Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 12 de febreiro de 2016 Páx. 5068

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2016 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2016 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, modificada pola Lei 10/1989, do 10 xullo, convócanse as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2016, para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia, que se detallan nos anexos desta resolución.

Os cursos de idiomas, do programa de autoformación e os que correspondan co segundo semestre do ano que aparecen reflectidos no plan de formación continua serán obxecto de convocatoria independente.

RESOLVO:

Publicar a convocatoria das actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2016

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos dos participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. Os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontran en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria e, para cada un dos casos, no anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, non entendendo por tal, os empregados públicos da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas a empregados públicos pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe Destinatario da actividade formativa.

3. Así mesmo, os empregados públicos sinalados no parágrafo anterior poderán acceder a todas as actividades formativas desta convocatoria en que queden prazas vacantes.

Toda persoa solicitante que ao inicio da actividade formativa estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web http://egap.xunta.es

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo
http://egap.xunta.es/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. O número máximo de cursos que se pode solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a seis en todas as convocatorias cuxo prazo de matrícula sexa coincidente.

4. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro en que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas, e o alumnado pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade, permiso de maternidade, etc.) de acordo cos criterios de selección deberán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es, sen prexuízo do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 62 53, e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es

Cuarta. Presentación de documentación

Dentro do prazo de presentación de solicitudes establecido no punto 1 da base terceira, os empregados públicos pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas, cuxos datos non figuren na base de datos da Dirección Xeral de Función Pública e teñan interese en solicitar algunha actividade formativa, deberán presentar na EGAP, xunto cunha copia do formulario de solicitude, ao enderezo de correo electrónico
xestion.egap@xunta.es, sen prexuízo do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), a seguinte documentación:

– Certificado expedido polo órgano responsable de persoal de que dependa a persoa solicitante que indique a súa situación administrativa, o tipo de persoal e a antigüidade na Administración. A falta de presentación destes documentos acreditativos dará lugar á exclusión da persoa solicitante.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro).

Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG do 25 de marzo).

2. Nas actividades de perfeccionamento de xefatura de sección e de perfeccionamento de xefatura de negociado terán preferencia as persoas que no momento da convocatoria estean a desempeñar un posto de xefatura de sección ou de xefatura de negociado, respectivamente.

3. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo http://egap.xunta.es unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas.

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación.

Ademais, quen facilite os correspondentes datos na solicitude será informado da súa selección a través do correo electrónico e da mensaxaría telefónica. Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda, todo isto de acordo co disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo http://egap.xunta.es a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á Escola Galega de Administración Pública cunha antelación mínima de tres días hábiles anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), o enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os responsables da actividade formativa nun prazo máximo de dez (10) días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas presenciais pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 75 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Realización de probas

a) Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar as probas de avaliación que para os efectos se establezan tanto na modalidade de teleformación como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

b) Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A asistencia á sesión presencial de apertura, se a houber.

– A adecuada realización de todas as actividades que o titor propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– A superación das probas de avaliación que para os efectos se establezan.

Nas actividades de perfeccionamento de xefatura de sección e de perfeccionamento de xefatura de negociado o alumnado que suspenda algunha das probas de avaliación terá a posibilidade de realizar outra proba ao final da actividade.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas e o horario en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e do horario da proba final.

Novena. Certificados

a) A EGAP poderá expedir dúas clases de certificados, de asistencia e de aproveitamento. A convocatoria de cada acción formativa determinará que tipo de certificado corresponderá aos alumnos que participen nos cursos.

b) Para a obtención do certificado de asistencia, o alumnado deberá participar con regularidade e dedicación no desenvolvemento da acción formativa. Para os efectos de avaliar os coñecementos adquiridos polo alumnado, a EGAP poderá fixar a realización das probas que considere oportunas.

c) Para a obtención do certificado de aproveitamento, o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe en que declarará apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

En caso de non superar a proba, tampouco se facilitará certificado de asistencia.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso no que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Localidade/Modalidade

Datas

Horario

Data proba
de avaliación

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC16004

A calidade das leis

50

15

Aproveitamento

Funcionarios pentencentes ao grupo A1 e A2 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

8.6 a 23.6

Teleformación

29.6.2016

FC16005

A elaboración dos pregos de clásulas para a adxudicación de contratos públicos

40

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

29.3 a 28.4

16.30 a 19.30

(M, X)

28.4.2016

FC16007

A xurisdición contencioso-administrativa

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1 e A2.

Teleformación

30.5 a 18.6

Teleformación

21.6.2016

FC16008

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

14.3 a 08.4

Teleformación

12.4.2016

FC16008

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

21.9 a 15.10

Teleformación

20.10.2016

FC16015

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

6.10 a 23.10

Teleformación

27.10.2016

FC16015

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

28.3 a 14.4

Teleformación

19.4.2016

FC16019

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

6.4 a 26.4

Teleformación

28.4.2016

FC16020

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

4.4 a 24.4

Teleformación

26.4.2016

FC16020

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

6.9 a 25.9

Teleformación

28.9.2016

FC16023

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

6.4 a 26.4

Teleformación

28.4.2016

FC16025

Nocións básicas de contabilidade pública

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

5.4 a 26.4

16.30 a 19.30

(M, X)

26.4.2016

FC16026

Nóminas e retribucións do persoal

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, destinado nas habilitacións de persoal ou que desenvolva funcións de apoio relacionadas coa materia do curso e nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

8.3 a 5.4

16.30 a 19.30

(M, X)

5.4.2016

FC16027

Novos retos do sector público en materia económica

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

2.5 a 16.5

Teleformación

19.5.2016

FC16028

O control do Goberno e da Administración: especial referencia aos gastos orzamentarios

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

18.4 a 2.5

Teleformación

4.5.2016

FC16031

O rexime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

7.3 a 16.3

16.30 a 19.30

(L, Me)

16.3.2016

FC16033

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

1.6 a 20.6

Teleformación

22.6.2016

FC16033

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

5.9 a 19.9

Teleformación

22.9.2016

FC16108

Nova normativa da función pública de Galicia

20

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

4.4 a 18.4

16.30 a 19.30

(L, Me)

18.4.2016

FC16109

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

3.10 a 22.10

Teleformación

26.10.2016

FC16109

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

4.5 a 26.5

Teleformación

31.5.2016

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

FC16010

Cooperación transfronteiriza e cohesión

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

7.3 a 1.4

Teleformación

5.4.2016

FC16018

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos C1, C2, III e IV.

Teleformación

11.5 a 6.6

Teleformación

9.6.2016

FC16029

O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

3.5 a 20.5

Teleformación

26.5.2016

FC16030

O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

4.4 a 24.4

Teleformación

26.4.2016

FC16104

Administración pública e loita contra a discriminación: fundamentos europeos e praxe administrativa

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

4.4 a 27.4

16.30 a 19.30

27.4.2016

FC16105

Cooperación administrativa europea: Sistema de información do mercado interior (IMI) e directivas da UE en que se aplica

25

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

6.6 a 29.6

16.30 a 19.30

(L, Me)

29.6.2016

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC16001

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

28.3 a 14.4

Teleformación

19.4.2016

FC16001

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Teleformación

5.9 a 22.9

Teleformación

27.9.2016

FC16011

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

30.5 a 10.6

Teleformación

14.6.2016

FC16011

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

13.10 a 24.10

Teleformación

27.10.2016

FC16016

Información e atención ao cidadán

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1, C2, III, IV e V, que ocupe postos de traballo nos cales realice tarefas de atención ao público e de información ao cidadán.

Teleformación

5.9 a 28.9

Teleformación

30.9.2016

FC16016

Información e atención ao cidadán

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1, C2, III, IV e V, que ocupe postos de traballo nos cales realice tarefas de atención ao público e de información ao cidadán.

Teleformación

11.5 a 6.6

Teleformación

9.6.2016

FC16016

Información e atención ao cidadán

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1, C2, III, IV e V, que ocupe postos de traballo nos cales realice tarefas de atención ao público e de información ao cidadán.

Teleformación

7.3 a 1.4

Teleformación

5.4.2016

FC16016

Información e atención ao cidadán

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1, C2, III, IV e V, que ocupe postos de traballo nos cales realice tarefas de atención ao público e de información ao cidadán.

Teleformación

5.4 a 30.4

Teleformación

4.5.2016

FC16017

Informática básica

20

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

11, 12, 18, 19, 25 e 26 de maio

1, 7 e 8 de xuño

Maio:

16.30 a 20.00

Xuño:

16.30 a 19.30

8.6.2016

FC16017

Informática básica

20

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

21, 22, 23, 28, 29 e 30 de setembro

3, 4 e 5 de outubro

Setembro:

16.30 a 20.00

Outubro:

16.30 a 19.30

5.10.2016

FC16021

Liderado e intelixencia emocional

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

7.6 a 21.6

16.30 a 19.30

(M, X)

21.6.2016

FC16022

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

8.3 a 8.4

Teleformación

12.4.2016

FC16022

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

5.10 a 5.11

Teleformación

9.11.2016

FC16024

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Mixta

2.5 a 27.5

Clases presenciais:

11 e 18 de maio

16.30 a 19.30

31.5.2016

FC16024

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Mixta

13.10 a 6.11

Clases presenciais:

20 e 27 de outubro

16.30 a 19.30

10.11.2016

FC16032

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1 e C2.

Teleformación

5.9 a 19.9

Teleformación

22.9.2016

FC16032

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1 e C2.

Teleformación

2.5 a 16.5

Teleformación

19.5.2016

FC16046

A elaboración de disposicións de carácter xeral: técnica normativa e correcta redacción das normas

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

31.5 a 9.6

16.30 a 19.30 (M, X, L, Me, X)

9.6.2016

FC16047

A entrevista na xestión de recursos humanos

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

2.5 a 11.5

16.30 a 19.30

(L, Me)

11.5.2016

FC16048

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

28.3 a 27.4

16.30 a 19.30

(L, Me)

27.4.2016

FC16048

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

30.5 a 29.6

16.30 a 19.30

(L, Me)

29.6.2016

FC16048

Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega

30

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

17.10 a 21.11

16.30 a 19.30

(L, Me)

Luns 31, non

21.11.2016

FC16103

A Administración pública nos medios de comunicación de masas

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

25.4 a 9.5

16.30 a 19.30

(L, Me)

9.5.2016

FC16110

Pensamento analítico e creatividade

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

9.3 a 17.3

16.30 a 19.30

(Me, X)

17.3.2016

FC16111

Secretariado de dirección

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1 e C2.

Santiago de Compostela

2.6 a 30.6

16.30 a 19.30

(M, X)

30.6.2016

FC16112

Técnicas de reunións eficaces

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

18.4 a 27.4

16.30 a 19.30

(L, Me)

27.4.2016

FC16113

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

7.3 a 1.4

Teleformación

5.4.2016

FC16113

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

28.9 a 21.10

Teleformación

27.10.2016

FC16114

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecementos de Calc e acceso á internet.

Teleformación

19.4 a 9.6

Teleformación

14.6.2016

FC16115

Uso de ferramentas informáticas para a xestión do tempo

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

29.3 a 7.4

16.30 a 19.30

(M, X)

7.4.2016

FC16115

Uso de ferramentas informáticas para a xestión do tempo

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

19.9 a 27.9

16.30 a 19.30

(L, M)

27.9.2016

FC16116

Xestión por competencias

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

24.5 a 2.6

16.30 a 19.30

(M, X)

2.6.2016

Habilidades predirectivas

FC16101

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

7.9 a 2.12

Teleformación

17.10.2016

30.11.2016

FC16101

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

7.4 a 1.7

Teleformación

11.5.2016

23.6.2016

FC16101

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

4.5 a 21.11

Teleformación

15.6.2016

16.11.2016

FC16101

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

7.4 a 1.7

Teleformación

11.5.2016

23.6.2016

FC16101

Perfeccionamento de xefatura de negociado

50

80

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A2, C1 e C2.

Teleformación

7.9 a 2.12

Teleformación

17.10.2016

30.11.2016

FC16102

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

6.4 a 2.12

Teleformación

18.5.2016

17.6.2016

25.11.2016

FC16102

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

6.4 a 2.12

Teleformación

18.5.2016

17.6.2016

25.11.2016

FC16102

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

7.3 a 4.7

Teleformación

27.4.2016

25.5.2016

30.6.2016

FC16102

Perfeccionamento de xefatura de sección

50

120

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

7.3 a 4.7

Teleformación

27.4.2016

25.5.2016

30.6.2016

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC16002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

11.5 a 6.6

Teleformación

9.6.2016

FC16002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, I, II e III.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

13.10 a 6.11

Teleformación

10.11.2016

FC16003

A protección de datos de carácter persoal. Nivel avanzado

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

2.5 a 10.6

Teleformación

14.6.2016

FC16003

A protección de datos de carácter persoal. Nivel avanzado

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

28.9 a 5.11

Teleformación

9.11.2016

FC16006

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

13.10 a 6.11

Teleformación

10.11.2016

FC16006

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

7.3 a 1.4

Teleformación

5.4.2016

FC16009

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que teña superado o curso de Sistema operativo, busca de información: internet/intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou teña a opción de instalalas.

Teleformación

30.3 a 29.4

Teleformación

4.5.2016

FC16009

Certificado dixital

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que teña superado o curso de Sistema operativo, busca de información: internet/intranet e correo electrónico ou teña coñecementos informáticos equivalentes e acceso a versións actualizadas de Java, suites informáticas (MS Word ou LibreOffice) e navegadores (IE ou Firefox) ou teña a opción de instalalas.

Teleformación

5.10 a 5.11

Teleformación

8.11.2016

FC16013

Ferramentas de Administración electrónica na Xunta de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

4.4 a 24.4

Teleformación

26.4.2016

FC16013

Ferramentas de Administración electrónica na Xunta de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

1.6 a 20.6

Teleformación

22.6.2016

FC16013

Ferramentas de Administración electrónica na Xunta de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Teleformación

7.9 a 26.9

Teleformación

29.9.2016

FC16014

Ferramentas para o tratamento da información

25

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que desempeñe postos de traballo relacionados co tratamento e presentación de datos a través de ferramentas informáticas.

Santiago de Compostela

6.6 a 29.6

(L, Me)

16.30 a 19.30

29.6.2016

FC16034

Seguridade informática básica. Lei orgánica de protección de datos, Esquema nacional de seguridade e aspectos xerais de seguridade

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

30.5 a18.6

Teleformación

21.6.2016

FC16034

Seguridade informática básica. Lei orgánica de protección de datos, Esquema nacional de seguridade e aspectos xerais de seguridade

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

6.9 a 25.9

Teleformación

28.9.2016

FC16034

Seguridade informática básica. Lei orgánica de protección de datos, Esquema nacional de seguridade e aspectos xerais de seguridade

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.5 a 26.5

Teleformación

31.5.2016

FC16106

Interpretación de datos estatísticos

30

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Santiago de Compostela

7.6 a 28.6

16.30 a 19.30

(M, X)

Último día: 16.30 a 18.30

28.6.2016

FC16107

Introdución ao arquivo electrónico. Expediente electrónico. Ferramentas. Arquivo electrónico de Galicia

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Mixta

28.3 a 27.4

Clases presenciais:

30 de marzo

20 e 27 de abril

16.30 a 19.30

27.4.2016

FC16107

Introdución ao arquivo electrónico. Expediente electrónico. Ferramentas. Arquivo electrónico de Galicia.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e persoal que presta servizos en institucións autonómicas.

Mixta

19.10 a 18.11

Clases presenciais:

26 de outubro

11 e 18 de novembro

16.30 a 19.30

18.11.2016

Plan formativo ofimático de Galicia

FC16049

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.5 a 26.6

Teleformación

28.6.2016

FC16049

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

15.3 a 6.5

Teleformación

10.5.2016

FC16049

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.10 a 23.11

Teleformación

28.11.2016

FC16050

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

4.10 a 23.11

Teleformación

28.11.2016

FC16050

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.5 a 26.6

Teleformación

28.6.2016

FC16051

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

5.10 a 24.11

Teleformación

29.11.2016

FC16051

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

15.3 a 6.5

Teleformación

10.5.2016

FC16052

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.5 a 26.6

Teleformación

28.6.2016

FC16052

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

15.3 a 6.5

Teleformación

10.5.2016

FC16052

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

5.10 a 24.11

Teleformación

29.11.2016

FC16053

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.3 a 10.4

Teleformación

14.4.2016

FC16053

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

21.9 a 21.10

Teleformación

25.10.2016

FC16054

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.3 a 10.4

Teleformación

13.4.2016

FC16054

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

11.4 a 10.5

Teleformación

12.5.2016

FC16054

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

21.9 a 21.10

Teleformación

25.10.2016

FC16055

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.3 a 10.4

Teleformación

13.4.2016

FC16055

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

11.4 a 10.5

Teleformación

12.5.2016

FC16055

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

24.10 a 22.11

Teleformación

24.11.2016

FC16056

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

24.10 a 22.11

Teleformación

24.11.2016

FC16056

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.3 a 10.4

Teleformación

14.4.2016

FC16057

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.3 a 10.4

Teleformación

14.4.2016

FC16058

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.3 a 4.4

Teleformación

13.4.2016

FC16058

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

11.4 a 10.5

Teleformación

12.5.2016

FC16058

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

21.9 a 21.10

Teleformación

25.10.2016

Presidencia da Xunta

Secretaría Xeral para o Turismo

FC16060

Axencias de viaxes, contratación en liña de servizos turísticos e problemas xurisdicionais en relación co procedemento sancionador de turismo

40

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Axencia Turismo de Galicia.

Santiago de Compostela

16, 17, 23 e 24 de maio

9.00 a 14.00

24.5.2016

FC16061

Peculiaridades da contratación pública no ámbito turístico

35

14

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Axencia Turismo de Galicia.

Santiago de Compostela

30 marzo

6, 13 e 20 de abril

16.30 a 20.00

20.4.2016

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

FC16059

Administración remota do posto de traballo corporativo

20

30

Aproveitamento

Persoal informático funcionario ou laboral ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lofaxga (Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico (DOG do 31 de decembro).

Santiago de Compostela

En delegacións por videoconferencia

3, 5, 10, 12, 16, 20, 24 e 27 de maio

1 e 2 de xuño

9.00 a 12.00

FC16088

Seguridade informática avanzada. Lei orgánica de protección de datos, Esquema nacional de seguridade e aspectos técnicos da seguridade

50

30

Aproveitamento

Persoal informático funcionario ou laboral ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lofaxga (Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico (DOG do 31 de decembro).

Teleformación

29.3 a 29.4

Teleformación

4.5.2016

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

FC16089

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Aproveitamento

Condutores do Parque Móbil da Xunta de Galicia (adscrito á Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza). No caso de haber prazas vacantes, poderán optar a elas condutores pertencentes a outras consellerías.

Santiago de Compostela

11.4 a 13.4

16.30 a 20.30

13.4.2016

FC16089

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Aproveitamento

Condutores do Parque Móbil da Xunta de Galicia (adscrito á Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza). No caso de haber prazas vacantes, poderán optar a elas condutores pertencentes a outras consellerías.

Santiago de Compostela

18.4 a 20.4

16.30 a 20.30

20.4.2016

FC16093

Condución segura

25

9

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica con obriga de conducir
e/ou transportar cousas.

A Pastoriza

(Lugo)

2.5.2016

9.00 a 19.00

2.5.2016

FC16093

Condución segura

25

9

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica con obriga de conducir
e/ou transportar cousas.

A Pastoriza

(Lugo)

3.5.2016

9.00 a 19.00

3.5.2016

FC16098

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Santiago de Compostela

18.4 a 21.4

9.00 a 14.00

21.4.2016

FC16098

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

A Coruña

25.4 a 28.4

9.00 a 14.00

28.4.2016

FC16098

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Lugo

9.5 a 12.5

9.00 a 14.00

12.5.2016

FC16098

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Ourense

23.5 a 26.5

9.00 a 14.00

26.5.2016

FC16098

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Pontevedra

30.5 a 2.6

9.00 a 14.00

2.6.2016

FC16098

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Vigo

6.6 a 9.6

9.00 a 14.00

9.6.2016

Asesoría Xurídica Xeral

FC16090

A inactividade da Administración e as súas consecuencias nos diferentes ámbitos da actuación administrativa

20

21

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e entes de dereito público dependentes.

Santiago de Compostela

4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de abril

16.30 a 19.30

13.4.2016

FC16091

A nova configuración xurídica do urbanismo, patrimonio e ambiente en Galicia

20

48

Aproveitamento

Persoal das distintas administracións públicas implicados no plan urbanístico, a súa avaliación, aprobación, tramitación. Profesionais implicados no urbanismo: escalas de arquitectos, enxeñeiros, arqueólogos, bibliotecarios, arquiveiros, técnicos ambientais, inspectores, persoal das forzas e corpos de seguridade encargados da vixilancia urbanística e patrimonial.

Santiago de Compostela

28.3 a 26.4

17.00 a 20.00

26.4.2016

FC16094

Dereito sancionador e control xurisdicional da potestade sancionadora da Administración

20

21

Aproveitamento

Subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e entes de dereito público dependentes.

Santiago de Compostela

25, 26, 27 e 28 de abril

2, 3 e 4 de maio

16.30 a 19.30

4.5.2016

FC16097

Problemas prácticos e novidades da contratación pública

20

20

Aproveitamento

Persoal funcionario dos subgrupos A1 e A2 ou titulados equivalentes. Especialmente destinado a persoal dos servizos de contratación das consellerías ou delegacións.

Santiago de Compostela

23, 24, 25, 26 e 30 de maio

16.00 a 20.00

30.5.2016

FC16092

A xurisdición social

20

20

Aproveitamento

Persoal funcionario do subgrupo A1 ou persoal laboral titulado superior do grupo I da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

2.6 a 16.6

16.00 a 20.00

16.6.2016

FC16092

A xurisdición social

20

20

Aproveitamento

Persoal funcionario do subgrupo A1 ou persoal laboral titulado superior do grupo I da Xunta de Galicia.

A Coruña

3.5 a 24.5

16.00 a 20.00

24.5.2016

Secretaría Xeral da Igualdade

FC16095

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

25

21

Aproveitamento

Persoal funcionario da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 de marzo

16.30 a 19.30

10.3.2016

FC16095

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

25

21

Aproveitamento

Persoal funcionario da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26 de outubro

16.30 a 19.30

26.10.2016

FC16096

Igualdade de xénero: perspectiva xurídica

25

21

Aproveitamento

Persoal funcionario da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de abril

16.30 a 19.30

27.4.2016

FC16099

Violencia de xénero

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

4 a 7 de abril

11 a 13 de abril

16.30 a 19.30

13.4.2016

FC16099

Violencia de xénero

25

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

26 a 29 de setembro

3 a 5 de outubro

16.30 a19.30

5.10.2016

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

FC16081

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente, para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral.

Teleformación

23.5 a 27.6

Teleformación

29.6.2016

FC16081

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente, para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral.

Teleformación

18.4 a 20.5

Teleformación

26.5.2016

FC16081

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente, para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral.

Teleformación

14.3 a 16.4

Teleformación

19.4.2016

FC16081

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente, para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral.

Teleformación

11.10 a 15.11

Teleformación

18.11.2016

FC16119

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

5.9 a 23.9

Teleformación

23.9.2016

FC16119

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

9.5 a 27.5

Teleformación

27.5.2016

FC16119

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

11.4 a 29.4

Teleformación

29.4.2016

FC16119

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet.

Teleformación

17.10 a 4.11

Teleformación

4.11.2016

FC16120

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo.

Teleformación

2.5 a 16.5

Teleformación

19.5.2016

FC16120

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo.

Teleformación

6.6 a 20.6

Teleformación

22.6.2016

FC16120

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo.

Teleformación

11.4 a 26.4

Teleformación

28.4.2016

FC16120

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo.

Teleformación

5.9 a 19.9

Teleformación

22.9.2016

FC16121

Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia

25

15

Aproveitamento

Subdirectores/as xerais,
xefes/as de servizo, e especialmente aos/as directores/as de centros e responsables das unidades administrativas da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

9.5 a 11.5

9.00 a 14.00

11.5.2016

Consellería de Facenda

FC16035

Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao software libre R

50

30

Aproveitamento

O persoal da Administración autónoma de Galicia que teña interese na estatística.

Teleformación

2.5 a 3.6

Teleformación

9.6.2016

FC16036

Curso práctico de xestión orzamentaria

25

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2 e C1 que desenvolva actividades relacionadas coa xestión económica.

Santiago de Compostela

4.4 a 4.5

16.30 a 19.30

4.5.2016

FC16037

Elaboración dos orzamentos no novo sistema de información orzamentario

15

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

27.6 a 5.7

16.30 a 19.30

5.7.2016

FC16038

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALIS)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Santiago de Compostela

18.4 a 21.4

16.30 a 19.30

21.4.2016

FC16038

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALIS)

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Pontevedra

11.4 a 14.4

16.30 a 19.30

14.4.2016

FC16039

O Programa operativo de emprego xuvenil

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica relacionado directamente coa xestión de actuacións que se financiarán no marco do
P.O. 2014-2020.

Santiago de Compostela

9, 10, 15 e 17 de marzo

8.30 a 14.30

16.00 a 18.00

17.3.2016

FC16040

O Sistema de información contable e de tesouraría (XUMCO). Principios básicos e funcionamento

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

11.4 a 14.4

16.30 a 19.30

14.4.2016

FC16041

O Sistema de información contable e de tesouraría (XUMCO). Usuario avanzado

15

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

25.4 a 2.5

16.30 a 19.30

2.5.2016

FC16041

O Sistema de información contable e de tesouraría (XUMCO). Usuario avanzado

15

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

19.9 a 26.9

16.30 a 19.30

26.9.2016

FC16042

O Sistema de información de contratación pública da Comunidade Autónoma de Galicia

15

21

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela

7.3 a 15.3

16.30 a 19.30

15.3.2016

FC16044

Sistema para o intercambio de información económica das entidades do sector público autonómico (CODEX)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

13.6 a 16.6

16.30 a 19.30

16.6.2016

FC16044

Sistema para o intercambio de información económica das entidades do sector público autonómico (CODEX)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoal funcionario e laboral que presta servizos nas entidades do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Santiago de Compostela

20.6 a 23.6

16.30 a 19.30

23.6.2016

FC16045

O programa operativo FSE Galicia 2014-2020

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica, incluídos os entes instrumentais relacionados directamente coa xestión de actuacións a financiar no marco do P.O. 2014-2020.

Santiago de Compostela

12, 14, 19 e 21 de abril

08.30 a 14.30

16.00 a 18.00

21.4.2016

FC16043

Sistema de información analítica (SIAN): emprego de táboas dinámicas

15

12

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica que realice tarefas de análise de datos para a toma de decisións e traballe con ferramentas analíticas, especialmente nas áreas de orzamentos, contabilidade, facturación e recursos humanos.

Santiago de Compostela

9.5 a 12.5

16.00 a 19.00

12.5.2016

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

FC16068

Sistemas de información xeográfica

25

30

Aproveitamento

Persoal técnico (enxeñeiros e arquitectos) dos grupos A1 e A2 que no seu traballo xeren, xestionen ou empregen información xeográfica.

Santiago de Compostela

9 a 26 de maio

16.00 a 20.00

26.5.2016

FC16082

Planificación hidrolóxica en Galicia. Aspectos xurídicos.

30

24

Aproveitamento

O curso está destinado a persoal dos grupos A1, A2, I e II da Administración autonómica e local.

O traballo deste persoal ten que estar relacionado con aspectos técnicos, económicos, xurídicos e urbanísticos da xestión da auga e queiran ampliar os seus coñecementos no novo PHGC e nas repercusións legais da súa entrada en vigor.

Santiago de Compostela

5, 12, 19 e 26 abril

3 de maio

9.30 a 14.30

O 3 de maio:

9.30 a 13.30

3.5.2016

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

FC16067

Curso sobre inspección e sanción no transporte por estrada

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, D e persoal laboral dos grupos I, II e III.

Santiago de Compostela

12, 13, 19, 20 e 21 de abril

16.00 a 20.00

21.4.2016

Consellería de Economía, Emprego e Industria

FC16117

Procedemento sancionador en materia de consumo

35

20

Aproveitamento

Empregados públicos do Instituto Galego de Consumo e persoal dos servizos técnico xurídicos que resolvan recursos en materia de procedementos sancionadores.

Santiago de Compostela

5, 6, 11, 12 e 13 de abril

16.30 a 20.30

13.4.2016

FC16083

Formación técnica en seguridade industrial e máquinas

25

20

Aproveitamento

Persoal técnico do ISSGA e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

27, 28 e 29 de xuño

Días 27 e 28:

9.00 a 14.00

16.00 a 18.30

Día 29:

9.00 a 14.00

29.6.2016

FC16084

Intermediación laboral: oferta e ferramentas técnicas

20

15

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

Ourense

8, 15 e 22 de abril

9.30 a 14.30

22.4.2016

FC16084

Intermediación laboral: oferta e ferramentas técnicas

20

15

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

Lugo

6, 13 e 20 de abril

9.30 a 14.30

20.4.2016

FC16084

Intermediación laboral: oferta e ferramentas técnicas

20

15

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

Santiago de Compostela

27 de abril

4 e 11 de maio

9.30 a 14.30

11.5.2016

FC16084

Intermediación laboral: oferta e ferramentas técnicas

20

15

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

Vigo

29 de abril

6 e 13 de maio

9.30 a 14.30

13.5.2016

FC16084

Intermediación laboral: oferta e ferramentas técnicas

20

15

Aproveitamento

Persoal funcionario dos grupos A1, A2, C1 e C2 e laboral dos grupos I, II, III e IV da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar.

A Coruña

20, 23 e 24 de maio

9.30 a 14.30

24.5.2016

FC16085

Sinistralidade laboral. Elaboración de informes e actuacións ante a autoridade xudicial

25

16

Aproveitamento

Persoal técnico do ISSGA e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela

20 e 21 de abril

9.00 a 14.00

16.00 a 19.00

21.4.2016

FC16087

Dereitos dos consumidores e usuarios no ámbito do transporte aéreo, terrestre e marítimo.

35

16

Aproveitamento

Empregados públicos da Administración autonómica e local que tramiten e resolvan reclamacións dos consumidores e usuarios.

Santiago de Compostela

1, 2, 8 e 9 de xuño

16.30 a 20.30

9.6.2016

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Cultura

FC16062

A recuperación de información nun contorno 2.0. As bibliotecas públicas

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico e auxiliar das bibliotecas e arquivos de Galicia.

Santiago de Compostela

28.3 a 29.3

10.00 a 14.00 16.00 a 20.00

29.3.2016

FC16074

A preservación de documentos electrónicos.

30

20

Aproveitamento

Persoal que participe nos procesos da Administración electrónica, xestores das unidades administrativas, informáticos e persoal de arquivos.

Persoal de bibliotecas que deba preservar obxectos dixitais editables.

Santiago de Compostela

25.4 a 27.4

9.00 a 14.30 16.00 a 18.30

27.4.2016

Educación

FC16063

Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)

25

20

Aproveitamento

Persoal que ocupe postos de educadores/as ou auxiliares coidadores/as da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Ourense

14.3 a 18.3

16.30 a 20.30

18.3.2016

FC16064

Mellorando a convivencia nos centros de ensinanza: atención e coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

25

20

Aproveitamento

Persoal que ocupe postos de educadores/as ou auxiliares coidadores/as da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Vigo

25.4 a 29.4

16.30 a 20.30

29.4.2016

FC16065

Prevención e coidados especiais para responder desde os centros de ensino ás necesidades derivadas de problemas de saúde

25

20

Aproveitamento

Persoal que ocupe postos de educadores/as ou auxiliares coidadores/as da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Pontevedra

11.4 a 15.4

16.30 a 20.30

15.4.2016

FC16066

Xestión académica e administrativa nos centros de educación non universitarios a través de Xade

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1 e C2, con coñecementos de internet e con conta de correo edu.xunta.es

Teleformación

30.3 a 23.5

Teleformación

23.5.2016

FC16066

Xestión académica e administrativa nos centros de educación non universitarios a través de Xade

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos C1 e C2, con coñecementos de internet e con conta de correo edu.xunta.es

Teleformación

30.3 a 23.5

Teleformación

23.5.2016

Consellería de Política Social

FC16073

A atención centrada na persoa para persoal de centros sociosanitarios

25

16

Aproveitamento

Persoal técnico e de atención directa que desenvolva o seu traballo en centros de atención a persoas maiores e persoas con discapacidade.

Santiago de Compostela

4, 5, 6 e 7 de abril

16.30 a 20.30

7.4.2016

FC16077

Formación para o coidado sociosanitario emocional

25

15

Aproveitamento

Persoal técnico e de atención directa que desenvolva o seu traballo en centros de atención a persoas maiores e persoas con discapacidade.

Santiago de Compostela

11, 12, 13 e 14 de abril

16.30 a 20.30

14.4.2016

FC16079

Sistema de información galego de atención á dependencia: novas funcionalidades, cálculo da capacidade económica e copagamento, e dixitalización

25

16

Aproveitamento

Persoal funcionario e laboral dos servizos de dependencia e autonomía persoal.

Santiago de Compostela

14 e 15 de marzo

10.00 a 14.00

16.00 a 20.00

15.3.2016

FC16075

Acollemento familiar de menores

35

30

Aproveitamento

Profesionais dos servizos sociais especializados en protección de menores, con preferencia aqueles que desenvolven o seu labor nos programas ou servizos de acollemento familiar.

Santiago de Compostela

19, 20, 21 e 22 de abril

0.00 a 14.00

16.00 a 20.00

22.4.2016

FC16076

Formación básica en proxectos de voluntariado

25

20

Aproveitamento

Persoal técnico da Consellería de Política Social que no seu traballo desenvolva ou poida desenvolvar proxectos de voluntariado.

Mixta

2 e 10 de xuño

Día 2:

9.00 a 14.00

16.00 a 19.00

Día 10:

9.00 a 14.00

10.6.2016

FC16080

Técnicas de motivación para a mellora do benestar

25

20

Aproveitamento

Persoal laboral e técnico que traballe en centros titularidade da Xunta de Galicia.

Mixta

13 e 20 de maio

9.00 a 14.00

20.5.2016

FC16078

Novidades normativas do Sistema de protección á infancia e a adolescencia

35

30

Aproveitamento

Profesionais dos equipos técnicos do menor das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social e de servizos centrais.

Santiago de Compostela

26 abril

3, 10, 24 e 31 de maio

9.00 a 15.00

31.5.2016

Consellería do Medio Rural

FC16069

A Lei 4/2015 de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia

25

20

Aproveitamento

Persoal relacionado coa reforma das estruturas agrarias da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

Santiago de Compostela

6, 7, 8, 9 e 10 de xuño

15.30 a 19.30

10.00 a 14.00

10.6.2016

FC16070

Claves do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Xunta de Galicia que xestione o Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020

Santiago de Compostela

13, 14 e 15 de abril

9.00 a 14.00

16.00 a 18.30

15.4.2016

FC16070

Claves do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Xunta de Galicia que xestione o Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Lugo

20, 21 e 22 de abril

9.00 a 14.00

16.00 a 18.30

22.4.2016

FC16071

Formación inspectores en sanidade vexetal

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza funcións en materias de sanidade vexetal.

Persoal docente dos centros de formación da Consellería do Medio Rural.

Santiago de Compostela

23 e 30 de maio

6, 13, 20 e 27 de xuño

9.00 a 14.00

27.6.2016

FC16072

Métodos didácticos aplicables ás ensinanzas de formación profesional da rama agraria. Formación de alumnado con necesidades educativas especiais

25

30

Aproveitamento

Persoal docente e non docente dos centros de formación e experimentación agroforestal da Consellería do Medio Rural e dos centros públicos que imparten ciclos de formación profesional da rama agraria.

Guísamo

6, 7, 11, 13, 14, 20 e 21 de abril

16.00 a 20.00

16.00 a 21.00

21.4.16

FC16086

Curso básico de aplicacións dos sistemas de información xeográfica-ARCGIS

50

30

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico da Consellería do Medio Rural.

Teleformación

1 a 31 de maio

Teleformación

3.6.2016

FC16086

Curso básico de aplicacións dos sistemas de información xeográfica-ARCGIS

50

30

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico da Consellería do Medio Rural.

Teleformación

1 a 30 de xuño

Teleformación

4.7.2016

FC16118

Formación para a divulgación de prevención de incendios forestais

35

45

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Mixta

26, 27 e 31 de maio

Días 26 e 27:

10.00 a 14.00

15.00 a 18.00

Día 31:

9.00 a 10.00

31.5.2016

Consellería do Mar

FC16100

Apoio técnico á xestión pesqueira e marisqueira

25

30

Aproveitamento

Técnicos da Consellería do Mar.

Santiago de Compostela

1, 8, 15, 22 e 25 de abril

13, 16 e 27 de maio

10.00 a 14.00

O 27 de maio:

10.00 a 12.00

27.5.2016