Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 20 de xaneiro de 2016 Páx. 2161

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2015 pola que se integra a José Antonio López Vázquez, funcionario do corpo de profesores titulares de escola universitaria, no corpo de profesores titulares de universidade.

A Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU), establece na súa disposición adicional segunda que os funcionarios e funcionarias do corpo de profesores titulares de escola universitaria que no momento da súa entrada en vigor posúan o título de doutor ou o obteñan posteriormente e se acrediten especificamente para o acceso ao corpo de profesores titulares de universidade, conforme o que establece o artigo 57 da LOU, accederán directamente ao corpo de profesores titulares de universidade nas mesmas prazas que ocupen.

Unha vez solicitada por José Antonio López Vázquez, con DNI núm. 33303403R, funcionario do corpo de profesores titulares de escola universitaria da área de coñecemento de Expresión Gráfica da Enxeñaría, a súa integración no corpo de profesores titulares de universidade e acreditados os requisitos exixidos, esta reitoría, no uso das facultades que lle confiren a Lei orgánica 6/2001, de universidades, e os estatutos desta universidade, resolve integralo no corpo de profesores titulares de universidade, área de coñecemento de Expresión Gráfica da Enxeñaría, con efectos económicos e administrativos do 16 de decembro de 2015.

Contra esta resolución, de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, pódese interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o reitor no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses na forma e condicións previstas na lei reguladora da dita xurisdición, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

A Coruña, 16 de decembro de 2015

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña