Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 24 de febreiro de 2016 Páx. 6760

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 11 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da economía social, e se convocan para o ano 2016.

A Comunidade Autónoma de Galicia asumiu a competencia exclusiva en materia de cooperativas en virtude da transferencia feita pola Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, que amplía a recollida no artigo 28.7 do Estatuto de autonomía de Galicia.

En virtude desta competencia, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, recoñece de interese social a promoción e o desenvolvemento das sociedades cooperativas, e dispón que a Xunta de Galicia, a través da consellería competente en materia de traballo, realice unha política de fomento do movemento cooperativo e adopte as medidas necesarias para promover a constitución e o desenvolvemento das cooperativas. O mesmo texto legal, na súa disposición adicional sétima, establece que a Xunta de Galicia poñerá en marcha accións de promoción, difusión, desenvolvemento, formación e fomento do cooperativismo no marco da súa acción política e como fórmula empresarial de creación e mantemento de emprego, cohesión territorial e vertebración económica e social de Galicia.

As cooperativas xunto con outras entidades entre as que se atopan as sociedades laborais, forman parte da denominada economía social nos termos en que a define a Lei estatal 5/2011, do 29 de marzo, de economía social: o conxunto das actividades económicas e empresariais que no ámbito privado levan a cabo aquelas entidades que perseguen ben o interese colectivo dos seus integrantes ben o interese xeral económico ou social, ou ambos. A competencia da Comunidade Autónoma sobre as referidas entidades de economía social alcanza desde a exclusiva, relativa a cooperativas, como xa se indicou anteriormente, á de execución, recollida nos decretos de traspaso de funcións da Administración do Estado á Comunidade Autónoma e a normativa reguladora que as afecta, no caso das sociedades laborais (Lei estatal 44/2015, do 14 de outubro, de sociedades laborais e participadas; Real decreto 2114/1998, do 2 de outubro, sobre o rexistro administrativo de sociedades laborais, e Real decreto 1456/1989, do 1 de decembro, sobre traspaso de funcións da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de cualificación e rexistro administrativo de sociedades anónimas laborais).

A economía social, polos seus principios, perfílase cada día máis como un actor económico e social fundamental na sociedade actual. Co obxecto de promover o seu desenvolvemento creouse un instrumento de colaboración formado por entidades públicas e privadas que colaboran nun marco de actuación co mesmo obxectivo común de fomento, que presta especial atención ao emprendemento e á creación e consolidación de emprego. Este instrumento foi regulado mediante o Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento.

De acordo co disposto no Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, correspóndenlle á Secretaría Xeral de Emprego as competencias na Comunidade Autónoma en materia de cooperativismo e economía social.

O conxunto de axudas establecidas nesta orde forman parte da actividade de fomento da economía social despregada pola Xunta de Galicia e concrétanse en tres programas con destinatarios diferenciados.

A través do primeiro dos programas procúrase un axeitado desenvolvemento das estruturas representativas do cooperativismo e a economía social, para o que se subvencionan parcialmente os gastos de funcionamento das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais, así como as actividades de promoción do cooperativismo e da economía social realizadas por estas.

O segundo programa impulsa a creación e mantemento de oficinas de fomento cooperativo no ámbito local, impulsadas por entidades locais ou agrupacións de concellos, estimulando a participación da Administración local no labor de promoción e desenvolvemento da economía social.

Os programas anteriores son complementados por un programa que pretende incentivar a realización de actividades de promoción, por parte de entidades que se incorporaron á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social. Deste modo promóvese a efectiva participación nesta rede de entidades sen ánimo de lucro como asociacións e fundacións, de organizacións profesionais, empresariais e sindicais e de cámaras de comercio.

Os tres programas comparten, en maior ou menor medida, o marco de actuacións que representa a Rede Eusumo, que permite a coordinación de actuacións e un maior e máis eficaz aproveitamento dos recursos dispoñibles para o labor de fomento.

Prevese o financiamento dos distintos programas con cargo a fondos propios e fondos finalistas cando se trate de accións elixibles de acordo co Plan anual de política de emprego (PAPE).

Neste marco de actuación, as bases reguladoras axústanse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en especial, no relativo aos principios de transparencia, eficacia e eficiencia na xestión; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Por todo o exposto, consultados o Consello Galego de Cooperativas e o Consello Galego de Relacións Laborais, e de conformidade coas atribucións que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e finalidade

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para realizar actividades de impulso e fomento do cooperativismo e da economía social, a través dos seguintes programas de axudas:

Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.

Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo.

Programa III. Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.

Artigo 2. Principios de xestión

a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados.

c) Eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.

Artigo 3. Entidades beneficiarias

1. Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda:

a) As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais para as actuacións previstas no programa I.

b) Os concellos de Galicia, a través dos órganos dunha área metropolitana, dunha mancomunidade de municipios, dun consorcio local, ou dunha agrupación dun mínimo de catro concellos que pertenzan a unha mesma zona, nos termos e para as actuacións previstas no programa II.

c) As fundacións e asociacións, as cámaras de comercio, as organizacións profesionais, empresariais e sindicais e outras entidades sen ánimo de lucro, sinaladas nas letras d), f) e g) do número 1 do artigo 5 do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento, que teñan formalizada a súa adhesión á esta rede por medio de convenio de colaboración, asinado con anterioridade á publicación desta orde, para as actuacións e nos termos previstos no programa III.

2. Con carácter xeral, as entidades beneficiarias deberán reunir os seguintes requisitos:

a) As asociacións de cooperativas, de sociedades laborais, as fundacións e asociacións, as organizacións profesionais, empresariais e sindicais, así como outras entidades sen ánimo de lucro, deberán estar legalmente constituídas e inscritas nos rexistros competentes e cumprir os requisitos previstos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Estar ao día das súas obrigas tributarias e de Seguridade Social.

c) Non ter sido sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións.

Artigo 4. Financiamento

1. A concesión das axudas previstas nos programas desta orde estarán suxeitas á existencia de crédito orzamentario e realizarase con cargo ás seguintes aplicacións da Secretaría Xeral de Emprego: 09.40.324C.481.1 para o programa I, 09.40.324C.460.0 para o programa II e 09.40.324C.481.2 para o programa III.

2. A distribución inicial de créditos fixarase para cada un dos programas recollidos no artigo 1 en cada convocatoria de axudas.

3. Os programas poderán ser atendidos con fondos propios libres e con fondos finalistas cando se trate de accións elixibles de acordo co Plan anual de política de emprego (PAPE).

4. De producirse remanentes de crédito nalgún dos devanditos programas procederase á reasignación das contías sobrantes entre os restantes.

5. Estes importes poderán verse modificados ou incrementados con fondos da Comunidade Autónoma de Galicia ou da Administración do Estado como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais, todo iso de acordo co artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5. Normativa aplicable

As solicitudes, a súa tramitación e concesión axustaranse ao disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu Regulamento, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

CAPÍTULO II
Normas comúns, solicitudes, documentación e procedemento

Artigo 6. Solicitudes e prazo

1. As solicitudes de subvención deberán presentarse nos modelos que figuran como anexos I, V e VII desta orde, correspondentes aos programas I, II e III respectivamente, deberán ir acompañadas da documentación citada nos artigos 27, 34 e 43 e dirixiranse á persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego.

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de conformidade co establecido nos artigos 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

2. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

3. No caso de que algún dos documentos que vaia presentar de forma electrónica a persoa solicitante ou representante supere os tamaños límite establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

4. Na sede electrónica encóntranse publicados os formatos admitidos para a presentación de documentación. Se o solicitante desexa presentar calquera documentación en formatos non admitidos, poderá realizalo de forma presencial a través de calquera dos rexistros habilitados. A persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

5. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada ou presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

6. O prazo xeral para a presentación das solicitudes de axuda é un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 7. Emenda de solicitudes

1. As unidades administrativas receptoras remitirán as solicitudes recibidas á Subdirección Xeral de Economía Social, para que comprobe se a solicitude ou documentación presentada reúne os requisitos exixidos nesta orde e, no suposto de que se observe algún defecto ou sexa incompleta a documentación, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, requirirán a interesada para que nun prazo de 10 días hábiles emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa petición, logo da resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da antedita lei.

2. Esta fase completarase incorporando ao expediente a información rexistral da entidade solicitante segundo a documentación que consta na Secretaría Xeral de Emprego, de ser o caso, así como as certificacións indicadas no número 3 do artigo 8.

Artigo 8. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das administracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

2. As persoas interesadas deberán achegar xunto coas solicitudes os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación, ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

3. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento, caso en que deberá presentar as certificacións nos termos previstos regulamentariamente.

4. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a consellería publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

5. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades», cuxa finalidade é a xestión das relacións administrativas cos cidadáns, entre elas procedementos administrativos, rexistros, portelo electrónico 24×7, axudas, subvencións; e a xestión das relacións administrativas con entidades sen ánimo de lucro que manteñan relación coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña), ou a través de correo electrónico a: lopd.industria@xunta.es.

Artigo 9. Instrución do procedemento

1. O órgano instrutor dos expedientes será a Subdirección Xeral de Economía Social da Secretaría Xeral de Emprego.

2. A concesión das axudas realizarase en réxime de concorrencia competitiva, nos termos previstos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, polo que os expedientes pasarán para o seu exame á comisión de avaliación que aplicará os criterios de valoración sinalados nas bases reguladoras.

3. A comisión de avaliación das solicitudes presentadas estará formada polos seguintes membros: a persoa titular da Subdirección Xeral de Economía Social, que a presidirá, a persoa titular da xefatura de Servizo de Cooperativas e Economía Social e dúas persoas funcionarias designadas pola persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, actuando unha delas como secretaria.

Se por calquera causa, no momento en que a comisión de valoración teña que examinar as solicitudes, algunha das persoas que a compoñen non pode asistir, será substituída pola persoa funcionaria que para o efecto designe a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego.

Esta comisión poderá adoptar validamente os seus acordos sempre que asistan a ela o presidente ou presidenta, ou persoa en que delegue, un ou unha vogal e o secretario ou secretaria.

4. A comisión de valoración levantará acta en que conste a valoración efectuada e trasladaralla ao órgano instrutor, quen formulará proposta de resolución.

Artigo 10. Criterios obxectivos de concesión

1. Os criterios de valoración das solicitudes serán os recollidos para os programas de axudas I, II e III nos artigos 28, 36 e 44, respectivamente. Como resultado da aplicación dos criterios de valoración obterase unha relación ordenada de todas as solicitudes que cumpren coas condicións administrativas e técnicas establecidas nas bases reguladoras para adquirir a condición de entidade beneficiaria, con indicación da puntuación outorgada a cada unha delas ou, de ser o caso, a cada unha das actividades para as cales se solicita a subvención.

2. O órgano concedente asignará o crédito dispoñible na convocatoria por orde, segundo a listaxe a que se refire o punto anterior, comezando polas solicitudes que obtivesen a puntuación máis alta e ata o esgotamento do crédito dispoñible.

En caso de empate de puntos de baremación asignarase a subvención ás entidades beneficiarias que empreguen a lingua galega na realización das actividades, se persiste o empate terán prioridade as solicitudes segundo a orde de entrada.

No suposto de ampliación do crédito, sexa por incremento da dotación ou por redistribución do crédito remanente doutros programas, e ata o límite do crédito dispoñible, o órgano concedente acordará, sen necesidade dunha nova convocatoria, a concesión da subvención á solicitude ou solicitudes ou, de ser o caso, ás actividades seguintes na orde de puntuación.

Artigo 11. Resolución e recursos

1. A competencia para resolver as solicitudes corresponderalle á Secretaría Xeral de Emprego por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

2. O prazo para resolver e notificar será de tres meses, contados desde a fin do prazo da presentación de solicitudes. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 1 e no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. Unha vez notificada a resolución, as interesadas disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación; transcorrido este sen que se producise manifestación expresa entenderase tacitamente aceptada, segundo o artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

4. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, e poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada. Todo o anterior de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, e na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 12. Execución das actividades

1. A realización das actividades será responsabilidade exclusiva das entidades solicitantes, ben que a consellería debe estar informada puntualmente e con suficiente antelación das circunstancias concretas da execución e reserva para si o dereito de solicitar a información complementaria que considere oportuna, así como a comprobación de calquera aspecto relacionado con elas.

2. Con carácter previo á realización de actividades divulgativas ou formativas para as cales se concedeu a subvención, a entidade beneficiaria deberá poñer en coñecemento da Subdirección Xeral de Economía Social, cunha antelación mínima de cinco días ao seu inicio, os seguintes aspectos:

– Datas de inicio, remate e o horario de impartición.

– Planificación temporal dos módulos da acción formativa.

– O enderezo completo do lugar de impartición.

– Relación nominal das persoas docentes con especificación do seu DNI.

3. De todo o material e documentación obxecto do financiamento da consellería, esta poderá facer uso coa finalidade de multiplicar o efecto promotor en toda a Comunidade Autónoma.

Artigo 13. Xustificación e pagamento

1. A xustificación do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención realizarase nos termos e condicións previstas nos capítulos III, IV e V desta orde.

2. O pagamento das axudas quedará condicionado á presentación dunha solicitude de pagamento conforme o modelo do anexo III, VI ou VIII, correspondentes aos programas I, II e III respectivamente, acompañada da documentación que se especifica nos artigos 29, 37 e 45, respectivamente.

3. A entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente a solicitude de pagamento e a documentación xustificativa da subvención no prazo fixado na resolución de concesión da axuda e cumprindo co recollido nos artigos 28 e 29 da Lei de 9/2007, do 13 de xuño. Excepcionalmente, este prazo poderá ser prorrogado de xeito extraordinario e por causas debidamente xustificadas, por un prazo que non exceda a metade daquel, sempre que con iso non se prexudiquen dereitos de terceiros e que permita a verificación do cumprimento dos requisitos fixados nas bases reguladoras dentro do exercicio orzamentario correspondente.

4. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen ter presentado esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá a beneficiaria para que no prazo improrrogable de 10 días hábiles a presente. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

5. Para os efectos da xustificación, considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do prazo de xustificación sinalado na convocatoria. Exceptúanse aqueles gastos cuxos pagamentos deban efectuarse nun momento posterior por axustarse aos calendarios de recadación, como os ingresos a conta do IRPF ou cotas por seguros sociais liquidables con posterioridade á data de xustificación. O importe destes ingresos ou cotas considerarase xustificado coa presentación do documento de gasto (factura ou documento equivalente) en que se reflicta o importe de retención ou cotizacións devindicadas na data de xustificación. A entidade subvencionada quedará obrigada a presentar os documentos acreditativos do seu pagamento nos dez días seguintes ao remate dos prazos legalmente establecidos para o seu ingreso no período voluntario.

6. En todo caso, a forma de xustificación deberá aterse ao previsto no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. Para estes efectos, considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique mediante documentos bancarios, nos cales deberán quedar claramente identificadas as persoas ou entidades receptoras e as emisoras dos pagamentos, así como o concepto destes. Non se admitirán pagamentos en efectivo.

7. A Subdirección Xeral de Economía Social analizará a documentación xustificativa acreditativa do cumprimento da realización da actividade obxecto da subvención e emitirá unha proposta de pagamento que se elevará á Secretaría Xeral de Emprego, órgano competente para ordenar o pagamento.

8. O pagamento efectuarase de forma nominativa a favor das entidades beneficiarias e logo da acreditación dos gastos e pagamentos realizados, ata o tope máximo da contía concedida como subvención.

9. Se da documentación presentada pola entidade beneficiaria queda xustificada unha contía inferior á da subvención inicialmente concedida, o pagamento realizarase pola parte proporcional da contía da subvención efectivamente xustificada.

10. En ningún caso poderá realizarse o pagamento da subvención mentres as entidades beneficiarias non figuren ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias –estatais e autonómicas– e coa Seguridade Social, sexan debedoras en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro ou teñan algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma.

11. A Consellería de Economía, Emprego e Industria poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nos diferentes programas desta orde, agás aquela que, de acordo co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, xa se atope en poder da Administración actuante.

Artigo 14. Pagamento anticipado

Para os programas I e II, unha vez acreditada a aceptación da subvención e logo de solicitude, poderase facer efectivo en concepto de pagamento anticipado ata un 80 % do importe da subvención, sen que en ningún caso o pagamento anticipado poida superar a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario, segundo o previsto nos artigos 63 e 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, en referencia aos pagamentos anticipados e á exoneración da constitución de garantía por tratarse de entidades non lucrativas e administracións públicas.

Artigo 15. Gastos subvencionables

1. A determinación dos gastos subvencionables realizarase conforme o establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación. As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación.

2. Considéranse gastos subvencionables aqueles que, reunindo os requisitos establecidos para cada programa nos artigos 25, 35 e 40, respectivamente, de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido nesta orde. En ningún caso o custo dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

3. Os tributos consideraranse gasto subvencionable cando a entidade beneficiaria da subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

4. Cando o importe do gasto subvencionable da acción ou investimento supere a contía de 18.000 euros (IVE excluído), a entidade beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contracción do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, ou salvo que o gasto se tivese realizado con anterioridade á solicitude da subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que deberán achegarse coa solicitude da subvención, realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, e deberá xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

Artigo 16. Subcontratación

1. Autorízase a subcontratación con terceiros ata unha porcentaxe máxima do 50 % do custo total das actividades subvencionadas a través desta convocatoria, coas condicións e requisitos establecidos no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. En todo caso, quedan fóra da subcontratación aqueles gastos nos cales teña que incorrer a entidade beneficiaria para a realización por si mesma da actividade subvencionada.

2. No caso de actividades consistentes en elaboración de estudos, informes, traballos de investigación e manuais divulgativos, así como dos plans estratéxicos a que se refire o parágrafo 5 do artigo 32 desta orde, o órgano concedente poderá autorizar a superación desta porcentaxe, en casos debidamente xustificados e logo de solicitude da entidade interesada.

Artigo 17. Incompatibilidades e concorrencia

1. As subvencións reguladas nesta orde serán compatibles con calquera outra clase de subvencións, axudas ou ingresos obtidos para a mesma finalidade.

2. O importe das subvencións ou axudas concedidas ao abeiro desta orde non poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, supere o custo total da actividade que vaia desenvolver a entidade beneficiaria, en que se incluirán todos os custos directamente derivados dela, tales como custo total do activo e os custos de persoal calculados sobre o período que deban manterse os postos de traballo creados, de ser o caso.

3. O importe máximo das axudas para cada finalidade deberá respectar os límites que se establecen nestas bases reguladoras para os distintos programas.

Artigo 18. Obrigas das entidade beneficiarias

Son obrigas das entidades beneficiarias das axudas e subvencións as sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, en especial as seguintes:

a) Realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión da subvención.

c) Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

d) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polas entidades beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control.

Agás aquelas entidades beneficiarias que pola normativa vixente estean exentas da obriga de levar a cabo unha contabilidade, as entidades beneficiarias teñen a obriga de acreditar que levan unha contabilidade separada ou un código contable axeitado para os gastos obxecto da subvención.

f) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, nos termos establecidos na normativa vixente sobre actividades de información e publicidade. As medidas de difusión deberán adecuarse ao obxecto subvencionado tanto na súa forma coma na súa duración e deberán incluír a imaxe institucional da Xunta de Galicia e da Rede Eusumo, así como lendas relativas ao financiamento público en carteis, placas conmemorativas, materiais impresos, medios electrónicos ou audiovisuais, ou ben mencións realizadas en medios de comunicación.

g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Consellería de Economía, Emprego e Industria, ás verificacións do artigo 13 do Regulamento (CE) nº 1828/2006, ás de control financeiro que correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e o Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

i) As entidades beneficiarias do programa II deberán subscribir o convenio de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria para a realización de servizos de asesoramento, información e formación e a utilización da oficina de fomento cooperativo como punto da «Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social», nos termos previstos no artigo 13 do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento.

j) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 19. Modificación da resolución de concesión

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión seguindo o principio de proporcionalidade a que se refire o artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 20. Reintegro e perda do dereito ao cobramento da axuda

1. Procederá a perda do dereito ao cobramento das subvencións, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos nos artigos 32 e 33 da citada Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

2. De acordo co artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os criterios de gradación dos posibles incumprimentos para determinar a cantidade que se minorará ou reintegrará serán os seguintes:

a) O incumprimento total dos fins para os que se concede a subvención, da realización dos gastos subvencionables ou do deber de xustificación, dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao reintegro da totalidade da axuda concedida.

b) Calquera outro incumprimento considerarase incumprimento parcial dos fins para os cales se concedeu a axuda, da realización dos gastos subvencionables ou do deber de xustificación, e dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao reintegro na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificado.

3. A obriga do reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do establecido no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, sobre infraccións e sancións administrativas en materia de subvencións.

Artigo 21. Devolución voluntaria de subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta ES82 2080 0300 87 3110063172, en concepto de devolución voluntaria da subvención, indicando expresamente a beneficiaria da subvención e o número de expediente.

2. O importe da subvención incluirá os xuros de demora, que será o xuro legal do diñeiro incrementado nun 25 %, de acordo co previsto no artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, que se computarán desde a data de cobramento ata o momento en que se producise a devolución efectiva por parte da entidade beneficiaria.

3. En todo caso, a persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente unha memoria explicativa das circunstancias que dan lugar á devolución, con expresión das persoas ou entidades afectadas, datas e calquera outra información relevante en relación coas causas que orixinan a devolución. Así mesmo, deberá conter o detalle dos cálculos efectuados, con indicación das contías do principal da subvención que se devolve e dos xuros aplicados. A memoria deberase acompañar da copia xustificativa do ingreso bancario realizado.

Artigo 22. Seguimento e control

1. Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración, a Consellería de Economía, Emprego e Industria levará a cabo funcións de control, avaliación e seguimento dos programas.

2. Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar cantos medios estean á súa disposición para comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados e o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

3. A Secretaría Xeral de Emprego poderá comprobar en todo momento a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados e para estes efectos as entidades beneficiarias deberán cumprir as obrigas de comprobación que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

CAPÍTULO III
Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais

Artigo 23. Finalidade

A finalidade deste programa de subvencións é o fomento e consolidación das entidades representativas do cooperativismo e a economía social, en concreto das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais, para o que se subvencionan parcialmente os seus gastos de funcionamento e a realización de actividades de promoción do cooperativismo e da economía social, desenvolvidas no marco da Rede Eusumo.

Artigo 24. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións de cooperativas con actividade acreditada e debidamente inscritas no Rexistro Central de Cooperativas de Galicia, dependente da Secretaría Xeral de Emprego, así como as asociacións de sociedades laborais debidamente inscritas e con actividade acreditada.

2. Para seren beneficiarias das axudas para a realización das actividades a que se refire o artigo 25, parágrafo 2, as entidades deberán ter formalizada a adhesión á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da economía social por medio de convenio de colaboración, asinado con anterioridade á publicación desta orde.

3. Para seren beneficiarias as entidades deberán estar ao día no cumprimento das obrigas referidas ao depósito de documentos e inscrición de acordos nos rexistros competentes, segundo o establecido na normativa de aplicación.

Artigo 25. Actividades e gastos subvencionables

1. Considéranse gastos de funcionamento subvencionables os que se indican a continuación:

a) Alugamentos de locais e equipamentos.

b) Gastos de persoal da asociación. Neste concepto só se terán en conta o salario base, os complementos de antigüidade, incluídas as pagas extraordinarias, así como as cotizacións sociais e as cantidades retidas en concepto de IRPF.

c) Gastos de subministracións eléctricas, de telefonía, de gas e agua.

d) Material de oficina e publicacións diversas.

e) Mantemento da páxina web da asociación.

f) Servizos profesionais independentes. En ningún caso serán subvencionables os gastos por servizos profesionais que poidan derivar da contratación dalgún membro dos órganos de goberno da entidade solicitante.

g) Cotas asociativas a entidades de intercooperación de ámbito superior á Comunidade Autónoma galega.

h) Gastos de participación en congresos, seminarios, xornadas e outras actividades de natureza semellante, incluídos os gastos de desprazamento e manutención. Os gastos de desprazamento e manutención serán subvencionables hasta un máximo do 50 %.

2. Como actividades de promoción do cooperativismo e da economía social, son subvencionables as actividades de carácter informativo, formativo ou de asesoramento para fomentar o emprendemento cooperativo e a economía social, a través da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social. A título orientativo, as actividades poderán consistir en:

a) Organización de cursos, xornadas, conferencias e simposios, e realización de charlas divulgativas e visitas formativas.

b) Actividades organizadas e programadas para o asesoramento a emprendedores e público en xeral.

c) Elaboración, publicación e difusión de estudos, informes, traballos de investigación ou manuais, inéditos, particularmente os que contribúan á potenciación das actividades da Rede Eusumo.

d) Elaboración de proxectos de intercooperación e integración.

e) Realización de procesos formativos de persoal responsable de titorías, especializado no asesoramento e acompañamento de proxectos.

f) Calquera outra acción promocional que fomente o cooperativismo e a economía social.

Estas actividades con carácter xeral deben realizarse nas instalacións que conforman a referida rede e integrarse na súa programación nos termos previstos no Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento. Excepcionalmente, poderá autorizarse a súa realización fóra das referidas instalacións, logo de acreditación das razóns que o xustifiquen.

3. Serán subvencionables os gastos de calquera tipo vencellados a accións formativas en que se acredite a asistencia mínima de 10 alumnos, xustificada na forma establecida nesta orde e sempre que, polo menos, o 70 % do alumnado acredite unha asistencia mínima do 80 % da duración da actividade.

Para as actividades divulgativas e formativas, non serán subvencionables os gastos correspondentes a manutención, tales como servizos de comidas e pausa-café.

Artigo 26. Contía das axudas

1. A contía das axudas non poderá superar o 80 % dos gastos necesarios para a realización das actividades, que poderán contar, así mesmo, con outros financiamentos, sen que en ningún caso excedan a contía realmente xustificada e non achegada pola Xunta de Galicia.

2. A contía máxima da subvención, na modalidade de gastos de funcionamento, non poderá exceder para cada beneficiaria a contía resultante de multiplicar a puntuación acadada logo da aplicación dos criterios de avaliación polo cociente entre o crédito asignado na convocatoria e a suma da puntuación acadada por todos os beneficiarios. Na modalidade de actividades de promoción do cooperativismo e a economía social, a contía máxima non poderá exceder douscentos mil euros (200.000 €) por entidade beneficiaria

3. Establécense, así mesmo, os seguintes límites de subvención para as actividades que se indican a continuación:

a) Nas actividades divulgativas e formativas, a contía será a resultante de multiplicar o número de horas de duración efectiva por douscentos euros (200 €), ata un máximo de 4.000 euros por actividade.

Os gastos de material, papelaría e fotocopias serán elixibles ata o límite de 8 €/alumno con asistencia acreditada, de acordo co sinalado no artigo 25.3 desta orde.

b) Asesoramento a emprendedores e público en xeral: ata un máximo de 20 euros por hora de atención e 20.000 euros por beneficiaria.

c) Asistencia a feiras, mostras e congresos: ata un máximo de 3.000 euros por entidade beneficiaria.

Artigo 27. Documentación

A documentación que deberá xuntarse á solicitude é a seguinte:

a) Memoria asinada pola persoa que exerza a representación legal da entidade e que conteña:

1. Relación nominal das entidades socias (no caso de que a entidade socia sexa unha cooperativa de segundo grao, debe especificar o número das de primeiro grao integradas nela).

2. Centros de traballo, o seu domicilio, o número de traballadores adscritos con indicación do número de horas traballadas e o horario de apertura.

3. Breve descrición das actividades realizadas durante o ano 2015.

4. Descrición das actividades previstas para a súa realización no ano 2016.

b) TC1 e TC2 ou documentación equivalente do último mes, relativos ao persoal adscrito aos centros de traballo declarados na memoria.

c) Relación individualizada dos gastos de funcionamento para os cales se solicita a axuda, cuantificados economicamente en todos os seus conceptos e co IVE desagregado.

d) Proposta das actividades para as que se solicita a axuda, especificando como mínimo para cada unha delas:

1. A súa finalidade.

2. A descrición detallada do seu contido e plan de traballo.

3. As persoas destinatarias, indicando o número previsto delas.

4. Os medios previstos para a súa realización.

5. Cronograma.

6. Informe relativo á capacidade profesional das persoas que desenvolven as actividades.

7. Orzamento detallado e individualizado por conceptos, cuantificado economicamente e co IVE desagregado, que concrete a procedencia dos recursos non achegados pola consellería e porcentaxe de actividades que se pretendan subcontratar.

8. Declaración da lingua utilizada no seu desenvolvemento.

e) No caso de asociacións de sociedades laborais, certificación acreditativa das inscricións practicadas no rexistro público onde figure inscrita e copia dos estatutos sociais e as súas modificacións, se é o caso, así como relación de entidades socias debidamente certificada.

f) Certificación ou documentación análoga que acredite a integración da entidade solicitante nunha entidade de intercooperación, se é o caso.

g) Se é o caso, documentación acreditativa de que a entidade solicitante non pode recuperar o IVE soportado.

h) NIF da entidade solicitante, só no caso de non autorizar expresamente a comprobación de datos (artigo 8.1 desta orde).

Artigo 28. Criterios de avaliación

1. A concesión e contía das axudas para os gastos de funcionamento realizarase mediante a comparación de todas as solicitudes presentadas en función da representatividade que teñan as asociacións solicitantes e dos niveis de actividade que desenvolvan, de acordo co seguinte baremo:

a) Polo número de entidades asociadas:

– 1 punto por cada entidade asociada; se a cooperativa asociada é de segundo grao, computaranse as cooperativas integradas a través dela sempre e cando non estean asociadas directamente.

b) Polo nivel de actividade da asociación outorgarase:

– 8 puntos por cada local de atención ás entidades asociadas en funcionamento, cun horario mínimo de apertura de 35 horas semanais. Se o horario resulta inferior reducirase proporcionalmente a puntuación.

– 4 puntos por cada persoa traballadora a tempo completo; no caso de traballo a tempo parcial, reducirase proporcionalmente a puntuación.

– 4 puntos pola existencia de páxina web operativa e actualizada.

– 2 puntos pola integración da asociación nunha entidade de intercooperación e 2 puntos adicionais cando estea integrada en máis dunha.

O crédito dispoñible na convocatoria asignarase ás entidades solicitantes que cumpran as condicións establecidas para seren beneficiarias, por orde de puntuación, comezando polas solicitudes que obtivesen a puntuación máis alta.

2. Para a concesión e contía das axudas por actividades de promoción do cooperativismo e a economía social desenvolvidas no marco da Rede Eusumo, realizarase unha comparación de todas as actividades propostas nas solicitudes presentadas, tendo en conta os seguintes criterios:

a) Actividades formativas dirixidas ao fomento do emprendemento e á creación de emprego: 10 puntos se teñen unha duración igual ou superior a 15 horas, e 5 puntos se teñen duración inferior.

b) Actividades dirixidas á formación básica de persoas socias e traballadoras, á formación especializada de membros dos órganos sociais ou a fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria das cooperativas e sociedades laborais: 10 puntos.

c) Actividades consistentes no acompañamento e titorización de proxectos ou na formación das persoas que realizarán o acompañamento e titorización: 10 puntos.

d) Actividades formativas ou divulgativas dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres aos órganos sociais das cooperativas e sociedades laborais e postos directivos en xeral: 10 puntos.

e) Actividades formativas ou divulgativas dirixidas á inclusión social e laboral de persoas en risco de exclusión: 10 puntos.

f) Actividades de divulgación do cooperativismo e da economía social non comprendidas nas letras anteriores, así como as de asesoramento a emprendedores e público en xeral: 5 puntos.

g) Elaboración de proxectos de intercooperación e integración: 10 puntos.

h) Pola calidade da definición e precisión na presentación das actividades propostas: de 0 a 5 puntos.

i) Polo carácter innovador das actividades propostas en canto ao seu obxecto, finalidade ou metodoloxía, a calidade no seu deseño e descrición, así como pola relevancia dos efectos esperados: de 0 ata 10 puntos.

Estes criterios aplicaranse de forma individualizada a cada unha das actividades solicitadas. O crédito dispoñible asignarase por orde de prelación ás actividades en función da puntuación acadada.

Artigo 29. Documentación xustificativa para o pagamento

As entidades beneficiarias deberán achegar a documentación xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención, no prazo, nos termos e na forma que estableza a resolución da concesión e que constará dos seguintes documentos:

a) Memoria resumo da execución do programa subvencionado, que inclúa a xustificación da vinculación dos gastos á actividade subvencionada, asinada pola persoa que desempeñe a representación da entidade beneficiaria (en formato papel e formato dixital).

b) Certificación detallada expedida pola persoa que ocupe o cargo da secretaría da asociación, co visto e prace da persoa que exerza a presidencia, dos gastos realizados e do cumprimento dos fins obxecto da subvención.

c) Relación debidamente asinada pola persoa que ocupe a secretaría da asociación, das facturas e outros documentos xustificativos dos gastos realizados, en que deberán constar:

– Número de orde.

– Número de factura ou outra referencia identificativa do documento.

– Concepto de gasto a que se refire.

– Importe da factura ou documento xustificativo.

– Porcentaxe de imputación á subvención.

– Importe que se xustifica.

d) Orixinal ou copia compulsada ou cotexada das facturas ou outros documentos xustificativos do gasto, así como orixinal ou copia compulsada ou cotexada dos xustificantes bancarios de pagamento, identificadas e ordenadas segundo a relación a que se refire a letra c). Nos xustificantes bancarios deberá constar claramente a persoa emisora e perceptora e concepto do gasto.

e) Cando a xustificación comprenda gastos de persoal, a documentación xustificativa consistirá en:

– Contrato de traballo, nóminas, documentos de cotización á Seguridade Social e documento de ingreso das retencións a conta do IRPF (modelo 111), así como xustificantes bancarios do seu pagamento, en que deberá constar claramente a persoa emisora e perceptora e concepto do gasto.

– Partes de traballo asinados pola empresa e a persoa traballadora, en que consten as horas dedicadas ao proxecto ou actividade subvencionada, con descrición das tarefas realizadas.

f) No caso de actividades formativas (cursos, xornadas e similares) deberá achegarse ademais relación de persoas asistentes, segundo modelo que figura como anexo IV, debidamente asinada por todas elas, así como certificación do docente ou responsable da actividade onde conste a asistencia do alumnado ou participantes segundo o establecido no artigo 25.3 desta orde.

g) Copia de todos os documentos xerados durante a execución dos proxectos (en formato papel e formato dixital).

h) Documentación acreditativa da repercusión pública das accións executadas, cando proceda.

i) Declaración da persoa que desempeñe a representación da entidade beneficiaria de que as facturas e demais documentación que se presente para o efecto de xustificar o gasto subvencionado non foron nin serán presentadas como xustificación, polos importes subvencionados, para a concesión doutras axudas por calquera outra Administración pública competente ou por outros entes públicos ou privados.

j) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para a mesma actividade, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o anexo II.

k) No caso de non estar exenta da obriga de levar contabilidade, balance provisional de fondos da entidade beneficiaria, asinado e selado que permita verificar a contabilidade separada da subvención.

l) Se for o caso, a carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes dos anticipos non aplicados, así como dos xuros derivados destes.

CAPÍTULO IV
Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo e da economía social

Artigo 30. Finalidade

Este programa ten por obxecto incentivar a participación dos concellos e doutras entidades locais de Galicia no labor de promoción e fomento do cooperativismo e a economía social, subvencionando os gastos da creación e mantemento de oficinas de fomento cooperativo e da economía social, así como a realización de actividades.

Artigo 31. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser entidades beneficiarias destas axudas os concellos de Galicia a través dos órganos dunha área metropolitana, dunha mancomunidade de municipios ou dun consorcio local.

Así mesmo, aqueles concellos que pertenzan a unha mesma zona sen constituír mancomunidade e acorden desenvolver programas conxuntos de actuación, que agrupen a un mínimo de catro concellos, poderán solicitar as subvencións que regula este programa. Neste suposto, todos os concellos quedan obrigados solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención e ao cumprimento do establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

En particular, deberán facer constar expresamente os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se aplicará por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberá nomearse un representante ou apoderado único da agrupación, con poder suficiente para cumprir as obrigas que, como entidade beneficiaria, corresponden á agrupación.

Cando nestas agrupacións participen entidades resultantes de procesos de fusión municipal, computaranse en función do número de concellos fusionados.

2. Ningún concello poderá figurar en máis dunha solicitude. O incumprimento desta norma dará lugar a que unicamente se dea validez á solicitude presentada en primeiro lugar e que se proceda á inadmisión das restantes solicitudes onde figuren o concello ou concellos incumpridores.

Non obstante, cando un concello pertenza a unha área metropolitana, unha mancomunidade de municipios ou un consorcio local, que soliciten as axudas previstas nesta orde, poderá participar na solicitude presentada por unha agrupación de concellos distinta das anteriores, sempre e cando se desvincule expresamente da solicitude presentada polos primeiros.

Artigo 32. Actividades e gastos subvencionables

1. As actividades obxecto de subvención consistirán na creación e mantemento de oficinas de fomento cooperativo e da economía social que realicen actividades de promoción e fomento do cooperativismo e da economía social, dirixidas ao ámbito territorial dos concellos solicitantes e á súa área de influencia, en particular mediante o estímulo do autoemprego e o emprendemento colectivo e o apoio á xeración de novos proxectos de economía social.

2. Estas oficinas deberán integrarse na Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da economía social e desenvolver as súas actividades en colaboración coas entidades que forman parte dela, estean ou non radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Poderase subvencionar a contratación de persoal técnico asesor en materia de fomento cooperativo por parte da entidade beneficiaria, sempre que se dedique a tempo completo para tal fin. Igualmente, poderase subvencionar o alugamento de locais que resulten necesarios para o funcionamento das referidas oficinas.

4. Unicamente será subvencionable unha oficina de fomento cooperativo e da economía social por cada solicitude presentada, así como un único local e unha única persoa técnica, independentemente do número de concellos que agrupe.

5. Cando exista oficina de fomento cooperativo e da economía social poderán ser subvencionables as actividades de promoción e fomento do cooperativismo e da economía social que estean dirixidas ao ámbito territorial dos concellos solicitantes e a súa área de influencia. A título de exemplo, poderán consistir na elaboración de plans estratéxicos de carácter plurianual para o desenvolvemento da economía social no ámbito territorial de referencia; organización de cursos, xornadas, conferencias, seminarios e simposios; celebración de feiras, mostras, congresos, así como actividades de fomento de viveiros de empresas de economía social.

6. Serán subvencionables os gastos de calquera tipo vencellados a accións formativas en que se acredite a asistencia mínima de 10 alumnos, xustificada na forma establecida nesta orde e sempre que polo menos o 70 % do alumnado acredite unha asistencia mínima do 80 % da duración da actividade.

Para actividades divulgativas ou formativas, non serán subvencionables os gastos correspondentes a manutención, tales como servizos de comidas e pausa-café.

Artigo 33. Contía das axudas

1. Para a creación e mantemento das oficinas de fomento cooperativo e da economía social, a subvención poderá ascender ás seguintes contías:

a) O 100 % das retribucións totais, incluída a cotización empresarial á Seguridade Social, dunha persoa técnica contratada con dedicación exclusiva e a tempo completo, ata un límite máximo de 2.000 € mensuais.

b) Ata o 100 % dos custos derivados do alugamento de locais ata un máximo de 250 € mensuais.

Unha vez alcanzados os primeiros 36 meses de funcionamento subvencionado da oficina de fomento cooperativo e da economía social, de xeito continuo ou descontinuo, as porcentaxes e contías máximas a que se refiren as letras anteriores reduciranse ao 75 %.

2. Para as accións de promoción e fomento do cooperativismo e da economía social referidas no artigo 33.5, a contía das subvencións poderá ascender ata o 80 % dos gastos necesarios para a súa realización. Para as ditas accións establécense os seguintes límites de subvención:

a) Nas actividades divulgativas e formativas a contía será a resultante de multiplicar o número de horas de duración efectiva por douscentos euros (200 €), ata un máximo de 4.000 euros por actividade.

Os gastos de material e papelaría e fotocopias serán elixibles ata o límite de 8 €/alumno con asistencia acreditada, de acordo co sinalado no artigo 32.6 desta orde.

b) No caso da actividade de fomento de viveiros de empresas de economía social será subvencionable o importe do alugamento do local do viveiro durante un ano, cun límite máximo de 250 € mensuais.

3. A contía máxima da axuda por todos os conceptos subvencionables non poderá exceder 28.000 € por solicitude. Este límite incrementarase en 3.200 € máis por cada concello adicional a partir de catro, ata un límite máximo total de axuda de 37.600 € por solicitude.

Artigo 34. Documentación

A documentación que deberá xuntarse á solicitude é a seguinte:

a) Memoria asinada pola persoa que exerza a representación legal e que conteña:

1. Identificación das entidades participantes e do seu ámbito de influencia.

2. Descrición das actividades realizadas durante o ano 2015 a través da oficina de fomento cooperativo con indicación, así mesmo, do número de proxectos empresariais cooperativos consolidados.

3. Descrición das actividades previstas para a súa realización no ano 2016.

4. Designación da persoa directora ou coordinadora do proxecto.

b) Informe relativo á capacidade profesional da persoa técnica da oficina de fomento para a cal se solicita a axuda.

c) Proposta de actividades para as que se solicita a axuda, especificando como mínimo para cada unha delas:

1. A súa finalidade.

2. A descrición detallada do seu contido e plan de traballo.

3. As persoas destinatarias, indicando o número previsto delas.

4. Os medios previstos para a súa realización.

5. Cronograma. Débese concretar o período de funcionamento da oficina de fomento, así como as actividades que se pretende realizar.

6. Informe relativo á capacidade profesional das persoas que desenvolven as actividades.

7. Orzamento detallado e individualizado por conceptos, cuantificado economicamente e co IVE desagregado, que concrete a procedencia dos recursos non achegados pola consellería e porcentaxe de actividades que se pretenda subcontratar.

8. Declaración da lingua utilizada no desenvolvemento das actividades.

d) Medios previstos para a súa realización, con indicación expresa das características do local onde se sitúa a oficina de fomento.

e) Certificación expedida pola secretaría da entidade local, ou persoa a que legalmente lle corresponda, do acordo polo que se solicita a subvención e se aceptan as condicións e requisitos establecidos nesta orde, así como de non estar incursos os concellos solicitantes ou mancomunidade de municipios nas prohibicións para obter a condición de beneficiario sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

f) Os concellos que se asocien para os efectos desta orde deberán achegar documento en que se acorde a colaboración entre eles e a designación do que os representa, así como certificación das secretarías, ou persoas ás cales legalmente lles corresponda, dos acordos do órgano competente conforme se delega a petición de subvención no concello que actúe como representante de todos eles.

Artigo 35. Requisitos das oficinas de fomento cooperativo e da economía social

1. Deberase habilitar unha oficina, que estará debidamente sinalizada, e publicitar o servizo prestado por distintos medios, tendo en conta o previsto no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na letra f) do artigo 18 desta orde.

2. As persoas técnicas adscritas a este programa deberán posuír titulación académica universitaria e formación en materia de cooperativismo cunha duración mínima de 60 horas. Deberán ter dedicación de xornada completa a este programa.

3. Os labores que asumirá a oficina de fomento cooperativo e da economía social serán:

a) Formación e divulgación da fórmula cooperativa ou doutras propias da economía social, así como coordinación das actividades de fomento e promoción, cun mínimo de cinco actividades dentro do período de funcionamento subvencionado.

b) Accións formativas e informativas de promotores.

c) Asesoría e acompañamento de proxectos.

d) Elaboración de plans empresariais.

e) Seguimento e titorización dos proxectos en xestación.

4. A entidade beneficiaria deberá designar unha persoa interlocutora válida para todas as cuestións relacionadas coa oficina de fomento cooperativo e da economía social. É responsabilidade da beneficiaria impartir todas as ordes, criterios de realización do traballo e directrices ás súas persoas traballadoras, e a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia será allea por completo a estas relacións laborais. Corresponde, así mesmo, á beneficiaria a vixilancia do horario de traballo, as posibles licenzas horarias, os permisos ou calquera outra manifestación das facultades do empregador.

Artigo 36. Criterios de avaliación

1. A concesión e contía das axudas para a creación e mantemento das oficinas de fomento cooperativo e da economía social realizarase mediante a comparación de todas as solicitudes presentadas, tendo en conta os seguintes criterios:

a) Por contar cun número de cooperativas e sociedades laborais activas con domicilio no ámbito dos concellos solicitantes, en relación coa poboación, inferior á media dos concellos solicitantes: 50 puntos.

b) Por cada concello que se agrupe na mesma solicitude: 5 puntos ata un máximo de 40 puntos, tendo en conta que as entidades resultantes de procesos de fusión municipal se computarán en función do número de concellos fusionados.

c) Pola titulación académica universitaria que debe posuír o técnico asesor, 20 puntos, se se corresponde con calquera das seguintes:

– Licenciatura ou grao en Economía, Administración e Dirección de Empresas, Dereito ou titulacións ou graos mixtos que as inclúan.

– Diplomatura ou grao en Ciencias Empresariais ou Relacións Laborais.

– Máster en Xestión e Dirección Empresarial Cooperativa.

d) Por cada acción divulgativa ou formativa realizada pola oficina de fomento cooperativo e da economía social no ano natural anterior: 5 puntos, ata un máximo de 65 puntos.

e) Por cada socio promotor de cooperativas ou sociedades laborais constituídas logo do asesoramento da oficina de fomento cooperativo no ano natural anterior no ámbito territorial da entidade solicitante: 5 puntos, ata un máximo de 65 puntos.

f) Pola participación de entidades resultantes de procesos de fusión municipal, culminados nos dez anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes: 116 puntos.

g) Por cada actividade realizada en colaboración con entidades transnacionais ou internacionais no ano inmediatamente anterior: 5 puntos, ata un máximo de 30 puntos.

2. A concesión e a contía das axudas para a realización de actividades de promoción e fomento do cooperativismo e da economía social realizarase mediante a comparación de todas as actividades propostas nas solicitudes presentadas, tendo en conta os seguintes criterios:

a) Actividades formativas dirixidas ao fomento do emprendemento e a creación de emprego: 10 puntos se teñen unha duración igual ou superior a 15 horas, e 5 puntos se teñen duración inferior.

b) Actividades dirixidas á formación básica de persoas socias e traballadoras, á formación especializada de membros dos órganos sociais ou a fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria das cooperativas e sociedades laborais: 10 puntos.

c) Actividades formativas ou divulgativas dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres aos órganos sociais das cooperativas e sociedades laborais e postos directivos en xeral: 10 puntos.

d) Actividades formativas ou divulgativas dirixidas á inclusión social e laboral de persoas en risco de exclusión: 10 puntos.

e) Actividades de divulgación do cooperativismo e da economía social non comprendidas nas letras anteriores, así como as de asesoramento a emprendedores e público en xeral: 5 puntos.

f) Pola calidade da definición e precisión na presentación das actividades propostas: de 0 a 5 puntos.

g) Polo carácter innovador das actividades propostas en canto ao seu obxecto, finalidade ou metodoloxía, a calidade no seu deseño e descrición, así como pola relevancia dos efectos esperados: de 0 ata 10 puntos.

h) Pola participación de entidades resultantes de procesos de fusión municipal, culminados nos dez anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes: 20 puntos.

Estes criterios aplicaranse de forma individualizada a cada unha das actividades solicitadas.

3. O crédito dispoñible asignarase en primeiro lugar á concesión de axudas para a creación e mantemento das oficinas de fomento cooperativo e da economía social, e outorgarase ás entidades solicitantes que cumpran as condicións establecidas para seren beneficiarias, por orde de puntuación, comezando polas solicitudes que obtivesen a puntuación máis alta. O crédito restante asignarase por orde de prelación ás actividades en función da puntuación acadada.

Artigo 37. Documentación xustificativa para o pagamento

As entidades beneficiarias deberán achegar a documentación xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención, no prazo, nos termos e na forma que estableza a resolución da concesión e que constará dos seguintes documentos:

a) Memoria resumo da execución do programa subvencionado, que inclúa a xustificación da vinculación dos gastos á actividade subvencionada, asinada pola persoa que desempeñe a representación da entidade beneficiaria (en formato papel e formato dixital).

b) Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos do programa recollidos no artigo 35.

c) Certificación detallada, expedida pola persoa que ocupe o cargo da secretaría da entidade, dos gastos realizados e do cumprimento dos fins obxecto da subvención. No caso dos gastos de persoal, deberá incluír a relación detallada das retribucións brutas, as cotizacións empresariais á Seguridade Social e os importes líquidos percibidos pola persoa traballadora.

d) Relación debidamente asinada pola persoa que ocupe a secretaría da entidade das facturas e outros documentos xustificativos dos gastos realizados, na que deberán constar:

– Número de orde.

– Número de factura ou outra referencia identificativa do documento.

– Concepto de gasto a que se refire.

– Importe da factura ou documento xustificativo.

– Porcentaxe de imputación á subvención.

– Importe que se xustifica.

e) Orixinal ou copia compulsada ou cotexada das facturas ou outros documentos xustificativos do gasto, así como orixinal ou copia compulsada ou cotexada dos xustificantes bancarios de pagamento, identificadas e ordenadas segundo a relación a que se refire a letra d). Nos xustificantes bancarios deberá constar claramente a persoa emisora e perceptora e concepto do gasto.

f) Cando a xustificación comprenda gastos de persoal a documentación xustificativa consistirá en:

– Contrato de traballo e xustificantes bancarios de pagamento das retribucións, correspondentes á persoa contratada ou persoa que a substitúa de xeito temporal nas súas funcións ata a finalización do período subvencionado. Nos xustificantes bancarios deberá constar claramente a persoa emisora e perceptora e o concepto do gasto.

– Partes de traballo asinados pola persoa traballadora e a designada como directora ou coordinadora do proxecto, en que consten as horas dedicadas ao proxecto ou actividade subvencionada e comprensivas da totalidade da xornada, con descrición das tarefas realizadas.

g) Orixinal ou copia compulsada ou cotexada do contrato de alugamento da oficina de fomento, se procede.

h) Informe das actividades desenvolvidas pola persoa técnica asesora asignada ao programa, así como das actas das reunións realizadas para a xestión de proxectos cooperativos.

i) No caso de actividades formativas (cursos, xornadas e similares), deberá achegarse ademais relación de persoas asistentes, segundo o modelo que figura como anexo IV, debidamente asinada por todas elas, así como certificación do docente ou responsable da actividade onde conste a asistencia do alumnado ou participantes segundo o establecido no artigo 32.6 desta orde.

j) Copia de todos os documentos xerados durante a execución dos proxectos (en formato papel e formato dixital).

k) Documentación acreditativa da repercusión pública das accións executadas, cando proceda.

l) Declaración da persoa que desempeñe a representación da entidade beneficiaria de que as facturas e demais documentación que se presente para o efecto de xustificar o gasto subvencionado non foron nin serán presentadas como xustificación, polos importes subvencionados, para a concesión doutras axudas por calquera outra Administración pública competente ou por outros entes públicos ou privados.

m) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para a mesma actividade, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o anexo II.

n) No caso de non estar exenta da obriga de levar contabilidade, balance provisional de fondos da entidade beneficiaria, asinado e selado, que permita verificar a contabilidade separada da subvención.

ñ) Se for o caso, a carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes de anticipos non aplicados, así como dos xuros derivados destes.

CAPÍTULO V
Programa III. Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da economía social

Artigo 38. Finalidade

A finalidade deste programa é apoiar as actividades de fomento do cooperativismo e a economía social realizadas por entidades adheridas á Rede Eusumo, creada polo Decreto 225/2012, do 15 de novembro, subvencionando parcialmente os gastos derivados da súa realización.

Artigo 39. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as fundacións e asociacións, as cámaras de comercio, as organizacións profesionais, empresariais e sindicais e outras entidades sen ánimo de lucro, sinaladas nas letras d), f) e g) do número 1 do artigo 5 do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, que teñan formalizada a súa adhesión á esta rede por medio de convenio de colaboración, asinado con anterioridade á publicación desta orde.

Artigo 40. Actividades e gastos subvencionables

1. Son subvencionables as actividades de carácter informativo, formativo e de asesoramento, dirixidas a fomentar o emprendemento cooperativo e a economía social, a través da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social. A título orientativo, as actividades poderán consistir na organización de cursos, xornadas, conferencias, seminarios e simposios, así como na conformación de grupos promotores de iniciativas cooperativas.

2. Estas actividades realizaranse con carácter xeral nas instalacións que conforman a referida rede e estarán integradas na súa programación nos termos previstos no Decreto 225/2012, do 15 de novembro. Excepcionalmente, poderá autorizarse a súa realización fóra das referidas instalacións, logo de acreditación das razóns que o xustifiquen.

3. Serán subvencionables os gastos de calquera tipo vencellados a accións formativas en que se acredite a asistencia mínima de 10 alumnos/as, xustificada na forma establecida nesta orde e sempre que, polo menos, o 70 % do alumnado acredite unha asistencia mínima do 80 % da duración da actividade.

Para actividades divulgativas ou formativas, non serán subvencionables os gastos correspondentes a manutención, tales como servizos de comidas e pausa-café.

Artigo 41. Contía das axudas

1. A contía das axudas non poderá superar o 80 % dos gastos necesarios para a realización das actividades e non poderá exceder seis mil euros (6.000 €) por beneficiaria, sen prexuízo do disposto no artigo 42, parágrafo 2. Non obstante, se, unha vez atendidas todas as solicitudes que cumpran os requisitos previstos nesta orde para acceder ás axudas, quedan remanentes de crédito, poderá procederse á súa distribución, seguindo a orde de prelación existente, e ata un máximo de seis mil euros adicionais por beneficiario.

2. Establécense, así mesmo, os seguintes límites de subvención para as actividades que se indican a continuación:

– Nas actividades divulgativas e formativas a contía será a resultante de multiplicar o número de horas de duración efectiva por douscentos euros (200 €), ata un máximo de catro mil euros (4.000 €) por actividade.

Os gastos de material e papelaría e fotocopias serán elixibles ata o límite de 8 €/alumno con asistencia acreditada, de acordo co sinalado no artigo 40.3 desta orde.

– Conformación de grupos promotores de iniciativas cooperativas ou de sociedades laborais, ata un máximo de 300 euros por persoa incorporada como socio traballador ou de traballo, e ata un máximo de 100 euros por cada persoa incorporada como socio cooperativista noutras categorías.

Artigo 42. Incentivo adicional

1. En compensación do esforzo asociado ao labor de impulso e promoción de lanzamento de proxectos cooperativos e de economía social, establécese un incentivo adicional por cada grupo promotor creado por iniciativa da entidade beneficiaria que alcanzase a fase de constitución formal durante o ano inmediatamente anterior á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

2. A contía do incentivo pola creación de grupos promotores poderá ascender a 1.000 euros cando se trate de constitución de cooperativa e cincocentos euros (500 €) cando se trate de constitución de sociedade laboral, cun límite máximo por entidade beneficiaria de seis mil euros (6.000 €) adicionais, se é o caso, ao establecido no artigo 41, parágrafo 1.

3. A iniciativa de creación dun grupo promotor unicamente poderá ser atribuída a unha entidade. O incumprimento desta norma dará lugar a que non se tomen en consideración os grupos promotores creados por intervención de máis dunha entidade para os efectos da obtención do devandito incentivo.

Artigo 43. Documentación

A documentación que deberá xuntarse á solicitude é a seguinte:

a) Copia do NIF da entidade solicitante, só no caso de non autorizar expresamente a comprobación de datos (artigo 8.1 desta orde).

b) Memoria asinada pola persoa que exerza a representación legal e que conteña:

1. Breve descrición das actividades realizadas durante o ano 2015 en relación co fomento do cooperativismo e da economía social.

2. Descrición das actividades previstas para o ano 2016 co mesmo obxecto.

c) Proposta das actividades para as cales se solicita a axuda, especificando como mínimo para cada unha delas:

1. A súa finalidade.

2. A descrición detallada do seu contido e plan de traballo.

3. As persoas destinatarias, indicando o número previsto delas.

4. Os medios previstos para a súa realización.

5. Cronograma.

6. Informe relativo á capacidade profesional das persoas que desenvolven as actividades.

7. Orzamento detallado e individualizado por conceptos, cuantificado economicamente e co IVE desagregado, que concrete a achega que realizará a entidade solicitante no seu financiamento e porcentaxe de actividades que se pretendan subcontratar.

8. Declaración da lingua utilizada no desenvolvemento das actividades.

d) De ser o caso, declaración relativa aos grupos de promotores creados por iniciativa da entidade solicitante e que formalizaron a súa constitución como cooperativa ou sociedade laboral no ano inmediatamente anterior, con identificación das súas características, os seus integrantes e asinada de conformidade por todos eles.

e) Se é o caso, documentación acreditativa de que a entidade solicitante non pode recuperar o IVE soportado.

Artigo 44. Criterios de avaliación

1. A concesión destas subvencións realízase mediante a comparación de todas as actividades propostas nas solicitudes presentadas, establecéndose unha prelación entre elas de acordo cos criterios de avaliación seguintes, e adxudicarase a aquelas actividades propostas que obtivesen maior puntuación.

a) Actividades formativas dirixidas ao fomento do emprendemento e a creación de emprego: 10 puntos se teñen unha duración igual ou superior a 15 horas, e 5 puntos se teñen duración inferior.

b) Actividades dirixidas á formación básica de persoas socias e traballadoras, á formación especializada de membros dos órganos sociais ou a fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria das cooperativas e sociedades laborais: 10 puntos.

c) Actividades formativas ou divulgativas dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres aos órganos sociais das cooperativas e sociedades laborais e postos directivos en xeral: 10 puntos.

d) Actividades formativas ou divulgativas dirixidas á inclusión social e laboral de persoas en risco de exclusión: 10 puntos.

e) Actividades de divulgación do cooperativismo e a economía social non comprendidas nas letras anteriores, así como as de asesoramento a emprendedores e público en xeral: 5 puntos.

f) Pola calidade da definición e precisión na presentación das actividades propostas: de 0 a 5 puntos.

g) Polo carácter innovador das actividades propostas en canto ao seu obxecto, finalidade ou metodoloxía, a calidade no seu deseño e descrición, así como pola relevancia dos efectos esperados: de 0 ata 10 puntos.

Artigo 45. Documentación xustificativa para o pagamento

1. As entidades beneficiarias deberán achegar a documentación xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención, no prazo, nos termos e na forma que estableza a resolución da concesión e que constará dos seguintes documentos:

a) Memoria resumo da execución do programa subvencionado, que inclúa a xustificación da vinculación dos gastos á actividade subvencionada, asinada pola persoa que desempeñe a representación da entidade beneficiaria (en formato papel e formato dixital).

b) Certificación detallada expedida pola persoa que ocupe o cargo da secretaría da entidade, dos gastos realizados e do cumprimento dos fins obxecto da subvención.

c) Relación, debidamente asinada pola persoa que ocupe a secretaría da entidade, das facturas e doutros documentos xustificativos dos gastos realizados, en que deberán constar:

– Número de orde.

– Número de factura ou outra referencia identificativa do documento.

– Concepto de gasto a que se refire.

– Importe da factura ou documento xustificativo.

– Porcentaxe de imputación á subvención.

– Importe que se xustifica.

d) Orixinal ou copia compulsada ou cotexada das facturas ou doutros documentos xustificativos do gasto, así como orixinal ou copia compulsada ou cotexada dos xustificantes bancarios de pagamento, identificadas e ordenadas segundo a relación a que se refire a letra c). Nos xustificantes bancarios deberá constar claramente a persoa emisora e perceptora e o concepto do gasto.

e) Cando a xustificación comprenda gastos de persoal a documentación xustificativa consistirá en:

– Contrato de traballo, nóminas, documentos de cotización á Seguridade Social, documento de ingreso das retencións a conta do IRPF (modelo 111) e xustificantes bancarios de pagamento das retribucións, correspondentes á persoa contratada. Nos xustificantes bancarios deberá constar claramente a persoa emisora e perceptora e o concepto do gasto.

– Partes de traballo asinados pola empresa e a persoa traballadora en que consten as horas dedicadas ao proxecto ou actividade subvencionada, con descrición das tarefas realizadas.

f) No caso de actividades formativas (cursos, xornadas e similares), deberá achegarse ademais relación de asistentes segundo modelo que figura como anexo IV, debidamente asinada por todos eles, así como certificación do docente ou responsable da actividade onde conste a asistencia do alumnado ou participantes segundo o establecido no artigo 40.3 da orde.

g) Copia de todos os documentos xerados durante a execución dos proxectos (en formato papel e formato dixital).

h) Documentación acreditativa da repercusión pública das accións executadas, cando proceda.

i) No caso de conformación de grupos promotores deberá achegarse unha memoria explicativa das características do grupo creado, con identificación das persoas participantes e das xestións realizadas para a posta en marcha do proxecto empresarial, debidamente asinada por todas elas e pola entidade beneficiaria.

j) Declaración da persoa que desempeñe a representación da entidade beneficiaria de que as facturas e demais documentación que se presente para o efecto de xustificar o gasto subvencionado non foron nin serán presentadas como xustificación, polos importes subvencionados, para a concesión doutras axudas por calquera outra Administración pública competente ou por outros entes públicos ou privados.

k) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para a mesma actividade, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o anexo II.

l) No caso de non estar exenta da obriga de levar contabilidade, balance provisional de fondos da entidade beneficiaria, asinado e selado, que permita verificar a contabilidade separada da subvención.

CAPÍTULO VI
Convocatoria de axudas para o ano 2016

Artigo 46. Convocatoria

Convócanse para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a realización de actividades de fomento do cooperativismo e da economía social reguladas por esta orde.

Artigo 47. Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día é inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo entenderase que o prazo expira o último do mes.

Artigo 48. Período de execución das accións

O período de execución de accións será o comprendido entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de setembro de 2016.

Artigo 49. Xustificación das accións subvencionadas

1. As entidades beneficiarias das axudas deberán xustificar o investimento conforme a resolución de concesión e solicitar os correspondentes pagamentos mediante solicitude conforme os modelos dos anexos III, VI ou VIII, correspondentes aos programas I, II e III, respectivamente.

2. A data máxima de xustificación das accións subvencionadas será o 15 de outubro de 2016.

Artigo 50. Financiamento e normativa reguladora

1. O financiamento das axudas previstas no programa I da presente orde realizarase con cargo á aplicación 09.40.324C.481.1 cunha contía inicial de seiscentos cincuenta e cinco mil euros (655.000,00 €), de acordo coa Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Para os gastos normais de funcionamento destinaranse douscentos trinta mil euros (230.000 €) de fondos propios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para atender as actividades de promoción do cooperativismo e a economía social, desenvolvidas no marco da Rede Eusumo, reservarase a cantidade de catrocentos vinte e cinco mil euros (425.000 €) correspondentes a fondos finalistas do Estado.

2. A concesión das axudas previstas no programa II realizarase con cargo á aplicación 09.40.324C.460.0 cun importe de cincocentos vinte mil euros (520.000,00 €), dos que 450.000,00 corresponden a fondos propios da Comunidade Autónoma e 70.000,00 € corresponden a fondos finalistas do Estado de acordo coa Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

3. O financiamento das axudas previstas no programa III desta orde realizarase con cargo á aplicación 09.40.324C.481.2 cunha contía inicial de setenta mil euros (70.000,00 €) correspondentes a fondos finalistas do Estado, de acordo coa Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

4. O orzamento total ascende a un millón douscentos corenta e cinco mil euros (1.245.000,00 €) e a distribución inicial de créditos por programas é a seguinte:

Programa I: 655,000,00 € (09.40.324C.481.1).

Programa II: 520.000,00 € (09.40.324C.460.0).

Programa III: 70.000,00 € (09.40.324C.481.2).

Disposición adicional primeira

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria a favor da persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como as relativas aos procedementos de reintegro sinaladas no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Disposición adicional segunda

Se, unha vez adxudicadas as axudas e subvencións, resulta remanente de crédito, esta consellería reserva para si a facultade de efectuar convocatorias complementarias ou reabrir o prazo de presentación de solicitudes.

Disposición adicional terceira

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a través da base de datos nacional de subvencións darase publicidade ao extracto da convocatoria da orde de axudas no diario oficial.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2016

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file