Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Xoves, 31 de decembro de 2015 Páx. 52772

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Exposición de motivos

1

Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2016 son os últimos dunha lexislatura na que o Goberno galego apostou por unha política económica dirixida á eficiencia do gasto, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e á recuperación da actividade económica.

Nesta tarefa o Goberno contou cun elemento fundamental que fixo posible o cambio de tendencia, e este non é outro que o esforzo exemplar dos galegos, grazas ao cal se reconduciu a situación de crise e se puxeron as bases para volver á senda do crecemento.

En consecuencia, non resulta necesario exixir esforzos adicionais, senón que desde estes orzamentos se xeran retornos para o conxunto da poboación que se concretan na rebaixa de impostos, a eliminación de pexas, a liberalización da actividade económica e a transparencia na acción de goberno e na actuación do sector público.

Con estes retornos perséguese xerar confianza en todos os axentes económicos, reforzar os gastos esenciais de sanidade, educación e servizos sociais vinculados ao benestar dos galegos e dinamizar o investimento público para instrumentar unha política económica dirixida á creación dunha contorna económica favorable á actividade empresarial, mediante liñas de acción que favorezan a competitividade, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico e mais que fomenten a internacionalización dos diferentes sectores produtivos e de servizos galegos.

Neste contexto hai que sinalar que os datos de crecemento amosan un panorama internacional moderado e desigual, no que as últimas previsións da OCDE ofrecen:

— Unhas taxas inferiores ás proxeccións realizadas para o conxunto da economía mundial a finais de 2014.

— A revisión á alza das correspondentes á zona euro, como consecuencia do aumento da oferta crediticia motivada pola política do Banco Central Europeo e dos efectos derivados da depreciación do euro. Factores aos que se debe engadir o mantemento do prezo do petróleo en niveis baixos e a consecuente contención da inflación.

— A contracción das economías emerxentes da China, a India, o Brasil e Rusia, que están a prolongar as súas sendas de desaceleración durante os últimos trimestres.

En clara contraposición coas debilidades que pon de manifesto este contexto internacional, a economía española intensifica o seu ritmo de crecemento iniciado a partir do segundo semestre de 2013. Nesta dirección é evidente que tanto as reformas estruturais postas en marcha coma a consolidación fiscal están a xogar un papel decisivo que permite aproveitar moito mellor os factores positivos sinalados anteriormente para a zona euro.

En España, a demanda interna foi reforzando o seu dinamismo e o consumo privado foi consolidando un proceso de recuperación impulsado pola mellora nos datos de emprego acompañado dun aumento na remuneración real dos asalariados. O consumo público practicamente foi estabilizándose en termos interanuais, grazas, entre outros motivos, á recuperación parcial da paga extra de 2012 polos empregados públicos.

Os datos de investimento tamén presentan aspectos positivos cun importante crecemento na formación bruta de capital fixo motivada pola prolongación da senda de recuperación do investimento empresarial, pola continuación na tendencia alcista do investimento en equipo e, finalmente, pola senda de expansión en que se está a situar o investimento en construción.

O panorama español tamén ofrece a achega positiva da demanda externa na variación do produto interior bruto –PIB– correspondente aos últimos trimestres. Neste ámbito, as exportacións en bens e servizos mostran unha orientación á alza, consolidan, os primeiros, a súa cota do mercado mundial e ofrecen indicadores adiantados que mostran unha aceleración para os próximos meses, e presentan, os segundos, un forte crecemento para os non turísticos e unha moderada expansión nos turísticos.

O mercado de traballo mantén a tendencia favorable iniciada no 2014 coa creación de emprego que gaña impulso concentrado no sector privado. A poboación activa está a recuperarse, o paro intensifica o seu ritmo de descenso e os indicadores de custos laborais apuntan a unha lixeira recuperación.

O escenario macroeconómico para Galicia prevé unha aceleración do seu crecemento nos próximos anos, asentada no incremento da achega tanto da demanda interna coma da externa. Neste ámbito destacan:

— O aumento na confianza dos consumidores, acompañado da mellora no emprego e da rebaixa dos impostos directos, que repercuten positivamente no gasto final en consumo dos fogares galegos.

— O aumento no consumo final das administracións públicas e os efectos favorables que nel ten o feito de que Galicia non necesitará realizar máis axustes nas súas contas públicas para cumprir cos obxectivos de déficit.

— O forte incremento do investimento público, principalmente en infraestruturas, durante o ano 2015 terá continuidade no 2016 e verase acompañado pola mellora no sector industrial e no investimento, tanto de bens de equipo coma do investimento residencial, como consecuencia das favorables expectativas das empresas e de maiores facilidades nas condicións financeiras. Estes efectos provocarán na economía galega un aumento significativo na formación bruta de capital.

— No ano 2016 as exportacións galegas superarán as do 2015, que xa presentan un aumento substancial respecto do exercicio anterior, froito da recuperación do comercio internacional e da mellora da demanda do resto de España.

— Finalmente, a taxa de paro tamén presenta unha senda claramente descendente respecto dos anos pasados e proxéctase con importantes descensos, próximos aos dous puntos, nos anos futuros.

Conforme este escenario, a posición cíclica da economía galega mostra un escenario de crecemento para os próximos exercicios que, comparado co previsto para España, presenta un diferencial moi pequeno entre a nosa comunidade e o conxunto nacional.

Este escenario favorable ten a súa repercusión no ámbito dos recursos orzamentarios dos que dispón a Comunidade Autónoma de Galicia para o 2016, que permiten un cambio de tendencia na orientación do seu gasto público, de maneira que vai resultar posible unha política orzamentaria máis expansiva e a aplicación dunha rebaixa fiscal nos tributos cedidos á Comunidade Autónoma, que vai permitir devolver aos galegos unha parte substancial do esforzo fiscal soportado en anos anteriores. É constatable o maior crecemento das bases impoñibles durante o 2016, tanto a nivel nacional coma autonómico, que permitirán non só absorber, senón tamén compensar positivamente, a redución de impostos que se plasma na norma legal que acompaña esta Lei de orzamentos.

Os recursos que proporcionará o sistema de financiamento melloran como consecuencia das recuperacións das bases impoñibles no imposto sobre a renda das persoas físicas –IRPF– e dos crecementos no gasto final suxeito ao imposto do valor engadido –IVE– e permiten un incremento das entregas a conta correspondentes a estes tributos. Nesta área, destaca fundamentalmente o importe da liquidación correspondente ao 2014 que se recibirá no 2016, a cal recupera o seu importe usual ao superar con largura os 350 millóns de euros e reflicte o bo desempeño fiscal que ofreceu o exercicio sinalado froito da mellora na actividade económica, ao superar os dereitos recoñecidos nel e as previsións orzamentarias inicialmente consignadas.

Tamén neste mesmo ámbito hai que engadir o axuste derivado do adiamento da devolución das liquidacións negativas dos anos 2008 e 2009 como consecuencia do acordo do Consello de Política Fiscal e Financeira, que ao establecer o fraccionamento en duascentas corenta mensualidades determinou que o saldo total das liquidacións pase a achegar ingresos ao sistema de financiamento en 2016 cando era negativo en 2015.

En 2016 hai outro factor que tamén incide positivamente no carácter expansivo da política orzamentaria prevista. Non debemos esquecer que o xogo dos novos mecanismos crediticios, fundamentalmente as facilidades financeiras proporcionadas polo Estado, incidiu na nosa carga financeira, de maneira que se vai xerar un aforro nos gastos de xuros por satisfacer pola nosa débeda viva.

Polo que respecta aos recursos propios non financeiros da Comunidade Autónoma, aos tributos propios, aos prezos e aos ingresos patrimoniais, a súa evolución estable vai depender en gran parte do comportamento das súas principais figuras tributarias (imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados –ITP-AXD– e imposto de sucesións e doazóns). Ambos os dous vinculados, en gran medida, á evolución do mercado da vivenda.

Este mercado, especialmente no que incumbe á vivenda usada, despois de terse estabilizado desde finais do 2014, inicia unha fase de crecemento moderado pero continuo. O aumento da demanda de vivenda, facilitado por unha mellora das condicións crediticias, debe favorecer a valoración dos activos inmobiliarios, alargando as bases impoñibles tanto do ITP-AXD coma do imposto de sucesións e doazóns.

A conxunción dos factores descritos permite que os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016 combinen o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria co reforzo do compromiso co gasto social, así como permite consolidar retornos a favor de todos os cidadáns galegos, cun especial recoñecemento para os empregados do sector público galego, que realizaron unha achega esencial á consecución dos obxectivos de consolidación fiscal nos exercicios anteriores.

A Comunidade Autónoma de Galicia vén desenvolvendo nestes últimos anos un esforzo continuado para garantir a sustentabilidade dos servizos públicos nun contexto de forte baixa dos ingresos; para iso fíxose un importante esforzo de contención do gasto, priorizando a eliminación do gasto improdutivo e a racionalización do sector público autonómico, así como a consecución de economías en gastos de funcionamento. Este control do gasto posibilitou a consecución da estabilidade orzamentaria co obxectivo de preservar a prestación dos servizos públicos que lle competen, e así mesmo mediante o financiamento das actuacións de fomento dos diferentes sectores produtivos e actuacións tributarias puntuais tentouse dinamizar a economía galega.

En definitiva, no ano 2016 a Comunidade vai aplicar unha política orzamentaria na que estará presente unha actividade máis expansiva, unida a unha política fiscal que pon o acento no retorno aos cidadáns orientado ao crecemento da súa renda dispoñible. Sen prexuízo diso, Galicia tamén se marca como obxectivo o cumprimento estrito do obxectivo de estabilidade orzamentaria referido ao trienio 2016-2018, fixado, para o conxunto de comunidades, polo Consello de Ministros do 10 de xullo de 2015 e establecido para o 2016 nunha necesidade de financiamento do 0,3 por cento do produto interior bruto en termos de contabilidade nacional. O cumprimento deste obxectivo determina unha orientación do gasto, que prioriza, unha vez máis, o de marcado carácter social (sanidade, educación, protección e asistencia social, igualdade, vivenda).

Galicia tense anticipado ao resto de autonomías no establecemento dun marco de disciplina fiscal que permita acadar o obxectivo de estabilidade e no 2011 aprobou a Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, en virtude da cal se consolidou legalmente a fixación a priori do límite de gasto non financeiro como medida de garantía do cumprimento do obxectivo de estabilidade e da regra de gasto dentro do proceso de elaboración orzamentaria.

Ao amparo do punto un do artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, unha vez determinado o obxectivo de estabilidade orzamentaria da Comunidade Autónoma, o Consello da Xunta de Galicia acordou o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2016 en 8.873 millóns de euros. O gasto non financeiro recollido nos orzamentos da Comunidade Autónoma para 2015 conseguirá o devandito teito de gasto, superando o importe dos orzamentos do exercicio anterior.

2

Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, quince disposicións adicionais, tres disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.

A parte esencial da Lei de orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo a rúbrica «Aprobación dos créditos e do seu financiamento», se aproban os ingresos e gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que para efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e mais os das fundacións.

Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vinculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables e as limitacións aplicables ás transferencias de créditos.

O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.

O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, recolle que para o ano 2016 só se procederá á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e aos requisitos da normativa básica ditada ao respecto, e a taxa de reposición será con carácter xeral do 50 por cento, agás nalgúns sectores nos cales poderá acadar o cen por cento. A limitación alcanza as prazas incursas nos procesos de consolidación de emprego previstos na disposición transitoria cuarta do Estatuto básico do empregado público. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral temporal, de funcionario interino e de persoal vinculado ás encomendas de xestión.

No capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establécese que para o ano 2016 as retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo, das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior e dos consellos de administración experimentarán un incremento que non poderá ser superior ao 1 por cento sobre a súas percepcións globalmente consideradas, tendo en conta a situación no 31 de decembro do 2015. No que atinxe ao persoal funcionario, o persoal laboral, o persoal ao servizo das institucións sanitarias e o persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza, estes experimentarán un incremento do 1 por cento nas súas retribucións, tendo en conta a situación no 31 de decembro do 2015.

O capítulo III, dedicado a outras disposicións en materia de réxime de persoal activo, recolle que para o ano 2016 as relacións de postos de traballo deberán modificarse para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal sen que se poida prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación. E no anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos. O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou modificación de retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores de corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.

O capítulo IV, dedicado ás universidades, recolle o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a autorización de convocatorias para a provisión de persoal laboral fixo en casos excepcionais. Este ano prevese un incremento retributivo do 1 por cento sobre as percepcións no 31 de decembro do 2015. Así mesmo, a taxa de reposición poderá acadar o cen por cento.

O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos relativos a operacións de crédito e afianzamento por aval.

No primeiro destes capítulos establécese para o ano 2016 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma, a cal se incrementará nunha contía máxima equivalente ao 0,3 por cento do PIB rexional, co que se acomoda aos límites establecidos polo Consello de Política Fiscal e Financeira para este exercicio. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades instrumentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumentais do sector público recóllese a posibilidade para as execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou da cesión de remate delas a prol do Instituto Galego da Vivenda e Solo –IGVS.

No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2016 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de 500 millóns de euros.

No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención limitada, a fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, a fiscalización dos nomeamentos ou de contratos de substitución do persoal, a identificación dos proxectos de investimento, a autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gasto, a revisión de prezos contidos en contratos e concertos, a regulación das transferencias de financiamento, as subvencións nominativas, a concesión directa de axudas e subvencións, a acreditación do cumprimento das obrigas tributarias, o pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, o informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda, que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e os expedientes de dotación artística e o módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados. Nel establécese a posibilidade da aceptación pola Administración autonómica de pagamentos a conta para as retribucións do persoal docente do colectivo de empresas do ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que se asinen as táboas salariais para o 2016.

O título V, dedicado ás corporacións locais, estrutúrase en dous capítulos. O primeiro, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local.

En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para recoller a mesma contía que se establece no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III de Administración xeral desde aquel ano ata o 2016. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e os concellos para o fondo base, de maneira que estes recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no 2011. Tamén se establece a repartición do fondo adicional conforme a participación en procesos de fusión ou incorporación voluntaria a outros concellos e as variables de poboación, maiores de 65 anos, superficie, núcleos de poboación e esforzo fiscal dos concellos, no caso dos de menos de 15.000 habitantes.

O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos municipios contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local de modo similar ao ano 2015.

No título VI, relativo ás normas tributarias, inclúese un único precepto para establecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.

O contido da Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras referidas, nas que se recollen preceptos de índole moi variada.

Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento, as porcentaxes de gastos xerais de estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra, a obriga de adecuar os estados financeiros das entidades instrumentais ás transferencias, os orzamentos iniciais das axencias públicas autonómicas, o orzamento inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio, a venda de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, as prestacións extraordinarias para beneficiarios de pensións e subsidios non contributivos, a obriga de adecuar os importes dos contratos, concertos e convenios de colaboración ás condicións retributivas establecidas no título II, relativo aos gastos de persoal, a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, o persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional, as medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, as normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público e mais o control da información económico-financeira, de forma similar ao exercicio pasado.

En canto á disposición relativa ás prestacións familiares por coidados de fillos menores, establécense como requisitos para a súa obtención o cumprimento das condicións que dite a Consellería de Política Social.

Finalmente, inclúese dentro das disposicións adicionais a recuperación do resto da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012 do persoal ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma.

As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais e a dotación gradual do fondo de continxencia de execución orzamentaria que xa se prevían na Lei de orzamentos do ano 2015 e o orzamento da Corporación Radio e Televisión de Galicia.

As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia, promulgo en nome do rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

TÍTULO I

Aprobación dos orzamentos e réxime das modificacións de crédito

CAPÍTULO I

Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento

Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2016, nos que se integran:

a) Os orzamentos da Administración xeral, nos cales se incorporarán os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os orzamentos dos organismos autónomos.

c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos autónomos para efectos orzamentarios.

d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.

e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

f) Os orzamentos de explotación e capital dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que fai referencia o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas normas do Sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.

Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas

Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por importe de 10.310.241.402 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Cap. I-VII

Gastos non financeiros

Cap. VIII

Activos financeiros

Cap. IX

Pasivos financeiros

Total

Administración xeral

4.559.591.066

93.000.369

1.330.199.584

5.982.791.019

Organismos autónomos

3.598.293.251

31.457.087

 

3.629.750.338

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.841.006

 

 

1.841.006

Axencias públicas autonómicas

644.717.345

28.500.000

22.641.694

695.859.039

Total

8.804.442.668

152.957.456

1.352.841.278

10.310.241.402

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 4.074.078.325 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

Orixe

Destino

Organismos autónomos

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

Axencias públicas autonómicas

Total

Administración xeral

3.440.458.949

1.841.006

631.778.370

4.074.078.325

Total

3.440.458.949

1.841.006

631.778.370

4.074.078.325

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:

Funcións

Importe

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma

35.593.651

12 Administración xeral

68.110.322

13 Xustiza

128.243.751

14 Administración local

15.628.986

15 Normalización lingüística

6.756.815

16 Procesos electorais e órganos de representación política

7.995.218

21 Protección civil e seguridade

24.016.238

31 Acción social e promoción social

642.603.190

32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

209.901.035

33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento

4.191.350

41 Sanidade

3.511.530.722

42 Educación

2.148.155.616

43 Cultura

62.162.435

44 Deportes

19.611.207

45 Vivenda

51.353.322

46 Outros servizos comunitarios e sociais

100.316.716

51 Infraestruturas

276.617.774

52 Ordenación do territorio

15.595.219

53 Promoción de solo para actividades económicas

50.567.508

54 Actuacións ambientais

119.329.228

55 Actuacións e valorización do medio rural

135.100.236

56 Investigación, desenvolvemento e innovación

130.675.818

57 Sociedade da información e do coñecemento

96.400.190

58 Información estatística básica

4.092.929

61 Actuacións económicas xerais

29.160.005

62 Actividades financeiras

54.424.743

71 Dinamización económica do medio rural

332.053.678

72 Pesca

82.389.457

73 Industria, enerxía e minaría

62.918.026

74 Desenvolvemento empresarial

108.747.896

75 Comercio

13.142.058

76 Turismo

44.029.422

81 Transferencias a entidades locais

120.626.255

91 Débeda pública

1.598.200.386

Total

10.310.241.402

Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Parlamento

9.345.267

5.978.865

 

2.685.293

 

252.600

2.700

75.000

 

18.339.725

Consello de Contas

5.096.119

1.168.692

 

12.705

 

333.180

 

36.061

 

6.646.757

Consello da Cultura Galega

1.279.933

900.100

 

30.800

 

205.000

 

 

 

2.415.833

Presidencia da Xunta de Galicia

9.168.609

7.067.721

 

51.190.631

 

5.882.037

101.846.650

92.833.308

526.104

268.515.060

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

120.596.701

35.156.815

70.230

47.371.489

 

32.042.287

17.183.556

50.000

 

252.471.078

Consellería de Facenda

17.764.279

1.132.510

 

22.897.820

 

2.478.954

7.492.482

 

 

51.766.045

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

27.268.854

3.535.950

 

4.500.045

 

27.835.325

45.717.166

6.000

 

108.863.340

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

7.204.024

1.028.249

 

41.383.493

 

4.256.571

285.861.251

 

 

339.733.588

Consellería de Economía, Emprego e Industria

49.676.587

24.172.650

 

177.499.075

 

4.252.954

158.161.228

 

 

413.762.494

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

1.315.550.209

213.716.584

66.036

590.404.836

 

38.557.657

90.968.434

 

1.585.861

2.250.849.617

Consellería de Sanidade

44.665.759

1.844.600

 

3.107.555.827

 

18.676.937

137.192.173

 

 

3.309.935.296

Consellería de Politica Social

121.991.912

182.009.936

 

294.119.372

 

8.269.219

12.151.201

 

 

618.541.640

Consellería de Medio Rural

127.582.961

6.993.124

 

14.334.845

 

100.247.070

254.364.539

 

 

503.522.539

Consellería do Mar

29.228.084

2.531.426

 

3.258.720

 

36.925.018

57.321.039

 

 

129.264.287

Consello Consultivo de Galicia

1.663.857

294.927

 

 

 

101.000

 

 

 

2.059.784

Transferencias a corporacións locais

 

 

 

116.138.255

 

 

 

 

 

116.138.255

Débeda pública da Comunidade Autonóma

 

 

270.112.767

 

 

 

 

 

1.328.087.619

1.598.200.386

Gastos de diversas consellarías

3.150.000

23.004.861

 

5.988.000

12.948.783

1.443.629

 

 

 

46.535.273

Administración xeral

1.891.233.155

510.537.010

270.249.033

4.479.371.206

12.948.783

281.759.438

1.168.262.419

93.000.369

1.330.199.584

10.037.560.997

 

 

Continuación

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

1.551.479.786

942.427.374

 

766.019.301

39.089.560

132.922.875

3.353.498

650.000

 

3.435.942.394

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.033.552

1.597.839

 

484.710

 

134.569

 

 

 

3.250.670

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

2.648.376

320.433

 

 

 

1.010.397

 

 

 

3.979.206

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

695.356

1.658.680

 

 

 

28.038

 

 

 

2.382.074

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

4.673.242

642.191

 

188.000

 

581.741

12.000

 

 

6.097.174

INST. GALEGO SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

5.008.988

595.972

 

 

 

33.000

 

 

 

5.637.960

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

1.947.887

78.847

 

37.975

 

508.019

 

 

 

2.572.728

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

8.728.840

3.697.407

250.000

6.854.850

 

33.564.529

18.018.117

30.807.087

 

101.920.830

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

4.152.937

511.378

 

9.580

 

1.324.108

81.277.646

 

 

87.275.649

Organismos autónomos

1.580.368.964

951.530.121

250.000

773.594.416

39.089.560

170.107.276

102.661.261

31.457.087

 

3.649.058.685

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

548.420

260.345

 

 

 

 

 

 

 

808.765

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

623.733

358.189

 

43.650

 

6.669

 

 

 

1.032.241

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.172.153

618.534

 

43.650

 

6.669

 

 

 

1.841.006

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

2.383.791

650.000

1.000

993.644

 

1.530.719

5.000.000

 

 

10.559.154

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

12.917.464

807.807

177.890

6.500.000

 

199.750.180

25.380.200

 

 

245.533.541

AX. MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA

11.416.217

8.578.757

 

787.964

 

64.833.769

787.500

 

9.995.983

96.400.190

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

4.246.013

516.401

 

3.813.794

 

6.197.955

40.123.638

5.000.000

1.000.000

60.897.801

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

11.828.121

2.001.772

 

 

 

272.960

 

 

 

14.102.853

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

10.499.459

3.900.295

 

4.314.014

 

19.628.316

5.687.338

 

 

44.029.422

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

10.567.744

2.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

 

13.567.744

A.G. XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

1.347.046

637.762

 

8.000

 

833.800

 

 

 

2.826.608

A. GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

9.376.469

14.661.903

 

 

 

82.000

 

 

 

24.120.372

AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

455.532

33.183

 

 

 

6.223.131

 

 

 

6.711.846

CIXTEC

5.018.121

1.055.082

 

 

 

6.179.125

 

 

 

12.252.328

INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

5.707.775

2.185.301

318.761

3.771.937

 

16.770.871

28.556.887

23.500.000

11.636.364

92.447.896

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

1.445.502

371.695

 

482.821

 

479.248

31.288.427

 

 

34.067.693

AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

3.929.882

734.591

 

 

 

132.500

27.547.531

 

 

32.344.504

INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

997.120

740.442

447

 

 

1.274.015

 

 

9.347

3.021.371

INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

1.986.725

342.333

 

 

 

646.658

 

 

 

2.975.716

Axencias públicas autonómicas

94.122.981

39.217.324

498.098

20.672.174

 

325.835.247

164.371.521

28.500.000

22.641.694

695.859.039

Total orzamento bruto

3.566.897.253

1.501.902.989

270.997.131

5.273.681.446

52.038.343

777.708.630

1.435.295.201

152.957.456

1.352.841.278

14.384.319.727

Total transferencias internas

 

19.308.347

 

3.259.154.548

 

 

795.615.430

 

 

4.074.078.325

Total orzamento consolidado

3.566.897.253

1.482.594.642

270.997.131

2.014.526.898

52.038.343

777.708.630

639.679.771

152.957.456

1.352.841.278

10.310.241.402

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 10.310.241.402 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Cap. I-VII

Ingresos non financeiros

Cap. VIII

Activos financeiros

Cap. IX

Pasivos financeiros

Total

Administración xeral e órganos estatutarios

8.376.691.273

16.070.951

1.644.798.773

10.037.560.997

Organismos autónomos

227.253.083

655.000

227.908.083

Axencias públicas autonómicas

17.435.958

15.700.000

11.636.364

44.772.322

Total

8.621.380.314

32.425.951

1.656.435.137

10.310.241.402

Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 1.689.324.882 euros, consonte o seguinte detalle:

— Imposto sobre sucesións e doazóns: 118.944.000 euros.

— Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa autonómica): 28.899.900 euros.

— Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: 132.737.982 euros.

— Imposto sobre o patrimonio: 84.460.000 euros.

— Imposto sobre o valor engadido: 1.233.930.000 euros.

— Imposto sobre hidrocarburos (tipo autonómico): 87.073.000 euros.

— Imposto sobre o alcohol e bebidas derivadas: 3.280.000 euros.

En cumprimento do establecido no artigo 55.2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 179.757.994 euros.

Artigo 3. Orzamento das entidades instrumentais do sector público autonómico con orzamento estimativo

Un. Entidades públicas empresariais.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei, que recollen as súas estimacións de gastos e as previsións de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 1.

Dous. Consorcios autonómicos.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital dos consorcios a que se refire a alínea f) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 1.

Tres. Sociedades mercantís públicas autonómicas.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 1.

Catro. Fundacións do sector público autonómico.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire a alínea h) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 1.

Cinco. Aprobación de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas.

Autorízanse as dotacións de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei e das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 2. No caso de que se teñan que superar tales contías máximas, a consellaría competente en materia de facenda dará conta ao Parlamento de Galicia das razóns que xustificaron tal aumento.

CAPÍTULO II

Das modificacións orzamentarias

Artigo 4. Réxime xeral das modificacións orzamentarias

Un. As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os requisitos establecidos no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous. As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, e recollerán adecuadamente os motivos que as xustifican, tanto os relativos á realización do novo gasto proposto coma, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista.

Á comunicación a que se refire a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos que a xustifican en relación co novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o caso, sobre os obxectivos do programa afectado con respecto aos inicialmente previstos.

Artigo 5. Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle á persoa titular da Consellería de Facenda competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:

a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos regulamentos do período de programación 2014-2020 que resulten aplicables, así como para as reasignacións destes créditos a que se refire o punto Dous do artigo 9.

b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.

c) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, «Taxas administrativas».

d) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores que non acadase a fase de recoñecemento da obriga no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral ou, se é o caso, nos dos organismos autónomos, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre tratamento dos créditos para provisións de riscos non executados.

e) Para xerar crédito polo importe que corresponda coa maior recadación das taxas e dos prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas seccións orzamentarias no anexo 3 desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda aos maiores ingresos pola prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.

g) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, por contía igual ao importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.

h) Para xerar crédito na sección 13, Consellería do Medio Rural, polo importe que corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellaría interesada, a Consellería de Facenda tramitará o oportuno expediente de desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 24 e seguintes do seu regulamento de execución.

i) En relación co orzamento do Servizo Galego de Saúde:

1. Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:

— 30, «Taxas administrativas»,

— 37, «Ingresos por ensaios clínicos»,

— 36, «Prestacións de servizos sanitarios», e 39, «Outros ingresos», computados conxuntamente,

— 353, «De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma»,

— 354, «De fundacións públicas autonómicas».

2. Para xerar crédito derivado dos ingresos devindicados en exercicios anteriores que non acadasen a fase de recoñecemento do dereito e que correspondan ao financiamento dos centros e servizos sanitarios transferidos á Comunidade Autónoma polas corporacións locais, sempre que excedan as cifras orzadas inicialmente por eses conceptos no correspondente exercicio.

j) Para xerar crédito no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», por un importe igual á diferenza que poida existir entre a liquidación definitiva de exercicios anteriores correspondentes aos distintos mecanismos financeiros do sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e a estimada no estado de ingresos para o dito concepto.

k) Para xerar crédito nos capítulos VIII e IX de gastos cos ingresos do capítulo IX procedentes das operacións a que se refiren o parágrafo terceiro do punto Un e o punto Dous do artigo 37 desta lei.

l) Para xerar crédito nas entidades públicas instrumentais polos ingresos que se produzan nelas cando resulten beneficiarias das ordes de convocatorias de axudas realizadas por calquera Administración que non estivesen orzadas inicialmente.

m) Para xerar crédito financiado con fondos europeos do marco 2014-2020, unha vez aprobados os correspondentes programas operativos.

n) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuar os créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito e a súa baixa en contabilidade.

No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.

ñ) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto das entidades públicas instrumentais para reflectir as repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias entre subsectores dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

o) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, da posta en marcha de organismos autónomos e axencias públicas autonómicas ou do traspaso de competencias nas que estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse incremento de gasto.

p) Autorizar transferencias de créditos entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma consellaría, cando teñan por obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores correspondentes a financiamento condicionado.

q) Autorizar transferencias de créditos entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma ou de distinta consellaría, cando teñan por obxecto redistribuír remanentes de crédito do capítulo I.

r) Autorizar transferencias de créditos entre os diferentes programas vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.

Artigo 6. Vinculación de créditos

Un. Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:

— 120.20, «Substitucións de persoal non docente»,

— 120.21, «Substitucións de persoal docente»,

— 120.22, «Regularización da parte proporcional das vacacións dos/as substitutos/as docentes»,

— 120.24, «Acumulación de tarefas de persoal funcionario non docente»,

— 120.26, «Substitucións de persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza»,

— 121.07, «Sexenios»,

— 130.02, «Complemento de perigosidade, penosidade e toxicidade»,

— 131, «Persoal laboral temporal»,

— 131.24, «Acumulación de tarefas de persoal laboral temporal»,

— 132, «Persoal laboral temporal (profesorado de Relixión)»,

— 133, «Persoal laboral temporal indefinido»,

— 136, «Persoal investigador en formación»,

— 226.01, «Atencións protocolarias e representativas»,

— 226.02, «Publicidade e propaganda»,

— 226.06, «Reunións, conferencias e cursos»,

— 226.13, «Gastos de funcionamento de tribunais de oposicións e de probas selectivas»,

— 227.06, «Estudos e traballos técnicos»,

— 228, «Gastos de funcionamento de centros e servizos sociais»,

— 229, «Gastos de funcionamento de centros docentes non universitarios».

A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación 12.04.312E.227.65, «Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal», así como os créditos correspondentes á aplicación 08.A1.512B.600.3, «Expropiacións en materia de estradas», e ás diferentes aplicacións do capítulo VI correspondentes a mandatos á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou entidade pública que se subrogue na súa posición.

O concepto 160, «Cotas sociais», vinculará a nivel de sección, agás ás entidades con personalidade xurídica de seu, que vincularán a nivel de servizo.

Os conceptos 480, «Transferencias correntes a familias», e 481, «Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro», por unha banda, e os conceptos 780, «Transferencias de capital a familias», e 781, «Transferencias de capital a institucións sen fin de lucro», pola outra, serán vinculantes entre si. A mesma consideración terán os créditos dos subconceptos 221.07, «Comedores escolares», e 223.08, «Transporte escolar», os cales vincularán entre eles.

Así mesmo, terán carácter vinculante, co nivel de detalle económico co que figuren nos estados de gastos, as transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Dous. As transferencias a que se refire o artigo 67 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas pola persoa titular da Consellería de Facenda.

Artigo 7. Créditos ampliables

Un. Con independencia dos supostos previstos na alínea 1 do artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente a condición de ampliables os créditos seguintes:

a) Os incluídos nas aplicacións 06.A2.621A.227.07 e 06.A2.621A.227.08, destinados ao cumprimento dos convenios para a xestión e liquidación, e os premios de cobranza autorizados pola recadación en vía executiva así como nas transferencias da sección 06 que as financian.

b) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.

c) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á que figuren adscritos.

d) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referidos aos traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.

e) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas ata o importe dos remanentes da tesouraría que resulten como consecuencia da súa xestión.

f) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.460.0, con destino ao pagamento da liquidación de exercicios anteriores, que corresponde ao Fondo de Cooperación Local.

g) Os créditos vinculantes incluídos nas aplicacións 120.20, «Substitucións de persoal non docente», 120.21, «Substitucións de persoal docente», e 120.22, «Regularización da parte proporcional das vacacións dos/as substitutos/as docentes», que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou do organismo autónomo.

h) Os créditos incluídos na aplicación 05.11.313D.480.0, destinados ao pagamento de axudas directas a mulleres vítimas de violencia de xénero.

i) Os incluídos na aplicación 23.03.621A.890.00, destinados ao Fondo de Garantía de Avais.

Esta ampliación financiarase coa baixa nas dotacións da aplicación 09.10.741A.732.05 e das correspondentes ao Instituto Galego de Promoción Económica.

j) Os créditos da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria», a que se refire o artigo 54 desta lei.

k) Os créditos destinados ao pagamento do complemento autonómico ás pensións non contributivas, de xeito que permitan dar cobertura a todas as persoas beneficiarias delas que cumpran os requisitos exixidos pola Administración.

l) Os créditos destinados ao pagamento da renda de inclusión social de Galicia (Risga).

m) As transferencias de financiamento dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas na medida en que se autoricen ampliacións de créditos neles.

n) Os gastos de farmacia hospitalaria e receitas médicas.

ñ) As dotacións da aplicación 04.A1.571A para o cumprimento do Acordo polo que se establece o modelo de sustentabilidade da dixitalización dos servizos públicos.

o) O crédito incluído na aplicación 12.02.312B.480.0, destinado ao pagamento de prestacións familiares por fillos menores de tres anos a cargo.

p) Os créditos destinados á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións.

Esta ampliación financiarase con baixas nos programas doutras seccións.

Dous. Para os efectos do previsto no artigo 64.1.g) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as secretarías xerais da Presidencia.

Tres. O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos mecanismos previstos no artigo 64.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.

Artigo 8. Transferencias de crédito

Un. Con independencia das limitacións a que se refire o artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto na alínea 3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive incremento do gasto corrente.

Esa restrición non será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional, logo da declaración polo Consello da Xunta da situación excepcional, catastrófica ou de análoga natureza.

b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.

c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentenzas xudiciais firmes ou autos de obrigada execución.

d) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto Cinco do artigo 14 desta lei.

e) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto Oito do artigo 15 desta lei.

f) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto.

g) Cando teñan por obxecto atender as obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sempre que se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.

h) As transferencias para atender xuros de mora cando se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.

Dous. Polo que se refire á función 42 da sección 10, «Cultura, Educación e Ordenación Universitaria», función 41 da sección 11, «Sanidade», e función 31 da sección 12, «Política Social», a limitación indicada no punto anterior unicamente será aplicable unha vez superado o 5 por cento das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII.

No caso de que as transferencias realizadas baixo este suposto incrementaren os créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación sexa de realización de obra ou servizo recollida na alínea a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia de informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.

Tres. Sen prexuízo do disposto no resto de puntos deste artigo, as transferencias de crédito axustaranse ás seguintes regras:

a) Poderán incrementarse os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias dos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente», mediante transferencias de crédito do concepto 131, cun límite máximo conxunto do 30 por cento dos créditos iniciais do dito concepto. A superación deste límite con cargo a outros conceptos do capítulo I deberaa autorizar o Consello da Xunta por proposta do departamento solicitante e con informe previo da Intervención Xeral e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

b) Non se incrementarán os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias do subconcepto 226.02, «Publicidade e propaganda», 227.06, «Estudos e traballos técnicos», 226.01, «Atencións protocolarias», e 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

A limitación de non incrementar o concepto 226.02 non afectará a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nin o Servizo Galego de Saúde cando a transferencia teña por causa medidas de seguridade en materia de protección civil derivadas de riscos non previstos ou medidas sanitarias para a saúde pública.

c) Non se poderán diminuír os créditos consignados no programa 312D, «Servizos sociais de atención ás persoas dependentes», agás cando financien créditos que teñan a condición de ampliables consonte o previsto nas alíneas l) e o) do artigo 7 desta lei.

d) Non se poderán tramitar transferencias de crédito do capítulo VIII aos restantes capítulos do orzamento.

e) Non se poderán incrementar os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Catro. As limitacións sobre transferencias de crédito contidas nas alíneas b) e c) do artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as transferencias de crédito que se refiran ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Cinco. Ás transferencias de crédito que afecten unicamente a clasificación orgánica e que se efectúen entre as estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde non lles serán aplicables as limitacións previstas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, por teren a consideración de simples redistribucións de crédito.

Para os efectos do sinalado no parágrafo anterior, terán tamén a condición de redistribución de crédito as transferencias dentro das mesmas estruturas de xestión integrada, sempre que non afecten a clasificación económica.

Así mesmo, respectando o que establece o artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para os efectos de facilitar a xestión entre diferentes centros de gasto dentro dunha mesma sección, as transferencias de crédito que afecten os gastos de funcionamento (221, 222, 227.00, 227.01 e 229) serán autorizadas polo seu titular, por teren a consideración de redistribucións de crédito.

Seis. Sen prexuízo do establecido no artigo 68.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, así como nos puntos anteriores deste artigo, o importe máximo das transferencias de crédito que se autoricen para cada consellaría durante este exercicio non poderá diminuír as consignacións iniciais, ao nivel de vinculación legalmente establecido, en máis dun 20 por cento.

O indicado no parágrafo anterior non será aplicable nos seguintes casos:

a) Cando teñan por obxecto incrementar conceptos do capítulo I de gastos.

b) Cando se refiran á sección 23, «Gastos de diversas consellarías».

c) Cando se refiran ao centro de xestión 5001 do Servizo Galego de Saúde.

d) Cando se refiran a fondos propios que pasen a cofinanciar proxectos con fondos europeos.

e) Cando se refiran aos créditos consignados no capítulo V de gastos.

f) Cando se refiran a axudas ou subvencións, no caso de que a orde de convocatoria pola que se rexe a súa concesión asigne o gasto a diversas aplicacións orzamentarias e non sexa posible determinar previamente a contía imputable a cada unha delas.

g) As que se refiren ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

h) Cando se realicen entre créditos dos capítulos VI e VII do estado de gastos, así como as que se realicen dentro deles.

i) Cando teñan por obxecto atender gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras actuacións de natureza análoga e carácter excepcional.

j) Cando teñan por obxecto adecuar a natureza económica dos créditos necesarios para o mantemento dos centros de saúde de titularidade municipal, na medida en que se produza a transferencia da súa titularidade ao Servizo Galego de Saúde.

k) Cando teñan por obxecto adecuar a natureza económica dos créditos dun programa orzamentario que permita o cumprimento da súa finalidade.

l) Cando se trate de modificacións de crédito derivadas das obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

m) Cando se realicen entre créditos dos capítulos II e IV do estado de gastos, así como as que se realicen dentro deles.

Sete. As limitacións establecidas nos puntos anteriores deste artigo e as establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia non serán aplicables aos créditos vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia, sempre que se realicen en cumprimento dos acordos adoptados polo Consello da Xunta, por proposta da comisión de seguimento do plan.

Artigo 9. Adecuación de créditos

Un. Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2016, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida en que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Sen prexuízo do indicado na alínea ñ) do artigo 5 desta lei, o Consello da Xunta adoptará, por proposta da Consellería de Facenda, os acordos de non dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.

Dous. Para conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos poderán ser reasignados a outras actuacións, da mesma ou distinta consellaría ou organismo, con suxeición aos respectivos plans financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula, por proposta motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión dos respectivos programas, ou da autoridade de xestión no caso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural –Feader. Esta reasignación poderá efectuarse así mesmo en relación cos créditos financiados co Fondo de Compensación Territorial, por proposta motivada da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos.

Os xestores que, con anterioridade á aprobación dos programas operativos Feder e FSE Galicia 2014-2020 e do Programa operativo de emprego xuvenil e dos seus correspondentes documentos de criterios de selección, queiran iniciar operacións susceptibles de seren financiadas no marco dos mencionados programas operativos deberán solicitar autorización previa da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos. A dita autorización deberase emitir no prazo de dez días hábiles.

Artigo 10. Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría

Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Facenda poderá xerar crédito con este importe no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», unha vez analizada a súa repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Facenda poderá limitar os libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non afectado aplicarán o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se realizar a incorporación procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais.

Artigo 11. Consello de Contas

Con suxeición ás limitacións e aos requisitos establecidos con carácter xeral, as autorizacións de ampliacións e transferencias de crédito que se lle atribúen á persoa titular da Consellería de Facenda entenderanse referidas ao órgano competente do Consello de Contas cando correspondan ao orzamento do citado consello.

As modificacións autorizadas deberán ser comunicadas para a súa instrumentación á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

TÍTULO II

Gastos de persoal

CAPÍTULO I

Dos gastos do persoal ao servizo do sector público

Artigo 12. Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal

Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:

a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

d) As axencias públicas autonómicas.

e) As entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia.

f) As entidades públicas empresariais a que se refire o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) Os consorcios autonómicos a que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

h) As sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dous. No ano 2016 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro do 2015, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal coma á súa antigüidade.

Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior deberán experimentar a oportuna adecuación, resultando inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. En todo caso, suspéndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior para o ano 2016.

Ademais, mantense a suspensión da aplicación do parágrafo décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 31 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Catro. O disposto nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos. En todo caso, calquera modificación da lexislación básica do Estado que se produza ao longo do ano 2016 non afectará as retribucións derivadas desta lei en tanto non se absorba a diferenza.

Cinco. As referencias relativas a retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.

Artigo 13. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal

Un. Durante o ano 2016 só se poderá proceder no sector público delimitado no artigo anterior á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica ditada ao respecto.

Respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, de acordo coa normativa básica, a taxa de reposición de efectivos fixarase ata un máximo do 50 por cento, agás nos sectores e nas administracións que se especifican a seguir, nos que a taxa de reposición de efectivos se fixará ata un máximo do cen por cento:

a) Prazas para o acceso aos corpos de funcionarios docentes da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

b) Prazas de hospitais e centros de saúde do Sistema nacional de saúde.

c) Prazas para o control e a loita contra a fraude fiscal, laboral, de subvencións públicas e en materia de Seguridade Social, e do control da asignación eficiente dos recursos públicos.

d) Prazas de asesoramento xurídico e para a xestión dos recursos públicos.

e) Prazas correspondentes ao persoal dos servizos de prevención e extinción de incendios.

f) Prazas de persoal investigador doutor contratado de organismos de investigación, nos termos establecidos na normativa básica.

g) Prazas dos corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade e mais de persoal de administración e servizos das universidades, nos termos establecidos na normativa básica.

h) Prazas de asistencia directa aos usuarios dos servizos sociais.

i) Prazas de xestión de prestacións e políticas activas en materia de emprego.

Dous. A taxa de reposición de efectivos correspondente a un ou varios dos sectores para os que se fixa un máximo do cen por cento no punto anterior poderá acumularse noutro ou noutros dos sectores previstos no citado precepto ou naqueles corpos, escalas ou categorías profesionais dalgún ou algúns dos mencionados sectores cuxa cobertura se considere prioritaria ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais.

A oferta de emprego público así calculada incluirá todos os postos e prazas desempeñados por persoal laboral contratado ou persoal interino nomeado a que se refire o artigo 10.1.a) do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, excepto aqueles sobre os que exista unha reserva do posto ou que estean incursos en procesos de provisión ou se decida a súa amortización, existentes neses sectores, funcións e categorías profesionais. Tamén se incluirán aqueles postos aos que se adscribiran os afectados por unha resolución xudicial de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo. Con este fin, realizaranse as adecuacións nos orzamentos que resulten precisas e sempre de acordo co previsto no artigo 9 desta lei.

Tres. Durante o ano 2016 a contratación de novo persoal nas sociedades mercantís públicas, nas entidades públicas empresariais, nos consorcios e nas fundacións do sector público autonómico estará suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.

Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as entidades instrumentais do sector público autonómico poderán contratar persoal funcionario ou laboral fixo con destino nas consellarías ou nos organismos públicos do sector público autonómico, garantindo en todo caso a publicidade e libre concorrencia neste tipo de contratacións. Estes contratos xerarán o dereito a seguir percibindo, desde a data da súa subscrición, o complemento de antigüidade na mesma contía que se viñer percibindo na consellaría, organismo público, sociedade, fundación ou consorcio de procedencia.

Catro. A oferta de emprego público dos sectores sinalados no punto Un que corresponda á Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos públicos e dos demais entes públicos autonómicos aprobaraa o Consello da Xunta, por proposta do centro directivo competente en materia de función pública ou, se é o caso, das consellarías competentes na materia, e co informe favorable da dirección xeral competente en materia de orzamentos.

Cinco. Durante o ano 2016 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario temporal ou de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais, o que requirirá a previa e expresa autorización das direccións xerais competentes en materia de función pública e orzamentos, segundo o establecido nos artigos seguintes.

Artigo 14. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino no ámbito da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2016, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 12.Un desta lei, poderán proverse, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante procesos de reestruturación dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal estatutario temporal ou persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos:

a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

d) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

e) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

f) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.

As direccións xerais competentes remitirán á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino e persoal estatutario interino realizados con base nesta excepción. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Dous. Durante o ano 2016, no ámbito determinado neste artigo e con carácter excepcional, poderán realizarse contratacións de persoal laboral temporal ou nomearse persoal funcionario interino para a cobertura de postos vacantes cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano nas relacións de postos de traballo, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.

Tres. Durante o ano 2016, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os excesos ou as acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, e de acordo cos límites que se establecen no artigo 8.Tres.a) desta lei. O gasto derivado destas contratacións imputarase necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».

Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa da actividade que motiva a contratación, que esta resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo e que non puido ser atendida coas dotacións de persoal existentes ou mediante procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.

Catro. Durante o ano 2016, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das limitacións orzamentarias previstas, e que, cando unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles para o funcionamento do servizo.

A dita autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:

a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

d) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

e) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes das consellarías competentes en materia do medio rural e do mar.

f) Persoal administrativo que preste os seus servizos nas oficinas de rexistro unificadas da administración da Comunidade Autónoma.

g) Persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

h) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

i) Persoal que se atope en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento.

j) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.

Cinco. Durante o ano 2016, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal, segundo o previsto no artigo 23.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, cos seguintes requisitos:

a) O financiamento debe proceder de fondos da Unión Europea ou da Administración estatal.

b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á de execución do programa, que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica, ampliables ata doce meses máis de o xustificar a duración do correspondente programa.

c) O persoal funcionario interino non ocupará prazas da relación de postos de traballo e a súa selección e nomeamento axustaranse ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Seis. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo as necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo a situación económica e o cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte o preceptuado na Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 15. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos

Un. Durante o ano 2016, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 12.Un desta lei, así como nas entidades ás que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderán formalizarse contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola Administración de acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público, ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal fixo.

d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.

Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.

Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos en que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 a 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento, ou órgano equivalente, certificará, despois da proposta fundamentada do xestor, que existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na súa proxección anual.

Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servizos que excedan o devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización, e en especial pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.

Seis. Non se poderán realizar contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos sen informe favorable da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e autorización conxunta das direccións xerais competentes en materia de función pública e orzamentos.

Sete. Durante o ano 2016, e no ámbito a que se refire o punto Un, requirirán informe favorable da dirección xeral competente en materia de avaliación e reforma administrativa, e autorización conxunta das direccións xerais de función pública e orzamentos, os contratos de persoal investigador de carácter laboral baixo algunha das modalidades específicas recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a modalidade de proxectos específicos de investigación científica e técnica consonte o artigo 15.1.a) do Estatuto dos traballadores.

Oito. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente do artigo 13 no programa e na consellaría ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se financie con cargo aos respectivos créditos de investimentos, para cuxos efectos poderán realizarse as transferencias de crédito correspondentes.

Artigo 16. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais

Un. Durante o ano 2016, no ámbito a que se refiren as alíneas c), f), g), h) e i) do artigo 12.Un desta lei e con carácter excepcional, poderán realizarse contratacións de persoal laboral temporal ou nomearse persoal funcionario interino ou persoal estatutario interino para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano 2016 nos cadros de persoal ou nas relacións de postos de traballo, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, que se poderá conceder tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento da entidade.

Dous. Non será necesario solicitar a autorización conxunta requirida no punto anterior nas seguintes contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal estatutario temporal e persoal funcionario interino para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano:

a) Persoal dedicado á defensa contra incendios forestais.

b) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e fundacións sanitarias.

c) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

Tres. Durante o ano 2016, no ámbito determinado no punto Un, poderanse realizar, excepcionalmente, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes, as seguintes contratacións:

— Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo determinado.

— Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de acumulación de tarefas.

Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa da necesidade da contratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase unha memoria económica na que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.

Catro. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. Con periodicidade mensual deberase remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.

Artigo 17. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión

Durante o ano 2016 as encomendas de xestión que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias públicas ás entidades a que se refiren as alíneas f), h) e i) do artigo 12.Un desta lei non poderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión.

Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal temporal que estiveren previstas no programa de actuación, investimento e financiamento.

Esta limitación non será aplicable a proxectos financiados con fondos finalistas do Estado e da Unión Europea.

CAPÍTULO II

Dos réximes retributivos

Artigo 18. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo

Un. No ano 2016 as retribucións dos altos cargos non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente:

Presidente da Xunta: 67.592,28 euros.

Vicepresidente e conselleiros: 59.246,04 euros.

Secretarios xerais, secretarios xerais técnicos, directores xerais, delegados territoriais e asimilados: 52.109,42 euros.

Dous. No ano 2016 as retribucións dos membros do Consello de Contas non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

Conselleiro maior: 62.846,04 euros.

Conselleiros: 59.246,04 euros.

Tres. No ano 2016 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015, quedando establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

Presidente: 62.846,04 euros.

Conselleiros: 59.246,04 euros.

Catro. No ano 2016 as retribucións totais do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e dos altos cargos das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015.

Cinco. Por proposta da persoa titular da consellaría á que se atopen adscritas, as retribucións iniciais das persoas titulares das presidencias e vicepresidencias e, se é o caso, das direccións xerais das entidades a que se refire o punto anterior deste artigo serán autorizadas, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, pola persoa titular da Consellería de Facenda.

Artigo 19. Complemento persoal

O persoal funcionario designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento manteña unha relación de servizo permanente, non contractual, con algunha administración pública non poderá percibir retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.

Os complementos persoais e transitorios permanecerán coas mesmas contías que o 31 de decembro do ano 2015.

Artigo 20. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

As contías das retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior para o ano 2016 non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015, sen prexuízo do dereito ás indemnizacións, ás axudas de custo e á aplicación de coeficientes por razón de servizo que poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro. Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.

Artigo 21. Retribucións dos consellos de administración

No ano 2016 as retribucións dos consellos de administración das sociedades mercantís públicas ou das entidades públicas empresariais non experimentarán incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015.

Artigo 22. Criterios retributivos en materia de persoal funcionario

Un. As retribucións que percibirá no ano 2016 o persoal funcionario da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, nos termos da disposición derradeira cuarta do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei, serán as seguintes:

a) O soldo e trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2016, que correspondan ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Grupo/Subgrupo

Real decreto lei 5/2015

Soldo

Trienios

A1

13.441,80

516,96

A2

11.622,84

421,44

B

10.159,92

369,96

C1

8.726,76

318,96

C2

7.263,00

216,96

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Real decreto lei 5/2015, do 30 de outubro)

6.647,52

163,32

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e percibiranse de acordo co previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para o ano 1989. O importe de cada unha destas pagas será o importe do soldo e dos trienios establecido a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:

Grupo/Subgrupo

Real decreto lei 5/2015

Soldo

Trienios

A1

691,21

26,58

A2

706,38

25,61

B

731,75

26,65

C1

628,53

22,96

C2

599,73

17,91

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Real decreto lei 5/2015, do 30 de outubro)

553,96

13,61

Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Nivel

Euros

30

11.741,28

29

10.531,44

28

10.088,76

27

9.645,72

26

8.462,28

25

7.508,04

24

7.065,00

23

6.622,56

22

6.179,28

21

5.737,08

20

5.329,20

19

5.057,16

18

4.784,88

17

4.512,72

16

4.241,16

15

3.968,64

14

3.696,84

13

3.424,32

12

3.152,16

11

2.880,00

10

2.608,20

d) O complemento específico anual que, se é o caso, estea fixado ao posto que se desempeñe. Este complemento experimentará na súa contía anual un incremento do 1 por cento con respecto á vixente o 31 de decembro de 2015 e percibirase en doce mensualidades.

e) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos na disposición transitoria décima da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría correspondente e logo do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, unha vez escoitados os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense facer públicos nos centros de traballo.

As contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

f) As gratificacións por servizos extraordinarios.

Estas gratificacións serán concedidas logo de autorización do Consello da Xunta, por proposta da consellaría respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2016, de 40.000 euros en total. No caso contrario a súa autorización corresponderá á consellaría.

En todo caso, as devanditas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa devindicación.

Tamén terán tal consideración as compensacións económicas a que se refire o artigo 137.2.d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

g) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 1989.

Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2016, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso os trienios, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios, para estes efectos.

Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao se producir a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.

Dous. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos trienios e pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o que sexa nomeado, excluído o que estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Tres. O complemento de produtividade poderáselle atribuír, se é o caso, ao persoal funcionario interino ao que se refire o punto anterior, así como ao persoal funcionario en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Catro. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2016 de persoal funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo ao que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellarías interesadas.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Dirección Xeral da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.

A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o seu coñecemento.

Artigo 23. Criterios retributivos en materia de persoal laboral

Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto Un do artigo 12 desta lei, que se incrementará na porcentaxe máxima prevista no punto Dous do artigo 12 desta lei, estará integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais e os gastos de acción social devindicados polo devandito persoal no ano 2016.

Exceptúanse en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.

b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a traballadora.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste coma ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, computándose, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2016 deberase satisfacer a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2016 e todas as que se produzan ao longo do exercicio, agás as que lle corresponde deivindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar crecementos con respecto ao ano 2015.

Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto Un do artigo 12 desta lei experimentarán un incremento do 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015.

Artigo 24. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. En aplicación do previsto na disposición transitoria sexta.1.a) da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos nas alíneas a), b) e c) do artigo 22.Un.

O importe anual das retribucións correspondentes ao complemento específico, ao complemento de produtividade fixa, ao complemento de atención continuada e ao complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade e mais á carreira profesional que, se é o caso, lle corresponda ao referido persoal experimentará un incremento do 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015.

A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.Tres.c) e na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e mais no artigo 43.2 da Lei 55/2003, así como nas demais normas ditadas para o seu desenvolvemento.

Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde experimentarán un incremento do 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015.

Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos retributivos ligados á prestación dunha xornada complementaria ou adicional á fixada nos propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá da acreditación da prestación efectiva dos servizos.

Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente recollidos nunha norma con rango de lei.

Catro. Os requisitos para a modificación das retribucións do persoal a que se refire este artigo serán os establecidos no artigo 29 desta lei.

Artigo 25. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2016 e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias respecto deste persoal experimentarán un incremento do 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015.

Artigo 26. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores

Un. No ano 2016 as retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores experimentarán un incremento do 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesaria para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.

Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, experimentará un incremento do 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015, sen prexuízo das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.

Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.

Catro. As indemnizacións por razón do servizo rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco. As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ás persoas beneficiarias conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.

CAPÍTULO III

Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo

Artigo 27. Prohibición de ingresos atípicos

O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que correspondan á Administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente atribuídas a eles, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 28. Relacións de postos de traballo

Un. As relacións de postos de traballo poderanse modificar para executar as sentenzas xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir a aquel o persoal afectado.

Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral, de acordo co que establece a normativa de función pública.

A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data de firmeza da sentenza xudicial, e, logo de se crear o posto, adscribirase provisionalmente a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.

Sen prexuízo do anterior, as consellarías e os seus organismos dependentes poderán propoñer mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo a amortización daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento das funcións que teñen asignadas.

Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2016 deberanse modificar para as axustar ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei, sen que mentres tanto se poidan prover, provisional ou definitivamente, aqueles postos para os que non estea prevista dotación nos mencionados anexos. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal só poderán ter asignados créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos específicos.

Artigo 29. Requisitos para a determinación ou modificación de retribucións do persoal laboral e non funcionario

Un. Será necesario informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, para determinar ou modificar as condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto Un do artigo 12 desta lei.

Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2016, deberase solicitar da Consellería de Facenda a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devindicadas durante o ano 2015.

Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade nin as horas extraordinarias para estes efectos.

Cando se trate de persoal non suxeito a convenio colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante contrato individual, deberanse comunicar á Consellería de Facenda as retribucións satisfeitas e devindicadas durante o ano 2015.

Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación bastará coa emisión do informe a que se refire o punto Un deste artigo.

Tres. Para os efectos dos puntos anteriores, entenderase por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións:

a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.

b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no punto Un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

d) A fixación de retribucións mediante contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante convenio colectivo.

e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.

Catro. Co fin de emitir o informe sinalado no punto Un deste artigo, as consellarías, os organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos o correspondente proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de todos os seus aspectos retributivos.

Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data de recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2016 coma para exercicios futuros, e, especialmente, no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ao control do seu crecemento.

Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as futuras leis de orzamentos.

Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o ano 2016 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.

Artigo 30. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma

Un. Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades a que se refire este artigo non se poderán fixar indemnizacións, en razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.

Dous. En tanto non se estableza o réxime xurídico específico do persoal directivo, o persoal funcionario de carreira ou estatutario fixo que desempeñe un posto de persoal directivo profesional nas entidades instrumentais do sector público autonómico, configurado como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación de servizo activo no seu respectivo corpo e/ou escala.

O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.

Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidade instrumental do sector público autonómico non modifique a súa situación administrativa, a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade a que teña dereito na súa condición de empregado público en situación de servizo activo.

O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda do 19 de xuño de 2014, de conformidade coa clasificación da entidade e o nivel de responsabilidade do posto directivo.

Artigo 31. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria tratará de completar o horario docente do persoal interino, compartindo, de ser necesario, varios centros de ensino, para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.

No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.

Artigo 32. Profesores e profesoras de corpos docentes

Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 129 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e atendendo ás peculiaridades do persoal docente, recoñecidas no artigo 6.2 da dita lei, os profesores e as profesoras dos corpos docentes previstos no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderán percibir ata o total das súas retribucións tanto básicas coma complementarias cando sexan autorizados para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, nos termos, nos prazos e nas condicións que determine a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 33. Persoal eventual e de gabinete

Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente poderá ser adscrito aos departamentos en que figuren as persoas que formen parte do Consello do Goberno galego.

Dous. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións territoriais.

CAPÍTULO IV

Universidades

Artigo 34. Custos de persoal máximos das universidades de Galicia

Un. De conformidade co establecido no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, autorízanse para o ano 2016 os custos do persoal docente e investigador e mais de administración e servizos das universidades do Sistema universitario de Galicia nas seguintes contías:

Masa salarial

Cargas sociais

Total

A Coruña

74.999,37

11.528,49

86.527,86

Santiago de Compostela

120.984,08

16.120,20

137.104,28

Vigo

75.633,64

11.920,94

87.554,58

Total

271.617,09

39.569,63

311.186,72

Dous. Dentro das anteriores contías non está incluído o custo derivado da recuperación establecida na disposición adicional décimo cuarta desta lei nin o do persoal investigador de proxectos e contratos de investigación e do persoal técnico de apoio contratado con cargo a eses proxectos e contratos.

Tres. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia experimentarán un incremento do 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015.

Artigo 35. Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia

O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor experimentarán, na súa contía anual, un incremento do 1 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2015.

Artigo 36. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia

Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán unha taxa de reposición de como máximo un cen por cento ás prazas dos corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade e mais ás prazas de persoal de administración e servizos.

Dentro do límite da taxa de reposición correspondente aos mencionados corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade, establecido no parágrafo anterior, cada universidade estará obrigada a destinar, como mínimo, un 15 por cento do total de prazas que oferte á contratación, como persoal laboral fixo, de persoal investigador doutor que finalizase o Programa Ramón y Cajal e obtivese o certificado I3. Das restantes prazas que oferte, cada universidade poderá destinar unha parte para o ingreso como profesor contratado doutor, nos termos previstos no artigo 52 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.

As correspondentes convocatorias deberaas autorizar a Consellería de Facenda, logo de acreditar que a oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade, nin dos demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Dous. Dentro das contías máximas autorizadas no artigo 34 desta lei e de acordo co que dispón a normativa básica en materia de taxa de reposición de efectivos, as universidades do Sistema universitario de Galicia poderán proceder excepcionalmente á contratación de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables.

Substitúese o réxime de autorización previa conxunta polo de comunicación mensual que determinen as consellarías competentes en materia de universidades e orzamentos. Mediante resolución destes centros directivos poderase volver ao sistema anterior no caso de que non se realicen as mencionadas comunicacións ou se incumpran as condicións recollidas no parágrafo anterior para a subscrición destes contratos.

TÍTULO III

Operacións de endebedamento e garantía

CAPÍTULO I

Operacións de crédito

Artigo 37. Operacións de endebedamento por prazo superior a un ano

Un. A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase incrementar durante o ano 2016 nunha contía máxima equivalente ao 0,3 por cento do produto interior bruto da Comunidade Autónoma.

Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais.

Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente, no mesmo importe que se amortice.

Dous. A posición neta debedora será efectiva ao termo do exercicio, podendo ser excedida no curso deste, e quedará automaticamente revisada:

a) Polas desviacións que poidan xurdir entre as previsións de ingresos contidas nesta lei e a súa evolución real.

b) Nas contías necesarias para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos na alínea 1.b) do artigo 2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que poidan xurdir ao longo do exercicio.

c) Nas contías asumidas en concepto de débeda polas variacións na composición do sector da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, en termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, como consecuencia de que entes que estaban nel considerados pasan a deixar de o estar ou viceversa, así como polo importe dos créditos comerciais e outras contas pendentes de pagamento financiadas mediante operacións de factoring sen recurso que deban rexistrarse contablemente como débeda financeira.

d) Na contía máxima do endebedamento autorizado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia do último exercicio que non fose utilizado, sempre que estea dentro dos límites de endebedamento autorizados polos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira.

e) Polos anticipos reintegrables ou préstamos concertados con outras administracións públicas para o financiamento de investimentos incluídos en plans ou programas conxuntos.

f) Polos importes adicionais que se amparen nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira en materia de endebedamento.

Tres. No ámbito da Administración xeral, autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda para formalizar as operacións de endebedamento a que se refire este artigo. A formalización poderá realizarse de maneira fraccionada, en función das necesidades de financiamento da Comunidade Autónoma. Estas operacións poderán instrumentarse mediante a emisión de débeda pública, a concertación de créditos ou calquera outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.

Igualmente, facúltase para, de acordo coas respectivas normas de emisión ou contratación, ou de mutuo acordo cos acredores, acordar operacións de troco, conversión, amortización anticipada total ou parcial, substitución, refinanciamento ou modificar ou renegociar as operacións de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de conseguir a xestión máis adecuada do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.

Así mesmo, poderá acordar operacións con instrumentos financeiros derivados que permitan xestionar o risco ou a carga financeira da Comunidade Autónoma.

Catro. A Axencia Galega de Infraestruturas subrogarase na posición debedora da Sociedade Pública de Investimentos desde o momento da súa liquidación.

Artigo 38. Débeda da tesouraría

Un. A Comunidade Autónoma, para a atención de necesidades da Administración xeral, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesouraría, por prazo inferior a un ano, conforme o disposto no artigo 31 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o 15 por cento da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III e mais o concepto 400.

Dous. Autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda a determinar as condicións concretas e a formalizar estas operacións de crédito ou emisión de débeda pública, en calquera das súas modalidades.

Tres. Poderá delegarse no director xeral de Política Financeira e Tesouro a facultade de acordar a disposición e o reembolso das operacións a que se refire este artigo.

Artigo 39. Endebedamento das entidades instrumentais do sector público

Un. As entidades instrumentais do sector público autonómico, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poderán concertar operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, con prazo de reembolso non superior a un ano, cun límite máximo do 10 por cento da súa previsión inicial de ingresos correntes ou de explotación. A superación dese límite deberá ser autorizada pola Consellería de Facenda.

Independentemente do anterior, o saldo vivo o 31 de decembro de 2016 non poderá superar por estas operacións o saldo vivo o 31 de decembro do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Facenda.

Dous. Para concertar, renovar ou modificar as condicións de financiamento de calquera tipo de operacións de endebedamento a longo prazo ou de cobertura sobre elas, as entidades instrumentais do sector público autonómico, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, deberán conseguir a autorización da Consellería de Facenda.

Tres. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, como medida para facilitar o acceso á vivenda, poderá concertar con entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de actuacións en materia de vivenda de promoción pública, sen que poidan establecerse cláusulas das que deriven responsabilidades do referido instituto unha vez realizada a subrogación, sen prexuízo da previsión nos procedementos de execución hipotecaria, da cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e réxime legal da vivenda.

Así mesmo, no suposto de préstamos directos para a adquisición de vivendas concertadas entre as entidades financeiras e os adquirentes de vivendas de promoción pública, ao abeiro dos convenios de financiamento asinados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e as ditas entidades, poderá establecerse, para os supostos de execución hipotecaria, a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2016 non poderá superar en ningún caso os 24.000.000 de euros, tendo en conta ademais que o volume da débeda viva na fin do exercicio non excederá o do 31 de decembro do ano anterior, agás con autorización expresa da Consellería de Facenda.

Catro. O réxime de autorización establecido nos puntos anteriores realizarase a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

As mencionadas entidades dependentes da Comunidade Autónoma deberán remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, nos primeiros quince días de cada trimestre, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a seguinte información relativa á fin do trimestre inmediato anterior:

a) Detalle da situación de endebedamento, coa desagregación de cada operación financeira.

b) Detalle das operacións financeiras activas.

Así mesmo, as citadas entidades estarán obrigadas a remitir calquera outra información requirida pola Consellería de Facenda co obxecto de cumprir coas obrigas de subministración de información que veñan establecidas polo Estado e a Unión Europea.

Artigo 40. Outras operacións financeiras

A formalización de calquera operación de carácter financeiro a medio ou longo prazo non referida nos artigos precedentes, como instrumentos de leasing, factoring e outros, por parte dos órganos da Administración xeral e de calquera das entidades públicas instrumentais, cando o seu importe acumulado exceda os 200.000 euros, deberá contar coa correspondente autorización da Consellería de Facenda, a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

CAPÍTULO II

Afianzamento por aval

Artigo 41. Avais

Un. Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2016 será de 30.000.000 de euros.

Dous. Adicionalmente, poderase avalar o puntual e íntegro cumprimento de todas as obrigas financeiras e pecuniarias do Instituto Galego de Promoción Económica que puideren derivar dos contratos de financiamento asinados co Banco Europeo de Investimentos.

Nos primeiros quince días de cada trimestre, o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa ás disposicións, aplicacións e amortizacións efectuadas das operacións avaladas ante o Banco Europeo de Investimentos.

Tres. Consonte o disposto no artigo 45 do mesmo texto legal, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder durante o ano 2016 avais en contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo vixente de 500.000.000 de euros.

Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata 30.000.000 de euros.

Por cada operación de aval e por cada liña ou programa de avais dotarase unha provisión para atender posibles falidos na contía que determine a Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, ben en relación co importe da operación individual, ben en consideración ao montante total da liña ou do programa. O importe destas provisións destinarase ao Fondo de Garantía de Avais de acordo co sinalado na alínea i) do artigo 7 desta lei.

Nos primeiros quince días de cada trimestre o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa aos avais existentes á fin do trimestre inmediato anterior.

Catro.

a) O Consello da Xunta, por proposta conxunta da persoa titular da Consellería de Facenda e da consellaría a que estea adscrito o Instituto Galego de Promoción Económica, poderá acordar, por instancia motivada do Instituto Galego de Promoción Económica e logo de pedimento dos interesados e do informe da consellaría correspondente por razón da materia, a novación das obrigas de reintegro derivadas da execución e do pagamento dos avais do Instituto Galego de Promoción Económica, e a suspensión do exercicio das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación dos avais prestados do Instituto Galego de Promoción Económica, corresponden á Comunidade Autónoma, cando se cumpran as seguintes condicións:

1) O exercicio da acción de regreso regulada no artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, afectaría grave ou substancialmente o mantemento da actividade produtiva ou empresarial a que estean afectos os bens tomados en contragarantía dos avais e a valoración que se efectúe da viabilidade económica da empresa permita considerar que a continuación da explotación é máis vantaxosa para a Administración, por lle permitir recuperar en maior grao o importe dos seus créditos.

2) O debedor deberá ofertar un calendario de pagamentos para o reintegro das cantidades debidas, e garantir estes pagamentos con iguais garantías que as constituídas inicialmente conforme o previsto na normativa aplicable. O Instituto Galego de Promoción Económica poderá exixir garantías adicionais no suposto de que as inicialmente constituídas resulten insuficientes.

3) A novación xustificarase en atención á capacidade económica e previsións de ingresos do titular dos bens, ao mantemento da actividade produtiva ou empresarial e do emprego vinculado a esta e mais ao valor actualizado dos bens dados en contragarantía. Complementariamente, teranse en conta circunstancias tales como a promoción de formas asociativas laborais ou outras consideracións socioeconómicas relevantes, que deberán ser debidamente motivadas. Esta novación poderá incluír quitación ou minoración do importe debido, ademais de aprazamento de pagamento. A novación establecerá compromisos determinados en materia de mantemento de actividade e emprego, a cargo do beneficiario.

b) O incumprimento do calendario de pagamentos establecido ou dos compromisos asumidos en materia de mantemento de actividade e emprego supoñerá a ineficacia do pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os xuros de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais, penalidades por incumprimento.

O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.

TÍTULO IV

Xestión orzamentaria

Artigo 42. Intervención limitada

A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.

Artigo 43. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma

A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, e comprobarase o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.

Artigo 44. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e suficiente.

Artigo 45. Proxectos de gasto

Un. A Consellería de Facenda poderá agregar as partidas de gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos de lles asignar obxectivos orzamentarios.

Dous. As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 46. Autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gastos

Un. Requirirá autorización por parte do Consello da Xunta a tramitación de expedientes de contratación e de encomendas de xestión cando o valor estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a 4.000.000 de euros.

Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta requirirá autorización do mesmo órgano. Non obstante, non será precisa esta autorización cando a modificación non supoña unha alteración do obxecto nin comporte incremento do importe total ou no número de exercicios orzamentarios, sempre que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. Logo de se obter a autorización, a aprobación do gasto corresponderá ao órgano de contratación da consellaría ou da entidade instrumental do sector público autonómico que xestione o crédito.

Artigo 47. Revisións de valores monetarios contidos en concertos ou convenios

As revisións dos valores monetarios que se establezan nos concertos ou convenios vixentes durante o ano 2016 na Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos seus organismos autónomos e nas entidades públicas instrumentais comprendidas no artigo 45 da Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, axustaranse ao disposto na Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española, e mais na normativa regulamentaria ditada no seu desenvolvemento.

Artigo 48. Transferencias de financiamento

Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a súa actividade con carácter indiferenciado.

Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por doceavas partes, agás que mediante convenio se regule outro réxime diferente de pagamento. Este convenio deberá someterse a informe da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma sobre a adecuación do réxime de libramento proposto ao ritmo de execución do gasto corrente da entidade.

Os convenios que, de ser o caso, estiveren vixentes á entrada en vigor desta lei deberán ser revisados nos tres primeiros meses do exercicio para os efectos de os axustar ao disposto neste artigo.

Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de capital da entidade.

Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento non precisarán de autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.

Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e mais nas normas que a desenvolven.

Artigo 49. Subvencións nominativas

Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta cando de xeito excepcional, logo da xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento a conta ou ben un anticipo superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 50. Concesión directa de axudas e subvencións

A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4.c) e 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta cando a súa contía supere o importe de 6.010 euros por beneficiario e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os 60.100 euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formalizadas mediante convenio ou instrumento bilateral, ás que lles será aplicable o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse a 12.000 euros e 120.300 euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.

Artigo 51. Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social

De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:

a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de 1.500 euros.

b) As concedidas aos beneficiarios e ás beneficiarias para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.

c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.

d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

Artigo 52. Pagamento de axudas e subvencións

O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 53. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das operacións propostas.

No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.

Dous. Os beneficiarios dos préstamos deberán acreditar que se atopan ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha declaración responsable da persoa beneficiaria ou certificación do órgano competente de este ser unha administración pública.

Tres. Mediante orde da Consellería de Facenda poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.

Artigo 54. Expedientes de dotación artística

Á entrada en vigor desta lei, o 80 por cento dos créditos afectados á realización de traballos de dotación artística, nas aplicacións correspondentes a proxectos técnicos de obras novas do capítulo VI non financiados polo Fondo de Compensación Interterritorial nin con fondos finalistas ou procedentes da Unión Europea nin con fondos propios que cofinancien, será obxecto de ampliación de crédito na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a conta das retencións de crédito previstas, para a finalidade determinada na Lei 2/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia.

A ampliación de crédito indicada terá carácter de «a conta» sobre a liquidación definitiva da porcentaxe que de acordo coa devandita Lei 12/1991 corresponde aos traballos de dotación artística, e non lle serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e mais no punto Sete do artigo 8 desta lei.

Artigo 55. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostemento de centros concertados

Un. De acordo co establecido nas alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano 2016, é o fixado no anexo 4 desta lei.

Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2016, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para 2016 do VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos, publicado pola Resolución do 30 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Emprego. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos a conta, logo de solicitude expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais, ata o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos a conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2016.

As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais, serán aboadas directamente pola Administración, mediante pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.

A Administración só aboará as categorías funcionais directivas de director e xefe de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e, singularmente, as denominadas xefaturas de departamento, aínda que iso figure expresamente recollido no convenio colectivo vixente. No ano 2016 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade na empresa prevista no VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2016.

As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.

As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán mensualmente, e os centros deberán xustificar estes importes ao remate do exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».

Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa do profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos do orientador, que se incluirán na nómina de pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo curso ou do terceiro e cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, respectivamente.

Catro. Facúltase o Consello da Xunta para fixar as relacións profesor/unidade concertadas adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor con vinte e cinco horas semanais.

A Administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo 4 desta lei.

Cinco. A relación profesor/unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total de profesores afectados polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se atopen en pagamento delegado.

TÍTULO V

Corporacións locais

CAPÍTULO I

Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais

Artigo 56. Créditos asignados ás corporacións locais

O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local e da subscrición de convenios e da concesión de subvencións, ascende a 313.316.761 euros, coa distribución funcional que figura no anexo 5.

Artigo 57. Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local

Un. Consonte o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,4294806 por cento para o exercicio de 2016 .

O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado para ese exercicio, é positivo con respecto á do 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.

En consecuencia, no 2016 repartirase fondo adicional entre os concellos, e a porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:

— Un 2,3836184 por cento corresponde ao fondo base.

— Un 0,0458622 por cento corresponde ao fondo adicional.

Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas a conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 115.146.470 euros, dos que 112.972.806 euros corresponden ao fondo base e 2.173.664 euros ao fondo adicional.

Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe equivalente ao 1 por cento, sen que poida exceder de 600.000 euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre todos os concellos de Galicia, conforme os coeficientes que se establecen no anexo 6.

Catro. Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local, inclúese, entre os criterios de distribución dos novos recursos que se integran no fondo, a participación en procesos de fusión ou de incorporación voluntaria a outros concellos.

No exercicio 2016 este novo criterio determinará a repartición do fondo adicional nas condicións que estableza a consellaría competente en materia de Administración local. O importe do fondo non destinado a concellos resultantes dunha fusión ou incorporación repartirase entre os concellos con poboación de dereito inferior a 15.000 habitantes de acordo cos seguintes criterios de ponderación: habitantes, 55 por cento; maiores de 65 anos, 10 por cento; superficie, 15 por cento; núcleos de poboación, 20 por cento. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos nos puntos anteriores serán os oficialmente dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2016.

As cantidades asignadas a cada concello na repartición do fondo adicional, conforme os criterios precedentes, modularanse mediante a aplicación, con efectos redistributivos e unha ponderación do 5 por cento, da variable esforzo fiscal, co que se obteñen así as participacións finais de cada concello.

O índice de esforzo fiscal municipal obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:

EFM = (RM/RG)-(PM/PG), sendo:

EFM: índice de esforzo fiscal municipal,

RM: recadación dos capítulos I, II e III do concello, excluídos os tributos cedidos polo Estado,

RG: recadación dos capítulos I, II e III de todos os concellos, excluídos os tributos cedidos polo

Estado,

PM: poboación do concello o 1 de xaneiro do ano considerado para a recadación, e

PG: poboación de todos os concellos na mesma data.

Os datos de recadación para considerar no cálculo do índice de esforzo fiscal son os correspondentes ao último exercicio dispoñible polo Consello de Contas o 1 de xaneiro de 2016 que resulten da liquidación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da respectiva entidade local, obtidos a partir das contas rendidas en prazo e forma, de conformidade co exixido pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.

No caso de que o concello non tivese efectuada a rendición de contas en prazo e forma, atribuiráselle a recadación que resulte de aplicar á súa poboación a menor recadación per cápita dos concellos que a tivesen presentado.

Cinco. O disposto nos puntos Un, Tres e Catro será aplicable na distribución da entrega a conta e da liquidación definitiva do exercicio 2016.

Seis. Para determinar a liquidación definitiva do 2014 tomarase a recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado como definitivas para ese exercicio. A distribución desta liquidación definitiva realizarase aplicando a cada concello o coeficiente de repartición e as regras de distribución que lle corresponderon na entrega a conta do exercicio que se liquida.

Sete. Cando no transcurso do exercicio se poña fin a procedementos de fusión ou de incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a suma das entregas a conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e, se é o caso, as liquidacións definitivas que para cada un deles se satisfagan no ano 2016. Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma das liquidacións que polo exercicio 2016 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.

Artigo 58. Transferencias derivadas de convenios ou subvencións

As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios ou da concesión de subvencións, que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 197.178.506 euros, coa distribución funcional que figura no anexo 7.

CAPÍTULO II

Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local

Artigo 59. Débedas obxecto de compensación

Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de Cooperación Local serán susceptibles de compensación coas débedas vencidas, líquidas e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.

Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas, líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.

Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma lles aboase a terceiros como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, acompañando as facturas ou outros documentos que acrediten os gastos realizados, e tras a audiencia deste aprobaranse por resolución motivada.

Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de Cooperación Local as achegas dos concellos que, en virtude de convenio coa Xunta de Galicia e as súas entidades instrumentais, teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles.

Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como consecuencia da súa obriga de participar no financiamento e mantemento destes servizos e sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as partes, e que este instrumento lle sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento, á Consellería de Facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.

Artigo 60. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención nas entregas a conta

Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o oportuno acordo de compensación desta e o terá notificado ao concello debedor.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas a conta do fondo que se deban realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente coma na liquidación definitiva anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.

Dous. O procedemento previsto no punto anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas no punto Tres do artigo 59. Non obstante, cando o propio convenio estableza expresamente a posibilidade de realizar a retención no Fondo de Cooperación Local, o procedemento limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención.

Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou presidente da entidade local acredora da débeda, que axuntará a esta solicitude a certificación do seu responsable de recadación, na que se faga constar a denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer efectiva. Ademais, á solicitude incorporarase copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada, así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención tanto nas entregas a conta do fondo que se lle deben realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente coma na liquidación definitiva anual del que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.

Artigo 61. Orde de prelación na concorrencia de débedas

Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:

1. A débeda correspondente á liquidación anual do Fondo de Cooperación Local, cando esta tiver carácter negativo.

2. As restantes débedas previstas no artigo 59.

Dous. No caso de que a liquidación anual do Fondo de Cooperación Local ao concello teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas a conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega a conta.

Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades, continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.

Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e, no acordo de retención, concorran outras débedas previstas no artigo 59, a retención, ata a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada, tanto en cada entrega a conta coma na liquidación definitiva anual correspondente á participación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.

Catro. Se no acordo de retención existe concorrencia das débedas previstas no grupo 2 do punto Un deste artigo e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.

Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando se xustifique a existencia de graves desfasamentos de tesouraría xerados pola prestación daquelas obrigas relativas:

— ao cumprimento regular das obrigas de persoal,

— á prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes do municipio,

— á prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.

Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas no punto Un deste artigo inferior ao 50 por cento da entrega a conta ou da liquidación definitiva anual correspondente ao concello.

Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do Fondo de Cooperación Local ditará a resolución correspondente, tendo en conta a situación financeira da entidade e a necesidade de garantir a prestación dos servizos públicos obrigatorios. Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:

— certificado expedido polos órganos de recadación das entidades acredoras polo que se acredite ter atendido o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedentes ao mes inmediato anterior á data de solicitude da certificación,

— informe da situación financeira actual subscrito polo interventor local que inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro deste punto,

— plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.

Na resolución fixarase o período de tempo en que a porcentaxe de retención deberá ser reducida, sen que caiba a extensión deste máis alá da finalización do exercicio económico. En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan de saneamento ou á verificación do cumprimento doutro en curso.

Seis. As débedas obxecto de retención nun exercicio que non se extinguisen ao termo deste recibirán, dentro do grupo a que se refire o punto Un deste artigo, tratamento preferente para o exercicio seguinte, de maneira que as débedas pertencentes ao mesmo grupo, cuxa compensación se solicite nese exercicio, concorrerán con aquelas só cando a aplicación dos límites porcentuais que, en cada caso, prevexa este artigo o permita.

Sete. As resolucións en que se declara a extinción das débedas con cargo ás cantidades que se retivesen corresponderán, en cada caso, ao órgano legalmente competente que teña atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa específica aplicable, e producirán os seus efectos, na parte concorrente da débeda, desde o momento en que se efectuou a retención.

TÍTULO VI

Normas tributarias

CAPÍTULO I

Tributos propios

Artigo 62. Criterios de afectación de determinados tributos

Un. A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, establecido pola Lei 15/2008, do 19 de decembro, financiará actuacións comprendidas nos programas 541B, 541D e 551B, en concreto, os gastos de investimento destinados ao saneamento, á protección e á mellora do medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos hidráulicos.

Dous. A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico corresponde ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, financiará os gastos de investimento consignados nos programas 541B, 541D e 551B do estado de gastos.

Disposición adicional primeira. Información ao Parlamento

Un. A Consellería de Facenda facilitará trimestralmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento información referida ás seguintes actuacións:

a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.

b) As operacións de endebedamento por prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas ou as restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, conforme as autorizacións contidas nesta lei.

c) Os avais amortizados, os pagamentos efectuados por falidos, os importes recuperados e o risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola Comunidade Autónoma coma aos concedidos polas entidades instrumentais do sector público autonómico.

d) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ao consumo.

e) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta a que se refire o artigo 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Dous. A Consellería de Facenda comunicará á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de trinta días:

a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas consonte o previsto na alínea o) do artigo 5 desta lei.

b) As modificacións efectuadas conforme o indicado no artigo 9.

c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas, das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas que poidan entrar en funcionamento ao longo do 2016.

Tres. A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou entidade que se subrogue na súa posición, comunicará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.

Disposición adicional segunda. Porcentaxes de gastos xerais de estrutura de contrato de obra

En virtude da previsión establecida no artigo 131.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, determínase, con carácter uniforme para todos os contratos de obra que concerten os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público, a seguinte distribución de gastos xerais de estrutura que sobre eles inciden:

a) O 13 por cento en concepto de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais (imposto sobre o valor engadido excluído), taxas da Administración, que inciden sobre o custo das obras e demais derivados das obrigas do contrato.

b) O 6 por cento en concepto de beneficio industrial do contratista.

Disposición adicional terceira. Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Facenda, a aprobar os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2016.

Disposición adicional cuarta. Adecuación dos estados financeiros das entidades instrumentais

Os órganos de goberno das entidades públicas empresariais, sociedades mercantís públicas autonómicas, fundacións do sector público autonómico e demais entidades con orzamento estimativo incluídas no ámbito de aplicación desta lei deberán adecuar os orzamentos de explotación e capital e os demais estados financeiros ás transferencias de financiamento consignadas nos estados de gastos desta lei no prazo dun mes desde a entrada en vigor desta norma.

Disposición adicional quinta. Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación

Un. Para as axencias públicas que se poidan constituír ata o 31 de decembro do ano 2016 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e por iniciativa da consellaría da que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu orzamento inicial.

O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o centro, o organismo ou a entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Dous. Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte:

— A vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

— Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realice, tramitarase un expediente de modificación orzamentaria que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda, manténdose o equilibrio orzamentario.

Tres. No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nos puntos anteriores se considere procedente non alterar durante o ano 2016 a estrutura e o réxime orzamentario dos centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se aprobe o correspondente estatuto.

Disposición adicional sexta. Prestacións familiares por coidado de fillos

Aquelas persoas que, na data do 1 de xaneiro de 2016, teñan ao seu cargo fillas ou fillos menores de tres anos terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1.200 euros pola segunda ou segundo e de 2.400 euros pola terceira ou terceiro e sucesivos, nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

Disposición adicional sétima. Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se poida efectuar con pagamento aprazado non superior a dez anos e sen repercusión de xuros.

Disposición adicional oitava. Prestacións extraordinarias para persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos

No ano 2016 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a 210 euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta por proposta da consellaría con competencias en materia de benestar social.

Disposición adicional novena. Concertos, contratos e convenios de colaboración

Os importes dos concertos, contratos e convenios de colaboración que teñan subscritos a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as demais entidades do sector público adecuaranse ás condicións retributivas que derivan das previsións desta lei.

En particular, no ámbito do ensino privado concertado suspéndese o Acordo do 24 de abril de 2008, polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións laborais e a calidade do ensino, publicado mediante Resolución do 15 de maio de 2008, no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do 2 por cento no complemento retributivo da Comunidade Autónoma e o incremento de 45 euros brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa.

Disposición adicional décima. Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde

Corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións, dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR e de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo non incluídos nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.

En idénticas condicións correspóndelle ao Servizo Galego de Saúde a autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicos, practicantes e matronas titulares.

En todo caso, daráselle conta á Consellería de Facenda unha vez tramitada a correspondente modificación.

Disposición adicional décimo primeira. Persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional

O persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional (Plan FIP) nos centros de formación profesional ocupacional dependentes da Xunta de Galicia que continúe a prestar servizos como persoal laboral indefinido en cumprimento dunha resolución xudicial que declarase a devandita condición percibirá durante os períodos en que exerza a dita actividade as retribucións establecidas para o grupo profesional no Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia que lle corresponda en función da titulación mínima requirida do curso que imparta. No caso de que non exista categoría laboral concreta equiparable, aplicaránselle as retribucións xenéricas do grupo respectivo, e nos grupos III, IV e V as mínimas do grupo profesional.

Disposición adicional décimo segunda. Medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e o Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Durante o ano 2016 quedará suspendida a aplicación do artigo 19 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Ademais, durante as épocas de perigo baixo, quedará suspendido o primeiro parágrafo do punto 3.3.8 do Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.

Disposición adicional décimo terceira. Normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público

Durante o exercicio económico do 2016 non serán aplicables aos contratos, convenios e demais expedientes de gastos que dan soporte aos recursos educativos complementarios do ensino público galego as actualizacións dos prezos, derivadas do incremento de prezos ao consumo (IPC galego) anual, así como de calquera outra fórmula de revisión prevista normativa ou convencionalmente.

Concretamente, as contías globais a que ascendan as aplicacións dos índices de prezos ao consumo aos contratos e convenios do exercicio 2016, e tamén os pendentes dos exercicios 2013, 2014 e 2015, serán aboadas de xeito proporcional ao longo dos exercicios 2017 a 2020, de acordo sempre co que se dispoña nas correspondentes leis de orzamentos e, de ser aplicable, na Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española, e actualizaranse os prezos correspondentes ao exercicio 2017 tomando como referencia para o cálculo os prezos do exercicio base 2016 sen actualizacións.

Disposición adicional décimo cuarta. Recuperación da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012 do persoal ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. Nos termos establecidos na normativa básica estatal, o persoal do sector público autonómico definido no artigo 13.Seis da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, afectado pola Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade en materia de emprego público, percibirá durante o exercicio do 2016 unha retribución de carácter extraordinario, en concepto de recuperación da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012, do 49,73 por cento dos importes efectivamente deixados de percibir por aplicación do mencionado Real decreto lei 20/2012.

As cantidades que poderán aboarse por este concepto, sobre o importe deixado de percibir en aplicación do mencionado Real decreto lei 20/2012, serán as equivalentes á parte proporcional correspondente a noventa e un días da paga extraordinaria, paga adicional do complemento específico ou pagas adicionais do mes de decembro de 2012. Naqueles casos en que non proceda o recoñecemento da totalidade da paga extraordinaria e adicional, os referidos noventa e un días reduciranse proporcionalmente ao cómputo de días que correspondan.

As cantidades por aboar minoraranse nas contías que xa se satisfixesen por estes mesmos conceptos e períodos de tempo como consecuencia de sentenza xudicial ou outras actuacións.

Dous. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia e as súas entidades instrumentais dependentes realizarán as operacións precisas para aplicar a recuperación da supresión da paga extraordinaria de decembro de 2012, co contido e alcance sinalado no punto anterior. Para os citados efectos, as transferencias do fondo incondicionado do Sistema universitario de Galicia incrementaranse nun 49,73 por cento dos importes reducidos a cada entidade por aplicación da disposición adicional quinta da Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade en materia de emprego publico.

Tres. Co fin de estender a medida ao persoal docente do ensino concertado en réxime de pagamento delegado, as compoñentes dos módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento dos centros educativos concertados correspondentes a «Salarios de persoal docente, incluídas as cargas sociais» e «Gastos variables» incrementaranse en proporción á contía recollida nesta disposición para o persoal docente ao servizo do sector público.

Para tal fin, os mencionados conceptos incrementaranse nun 2,24 por cento dos módulos fixados para o ano 2012 na Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.

Tamén o módulo de persoal complementario de educación especial se incrementará na mesma porcentaxe e no mesmo concepto.

Catro. En cada sección orzamentaria dotarase unha bolsa, que se integrará no fondo de recuperación retributiva previsto na disposición transitoria décimo segunda da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e da que se poderá dispoñer exclusivamente para atender o gasto dimanante desta medida.

Disposición adicional décimo quinta. Control da información económico-financeira

Para os efectos de garantir a exactitude e coordinación da información económico-financeira subministrada pola Administración xeral e polos organismos autónomos, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará mediante técnicas de auditoría que os datos e a información con transcendencia económica proporcionados polos órganos xestores como soporte da información contable reflictan razoablemente as operacións derivadas da súa actividade. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma establecerá o procedemento, o alcance e a periodicidade das actuacións que se deban desenvolver.

As auditorías das contas anuais das axencias públicas autonómicas realizaraas a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de conformidade co procedemento previsto no título V do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Disposición transitoria primeira. Adecuación das entidades públicas instrumentais

O disposto nesta lei para as entidades incluídas no punto Cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicarase ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.

Disposición transitoria segunda. Dotación do fondo de continxencia

A dotación do fondo de continxencia de execución orzamentaria a que se refire o artigo 55 bis do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, realizarase gradualmente durante o período de consolidación orzamentaria. Para o ano 2016, a dotación será de 49.509.560 euros e, con carácter excepcional, poderá empregarse para financiar os axustes no capítulo I do Servizo Galego de Saúde e no capítulo IV que precisa a disposición adicional décimo cuarta desta lei.

Disposición transitoria terceira. Orzamento do ente público Compañía de Radio-Televisión de Galicia

Entrementres non remate o proceso previsto na disposición transitoria primeira da Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, dos entes e sociedades que constitúen a Corporación Radio e Televisión de Galicia, o orzamento do ente público Corporación RTVG, S.A., substituirá o orzamento consolidado dos anteriores entes.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da lei

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira segunda. Vixencia

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2016.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2016.

Santiago de Compostela, vinte e catro de decembro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Anexo 1

Artigo 3.Un

Entidades públicas empresariais

Explotación

Capital

Portos de Galicia

13.121

6.632

Augas de Galicia

35.668

65.552

Total

48.789

72.184

(Miles de euros)

Artigo 3.Dous

Consorcios autonómicos

Explotación

Capital

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

3.344

2.073

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

63.037

4.757

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

1.202

12

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

5.134

5

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

273

12

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela

415

 

Consorcio Casco Vello de Vigo

512

1.964

Total

73.917

8.823

(Miles de euros)

Artigo 3. Tres

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Explotación

Capital

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

8.401

400

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

6.287

4.887

Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.

697

 

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.

1.896

135

Galicia Calidade, S.A.

813

4

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

1.410

40

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

4.871

 

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

13.459

41

Xenética Fontao, S.A.

3.541

300

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

13.849

621

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

93.590

2.138

Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.

19.125

30

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

96.400

3.504

Total

264.338

12.099

(Miles de euros)

Artigo 3. Catro

Fundacións do sector público autonómico

Explotación

Capital

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

1.131

100

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

7.817

3.663

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061

51.524

3

Instituto Galego de Medicina Xenómica

3.551

193

Fundación Galicia Europa

671

15

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas

870

5

Fundación Semana Verde de Galicia

2.057

 

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

688

 

Fundación Centro Supercomputación de Galicia

1.951

0

Fundación Exposicións e Congresos da Estrada

203

 

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

419

 

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

1.258

94

Instituto Feiral da Coruña

399

 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

2.797

585

Fundación Rof Codina

1.955

25

Fundación Deporte Galego

3.444

20

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

3.486

 

Fundación Galega Formación para o Traballo

392

36

Fundación Camilo José Cela

290

 

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

174

3

Total

85.076

4.740

(Miles de euros)

Anexo 2

Artigo 3.Cinco

Entidades públicas empresariais

Subvencións
de explotación

Subvencións
de capital

Portos de Galicia

414

3.655

Augas de Galicia

0

39.875

Total

414

43.530

(Miles de euros)

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Subvenciones
de explotación

Subvenciones
de capital

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

0

250

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

0

23.201

Galicia Calidade, S.A.

352

320

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

628

557

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

3.056

0

Xenética Fontao, S.A.

160

150

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

14.167

0

Xestión do Solo de Galicia – Xestur, S.A.

105

0

Total

18.467

24.478

(Miles de euros)

Anexo 3

Artigo 5.e)

Distribución de taxas e prezos (euros)

Seccións

Taxas

Prezos

Total

Presidencia da Xunta de Galicia

54.616

 

54.616

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

2.193.793

 

2.193.793

Consellería de Facenda (Selección persoal)

40.000

 

40.000

Consellería de Facenda (Outras)

14.251

 

14.251

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

4.048.915

212.833

4.261.748

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

1.321.504

 

1.321.504

Consellería de Economía, Emprego e Industria

2.078.804

1.610.000

3.688.804

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Selección persoal)

252.114

 

252.114

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Outros)

1.852.481

8.323.244

10.175.725

Consellería de Sanidade

2.193.548

97

2.193.645

Consellería de Política Social

372.619

16.091.688

16.464.307

Consellería do Medio Rural (Produtos e aproveitamentos forestais)

 

1.250.000

1.250.000

Consellería do Medio Rural (Outros)

1.358.817

324.732

1.683.549

Consellería do Mar

756.401

198.920

955.321

Total

16.537.863

28.011.514

44.549.377

Anexo 4

Artigo 55

Conforme o disposto nese artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2016, do seguinte xeito:

Educación infantil:

Xaneiro-decembro

(Ratio profesor/unidade: 1,08:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

31.553,17

Gastos variables

4.079,91

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

3.307,68

Outros gastos

6.131,16

Importe total anual

45.071,92

Educación primaria:

Centros de ata 6 unidades de primaria

(Ratio profesor/unidade: 1,40:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

40.902,26

Gastos variables

5.288,77

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.287,74

Outros gastos

6.131,16

Importe total anual

56.609,93

Centros de máis de 6 unidades de primaria

(Ratio profesor/unidade: 1,36:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

39.733,63

Gastos variables

5.137,66

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.165,24

Outros gastos

6.131,16

Importe total anual

55.167,69

Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):

I. Educación básica primaria:

(Ratio profesor/unidade: 1,12:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

32.721,82

Gastos variables

4.231,02

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

3.430,17

Outros gastos

6.536,62

Importe total anual

46.919,63

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre/a especialidade de audición e linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

20.211,57

Autistas ou problemas graves de personalidade

23.341,02

Auditivos

18.806,07

Plurideficientes

23.341,02

II. Programas de formación para a transición á vida adulta:

(Ratio profesor/unidade: 2:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

58.431,79

Gastos variables

4.956,65

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

6.125,32

Outros gastos

9.199,53

Importe total anual

78.713,29

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre/a especialidade de audición e linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

32.270,56

Autistas ou problemas graves de personalidade

35.884,46

Auditivos

25.003,28

Plurideficientes

35.884,46

Educación secundaria obrigatoria:

I. Primeiro e segundo curso:

Centros de ata 4 unidades de ESO

(Ratio profesor/unidade: 1,56:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

53.521,21

Gastos variables

9.762,89

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

7.420,64

Outros gastos

7.955,53

Importe total anual

78.660,27

Centros de máis de 4 unidades de ESO

(Ratio profesor/unidade: 1,52:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

52.148,87

Gastos variables

9.512,57

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

7.230,38

Outros gastos

7.955,53

Importe total anual

76.847,35

II. Terceiro e cuarto curso:

Centros de ata 4 unidades de ESO

(Ratio profesor/unidade: xaneiro-agosto 1,56:1 - setembro-decembro: 1,84:1)

xaneiro-agosto

setembro- -decembro

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

53.521,21

63.127,58

Gastos variables

9.762,89

11.515,20

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.496,86

5.303,99

Outros gastos

8.775,68

8.775,68

Importe total anual

76.556,64

88.722,45

Centros de máis de 4 unidades de ESO

(Ratio profesor/unidade: xaneiro-agosto:1,52:1 - setembro-decembro: 1,66:1)

xaneiro-agosto

setembro- -decembro

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

52.148,87

56.952,06

Gastos variables

9.512,57

10.388,73

Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.381,56

4.785,12

Outros gastos

8.775,68

8.775,68

Importe total anual

74.818,68

80.901,59

Ciclos formativos:

xaneiro-decembro

(Ratio profesor/unidade grao medio: 1,52:1)

(Ratio profesor/unidade: grao superior: 1,52:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

50.908,15

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

50.908,15

Segundo curso

50.908,15

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

50.908,15

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

50.908,15

Segundo curso

50.908,15

II. Gastos variables:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

6.530,81

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

6.530,81

Segundo curso

6.530,81

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

7.029,26

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

7.029,26

Segundo curso

7.029,26

III. Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

Ciclos formativos de grao medio

4.381,56

Ciclos formativos de grao superior

4.381,56

IV. Outros gastos:

Grupo 1. Ciclos formativos de:

Animación turística.

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

Estética persoal decorativa.

Hixiene bucodental.

Química ambiental.

Primeiro curso

10.330,57

Segundo curso

2.404,39

Grupo 2. Ciclos formativos de:

Coidados auxiliares de enfermaría.

Comercio.

Curtidos.

Documentación sanitaria.

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.

Laboratorio de imaxe.

Laboratorio.

Mergullo a media profundidade.

Muiñaría e industrias cerealistas.

Procesos de ennobrecemento téxtil.

Secretariado.

Servizos ao consumidor.

Xestión comercial e márketing.

Primeiro curso

12.549,81

Segundo curso

2.404,39

Grupo 3. Ciclos formativos de:

Industrias de proceso de pasta e papel.

Operacións de ennobrecemento téxtil.

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos.

Operacións de transformación de plásticos e caucho.

Plástico e caucho.

Transformación de madeira e cortiza.

Primeiro curso

14.926,53

Segundo curso

2.404,39

Grupo 4. Ciclos formativos de:

Calzado e marroquinaría.

Encadernados e manipulados de papel e cartón.

Fabricación e transformación de produtos de vidro.

Fundición.

Impresión en artes gráficas.

Operacións de fabricación de vidro e transformados.

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada.

Procesos téxtiles de teceduría de punto.

Produción de fiadura e teceduría de calada.

Produción de tecidos de punto.

Tratamentos superficiais e térmicos.

Primeiro curso

17.261,71

Segundo curso

2.404,39

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Animación sociocultural.

Asesoría de imaxe persoal.

Integración social (Plan vello).

Radioterapia.

Realización e plans de obra.

Primeiro curso

10.330,57

Segundo curso

3.888,17

Grupo 6. Ciclos formativos de:

Aceite de oliva e viños.

Actividades comerciais.

Administración de aplicacións multiplataforma.

Administración de sistemas informáticos en rede.

Administración de sistemas informáticos.

Administración e finanzas.

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico.

Anatomía patolóxica e citoloxía.

Animación sociocultural e turística.

Aproveitamento e conservación do medio natural.

Asesoría de imaxe persoal e corporativa.

Asistencia á dirección.

Atención a persoas en situación de dependencia.

Atención sociosanitaria.

Audioloxía protésica.

Axencias de viaxes e xestión de eventos.

Calzado e complementos de moda.

Caracterización e maquillaxe profesional.

Caracterización.

Comercio internacional.

Condución de vehículos de transporte por estrada.

Construción.

Coordinación de emerxencias e protección civil.

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.

Desenvolvemento de aplicacións web.

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.

Deseño e produción de calzado e complementos.

Deseño técnico en téxtil e pel.

Dietética.

Dirección de cociña.

Dirección de servizos de restauración.

Documentación e administración sanitarias.

Educación infantil.

Elaboración de produtos alimenticios.

Electromedicina clínica.

Emerxencias e protección civil.

Emerxencias sanitarias.

Estética e beleza.

Estética integral e benestar.

Estética.

Estilismo e dirección de perrucaría.

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns.

Fabricación e ennobrecemento de produtos téxtiles.

Farmacia e parafarmacia.

Gandaría e asistencia en sanidade animal.

Guía de información e asistencia turísticas.

Hixiene bucodental.

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear.

Imaxe para o diagnóstico.

Integración social.

Interpretación da lingua de signos.

Laboratorio de diagnóstico clínico e biomédico.

Laboratorio de diagnóstico clínico.

Laboratorios de análises e de control de calidade.

Márketing e publicidade.

Mediación comunicativa.

Navegación e pesca do litoral.

Navegación, pesca e transporte marítimo.

Obras de albanelaría.

Obras de formigón.

Operación e mantemento de maquinaria de construción.

Operacións de laboratorio.

Óptica de anteollaría.

Organización e control de obras de construción.

Ortoprotésica.

Ortopróteses e produtos de apoio.

Paisaxismo e medio rural.

Panadaría, repostaría e confeitaría.

Perrucaría estética e capilar.

Perrucaría.

Pesca e transporte marítimo.

Planta química.

Prevención de riscos profesionais

Produción de audiovisuais e espectáculos.

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

Promoción de igualdade de xénero.

Proxectos de edificación.

Proxectos de obra civil.

Química industrial.

Radiodiagnóstico e densitometría.

Saúde ambiental.

Servizos en restauración.

Traballos forestais e de conservación do medio natural.

Transporte e loxística.

Transporte marítimo e pesca de altura.

Vestiario a medida e de espectáculos.

Xardinaría e floraría.

Xestión administrativa.

Xestión de aloxamentos turísticos.

Xestión de vendas e espazos comerciais.

Xestión do transporte.

Xestión e organización de empresas agropecuarias.

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos.

Xestión forestal e do medio natural.

Primeiro curso

9.308,92

Segundo curso

11.234,86

Grupo 7. Ciclos formativos de:

Acabados de construción.

Automatización e robótica industrial.

Centrais eléctricas.

Cociña e gastronomía.

Confección e moda.

Desenvolvemento de produtos electrónicos.

Educación e control ambiental.

Enerxías renovables.

Equipos electrónicos de consumo.

Instalacións de telecomunicacións.

Instalacións eléctricas e automáticas.

Mantemento de aviónica.

Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións.

Mantemento electrónico.

Obras de interior, decoración e rehabilitación.

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque.

Operacións subacuáticas e hiperbáricas.

Organización e mantemento de maquinaria de buques e embarcacións.

Patronaxe e moda.

Produción agroecolóxica.

Produción agropecuaria.

Próteses dentais.

Sistemas de regulación e control automáticos.

Sistemas electrotécnicos e automatizados.

Sistemas microinformáticos e redes.

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.

Primeiro curso

11.453,62

Segundo curso

13.066,79

Grupo 8. Ciclos formativos de:

Acondicionamento físico.

Actividades ecuestres.

Animación de actividades físicas e deportivas.

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos.

Artista falleiro e construción de escenografías.

Automoción.

Carpintaría e moble.

Carrozaría.

Conformado por moldeo de metais e polímeros.

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.

Deseño e amoblamento.

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia.

Deseño e produción editorial.

Deseño e xestión da produción gráfica.

Deseño en fabricación mecánica.

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

Electromecánica de maquinaria.

Electromecánica de vehículos automóbiles.

Ensinanza e animación sociodeportiva.

Escavacións e sondaxes.

Fabricación a medida e instalacións de madeira e moble.

Guía no medio natural e tempo libre.

Iluminación, captación e tratamento da imaxe.

Imaxe.

Instalación e amoblamento.

Instalacións de produción de calor.

Instalacións frigoríficas e de climatización.

Mantemento aeromecánico.

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos.

Pedra natural.

Produción de madeira e moble.

Produción en industrias de artes gráficas.

Produción por fundición e pulvimetalurxia.

Programación da produción en fabricación mecánica.

Programación da produción en moldeo de metais e polímeros.

Realización de audiovisuais e espectáculos.

Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos.

Redes e estacións de tratamento de augas.

Sistemas de telecomunicacións e informáticos.

Son en audiovisuais e espectáculos.

Son.

Vídeo, disc jockey e son.

Xestión de augas.

Primeiro curso

13.462,70

Segundo curso

14.931,14

Grupo 9. Ciclos formativos de:

Acuicultura.

Construcións metálicas.

Cultivos acuícolas.

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos.

Fabricación de produtos cerámicos.

Impresión gráfica.

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas.

Mantemento de equipo industrial.

Mantemento de material rodante ferroviario.

Mantemento electromecánico.

Mantemento ferroviario.

Mecanizado.

Mecatrónica industrial.

Postimpresión e acabados gráficos.

Preimpresión dixital.

Preimpresión en artes gráficas.

Procesos de calidade na industria alimentaria.

Produción acuícola.

Soldadura e caldeiraría.

Vitivinicultura.

Xoiaría.

Primeiro curso

15.564,77

Segundo curso

16.686,49

Formación profesional básica

(Ratio profesor/unidade: 1,44:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

48.228,78

II. Gastos variables

6.187,09

III. Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.187,24

IV. Outros gastos (1º e 2º curso):

Acceso e conservación de instalacións deportivas

8.738,61

Actividades agropecuarias

9.818,16

Actividades de panadaría e pastelaría

9.818,16

Actividades domésticas e limpeza de edificios

9.818,16

Actividades pesqueiras

12.106,72

Agroxardinaría e composicións florais

9.818,16

Aloxamento e lavandaría

9.207,65

Aproveitamentos forestais

9.818,16

Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel

8.738,61

Artes gráficas

11.302,95

Carpintería e moble

10.660,19

Cociña e restauración

9.818,16

Electricidade e electrónica

9.818,16

Fabricación de elementos metálicos

10.660,19

Fabricación e montaxe

12.106,72

Industrias alimentarias

8.738,61

Informática de oficinas

11.039,18

Informática e comunicacións

11.039,18

Instalacións electrotécnicas e mecánicas

9.818,16

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo.

10.660,19

Mantemento de vehículos

10.660,19

Mantemento de vivendas

9.818,16

Perrucaría e estética

8.738,61

Reforma e mantemento de edificios

9.818,16

Servizos administrativos

9.249,71

Servizos comerciais

9.249,71

Tapicería e cortinaxe

8.738,61

Vidraría e olaría

12.106,72

(*) O importe do complemento retributivo da Comunidade Autónoma do profesorado licenciado de 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria axustarase, de xeito que a suma do salario, complemento de equiparación de licenciados e CRCA sexa igual ao salario e CRCA do profesorado de 3º e 4º de ESO.

Anexo 5

Artigo 56

CRÉDITOS ASIGNADOS ÁS CORPORACIÓNS LOCAIS

12

ADMINISTRACIÓN XERAL

603.650

13

XUSTIZA

815.908

14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14.580.107

15

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

245.000

21

PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE

300.000

31

ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL

70.958.212

32

PROMOCIÓN DO EMPREGO E INSTITUCIÓNS DO MERCADO DE TRABALLO

35.080.646

41

SANIDADE

3.995.707

42

EDUCACIÓN

346.639

43

CULTURA

2.232.939

44

DEPORTES

50.000

45

VIVENDA

2.302.435

51

INFRAESTRUTURAS

2.179.220

52

ORDENACIÓN DO TERRITORIO

3.650.978

54

ACTUACIÓNS AMBIENTAIS

657.412

55

ACTUACIÓNS E VALORACIÓN DO MEDIO RURAL

16.085.000

57

SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

787.964

71

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL

20.087.500

73

INDUSTRIA, ENERXÍA E MINARÍA

11.095.220

75

COMERCIO

2.332.298

76

TURISMO

4.303.671

81

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCAIS

120.626.255

 

Total

313.316.761

Anexo 6

Artigo 57. Coeficientes fondo base

Concello

Coeficiente

 

Concello

Coeficiente

Abadín

0,2067100

 

Cabana de Bergantiños

0,2383138

Abegondo

0,2479098

 

Cabanas

0,1517693

Agolada

0,2207326

 

Caldas de Reis

0,3230698

Alfoz

0,1469580

 

Calvos de Randín

0,1331193

Allariz

0,2919105

 

Camariñas

0,2218404

Ames

0,7217843

 

Cambados

0,4482263

Amoeiro

0,1426595

 

Cambre

0,6719665

Antas de Ulla

0,1606026

 

Campo Lameiro

0,1229686

Aranga

0,1629145

 

Cangas

0,6634023

Arbo

0,1957850

 

Cañiza (A)

0,2508672

Ares

0,2114099

 

Capela (A)

0,1257712

Arnoia (A)

0,1310605

 

Carballeda de Avia

0,1288474

Arteixo

0,8392101

 

Carballeda de Valdeorras

0,2004554

Arzúa

0,2792102

 

Carballedo

0,1919363

Avión

0,1853746

 

Carballiño (O)

0,4213130

Baiona

0,3736793

 

Carballo

1,0189948

Baleira

0,1686745

 

Cariño

0,1979143

Baltar

0,1301123

 

Carnota

0,2179250

Bande

0,1694552

 

Carral

0,2350158

Baña (A)

0,2529409

 

Cartelle

0,2028462

Baños de Molgas

0,1590171

 

Castrelo de Miño

0,1507406

Baralla

0,1922172

 

Castrelo do Val

0,1423348

Barbadás

0,2828940

 

Castro Caldelas

0,1581306

Barco de Valdeorras (O)

0,4301403

 

Castro de Rei

0,2526847

Barreiros

0,1684317

 

Castroverde

0,2111839

Barro

0,1506496

 

Catoira

0,1627668

Beade

0,0786331

 

Cedeira

0,2937099

Beariz

0,1252191

 

Cee

0,2849336

Becerreá

0,2118851

 

Celanova

0,2824090

Begonte

0,1901471

 

Cenlle

0,1205109

Bergondo

0,2648589

 

Cerceda

0,2839626

Betanzos

0,3707458

 

Cerdedo

0,1507363

Blancos (Os)

0,1139576

 

Cerdido

0,1217594

Boborás

0,2002334

 

Cervantes

0,2205991

Boimorto

0,1754150

Cervo

0,1849849

Boiro

0,6212726

 

Chandrexa de Queixa

0,1597812

Bola (A)

0,1312506

 

Chantada

0,3446127

Bolo (O)

0,1406423

Coirós

0,1277721

Boqueixón

0,1991911

 

Coles

0,1710474

Bóveda

0,1631081

Corcubión

0,1055991

Brión

0,3149912

 

Corgo (O)

0,2202468

Bueu

0,3480399

 

Coristanco

0,3444762

Burela

0,2791427

 

Cortegada

0,1236633

Concello

Coeficiente

 

Concello

Coeficiente

Coruña (A)

5,7223532

 

Leiro

0,1383458

Cospeito

0,2266415

 

Lobeira

0,1288513

Cotobade

0,2425206

 

Lobios

0,1865623

Covelo

0,1836211

 

Lourenzá

0,1376373

Crecente

0,1518362

 

Lousame

0,1987286

Cualedro

0,1536004

 

Lugo

2,5333955

Culleredo

0,7511051

 

Maceda

0,1907220

Cuntis

0,2313623

 

Malpica de Bergantiños

0,2395000

Curtis

0,2110332

 

Manzaneda

0,1534856

Dodro

0,1478049

 

Mañón

0,1393901

Dozón

0,1461331

 

Marín

0,6390407

Dumbría

0,2163445

 

Maside

0,1783268

Entrimo

0,1343366

 

Mazaricos

0,2667398

Esgos

0,1264033

 

Meaño

0,2107086

Estrada (A)

0,9562726

 

Meira

0,1250533

Fene

0,4883731

 

Meis

0,1878341

Ferrol

1,4033745

 

Melide

0,3006759

Fisterra

0,1932941

 

Melón

0,1342874

Folgoso do Courel

0,1775662

 

Merca (A)

0,1512802

Fonsagrada (A)

0,3394342

 

Mesía

0,1744095

Forcarei

0,2473005

 

Mezquita (A)

0,1360767

Fornelos de Montes

0,1459411

 

Miño

0,2151889

Foz

0,3709426

 

Moaña

0,4842483

Frades

0,1727013

 

Moeche

0,1231947

Friol

0,2882335

 

Mondariz

0,2156130

Gomesende

0,1079040

 

Mondariz-Balneario

0,0796895

Gondomar

0,3970006

 

Mondoñedo

0,2125114

Grove (O)

0,3569587

 

Monfero

0,1813243

Guarda (A)

0,2949532

 

Monforte de Lemos

0,6520722

Gudiña (A)

0,1633406

 

Montederramo

0,1569510

Guitiriz

0,3119907

 

Monterrei

0,1783445

Guntín

0,1943199

 

Monterroso

0,2084054

Illa de Arousa (A)

0,1693188

 

Moraña

0,1916877

Incio (O)

0,1833191

 

Mos

0,4022970

Irixo (O)

0,2078820

 

Mugardos

0,1947774

Irixoa

0,1396301

 

Muíños

0,1680190

Lalín

0,9982437

 

Muras

0,1772240

Lama (A)

0,1983302

 

Muros

0,3453491

Láncara

0,1758728

 

Muxía

0,2706001

Laracha (A)

0,4560195

 

Narón

0,9974763

Larouco

0,0845254

 

Navia de Suarna

0,2212575

Laxe

0,1581089

 

Neda

0,2321002

Laza

0,1930750

 

Negreira

0,2813109

Concello

Coeficiente

 

Concello

Coeficiente

Negueira de Muñiz

0,1197787

 

Pontedeva

0,0820633

Neves (As)

0,2542056

 

Pontenova (A)

0,1822977

Nigrán

0,5058670

 

Pontes de García Rodríguez (As)

0,4372170

Nogais (As)

0,1356073

 

Pontevedra

1,8681825

Nogueira de Ramuín

0,1630665

 

Porqueira

0,1116060

Noia

0,4612592

 

Porriño (O)

0,4597799

Oia

0,1657653

 

Portas

0,1305640

Oímbra

0,1379582

 

Porto do Son

0,3665155

Oleiros

0,9481761

 

Portomarín

0,1577170

Ordes

0,4395715

 

Punxín

0,1010716

Oroso

0,2453703

 

Quintela de Leirado

0,0993316

Ortigueira

0,4264662

 

Quiroga

0,2921735

Ourense

2,3097628

 

Rábade

0,1055933

Ourol

0,1769400

 

Rairiz de Veiga

0,1471563

Outeiro de Rei

0,2399189

 

Ramirás

0,1624678

Outes

0,2940857

 

Redondela

0,7225794

Oza-Cesuras

0,3195057

 

Rianxo

0,4083984

Paderne

0,1487551

 

Ribadavia

0,2011900

Paderne de Allariz

0,1371535

 

Ribadeo

0,3782688

Padrenda

0,1513969

 

Ribadumia

0,1766549

Padrón

0,3296071

 

Ribas de Sil

0,1254150

Palas de Rei

0,2459084

 

Ribeira

0,7736127

Pantón

0,2128593

 

Ribeira de Piquín

0,1232201

Parada de Sil

0,1172362

 

Riós

0,1745836

Paradela

0,1531719

 

Riotorto

0,1293748

Páramo (O)

0,1358236

 

Rodeiro

0,2182113

Pastoriza (A)

0,2194690

 

Rois

0,2334656

Pazos de Borbén

0,1428540

 

Rosal (O)

0,2516182

Pedrafita do Cebreiro

0,1410910

 

Rúa (A)

0,1860883

Pereiro de Aguiar (O)

0,2566432

 

Rubiá

0,1480093

Peroxa (A)

0,1567819

 

Sada

0,5214888

Petín

0,1003707

 

Salceda de Caselas

0,2820813

Pino (O)

0,2582749

 

Salvaterra de Miño

0,3643964

Piñor

0,1451013

 

Samos

0,1684774

Pobra de Trives (A)

0,1629020

 

San Amaro

0,1293733

Pobra do Brollón (A)

0,1865164

 

San Cibrao das Viñas

0,1953176

Pobra do Caramiñal (A)

0,3261184

 

San Cristovo de Cea

0,1943198

Poio

0,4483062

 

San Sadurniño

0,1788866

Pol

0,1541515

 

San Xoán de Río

0,1338677

Ponte Caldelas

0,2526736

 

Sandiás

0,1283188

Ponteareas

0,6334176

 

Santa Comba

0,4360316

Ponteceso

0,2787591

 

Santiago de Compostela

3,1499361

Pontecesures

0,1277450

 

Santiso

0,1255453

Pontedeume

0,2807872

 

Sanxenxo

0,6310835

Concello

Coeficiente

 

Concello

Coeficiente

Sarreaus

0,1405659

Veiga (A)

0,2162933

Sarria

0,4774302

 

Verea

0,1514325

Saviñao (O)

0,2543443

 

Verín

0,4558821

Silleda

0,3386039

 

Viana do Bolo

0,2706319

Sober

0,1822770

 

Vicedo (O)

0,1482499

Sobrado

0,1592228

 

Vigo

5,5167858

Somozas (As)

0,1481358

 

Vila de Cruces

0,3158629

Soutomaior

0,2145708

 

Vilaboa

0,1987554

Taboada

0,2127435

 

Vilagarcía de Arousa

1,0356627

Taboadela

0,1331254

 

Vilalba

0,8180374

Teixeira (A)

0,0940781

 

Vilamarín

0,1412373

Teo

0,5681940

 

Vilamartín de Valdeorras

0,1403873

Toén

0,1459673

 

Vilanova de Arousa

0,2946715

Tomiño

0,4233385

 

Vilar de Barrio

0,1546345

Toques

0,1333309

 

Vilar de Santos

0,0957600

Tordoia

0,2273073

 

Vilardevós

0,1824825

Touro

0,2510451

 

Vilariño de Conso

0,1573604

Trabada

0,1389962

 

Vilarmaior

0,1144978

Trasmiras

0,1311433

 

Vilasantar

0,1344608

Trazo

0,2010742

 

Vimianzo

0,3596027

Triacastela

0,1181743

 

Viveiro

0,4734862

Tui

0,4561952

 

Xermade

0,1864818

Val do Dubra

0,1944456

 

Xinzo de Limia

0,3506220

Valadouro (O)

0,1725363

 

Xove

0,2105751

Valdoviño

0,2572379

 

Xunqueira de Ambía

0,1506371

Valga

0,2063086

 

Xunqueira de Espadanedo

0,1042797

Vedra

0,2422174

 

Zas

0,2614845

Total

100,00

Anexo 7

Artigo 58

CONVENIOS E SUBVENCIÓNS CON ENTIDADES LOCAIS

 

 

 

 

121A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

146.200

05.172.121A.760.0

PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS

146.200

122B-FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA C.A.

457.450

101.240.122B.460.1

SUBVENCIÓNS A CORPORACIÓNS LOCAIS PARA FORMACIÓN

457.450

131A-ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

815.908

05.198.131A.461.0

SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS XULGADOS DE PAZ

565.908

05.198.131A.461.1

AXUDAS A CORPORACIÓNS LOCAIS SECRETARÍAS XULGADOS DE PAZ

250.000

141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL

14.580.107

05.199.141A.460.0

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

70.000

05.199.141A.460.1

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL E ENTIDADES LOCAIS MENORES

101.600

05.199.141A.461.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

4.182.587

05.199.141A.461.1

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

280.000

05.199.141A.760.2

CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE SERVIZOS LOCAIS BÁSICOS

5.333.333

05.199.141A.761.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

4.182.587

05.199.141A.761.1

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

430.000

151A-FOMENTO DA LINGUA GALEGA

245.000

10.222.151A.460.0

TRANSFERENCIAS CORRENTES A CORPORACIÓNS LOCAIS

245.000

212A-PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

300.000

05.201.212A.460.1

SUBVENCIÓNS Á FEGAMP PARA FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS

300.000

312B-PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

534.881

12.176.312B.760.0

ACTUACIÓNS DE INVESTIMENTO EN CENTROS DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA 0-3 E CASAS NENO

534.881

312C-SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS

739.234

12.174.312C.460.0

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

739.234

312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

49.310.244

12.173.312D.460.0

PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

49.310.244

312E-PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCION DA DEPENDENCIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE E AS PERSOAS MAIORES

2.725.155

12.173.312E.460.0

TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS

645.567

12.173.312E.460.1

FSE PO 2014-2020 SERVIZOS E RECURSOS DA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

1.218.698

12.173.312E.760.00

PLAN DESENVOLVEMENTO RURAL SUSTENTABLE (PDRS)

467.000

12.173.312E.760.1

ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS SOCIAIS FEDER PO 2014-2020

212.500

12.173.312E.761.0

OUTROS GASTOS EN CENTROS PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA

181.390

312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE

175.000

12.175.312F.460.0

ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO VOLUNTARIADO

175.000

312G-APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL E OUTROS SERVIZOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

512.203

05.195.312G.460.1

RECURSOS E PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

512.203

313A-SERVIZOS Á XUVENTUDE

1.010.585

12.175.313A.460.0

FOMENTO DE ACTUACIÓNS VINCULADAS Á ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS E HABILIDADES POLA MOCIDADE GALEGA

653.636

12.175.313A.460.0

PROGRAMA GALEUROPA.CONVOCATORIA COORDINAA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL

356.949

313B-ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER

3.329.828

05.195.313B.460.0

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

3.329.828

313C-SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

12.389.082

12.174.313C.460.0

TRANSFERENCIAS CORPORACIÓNS LOCAIS. SOCIOCOMUNITARIOS

663.112

12.174.313C.460.1

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

654.829

12.174.313C.460.1

PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO

28.412

12.174.313C.460.2

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

2.019.432

12.174.313C.460.2

PLAN CONCERTADO DE PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS

8.586.798

12.174.313C.760.0

INVESTIMENTOS PARA ADECUACIÓN DOS CENTROS DE INCLUSIÓN SOCIAL. ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020.

436.499

313D-PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

232.000

05.195.313D.460.0

DESENVOLVEMENTO LEI INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO -CENTROS DE ACOLLIDA

232.000

322A-MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

29.510.646

09.171.322A.460.0

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPREGADOS

1.300.000

09.171.322A.460.0

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA

5.698.398

09.171.322A.460.04

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

2.475.033

09.171.322A.460.1

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

2.200.000

09.171.322A.460.2

ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD

9.624.149

09.171.322A.460.2

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN E EMPREGO. MOZOS MENORES

2.904.016

09.171.322A.460.3

PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO

2.876.050

09.171.322A.460.4

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

2.433.000

322C-PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUSIVO

250.000

09.170.322C.460.0

MELLORA DA EMPREGABILIDADE DAS PERSOAS MOZAS

250.000

323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS

4.800.000

09.171.323A.460.1

FORMACIÓN PRIORITARIA DESEMPREGADOS

4.800.000

324C-PROMOCIÓN DA ECONOMIA SOCIAL

520.000

09.170.324C.460.0

REDE EUSUMO

520.000

413A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

3.995.707

11.227.413A.460.0

CONVENIO COA FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

3.257.886

11.227.413A.460.1

PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS

737.821

423A-SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA ENSINANZA

346.639

10.219.423A.460.0

TRANSPORTE E COMEDORES ESCOLARES

329.800

10.219.423A.460.1

CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO LIMPEZA PROPIO

16.839

432A-BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

187.440

10.220.432A.760.0

ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN, XESTIÓN, ADQUISICIÓN E DIRECCIÓN DE ARQUIVOS

27.440

10.220.432A.760.1

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - REDE BIBLIOTECAS DE GALICIA

160.000

432B-FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS

1.955.499

10.220.432B.760.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

1.506.499

10.220.432B.760.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

175.000

301.260.432B.460.0

AXUDAS EN MATERIA CULTURAL

274.000

433A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

90.000

10.221.433A.760.0

AXUDAS E CONVENIOS PARA CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

90.000

441A-PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA

50.000

04.192.441A.760.0

SUBVENCIÓNS PARA INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS

50.000

451A-FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA

1.800.000

201.257.451A.460.0

OFICINAS COMARCAIS DE REHABILITACIÓN

300.000

201.257.451A.760.0

INFRAVIVENDA

100.000

201.257.451A.760.2

MEDIDAS DESTINADAS Á REHABILIITACIÓN PARA EFICIENCIA ENERXÉTICA

300.000

201.257.451A.760.3

AXUDAS PLAN CUATRIENAL DE VIVENDA E SOLO. FINANC AUTONÓMICA

1.100.000

451B-ACCESO Á VIVENDA

502.435

201.257.451B.760.0

SOLO RESIDENCIAL. URBANIZACION VPP

502.435

512B-CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

2.179.220

302.261.512B.760.0

CONVENIOS CON CORPORACIÓNS LOCAIS

1.305.463

302.261.512B.760.0

CONVENIO CONC OZA-CESURAS. REFORZO FIRME DO CAMIÑO REAL

631.757

302.261.512B.760.0

CONV CONC PADRÓN. MELLORA DA AC299. CAMBIO DE TITULARIDADE

242.000

521A-URBANISMO

3.650.978

07.212.521A.760.0

CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO DE OURENSE PARA A REDACCIÓN DO PXOM DO CONCELLO

78.300

07.212.521A.760.0

AXUDAS PARA REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO.

3.072.678

07.212.521A.762.0

AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS EN CONTORNOS URBANOS -PLANHURBE-

500.000

541B-CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN VALOR DO MEDIO NATURAL

657.412

07.215.541B.760.0

AXUDAS COMPENSATORIAS NATURA 2000 ZONAS AGRÍCOLAS

50.000

07.215.541B.760.0

AXUDAS COMPENSATORIAS NATURA 2000 ZONAS FORESTAIS

30.000

07.215.541B.760.0

AXUDAS NON PRODUTIVAS VINCULADAS A OBXECTIVOS AGROAMBIENTAIS

577.412

551B-ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL

16.085.000

13.180.551B.760.0

CONVENIOS COS CONCELLOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS

8.085.000

13.180.551B.760.0

PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES

8.000.000

571A-FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

787.964

303.262.571A.460.0

DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

787.964

712A-FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

20.087.500

408.274.712A.760.0

IMPLEMENTACIÓNS DE OPERACIÓNS LEADER

87.500

408.274.712A.760.00

MELLORA DE CAMIÑOS

20.000.000

731A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE INDUSTRIA

12.424

09.216.731A.460.1

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO A CC.LL. E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO

12.424

732A-REGULACIÓN E SOPORTE DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL

4.801.870

09.218.732A.760.0

ORDE DE AXUDAS PARA A MELLORA DE INFRAESTRUTURAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

4.801.870

733A-EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES

6.280.926

407.273.733A.760.2

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - XEOTERMIA

25.000

407.273.733A.760.3

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - AEROTERMIA E SOLAR TÉRMICA

90.000

407.273.733A.760.4

AXUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ADMINISTRACIÓN LOCAL

3.076.452

407.273.733A.760.5

AXUDAS A PROXECTOS DE BIOMASA - FEDER 2014-2020

2.789.474

407.273.733A.761.0

AXUDAS ILUMINACIÓN PÚBLICA

300.000

751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

2.332.298

09.217.751A.761.1

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

120.000

09.217.751A.761.2

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

330.660

09.217.751A.761.3

MERCADOS EXCELENTES

1.500.000

09.217.751A.761.4

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

381.638

761A-POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO

4.303.671

306.265.761A.460.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

358.000

306.265.761A.760.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

333.850

306.265.761A.760.0

CONVENIO DEPUTACIÓN DE OURENSE. PISCINA LAIAS

200.000

306.265.761A.760.0

CONVENIO O ROSAL. RESTAURACIÓN MUÍÑOS PICÓN E FOLÓN

250.000

306.265.761A.760.0

MELLORA E FOMENTO TURISMO NAS ZONAS RURAIS

1.333.333

306.265.761A.760.1

PLANS DE ZONA DAS ZONAS RURAIS

263.000

306.265.761A.760.3

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

1.565.488

811C-OUTROS SOPORTES FINANCEIROS ÁS ENTIDADES LOCAIS

4.488.000

23.236.811C.460.0

TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR OS GASTOS OCASIONADOS POLA CONDICIÓN DE CAPITALIDADE DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

2.325.000

23.236.811C.460.1

TRANSFERENCIAS CORRENTES AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA

2.163.000

 

 

Total

197.178.506

missing image file

RESUMO XERAL DE GASTOS

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file