Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 9 de febreiro de 2016 Páx. 4432

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilita persoal asesor e/ou avaliador no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fose a súa forma de adquisición, e no seu artigo 4 establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, desenvolve o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establecendo o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables do procedemento de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente, terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro deles.

No mesmo artigo establécese que a Administración xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación, que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atribúelle á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

Mediante a Orde do 23 de decembro de 2015 (DOG do 8 de xaneiro de 2016) convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 2 da dita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e do desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

1. Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación en determinadas unidades de competencia ou familia profesional do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2016

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Familia profesional

Apelidos

Nome

DNI

Tratamento

Código
de habilitación

Administración e xestión

Fernández

López

Yolanda

77593419K

Asesora

AVDADG0698

Avaliadora

ASDADG0699

Valcarce

Fernández

María Mercedes

34936296D

Asesora

AVDADG0686

Avaliadora

ASDADG0687

Agraria

Cortiñas

Rodríguez

José Antonio

34256427C

Asesor

AVDAGA0647

Avaliador

ASDAGA0647

Rodríguez

Fernández

Verónica

36118846Z

Asesora

AVDAGA0664

Avaliadora

ASDAGA0665

Edificación e obra civil

Doporto

Santos

Xosé Isidro

76363250F

Avaliador

ASDEOC0652

Pacoret

Balsa

Ana Belén

76368083X

Asesora

AVDEOC0680

Avaliadora

ASDEOC0681

Varela

Negreira

Ricardo Raúl

33286485B

Asesor

AVDEOC0667

Avaliador

ASDEOC0668

Villaverde

López

Luis Miguel

32412958R

Asesor

AVDEOC0669

Avaliador

ASDEOC0670

Electricidade e electrónica

Arias

Arias

Emilio

33850132C

Asesor

AVDELE0671

Avaliador

ASDELE0672

González

Domínguez

José Manuel

34966624T

Asesor

AVDELE0699

Avaliador

ASDELE0700

Pacoret

Balsa

Javier

79317272R

Asesor

AVDELE0681

Avaliador

ASDELE0682

Paradelo

Carracedo

Joaquín

10067897S

Asesor

AVDELE0682

Avaliador

ASDELE0683

Enerxía e auga

Díaz

Castañeira

Miguel

71864304E

Asesor

AVDENA0649

Avaliador

ASDENA0649

Fabricación mecánica

López

Casal

José Ramiro

33317918A

Asesor

AVDFME0657

Avaliador

ASDFME0658

Hostalaría e turismo

Llamas

Golpe

Ana María

32789019N

Asesora

AVDHOT0700

Avaliadora

ASDHOT0701

Rodríguez Hermida

Montes

Jacobo

44448073K

Asesor

AVDHOT0696

Avaliador

ASDHOT0697

Sanjorge

Pedreira

Carmelo

02526774V

Asesor

AVDHOT0665

Avaliador

ASDHOT0666

Imaxe e son

Amil

Serantes

Felipe Carlos

32435528P

Asesor

AVDIMS0670

Avaliador

ASDIMS0671

Vázquez

Santamaría

David Miguel

33291873V

Asesor

AVDIMS0690

Avaliador

ASDIMS0691

Imaxe persoal

Calvo

Salgueiro

María Teresa

33277068R

Asesora

AVDIMP0646

Avaliadora

ASDIMP0646

Llevot

Sánchez

María Cristina

35312508X

Asesora

AVDIMP0656

Avaliadora

ASDIMP0657

Mira

Mata

Estela María

32821554W

Asesora

AVDIMP0659

Avaliadora

ASDIMP0660

Pensado

Pampín

Josefa

33287602R

Asesora

AVDIMP0663

Avaliadora

ASDIMP0664

Industrias alimentarias

Fraga

Castro

Mónica

33322624V

Asesora

AVDINA0653

Avaliadora

ASDINA0654

Veiga

Dou

María Cecilia

76991627R

Asesora

AVDINA0697

Avaliadora

ASDINA0698

Informática e comunicacións

Cabanelas

Rouco

Carina

34995949T

Asesora

AVDIFC0645

Avaliadora

ASDIFC0645

Docampo

Gómez

Lurdes

44453829G

Asesora

AVDIFC0650

Avaliadora

ASDIFC0650

González

Dopazo

Julia

44486083N

Asesora

AVDIFC0654

Avaliadora

ASDIFC0655

Grueiro

Cercido

Patricia

32681264N

Asesora

AVDIFC0692

Avaliadora

ASDIFC0693

Martínez

Mejuto

Teresita

35318767J

Asesora

AVDIFC0701

Avaliadora

ASDIFC0702

Mosquera

González

Julio

76727133F

Asesor

AVDIFC0660

Avaliador

ASDIFC0661

Piñeiro

Martínez

Raúl

76928750Y

Asesor

AVDIFC0695

Avaliador

ASDIFC0696

Instalación e mantemento

Lamela

Pazos

Carlos

33316154X

Asesor

AVDIMA0655

Avaliador

ASDIMA0656

Mena

Menéndez

Alberto

33340393F

Asesor

AVDIMA0658

Avaliador

ASDIMA0659

Rodríguez

Pequeño

Fernando

53113111Q

Asesor

AVDIMA0683

Avaliador

ASDIMA0684

Valín

Santaeufemia

Mª Laura

33542307G

Asesora

AVDIMA0687

Avaliadora

ASDIMA0688

Varela

López

Ángel

33846574G

Asesor

AVDIMA0688

Avaliador

ASDIMA0689

Vidal

Caamaño

Óscar

44823301G

Asesor

AVDIMA0691

Avaliador

ASDIMA0692

Madeira, moble e cortiza

Moo

García

María

36126486H

Asesora

AVDMAM0694

Avaliadora

ASDMAM0695

Química

Noya

Pardal

Mercedes

79319143D

Asesora

AVDQUI0661

Avaliadora

ASDQUI0662

Sanidade

Diñeiro

López

Rosa Ana

44086356W

Asesora

AVDSAN0673

Avaliadora

ASDSAN0674

Eijo

Martínez

Rosa Luz

36065397V

Asesora

AVDSAN0674

Avaliadora

ASDSAN0675

Fraiz

Gómez

Nuria

33323686K

Asesora

AVDSAN0675

Avaliadora

ASDSAN0676

López

Lugilde

Luz María

33335401Y

Asesora

AVDSAN0693

Avaliadora

ASDSAN0694

Lorenzo

Rivadulla

Marta

52935314D

Asesora

AVDSAN0677

Avaliadora

ASDSAN0678

Losada

Iglesias

Isabel

76927603D

Asesora

AVDSAN0678

Avaliadora

ASDSAN0679

Mendoza

Villanueva

Juan Manuel

33325932J

Asesor

AVDSAN0679

Avaliador

ASDSAN0680

Pérez

Barreiros

María de los Ángeles

34992624X

Asesora

AVDSAN0702

Avaliadora

ASDSAN0703

Sánchez

Mata

Patricia Atenea

27522575Q

Asesora

AVDSAN0684

Avaliadora

ASDSAN0685

Vázquez

Fernández

Cristina

46913107F

Asesora

AVDSAN0689

Avaliadora

ASDSAN0690

Vázquez

Gayoso

María del Pilar

32752473J

Asesora

AVDSAN0668

Avaliadora

ASDSAN0669

Servizos socioculturais e á comunidade

Alberti

Pulet

Saleta María

33492242X

Asesora

AVDSSC0643

Avaliadora

ASDSSC0643

Candal

Del Río

Lucía

33320934Y

Asesora

AVDSSC0672

Avaliadora

ASDSSC0673

De Dios

López

Diana

47357991W

Asesora

AVDSSC0648

Avaliadora

ASDSSC0648

Docampo

Núñez

Gonzalo

32817115W

Asesor

AVDSSC0651

Avaliador

ASDSSC0651

López

Rey

Lucía

32820118S

Asesora

AVDSSC0676

Avaliadora

ASDSSC0677

Santos

Pérez

Marta Esther

52454473Y

Asesora

AVDSSC0685

Avaliadora

ASDSSC0686

Transporte e mantemento de vehículos

Pardo

Vicente

Ismael

36112770X

Asesor

AVDTMV0662

Avaliador

ASDTMV0663

Teira

Patiño

Miguel Ángel

52934398J

Asesor

AVDTMV0666

Avaliador

ASDTMV0667

Sector produtivo

Familia profesional

DNI/NIE

Apelidos e nome

Tratamento

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de habilitación

Administración e xestión

32654950X

López Ferro, Cristina

Avaliadora

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.

AVP023320782

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia.

AVP097310783

UC0975_2

Recepcionar e procesar as comunicacións internas e externas.

AVP097520812

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial.

AVP097620784

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático.

AVP097820785

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría.

AVP097920786

UC0980_2

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos.

AVP098020813

UC0981_2

Realizar rexistros contables.

AVP098120814

Agraria

34973573A

De Jesús González, Juan Antonio

Avaliador

UC0531_2

Instalar xardíns de interior, exterior e zonas verdes.

AVP053120781

UC0532_2

Manter e mellorar xardíns de interior, exterior e zonas verdes.

AVP053220811

Edificación e obra civil

33841321H

López Gómez, Florentino

Avaliador

UC0141_2

Organizar traballos de albanelaría.

AVP014120794

UC0142_1

Construír fábricas para revestir.

AVP014210795

UC0143_2

Construír fábricas vistas.

AVP014320796

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

AVP086910787

UC0870_1

Construír faldróns para cubertas.

AVP087010788

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

AVP136020793

UC1908_2

Montar estrutura metálica lixeira para cubertas.

AVP190820789

UC1909_2

Construír taboleiros e coberturas con chapa conformada, paneis e placas.

AVP190920790

UC1910_2

Construír a cobertura con tella e lousa.

AVP191020791

UC1911_2

Organizar traballos de cubertas e impermeabilizacións.

AVP191120792

Hostalaría e turismo

47368709W

Pazos Villar, José

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos.

AVP025920803

UC0260_2

Preelaborar e conservar toda clase de alimentos.

AVP026020804

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais.

AVP026120805

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional.

AVP026220806

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría-repostaría.

AVP030620809

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos.

AVP070920810

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados.

AVP071020808

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

AVP071120807

Instalación e mantemento

52453731T

Pérez Romay, José Ramón

Avaliador

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011420797

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011520798

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas.

AVP115620799

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas

AVP115720800

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115820801

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115920802