Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 11 de xaneiro de 2016 Páx. 929

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

No contexto da Unión Europea, dentro das políticas activas de emprego e formación que buscan fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida, ocupa un lugar destacado o recoñecemento de todas as formas de aprendizaxe, formais, non formais e informais, con especial atención ao recoñecemento da experiencia laboral, o que se plasmou en marzo de 2004 cos principios comúns europeos para a validación da aprendizaxe non formal e informal, en 2009 coas directrices europeas para a validación da aprendizaxe non formal e informal e, finalmente, en 2015 a través do Ditame do Comité das Rexións, co recoñecemento de capacidades e competencias adquiridas a través dunha aprendizaxe non formal e informal.

En consonancia, en España apróbase a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, que ten como finalidade a creación dun sistema nacional de cualificacións e formación profesional. Un dos fins deste sistema nacional é avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que for a forma da súa adquisición.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, establece o procedemento e os requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais.

A importancia e prioridade dentro das políticas activas de emprego deste procedemento quedou plasmado na Estratexia española de activación para o emprego 2014-2016 e no Plan anual de política de emprego 2015.

Para a implantación do procedemento en Galicia, nos acordos asinados na Mesa Xeral do Diálogo Social en Galicia o 30 de xuño de 2010, o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral resáltase como unha das súas medidas estratéxicas. Nestes acordos defínese como un principio básico que a xestión do procedemento recaerá no Instituto Galego das Cualificacións.

O Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, concretamente na Consellería de Economía, Emprego e Industria, e o Decreto 175/2015, en que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, establecen unha Secretaría Xeral, a Secretaría Xeral de Emprego, como órgano superior (artigo 26 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización y funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia) da cal depende a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral (artigo 27 da Lei 16/2010, do 17 de decembro).

Así mesmo, este procedemento enmárcase no P.O FSE Galicia para o período 2014-2020, cofinanciado co 80 %, no obxectivo temático 10 (investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición e capacidades e a aprendizaxe permanente), prioridade de investimento 10.03 (mellorar o acceso á aprendizaxe permanente para todos os grupos de idade na súa vertente formal, non formal e informal, actualizando o coñecemento, habilidades e competencias das persoas traballadoras), obxectivo específico 10.3.2 (aumentar o número de persoas que reciben unha validación e acreditación de competencias profesionais ou certificación de experiencia laboral ou de nivel educativo).

Nesta convocatoria, dáse debido cumprimento á normativa aplicable, de conformidade co disposto no artigo 125.3.e) do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello.

Segundo o establecido no artigo 14 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013, as subvencións e a asistencia reembolsable que se beneficien dunha axuda pública non superior a 50.000 euros adoptarán a forma de baremos estándar de custos unitarios, de importes a tanto global ou de financiamento a tipo fixo. Por este motivo, incorpórase nesta convocatoria o establecemento de métodos de custo simplificados.

A presente orde tramítase ao amparo do disposto no artigo 1.1 da Orde de la Consellería de Economía e Facenda, do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001. O financiamento dos gastos previstos nesta orde de convocatoria farase con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.323A.229.

Esta convocatoria terá en conta os principios que rexen o procedemento de avaliación e acreditación: o respecto dos dereitos individuais, a fiabilidade, a validez, a obxectividade, a participación, a calidade e a coordinación.

Así mesmo, terá en conta o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes polo que se refire ao acceso ao emprego, de acordo co artigo 14 da Constitución española; a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo; a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia; e a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

Consecuentemente con todo o anterior, consultados o Consello Galego de Formación Profesional e o Consello Galego de Relacións Laborais, no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

Esta orde ten por obxecto convocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 2.171 prazas nas unidades de competencia que se indican no anexo I; cun total de 8.198 unidades de competencia nas seguintes cualificacións profesionais:

– Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 646 prazas.

– Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 455 prazas.

– Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas.

– Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.

– Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.

– Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.

– Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 250 prazas.

– Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 70 prazas.

– Aproveitamentos forestais (AGA343_2): 100 prazas.

– Tanatopraxia (SAN491_3): 150 prazas.

Artigo 2. Competencia

O Instituto Galego das Cualificacións da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, de acordo co establecido no artigo 57 do Decreto 175/2015, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, será o órgano técnico encargado de levar a cabo a xestión e as accións adecuadas co fin de desenvolver e executar o procedemento obxecto desta convocatoria, con suxeición ao Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

Artigo 3. Unidades de competencia convocadas

1. As unidades de competencia convocadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria son as recollidas no anexo I desta orde. No anexo I recóllese a relación de unidades de competencia das cualificacións profesionais convocadas, con indicación dos títulos de formación profesional e/ou certificados de profesionalidade nos cales se inclúen e do número de prazas convocadas en cada unidade de competencia.

2. No caso de que nalgunha das unidades de competencia convocadas as persoas candidatas admitidas non cubran o número de prazas convocadas, o Instituto Galego das Cualificacións poderá asignar estas prazas a outras unidades de competencia doutras cualificacións profesionais, atendendo prioritariamente a aquelas cualificacións profesionais que estean afectadas por unha regulación profesional.

Artigo 4. Persoas en listas definitivas de persoas en lista de espera

1. Para as cualificacións profesionais da área de atención sociosanitaria a persoas dependentes, o procedemento realizarase en dous períodos:

• O primeiro para aquelas persoas que quedaron nas listas definitivas de persoas en lista de espera na anterior convocatoria, publicada a través da Resolución do 27 de novembro de 2014:

– 446 persoas na cualificación profesional de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

– 255 persoas na cualificación profesional de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

• E un segundo período para todas aquelas persoas que non se atopen nestas listas de espera e queiran inscribirse nesta nova convocatoria.

2. Para as persoas que quedaron nas listas definitivas de persoas en lista de espera na anterior convocatoria, publicada a través da Resolución do 27 de novembro de 2014, para a cualificación de extinción de incendios e salvamento, non se admitirán novas inscricións dentro desta convocatoria. Só se admitirán as 250 persoas que quedaron con maior puntuación nestas listas definitivas de persoas en lista de espera.

3. As persoas que quedaron nas listas de espera indicadas anteriormente nos números 1 e 2:

• non teñen que presentar nin nova solicitude nin ningunha documentación;

• para as cualificacións profesionais da área de atención sociosanitaria a persoas dependentes, a partir do día 25 do mes de xaneiro de 2016, a través da páxina web da consellería, no seguinte enderezo web:

http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional indicarase a cada persoa candidata o lugar, a data e a hora onde terá lugar a primeira reunión de asesoramento;

• para a cualificación profesional de extinción de incendios e salvamento a partir do día 18 do mes de abril de 2016, a través da páxina web da consellería, no enderezo web: http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional indicarase a cada persoa candidata o lugar, a data e a hora onde terá lugar a primeira reunión de asesoramento;

• no momento de iniciar o asesoramento, terán que formalizar o pagamento das taxas, segundo se indica no artigo 16 desta orde, e poderán actualizar a súa experiencia laboral e formación.

4. Estas listas definitivas de persoas en lista de espera están dispoñibles para a súa consulta na páxina web da consellería, no seguinte enderezo web:

http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional.

Artigo 5. Sedes do procedemento

Os lugares que serán sedes do procedemento son os establecidos no anexo II. A fase de asesoramento, así como a fase de avaliación, poderanse desenvolver noutros centros de traballo ou noutras instalacións distintas das que figuran neste anexo II, o que se comunicará ás persoas candidatas coa suficiente antelación.

Artigo 6. Puntos de información

1. A Consellería de Economía, Emprego e Industria garantirá un servizo aberto e permanente a todas as persoas interesadas en obteren unha acreditación oficial da súa competencia profesional que lles facilite orientación e información xeral sobre o procedemento, sobre documentación que deberán presentar, requisitos de acceso, lugares e datas de presentación de solicitudes.

2. Nesta convocatoria, a información e orientación necesaria para aquelas persoas que queiran participar no procedemento será facilitada nos seguintes puntos:

a) No Instituto Galego das Cualificacións.

b) Nas xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

c) Nas oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia.

d) Nos centros propios de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Artigo 7. Requisitos de participación no procedemento

1. As persoas que desexen participar no procedemento deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española; encontrarse incluído, como residente comunitario ou familiar deste, no ámbito de aplicación do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da UE; ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.

b) Ter 20 anos feitos no momento de realizar a inscrición.

c) Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar:

1º. No caso de experiencia laboral: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos, transcorridos antes de realizarse a convocatoria.

2º. No caso de formación non formal: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Naqueles módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar que consideren unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes.

d) Non estar matriculado nun curso de formación profesional inicial, ordinario ou modular ou non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita.

e) Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/s unidade/s de competencia que solicita, nin as súas equivalentes ou a acreditación parcial da/s unidade/s de competencia que solicita.

f) Non estar inscrito noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera administración ou organismo público conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia que solicita.

2. As persoas candidatas maiores de 25 anos que reúnan os requisitos de experiencia laboral ou de formación indicados no punto anterior e que non os poidan xustificar mediante os documentos sinalados no artigo 8 desta orde poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento. Deberán presentar xustificación mediante algunha proba admitida en dereito da súa experiencia laboral e aprendizaxe non formal de formación.

Segundo o establecido no artigo 11.2 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, para estudar estes casos a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral designará os asesores e asesoras necesarios, que emitirán un informe sobre a procedencia ou non da participación da persoa candidata no procedemento. Se o informe é positivo, procederase á súa inscrición definitiva.

Artigo 8. Solicitude e documentación xustificativa dos requisitos exixidos

1. As persoas interesadas en inscribirse nas cualificacións profesionais obxecto desta convocatoria deberán presentar a solicitude no modelo que figura no anexo III desta orde.

2. As persoas que xa tivesen presentada documentación en anteriores convocatorias da consellería competente en materia de emprego, nas cualificacións profesionais recollidas nesta convocatoria, non terán que achegar a documentación presentada anteriormente, e terán que presentar obrigatoriamente solicitude de inscrición, salvo as persoas as que se refire o artigo 4.3 desta orde, segundo o modelo que figura como anexo III desta orde, e pode achegar nova documentación que complete e/ou actualice a súa experiencia laboral ou a súa formación non formal.

3. Na solicitude consignaranse as unidades de competencia para as cales se solicita a súa inscrición no procedemento:

• As persoas interesadas só poderán realizar unha única solicitude de inscrición e en unidades de competencia que pertenezcan á mesma cualificación profesional. Con caracter excepcional:

– No ámbito do socorrismo acuático poderase solicitar, na mesma solicitude, a inscrición en unidades de competencia pertecentes ás cualificacións profesionais de socorrismo en instalacións acuáticas (nivel 2) e socorrismo en espazos acuáticos naturais (nivel 2).

– No ámbito do control de pragas poderase solicitar, na mesma solicitude, a inscrición en unidades de competencia pertencentes ás cualificacións profesionais de servizos para o control de pragas (nivel 2) e de xestión de servizos para o control de organismos nocivos (nivel 3).

4. Xunto coa solicitude, deberase presentar a seguinte documentación:

a) Fotocopia do DNI ou NIE en vigor, ou permiso de residencia ou de residencia e traballo. Este documento non será preciso se o solicitante dá o seu consentimento para que se consulten os datos relativos aos citados documentos. Certificado de rexistro de cidadán comunitario ou a tarxeta familiar de cidadán ou cidadá da Unión Europea, e/ou, de ser o caso, pasaporte en vigor.

b) Historial persoal e/ou formativo no modelo de curriculum vitae europeo. Poderase utilizar o modelo de curriculum vitae europeo que se inclúe como anexo IV desta orde.

c) Documentación para os solicitantes que acrediten experiencia laboral:

1º. Para persoas traballadoras asalariadas:

1.1. Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade a que estivesen afiliados, onde conste a empresa, a categoría laboral (grupo de cotización) e o período de contratación.

1.2. Fotocopia cotexada do contrato de traballo ou da certificación da empresa onde adquirisen a experiencia laboral, na cal conste especificamente a duración dos períodos de prestación do contrato, especificando claramente as actividades desenvolvidas e o intervalo de tempo en que se realizaron as devanditas actividades. Para a certificación da empresa poderase utilizar o modelo de certificación de actividades que se inclúe como anexo V desta orde. No caso de que non se utilice o citado modelo, as certificacións presentadas deberán recoller todos os datos que figuran no citado anexo.

2º. Para persoas traballadoras autónomas ou por conta propia:

2.1. Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou do Instituto Social da Mariña dos períodos de alta na Seguridade Social no réxime especial de traballadores autónomos.

2.2. Descrición da actividade desenvolvida e intervalo de tempo en que se realizou, para o cal se poderá utilizar o modelo de certificación de actividades que se inclúe como anexo V desta orde. No caso de que non se utilice o citado modelo, as certificacións presentadas deberán recoller todos os datos que figuran no citado anexo.

3º. Para persoas voluntarias ou bolseiras:

Certificación da organización onde se prestase a asistencia, na cal consten especificamente as actividades e funcións realizadas, o ano en que se realizaron e o número total de horas dedicadas a elas. Poderase utilizar o modelo de certificación de actividades que se inclúe como anexo V desta orde. No caso de que non se utilice o citado modelo, as certificacións presentadas deberán recoller todos os datos que figuran no citado anexo.

d) Solicitantes que acrediten formación non formal:

A xustificación realizarase mediante fotocopia cotexada do documento que acredite que a persoa candidata posúe formación relacionada coas unidades de competencia que se pretendan acreditar, no cal consten os contidos formativos impartidos, as horas de duración da acción formativa, a entidade que expide o certificado e o título da actividade de formación.

5. Todos os documentos presentados deberán ser orixinais ou fotocopias cotexadas, sen prexuízo do disposto na normativa aplicable, para os casos de presentación telemática.

6. Todos os documentos que non estean redactados en lingua galega ou castelá deberán ir acompañados necesariamente da correspondente tradución oficial.

7. A falsidade nos datos achegados ou declarados suporá a perda dos dereitos a participar no procedemento, sen prexuízo de calquera outro tipo de responsabilidade que puidese resultar exixible. Para iso, a Administración poderá comprobar, en calquera momento, a veracidade de todos os datos e documentos presentados pola persoa candidata ao longo de todo o procedemento.

8. Deberán presentar certificado acreditativo de discapacidade en vigor as persoas aspirantes con algunha discapacidade que soliciten algún tipo de adaptación posible de tempo e medios para a realización dos diferentes métodos de avaliación. Non será necesario presentalo no suposto de discapacidades recoñecidas polo órgano competente desta comunidade autónoma e sempre que a persoa autorice expresamente o órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos, pero deberán facelo constar na folla de inscrición, na parte da solicitude indicado para isto.

9. No caso de ter realizado estudos parciais para a obtención dun título oficial ou dun certificado de profesionalidade pertencentes a plans de estudos extinguidos, débese presentar o correspondente certificado expedido polo centro oficial ou homologado responsable.

Artigo 9. Prazos de inscrición no procedemento

1. O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2); atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2); servizos para o control de pragas (SEA028_2), xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3), socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2), socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2) e confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2) será de 30 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de aproveitamentos forestais (AGA343_2) e tanatopraxia (SAN491_3) iniciarase no prazo de 3 meses a partir do día seguinte ao da publicación desta orde de convocatoria, e comprenderá 1 mes natural.

Artigo 10. Presentación de solicitudes e documentación

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es) de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades delas dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas achegadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

3. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 11. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das administracións públicas. Por tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

2. As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estean en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirir á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

Artigo 12. Criterios de prioridade na admisión das persoas ao procedemento

1. Terán preferencia de acceso nesta convocatoria:

a) Aquelas persoas que participaron en anteriores convocatorias do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais e teñen acreditada algunha das unidades de competencia das cualificacións nas cales solicitan a súa inscrición e así o fagan constar na solicitude, na epígrafe de «outros documentos presentados».

b) As persoas que teñan superado algún dos módulos de formación asociados a estas unidades de competencia mediante a formación certificable da Formación Profesional para o Emprego ou da Formación Profesional Inicial e se presenten á/s unidades de competencia que lle/s falten para completar a cualificación profesional e así o fagan constar na solicitude de inscrición.

Este criterio de preferencia ten como finalidade que as persoas que se encontren en calquera destes supostos poidan conseguir a acreditación da cualificación profesional.

2. Unha vez aplicado o criterio anterior, no caso de que o número de persoas que cumpran os requisitos establecidos supere o número de prazas convocadas, serán admitidas para participar no procedemento soamente as persoas que obteñan maior puntuación, ata o número de prazas establecido na convocatoria, de acordo cos criterios que se establecen no baremo que figura no anexo II desta orde.

Artigo 13. Lista provisional de persoas admitidas

1. No prazo máximo de 4 meses desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes faranse públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos en cada unidade de competencia a través da páxina web:

http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional, que se poden consultar tamén nos departamentos territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con indicación expresa:

a) Das persoas aspirantes admitidas.

b) Das persoas aspirantes excluídas, con expresión dos motivos da exclusión.

3. No prazo de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación das listas provisorias, as persoas poden presentar a documentación que consideren necesaria para emendar os defectos, as causas de exclusión ou completar a documentación presentada e, se así non o fixeren, teranse por desistidas da súa petición.

Non se considerará causa de exclusión emendable a presentación de solicitudes fóra dos prazos de inscrición recollidos no artigo 8 deste orde.

4. Estas subsanacións deberán dirixilas ao Instituto Galego das Cualificacións e entenderanse resoltas coa publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, que se publicará a través da páxina web:

http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional.

Artigo 14. Listas definitivas

1. Publicaranse tres listas definitivas:

a) Lista definitiva de persoas admitidas ao procedemento.

b) Lista definitiva de persoas non admitidas pero que quedan en lista de espera.

c) Lista definitiva de persoas excluídas.

2. Estas listas publicaranse nos mesmos lugares que as listas provisorias, no prazo máximo de 3 meses desde a finalización do prazo para presentar correccións ás listas provisorias.

3. As persoas candidatas admitidas estarán en disposición de pasar ás fases de asesoramento e avaliación.

4. Coas listas definitivas de persoas admitidas indicaranse a sede, a data e a hora en que cada persoa candidata iniciará a súa fase de asesoramento. As persoas admitidas a este procedemento terán cuberto o risco de accidente derivado da asistencia a este.

5. As persoas da lista de espera poderán incorporarse ao procedemento en caso de xerarse vacantes ou poderán ser obxecto de asesoramento, avaliación e acreditación en etapas posteriores, sen necesidade de efectuar unha nova convocatoria.

6. Así mesmo, estas persoas consideraríanse baremadas para próximas convocatorias e poden actualizar a experiencia laboral ou as aprendizaxes non formais logradas durante o período transcorrido ata que finalice o prazo de presentación de solicitudes da nova convocatoria.

7. Contra as listas definitivas poderase presentar recurso de alzada no prazo de 1 mes desde o día seguinte á publicación das listas definitivas ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria.

Artigo 15. Reasignación das persoas candidatas

Por motivos organizativos, como é o caso dun número elevado de persoas candidatas asignadas, se a distribución territorial das persoas asesoras e das comisións de avaliación o fai aconsellable, o Instituto Galego das Cualificacións pode reasignar as persoas candidatas noutras sedes respectando os criterios de prioridade na admisión.

Artigo 16. Taxas

De conformidade coa Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma, para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata admitida ao procedemento terá que formalizar un pagamento de taxas para cada unha das fases, antes do seu inicio. A taxa da fase de asesoramento será unha taxa única de 20 euros e para a fase de avaliación deberá aboar unha taxa de 10 euros por cada unidade de competencia en que solicite a súa avaliación. Estarán exentas do pagamento das taxas de asesoramento e avaliación as persoas que, no momento de iniciarse as sesións de asesoramento ou avaliación, figuren como desempregadas, así como aquelas persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Artigo 17. Fases do procedemento

O procedemento, segundo o establecido no artigo 14 do Real decreto 1224/2009, consta de tres fases: fase de asesoramento, fase de avaliación e fase de acreditación da competencia profesional.

O cofinanciamento comunitario deste procedemento implica o cumprimento das exixencias de información e publicidade reguladas no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013.

Artigo 18. Fase de asesoramento

1. Á fase de asesoramento terán acceso aquelas persoas que fosen admitidas para participar no procedemento.

2. A fase de asesoramento poderá empezar o día seguinte ao da publicación das listas definitivas de admitidos.

3. O asesoramento será obrigatorio e para esta convocatoria realizarase de forma presencial, polo que a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición da persoa candidata admitida no procedemento.

4. Realizaranse polo menos dúas reunións ou sesións de asesoramento, e comunicaranse as datas para a súa realización ás persoas candidatas admitidas.

5. A primeira sesión de asesoramento será unha reunión grupal onde se informa sobre o Sistema nacional de cualificacións, o procedemento, as fases deste, as obrigas e dereitos da persoa candidata e as funcións da persoa asesora, e na cal tamén se ofrecerá información e directrices concretas sobre as evidencias aceptadas para xustificar a competencia profesional.

6. Nesta primeira reunión realizarase a entrega da documentación que debe completar a persoa candidata e daranse indicacións específicas para facelo.

7. O asesor ou a asesora e as persoas candidatas ao final desta primeira reunión grupal acordarán e asinarán a convocatoria para a segunda reunión.

8. A segunda reunión consistirá nunha entrevista persoal individual. O fin desta entrevista é axudar a persoa candidata a explicitar as competencias e aprendizaxes que adquiriu. Nesta entrevista persoal a persoa asesora axudará a persoa candidata a responder o cuestionario de autoavaliación, así como a ampliar a documentación acreditativa co fin de mellorar o historial profesional e/ou formativo. Dentro da documentación que se debe entregar e consonte co Regulamento 1304/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo, a persoa candidata deberá facilitar a información que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de execución, referidos ao momento previo ao inicio da súa admisión ao procedemento de acreditación de competencias.

9. O asesor ou asesora, partindo do cuestionario de autoavaliación e do historial profesional e formativo das persoas candidatas, identificará e valorará a información profesional achegada e realizará un consello de asesoramento destinado á persoa candidata, así como un informe de asesoramento destinado á comisión de avaliación, que terán carácter orientativo, nos cales indicará de forma motivada se considera que hai ou non evidencias suficientemente xustificadas da competencia da persoa candidata en cada unha das unidades de competencia, considerando a conveniencia de pasar ou non á fase de avaliación.

10. A persoa asesora trasladará á comisión de avaliación o informe, xunto coa toda a documentación xustificativa da persoa candidata. Non obstante, a decisión última de pasar ou non á fase de avaliación é da persoa candidata.

11. A decisión da persoa candidata de pasar á fase de avaliación ou de abandonar o procedemento deberá facela constar por escrito.

12. A persoa candidata poderá decidir pasar á fase de avaliación nas unidades de competencia que considere oportunas, cubrindo a correspondente solicitude de avaliación.

13. Cando a persoa candidata decida non pasar á fase de avaliación, a persoa asesora orientará sobre a formación necesaria para completar a/s unidade/s de competencia a avaliar, en función dos seus intereses e expectativas.

14. A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral nomeará os asesores ou asesoras necesarios para o desenvolvemento desta fase do procedemento, que se seleccionarán entre o persoal técnico habilitado como persoa asesora segundo o establecido no artigo 25 do Real decreto 1224/2009.

15. Os asesores ou as asesoras seguirán o procedemento establecido na guía da persoa asesora que se entregará previamente ao inicio da fase de asesoramento.

Artigo 19. Fase de avaliación

1. A avaliación, en cada unha das unidades de competencia en que a persoa candidata solicita a avaliación terá por obxecto comprobar se demostra a competencia profesional requirida pola cualificación profesional.

2. No proceso de avaliación teranse en conta tanto as evidencias indirectas obtidas na fase de asesoramento como as evidencias directas adicionais que se poderán xerar mediante algún dos métodos de avaliación que se consideren necesarios para comprobar a competencia profesional da persoa candidata.

3. Como norma xeral, a decisión da avaliación non poderá estar baseada exclusivamente no historial profesional e formativo, senón que se deberá complementar con evidencias de competencia recollidas polos distintos métodos de avaliación.

4. Os métodos de avaliación poden ser: observación no posto de traballo, simulacións, probas de competencia profesional e entrevistas profesionais, entre outras.

5. A selección dos métodos e a súa concreción en actividades de avaliación será realizada de forma individualizada para cada persoa candidata, por cada unha das unidades de competencia obxecto de avaliación e de acordo cos criterios para a avaliación recollidos nas guías de evidencia.

Artigo 20. As comisións de avaliación

1. A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral nomeará polo menos unha comisión de avaliación por cada cualificación profesional convocada. Todos os membros da comisión de avaliación terán que dispoñer da habilitación como persoas avaliadoras, segundo o establecido no artigo 25 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo.

2. Cada comisión está formada por un mínimo de cinco persoas acreditadas para avaliar: unha que desempeñará a presidencia, outra a secretaría e tres, polo menos, que serán vogais.

3. A comisión de avaliación será o órgano decisorio no proceso de avaliación da competencia e xulgará a competencia das persoas candidatas tendo en conta as evidencias obtidas na fase de asesoramento e as obtidas na fase de avaliación. Ademais, é o órgano responsable de levar a cabo a preparación, desenvolvemento, toma de decisións e comunicación dos resultados das actividades de avaliación.

4. Para protexer a imparcialidade e o rigor técnico da avaliación e o funcionamento e actuacións das comisións de avaliación, estarán suxeitas á Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

5. O proceso de avaliación é iniciado pola comisión de avaliación analizando toda a documentación xerada na fase de asesoramento, así como o informe do asesor ou asesora, e valorando as evidencias indirectas obtidas en cada unha das unidades de competencia de cada persoa candidata.

6. Co fin de obter evidencias adicionais, cando a comisión de avaliación o considere necesario, poderá requirir, en calquera momento, á persoa candidata a información profesional adicional que considere necesaria, ou solicitar novas evidencias directas adicionais que se poidan xerar mediante algún dos métodos de avaliación que se consideren necesarios para comprobar a competencia profesional da persoa candidata.

7. A comisión de avaliación elaborará e acordará coa persoa candidata un plan individualizado de avaliación para cada unha das unidades de competencia, sempre seguindo as directrices establecidas na guía de evidencias, no cal constarán, polo menos, os métodos e as actividades de avaliación, así como os lugares e datas previstos.

8. De cada proba de avaliación de cada unidade de competencia realizada polas persoas candidatas quedará un documento asinado pola persoa candidata e as persoas avaliadoras que realizaron as ditas probas.

9. A comisión de avaliación, baseándose nos resultados do proceso de avaliación, emitirá o xuízo sobre a competencia da persoa candidata.

10. Durante o desenvolvemento do proceso de avaliación, o incumprimento grave por parte da persoa candidata das normas de prevención de riscos laborais que se deban aplicar nas actividades de avaliación poderá provocar a súa interrupción e a valoración negativa da competencia correspondente.

12. No desenvolvemento do proceso de avaliación da competencia profesional deberase preservar a autoestima das persoas.

Artigo 21. Resultado da fase de avaliación

1. O resultado da avaliación da competencia profesional nunha determinada unidade de competencia expresarase en termos de competencia demostrada ou non demostrada.

2. Os resultados da fase de avaliación faranse constar nunha acta, segundo o modelo normalizado, que deberán asinar todos os membros da comisión de avaliación, e que deberán remitir ao Instituto Galego das Cualificacións, tras a finalización da fase de avaliación.

3. A comisión de avaliación deberá elaborar un informe individualizado de cada persoa candidata, indicando os resultados da avaliación das competencias profesionais, así como a proposta de formación, de ser o caso. Ademais, no prazo máximo de 4 semanas desde a acreditación da competencia, obterán das persoas admitidas que acreditasen a súa competencia profesional no procedemento os indicadores de resultado inmediato, de conformidade co disposto no artigo 5 do Regulamento 1304/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo.

A Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de 6 meses desde a finalización do procedemento polo que se acredita a correspondente competencia profesional, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo.

4. O presidente ou presidenta da comisión de avaliación deberá informar por escrito á persoa candidata do resultado da súa avaliación no prazo máximo de 2 meses desde que finalizou a avaliación de todas as persoas candidatas. Así mesmo, informaraa da forma e prazos para exercer o seu dereito de presentar as reclamacións e recursos administrativos.

5. Das unidades de competencia en que a persoa candidata non obtivese unha avaliación positiva, proporcionaráselle un plan individualizado de formación, no cal se indicará a formación complementaria que debería realizar.

6. Así mesmo, tanto en caso de avaliación positiva como negativa, informaráselle sobre as oportunidades, requisitos e trámites para completar a súa formación e obter a acreditación completa a través de títulos de formación profesional ou certificados de profesionalidade.

7. O expediente de todo o proceso, no cal se recollerán todos os rexistros e resultados que se produzan ao longo do procedemento, será remitido pola comisión de avaliación ao Instituto Galego das Cualificacións.

8. As persoas candidatas poderán presentar reclamacións contra os resultados da avaliación, por escrito, ante a comisión de avaliación, no prazo máximo de 10 días hábiles desde a comunicación dos resultados. Fronte á decisión da comisión de avaliación, o interesado poderá presentar recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes.

Artigo 22. Acreditación da competencia profesional

1. Ás persoas candidatas que no proceso de avaliación das unidades de competencia en que se inscribiron obtivesen a cualificación de demostrada, o titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral expediralles unha acreditación de cada unha das unidades de competencia en que demostraron a súa competencia profesional.

2. Esta acreditación terá carácter oficial e validez en todo o territorio do Estado e terá os efectos previstos, no tocante a exencións, correspondencias e validacións, no artigo 19 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

3. Ás persoas candidatas que completen os requisitos para a obtención dun certificado de profesionalidade ou dun título de formación profesional indicaránselles os trámites necesarios para a súa obtención.

Artigo 23. Rexistro das acreditacións

1. As acreditacións que se expidan incorporaranse ao rexistro autonómico de unidades de competencia. O Instituto Galego das Cualificacións será o responsable deste rexistro, segundo o establecido no artigo 18 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo.

2. O Instituto Galego das Cualificacións transferirá os resultados ao rexistro de carácter estatal, nominal e por unidades de competencia acreditadas.

Artigo 24. Seguimento do procedemento

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Instituto Galego das Cualificacións da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, elaborará un informe sobre o desenvolvemento do procedemento, que presentará ante o Consello Galego de Formación Profesional e que incluirá, de ser o caso, propostas de melloras para os distintos aspectos deste.

Artigo 25. Datos de carácter persoal

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes serán incluídos nun ficheiro denominado «Rexistros», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante o órgano responsable, solicitándoo mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Economía, Emprego e Industria, Secretaría Xeral Técnica, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña, España ou a través dun correo electrónico: lopd.emprego@xunta.es.

Disposición adicional. Publicación

Esta convocatoria deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia, e un extracto dela no Boletín Oficial del Estado, en cumprimento do establecido no artigo 13.4 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

Disposición derradeira primeira. Norma supletoria

En todo o non previsto nesta orde será de aplicación o Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, polo que se establece o procedemento e requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento normativo

Autorízase o director xeral de Orientación e Promoción Laboral para ditar as instrucións necesarias para o desenvolvemento e execución desta orde, así como o nomeamento do persoal de apoio necesario para o desenvolvemento do procedemento.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2015

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

ANEXO I
Relación de unidades de competencia convocadas, títulos de formación profesional e certificados de profesionalidade de que forman parte e prazas convocadas

Cualificación profesional

Código

Unidades de competencia

Prazas convocadas

Certificado de profesionalidade

Título de FP

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio SSC089_2

UC0249_2

Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria

646

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

(Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto)

Técnico en atención a persoas en situación de dependencia

(Real decreto 1593/2011, do 4 de novembro)

UC0250_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria

646

UC0251_2

Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e funcionamento da unidade convivencial

646

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais SSC320_2

UC1016_2

Preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e o seu contorno no ámbito institucional indicadas polo equipo interdisciplinar

455

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

(Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto)

UC1017_2

Desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional

455

UC1018_2

Desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional

455

UC1019_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional

455

Servizos para o control de pragas SAG028_2

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

50

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

(Real decreto 1536/2011, do 31 de outubro)

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

50

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

50

Socorrismo en instalacións acuáticas AFD096_2

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

200

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

(Real decreto 711/2011, do 20 de maio)

Técnico deportivo superior en salvamento e socorrismo

(Real decreto 879/2011, do 24 de xuño)

Técnico deportivo en salvamento e socorrismo

(Real decreto 878/2011, do 24 de xuño)

Técnico deportivo en mergullo deportivo con escafandra autónoma

(Real decreto 932/2010, do 23 de xullo)

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas, velando pola seguridade dos usuarios

200

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

200

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

200

Socorrismo en espazos acuáticos naturais AFD0340_2

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

200

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

(Real decreto 711/2011, do 20 de maio)

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

200

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

200

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

200

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3)

UC0800_3

Establecer o plan de control de organismos nocivos adecuado á situación de partida e supervisar a súa execución

50

SEAG0311

Xestión de servizos para

o control de organismos nocivos

(Real decreto 624/2013, do 2 de agosto)

UC0799_3

Relizar a xestión documental dos procesos de control de organismos nocivos

50

UC0801_3

Organizar o almacenamento e transporte de biocidas, produtos fitosanitarios e medios necesarios para a súa aplicación

50

UC0802_3

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais na prestación de servizos de control de organismos nocivos

50

Extinción de incendios e salvamento SAG129_2

UC0401_2

Executar as operacións necesarias para salvar vidas en perigo

250

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

(Real decreto 624/2013, do 2 de agosto)

Técnico en emerxencias e protección civil

(Real decreto 907/2013, do 22 de novembro)

UC0403_2

Actuar en sucesos descontrolados con ameaza para as persoas ou o medio ambiente

250

UC0402_2

Executar operacións necesarias para o control e a extinción de incendios

250

UC0404_2

Executar as operacións necesarias para o control de emerxencias coas axudas técnicas

250

Confección e mantemento de artes e aparellos MAP005_2

UC0013_2

Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca

70

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

(Real decreto 1376/2009, do 28 de agosto)

UC0014_2

Manter artes e aparellos de pesca

70

Aproveitamentos forestais aga343_2

UC1116_2

Realizar o abatemento e procesamento de árbores con motoserra

100

AGAR0108 Aproveitamentos forestais

(Real decreto 1211/2009, do 17 de xullo; Real decreto 682/2011, do 13 de maio; Real decreto 627/2013, do 2 de agosto)

Técnico en aproveitamento e conservación do medio natural

(Real decreto 1071/2012, do 13 de xullo)

UC1117_2

Realizar o abatemento e procesamento de árbores con colleitadora forestal

100

UC1118_2

Realizar o desembosque e o tratamento dos subprodutos forestais

100

UC1119_2

Realizar traballos en altura nas árbores

100

UC1120_2

Realizar traballos de descortizamento

100

UC1121_2

Manexar tractores forestais e realizar o seu mantemento

100

Tanatopraxia SAN491_3

UC1605_3

Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamamento do cadáver con produtos biocidas

150

SANP0108

Tanatopraxia

(Real decreto 1535/2011, do 31 de outubro)

Técnico superior en anatomía patolóxica e citodiagnóstico (Real decreto 767/2014, do 12 de setembro)

UC1606_3

Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres

150

UC1607_2

Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver

150

UC1608_3

Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e outros dispositivos contaminantes do cadáver

150

UC1609_3

Manexar as técnicas e habilidades relacionais para prestar o servizo de tanatopraxia

150

Anexo II
Relación de sedes e criterios de baremación

• Relación de sedes.

Cualificación profesional: atención sociosanitaria a persoas no domicilio:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

A coruña 

CIFP de Santiago

San Paio do Monte, s/n,
15898 Santiago de Compostela

981 56 31 33

Centro de atención a discapacitados Santiago Apóstol

As Xuvias, 15, A Coruña

981 54 68 40

Lugo

CFO de Lugo

Paseo dos Estudantes, 7 (Montirón)
27002 Lugo

982 22 60 53

Albergue Eijo Garay. Complexo Residencial Xuvenil Lugo

R/ Pintor Corredoira, 4,

27002 Lugo

981 54 68 40

Ourense

CIFP Santa María de Europa

Praza da Lexión, 16,
32002 Ourense

988 22 54 00
988 22 54 04

Centro Valverde

Valverde, s/n,

32667 Allariz (Ourense)

981 54 68 40

Pontevedra

Residencia Asistida de Maiores de Vigo

R/ Monte Arieiro, 68,

36214 Vigo

986 34 41 41

Cualificación profesional: atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

A Coruña 

CIFP de Santiago

San Paio do Monte, s/n,

15898 Santiago de Compostela

981 56 31 33

Centro de atención a discapacitados Santiago Apóstol

As Xuvias, 15, A Coruña

981 54 68 40

Lugo

CFO de Lugo

Paseo dos Estudantes, 7 (Montirón),

27002 Lugo

982 22 60 53

Albergue Eijo Garay. Complexo Residencial Xuvenil Lugo

R/ Pintor Corredoira, 4,

27002 Lugo

981 54 68 40

Ourense

CIFP Santa María de Europa

Praza da Lexión, 16,

32002 Ourense

988 22 54 00
988 22 54 04

Centro Valverde

Valverde, s/n,

32667 Allariz (Ourense)

981 54 68 40

Pontevedra

Residencia Asistida de Maiores de Vigo

R/ Monte Arieiro, 68,

36214 Vigo

986 34 41 41

Cualificación profesional: servizos para o control de pragas:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

A Coruña

CIFP de Santiago

San Paio do Monte, s/n,

15898 Santiago de Compostela

981 56 31 33

A Coruña

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude

Lugar de Quián

15881 Sergude-Boqueixón

981 51 18 15

Lugo

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos

R/ Alfredo Brañas, s/n,

27400 Lugo

982 88 91 03

982 88 91 04

Cualificacións profesionais: socorrismo en espazos acuáticos naturais e socorrismo en instalacións acuáticas:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

Pontevedra

Academia Galega de Seguridade Pública

Avda. da Cultura, s/n,

36680 A Estrada (Pontevedra)

886 20 61 37

Cualificación profesional: xestión de servizos para o control de organismos nocivos:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

A Coruña

CIFP de Santiago

San Paio do Monte, s/n,

15898 Santiago de Compostela

981 56 31 33

A Coruña

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude

Lugar de Quián,

15881 Sergude-Boqueixón

981 51 18 15

Lugo

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos

R/ Alfredo Brañas, s/n,

27400 Lugo

982 88 91 03

982 88 91 04

Cualificacións profesionais: extinción de incendios e salvamento:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

Pontevedra

Academia Galega de Seguridade Pública

Avda. da Cultura, s/n,

36680 A Estrada (Pontevedra)

886 20 61 37

Cualificación profesional: confección e mantemento de artes e aparellos:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

A Coruña

Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol

Rúa Aneiros, s/n,
15405 Ferrol

981 35 95 49

Pontevedra

Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico

Rúa Beiramar, 55,
36202 Vigo

986 23 57 34

Cualificacións profesionais: aproveitamentos forestais:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

A Coruña

CIFP de Santiago

San Paio do Monte, s/n,
15898 Santiago de Compostela

981 56 31 33

Cualificacións profesionais: tanatopraxia:

Provincia

Centro

Enderezo

Teléfono

A Coruña

CIFP de Santiago

San Paio do Monte, s/n,
15898 Santiago de Compostela

981 56 31 33

• Criterios de baremación de solicitudes cando existan máis candidatos que número máximo de persoas candidatas para avaliar:

Por experiencia laboral

Ano

Mes

Por cada ano/mes traballado en actividades directamente relacionadas coa/as unidade/s de competencia

12 puntos/ano

1 punto/mes

Por formación

Horas

Por formación directamente relacionada coa/as unidade/s de competencia

10 horas = 0,1 puntos

En caso de empate entre persoas establecerase como criterio de prioridade, en primeiro lugar, a idade do candidato ou candidata, primando a persoa de maior idade. En segundo lugar, o sexo, aplicando a disciminación positiva para as mulleres.

De persistir o empate, en calquera dos casos, realizarase un sorteo público.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file