Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2837

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

CORRECCIÓN de erros. Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 236, do venres 11 de decembro de 2015, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 46407, no número 2 do artigo 2, onde di: «2. Así mesmo, poderán solicitar o recoñecemento do grao de discapacidade as persoas de nacionalidade española residentes no estranxeiro e as persoas estranxeiras residentes en Galicia segundo o procedemento establecido nos artigos 23 e 24 respectivamente.», debe dicir: «2. Así mesmo, poderán solicitar o recoñecemento do grao de discapacidade as persoas de nacionalidade española residentes no estranxeiro e as persoas estranxeiras residentes en Galicia segundo o procedemento establecido nos artigos 25 e 26 respectivamente.».

Na páxina 46411, no punto f) do artigo 7, onde di: «f) Emitir os ditames técnico-facultativos previstos na Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas e outras normas tributarias, en relación con situacións de discapacidade.», debe dicir: «f) Emitir os ditames técnico-facultativos previstos no Real decreto lexislativo 3/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas, e outras normas tributarias en relación con situacións de discapacidade.».

Na páxina 46414, no punto e), do artigo 12, onde di: «e) Copia compulsada dos informes médicos ou psicolóxicos, emitido/s por un profesional do Servizo Galego de Saúde, doutras administracións públícas que traten habitualmente a persoa solicitante ou de entidades concertadas ou conveniadas coa Seguridade Social ou réximes especiais, conforme o modelo do anexo IV, que avalen as deficiencias alegadas.», debe dicir: «e) Informes médicos ou psicolóxicos, emitidos por un profesional do Servizo Galego de Saúde, doutras administracións públicas que traten habitualmente a persoa solicitante ou de entidades concertadas ou conveniadas coa Seguridade Social ou réximes especiais, conforme o modelo do anexo IV, que avalen as deficiencias alegadas.».

Na páxina 46428, no anexo I (continuación), na epígrafe «Documentación que se presenta ou que se declara que está en poder da administración actuante», onde di: «No caso de solicitar valoración dos factores sociais complementarios», debe dicir: «Solicita valoración dos factores sociais complementarios: Si  Non. En caso afirmativo, deberán presentar:».

Para tal efecto, publícase novamente o anexo I.

missing image file
missing image file
missing image file