Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3195

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2016 pola que se publica o Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016.

O artigo 15 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ao establecer as competencias da consellería competente en materia de administracións públicas, sinala na súa letra c) que lle corresponden as relativas á formación dos empregados públicos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Cumprindo co establecido neste mandato legal, o Plan de formación da Escola Galega de Administración Pública –en diante EGAP– para o ano 2016 recolle as actividades formativas dirixidas a estes colectivos. Desta forma comprende: o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma, o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, o persoal ao servizo das entidades locais de Galicia, o persoal dos entes instrumentais do sector público autonómico do artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización, funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e das institucións públicas autonómicas, e o persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas (UDC, USC e UVigo).

O plan integra por primeira vez a formación dirixida a estes colectivos, e recolle o conxunto de accións estratéxicas para a formación e actualización profesional dos empregados públicos da Comunidade Autónoma a través dunha oferta ampla e variada coa que mellorar a súa cualificación e capacitación profesional. O feito de aglutinar a formación destinada aos distintos colectivos de empregados públicos nun único instrumento constitúe unha acción pioneira coa que se pretende dotar de unidade e coherencia o conxunto da oferta formativa.

Para a elaboración do plan tivéronse en conta as necesidades formativas dos diversos organismos e nel participaron as distintas consellerías da Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Xustiza, a Dirección Xeral de Administración Local, os entes instrumentais do sector público autonómico, as institucións públicas autonómicas e as tres universidades de Galicia. Ademais, contouse coa colaboración dos coordinadores de formación da cada centro directivo, de docentes e expertos de distintos campos formativos e as achegas dos propios destinatarios da formación, os cales coas súas suxestións contribuíron a facer do plan un verdadeiro instrumento para a mellora continua.

Así mesmo, na súa configuración, tívose en conta a demanda real rexistrada nos cursos e os resultados da avaliación das actividades desenvolvidas nos anos anteriores. Estas son as ferramentas chave que permitiron a creación dun programa de calidade e adecuado aos requirimentos dos usuarios.

Como resultado do anterior, a EGAP presenta un plan de formación estruturado en accións formativas de carácter transversal e específico. As primeiras teñen por obxecto ofrecer un currículo básico horizontal que capacite os empregados públicos para realizaren as funcións que son xenéricas e que constitúen as bases da organización da Administración. Doutra banda, as accións formativas específicas comprenden o conxunto de actividades cuxo obxectivo está directamente relacionado coa adaptación permanente ao posto de traballo, incluíndo contidos sectoriais relativos a competencias concretas.

O plan volve apostar polos diferentes contornos de aprendizaxe e metodoloxías, entre os que están a autoformación, a teleformación e a docencia presencial. Así pois, a pluralidade de formatos, modalidades e metodoloxías constitúe outra das liñas distintivas do plan, que ten o obxectivo de facilitar a formación continua por parte dos empregados públicos ao eliminar calquera posible barreira no acceso e promover a conciliación da vida laboral e familiar.

Como resultado das análises da demanda amplíase o catálogo de actividades dispoñibles na modalidade de autoformación. Con esta actuación, o propósito é achegar a oferta formativa ao maior número de persoas, garantindo a equidade no acceso aos contidos máis demandados, e que os empregados públicos poidan acreditar a súa competencia mediante unha proba voluntaria.

Continúase, así mesmo, apostando pola teleformación, cunha elevada porcentaxe de actividades formativas impartidas nesta modalidade, da que temos constatado as súas múltiples vantaxes. A EGAP vén traballando nos últimos anos na consolidación dun espazo virtual de coñecemento, cunha formación en liña coa cal o alumnado pode xestionar o seu proceso de aprendizaxe.

O plan quere ser un instrumento que permita a actualización de coñecementos e incorpora as novidades lexislativas ou de funcionamento que poidan permitir unha mellor prestación de servizos por parte das administracións públicas. Para conseguir esta finalidade procedeuse a unha revisión profunda dos contidos e a unha diversificación da oferta formativa, coa incorporación dunha elevada porcentaxe de cursos novos.

O plan, ben que presenta un carácter integral, atende en todo momento ás particularidades e especificidades dos distintos colectivos de empregados públicos a que se dirixen as actividades, procurando a máxima adecuación aos destinatarios. Por este motivo, á hora de determinar os contidos e modalidades formativas, atendeuse á diversidade dos perfís profesionais e á distribución territorial dos efectivos e tívose en conta a diversidade de niveis e escalas de traballo a que se adscriben os destinatarios.

Cómpre salientar tamén o gran incremento da oferta dirixida ao persoal das entidades locais e o avance no desenvolvemento dos itinerarios para o persoal da Administración de xustiza, artellando unha formación modular estratéxica para a capacitación deste persoal. O PAS das universidades pode acceder a cursos transversais, na modalidade en liña, cos cales se pretende dar resposta aos seus especiais requirimentos. Cumprindo co establecido no artigo 15.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, aínda que comezado no ano 2015, incorpórase este ano a formación dos entes instrumentais do sector público autonómico e das institucións públicas autonómicas.

Queremos que o plan sexa tamén un instrumento que contribúa a promover a igualdade no seo das administracións, a eliminar os estereotipos de xénero e a evitar calquera forma de discriminación. Con este propósito, reforzáronse e diversificáronse as actividades formativas nesta materia coa introdución de novos contidos.

A avaliación dos plans formativos, concibida como un proceso sistemático e permanente de recollida de información, é hoxe un dos alicerces en que se sustenta o modelo formativo da EGAP. Este permite mellorar a programación dos cursos, adecuar as actividades ás necesidades e expectativas dos usuarios, mellorar a calidade das actividades incluídas no plan e, en último termo, reforzar a transparencia, a rendición de contas e o control de resultados.

Polo demais, cómpre salientar que esta resolución ten carácter informativo e que a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e ao que se estipule en cada convocatoria. Así mesmo, débese advertir que quedan excluídas as actividades derivadas de cursos selectivos; os cursos superiores; as actuacións en colaboración; as xornadas, conferencias, seminarios e cursos monográficos; as actividades doutras administracións públicas (agás as sinaladas) e as actividades de formación do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e do persoal sanitario.

Feitas estas advertencias, resta só sinalar que para acceder ás accións formativas recollidas neste plan os empregados públicos deberán formalizar a súa matrícula logo de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia as correspondentes convocatorias.

Este plan de formación foi aprobado polo Consello Reitor deste organismo autónomo en sesión do día 14 de xaneiro de 2016.

De acordo co exposto, publícase como anexo a esta resolución o Plan de formación do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma, do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, do persoal ao servizo das entidades locais de Galicia, do persoal dos entes instrumentais do sector público autonómico do artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, das institucións públicas autonómicas e do PAS das tres universidades galegas para o ano 2016.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2016

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO

Cursos da Administración autonómica

– Formación en materias transversais

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A aplicación dos tributos. Os seus procedementos de aplicación

2

40

20

Presencial

A calidade das leis

1

50

15

Teleformación

A elaboración dos pregos de cláusulas para a adxudicación de contratos públicos

1

40

30

Presencial

A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios

1

50

15

Teleformación

A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica)

1

50

25

Teleformación

A xurisdición contencioso-administrativa

1

50

20

Teleformación

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

2

100

25

Teleformación

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

1

50

20

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Ética pública. Os códigos éticos e o código ético da Xunta de Galicia

1

25

12

Presencial

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

2

100

18

Teleformación

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

1

50

20

Teleformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

1

50

25

Teleformación

Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

1

25

15

Presencial

Lei do solo de Galicia

1

25

25

Presencial

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

2

100

20

Teleformación

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

1

50

18

Teleformación

Nocións básicas de contabilidade pública

1

25

20

Presencial

Nóminas e retribucións do persoal

1

30

20

Presencial

Nova normativa da función pública de Galicia

1

20

15

Presencial

Novos retos do sector público en materia económica

1

50

15

Teleformación

O control do Goberno e da Administración: especial referencia aos gastos orzamentarios

1

50

15

Teleformación

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas

1

50

15

Teleformación

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único do persoal laboral

2

100

20

Teleformación

O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015,
do 1 de outubro, de procedemento administrativo común

1

30

12

Presencial

Os contratos do sector público

2

50

30

Presencial

Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos

1

50

18

Teleformación

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

2

100

15

Teleformación

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A acción exterior das comunidades autónomas: orixe e situación actual

1

25

30

Presencial

Administración pública e loita contra a discriminación: fundamentos europeos e praxe administrativa

1

25

24

Presencial

Cooperación administrativa europea: Sistema de información do mercado interior (IMI) e directivas da UE nas que se aplica

1

25

24

Presencial

Cooperación transfronteiriza e cohesión

1

50

24

Teleformación

Demografía europea: aplicacións en Galicia

1

25

24

Presencial

Ferramentas xurídicas europeas para a mellora da economía

1

25

24

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Inmigración, asilo e refuxio na UE

1

25

25

Presencial

Interreg V-A: utilidades e xestión

1

25

25

Presencial

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

1

50

24

Teleformación

Introdución ao Dereito da UE para os xestores públicos

1

50

30

Teleformación

Novas políticas públicas da UE e a súa aplicación en Galicia

1

25

25

Presencial

O principio de subsidiariedade no dereito da UE, o seu control

1

50

15

Teleformación

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas

1

50

20

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A Administración pública nos medios de comunicación de masas

1

25

15

Presencial

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

2

100

18

Teleformación

A elaboración de disposicións de carácter xeral: técnica normativa e correcta redacción das normas

1

20

15

Presencial

A entrevista na xestión de recursos humanos

1

25

12

Presencial

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

3

90

30

Presencial

Como deseñar presentacións eficaces

1

50

20

Teleformación

Comunicación escrita e elaboración de informes

6

150

20

Presencial

Correo electrónico corporativo

2

100

12

Teleformación

Desenvolvemento e fomento das habilidades comunicativas na Administración pública

1

25

24

Presencial

Destrezas lingüísticas para a redacción de textos na web

1

25

30

Mixta

Información e atención ao cidadán

4

200

25

Teleformación

Informática básica

2

40

30

Presencial

Liderado e intelixencia emocional

1

20

15

Presencial

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

2

100

30

Teleformación

Linguaxe xestual, corporal e oral. Técnicas de comunicación entre o empregado público e a cidadanía

1

25

15

Presencial

Negociación e traballo en equipo

2

70

25

Mixta

Organización e simplificación do traballo administrativo

1

25

12

Presencial

Pensamento analítico e creatividade

1

25

12

Presencial

Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done)
e a súa relación coas TIC

1

25

15

Presencial

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

2

100

15

Teleformación

Secretariado de dirección

1

25

25

Presencial

Técnicas de reunións eficaces

1

25

12

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Técnicas elementais de arquivos

2

100

25

Teleformación

Técnicas para falar mellor en público e nos medios de comunicación

1

20

15

Presencial

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo
(Libre Office Calc)

1

50

50

Teleformación

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer)

1

50

50

Teleformación

Uso de ferramentas informáticas para a xestión do tempo

2

40

12

Presencial

Xestión de conflitos

1

25

30

Mixta

Xestión de contidos en portais web institucionais

1

25

24

Presencial

Xestión por competencias

1

25

12

Presencial

Habilidades predirectivas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Perfeccionamento de xefatura de negociado

5

250

80

Teleformación

Perfeccionamento de xefatura de sección

4

200

120

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

2

100

25

Teleformación

A protección de datos de carácter persoal. Nivel avanzado

2

100

40

Teleformación

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

2

100

25

Teleformación

Apoio á implantación do Esquema nacional de interoperabilidade

1

25

25

Presencial

Certificado dixital

2

100

30

Teleformación

Ferramentas de Administración electrónica na Xunta de Galicia

3

150

20

Teleformación

Ferramentas para o tratamento da información

1

25

25

Presencial

Interpretación de datos estatísticos

1

30

20

Presencial

Introdución ao arquivo electrónico. Expediente electrónico. Ferramentas. Arquivo electrónico de Galicia

2

100

30

Mixta

Seguridade dixital a nivel de usuario

1

50

30

Teleformación

Seguridade informática básica. Lei orgánica de protección de datos, Esquema nacional de seguridade e aspectos xerais de seguridade

3

150

20

Teleformación

Servizos Cloud da Administración electrónica: Sede electrónica, Acceda, Portasinaturas, Corinto

1

25

25

Presencial

Sinatura electrónica

1

25

25

Presencial

Xestión de documentos dixitais nas administracións. Rexistro electrónico. Dixitalización, identificación e autenticación

2

40

15

Presencial

Programa de autoformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A Administración electoral: o papel das administracións galegas

1

50

15

Autoformación

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

1

100

25

Autoformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1

100

20

Autoformación

A responsabilidade patrimonial da Xunta de Galicia

1

100

15

Autoformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais
(Libre Office Base)

1

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

1

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc)

1

200

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos
(Microsoft Office 2010)

1

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer)

1

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Libre Office Impress)

1

200

30

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

1

200

30

Autoformación

As subvencións. Regulación estatal e autonómica

1

100

40

Autoformación

Básico en prevención de riscos laborais

1

100

50

Autoformación

Cooperación transfronteiriza e cohesión

1

50

24

Autoformación

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

1

100

18

Autoformación

Iniciación á Administración electrónica. Seguridade da información e protección de datos

1

100

20

Autoformación

Introdución á Union Europea e ao seu dereito

1

100

24

Autoformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

200

25

Autoformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

1

100

25

Autoformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

1

50

20

Autoformación

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

1

50

20

Autoformación

O principio de subsidiariedade no dereito da UE. O seu control

1

100

15

Autoformación

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas

1

100

20

Autoformación

Os contratos do sector público

1

100

30

Autoformación

Os primeiros auxilios

1

100

20

Autoformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

1

100

15

Autoformación

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público

1

200

25

Autoformación

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

1

100

15

Autoformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

1

200

30

Autoformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

1

200

30

Autoformación

Subvencións e axudas económicas en tempos de crise

1

100

18

Autoformación

Violencia de xénero

1

50

30

Autoformación

Xénero e igualdade nas administracións públicas. A súa evolución normativa

1

100

25

Autoformación

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Conversa en inglés

4

60

50

Presencial

Inglés elemental (A2)

1

20

100

Presencial

Inglés intermedio (B2)

1

20

100

Presencial

Lingua alemá (niveis A1, A2, B1 e B2)

4

200

70

Teleformación

Lingua francesa (niveis A1, A2, B1 e B2)

4

200

150

Teleformación

Lingua francesa A1

2

40

50

Presencial

Lingua francesa A2

2

40

50

Presencial

Lingua francesa B1-Atención ao público (intermedio)

1

20

50

Presencial

Lingua inglesa (niveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2)

6

500

80

Teleformación

Lingua inglesa A1.II

6

120

50

Presencial

Lingua inglesa B1.II

6

120

50

Presencial

Lingua portuguesa (niveis A1, A2, B1 e B2)

4

200

150

Teleformación

Linguaxe de signos

1

25

40

Presencial

Medio de linguaxe administrativa galega

2

60

75

Presencial

Medio de linguaxe administrativa galega

6

180

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

4

120

75

Presencial

Superior de linguaxe administrativa galega

8

240

75

Teleformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Libre Office Base)

3

150

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

2

100

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

2

100

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc)

3

150

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

2

100

30

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer)

3

150

30

Teleformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Libre Office Impress)

3

150

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

2

100

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

1

50

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

3

150

30

Teleformación

– Formación en competencias específicas

Presidencia da Xunta de Galicia

Secretaría Xeral para o Turismo

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Axencias de viaxes, contratación en liña de servizos turísticos e problemas xurisdicionais en relación co procedemento sancionador de turismo

1

40

20

Presencial

Peculiaridades da contratación pública no ámbito turístico

1

35

14

Presencial

Procedemento administrativo no ámbito do turismo

1

25

25

Presencial

Tramitación do gasto e procesado da información en Xumco2

1

15

12

Presencial

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Administración remota do posto de traballo corporativo

1

20

30

Presencial

Implantación da Administración electrónica na Xunta de Galicia

1

50

30

Teleformación

ITIL-Taller práctico

1

20

50

Mixta

Plataformas SOA (arquitectura orientada a servizos) na Xunta de Galicia

1

20

50

Mixta

Seguridade informática avanzada. Lei orgánica de protección de datos, Esquema nacional de seguridade e aspectos técnicos da seguridade

1

50

30

Teleformación

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

2

30

12

Presencial

Avaliación neuropsicolóxica no ámbito forense

1

30

12

Presencial

Condución segura

2

50

9

Presencial

Habilidades e recursos para a xestión e avaliación da calidade dos servizos públicos

1

25

30

Presencial

Rexistro e información administrativa

6

120

20

Presencial

Transparencia e acceso á información pública

1

25

18

Presencial

Secretaría Xeral da Igualdade

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A trata de seres humanos con fins de explotación sexual: a nova escravitude do século XXI

1

50

21

Teleformación

Aspectos prácticos na valoración pericial en violencia de xénero: metodoloxía e estratexias

1

30

16

Presencial

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

2

50

21

Presencial

Igualdade de xénero: perspectiva xurídica

1

25

21

Presencial

Violencia de xénero

2

50

21

Presencial

Violencia de xénero e mulleres con discapacidade

1

50

30

Teleformación

Asesoría Xurídica Xeral

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A inactividade da Administración e as súas consecuencias nos diferentes ámbitos da actuación administrativa

1

20

21

Presencial

A nova configuración xurídica do urbanismo, patrimonio e medio ambiente en Galicia

1

20

48

Presencial

A xurisdición social

2

40

20

Presencial

Aspectos destacados das novas leis: a Lei do procedemento administrativo común e a Lei do sector público

1

20

24

Presencial

Dereito sancionador e control xurisdicional da potestade sancionadora da Administración

1

20

21

Presencial

Problemas prácticos e novidades da contratación pública

1

20

20

Presencial

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Básico en prevención de riscos laborais

4

200

50

Teleformación

Os primeiros auxilios

4

200

20

Teleformación

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

1

50

25

Teleformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

4

200

15

Teleformación

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

2

100

20

Teleformación

Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia

1

25

15

Presencial

Consellería de Facenda

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao software libre R

1

50

30

Teleformación

Certificación de Feder e FSE no Sistema de información fondos 1420

1

15

12

Presencial

Curso práctico de xestión orzamentaria

1

25

50

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Elaboración dos orzamentos no novo sistema de información orzamentario

1

15

21

Presencial

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALIS)

2

30

12

Presencial

O Programa operativo de emprego xuvenil

1

30

30

Presencial

O programa operativo Feder Galicia 2014-2020

1

30

30

Presencial

O programa operativo FSE Galicia 2014-2020

1

30

30

Presencial

O Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Principios básicos e funcionamento

1

15

12

Presencial

O Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco). Usuario avanzado

2

30

18

Presencial

O Sistema de información de contratación pública da Comunidade Autónoma de Galicia

1

15

21

Presencial

Sistema de información analítica (SIAN): emprego de táboas dinámicas

1

15

12

Presencial

Sistema para o intercambio de información económica das entidades do sector público autonómico (Codex)

2

30

12

Presencial

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Curso avanzado de análise e información xeográfica. SIX e IDEG

1

25

30

Presencial

Monitorización na inspección ambiental de Galicia de actividades IPPC

1

30

30

Presencial

Planificación hidrolóxica de Galicia. Aspectos xurídicos

1

30

24

Presencial

Sistemas de información xeográfica

1

25

30

Presencial

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Curso sobre inspección e sanción no transporte por estrada

1

25

20

Presencial

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A contratación con consumidores

1

35

15

Presencial

Arbitraxe de consumo

1

50

20

Presencial

Dereitos dos consumidores e usuarios no ámbito do transporte aéreo, terrestre e marítimo

1

35

16

Presencial

Eficacia xurídica das actas e das dilixencias de inspección

1

35

20

Presencial

Emprego de plataformas elevadoras móbiles de persoas

1

20

16

Presencial

Formación técnica en seguridade industrial e máquinas

1

25

20

Presencial

Intermediación laboral: oferta e ferramentas técnicas

5

100

15

Presencial

Procedemento sancionador en materia de consumo

1

35

20

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Selección e uso dos equipos de protección individual

1

20

15

Presencial

Sinistralidade laboral. Elaboración de informes e actuacións ante a autoridade xudicial

1

16

16

Presencial

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Cultura

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A preservación de documentos electrónicos

1

30

20

Presencial

A recuperación de información nun contorno 2.0. As bibliotecas públicas

1

25

12

Presencial

Educación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade-TDAH

1

25

20

Presencial

Mellorando a convivencia nos centros de ensino: atención e coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

1

25

20

Presencial

Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros de ensinanza

1

25

20

Presencial

Xestión académica e administrativa nos centros de educación non universitarios a través de Xade

2

100

30

Teleformación

Consellería de Política Social

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A atención centrada na persoa para persoal de centros sociosanitarios

1

25

16

Presencial

Acollemento familiar de menores

1

35

30

Presencial

Formación básica en proxectos de voluntariado

1

25

20

Mixta

Formación para o coidado sociosanitario emocional

1

25

15

Presencial

Novidades normativas do sistema de protección á infancia e a adolescencia

1

35

30

Presencial

Sistema de información galego de atención á dependencia: novas funcionalidades, cálculo económico e copagamento e dixitalización

1

30

16

Presencial

Técnicas de motivación para a mellora do benestar

1

25

20

Mixta

Consellería do Medio Rural

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A actuación inspectora no control da calidade alimentaria: actuacións, procedementos, redacción de informes. Novidades lexislativas que afectan o réxime sancionador relacionado coa calidade alimentaria

1

35

20

Presencial

A Lei 4/2015 de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia

1

25

20

Presencial

Claves do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

2

60

20

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Curso básico de aplicacións dos sistemas de información xeográfica-ARCGIS

2

100

30

Teleformación

Formación de inspectores en sanidade vexetal

1

25

30

Presencial

Formación para a divulgación da prevención de incendios forestais

1

35

45

Mixta

Métodos didácticos aplicables ás ensinanzas de formación profesional da rama agraria. Formación de alumnado con necesidades educativas especiais

1

25

30

Presencial

Primeiros auxilios e técnicas de rescate en traballos de poda mediante gabeo

1

35

30

Presencial

Consellería do Mar

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Apoio técnico á xestión pesqueira e marisqueira

1

25

30

Presencial

Cursos da Administración local

Réxime xurídico e xestión das entidades locais

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A aplicación en Galicia da Lei de racionalización e sustentabilidade da Administración local

1

25

15

Presencial

A aplicación práctica da Lei de transparencia na Administración local

1

25

25

Presencial

A contratación pública local. Fiscalización e xestión da contratación menor e negociada de pequenos concellos

1

25

30

Presencial

A elaboración, aprobación, execución e modificación do orzamento xeral do concello

1

25

25

Presencial

A expropiación forzosa como sistema de actuación na Lei do solo de Galicia

1

30

20

Presencial

A función consultiva para a Administración local

1

25

20

Presencial

A función de control e inspección urbanística nos pequenos municipios

1

25

25

Presencial

A nova instrución de contabilidade local: especial referencia ás contas anuais

1

25

20

Presencial

A organización municipal

1

25

25

Presencial

Actualizacións lexislativas no ámbito local

1

25

15

Presencial

As relacións de postos de traballo na Administración local

1

30

25

Presencial

Constitución e disolución de consorcios e mancomunidades en Galicia

1

25

20

Presencial

Fiscalización de subvencións

1

25

25

Presencial

Fórmulas de cooperación na xestión de subvencións nos concellos de Galicia

1

25

15

Presencial

Guías prácticas de exercicio da función interventora en pequenos e medianos concellos

1

25

30

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

1

25

15

Presencial

Lei de garantía dos servizos públicos

1

25

15

Presencial

Liquidación práctica dos tributos locais de Galicia

1

20

15

Presencial

O réxime disciplinario do persoal ao servizo da Administración local

1

30

25

Presencial

Os delitos contra a Administración pública

1

30

30

Presencial

Os orzamentos das entidades locais. Informes de viabilidade e regra do gasto

1

25

25

Presencial

Racionalización de recursos humanos na Administración local

1

25

25

Presencial

Responsabilidade patrimonial da Administración pública

1

25

25

Presencial

Réxime disciplinario en materia urbanística no ámbito local

1

30

30

Presencial

Xestión patrimonial nas entidades locais

1

25

30

Presencial

Xurisdición contencioso-administrativa

1

25

20

Presencial

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

1

50

18

Teleformación

A creatividade, unha gratificante ferramenta de xestión

1

12

12

Presencial

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

1

50

30

Teleformación

Dirección eficaz e xestión de equipos

1

20

30

Mixta

Información e atención ao cidadán

1

50

25

Teleformación

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

1

50

20

Teleformación

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Presentacións de alto impacto

1

12

16

Presencial

Prevención e xestión de conflitos

1

50

25

Teleformación

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

1

50

15

Teleformación

Técnicas de coaching para a xestión do cambio nas entidades locais

1

25

25

Presencial

Técnicas elementais de arquivos

1

50

25

Teleformación

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Medio de linguaxe administrativa galega

2

60

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

2

60

75

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

1

50

25

Teleformación

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

1

50

25

Teleformación

Adaptación dos concellos á Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos

1

50

40

Mixta

Certificado dixital

1

50

30

Teleformación

Contratación electrónica no ámbito local

1

25

25

Presencial

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais
(Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos
(Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

1

50

30

Teleformación

Cursos da Administración de xustiza

Itinerarios formativos

Civil

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A custodia compartida nas crises matrimoniais

1

50

17

Teleformación

Modulo I. Execución civil: disposicións xerais

1

50

25

Teleformación

Modulo II. Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites posteriores. Especialidades da execución hipotecaria

1

50

25

Teleformación

Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais

1

50

25

Teleformación

Modulo IV. Xurisdición voluntaria

1

50

20

Teleformación

Modulo V. Concursal

1

50

20

Teleformación

Social

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Módulo I. Lexislación social I

1

50

25

Teleformación

Módulo II. Lexislación social II

1

50

25

Teleformación

Módulo III. A execución no proceso laboral

1

50

25

Teleformación

Contencioso

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Módulo I. Contencioso I

1

50

25

Teleformación

Módulo II Contencioso II

1

50

25

Teleformación

Penal

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal

1

50

30

Teleformación

Modulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución

1

50

20

Teleformación

Modulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación

1

50

30

Teleformación

Modulo III. Execución penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación

1

50

25

Teleformación

Modulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución

1

50

30

Teleformación

Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Libre Office Base)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer)

1

50

30

Teleformación

O uso das tecnoloxías da información e comunicación na Administración de xustiza (Lei 18/2011)

1

50

25

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

1

50

30

Teleformación

Coñecementos transversais

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Organización de arquivos xudiciais e expurgo

1

50

25

Teleformación

Medicina forense

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A práctica da autopsia en casos especiais: autopsia fetal e neonatal, autopsia de cadáveres en avanzado estado de descomposición, autopsia de risco biolóxico

1

30

12

Presencial

Presentación dos informes normalizados de clínica e patoloxía forense na aplicación informática Simelga

1

30

12

Presencial

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Superior de linguaxe xurídica galega

3

90

75

Teleformación

Superior de linguaxe xurídica galega

2

60

75

Teleformación

Programa de autoformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Libre Office Base)

1

50

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc)

1

50

50

Autoformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Autoformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer)

1

50

30

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Libre Office Impress)

1

50

30

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Autoformación

Cursos das universidades galegas

Réxime xurídico e actividade contable das administracións públicas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1

50

20

Teleformación

A transparencia da Administración e os mecanismos de información

1

50

15

Teleformación

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

1

50

18

Teleformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

1

50

25

Teleformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

1

50

20

Teleformación

Nocións básicas de contabilidade pública

3

75

20

Presencial

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Xestión de proxectos I+D+I no horizonte 2020

1

30

20

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Protocolo

1

50

20

Teleformación

Habilidades predirectivas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Perfeccionamento de xefatura de negociado

1

50

80

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

1

50

25

Teleformación

Certificado dixital

1

50

30

Teleformación

Introdución ao arquivo electrónico. Expediente electrónico. Ferramentas. Arquivo electrónico de Galicia

1

50

30

Mixta

Seguridade informática básica. Lei orgánica de protección de datos, Esquema nacional de seguridade e aspectos xerais de seguridade

1

50

20

Teleformación

Xestión de documentos dixitais nas administracións. Rexistro electrónico. Dixitalización, identificación e autenticación

1

20

15

Presencial

Programa de autoformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

1

100

25

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

1

100

30

Autoformación

Cambio e motivación nas organizacións

1

100

25

Autoformación

Iniciación á Administración electrónica. Seguridade da información e protección de datos

1

100

20

Autoformación

Introdución á Union Europea e ao seu dereito

1

100

24

Autoformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Autoformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

1

100

20

Autoformación

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público

1

50

25

Autoformación

Responsabilidade patrimonial da Administración pública

1

100

25

Autoformación

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

1

100

15

Autoformación

Xénero e igualdade nas administracións públicas. A súa evolución normativa

1

100

25

Autoformación

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Lingua inglesa

1

50

80

Teleformación

Medio de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais
(Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos
(Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Sistema operativo, busca da información: Internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

1

50

30

Teleformación

Bibliotecas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A atención ao usuario na biblioteca híbrida

1

25

12

Presencial

Propiedade intelectual nas bibliotecas

1

50

45

Teleformación

Cursos das entidades públicas instrumentais e institucións públicas autonómicas

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A Administración electoral: o papel das administracións galegas

1

50

15

Teleformación

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

1

50

25

Teleformación

A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e autonómica)*

1

50

25

Teleformación

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

1

50

20

Teleformación

Ética publica. Os códigos éticos e o código ético da Xunta de Galicia*

1

25

12

Presencial

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

1

50

20

Teleformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

1

50

25

Teleformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social*

2

100

20

Teleformación

Nocións básicas de contabilidade pública

1

25

20

Presencial

Nóminas e retribucións do persoal*

1

30

20

Presencial

Novos retos do sector público en materia económica*

1

50

15

Teleformación

O control do Goberno e da Administración: especial referencia aos gastos orzamentarios*

1

50

15

Teleformación

O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas*

1

50

15

Teleformación

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

1

50

20

Teleformación

Os contratos do sector público

1

25

30

Presencial

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Adaptación da Administración á Estratexia europea 2020

1

40

30

Presencial

Administración pública e loita contra a discriminación: fundamentos europeos e praxe administrativa*

1

25

24

Presencial

Ferramentas xurídicas europeas para a mellora da economía*

1

25

24

Presencial

Fondos europeos e procedemento de concesión de subvencións

1

25

24

Presencial

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

1

50

24

Teleformación

Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos*

1

50

30

Teleformación

Novas políticas públicas da UE e a súa aplicación en Galicia*

1

25

25

Presencial

O principio de subsidiariedade no dereito da UE, o seu control*

1

50

15

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A Administración pública nos medios de comunicación de masas*

1

25

15

Presencial

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

1

50

18

Teleformación

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega*

3

90

30

Presencial

Comunicación escrita e elaboración de informes*

6

150

20

Presencial

Desenvolvemento e fomento das habilidades comunicativas na Administración pública*

1

25

24

Presencial

Información e atención ao cidadán

1

50

25

Teleformación

Informática básica*

2

40

30

Presencial

Liderado e intelixencia emocional

1

20

15

Presencial

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

1

50

30

Teleformación

Linguaxe xestual, corporal e oral. Técnicas de comunicación entre o empregado público e a cidadanía*

1

25

15

Presencial

Manual de estilo do DOG e outras publicacións

1

50

20

Teleformación

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Presentacións de alto impacto

1

12

16

Presencial

Técnicas elementais de arquivos

1

50

25

Teleformación

Uso de ferramentas informáticas para a xestión do tempo*

2

40

12

Presencial

Condución segura*

2

50

9

Presencial

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos*

2

100

25

Teleformación

A protección de datos de carácter persoal. Nivel avanzado*

2

100

40

Teleformación

Ferramentas de Administración electrónica na Xunta de Galicia*

3

150

20

Teleformación

Interpretación de datos estatísticos*

1

30

20

Presencial

Introdución ao arquivo electrónico. Expediente electrónico. Ferramentas. Arquivo electrónico de Galicia*

2

100

30

Mixta

Xestión de documentos dixitais nas administracións. Rexistro electrónico. Dixitalización, identificación e autenticación*

2

40

15

Presencial

Programa de autoformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

1

100

25

Autoformación

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1

100

20

Autoformación

A responsabilidade patrimonial da Xunta de Galicia*

1

100

15

Autoformación

As subvencións. Regulación estatal e autonómica

1

100

40

Autoformación

Básico en prevención de riscos laborais*

1

100

50

Autoformación

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia*

1

100

18

Autoformación

Iniciación á Administración electrónica. Seguridade da información e protección de datos

1

100

20

Autoformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

1

100

15

Autoformación

Os contratos do sector público

1

100

20

Autoformación

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos*

1

100

15

Autoformación

Responsabilidade patrimonial da Administración pública

1

100

25

Autoformación

Subvencións e axudas económicas en tempos de crise*

1

100

18

Autoformación

Xénero e igualdade nas administracións públicas. A súa evolución normativa

1

100

25

Autoformación

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Lingua francesa A1

1

50

150

Teleformación

Lingua inglesa A1

1

50

80

Teleformación

Medio de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos
(Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

1

50

30

Teleformación

* Esta actividade publicarase unicamente na convocatoria destinada ao persoal da Administración autonómica e estará aberta ao persoal das entidades instrumentais do sector público autonómico e das institucións públicas de Galicia.