

1995

1,8

27902

Burela

2006

1

15014

Cabana de Bergantiños.

2006

1,1

15015

Cabanas

2008

2,3

36005

Caldas de Reis

2000

1,9

32016

Calvos de Randín.

1989

1,8

15016

Camariñas

1993

1,6

36006

Cambados

1997

2,7

15017

Cambre

2014

1,5

36007

Campo Lameiro

2006

1,1

36008

Cangas

1986

2,7

36009

Cañiza, A

2007

1,2

15018

Capela, A

2008

1,2

32018

Carballeda de Avia.

1989

1,6

32017

Carballeda de Valdeorras.

1997

1,7

27009

Carballedo

1988

1,7

32019

Carballiño, O

1989

1,4

15019

Carballo

2008

1

15901

Cariño

2004

1,2

15020

Carnota

2010

1,8

15021

Carral

1993

2,5

32020

Cartelle

1989

1,6

32022

Castrelo de Miño

1989

1,6

32021

Castrelo do Val.

2012

1,3

32023

Castro Caldelas

1995

1

27010

Castro de Rei

1989

1,8

27011

Castroverde

2009

1,2

36010

Catoira

2003

1

15022

Cedeira

2013

1,1

15023

Cee

2004

1,3

32024

Celanova

2001

1,6

32025

Cenlle

2013

1,4

15024

Cerceda

2004

1,8

36011

Cerdedo

2015

1,5

15025

Cerdido

2008

1,2

27012

Cervantes

1989

1,6

27013

Cervo

1987

2,2

32029

Chandrexa de Queixa

1985

2

27016

Chantada

1988

1,2

15027

Coirós

2005

1,1

32026

Coles

2006

1,1

15028

Corcubión

1993

2,1

27014

Corgo, O

1993

1,5

15029

Coristanco

2004

1,1

32027

Cortegada

2014

1,5

15030

Coruña, A

1996

2

27015

Cospeito

1989

1,8

36012

Cotobade

2013

1,4

36013

Covelo

2006

1,1

36014

Crecente

1988

1,9

32028

Cualedro

1989

1,8

15031

Culleredo

1993

2,3

36015

Cuntis

1986

1,9

15032

Curtis

2014

1,6

15033

Dodro

2013

1,4

36016

Dozón

1987

1,8

15034

Dumbría

1993

1,5

32030

Entrimo

2015

1,5

32031

Esgos

1985

2

36017

Estrada, A

1996

1,5

15035

Fene

2004

1,2

15036

Ferrol

2003

1,2

15037

Fisterra

2001

1,5

27017

Folgoso do Courel

1988

1,7

27018

Fonsagrada, A

1989

2,1

36018

Forcarei

2008

1,2

36019

Fornelos de Montes

2010

1,2

27019

Foz

1987

2,1

15038

Frades

1993

1,5

27020

Friol

1993

1,5

32033

Gomesende

1989

1,6

36021

Gondomar

1999

1,8

36022

Grove, O

1997

2,6

36023

Garda, A

1987

2

32034

Gudiña, A

1997

1,5

27022

Guitiriz

1993

1,9

27023

Guntín

1988

1,7

36901

Illa de Arousa , A

2004

1,6

27024

Incio, O

2010

1,2

32035

Irixo, O

1989

1,8

15039

Irixoa

2015

1,5

36024

Lalín

2003

1,2

36025

Lama, A

2014

1,5

27026

Láncara

1993

1,5

15041

Laracha, A

2005

1,2

32038

Larouco

1997

1,5

15040

Laxe

1989

2,3

32039

Laza

2013

1,4

32040

Leiro

2007

1,1

32041

Lobeira

1989

1,6

32042

Lobios

1989

1,8

27027

Lourenzá

2006

1

15042

Lousame

2008

1,2

27028

Lugo

1997

1,8

32043

Maceda

1985

1,1

15043

Malpica de Bergantiños.

2000

2,3

32044

Manzaneda

2006

1,1

15044

Mañón

1989

1,6

36026

Marín

1986

2,1

32045

Maside

1989

1,6

15045

Mazaricos

1993

1,7

36027

Meaño

2005

1,3

27029

Meira

1989

1,7

36028

Meis

2008

1,2

15046

Melide

1993

1

32046

Melón

2011

1,2

32047

Merca, A

1989

1,8

15047

Mesía

2014

1,5

32048

Mezquita, A

2004

1,1

15048

Miño

2003

1,2

36029

Moaña

2007

1

15049

Moeche

2013

1,4

36030

Mondariz

1995

1,5

36031

Mondariz-Balneario

1995

1,3

27030

Mondoñedo

2005

1

15050

Monfero

1995

1,7

27031

Monforte de Lemos

1995

1,2

32049

Montederramo

1997

1,5

32050

Monterrei

1989

1,8

27032

Monterroso

1988

1

36032

Moraña

2004

1

36033

Mos

1988

2,9

15051

Mugardos

2001

1,4

32051

Muíños

1989

1,8

27033

Muras

1995

1,7

15053

Muros

2013

1,9

15052

Muxía

2013

1,2

15054

Narón

2008

1,2

27034

Navia de Suarna

1989

1,6

15055

Neda

1993

1,7

15056

Negreira

2004

1,2

27035

Negueira de Muñiz

1989

1,6

36034

Neves, As

1988

1,7

36035

Nigrán

1993

1,7

27037

Nogais, As

1989

1,6

32052

Nogueira de Ramuín

1985

1,8

15057

Noia

2009

1,2

36036

Oia

2006

1,1

32053

Oímbra

1989

1,6

15058

Oleiros

1997

2

15059

Ordes

2013

1,8

15060

Oroso

2007

1

15061

Ortigueira

1995

1,4

32054

Ourense

2005

1

27038

Ourol

1985

1,8

27039

Outeiro de Rei

1993

1,5

15062

Outes

1993

1,1

15902

Oza-Cesuras

2005/2006

1,1

15064

Paderne

1995

1,5

32055

Paderne de Allariz

1985

1,8

32056

Padrenda

1989

1,8

15065

Padrón

2006

1

27040

Palas de Rei

1988

1

27041

Pantón

1988

1,7

32057

Parada de Sil

1997

1,5

27042

Paradela

2003

1,2

27043

Páramo, O

2003

1,2

27044

Pastoriza, A

1989

1,8

36037

Pazos de Borbén

2007

1,1

27045

Pedrafita do Cebreiro

1988

1,9

32058

Pereiro de Aguiar, O

1984

2

32059

Peroxa, A

1989

1,6

32060

Petín

2006

1,1

15066

Pino, O

2006

1,2

32061

Piñor

1989

1,6

32063

Pobra de Trives , A

1997

1,6

27047

Pobra do Brollón , A

1988

1,5

15067

Pobra do Caramiñal , A

2011

1

36041

Poio

2002

1,5

27046

Pol

1989

1,6

36043

Ponte Caldelas.

2007

1,4

36042

Ponteareas

2009

1,2

15068

Ponteceso

2006

1

36044

Pontecesures

2002

1

15069

Pontedeume

1989

2

32064

Pontedeva

1989

1,8

27048

Pontenova, A

1989

1,2

15070

Pontes de García Rodríguez, As

2002

1,1

36038

Pontevedra

2000

1,8

32062

Porqueira

1989

1,6

36039

Porriño, O

1985

2

36040

Portas

2013

1,4

15071

Porto do Son

2014

1,5

27049

Portomarín

2006

1,1

32065

Punxín

1989

1,6

32066

Quintela de Leirado

1989

1,8

27050

Quiroga

2006

1

27056

Rábade

2010

1,3

32067

Rairiz de Veiga

1989

1,8

32068

Ramirás

1989

1,6

36045

Redondela

2005

1,1

15072

Rianxo

2012

1,2

32069

Ribadavia

1989

1,9

27051

Ribadeo

1988

2,4

36046

Ribadumia

2003

1,5

27052

Ribas de Sil

2006

1,1

15073

Ribeira

2006

1,1

27053

Ribeira de Piquín

1989

1,6

32071

Riós

1989

1,6

27054

Riotorto

1989

1,8

36047

Rodeiro

1987

1,8

15074

Rois

2006

1,1

36048

Rosal, O

2003

1,3

32072

Rúa, A

1997

1,2

32073

Rubiá

2003

1,2

15075

Sada

1993

1,7

36049

Salceda de Caselas

1987

2,3

36050

Salvaterra de Miño

2013

1,1

27055

Samos

1988

1,9

32074

San Amaro

1989

1,6

32075

San Cibrao das Viñas

2008

1,4

32076

San Cristovo de Cea.

1989

1,8

15076

San Sadurniño

1995

1,5

32070

San Xoán de Río

2003

1,2

32077

Sandiás

2010

1,2

15077

Santa Comba

2004

1

15078

Santiago de Compostela

2009

1,2

15079

Santiso

1995

1,5

36051

Sanxenxo

2014

1,4

32078

Sarreaus

1989

1,6

27057

Sarria

1985

1,8

27058

Saviñao, O

2003

1,1

36052

Silleda

1988

1,7

27059

Sober

1988

1,9

15080

Sobrado

2013

1,4

15081

Somozas, As

2008

1,2

36053

Soutomaior

1988

2,8

27060

Taboada

2000

1,4

32079

Taboadela

1989

1,8

32080

Teixeira, A

2007

1,1

15082

Teo

1993

1,1

32081

Toén

1984

2

36054

Tomiño

2008

1,6

15083

Toques

2010

1,2

15084

Tordoia

1993

1,7

15085

Touro

2013

1,4

27061

Trabada

1988

1,7

32082

Trasmiras

1989

1,8

15086

Trazo

2006

1,1

27062

Triacastela

1988

1,9

36055

Tui

1995

1,7

15088

Val do Dubra

2001

1,3

27063

Valadouro, O

2004

1,6

15087

Valdoviño

1993

1,9

36056

Valga

2012

1,3

15089

Vedra

2010

1,2

32083

Veiga, A

1989

1,6

32084

Verea

1989

1,8

32085

Verín

1989

1,8

32086

Viana do Bolo

1989

2,1

27064

Vicedo, O

2005

1,1

36057

Vigo

1989

3

36059

Vila de Cruces

2001

1

36058

Vilaboa

1988

1,7

36060

Vilagarcía de Arousa

2013

2

27065

Vilalba

1989

1,9

32087

Vilamarín

1989

1,8

32088

Vilamartín de Valdeorras

1997

1,5

36061

Vilanova de Arousa

1995

1,3

32089

Vilar de Barrio

1989

1,6

32090

Vilar de Santos

2007

1,1

32091

Vilardevós

1989

1,8

32092

Vilariño de Conso

2004

1,1

15091

Vilarmaior

2008

1,2

15090

Vilasantar

2005

1,1

15092

Vimianzo

1993

1

27066

Viveiro

1995

1,8

27021

Xermade

2005

1,1

32032

Xinzo de Limia

2006

1,1

27025

Xove

1987

2

32036

Xunqueira de Ambía.

1989

1,6

32037

Xunqueira de Espadanedo

1985

2

15093

Zas

2013

1

ANEXO III

Normativa técnica en aplicación de prezos medios no mercado

Os criterios de obxectividade que subxacen á utilización de prezos medios no mercado como medio de valoración establecido no artigo 57.1.c) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, fanos candidatos a ser equiparados ao criterio xenérico de valoración por valor de custo, xa recollido na normativa técnica xeral, polo cal se procede neste anexo a adecuar o contido da dita normativa ás especiais características que presenta o medio de valoración consistente en prezos medios no mercado.

Norma 1. Compoñentes analíticos do valor

Dado que o ámbito de aplicación deste medio se restrínxe aos solos de natureza rústica, o único compoñente que se debe ter en conta será o propio valor do solo.

Se se debesen ter en conta outros compoñentes como voo en forma de plantacións ou acúmulos de material biolóxico (leña, arboredo, etc.), construcións fixas ou temporais, muros de peche, portóns de acceso, depósitos, pozos, urbanización interior, iluminación, instalacións e calquera outro elemento relacionado co solo que lle serve de soporte de forma estable que forme parte do inmoble, valoraranse de forma independente mediante o ditame pericial correspondente.

Norma 2. Solo

O ámbito de aplicación restrínxese ao do solo con compoñentes de mercado rústico-pecuarios ou enerxético-industriais (plantas de explotación enerxética) que foi definido na normativa técnica: solo en cuxo mercado atende de maneira preferente a rendementos procedentes do sector primario ou do enerxético-industrial. Este tipo de solo reflicte no seu valor un importante compoñente situacional: proximidade a vías de transporte, a núcleos de poboación, a zonas de costa, etc. O valor unitario neste tipo de solo considerarase composto dun valor de partida asignado a cada unidade territorial (concello ou comarca) que representa o valor dun predio rústico cunhas características agropecuarias básicas, é dicir, as de menor produtividade que, en xeral, e dependendo do grao de urbanización ou explotación territorial do concello, serán un destino agrolóxico a monte baixo situada nunha parroquia ou lugar de pouco valor estratéxico e con acceso por un camiño de servidume. A este valor unitario aplicaránselle, segundo o caso concreto, tres factores correctores en función das tres variables que, como se viu, de forma máis firme determinan a variabilidade de valor: o cultivo ou destino agrolóxico real ou potencial, a localización xeográfica ou valor relativo da parroquia/lugar respecto do conxunto e o tipo de vía de acceso que posúe o predio. O valor unitario obterase a partir da seguinte ecuación:

Valor unitario = valor básico x IC^EC x IP^EP x IA^EA, axustada mediante técnicas de regresión multivariante e na cal:

– Valor básico é o valor de partida mencionado anteriormente, e é fixo para cada concello ou comarca (anexo IV: valor básico rústico).

– IC, IP e IA son os índices de cultivo, parroquia e acceso respectivamente (factores variables da ecuación regresión – anexos V, VI e VII respectivamente).

– EC, EP e EA son os expoñentes de cultivo, parroquia e acceso respectivamente (factores fixos para cada concello da ecuación regresión – anexo IV-).

Se para un mesmo terreo, consistente nun único predio rexistral (ou unha unidade xurídica de propiedade, caso de non constar no correspondente rexistro) coexistisen varias potencialidades de cultivo diferentes, o valor total calcularase como suma dos valores parciais de cada parte. O acceso común ao conxunto do predio considérase compartido pola totalidade das partes, aínda que só abra a unha das estremas dun dos sub-predios.

No caso de terreos en que unha desas partes teña unha cualificación urbanística de solo urbano (en calquera das súas categorías como consolidado ou sen consolidar) ou solo urbanizable delimitado (programado) ou solo urbanizable en xeral en que se iniciou o proceso xestor e xa se fixou un aproveitamento urbanístico en forma de edificabilidades e usos, a parte rústica do predio poderase valorar independentemente por medio da presente orde, sumando o seu valor parcial ao da parte urbana ou urbanizable, que deberá incorporarse por medio do ditame pericial correspondente.

Norma 3. Definicións

1. Accesos

a) Acceso interior: correspóndese con aqueles casos en que os predios teñen acceso a través de servidumes de paso a través das estremeiras ou se carecen de acceso.

b) Carreiro: pista sen asfaltar, que non conta con ningún firme granular para mellorar as súas características de soporte nin con cunetas.

c) Camiño sen asfaltar: camiño cuxo largo permite o paso rodado, e que conta con firme de saburra ou similar ademais de cunetas. Inclúense os camiños bordeados de muros delimitadores.

d) Vía asfaltada: calquera das vías de titularidade municipal que conte cun firme asfáltico.

e) Estrada principal: resto das vías asfaltadas de titularidade estatal, autonómica ou provincial.

f) Núcleo poboado: calquera das vías pavimentadas accesibles que vertebran os núcleos rurais.

2. Cultivos:

a) Monte baixo: monte con ou sen especial protección cuxa vocación agroforestal non o fai idóneo para plantación arbórea.

b) Monte madeireiro: monte con ou sen especial protección con capacidade manifesta para soportar plantacións arbóreas.

c) Viña: terreos aptos para cultivo de vide. Só nos concellos onde se pode dar este cultivo.

d) Labradío: terreos con ou sen especial protección aptos para labradío ou prado.

e) Solo urbanizable sen desenvolver: solos cualificados como urbanizables polo planeamento urbanístico en que a xestión e/ou a urbanización pendentes impiden a súa valoración tendo en conta os aproveitamentos urbanísticos.

f) Solo de núcleo rural: o ocupado polos núcleos de poboación tradicionais ou de nova aparición cuxos criterios de delimitación se recollen na lexislación urbanística e nos planeamentos aprobados.

g) Solo rústico edificado: Solo edificado de facto, sen sentenza de derriba, en que a edificación está materializada (acabada ou en construción). A superficie afectada será a correspondente á unidade mínima requirida no núcleo rural máis próximo. O resto do predio valorarase co cultivo que lle corresponda. Poderase estender este tipo de cultivo aos terreos vacantes situados entre outros xa edificados, que formen parte dun conxunto de edificacións que comparten características de urbanización homoxéneas.

ANEXO IV

Precios medios de mercado de solo rústico e construción

Expoñentes de cultivo, parroquia e acceso

Concello

Código

Valor da construción Grupo

2014

Valor básico rústico

Expoñente de cultivo

Expoñente de lugar

Expoñente de acceso

Abegondo

15001

Grupo 2

550

1,35

0,77

0,62

0,77

Abadín

27001

Grupo 2

550

0,189

1,234

0,723

0,723

Agolada

36020

Grupo 2

550

0,234

1,293

0,93

0,93

Alfoz

27002

Grupo 2

550

0,207

1,234

0,723

0,723

Allariz

32001

Grupo 2

550

0,216

0,82

1,2

1,25

Ames

15002

Grupo 1

650

0,81

0,86

0,92

1,25

Amoeiro

32002

Grupo 2

550

0,225

0,82

1,2

1,25

Antas de Ulla

27003

Grupo 2

550

0,198

1,234

0,723

0,723

Aranga

15003

Grupo 2

550

0,333

0,84

0,84

1,17

Arbo

36001

Grupo 2

550

0,234

1,107

1,04

1,04

Ares

15004

Grupo 1

650

0,63

1,02

1,16

1,02

Arnoia (A)

32003

Grupo 2

550

0,18

0,82

1,2

1,25

Arteixo

15005

Grupo 1

650

1,8

1,05

1,23

1,18

Arzúa

15006

Grupo 2

550

0,324

0,91

0,91

1,26

Avión

32004

Grupo 2

550

0,135

0,91

0,854

1

Baiona

36003

Grupo 1

650

2,304

0,99

0,8

0,99

Baleira

27004

Grupo 2

550

0,117

1,083

1,083

0,632

Baltar

32005

Grupo 2

550

0,108

0,75

0,91

1,2

Bande

32006

Grupo 2

550

0,189

0,91

0,854

1,15

Baña (A)

15007

Grupo 2

550

0,369

1,11

1,11

1,11

Baños de Molgas

32007

Grupo 2

550

0,135

0,839

1,252

1,5

Baralla

27901

Grupo 2

550

0,153

1,234

0,723

0,723

Barbadás

32008

Grupo 1

650

0,369

0,82

1,2

1,25

Barco de Valdeorras (O)

32009

Grupo 1

650

0,306

0,9

1,15

1,21

Barreiros

27005

Grupo 1

650

0,252

1,014

1,231

1,25

Barro

36002

Grupo 2

550

0,504

0,94

0,94

0,94

Beade

32010

Grupo 2

550

0,198

0,82

1,2

1,25

Beariz

32011

Grupo 2

550

0,207

0,91

0,854

1,15

Becerreá

27006

Grupo 2

550

0,117

1,083

1,083

0,632

Begonte

27007

Grupo 2

550

0,207

1,234

0,723

0,723

Bergondo

15008

Grupo 1

650

1,8

0,593

0,93

1,2

Betanzos

15009

Grupo 1

650

0,9

0,75

0,75

1,19

Blancos (Os)

32012

Grupo 2

550

0,108

0,91

0,854

1,15

Boborás

32013

Grupo 2

550

0,216

0,91

0,854

1,15

Boimorto

15010

Grupo 2

550

0,315

1,07

1,07

1,07

Boiro

15011

Grupo 1

650

0,585

1,03

1,49

1,03

Bola (A)

32014

Grupo 2

550

0,135

0,839

1,252

1,2

Bolo (O)

32015

Grupo 2

550

0,081

1,1

0,653

1

Boqueixón

15012

Grupo 1

650

0,72

1,07

1,07

1,07

Bóveda

27008

Grupo 2

550

0,225

1,234

0,723

0,723

Brión

15013

Grupo 1

650

0,81

1,11

1,11

1,11

Bueu

36004

Grupo 1

650

1,44

1

1

1

Burela

27902

Grupo 1

650

0,432

1,014

1,231

0,79

Cabana de Bergantiños

15014

Grupo 2

550

0,36

0,85

1

1

Cabanas

15015

Grupo 1

650

0,9

1,02

1,16

1,02

Caldas de Reis

36005

Grupo 1

650

0,477

0,94

0,94

0,94

Calvos de Randín

32016

Grupo 2

550

0,063

0,75

0,91

1,2

Camariñas

15016

Grupo 1

650

0,54

1,1

0,89

0,89

Cambados

36006

Grupo 1

650

0,801

1,26

1,05

1,1

Cambre

15017

Grupo 1

650

1,8

1,05

1,23

1,18

Campo Lameiro

36007

Grupo 2

550

0,207

1,293

0,93

0,93

Cangas

36008

Grupo 1

650

1,593

1

1

1

Cañiza (A)

36009

Grupo 1

650

0,423

1,169

0,862

1,169

Capela (A)

15018

Grupo 2

550

0,234

1,071

0,803

0,803

Carballeda de Avia

32018

Grupo 2

550

0,144

0,839

1,252

1,2

Carballeda de Valdeorras

32017

Grupo 2

550

0,189

0,75

0,91

1,2

Carballedo

27009

Grupo 2

550

0,171

1,083

1,083

0,632

Carballiño (O)

32019

Grupo 2

550

0,351

0,9

1,15

1,21

Carballo

15019

Grupo 1

650

0,36

0,85

1

1,18

Cariño

15901

Grupo 1

650

0,288

1,11

0,97

1,11

Carnota

15020

Grupo 1

650

0,648

1,03

1,49

1,03

Carral

15021

Grupo 1

650

1,08

1,1

0,9

1,18

Cartelle

32020

Grupo 2

550

0,18

0,839

1,252

1,2

Castrelo de Miño

32022

Grupo 2

550

0,189

0,82

1,2

1,25

Castrelo do Val

32021

Grupo 2

550

0,18

0,75

0,91

1,2

Castro Caldelas

32023

Grupo 2

550

0,135

0,91

0,854

1

Castro de Rei

27010

Grupo 2

550

0,234

1,234

0,723

0,723

Castroverde

27011

Grupo 2

550

0,198

1,234

0,723

0,723

Catoira

36010

Grupo 2

550

0,414

0,94

0,94

0,94

Cedeira

15022

Grupo 1

650

0,324

1,11

0,97

1,11

Cee

15023

Grupo 1

650

0,549

1,1

0,89

0,89

Celanova

32024

Grupo 2

550

0,225

0,9

1,15

1,21

Cenlle

32025

Grupo 2

550

0,171

0,82

1,2

1,25

Cerceda

15024

Grupo 2

550

0,54

1

1

1,15

Cerdedo

36011

Grupo 2

550

0,171

1,293

0,93

0,93

Cerdido

15025

Grupo 2

550

0,396

1

1

1,27

Cervantes

27012

Grupo 2

550

0,081

1,109

1,109

0,889

Cervo

27013

Grupo 1

650

0,369

1,014

1,231

0,79

Chandrexa de Queixa

32029

Grupo 2

550

0,063

0,75

0,91

1,2

Chantada

27016

Grupo 2

550

0,234

1,014

1,231

0,79

Coirós

15027

Grupo 2

550

0,63

0,84

0,84

1,25

Coles

32026

Grupo 2

550

0,234

0,82

1,2

1,25

Corcubión

15028

Grupo 1

650

0,54

1,1

0,89

0,89

Corgo (O)

27014

Grupo 2

550

0,27

1,014

1,231

0,79

Coristanco

15029

Grupo 2

550

0,36

0,85

1

1

Cortegada

32027

Grupo 2

550

0,18

0,82

1,2

1

Coruña (A)

15030

Grupo 1

650

2,16

1

1

1,5

Cospeito

27015

Grupo 2

550

0,18

1,234

0,723

0,723

Cotobade

36012

Grupo 2

550

0,225

1,169

0,862

1,169

Covelo (O)

36013

Grupo 2

550

0,387

1,169

0,862

1,169

Crecente

36014

Grupo 2

550

0,387

1,169

0,862

1,169

Cualedro

32028

Grupo 2

550

0,18

0,839

1,252

1,2

Culleredo

15031

Grupo 1

650

1,8

0,9

0,9

1,2

Cuntis

36015

Grupo 2

550

0,351

0,792

0,792

1,112

Curtis

15032

Grupo 2

550

0,333

1,07

1,07

1,07

Dodro

15033

Grupo 2

550

0,72

0,99

0,99

0,81

Dozón

36016

Grupo 2

550

0,234

1,293

0,93

0,93

Dumbría

15034

Grupo 2

550

0,54

0,91

0,91

1,26

Entrimo

32030

Grupo 2

550

0,153

0,91

0,854

1,15

Esgos

32031

Grupo 2

550

0,234

0,82

1,2

1,25

Estrada (A)

36017

Grupo 1

650

0,405

0,792

0,92

1,152

Fene

15035

Grupo 1

650

0,585

1,34

1,14

1,34

Ferrol

15036

Grupo 1

650

0,54

1,34

1,14

1,34

Fisterra

15037

Grupo 1

650

0,54

1,1

0,89

0,89

Folgoso do Courel

27017

Grupo 2

550

0,081

1,109

1,109

0,889

Fonsagrada (A)

27018

Grupo 2

550

0,108

1,109

1,109

0,889

Forcarei

36018

Grupo 2

550

0,27

1,293

0,93

0,93

Fornelos de Montes

36019

Grupo 2

550

0,27

1,169

0,862

1,169

Foz

27019

Grupo 1

650

0,252

1,014

1,231

0,79

Frades

15038

Grupo 2

550

0,324

1,07

1,07

1,07

Friol

27020

Grupo 2

550

0,189

1,083

1,083

1,11

Gomesende

32033

Grupo 2

550

0,18

0,82

1,2

1

Gondomar

36021

Grupo 1

650

1,656

1,02

0,8

0,99

Grove (O)

36022

Grupo 1

650

1,161

1,08

1,2

1,25

Guarda (A)

36023

Grupo 1

650

0,66

1,142

1

0,9

Gudiña (A)

32034

Grupo 2

550

0,144

0,91

0,854

1

Guitiriz

27022

Grupo 2

550

0,225

1,234

0,723

0,723

Guntín

27023

Grupo 2

550

0,225

1,234

0,723

0,723

Illa de Arousa (A)

36901

Grupo 1

650

0,756

1,2

1

1,11

Incio (O)

27024

Grupo 2

550

0,135

1,083

1,083

0,632

Irixo (O)

32035

Grupo 2

550

0,198

1,1

0,653

1,2

Irixoa

15039

Grupo 2

550

0,513

0,84

0,84

1,17

Lalín

36024

Grupo 1

650

0,396

0,792

0,92

1,12

Lama (A)

36025

Grupo 2

550

0,225

1,169

0,862

1,169

Láncara

27026

Grupo 2

550

0,18

1,234

0,723

0,723

Laracha (A)

15041

Grupo 1

650

0,36

0,85

1

1

Larouco

32038

Grupo 2

550

0,189

0,82

1,2

1,25

Laxe

15040

Grupo 1

650

0,36

0,85

1

1

Laza

32039

Grupo 2

550

0,153

0,75

0,91

1,2

Leiro

32040

Grupo 2

550

0,171

0,82

1,2

1,25

Lobeira

32041

Grupo 2

550

0,153

0,91

0,854

1,15

Lobios

32042

Grupo 2

550

0,153

0,91

0,854

1,15

Lourenzá

27027

Grupo 2

550

0,288

1,234

0,723

0,723

Lousame

15042

Grupo 2

550

0,63

1,03

1,49

1,03

Lugo

27028

Grupo 1

650

0,315

0,837

1,154

1,154

Maceda

32043

Grupo 2

550

0,153

0,839

1,252

1,2

Malpica de Bergantiños

15043

Grupo 1

650

0,36

0,85

1

1

Manzaneda

32044

Grupo 2

550

0,081

0,75

0,91

1,2

Mañón

15044

Grupo 2

550

0,369

0,84

0,84

1,17

Marín

36026

Grupo 1

650

1,44

1

1

1

Maside

32045

Grupo 2

550

0,27

0,82

1,2

1,25

Mazaricos

15045

Grupo 2

550

0,333

1

1

1,27

Meaño

36027

Grupo 2

550

0,414

1,18

0,94

1,04

Meira

27029

Grupo 2

550

0,18

1,234

0,723

0,723

Meis

36028

Grupo 2

550

0,396

1,16

1,24

1

Melide

15046

Grupo 2

550

0,324

1,15

1,3

1,4

Melón

32046

Grupo 2

550

0,108

0,82

1,2

1,25

Merca (A)

32047

Grupo 2

550

0,207

0,839

1,252

1,2

Mesía

15047

Grupo 2

550

0,324

1,1

1,1

1,15

Mezquita (A)

32048

Grupo 2

550

0,072

0,75

0,91

1,2

Miño

15048

Grupo 1

650

1,62

0,94

0,85

1,14

Moaña

36029

Grupo 1

650

1,593

1

1

1

Moeche

15049

Grupo 2

550

0,585

1

1

1,27

Mondariz

36030

Grupo 1

650

0,549

1,169

0,862

1,169

Mondariz Balneario

36031

Grupo 1

650

0,7

1,169

0,862

0,91

Mondoñedo

27030

Grupo 2

550

0,189

1,234

0,723

0,723

Monfero

15050

Grupo 2

550

0,369

0,84

0,84

1,17

Monforte de Lemos

27031

Grupo 2

550

0,288

0,923

1,194

0,923

Montederramo

32049

Grupo 2

550

0,072

0,75

0,91

1,2

Monterrei

32050

Grupo 2

550

0,198

0,839

1,252

1,2

Monterroso

27032

Grupo 2

550

0,225

1,234

0,723

0,723

Moraña

36032

Grupo 2

550

0,306

1,169

0,862

1,169

Mos

36033

Grupo 1

650

0,945

0,8

0,94

1,21

Mugardos

15051

Grupo 1

650

0,63

1,34

1,14

1,34

Muíños

32051

Grupo 2

550

0,153

0,91

0,854

1,15

Muras

27033

Grupo 2

550

0,108

1,109

1,109

0,889

Muros

15053

Grupo 1

650

0,666

1,03

1,49

1,03

Muxía

15052

Grupo 1

650

0,54

1,1

0,89

0,89

Narón

15054

Grupo 1

650

0,63

1,34

1,14

1,34

Navia de Suarna

27034

Grupo 2

550

0,117

1,109

1,109

0,889

Neda

15055

Grupo 1

650

0,585

1,34

1,14

1,34

Negreira

15056

Grupo 1

650

0,324

1,11

1,11

1,11

Negueira de Muñiz

27035

Grupo 2

550

0,081

1,109

1,109

0,889

Neves (As)

36034

Grupo 2

550

0,18

1,107

1,04

1,04

Nigrán

36035

Grupo 1

650

1,989

0,99

0,76

0,99

Nogais (As)

27037

Grupo 2

550

0,081

1,109

1,109

0,889

Nogueira de Ramuín

32052

Grupo 2

550

0,189

0,91

0,854

1

Noia

15057

Grupo 1

650

0,72

1,03

1,49

1,03

Oia

36036

Grupo 2

550

0,828

0,86

0,86

0,99

Oímbra

32053

Grupo 2

550

0,198

0,839

1,252

1,2

Oleiros

15058

Grupo 1

650

2,16

0,9

1

1,3

Ordes

15059

Grupo 1

650

0,585

1,11

1,11

1,11

Oroso

15060

Grupo 1

650

0,585

1,11

1,11

1,11

Ortigueira

15061

Grupo 1

650

0,414

1,11

0,97

1,11

Ourense

32054

Grupo 1

650

0,855

0,82

1,2

1,25

Ourol

27038

Grupo 2

550

0,288

1,234

0,723

0,723

Outeiro de Rei

27039

Grupo 1

650

0,27

1,014

1,231

0,79

Outes

15062

Grupo 1

650

0,54

1,115

1,922

1,115

Oza-Cesuras

15902

Grupo 2

550

0,576

1

1

1,27

Paderne

15064

Grupo 2

550

0,576

0,8

0,8

1,14

Paderne de Allariz

32055

Grupo 2

550

0,144

0,82

1,2

1,25

Padrenda

32056

Grupo 2

550

0,189

0,82

1,2

1,25

Padrón

15065

Grupo 1

650

0,81

0,99

0,99

0,81

Palas de Rei

27040

Grupo 2

550

0,18

1,234

0,723

0,723

Pantón

27041

Grupo 2

550

0,216

1,234

0,723

0,723

Parada de Sil

32057

Grupo 2

550

0,081

1,1

0,653

1,2

Paradela

27042

Grupo 2

550

0,153

1,234

0,723

0,723

Páramo (O)

27043

Grupo 2

550

0,18

1,234

0,723

0,723

Pastoriza (A)

27044

Grupo 2

550

0,216

1,234

0,723

0,723

Pazos de Borbén

36037

Grupo 2

550

0,306

1,169

0,862

1,169

Pedrafita do Cebreiro

27045

Grupo 2

550

0,081

1,109

1,109

0,889

Pereiro de Aguiar (O)

32058

Grupo 2

550

0,414

0,82

1,2

1,25

Peroxa (A)

32059

Grupo 2

550

0,081

1,1

0,653

1,05

Petín

32060

Grupo 2

550

0,27

0,82

1,2

1,25

Pino (O)

15066

Grupo 2

650

0,54

0,94

0,94

0,94

Piñor

32061

Grupo 2

550

0,198

1,1

0,653

1,2

Pobra de Brollón (A)

27047

Grupo 2

550

0,189

1,234

0,723

0,723

Pobra de Trives (A)

32063

Grupo 2

550

0,135

0,91

0,854

1

Pobra do Caramiñal (A)

15067

Grupo 1

650

0,63

0,75

0,75

1,19

Poio

36041

Grupo 1

650

1,44

1

1

1

Pol

27046

Grupo 2

550

0,27

1,234

0,723

0,723

Ponteareas

36042

Grupo 1

650

0,414

0,792

1,2

1,182

Ponte Caldelas

36043

Grupo 1

650

0,234

1,169

0,862

1,169

Ponteceso

15068

Grupo 1

650

0,36

0,85

1

1

Pontecesures

36044

Grupo 1

650

0,45

0,8

0,94

1,21

Pontedeume

15069

Grupo 1

650

1,35

1,02

1,16

1,02

Pontedeva

32064

Grupo 2

550

0,18

0,82

1,2

1,25

Pontenova (A)

27048

Grupo 2

550

0,198

1,014

1,231

0,79

Pontes de García Rodríguez (As)

15070

Grupo 2

550

0,324

1,071

0,803

0,803

Pontevedra

36038

Grupo 1

650

1,44

1

1

1

Porqueira

32062

Grupo 2

550

0,135

0,839

1,252

1,2

Porriño (O)

36039

Grupo 1

650

0,999

0,8

0,94

0,92

Portas

36040

Grupo 2

550

0,423

1,11

1

1,18

Porto do Son

15071

Grupo 1

650

0,54

1,03

1,49

1,03

Portomarín

27049

Grupo 2

550

0,207

1,234

0,723

0,723

Punxín

32065

Grupo 2

550

0,27

0,82

1,2

1,25

Quintela de Leirado

32066

Grupo 2

550

0,144

0,839

1,252

1,2

Quiroga

27050

Grupo 2

550

0,216

1,234

0,723

0,723

Rábade

27056

Grupo 2

550

0,225

0,79

1,231

1,014

Rairiz de Veiga

32067

Grupo 2

550

0,081

0,839

1,252

1,2

Ramirás

32068

Grupo 2

550

0,198

0,839

1,252

1,2

Redondela

36045

Grupo 1

650

1,01

0,8

1

0,95

Rianxo

15072

Grupo 1

650

0,81

1,03

1,49

1,03

Ribadavia

32069

Grupo 2

550

0,216

0,9

1,15

1,21

Ribadeo

27051

Grupo 1

650

0,225

1,014

1,231

0,79

Ribadumia

36046

Grupo 2

550

0,396

1,18

0,94

1,14

Ribas de Sil

27052

Grupo 2

550

0,216

1,234

0,723

0,723

Ribeira

15073

Grupo 1

650

0,63

1,11

0,84

1,11

Ribeira de Piquín

27053

Grupo 2

550

0,117

1,109

1,109

0,889

Riós

32071

Grupo 2

550

0,135

1,1

0,653

1

Riotorto

27054

Grupo 2

550

0,144

1,083

1,083

0,632

Rodeiro

36047

Grupo 2

550

0,234

1,293

0,93

0,93

Rois

15074

Grupo 2

550

0,63

0,98

0,98

0,98

Rosal (O)

36048

Grupo 2

550

0,369

1,145

1,04

1,15

Rúa (A)

32072

Grupo 2

550

0,288

0,9

1,15

1,21

Rubiá

32073

Grupo 2

550

0,207

0,75

0,91

1,2

Sada

15075

Grupo 1

650

1,98

0,75

0,75

1,19

Salceda de Caselas

36049

Grupo 2

550

0,441

0,94

0,94

0,94

Salvaterra de Miño

36050

Grupo 2

550

0,216

1,107

1,04

1,04

Samos

27055

Grupo 2

550

0,144

1,234

0,723

0,723

San Amaro

32074

Grupo 2

550

0,234

0,82

1,2

1,25

San Cibrao das Viñas

32075

Grupo 2

550

0,45

0,82

1,2

1,25

San Cristovo de Cea

32076

Grupo 2

550

0,252

0,839

1,252

1,2

San Sadurniño

15076

Grupo 2

550

0,585

1

1

1,27

San Xoán de Río

32070

Grupo 2

550

0,108

1,1

0,653

1

Sandiás

32077

Grupo 2

550

0,171

0,839

1,252

1,2

Santa Comba

15077

Grupo 2

550

0,324

0,99

0,99

0,81

Santiago de Compostela

15078

Grupo 1

650

0,81

1

1

1,25

Santiso

15079

Grupo 2

550

0,54

1,07

1,07

1,07

Sanxenxo

36051

Grupo 1

650

3,609

1

1

1

Sarreaus

32078

Grupo 2

550

0,135

0,839

1,252

1,2

Sarria

27057

Grupo 1

650

0,243

0,923

1,194

0,923

Saviñao (O)

27058

Grupo 2

550

0,198

1,234

0,723

0,723

Silleda

36052

Grupo 1

650

0,333

0,792

0,792

1,112

Sober

27059

Grupo 2

550

0,216

1,234

0,723

0,723

Sobrado

15080

Grupo 2

550

0,333

0,84

0,84

1,17

Somozas (As)

15081

Grupo 2

550

0,513

0,84

0,84

1,17

Soutomaior

36053

Grupo 1

650

0,6

0,94

0,94

0,94

Taboada

27060

Grupo 2

550

0,225

1,234

0,723

0,723

Taboadela

32079

Grupo 2

550

0,171

0,82

1,2

1,25

Teixeira (A)

32080

Grupo 2

550

0,081

1,1

0,653

1,2

Teo

15082

Grupo 1

650

0,81

0,86

0,86

1,13

Toén

32081

Grupo 2

550

0,225

0,839

1,252

1,2

Tomiño

36054

Grupo 1

650

0,369

1,117

1,04

1,112

Toques

15083

Grupo 2

550

0,252

1,07

1,07

1,07

Tordoia

15084

Grupo 2

550

0,324

1,11

1,11

1,11

Touro

15085

Grupo 2

550

0,54

1,07

1,07

1,07

Trabada

27061

Grupo 2

550

0,189

1,234

0,723

0,723

Trasmiras

32082

Grupo 2

550

0,135

0,839

1,252

1,2

Trazo

15086

Grupo 2

550

0,288

1,16

0,7

1,25

Triacastela

27062

Grupo 2

550

0,117

1,083

1,083

0,632

Tui

36055

Grupo 1

650

0,333

1,17

1,04

1,14

Val do Dubra

15088

Grupo 2

550

0,324

1,11

1,11

1,11

Valadouro (O)

27063

Grupo 2

550

0,207

1,234

0,723

0,723

Valdoviño

15087

Grupo 1

650

0,63

1,115

1,922

1,115

Valga

36056

Grupo 2

550

0,423

0,94

0,94

0,94

Vedra

15089

Grupo 2

550

0,72

0,94

0,94

0,94

Veiga (A)

32083

Grupo 2

550

0,144

0,75

0,91

1,2

Verea

32084

Grupo 2

550

0,144

1,1

0,653

1,2

Verín

32085

Grupo 2

550

0,234

0,9

1,15

1,21

Viana do Bolo

32086

Grupo 2

550

0,135

0,91

0,854

1

Vicedo (O)

27064

Grupo 1

650

0,369

1,234

0,723

0,723

Vigo

36057

Grupo 1

650

2,583

0,99

0,76

0,99

Vila de Cruces

36059

Grupo 2

550

0,288

0,792

0,792

1,112

Vilaboa

36058

Grupo 2

550

1,44

1

1

1

Vilagarcía de Arousa

36060

Grupo 1

650

1,305

0,88

1,3

1,22

Vilalba

27065

Grupo 2

550

0,234

1,014

1,231

0,79

Vilamarín

32087

Grupo 2

550

0,198

0,839

1,252

1,2

Vilamartín de Valdeorras

32088

Grupo 2

550

0,243

0,82

1,2

1,25

Vilanova de Arousa

36061

Grupo 1

650

0,774

1,2

1

1,11

Vilar de Barrio

32089

Grupo 2

550

0,072

0,839

1,252

1,2

Vilar de Santos

32090

Grupo 2

550

0,144

0,839

1,252

1,2

Vilardevós

32091

Grupo 2

550

0,081

1,1

0,653

1

Vilariño de Conso

32092

Grupo 2

550

0,063

0,75

0,91

1,2

Vilarmaior

15091

Grupo 2

550

0,351

0,77

0,62

0,77

Vilasantar

15090

Grupo 2

550

0,324

1,07

1,07

1,07

Vimianzo

15092

Grupo 1

650

0,585

0,91

0,91

1,26

Viveiro

27066

Grupo 1

650

0,432

0,923

1,194

0,923

Xermade

27021

Grupo 2

550

0,171

1,083

1,083

0,632

Xinzo de Limia

32032

Grupo 2

550

0,189

0,9

1,15

1,21

Xove

27025

Grupo 1

650

0,369

1,234

0,723

0,723

Xunqueira de Ambía

32036

Grupo 2

550

0,144

0,839

1,252

1,2

Xunqueira de Espadanedo

32037

Grupo 2

550

0,108

0,653

1,1

1,05

Zas

15093

Grupo 1

650

0,585

1,07

1,07

1,07

ANEXO V

Relación de cultivos de Galicia e índices

Concello

Código

Denominación código índice

Índice de cultivo

15001

MT

Monte baixo

0,2

15001

MM

Monte madeireiro

0,4

15001

V

Viña

1

15001

C

Labradío, prado

1,2

15001

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2

15001

SUN

Solo núcleo rural

6

15001

C0

Solo rústico edificado

6

15002

MT

Monte baixo

1

15002

MM

Monte madeireiro

1,4

15002

C

Labradío, prado

2

15002

V

Viña

2,2

15002

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15002

SUN

Solo núcleo rural

5

15002

C0

Solo rústico edificado

5

15003

MT

Monte baixo

1

15003

MM

Monte madeireiro

1,4

15003

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15003

C

Labradío, prado

3,5

15003

SUN

Solo núcleo rural

4

15003

C0

Solo rústico edificado

4

15004

MT

Monte baixo

1

15004

MM

Monte madeireiro

1,3

15004

C

Labradío, prado

2

15004

SUN

Solo núcleo rural

3,5

15004

C0

Solo rústico edificado

3,5

15004

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15005

MT

Monte baixo

1

15005

MM

Monte madeireiro

1,3

15005

C

Labradío, prado

2

15005

SUN

Solo núcleo rural

3,5

15005

C0

Solo rústico edificado

3,5

15005

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15006

MT

Monte baixo

1

15006

MM

Monte madeireiro

1,3

15006

C

Labradío, prado

2

15006

SUN

Solo núcleo rural

5

15006

C0

Solo rústico edificado

5

15006

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15007

MT

Monte baixo

1

15007

MM

Monte madeireiro

1,3

15007

C

Labradío, prado

2,5

15007

SUN

Solo núcleo rural

4

15007

C0

Solo rústico edificado

4

15007

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15008

MT

Monte baixo

1

15008

MM

Monte madeireiro

1,8

15008

C

Labradío, prado

3,5

15008

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15008

SUN

Solo núcleo rural

7

15008

C0

Solo rústico edificado

7

15009

MT

Monte baixo

0,8

15009

MM

Monte madeireiro

1

15009

C

Labradío, prado

1,5

15009

V

Viña

2

15009

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15009

SUN

Solo núcleo rural

5

15009

C0

Solo rústico edificado

5

15010

MT

Monte baixo

1,3

15010

MM

Monte madeireiro

1,5

15010

C

Labradío, prado

2,2

15010

SUN

Solo núcleo rural

2,5

15010

C0

Solo rústico edificado

2,5

15010

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15011

MT

Monte baixo

1

15011

MM

Monte madeireiro

1,5

15011

C

Labradío, prado

3

15011

V

Viña

3,3

15011

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15011

SUN

Solo núcleo rural

4,5

15011

C0

Solo rústico edificado

4,5

15012

MT

Monte baixo

1

15012

MM

Monte madeireiro

1,3

15012

C

Labradío, prado

2,2

15012

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15012

SUN

Solo núcleo rural

2,8

15012

C0

Solo rústico edificado

2,8

15013

MT

Monte baixo

1,2

15013

MM

Monte madeireiro

1,5

15013

C

Labradío, prado

2,2

15013

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15013

SUN

Solo núcleo rural

5

15013

C0

Solo rústico edificado

5

15014

MT

Monte baixo

1

15014

MM

Monte madeireiro

1,3

15014

C

Labradío, prado

2,5

15014

SUN

Solo núcleo rural

4

15014

C0

Solo rústico edificado

4

15014

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15015

MT

Monte baixo

1

15015

MM

Monte madeireiro

1,3

15015

C

Labradío, prado

2

15015

SUN

Solo núcleo rural

4

15015

C0

Solo rústico edificado

4

15015

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15016

MT

Monte baixo

1

15016

MM

Monte madeireiro

1,3

15016

C

Labradío, prado

2

15016

SUN

Solo núcleo rural

5

15016

C0

Solo rústico edificado

5

15016

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15017

MT

Monte baixo

1

15017

MM

Monte madeireiro

1,3

15017

C

Labradío, prado

2

15017

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15017

SUN

Solo núcleo rural

4,5

15017

C0

Solo rústico edificado

4,5

15018

MT

Monte baixo

0,8

15018

MM

Monte madeireiro

1,2

15018

C

Labradío, prado

2,2

15018

SUN

Solo núcleo rural

4

15018

C0

Solo rústico edificado

4

15018

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15019

MT

Monte baixo

1

15019

MM

Monte madeireiro

1,5

15019

C

Labradío, prado

2,8

15019

SUN

Solo núcleo rural

4

15019

C0

Solo rústico edificado

4

15019

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15020

MT

Monte baixo

1

15020

MM

Monte madeireiro

1,3

15020

C

Labradío, prado

2

15020

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15020

SUN

Solo núcleo rural

6

15020

C0

Solo rústico edificado

6

15021

MT

Monte baixo

1

15021

MM

Monte madeireiro

1,5

15021

C

Labradío, prado

2,4

15021

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,8

15021

SUN

Solo núcleo rural

4

15021

C0

Solo rústico edificado

4

15022

MT

Monte baixo

1

15022

MM

Monte madeireiro

1,5

15022

C

Labradío, prado

2,2

15022

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,2

15022

SUN

Solo núcleo rural

5

15022

C0

Solo rústico edificado

5

15023

MT

Monte baixo

1

15023

MM

Monte madeireiro

1,3

15023

C

Labradío, prado

2

15023

SUN

Solo núcleo rural

5

15023

C0

Solo rústico edificado

5

15023

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15024

MT

Monte baixo

1

15024

MM

Monte madeireiro

1,3

15024

C

Labradío, prado

2,5

15024

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15024

SUN

Solo núcleo rural

4

15024

C0

Solo rústico edificado

4

15025

MT

Monte baixo

1,1

15025

MM

Monte madeireiro

1,3

15025

C

Labradío, prado

2

15025

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,3

15025

SUN

Solo núcleo rural

4

15025

C0

Solo rústico edificado

4

15027

MT

Monte baixo

1

15027

MM

Monte madeireiro

1,3

15027

C

Labradío, prado

2,2

15027

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15027

SUN

Solo núcleo rural

3,3

15027

C0

Solo rústico edificado

3,3

15028

MT

Monte baixo

1

15028

MM

Monte madeireiro

1,3

15028

C

Labradío, prado

2

15028

SUN

Solo núcleo rural

5

15028

C0

Solo rústico edificado

5

15028

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15029

MT

Monte baixo

1

15029

MM

Monte madeireiro

1,3

15029

C

Labradío, prado

2,5

15029

SUN

Solo núcleo rural

4

15029

C0

Solo rústico edificado

4

15029

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15030

MT

Monte baixo

1

15030

MM

Monte madeireiro

1,4

15030

C

Labradío, prado

3

15030

SUN

Solo núcleo rural

6

15030

C0

Solo rústico edificado

6

15030

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

15031

MT

Monte baixo

1

15031

MM

Monte madeireiro

1,4

15031

C

Labradío, prado

1,6

15031

SUN

Solo núcleo rural

4,5

15031

C0

Solo rústico edificado

4,5

15031

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,5

15032

MT

Monte baixo

0,7

15032

MM

Monte madeireiro

1

15032

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15032

SUN

Solo núcleo rural

2,9

15032

C0

Solo rústico edificado

2,9

15032

C

Labradío, prado

3,9

15033

MT

Monte baixo

0,9

15033

MM

Monte madeireiro

1,4

15033

C

Labradío, prado

2,1

15033

V

Viña

2,2

15033

SUN

Solo núcleo rural

6

15033

C0

Solo rústico edificado

6

15033

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

15034

MT

Monte baixo

1

15034

MM

Monte madeireiro

1,3

15034

C

Labradío, prado

3

15034

SUN

Solo núcleo rural

5

15034

C0

Solo rústico edificado

5

15034

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15035

MT

Monte baixo

1

15035

MM

Monte madeireiro

1,3

15035

C

Labradío, prado

2

15035

SUN

Solo núcleo rural

3

15035

C0

Solo rústico edificado

3

15035

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15036

MT

Monte baixo

1

15036

MM

Monte madeireiro

1,5

15036

C

Labradío, prado

2,2

15036

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15036

SUN

Solo núcleo rural

4

15036

C0

Solo rústico edificado

4

15037

MT

Monte baixo

1

15037

MM

Monte madeireiro

1,3

15037

C

Labradío, prado

2

15037

SUN

Solo núcleo rural

5

15037

C0

Solo rústico edificado

5

15037

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15038

MT

Monte baixo

1

15038

MM

Monte madeireiro

1,5

15038

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15038

C

Labradío, prado

2,8

15038

SUN

Solo núcleo rural

3

15038

C0

Solo rústico edificado

3

15039

MT

Monte baixo

1

15039

MM

Monte madeireiro

1,3

15039

C

Labradío, prado

2,5

15039

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15039

SUN

Solo núcleo rural

4

15039

C0

Solo rústico edificado

4

15040

MT

Monte baixo

1

15040

MM

Monte madeireiro

1,3

15040

C

Labradío, prado

2,5

15040

SUN

Solo núcleo rural

4

15040

C0

Solo rústico edificado

4

15040

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15041

MT

Monte baixo

1

15041

MM

Monte madeireiro

1,3

15041

C

Labradío, prado

2,5

15041

SUN

Solo núcleo rural

4

15041

C0

Solo rústico edificado

4

15041

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15042

MT

Monte baixo

1

15042

MM

Monte madeireiro

1,7

15042

C

Labradío, prado

2,7

15042

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15042

SUN

Solo núcleo rural

4,5

15042

C0

Solo rústico edificado

4,5

15043

MT

Monte baixo

1

15043

MM

Monte madeireiro

1,3

15043

C

Labradío, prado

2,5

15043

SUN

Solo núcleo rural

4

15043

C0

Solo rústico edificado

4

15043

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15044

MT

Monte baixo

1

15044

MM

Monte madeireiro

1,5

15044

C

Labradío, prado

2

15044

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15044

SUN

Solo núcleo rural

5

15044

C0

Solo rústico edificado

5

15045

MT

Monte baixo

0,8

15045

MM

Monte madeireiro

1,1

15045

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,3

15045

C

Labradío, prado

3

15045

SUN

Solo núcleo rural

3,7

15045

C0

Solo rústico edificado

3,7

15046

MT

Monte baixo

1

15046

MM

Monte madeireiro

1,3

15046

C

Labradío, prado

2

15046

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15046

SUN

Solo núcleo rural

4

15046

C0

Solo rústico edificado

4

15047

MT

Monte baixo

1,2

15047

MM

Monte madeireiro

1,5

15047

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15047

C

Labradío, prado

2,8

15047

SUN

Solo núcleo rural

4

15047

C0

Solo rústico edificado

4

15048

MT

Monte baixo

1

15048

MM

Monte madeireiro

1,3

15048

C

Labradío, prado

2,2

15048

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,6

15048

SUN

Solo núcleo rural

4

15048

C0

Solo rústico edificado

4

15049

MT

Monte baixo

1,3

15049

MM

Monte madeireiro

1,3

15049

C

Labradío, prado

2

15049

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,3

15049

SUN

Solo núcleo rural

5

15049

C0

Solo rústico edificado

5

15050

MT

Monte baixo

1

15050

MM

Monte madeireiro

1,3

15050

C

Labradío, prado

2

15050

SUN

Solo núcleo rural

3

15050

C0

Solo rústico edificado

3

15050

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15051

MT

Monte baixo

1

15051

MM

Monte madeireiro

1,3

15051

C

Labradío, prado

2

15051

SUN

Solo núcleo rural

3

15051

C0

Solo rústico edificado

3

15051

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15052

MT

Monte baixo

1

15052

MM

Monte madeireiro

1,3

15052

C

Labradío, prado

2

15052

SUN

Solo núcleo rural

5

15052

C0

Solo rústico edificado

5

15052

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15053

MT

Monte baixo

1

15053

MM

Monte madeireiro

1,3

15053

C

Labradío, prado

2

15053

V

Viña

2,3

15053

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15053

SUN

Solo núcleo rural

6

15053

C0

Solo rústico edificado

6

15054

MT

Monte baixo

1

15054

MM

Monte madeireiro

1,3

15054

C

Labradío, prado

2

15054

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15054

SUN

Solo núcleo rural

8

15054

C0

Solo rústico edificado

8

15055

MT

Monte baixo

1

15055

MM

Monte madeireiro

1,7

15055

C

Labradío, prado

2

15055

SUN

Solo núcleo rural

3

15055

C0

Solo rústico edificado

3

15055

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15056

MT

Monte baixo

1

15056

MM

Monte madeireiro

1,4

15056

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15056

C

Labradío, prado

2,8

15056

SUN

Solo núcleo rural

3,5

15056

C0

Solo rústico edificado

3,5

15057

MT

Monte baixo

1

15057

MM

Monte madeireiro

1,5

15057

C

Labradío, prado

3

15057

V

Viña

3,3

15057

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15057

SUN

Solo núcleo rural

5

15057

C0

Solo rústico edificado

5

15058

MT

Monte baixo

0,4

15058

MM

Monte madeireiro

0,7

15058

C

Labradío, prado

2,2

15058

SUN

Solo núcleo rural

3,4

15058

C0

Solo rústico edificado

3,4

15058

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,5

15059

MT

Monte baixo

1

15059

MM

Monte madeireiro

1,3

15059

C

Labradío, prado

2,6

15059

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15059

SUN

Solo núcleo rural

5

15059

C0

Solo rústico edificado

5

15060

MT

Monte baixo

1

15060

MM

Monte madeireiro

1,6

15060

C

Labradío, prado

2,6

15060

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15060

SUN

Solo núcleo rural

4,5

15060

C0

Solo rústico edificado

4,5

15061

MT

Monte baixo

1

15061

MM

Monte madeireiro

1,3

15061

C

Labradío, prado

2

15061

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,2

15061

SUN

Solo núcleo rural

4

15061

C0

Solo rústico edificado

4

15062

MT

Monte baixo

0,8

15062

MM

Monte madeireiro

1,1

15062

C

Labradío, prado

1,7

15062

SUN

Solo núcleo rural

3

15062

C0

Solo rústico edificado

3

15062

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15064

MT

Monte baixo

0,8

15064

MM

Monte madeireiro

1

15064

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,6

15064

C

Labradío, prado

3

15064

V

Viña

3,3

15064

SUN

Solo núcleo rural

6

15064

C0

Solo rústico edificado

6

15065

MT

Monte baixo

0,9

15065

MM

Monte madeireiro

1,4

15065

C

Labradío, prado

2,4

15065

V

Viña

2,5

15065

SUN

Solo núcleo rural

6

15065

C0

Solo rústico edificado

6

15065

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

15066

MT

Monte baixo

1

15066

MM

Monte madeireiro

1,3

15066

C

Labradío, prado

3

15066

V

Viña

3,3

15066

SUN

Solo núcleo rural

4

15066

C0

Solo rústico edificado

4

15066

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15067

MT

Monte baixo

0,6

15067

MM

Monte madeireiro

1

15067

C

Labradío, prado

2,2

15067

V

Viña

2,4

15067

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15067

SUN

Solo núcleo rural

5

15067

C0

Solo rústico edificado

5

15068

MT

Monte baixo

1

15068

MM

Monte madeireiro

1,3

15068

C

Labradío, prado

2,5

15068

SUN

Solo núcleo rural

4

15068

C0

Solo rústico edificado

4

15068

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15069

MT

Monte baixo

1

15069

MM

Monte madeireiro

1,3

15069

C

Labradío, prado

2

15069

SUN

Solo núcleo rural

4

15069

C0

Solo rústico edificado

4

15069

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15070

MT

Monte baixo

0,8

15070

MM

Monte madeireiro

1,2

15070

C

Labradío, prado

3

15070

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15070

SUN

Solo núcleo rural

5

15070

C0

Solo rústico edificado

5

15071

MT

Monte baixo

1

15071

MM

Monte madeireiro

1,5

15071

C

Labradío, prado

3

15071

SUN

Solo núcleo rural

3,5

15071

C0

Solo rústico edificado

3,5

15071

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15072

MT

Monte baixo

1

15072

MM

Monte madeireiro

1,3

15072

C

Labradío, prado

2,3

15072

V

Viña

3,3

15072

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

15072

SUN

Solo núcleo rural

4,5

15072

C0

Solo rústico edificado

4,5

15073

MT

Monte baixo

1

15073

MM

Monte madeireiro

1,5

15073

C

Labradío, prado

2,4

15073

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,6

15073

V

Viña

2,6

15073

SUN

Solo núcleo rural

5

15073

C0

Solo rústico edificado

5

15074

MT

Monte baixo

1

15074

MM

Monte madeireiro

1,3

15074

C

Labradío, prado

2,5

15074

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,5

15074

SUN

Solo núcleo rural

5

15074

C0

Solo rústico edificado

5

15075

MT

Monte baixo

0,7

15075

MM

Monte madeireiro

1

15075

C

Labradío, prado

2,2

15075

SUN

Solo núcleo rural

3

15075

C0

Solo rústico edificado

3

15075

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15076

MT

Monte baixo

1,3

15076

MM

Monte madeireiro

1,3

15076

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,3

15076

C

Labradío, prado

3

15076

SUN

Solo núcleo rural

4,5

15076

C0

Solo rústico edificado

4,5

15077

MT

Monte baixo

0,9

15077

MM

Monte madeireiro

1,4

15077

C

Labradío, prado

3

15077

V

Viña

3

15077

SUN

Solo núcleo rural

5

15077

C0

Solo rústico edificado

5

15077

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15078

MT

Monte baixo

1

15078

MM

Monte madeireiro

1,3

15078

C

Labradío, prado

2,4

15078

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,6

15078

SUN

Solo núcleo rural

4,5

15078

C0

Solo rústico edificado

4,5

15079

MT

Monte baixo

1

15079

MM

Monte madeireiro

1,3

15079

C

Labradío, prado

2,2

15079

SUN

Solo núcleo rural

2,5

15079

C0

Solo rústico edificado

2,5

15079

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15080

MT

Monte baixo

1

15080

MM

Monte madeireiro

1,3

15080

C

Labradío, prado

2

15080

SUN

Solo núcleo rural

3

15080

C0

Solo rústico edificado

3

15080

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15081

MT

Monte baixo

1

15081

MM

Monte madeireiro

1,3

15081

C

Labradío, prado

2

15081

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15081

SUN

Solo núcleo rural

5,5

15081

C0

Solo rústico edificado

5,5

15082

MT

Monte baixo

1

15082

MM

Monte madeireiro

1,3

15082

C

Labradío, prado

3

15082

V

Viña

3,2

15082

SUN

Solo núcleo rural

6

15082

C0

Solo rústico edificado

6

15082

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

15083

MT

Monte baixo

1

15083

MM

Monte madeireiro

1,3

15083

C

Labradío, prado

2,2

15083

SUN

Solo núcleo rural

2,5

15083

C0

Solo rústico edificado

2,5

15083

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15084

MT

Monte baixo

1

15084

MM

Monte madeireiro

1,4

15084

C

Labradío, prado

2,6

15084

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15084

SUN

Solo núcleo rural

5

15084

C0

Solo rústico edificado

5

15085

MT

Monte baixo

1

15085

MM

Monte madeireiro

1,3

15085

C

Labradío, prado

2,2

15085

SUN

Solo núcleo rural

2,5

15085

C0

Solo rústico edificado

2,5

15085

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15086

MT

Monte baixo

1

15086

MM

Monte madeireiro

1,4

15086

C

Labradío, prado

2,5

15086

SUN

Solo núcleo rural

4

15086

C0

Solo rústico edificado

4

15086

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15087

MT

Monte baixo

1

15087

MM

Monte madeireiro

1,3

15087

C

Labradío, prado

2,2

15087

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3

15087

SUN

Solo núcleo rural

4

15087

C0

Solo rústico edificado

4

15088

MT

Monte baixo

1

15088

MM

Monte madeireiro

1,6

15088

C

Labradío, prado

3

15088

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15088

SUN

Solo núcleo rural

5

15088

C0

Solo rústico edificado

5

15089

MT

Monte baixo

1

15089

MM

Monte madeireiro

1,3

15089

C

Labradío, prado

3

15089

V

Viña

3,3

15089

SUN

Solo núcleo rural

4

15089

C0

Solo rústico edificado

4

15089

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15090

MT

Monte baixo

1

15090

MM

Monte madeireiro

1,3

15090

C

Labradío, prado

2,2

15090

SUN

Solo núcleo rural

2,5

15090

C0

Solo rústico edificado

2,5

15090

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15091

MT

Monte baixo

0,8

15091

MM

Monte madeireiro

1,2

15091

C

Labradío, prado

2,2

15091

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

15091

SUN

Solo núcleo rural

6

15091

C0

Solo rústico edificado

6

15092

MT

Monte baixo

1

15092

MM

Monte madeireiro

1,3

15092

C

Labradío, prado

2

15092

SUN

Solo núcleo rural

5

15092

C0

Solo rústico edificado

5

15092

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

15093

MT

Monte baixo

1

15093

MM

Monte madeireiro

1,3

15093

C

Labradío, prado

2

15093

SUN

Solo núcleo rural

2,5

15093

C0

Solo rústico edificado

2,5

15093

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

15901

MT

Monte baixo

1,2

15901

MM

Monte madeireiro

1,5

15901

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,2

15901

C

Labradío, prado

3

15901

SUN

Solo núcleo rural

5

15901

C0

Solo rústico edificado

5

15902

MT

Monte baixo

1

15902

MM

Monte madeireiro

1

15902

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,3

15902

C

Labradío, prado

2,6

15902

SUN

Solo núcleo rural

3

15902

C0

Solo rústico edificado

3

27001

MT

Monte baixo

1

27001

MM

Monte madeireiro

1,5

27001

C

Labradío, prado

3

27001

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

27001

SUN

Solo núcleo rural

5,5

27001

C0

Solo rústico edificado

5,5

27002

MT

Monte baixo

1,5

27002

MM

Monte madeireiro

1,5

27002

C

Labradío, prado

3

27002

SUN

Solo núcleo rural

6

27002

C0

Solo rústico edificado

6

27002

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27003

MT

Monte baixo

1

27003

MM

Monte madeireiro

1,5

27003

C

Labradío, prado

2,5

27003

SUN

Solo núcleo rural

6

27003

C0

Solo rústico edificado

6

27003

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27004

MT

Monte baixo

1

27004

MM

Monte madeireiro

1,7

27004

C

Labradío, prado

3,5

27004

SUN

Solo núcleo rural

7

27004

C0

Solo rústico edificado

7

27004

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27005

MT

Monte baixo

1

27005

MM

Monte madeireiro

1,4

27005

C

Labradío, prado

3

27005

SUN

Solo núcleo rural

7

27005

C0

Solo rústico edificado

7

27005

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27006

MT

Monte baixo

1

27006

MM

Monte madeireiro

1,7

27006

C

Labradío, prado

3,5

27006

SUN

Solo núcleo rural

7

27006

C0

Solo rústico edificado

7

27006

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27007

MT

Monte baixo

1

27007

MM

Monte madeireiro

1,5

27007

C

Labradío, prado

3

27007

SUN

Solo núcleo rural

6

27007

C0

Solo rústico edificado

6

27007

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27008

MT

Monte baixo

1

27008

MM

Monte madeireiro

1,5

27008

C

Labradío, prado

3

27008

SUN

Solo núcleo rural

6

27008

C0

Solo rústico edificado

6

27008

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27009

MT

Monte baixo

1

27009

MM

Monte madeireiro

1,7

27009

C

Labradío, prado

3,5

27009

SUN

Solo núcleo rural

7

27009

C0

Solo rústico edificado

7

27009

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27009

V

Viña

7,5

27010

MT

Monte baixo

1

27010

MM

Monte madeireiro

1,5

27010

C

Labradío, prado

3

27010

SUN

Solo núcleo rural

6

27010

C0

Solo rústico edificado

6

27010

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27011

MT

Monte baixo

1

27011

MM

Monte madeireiro

1,5

27011

C

Labradío, prado

3

27011

SUN

Solo núcleo rural

6

27011

C0

Solo rústico edificado

6

27011

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27012

MT

Monte baixo

1

27012

MM

Monte madeireiro

2

27012

C

Labradío, prado

4

27012

SUN

Solo núcleo rural

6

27012

C0

Solo rústico edificado

6

27012

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27013

MT

Monte baixo

1

27013

MM

Monte madeireiro

1,5

27013

C

Labradío, prado

3

27013

SUN

Solo núcleo rural

8

27013

C0

Solo rústico edificado

8

27013

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27014

MT

Monte baixo

1

27014

MM

Monte madeireiro

1,4

27014

C

Labradío, prado

3

27014

SUN

Solo núcleo rural

8

27014

C0

Solo rústico edificado

8

27014

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27015

MT

Monte baixo

1

27015

MM

Monte madeireiro

1,5

27015

C

Labradío, prado

3

27015

SUN

Solo núcleo rural

6

27015

C0

Solo rústico edificado

6

27015

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27016

MT

Monte baixo

1

27016

MM

Monte madeireiro

1,4

27016

C

Labradío, prado

2,5

27016

V

Viña

7

27016

SUN

Solo núcleo rural

8

27016

C0

Solo rústico edificado

8

27016

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27017

MT

Monte baixo

1

27017

MM

Monte madeireiro

1,5

27017

C

Labradío, prado

4

27017

SUN

Solo núcleo rural

8

27017

C0

Solo rústico edificado

8

27017

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27018

MT

Monte baixo

1

27018

MM

Monte madeireiro

2

27018

C

Labradío, prado

4

27018

SUN

Solo núcleo rural

6

27018

C0

Solo rústico edificado

6

27018

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27019

MT

Monte baixo

1

27019

MM

Monte madeireiro

1,4

27019

C

Labradío, prado

3

27019

SUN

Solo núcleo rural

6

27019

C0

Solo rústico edificado

6

27019

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27020

MT

Monte baixo

1

27020

MM

Monte madeireiro

1,7

27020

C

Labradío, prado

3,5

27020

SUN

Solo núcleo rural

7

27020

C0

Solo rústico edificado

7

27020

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27021

MT

Monte baixo

1

27021

MM

Monte madeireiro

1,7

27021

C

Labradío, prado

3,5

27021

SUN

Solo núcleo rural

7

27021

C0

Solo rústico edificado

7

27021

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27022

MT

Monte baixo

1

27022

MM

Monte madeireiro

1,5

27022

C

Labradío, prado

3

27022

SUN

Solo núcleo rural

6

27022

C0

Solo rústico edificado

6

27022

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27023

MT

Monte baixo

1

27023

MM

Monte madeireiro

1,5

27023

C

Labradío, prado

3

27023

SUN

Solo núcleo rural

6

27023

C0

Solo rústico edificado

6

27023

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27024

MT

Monte baixo

1

27024

MM

Monte madeireiro

1,5

27024

C

Labradío, prado

3

27024

SUN

Solo núcleo rural

7

27024

C0

Solo rústico edificado

7

27024

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27025

MT

Monte baixo

1

27025

MM

Monte madeireiro

1,6

27025

C

Labradío, prado

3

27025

SUN

Solo núcleo rural

6

27025

C0

Solo rústico edificado

6

27025

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27026

MT

Monte baixo

1

27026

MM

Monte madeireiro

1,5

27026

C

Labradío, prado

3

27026

SUN

Solo núcleo rural

6

27026

C0

Solo rústico edificado

6

27026

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27027

MT

Monte baixo

1

27027

MM

Monte madeireiro

1,5

27027

C

Labradío, prado

3

27027

SUN

Solo núcleo rural

6

27027

C0

Solo rústico edificado

6

27027

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27028

MT

Monte baixo

1

27028

MM

Monte madeireiro

1,6

27028

C

Labradío, prado

3,7

27028

SUN

Solo núcleo rural

7

27028

C0

Solo rústico edificado

7

27028

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27029

MT

Monte baixo

1

27029

MM

Monte madeireiro

2

27029

C

Labradío, prado

3

27029

SUN

Solo núcleo rural

6

27029

C0

Solo rústico edificado

6

27029

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27030

MT

Monte baixo

1

27030

MM

Monte madeireiro

1,5

27030

C

Labradío, prado

3

27030

SUN

Solo núcleo rural

6

27030

C0

Solo rústico edificado

6

27030

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27031

MT

Monte baixo

1

27031

MM

Monte madeireiro

1,7

27031

C

Labradío, prado

3

27031

V

Viña

4,2

27031

SUN

Solo núcleo rural

6,5

27031

C0

Solo rústico edificado

6,5

27031

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6,5

27032

MT

Monte baixo

1

27032

MM

Monte madeireiro

1,5

27032

C

Labradío, prado

2,5

27032

SUN

Solo núcleo rural

6

27032

C0

Solo rústico edificado

6

27032

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27033

MT

Monte baixo

1

27033

MM

Monte madeireiro

2,5

27033

C

Labradío, prado

4

27033

SUN

Solo núcleo rural

8

27033

C0

Solo rústico edificado

8

27033

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27034

MT

Monte baixo

1

27034

MM

Monte madeireiro

2

27034

C

Labradío, prado

4

27034

SUN

Solo núcleo rural

6

27034

C0

Solo rústico edificado

6

27034

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27035

MT

Monte baixo

1

27035

MM

Monte madeireiro

2

27035

C

Labradío, prado

4

27035

SUN

Solo núcleo rural

8

27035

C0

Solo rústico edificado

8

27035

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27037

MT

Monte baixo

1

27037

MM

Monte madeireiro

2

27037

C

Labradío, prado

4

27037

SUN

Solo núcleo rural

6

27037

C0

Solo rústico edificado

6

27037

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27038

MT

Monte baixo

1

27038

MM

Monte madeireiro

1,7

27038

C

Labradío, prado

2,2

27038

SUN

Solo núcleo rural

5,5

27038

C0

Solo rústico edificado

5,5

27038

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27039

MT

Monte baixo

1

27039

MM

Monte madeireiro

1,4

27039

C

Labradío, prado

3

27039

SUN

Solo núcleo rural

8

27039

C0

Solo rústico edificado

8

27039

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27040

MT

Monte baixo

1

27040

MM

Monte madeireiro

1,5

27040

C

Labradío, prado

3

27040

SUN

Solo núcleo rural

6

27040

C0

Solo rústico edificado

6

27040

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27041

MT

Monte baixo

1

27041

MM

Monte madeireiro

1,5

27041

C

Labradío, prado

2,3

27041

SUN

Solo núcleo rural

6

27041

C0

Solo rústico edificado

6

27041

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27041

V

Viña

6

27042

MT

Monte baixo

1

27042

MM

Monte madeireiro

1,5

27042

C

Labradío, prado

3

27042

V

Viña

3,5

27042

SUN

Solo núcleo rural

6

27042

C0

Solo rústico edificado

6

27042

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27043

MT

Monte baixo

1

27043

MM

Monte madeireiro

1,5

27043

C

Labradío, prado

3

27043

SUN

Solo núcleo rural

6

27043

C0

Solo rústico edificado

6

27043

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27044

MT

Monte baixo

1

27044

MM

Monte madeireiro

1,5

27044

C

Labradío, prado

2,5

27044

SUN

Solo núcleo rural

6

27044

C0

Solo rústico edificado

6

27044

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27045

MT

Monte baixo

1

27045

MM

Monte madeireiro

2

27045

C

Labradío, prado

4

27045

SUN

Solo núcleo rural

7

27045

C0

Solo rústico edificado

7

27045

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27046

MT

Monte baixo

1

27046

MM

Monte madeireiro

1,5

27046

C

Labradío, prado

3

27046

SUN

Solo núcleo rural

6

27046

C0

Solo rústico edificado

6

27046

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27047

MT

Monte baixo

1

27047

MM

Monte madeireiro

1,3

27047

C

Labradío, prado

3

27047

V

Viña

4

27047

SUN

Solo núcleo rural

5

27047

C0

Solo rústico edificado

5

27047

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27048

MT

Monte baixo

1

27048

MM

Monte madeireiro

1,4

27048

C

Labradío, prado

3

27048

SUN

Solo núcleo rural

7

27048

C0

Solo rústico edificado

7

27048

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27049

MT

Monte baixo

1

27049

MM

Monte madeireiro

1,5

27049

C

Labradío, prado

2,5

27049

V

Viña

4

27049

SUN

Solo núcleo rural

6

27049

C0

Solo rústico edificado

6

27049

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27050

MT

Monte baixo

1

27050

MM

Monte madeireiro

1,3

27050

C

Labradío, prado

3

27050

V

Viña

4

27050

SUN

Solo núcleo rural

5

27050

C0

Solo rústico edificado

5

27050

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27051

MT

Monte baixo

1

27051

MM

Monte madeireiro

1,4

27051

C

Labradío, prado

3

27051

SUN

Solo núcleo rural

7

27051

C0

Solo rústico edificado

7

27051

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

27052

MT

Monte baixo

1

27052

MM

Monte madeireiro

1,3

27052

C

Labradío, prado

3

27052

V

Viña

4

27052

SUN

Solo núcleo rural

5

27052

C0

Solo rústico edificado

5

27052

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27053

MT

Monte baixo

1

27053

MM

Monte madeireiro

2

27053

C

Labradío, prado

4

27053

SUN

Solo núcleo rural

6

27053

C0

Solo rústico edificado

6

27053

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27054

MT

Monte baixo

1

27054

MM

Monte madeireiro

1,7

27054

C

Labradío, prado

3

27054

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

27054

SUN

Solo núcleo rural

8

27054

C0

Solo rústico edificado

8

27055

MT

Monte baixo

1

27055

MM

Monte madeireiro

1,2

27055

C

Labradío, prado

3

27055

SUN

Solo núcleo rural

6

27055

C0

Solo rústico edificado

6

27055

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27056

MT

Monte baixo

1

27056

MM

Monte madeireiro

1,4

27056

C

Labradío, prado

3

27056

SUN

Solo núcleo rural

8

27056

C0

Solo rústico edificado

8

27056

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27057

MT

Monte baixo

1

27057

MM

Monte madeireiro

1,5

27057

C

Labradío, prado

3

27057

SUN

Solo núcleo rural

6,5

27057

C0

Solo rústico edificado

6,5

27057

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6,5

27058

MT

Monte baixo

1

27058

MM

Monte madeireiro

1,5

27058

C

Labradío, prado

2

27058

SUN

Solo núcleo rural

6

27058

C0

Solo rústico edificado

6

27058

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27058

V

Viña

6

27059

MT

Monte baixo

1

27059

MM

Monte madeireiro

1,5

27059

C

Labradío, prado

2,1

27059

SUN

Solo núcleo rural

6

27059

C0

Solo rústico edificado

6

27059

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27059

V

Viña

6

27060

MT

Monte baixo

1

27060

MM

Monte madeireiro

1,5

27060

C

Labradío, prado

2,5

27060

SUN

Solo núcleo rural

6

27060

C0

Solo rústico edificado

6

27060

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27060

V

Viña

7

27061

MT

Monte baixo

1

27061

MM

Monte madeireiro

1,5

27061

C

Labradío, prado

3

27061

SUN

Solo núcleo rural

6

27061

C0

Solo rústico edificado

6

27061

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27062

MT

Monte baixo

1

27062

MM

Monte madeireiro

1,7

27062

C

Labradío, prado

3,5

27062

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27062

SUN

Solo núcleo rural

7

27062

C0

Solo rústico edificado

7

27063

MT

Monte baixo

1,5

27063

MM

Monte madeireiro

1,5

27063

C

Labradío, prado

3

27063

SUN

Solo núcleo rural

6

27063

C0

Solo rústico edificado

6

27063

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27064

MT

Monte baixo

1

27064

MM

Monte madeireiro

1,7

27064

C

Labradío, prado

2

27064

SUN

Solo núcleo rural

6

27064

C0

Solo rústico edificado

6

27064

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27065

MT

Monte baixo

1

27065

MM

Monte madeireiro

1,4

27065

C

Labradío, prado

3

27065

SUN

Solo núcleo rural

8

27065

C0

Solo rústico edificado

8

27065

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

27066

MT

Monte baixo

1

27066

MM

Monte madeireiro

1,7

27066

C

Labradío, prado

4,2

27066

SUN

Solo núcleo rural

5,5

27066

C0

Solo rústico edificado

5,5

27066

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5,5

27901

MT

Monte baixo

1

27901

MM

Monte madeireiro

1,6

27901

C

Labradío, prado

3

27901

SUN

Solo núcleo rural

6

27901

C0

Solo rústico edificado

6

27901

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

27902

MT

Monte baixo

1

27902

MM

Monte madeireiro

1,4

27902

C

Labradío, prado

3

27902

SUN

Solo núcleo rural

8

27902

C0

Solo rústico edificado

8

27902

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32001

MT

Monte baixo

0,8

32001

MM

Monte madeireiro

1,5

32001

C

Labradío, prado

3

32001

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,6

32001

V

Viña

4,8

32001

SUN

Solo núcleo rural

5

32001

C0

Solo rústico edificado

5

32002

MT

Monte baixo

0,9

32002

MM

Monte madeireiro

1,2

32002

C

Labradío, prado

2,2

32002

V

Viña

2,3

32002

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32002

C0

Solo rústico edificado

4,2

32002

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32003

MT

Monte baixo

1

32003

MM

Monte madeireiro

1,5

32003

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32003

C

Labradío, prado

4,6

32003

V

Viña

4,8

32003

SUN

Solo núcleo rural

6

32003

C0

Solo rústico edificado

6

32004

MT

Monte baixo

1,2

32004

MM

Monte madeireiro

1,8

32004

C

Labradío, prado

3,5

32004

V

Viña

3,5

32004

SUN

Solo núcleo rural

8

32004

C0

Solo rústico edificado

8

32004

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32005

MT

Monte baixo

1

32005

MM

Monte madeireiro

1,5

32005

C

Labradío, prado

2

32005

V

Viña

3

32005

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32005

SUN

Solo núcleo rural

5,5

32005

C0

Solo rústico edificado

5,5

32006

MT

Monte baixo

1

32006

MM

Monte madeireiro

1,8

32006

C

Labradío, prado

3,5

32006

V

Viña

3,5

32006

SUN

Solo núcleo rural

8

32006

C0

Solo rústico edificado

8

32006

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32007

MT

Monte baixo

1

32007

MM

Monte madeireiro

1,8

32007

C

Labradío, prado

4,5

32007

SUN

Solo núcleo rural

5

32007

C0

Solo rústico edificado

5

32007

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32007

V

Viña

5

32008

MT

Monte baixo

0,9

32008

MM

Monte madeireiro

1,2

32008

C

Labradío, prado

2,2

32008

V

Viña

2,3

32008

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32008

C0

Solo rústico edificado

4,2

32008

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32009

MT

Monte baixo

1

32009

MM

Monte madeireiro

1,6

32009

C

Labradío, prado

4,5

32009

V

Viña

4,5

32009

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32009

SUN

Solo núcleo rural

6

32009

C0

Solo rústico edificado

6

32010

MT

Monte baixo

1

32010

MM

Monte madeireiro

1,5

32010

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32010

C

Labradío, prado

4,6

32010

V

Viña

4,8

32010

SUN

Solo núcleo rural

6

32010

C0

Solo rústico edificado

6

32011

MT

Monte baixo

1,2

32011

MM

Monte madeireiro

1,8

32011

C

Labradío, prado

3,5

32011

V

Viña

3,5

32011

SUN

Solo núcleo rural

8

32011

C0

Solo rústico edificado

8

32011

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32012

MT

Monte baixo

1,2

32012

MM

Monte madeireiro

1,8

32012

C

Labradío, prado

3,5

32012

V

Viña

3,5

32012

SUN

Solo núcleo rural

8

32012

C0

Solo rústico edificado

8

32012

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32013

MT

Monte baixo

1,2

32013

MM

Monte madeireiro

1,8

32013

C

Labradío, prado

3,5

32013

V

Viña

3,5

32013

SUN

Solo núcleo rural

8

32013

C0

Solo rústico edificado

8

32013

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32014

MT

Monte baixo

1

32014

MM

Monte madeireiro

1,2

32014

C

Labradío, prado

3

32014

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32014

V

Viña

5

32014

SUN

Solo núcleo rural

6

32014

C0

Solo rústico edificado

6

32015

MT

Monte baixo

1

32015

MM

Monte madeireiro

1,6

32015

C

Labradío, prado

3

32015

V

Viña

3

32015

SUN

Solo núcleo rural

6

32015

C0

Solo rústico edificado

6

32015

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32016

MT

Monte baixo

1

32016

MM

Monte madeireiro

1

32016

V

Viña

3

32016

C

Labradío, prado

3,2

32016

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32016

SUN

Solo núcleo rural

6

32016

C0

Solo rústico edificado

6

32017

MT

Monte baixo

1

32017

MM

Monte madeireiro

1,5

32017

V

Viña

3

32017

C

Labradío, prado

3,2

32017

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32017

SUN

Solo núcleo rural

6

32017

C0

Solo rústico edificado

6

32018

MT

Monte baixo

1

32018

MM

Monte madeireiro

1,8

32018

C

Labradío, prado

4,5

32018

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32018

V

Viña

5

32018

SUN

Solo núcleo rural

7

32018

C0

Solo rústico edificado

7

32019

MT

Monte baixo

1

32019

MM

Monte madeireiro

1,3

32019

C

Labradío, prado

2,3

32019

V

Viña

2,5

32019

SUN

Solo núcleo rural

7

32019

C0

Solo rústico edificado

7

32019

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

7

32020

MT

Monte baixo

1

32020

MM

Monte madeireiro

1,8

32020

C

Labradío, prado

3

32020

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32020

V

Viña

5

32020

SUN

Solo núcleo rural

6

32020

C0

Solo rústico edificado

6

32021

MT

Monte baixo

1

32021

MM

Monte madeireiro

1,5

32021

V

Viña

3

32021

C

Labradío, prado

3,2

32021

SUN

Solo núcleo rural

5

32021

C0

Solo rústico edificado

5

32021

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32022

MT

Monte baixo

1

32022

MM

Monte madeireiro

1,5

32022

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32022

C

Labradío, prado

4,6

32022

V

Viña

4,8

32022

SUN

Solo núcleo rural

6

32022

C0

Solo rústico edificado

6

32023

MT

Monte baixo

1,2

32023

MM

Monte madeireiro

1,8

32023

C

Labradío, prado

3,5

32023

V

Viña

3,5

32023

SUN

Solo núcleo rural

8

32023

C0

Solo rústico edificado

8

32023

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32024

MT

Monte baixo

0,8

32024

MM

Monte madeireiro

1,2

32024

C

Labradío, prado

3,5

32024

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32024

V

Viña

4,5

32024

SUN

Solo núcleo rural

5

32024

C0

Solo rústico edificado

5

32025

MT

Monte baixo

1

32025

MM

Monte madeireiro

1,5

32025

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32025

C

Labradío, prado

4,6

32025

V

Viña

4,8

32025

SUN

Solo núcleo rural

6

32025

C0

Solo rústico edificado

6

32026

MT

Monte baixo

0,9

32026

MM

Monte madeireiro

1,2

32026

C

Labradío, prado

2,2

32026

V

Viña

2,3

32026

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32026

C0

Solo rústico edificado

4,2

32026

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32027

MT

Monte baixo

1

32027

MM

Monte madeireiro

1,8

32027

C

Labradío, prado

3

32027

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32027

V

Viña

4,8

32027

SUN

Solo núcleo rural

5

32027

C0

Solo rústico edificado

5

32028

MT

Monte baixo

1

32028

MM

Monte madeireiro

1,8

32028

C

Labradío, prado

4,5

32028

SUN

Solo núcleo rural

5

32028

C0

Solo rústico edificado

5

32028

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32028

V

Viña

5

32029

MT

Monte baixo

1

32029

MM

Monte madeireiro

1,5

32029

V

Viña

3

32029

C

Labradío, prado

3,2

32029

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32029

SUN

Solo núcleo rural

7

32029

C0

Solo rústico edificado

7

32030

MT

Monte baixo

1,2

32030

MM

Monte madeireiro

1,8

32030

C

Labradío, prado

3,5

32030

V

Viña

3,5

32030

SUN

Solo núcleo rural

8

32030

C0

Solo rústico edificado

8

32030

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32031

MT

Monte baixo

0,9

32031

MM

Monte madeireiro

1,2

32031

C

Labradío, prado

2,2

32031

V

Viña

2,3

32031

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32031

C0

Solo rústico edificado

4,2

32031

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32032

MT

Monte baixo

1

32032

MM

Monte madeireiro

1

32032

C

Labradío, prado

3

32032

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32032

V

Viña

4,5

32032

SUN

Solo núcleo rural

5

32032

C0

Solo rústico edificado

5

32033

MT

Monte baixo

1

32033

MM

Monte madeireiro

1,8

32033

C

Labradío, prado

3

32033

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32033

V

Viña

4,8

32033

SUN

Solo núcleo rural

5

32033

C0

Solo rústico edificado

5

32034

MT

Monte baixo

1,2

32034

MM

Monte madeireiro

1,8

32034

C

Labradío, prado

3,5

32034

V

Viña

3,5

32034

SUN

Solo núcleo rural

6

32034

C0

Solo rústico edificado

6

32034

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32035

MT

Monte baixo

1

32035

MM

Monte madeireiro

1,8

32035

C

Labradío, prado

3

32035

V

Viña

3

32035

SUN

Solo núcleo rural

6

32035

C0

Solo rústico edificado

6

32035

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32036

MT

Monte baixo

1

32036

MM

Monte madeireiro

1,8

32036

C

Labradío, prado

4,5

32036

SUN

Solo núcleo rural

5

32036

C0

Solo rústico edificado

5

32036

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32036

V

Viña

5

32037

MT

Monte baixo

1

32037

MM

Monte madeireiro

1,6

32037

C

Labradío, prado

3

32037

V

Viña

3

32037

SUN

Solo núcleo rural

6

32037

C0

Solo rústico edificado

6

32037

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32038

MT

Monte baixo

1

32038

MM

Monte madeireiro

1,5

32038

C

Labradío, prado

3,5

32038

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32038

C0

Solo rústico edificado

4,2

32038

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32038

V

Viña

4,8

32039

MT

Monte baixo

1

32039

MM

Monte madeireiro

1,5

32039

V

Viña

3

32039

C

Labradío, prado

3,2

32039

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32039

SUN

Solo núcleo rural

5,5

32039

C0

Solo rústico edificado

5,5

32040

MT

Monte baixo

1

32040

MM

Monte madeireiro

1,5

32040

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32040

C

Labradío, prado

4,6

32040

V

Viña

4,8

32040

SUN

Solo núcleo rural

6

32040

C0

Solo rústico edificado

6

32041

MT

Monte baixo

1,2

32041

MM

Monte madeireiro

1,8

32041

C

Labradío, prado

3,5

32041

V

Viña

3,5

32041

SUN

Solo núcleo rural

8

32041

C0

Solo rústico edificado

8

32041

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32042

MT

Monte baixo

1,2

32042

MM

Monte madeireiro

1,8

32042

C

Labradío, prado

3,5

32042

V

Viña

3,5

32042

SUN

Solo núcleo rural

8

32042

C0

Solo rústico edificado

8

32042

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32043

MT

Monte baixo

1

32043

MM

Monte madeireiro

1,8

32043

C

Labradío, prado

4,5

32043

SUN

Solo núcleo rural

5

32043

C0

Solo rústico edificado

5

32043

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32043

V

Viña

5

32044

MT

Monte baixo

1

32044

MM

Monte madeireiro

1,5

32044

V

Viña

3

32044

C

Labradío, prado

3,2

32044

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32044

SUN

Solo núcleo rural

6

32044

C0

Solo rústico edificado

6

32045

MT

Monte baixo

1

32045

MM

Monte madeireiro

1,3

32045

C

Labradío, prado

2,5

32045

V

Viña

2,7

32045

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32045

SUN

Solo núcleo rural

6,5

32045

C0

Solo rústico edificado

6,5

32046

MT

Monte baixo

1

32046

MM

Monte madeireiro

1,5

32046

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32046

C

Labradío, prado

4,6

32046

V

Viña

4,8

32046

SUN

Solo núcleo rural

6

32046

C0

Solo rústico edificado

6

32047

MT

Monte baixo

1

32047

MM

Monte madeireiro

1,2

32047

C

Labradío, prado

3

32047

SUN

Solo núcleo rural

5

32047

C0

Solo rústico edificado

5

32047

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32047

V

Viña

5

32048

MT

Monte baixo

1

32048

MM

Monte madeireiro

1,5

32048

V

Viña

3

32048

C

Labradío, prado

3,6

32048

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32048

SUN

Solo núcleo rural

7

32048

C0

Solo rústico edificado

7

32049

MT

Monte baixo

1

32049

MM

Monte madeireiro

1,5

32049

V

Viña

3

32049

C

Labradío, prado

3,2

32049

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32049

SUN

Solo núcleo rural

7

32049

C0

Solo rústico edificado

7

32050

MT

Monte baixo

1

32050

MM

Monte madeireiro

1,8

32050

C

Labradío, prado

4,5

32050

SUN

Solo núcleo rural

5

32050

C0

Solo rústico edificado

5

32050

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32050

V

Viña

5

32051

MT

Monte baixo

1,2

32051

MM

Monte madeireiro

1,8

32051

C

Labradío, prado

3,5

32051

V

Viña

3,5

32051

SUN

Solo núcleo rural

8

32051

C0

Solo rústico edificado

8

32051

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32052

MT

Monte baixo

1,2

32052

MM

Monte madeireiro

1,8

32052

C

Labradío, prado

3,5

32052

V

Viña

3,5

32052

SUN

Solo núcleo rural

8

32052

C0

Solo rústico edificado

8

32052

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32053

MT

Monte baixo

1

32053

MM

Monte madeireiro

1,8

32053

C

Labradío, prado

5

32053

SUN

Solo núcleo rural

5

32053

C0

Solo rústico edificado

5

32053

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32053

V

Viña

5

32054

MT

Monte baixo

0,9

32054

MM

Monte madeireiro

1,2

32054

C

Labradío, prado

2,2

32054

V

Viña

2,3

32054

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32054

C0

Solo rústico edificado

4,2

32054

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32055

MT

Monte baixo

1

32055

MM

Monte madeireiro

1,5

32055

C

Labradío, prado

4

32055

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32055

V

Viña

4,8

32055

SUN

Solo núcleo rural

5

32055

C0

Solo rústico edificado

5

32056

MT

Monte baixo

1

32056

MM

Monte madeireiro

1,5

32056

V

Viña

3,8

32056

C

Labradío, prado

4,6

32056

SUN

Solo núcleo rural

6,2

32056

C0

Solo rústico edificado

6,2

32056

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6,2

32057

MT

Monte baixo

1

32057

MM

Monte madeireiro

2

32057

C

Labradío, prado

3,5

32057

V

Viña

4

32057

SUN

Solo núcleo rural

5

32057

C0

Solo rústico edificado

5

32057

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32058

MT

Monte baixo

0,9

32058

MM

Monte madeireiro

1,2

32058

C

Labradío, prado

2,2

32058

V

Viña

2,3

32058

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32058

C0

Solo rústico edificado

4,2

32058

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32059

MT

Monte baixo

1

32059

MM

Monte madeireiro

1,6

32059

C

Labradío, prado

3

32059

V

Viña

4

32059

SUN

Solo núcleo rural

5

32059

C0

Solo rústico edificado

5

32059

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32060

MT

Monte baixo

1

32060

MM

Monte madeireiro

1,5

32060

C

Labradío, prado

4,6

32060

V

Viña

4,8

32060

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5,2

32060

SUN

Solo núcleo rural

6,2

32060

C0

Solo rústico edificado

6,2

32061

MT

Monte baixo

1

32061

MM

Monte madeireiro

1,8

32061

C

Labradío, prado

3

32061

V

Viña

3

32061

SUN

Solo núcleo rural

6

32061

C0

Solo rústico edificado

6

32061

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32062

MT

Monte baixo

1

32062

MM

Monte madeireiro

1,5

32062

C

Labradío, prado

3,5

32062

SUN

Solo núcleo rural

5

32062

C0

Solo rústico edificado

5

32062

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32062

V

Viña

5

32063

MT

Monte baixo

1,2

32063

MM

Monte madeireiro

1,8

32063

V

Viña

2,5

32063

C

Labradío, prado

3,5

32063

SUN

Solo núcleo rural

8

32063

C0

Solo rústico edificado

8

32063

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

8

32064

MT

Monte baixo

1

32064

MM

Monte madeireiro

1,8

32064

C

Labradío, prado

3

32064

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32064

V

Viña

4,8

32064

SUN

Solo núcleo rural

5

32064

C0

Solo rústico edificado

5

32065

MT

Monte baixo

1

32065

MM

Monte madeireiro

1,3

32065

C

Labradío, prado

2,5

32065

V

Viña

2,7

32065

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32065

SUN

Solo núcleo rural

6,5

32065

C0

Solo rústico edificado

6,5

32066

MT

Monte baixo

1

32066

MM

Monte madeireiro

1,2

32066

C

Labradío, prado

3

32066

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32066

V

Viña

5

32066

SUN

Solo núcleo rural

6

32066

C0

Solo rústico edificado

6

32067

MT

Monte baixo

1

32067

MM

Monte madeireiro

1,8

32067

C

Labradío, prado

3,2

32067

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32067

V

Viña

5

32067

SUN

Solo núcleo rural

6

32067

C0

Solo rústico edificado

6

32068

MT

Monte baixo

1

32068

MM

Monte madeireiro

1,2

32068

C

Labradío, prado

3

32068

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32068

V

Viña

5

32068

SUN

Solo núcleo rural

6

32068

C0

Solo rústico edificado

6

32069

MT

Monte baixo

1

32069

MM

Monte madeireiro

1,6

32069

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

32069

C

Labradío, prado

4,5

32069

V

Viña

4,5

32069

SUN

Solo núcleo rural

5,5

32069

C0

Solo rústico edificado

5,5

32070

MT

Monte baixo

1

32070

MM

Monte madeireiro

1,6

32070

C

Labradío, prado

3

32070

V

Viña

3

32070

SUN

Solo núcleo rural

6

32070

C0

Solo rústico edificado

6

32070

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32071

MT

Monte baixo

1

32071

MM

Monte madeireiro

1,6

32071

C

Labradío, prado

3

32071

V

Viña

3

32071

SUN

Solo núcleo rural

6

32071

C0

Solo rústico edificado

6

32071

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32072

MT

Monte baixo

1

32072

MM

Monte madeireiro

1,6

32072

C

Labradío, prado

4,5

32072

V

Viña

4,5

32072

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32072

SUN

Solo núcleo rural

6

32072

C0

Solo rústico edificado

6

32073

MT

Monte baixo

1

32073

MM

Monte madeireiro

1,5

32073

V

Viña

3

32073

C

Labradío, prado

3,2

32073

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32073

SUN

Solo núcleo rural

6

32073

C0

Solo rústico edificado

6

32074

MT

Monte baixo

1

32074

MM

Monte madeireiro

1,3

32074

C

Labradío, prado

2,5

32074

V

Viña

2,7

32074

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32074

SUN

Solo núcleo rural

6,5

32074

C0

Solo rústico edificado

6,5

32075

MT

Monte baixo

0,9

32075

MM

Monte madeireiro

1,2

32075

C

Labradío, prado

2,2

32075

V

Viña

2,3

32075

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32075

C0

Solo rústico edificado

4,2

32075

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32076

MT

Monte baixo

1

32076

MM

Monte madeireiro

1,3

32076

C

Labradío, prado

2,5

32076

V

Viña

2,7

32076

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32076

SUN

Solo núcleo rural

6,5

32076

C0

Solo rústico edificado

6,5

32077

MT

Monte baixo

1

32077

MM

Monte madeireiro

1

32077

C

Labradío, prado

3,2

32077

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32077

V

Viña

5

32077

SUN

Solo núcleo rural

6

32077

C0

Solo rústico edificado

6

32078

MT

Monte baixo

1

32078

MM

Monte madeireiro

1

32078

C

Labradío, prado

3

32078

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32078

V

Viña

5

32078

SUN

Solo núcleo rural

6

32078

C0

Solo rústico edificado

6

32079

MT

Monte baixo

1

32079

MM

Monte madeireiro

1,5

32079

SUN

Solo núcleo rural

4,2

32079

C0

Solo rústico edificado

4,2

32079

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

32079

C

Labradío, prado

4,6

32079

V

Viña

4,8

32080

MT

Monte baixo

1

32080

MM

Monte madeireiro

1,6

32080

C

Labradío, prado

3

32080

V

Viña

3

32080

SUN

Solo núcleo rural

6

32080

C0

Solo rústico edificado

6

32080

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32081

MT

Monte baixo

0,9

32081

MM

Monte madeireiro

1,5

32081

C

Labradío, prado

3,2

32081

V

Viña

3,5

32081

SUN

Solo núcleo rural

5

32081

C0

Solo rústico edificado

5

32081

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32082

MT

Monte baixo

1

32082

MM

Monte madeireiro

1

32082

C

Labradío, prado

3

32082

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32082

V

Viña

5

32082

SUN

Solo núcleo rural

6

32082

C0

Solo rústico edificado

6

32083

MT

Monte baixo

1

32083

MM

Monte madeireiro

1,5

32083

V

Viña

3

32083

C

Labradío, prado

3,2

32083

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32083

SUN

Solo núcleo rural

6

32083

C0

Solo rústico edificado

6

32084

MT

Monte baixo

1

32084

MM

Monte madeireiro

1,6

32084

C

Labradío, prado

3

32084

V

Viña

3

32084

SUN

Solo núcleo rural

6

32084

C0

Solo rústico edificado

6

32084

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32085

MT

Monte baixo

1

32085

MM

Monte madeireiro

1,6

32085

C

Labradío, prado

4,5

32085

V

Viña

4,5

32085

SUN

Solo núcleo rural

5,5

32085

C0

Solo rústico edificado

5,5

32085

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6,5

32086

MT

Monte baixo

1,2

32086

MM

Monte madeireiro

1,8

32086

C

Labradío, prado

3,5

32086

V

Viña

3,5

32086

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6,5

32086

SUN

Solo núcleo rural

7

32086

C0

Solo rústico edificado

7

32087

MT

Monte baixo

0,9

32087

MM

Monte madeireiro

1,5

32087

C

Labradío, prado

3,2

32087

V

Viña

3,5

32087

SUN

Solo núcleo rural

5

32087

C0

Solo rústico edificado

5

32087

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32088

MT

Monte baixo

1

32088

MM

Monte madeireiro

1,5

32088

C

Labradío, prado

4,6

32088

V

Viña

4,8

32088

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5,2

32088

SUN

Solo núcleo rural

6,2

32088

C0

Solo rústico edificado

6,2

32089

MT

Monte baixo

1

32089

MM

Monte madeireiro

1,8

32089

C

Labradío, prado

4

32089

SUN

Solo núcleo rural

5

32089

C0

Solo rústico edificado

5

32089

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32089

V

Viña

5

32090

MT

Monte baixo

1

32090

MM

Monte madeireiro

1,8

32090

C

Labradío, prado

4,5

32090

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32090

V

Viña

5

32090

SUN

Solo núcleo rural

6

32090

C0

Solo rústico edificado

6

32091

MT

Monte baixo

1

32091

MM

Monte madeireiro

1,6

32091

C

Labradío, prado

3

32091

V

Viña

3

32091

SUN

Solo núcleo rural

6

32091

C0

Solo rústico edificado

6

32091

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

32092

MT

Monte baixo

1

32092

MM

Monte madeireiro

1,5

32092

V

Viña

3

32092

C

Labradío, prado

3,2

32092

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5

32092

SUN

Solo núcleo rural

6

32092

C0

Solo rústico edificado

6

36001

MT

Monte baixo

1

36001

MM

Monte madeireiro

1,8

36001

C

Labradío, prado

5

36001

SUN

Solo núcleo rural

9

36001

C0

Solo rústico edificado

9

36001

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

9

36001

V

Viña

9

36002

MT

Monte baixo

1

36002

MM

Monte madeireiro

1,6

36002

C

Labradío, prado

3,6

36002

V

Viña

4

36002

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36002

SUN

Solo núcleo rural

8,5

36002

C0

Solo rústico edificado

8,5

36003

MT

Monte baixo

1

36003

MM

Monte madeireiro

1,1

36003

C

Labradío, prado

2,2

36003

V

Viña

2,3

36003

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,9

36003

SUN

Solo núcleo rural

4,9

36003

C0

Solo rústico edificado

4,9

36004

MT

Monte baixo

1

36004

MM

Monte madeireiro

1,3

36004

C

Labradío, prado

3

36004

V

Viña

3,2

36004

SUN

Solo núcleo rural

6

36004

C0

Solo rústico edificado

6

36004

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36005

MT

Monte baixo

1

36005

MM

Monte madeireiro

1,6

36005

C

Labradío, prado

3,2

36005

V

Viña

3,6

36005

SUN

Solo núcleo rural

6

36005

C0

Solo rústico edificado

6

36005

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36006

MT

Monte baixo

1

36006

MM

Monte madeireiro

1,5

36006

C

Labradío, prado

3

36006

V

Viña

3,2

36006

SUN

Solo núcleo rural

4,2

36006

C0

Solo rústico edificado

4,2

36006

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

36007

MT

Monte baixo

1

36007

MM

Monte madeireiro

1,3

36007

C

Labradío, prado

2,4

36007

V

Viña

2,6

36007

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,6

36007

SUN

Solo núcleo rural

7

36007

C0

Solo rústico edificado

7

36008

MT

Monte baixo

1

36008

MM

Monte madeireiro

1,3

36008

C

Labradío, prado

3

36008

V

Viña

3,2

36008

SUN

Solo núcleo rural

6

36008

C0

Solo rústico edificado

6

36008

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36009

MT

Monte baixo

1

36009

MM

Monte madeireiro

1,6

36009

C

Labradío, prado

2,5

36009

V

Viña

2,8

36009

SUN

Solo núcleo rural

4

36009

C0

Solo rústico edificado

4

36009

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36010

MT

Monte baixo

1

36010

MM

Monte madeireiro

1,8

36010

C

Labradío, prado

2,8

36010

V

Viña

3,2

36010

SUN

Solo núcleo rural

6

36010

C0

Solo rústico edificado

6

36010

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36011

MT

Monte baixo

1

36011

MM

Monte madeireiro

1,3

36011

C

Labradío, prado

2,4

36011

V

Viña

2,6

36011

SUN

Solo núcleo rural

3,6

36011

C0

Solo rústico edificado

3,6

36011

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,6

36012

MT

Monte baixo

1

36012

MM

Monte madeireiro

1,6

36012

C

Labradío, prado

2,5

36012

V

Viña

2,8

36012

SUN

Solo núcleo rural

4

36012

C0

Solo rústico edificado

4

36012

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36013

MT

Monte baixo

1

36013

MM

Monte madeireiro

1,6

36013

C

Labradío, prado

2,5

36013

V

Viña

2,8

36013

SUN

Solo núcleo rural

4

36013

C0

Solo rústico edificado

4

36013

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36014

MT

Monte baixo

1

36014

MM

Monte madeireiro

1,6

36014

C

Labradío, prado

2,5

36014

V

Viña

2,8

36014

SUN

Solo núcleo rural

4

36014

C0

Solo rústico edificado

4

36014

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36015

MT

Monte baixo

1

36015

MM

Monte madeireiro

2,2

36015

C

Labradío, prado

4

36015

V

Viña

4,4

36015

SUN

Solo núcleo rural

6

36015

C0

Solo rústico edificado

6

36015

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36016

MT

Monte baixo

1

36016

MM

Monte madeireiro

1,5

36016

C

Labradío, prado

2,4

36016

V

Viña

2,6

36016

SUN

Solo núcleo rural

3,6

36016

C0

Solo rústico edificado

3,6

36016

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,6

36017

MT

Monte baixo

1

36017

MM

Monte madeireiro

1,4

36017

C

Labradío, prado

3

36017

V

Viña

3,6

36017

SUN

Solo núcleo rural

6

36017

C0

Solo rústico edificado

6

36017

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36018

MT

Monte baixo

1

36018

MM

Monte madeireiro

1,3

36018

C

Labradío, prado

2,4

36018

V

Viña

2,6

36018

SUN

Solo núcleo rural

3,6

36018

C0

Solo rústico edificado

3,6

36018

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,6

36019

MT

Monte baixo

1

36019

MM

Monte madeireiro

1,6

36019

C

Labradío, prado

2,5

36019

V

Viña

2,8

36019

SUN

Solo núcleo rural

4

36019

C0

Solo rústico edificado

4

36019

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36020

MT

Monte baixo

1

36020

MM

Monte madeireiro

1,5

36020

C

Labradío, prado

2,4

36020

V

Viña

2,6

36020

SUN

Solo núcleo rural

3,6

36020

C0

Solo rústico edificado

3,6

36020

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,6

36021

MT

Monte baixo

1

36021

MM

Monte madeireiro

1,1

36021

C

Labradío, prado

2,1

36021

V

Viña

2,2

36021

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,6

36021

SUN

Solo núcleo rural

5,9

36021

C0

Solo rústico edificado

5,9

36022

MT

Monte baixo

1

36022

MM

Monte madeireiro

1,6

36022

C

Labradío, prado

2,6

36022

V

Viña

2,8

36022

SUN

Solo núcleo rural

3,5

36022

C0

Solo rústico edificado

3,5

36022

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,5

36023

MT

Monte baixo

1

36023

MM

Monte madeireiro

1,5

36023

C

Labradío, prado

3

36023

V

Viña

3,2

36023

SUN

Solo núcleo rural

4,2

36023

C0

Solo rústico edificado

4,2

36023

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

36024

MT

Monte baixo

1

36024

MM

Monte madeireiro

1,7

36024

C

Labradío, prado

4,6

36024

V

Viña

5

36024

SUN

Solo núcleo rural

6

36024

C0

Solo rústico edificado

6

36024

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36025

MT

Monte baixo

1

36025

MM

Monte madeireiro

1,6

36025

C

Labradío, prado

2,5

36025

V

Viña

2,8

36025

SUN

Solo núcleo rural

4

36025

C0

Solo rústico edificado

4

36025

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36026

MT

Monte baixo

1

36026

MM

Monte madeireiro

1,3

36026

C

Labradío, prado

3

36026

V

Viña

3,2

36026

SUN

Solo núcleo rural

6

36026

C0

Solo rústico edificado

6

36026

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36027

MT

Monte baixo

1

36027

MM

Monte madeireiro

1,6

36027

C

Labradío, prado

3,6

36027

V

Viña

4

36027

SUN

Solo núcleo rural

6

36027

C0

Solo rústico edificado

6

36027

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36028

MT

Monte baixo

1

36028

MM

Monte madeireiro

1,6

36028

C

Labradío, prado

3,6

36028

V

Viña

4

36028

SUN

Solo núcleo rural

6

36028

C0

Solo rústico edificado

6

36028

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36029

MT

Monte baixo

1

36029

MM

Monte madeireiro

1,3

36029

C

Labradío, prado

3

36029

V

Viña

3,2

36029

SUN

Solo núcleo rural

6

36029

C0

Solo rústico edificado

6

36029

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36030

MT

Monte baixo

1

36030

MM

Monte madeireiro

1,6

36030

C

Labradío, prado

2,5

36030

V

Viña

2,8

36030

SUN

Solo núcleo rural

4

36030

C0

Solo rústico edificado

4

36030

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36031

MT

Monte baixo

1

36031

MM

Monte madeireiro

1,5

36031

C

Labradío, prado

3

36031

V

Viña

3,2

36031

SUN

Solo núcleo rural

4

36031

C0

Solo rústico edificado

4

36031

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36032

MT

Monte baixo

1

36032

MM

Monte madeireiro

1,6

36032

C

Labradío, prado

2,5

36032

V

Viña

2,8

36032

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36032

SUN

Solo núcleo rural

5,5

36032

C0

Solo rústico edificado

5,5

36033

MT

Monte baixo

1

36033

MM

Monte madeireiro

1,8

36033

C

Labradío, prado

3,4

36033

V

Viña

3,5

36033

SUN

Solo núcleo rural

5,2

36033

C0

Solo rústico edificado

5,2

36033

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5,2

36034

MT

Monte baixo

1

36034

MM

Monte madeireiro

2,5

36034

C

Labradío, prado

5

36034

V

Viña

6,2

36034

SUN

Solo núcleo rural

9

36034

C0

Solo rústico edificado

9

36034

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

9

36035

MT

Monte baixo

1

36035

MM

Monte madeireiro

1,1

36035

C

Labradío, prado

2,1

36035

V

Viña

2,2

36035

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5,1

36035

SUN

Solo núcleo rural

6,4

36035

C0

Solo rústico edificado

6,4

36036

MT

Monte baixo

1

36036

MM

Monte madeireiro

1,5

36036

C

Labradío, prado

3

36036

V

Viña

3,2

36036

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,2

36036

SUN

Solo núcleo rural

5,5

36036

C0

Solo rústico edificado

5,5

36037

MT

Monte baixo

1

36037

MM

Monte madeireiro

1,6

36037

C

Labradío, prado

2,5

36037

V

Viña

2,8

36037

SUN

Solo núcleo rural

4

36037

C0

Solo rústico edificado

4

36037

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36038

MT

Monte baixo

1

36038

MM

Monte madeireiro

1,3

36038

C

Labradío, prado

3

36038

V

Viña

3,2

36038

SUN

Solo núcleo rural

6

36038

C0

Solo rústico edificado

6

36038

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36039

MT

Monte baixo

1

36039

MM

Monte madeireiro

1,8

36039

C

Labradío, prado

3,4

36039

V

Viña

3,5

36039

SUN

Solo núcleo rural

5,2

36039

C0

Solo rústico edificado

5,2

36039

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5,2

36040

MT

Monte baixo

1

36040

MM

Monte madeireiro

1,4

36040

C

Labradío, prado

3,6

36040

V

Viña

4

36040

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,5

36040

SUN

Solo núcleo rural

5

36040

C0

Solo rústico edificado

5

36041

MT

Monte baixo

1

36041

MM

Monte madeireiro

1,3

36041

C

Labradío, prado

3

36041

V

Viña

3,2

36041

SUN

Solo núcleo rural

6

36041

C0

Solo rústico edificado

6

36041

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36042

MT

Monte baixo

1

36042

MM

Monte madeireiro

1,4

36042

C

Labradío, prado

3,8

36042

V

Viña

4,2

36042

SUN

Solo núcleo rural

6

36042

C0

Solo rústico edificado

6

36042

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36043

MT

Monte baixo

1

36043

MM

Monte madeireiro

1,6

36043

C

Labradío, prado

2,5

36043

V

Viña

2,8

36043

SUN

Solo núcleo rural

4

36043

C0

Solo rústico edificado

4

36043

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36044

MT

Monte baixo

1

36044

MM

Monte madeireiro

1,8

36044

C

Labradío, prado

3,4

36044

V

Viña

3,5

36044

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5,2

36044

SUN

Solo núcleo rural

8,5

36044

C0

Solo rústico edificado

8,5

36045

MT

Monte baixo

1

36045

MM

Monte madeireiro

1,8

36045

C

Labradío, prado

3,4

36045

V

Viña

3,5

36045

SUN

Solo núcleo rural

5,2

36045

C0

Solo rústico edificado

5,2

36045

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

5,2

36046

MT

Monte baixo

1

36046

MM

Monte madeireiro

1,6

36046

C

Labradío, prado

3,6

36046

V

Viña

4

36046

SUN

Solo núcleo rural

6

36046

C0

Solo rústico edificado

6

36046

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36047

MT

Monte baixo

1

36047

MM

Monte madeireiro

1,5

36047

C

Labradío, prado

2,4

36047

V

Viña

2,6

36047

SUN

Solo núcleo rural

3,6

36047

C0

Solo rústico edificado

3,6

36047

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

3,6

36048

MT

Monte baixo

1

36048

MM

Monte madeireiro

1,8

36048

C

Labradío, prado

7

36048

V

Viña

7,2

36048

SUN

Solo núcleo rural

9

36048

C0

Solo rústico edificado

9

36048

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

9

36049

MT

Monte baixo

1

36049

MM

Monte madeireiro

1,6

36049

C

Labradío, prado

3,6

36049

V

Viña

4

36049

SUN

Solo núcleo rural

6

36049

C0

Solo rústico edificado

6

36049

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36050

MT

Monte baixo

2

36050

MM

Monte madeireiro

2,8

36050

C

Labradío, prado

6

36050

V

Viña

6,2

36050

SUN

Solo núcleo rural

9

36050

C0

Solo rústico edificado

9

36050

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

9

36051

MT

Monte baixo

1

36051

MM

Monte madeireiro

1,2

36051

C

Labradío, prado

2,5

36051

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

2,5

36051

V

Viña

2,5

36051

SUN

Solo núcleo rural

4

36051

C0

Solo rústico edificado

4

36052

MT

Monte baixo

1

36052

MM

Monte madeireiro

1,7

36052

C

Labradío, prado

4,6

36052

V

Viña

5

36052

SUN

Solo núcleo rural

6

36052

C0

Solo rústico edificado

6

36052

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36053

MT

Monte baixo

1

36053

MM

Monte madeireiro

1,6

36053

C

Labradío, prado

3,6

36053

V

Viña

4

36053

SUN

Solo núcleo rural

6

36053

C0

Solo rústico edificado

6

36053

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36054

MT

Monte baixo

1

36054

MM

Monte madeireiro

2,8

36054

C

Labradío, prado

7

36054

V

Viña

7,2

36054

SUN

Solo núcleo rural

9

36054

C0

Solo rústico edificado

9

36054

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

9

36055

MT

Monte baixo

1

36055

MM

Monte madeireiro

1,8

36055

V

Viña

5,2

36055

C

Labradío, prado

6

36055

SUN

Solo núcleo rural

9

36055

C0

Solo rústico edificado

9

36055

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

9

36056

MT

Monte baixo

1

36056

MM

Monte madeireiro

1,2

36056

C

Labradío, prado

2,6

36056

V

Viña

3

36056

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36056

SUN

Solo núcleo rural

8

36056

C0

Solo rústico edificado

8

36057

MT

Monte baixo

1

36057

MM

Monte madeireiro

1,1

36057

C

Labradío, prado

2,3

36057

V

Viña

2,4

36057

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4,8

36057

SUN

Solo núcleo rural

5

36057

C0

Solo rústico edificado

5

36058

MT

Monte baixo

1

36058

MM

Monte madeireiro

1,3

36058

C

Labradío, prado

3

36058

V

Viña

3,2

36058

SUN

Solo núcleo rural

6

36058

C0

Solo rústico edificado

6

36058

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36059

MT

Monte baixo

1

36059

MM

Monte madeireiro

1,7

36059

C

Labradío, prado

4,6

36059

V

Viña

5

36059

SUN

Solo núcleo rural

6

36059

C0

Solo rústico edificado

6

36059

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

6

36060

MT

Monte baixo

1

36060

MM

Monte madeireiro

1,5

36060

C

Labradío, prado

2,5

36060

V

Viña

2,8

36060

SUN

Solo núcleo rural

4

36060

C0

Solo rústico edificado

4

36060

MT0

Solo urbanizable sen desenvolver

4

36061

MT

Monte baixo

1

36061

MM

Monte madeireiro