Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 24 de febreiro de 2016 Páx. 6972

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2016/17.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais, inclúe, no seu artigo 3.e), como un dos obxectivos do Sistema galego de servizos sociais, proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral e, no artigo 3.i), garantir o apoio ás familias como marco de referencia en que se desenvolven as persoas.

O Consorcio ten como misión primordial a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas menores de tres anos na forma de recursos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito territorial dos municipios que o compoñen, co obxecto de garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente, que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na utilización da rede social de atención, segundo o disposto no artigo 6 dos estatutos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Conforme o exposto,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto

A presente resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e integradas na Rede de escolas infantís de Galicia A Galiña Azul para o curso 2016/17.

Artigo 2. Requisitos para ser adxudicataria/o

Serán requisitos imprescindibles para ser adxudicataria/o de prazas nas escolas infantís 0-3 xestionadas polo Consorcio:

a) Que a/o nena/o nacese no momento da presentación da solicitude.

b) Que teña unha idade mínima de tres meses no momento do ingreso.

c) Non ter cumpridos os tres anos de idade en 31 de decembro de 2016.

Non obstante, poderán quedar exentos do límite de idade dos 3 anos as nenas e os nenos con necesidades específicas de apoio educativo.

Para a renovación de praza é requisito imprescindible estar ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación da solicitude.

Para a presentación da solicitude de novo ingreso será requisito imprescindible estar ao día no pagamento dos prezos de cursos anteriores, no caso daquelas familias que xa tivesen escolarizada/o a outra/o filla/o no mesmo centro ou en calquera outro centro da rede.

Artigo 3. Orde de adxudicación das prazas

1. Procedemento ordinario.

As prazas adxudicaranse pola seguinte orde:

a) Renovación de praza:

As nenas e os nenos escolarizadas/os durante o curso 2015/16 terán dereito á renovación automática da súa praza sempre que reúnan os requisitos establecidos no artigo 2, e sempre que estivesen matriculadas/os no presente curso con anterioridade ao 31 de xaneiro de 2015, tal e como se recolle no artigo 14.2.a do RRI.

As persoas usuarias de media xornada só poderán variar o horario establecido na súa solicitude, de haber prazas vacantes no horario solicitado. De haberen máis solicitudes que prazas vacantes, a adxudicación de prazas na nova franxa horaria farase en función da orde de puntuación acadada no proceso de baremación polo que se incorporou á escola segundo o recollido no artigo 15.A do RRI.

Poderá renovarse praza noutro centro xustificando o cambio de domicilio e/ou lugar de traballo cando, logo de rematado o proceso de renovación de praza do alumnado da propia escola, existan prazas suficientes.

b) Novo ingreso:

As prazas adxudicaranse pola seguinte orde:

1º. As/os fillas/os do persoal que preste servizo nas escolas infantís 0-3 xestionadas polo Consorcio, cando soliciten a praza para o centro onde preste servizo a nai, o pai, a acolledora ou o acolledor e a titora ou o titor legal.

2º. As persoas solicitantes con irmán ou irmá con praza no centro para o que solicitan a praza, renovada ou de novo ingreso.

3º. Menores con medidas administrativas de tutela ou garda en situación de acollemento familiar.

4º. Ao resto de persoas solicitantes adxudicaráselles as prazas que queden vacantes segundo a puntuación obtida pola aplicación do baremo que figura no anexo V. Esta puntuación determinará a orde de prelación na adxudicación das prazas dentro dos criterios de prioridade para adxudicación de prazas previstos no artigo 14.1 do Regulamento de réxime interno das escolas infantís xestionadas polo Consorcio:

En primeiro lugar obterán praza nas escolas, os/as nenos/as empadroados no concello en que se sitúe a escola. En segundo lugar, de existiren prazas vacantes, poderán obter praza os/as fillas/os de persoas que, estando empadroadas noutro concello, teñan os seus postos de traballo no concello en que se localice a escola. En terceiro lugar, poderán acceder tamén persoas dos concellos limítrofes.

2. Procedemento extraordinario.

a) Ingresos urxentes:

Para os ingresos de máxima urxencia reservarase, polo menos, unha praza por cada grupo de idade e, como máximo, unha por unidade aberta.

Terán a consideración de ingresos urxentes os seguintes casos:

– Menores tuteladas/os pola Consellería de Política Social.

– Fillas/os de mulleres que estean en casas de acollida ou vítimas de violencia de xénero.

– Aqueloutros nos cales concorran circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran unha intervención inmediata.

A adxudicación ou denegación de praza nestes supostos será resolta pola Xerencia Adxunta para Escolas Infantís no prazo de 5 días contados a partir da data de presentación da solicitude. Transcorrido este prazo sen que recaia resolución expresa a solicitude terase por desestimada. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada ante a Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, no prazo dun mes que comezará a contar o día seguinte ao da notificación desta resolución.

b) Solicitudes fóra de prazo:

Con carácter excepcional poderanse presentar solicitudes fóra do prazo establecido no punto 2 do artigo 9 desta resolución, nos seguintes casos:

1. Nacemento, acollemento ou adopción da/o nena/o con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes.

2. Cambio de concello de residencia da unidade familiar.

3. Outras circunstancias que motivadamente aprecie a Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

As solicitudes presentadas fóra de prazo deberán ir acompañadas coa xustificación acreditativa da circunstancia que as motiva. Así mesmo, estarán condicionadas á existencia de prazas dispoñibles para o grupo de idade do neno ou da nena no centro onde se solicita a praza.

3. Traslado de centro.

Poderá concederse o traslado de centro a nenas e nenos con praza concedida nunha escola infantil da Administración autonómica, cando se xustifique un cambio de domicilio e/ou lugar de traballo, sempre que na escola infantil para a cal se solicita o traslado existan prazas vacantes.

No caso de non existiren prazas vacantes, ocupará o primeiro lugar na lista de agarda, logo de aplicar os criterios de prelación establecidos no número 1.b) do artigo 3 desta resolución.

Artigo 4. Horario e calendario das escolas

1. Horario.

A relación de escolas infantís 0-3 xestionadas polo Consorcio, xunto cos seus enderezos e o seu horario de apertura e peche para o curso 2016/17 poderá consultarse no anexo VII desta resolución e nas páxinas web https://benestar.xunta.es e http://www.igualdadebenestar.org.

As franxas horarias poderán ser reducidas no horario do peche establecido cando o número de nenas/os no centro sexa inferior ao 10 % do número de prazas da escola, excluídas aquelas xornadas por quendas.

As escolas con horario de peche establecido por riba das 18.00 horas manterán o horario de haber demanda suficiente para manter unha unidade internivelar (15 nenas/os).

En ningún caso a/o nena/o que sexa recollida/o en último lugar poderá exceder a súa permanencia na escola máis alá de 30 minutos despois da saída do resto das/dos nenas/os.

As persoas usuarias dentro do horario de apertura e peche do centro, poderán optar polas seguintes tipos de xornadas:

A) Xornada completa, coas seguintes modalidades:

a) Continua: aquela en que a/o nena/o permanece na escola ata o máximo de oito horas, sen solución de continuidade.

b) Partida: aquela na que a/o nena/o permanece na escola ata o máximo de 8 horas, con solución de continuidade. Neste caso, o tempo de permanencia da/do nena/o na escola, con carácter xeral, non poderá ser inferior a 3 horas tanto na xornada de mañá como na xornada de tarde.

c) Por quendas: aquela na que por motivos persoais ou laborais dos proxenitores ou representantes legais da/do nena/o debidamente acreditados, ésta/éste e asiste semanas alternas en horarios distintos.

B) Media xornada: as medias xornadas serán como mínimo de 3 horas e como máximo de 4 horas.

A permanencia da alumna ou do alumno no centro non poderá superar as oito horas diarias dentro da xornada pola que opte, agás cando, por circunstancias excepcionais debidamente xustificadas e acreditadas, teña que permanecer un tempo superior ao máximo establecido. Neste suposto, o caso será estudado e, de ser o caso, autorizado pola Xerencia Adxunta para Escolas Infantís.

2. Calendario.

Nas escolas infantís 0-3 reguladas por esta resolución, o curso escolar dará comezo o día 5 de setembro.

Os centros permanecerán abertos de luns a venres, excluídos os días considerados festivos no calendario laboral.

As escolas pecharán ás 15.00 horas os días 5 de xaneiro e martes de Entroido.

De ser o caso, os nenos e nenas deberán ser recollidos ás 15.00 horas os días en que se celebren festas na escola en horario de tarde que exixan a participación do persoal e que estean previstas na programación anual. As datas serán notificadas mediante unha circular informativa a todas as persoas usuarias.

Con carácter xeral, as escolas permanecerán pechadas no mes de agosto. Excepcionalmente a Xerencia poderá acordar a prestación do servizo nun determinado número de escolas de garda e poderá establecer un sistema rotativo entre aquelas radicadas nun mesmo concello ou atendendo a unha distribución zonal para o resto das escolas.

Os centros que eventualmente poidan permanecer abertos serán determinados pola Xerencia atendendo ao número de solicitudes debidamente xustificadas con base en motivos laborais ou enfermidades graves.

Para a apertura da escola de garda será necesaria unha demanda de prazas que permita crear, polo menos, unha unidade internivelar (15 nenos/as de entre 0-3 anos).

O alumnado poderá asistir ao centro un máximo de once meses dentro do período de setembro a agosto do curso 2016/17.

En casos excepcionais debidamente xustificados poderase admitir a asistencia do neno ou da nena durante os 12 meses do ano. En tales circunstancias deberase formular unha solicitude cunha antelación mínima dun mes, agás imprevistos de carácter grave, que será estudada e, se procede, autorizada pola Xerencia Adxunta de Escolas Infantís do Consorcio.

Artigo 5. Prestacións

As persoas usuarias poden optar por unha das seguintes modalidades de servizo:

a) Atención educativa con comedor.

b) Atención educativa sen comedor. O horario para o alumnado que opte por esta modalidade de servizo será o establecido polo centro con base nos seus criterios organizativos de funcionamento.

As nenas e nenos que teñan concedida praza sen servizo de comedor poderán facer uso deste servizo en días soltos solicitándoo con antelación suficiente, sempre que xustifiquen a súa necesidade e aboen o prezo estipulado.

A opción dos servizos elixidos farase constar na solicitude e manterase durante todo o curso, salvo circunstancias sobrevidas debidamente acreditadas que xustifiquen a necesidade de modificación da opción elixida inicialmente.

Artigo 6. Prezos

1. Os prezos que deberán pagar as persoas usuarias serán os establecidos no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

2. Todas as persoas usuarias aboarán a contía de once mensualidades por curso, agás nos casos establecidos no artigo 5 do Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, e no artigo 4.2 desta resolución.

3. A inasistencia do alumno ou da alumna durante un período determinado non supón ningunha redución nin exención do pagamento da cota, agás nos casos establecidos no artigo 5 do Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro.

Artigo 7. Regras e definicións para a determinación do importe que hai que pagar

Para a determinación do importe mensual que deberán aboar as persoas obrigadas ao pagamento dos prezos públicos para as escolas infantís dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, teranse en conta as especificacións recollidas no anexo do Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro. Para estes efectos, a renda per cápita mensual da unidade familiar computarase segundo as seguintes regras:

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos/as cónxuxes non separados/as legalmente e:

1. As fillas e os fillos menores, con excepción dos que, con consentimento das nais e/ou dos pais, vivan independentes destes.

2. As fillas e os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

3. As fillas e os fillos maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade superior ao 33 %.

A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente en 31 de decembro do ano 2014.

b) Tomarase o importe dos ingresos totais de cada un dos membros da unidade familiar, que será o resultado da agregación das rendas do exercicio anterior calculadas por agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro e segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoa físicas (IRPF). Para estes efectos tomarase para o cálculo da cota a declaración do IRPF correspondente ao ano 2014.

c) O importe anterior dividirase polo número de membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar.

Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando forme parte dela unha única persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa cal manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que a outra proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por doce.

Non obstante, cando as circunstancias concorrentes na data da devindicación da declaración do IRPF non coincidan coas circunstancias do momento da presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, teranse en conta estas últimas, tanto para o cálculo da renda per cápita como para a aplicación do baremo e dos distintos descontos. En todo caso, estas circunstancias deberán xustificarse documentalmente no momento de presentación da solicitude.

Artigo 8. Solicitudes e documentación

O procedemento de solicitude de praza será como segue:

1. Renovación automática de praza.

1.1. Para a renovación automática da praza do alumnado escolarizado durante o curso 2015/16, presentarase o modelo oficial segundo o anexo VI desta resolución, debidamente formalizado e asinado, que estará dispoñible na guía de procedementos e servizos que se atopa nos enderezos electrónicos http://www.xunta.es/resultados-da-guia-de-procedementos e http://www.igualdadebenestar.org, así como nas propias escolas infantís 0-3.

Xunto coa solicitude, a persoa interesada achegará o anexo II debidamente cuberto e asinado polo cónxuxe ou parella, de ser o caso.

1.2. Documentación que se ten que presentar coas solicitudes:

a) Anexo II, agás no caso de familias cunha soa persoa proxenitora.

b) Copia do DNI da persoa solicitante e do/a cónxuxe ou parella, de ser o caso, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

c) Copia da declaración do IRPF da persoa solicitante e do/a cónxuxe ou parella, de ser o caso, correspondente ao ano 2014, só no caso de non autorizar a consulta dos datos tributarios que figuran en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

d) Copia do título de familia numerosa, de ser o caso, só no caso de non ser expedido pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ou sendo expedido por esta, non se autorice a súa consulta.

Así mesmo, no caso de se produciren cambios que afecten a unidade familiar e que poidan incidir no cálculo da renda desta, a persoa interesada presentará, dentro do mesmo prazo, aqueles documentos que os acrediten ou xustifiquen.

2. Novo ingreso.

2.1. Para as solicitudes de novo ingreso presentarase o modelo oficial segundo o anexo I desta resolución. Neste impreso poderá solicitarse praza para máis dunha escola, indicando a orde de preferencia. Presentarase unha única solicitude na escola que se indique como primeira opción.

Os impresos están dispoñibles na guía de procedementos e servizos que se atopa nos enderezos electrónicos http://www.xunta.es/resultados-da-guia-de-procedementos e http://www.igualdadebenestar.org e facilitaranse tamén nos propios centros en que se solicite praza.

2.2. Documentación que se ten que presentar coas solicitudes:

a) Anexo II, agás no caso de familias cunha soa persoa proxenitora.

b) Anexo III, no caso de optar á axuda do programa Bono Concilia.

c) Anexo IV, no caso de optar a unha praza concertada nunha escola infantil de titularidade privada adscrita a este programa.

d) Copia do DNI da persoa solicitante e do/da cónxuxe ou parella, de ser o caso, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

e) Copia da declaración do IRPF da persoa solicitante e do/da cónxuxe ou parella, de ser o caso, correspondente ao ano 2014, só no caso de non autorizar a consulta dos datos tributarios que figuran en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

f) Copia do libro de familia ou, na súa falta, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.

g) Certificado de discapacidade ou do grao de dependencia, do neno ou da nena para o cal se solicita praza, se é o caso, só no suposto de non autorizar a súa consulta ou cando non sexa expedido pola Comunidade Autónoma.

h) Informe emitido polo equipo de valoración e orientación da xefatura territorial correspondente da Consellería de Política Social sobre a necesidade de integración do neno ou da nena na escola infantil, no caso dos nenos e das nenas con necesidades específicas de apoio educativo.

i) Copia da resolución administrativa de acollemento, de ser o caso, só no caso de non prestar autorización para a súa consulta ou cando se trate de acollementos formalizados por outra comunidade autónoma.

j) Xustificación de ocupación ou desemprego actualizada:

– No caso de persoas por conta allea: copia da última nómina, certificación de empresa ou vida laboral.

– No caso de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas: copia do último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social no réxime especial de traballadores por conta propia ou da correspondente mutualidade.

– No caso de persoas desempregadas certificación de ser demandante de emprego (con efectos do día anterior ao da publicación desta resolución) da nai, do pai, da titora ou titor legal ou do acolledor ou acolledora.

k) Se procede, outros documentos en que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo:

– Certificado de discapacidade ou do grao e nivel de dependencia da nai, do pai, do acolledor ou acolledora, do titor ou titora legal, só no caso de non autorizar a súa consulta ou cando non sexan expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia, e/ou doutros membros da unidade familiar.

– Certificado de convivencia e sentenza de separación, divorcio ou resolución de medidas paterno-filiais, no caso de familia monoparental.

– Copia do título de familia numerosa, no caso de que non sexa expedido pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ou, sendo expedido por esta, non se autorice a súa consulta.

l) Acreditación da condición de muller vítima de violencia de xénero mediante calquera dos seguintes documentos:

– Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola secretaria ou secretario xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar.

– Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

– Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.

– Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.

– Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.

– Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social.

m) Certificado de empadroamento da/do nena/o e dun dos proxenitores ou representante legal que será expedido polo concello en que residan (con efectos desde o día anterior ao comezo do prazo de presentación de solicitudes).

n) Nos casos de non estar censado no concello onde estea a escola, pero algún dos proxenitores ou representante legal da/do nena/o teñan os seus postos de traballo no municipio en que se localice aquela, xuntarase o certificado da empresa ou da institución correspondente.

ñ) Certificado de empadroamento da unidade familiar expedido polo concello correspondente no cal se fará constar a data de alta no padrón municipal de habitantes que, en todo caso, deberá ser anterior ao 1 de xaneiro do ano en que se solicite a praza, nos supostos de escolas infantís situadas en concellos limítrofes con outras comunidades autónomas.

o) Cando se produzan variacións de ingresos que supoñan unha diminución ou incremento de máis do 30 % no cómputo anual fronte aos que figuren na declaración do IRPF correspondente ao ano 2014, poderán presentarse outros documentos que acrediten oficialmente a situación económica.

A falta de presentación dalgún destes documentos dentro do prazo de solicitude e emenda suporá a non valoración, na correspondente epígrafe do baremo que se recolle como anexo V, de calquera das circunstancias alegadas.

3. Participación no programa de concerto de prazas en escolas infantís privadas.

As persoas interesadas en optar a unha praza concertada nalgunha das escolas infantís de titularidade privada adscritas ao programa de concerto da Consellería de Política Social, que non obteñan praza en ningunha das escolas públicas solicitadas, deberán cubrir a epígrafe correspondente no modelo de solicitude do anexo I desta resolución, e ademais presentar o anexo IV debidamente cuberto, no cal se seleccionarán un máximo de tres escolas infantís privadas con prazas concertadas.

A relación de escolas adscritas a este programa poderá consultarse no anexo VIII desta resolución, así como na páxina web https://benestar.xunta.es e http://www.igualdadebenestar.org.

4. Participación no programa Bono Concilia.

Así mesmo, as persoas interesadas en participar no programa Bono Concilia da Consellería de Política Social, que consiste nunha axuda económica mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos, que vai dirixido a quen non obteña praza en ningunha das escolas solicitadas e deberán cubrir a epígrafe correspondente no anexo I desta resolución e ademais presentar:

– Declaración de non percibir outras axudas para o mesmo concepto, ou de percibilas coa indicación da súa contía (anexo III).

– Declaración responsable de estar ao día nas obrigas tributarias e coa Comunidade Autónoma, non ter débedas por resolución de procedencia de reintegro e de estar ao día coa Seguridade Social (anexo III).

Para os solicitantes que opten simultaneamente tanto a unha praza concertada como á axuda do programa do Bono Concilia, a orde de valoración das opcións será en primeiro lugar a de praza concertada e de non obter praza nesta modalidade pasaría a ser valorado para o Bono Concilia.

Artigo 9. Lugar e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes de renovación de praza e de novo ingreso deberán presentarse en soporte papel na propia escola infantil, ou por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

No suposto de renovación de praza nun centro distinto daquel que estea matriculada a/o nena/o, a solicitude presentarase nesta escola, indicando o centro para o cal solicita a renovación de praza.

O formulario normalizado está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, na páxina web do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar http:/www.igualdadebenestar.org, así como nas escolas infantís 0-3.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo para a presentación das solicitudes de novo ingreso será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil entenderase prorrogado ao seguinte día hábil e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo entenderase que o prazo expira o último do mes.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

Artigo 10. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das administracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

2. Xunto coas solicitudes deberanse presentar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación, ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

Artigo 11. Tramitación dos expedientes

As direccións que xestionen este procedemento comprobarán que as solicitudes reúnen os requisitos recollidos nesta resolución. De non ser así, requirirase a persoa interesada para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se non o fixer así, de acordo co artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, se terá por desistido da súa petición, logo da resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 42 da mesma lei.

A dirección do centro e a persoa titular da Xerencia Adxunta de Escolas Infantís do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar poderán reclamar en calquera momento todos aqueles datos e a súa debida acreditación documental que coiden precisos para a máis eficaz realización da súa función.

Artigo 12. Avaliación das solicitudes

1. A selección das solicitudes efectuarase en función da puntuación acadada segundo o baremo establecido no anexo V. No caso de obter igual puntuación, terán preferencia, en primeiro lugar, as solicitudes coa renda per cápita máis baixa e despois as de xornada completa con servizo de comedor, sobre as solicitudes de media xornada.

2. Aplicaráselles a todas as solicitudes recibidas un procedemento de valoración. Con tal fin constituirase o consello escolar de cada centro, conforme o previsto no artigo 7.c) do Regulamento de réxime interior das escolas infantís de Galicia xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

A relación provisional de persoas admitidas e a lista de espera coas puntuacións obtidas farase pública o 3 de maio e poderase consultar nas páxinas https:/benestar.xunta.es e http:/www.igualdadebenestar.org e nos respectivos centros.

Artigo 13. Reclamacións

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo dos dez días naturais posteriores á data da exposición pública da relación provisional.

Estas reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Artigo 14. Relación definitiva de adxudicatarias/os de praza

1. Unha vez comprobadas as reclamacións presentadas contra a relación provisional, a Xerencia do Consorcio, aprobará a relación definitiva de persoas admitidas e a lista de espera coa puntuación obtida. Cada alumna/o só poderá ser adxudicataria/o dunha praza pública de escola infantil da Xunta de Galicia.

A relación definitiva coa puntuación poderase consultar desde o día 30 de maio nas páxinas web https://benestar.xunta.es e http:/www.igualdadebenestar.org, así como nos respectivos centros.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada perante a Presidencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación da resolución da Xerencia do Consorcio pola que se fan públicas as listas definitivas de persoas admitidas e de espera.

2. As persoas que obteñan praza disporán desde o día 1 ata o día 10 de xuño, ambos os dous incluídos, para matricularse, para o cal presentarán no centro onde obtivesen praza o impreso de matrícula debidamente cuberto xunto coa documentación prevista no artigo 19 do RRI.

O impreso de matrícula facilitarase nos propios centros, así como nas páxinas web https:/benestar.xunta.es e http://www.igualdadebenestar.org.

Para os ingresos fóra de prazo disporase de dez días naturais contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución da concesión de praza.

3. A formalización da matrícula no prazo sinalado é imprescindible para confirmar a praza. Se non se realiza a persoa interesada decaerá da súa solicitude.

4. A renuncia a unha praza concedida implica a imposibilidade de obter calquera outra praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

5. Con carácter xeral, o prazo máximo para resolver o procedemento previsto nesta convocatoria será de cinco meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen recaer resolución expresa, as solicitudes teranse por desestimadas.

6. Na relación definitiva de admitidas/os e na listaxe de espera estarán incluídas as solicitudes presentadas fóra de prazo con xustificación que teñan entrada con anterioridade á data de publicación da relación provisional de admitidas/os.

Artigo 15. Lista de espera

1. A lista de espera estará constituída polas persoas solicitantes que non obteñan praza nas escolas seleccionadas, ordenadas segundo a puntuación acadada no baremo de admisión.

2. Para a xestión da lista de espera e cobertura das prazas vacantes observarase o previsto no artigo 21 do RRI.

3. O alumnado integrante da listaxe de espera, que opte ao programa Bono Concilia, será excluído desta ao concedérselle esta axuda, aínda no caso de que renuncie á dita axuda, agás no suposto de que no momento da tramitación da concesión do Bono Concilia se producisen vacantes nalgún dos centros solicitados e non exista lista de espera neles.

Así mesmo, darase de baixa na lista de espera ao que opte a unha praza concertada nas escolas infantís privadas que participan neste programa e se lle conceda, aínda no caso de que renuncie a ela.

Artigo 16. Revisión do prezo

Ao longo do curso poderase proceder á revisión do prezo fixado inicialmente, nos seguintes casos:

a) Modificación das circunstancias que determinan os descontos recollidos na normativa vixente en materia de prezos públicos.

Diminución ou incremento dos ingresos en máis do 30 % en cómputo anual respecto aos declarados na solicitude de praza ou, de ser o caso, nunha variación posterior. Estas variacións deberán ter unha duración dun mínimo de seis meses para ser tomadas en consideración e xustificaranse por medio da declaración do IRPF, dun certificado emitido pola AEAT ou por calquera outra documentación que, a xuízo da Xerencia Adxunta de Escolas Infantís do Consorcio, xustifique e permita un novo cálculo da renda per cápita da unidade familiar.

b) A variación no número de membros da unidade familiar.

Neste sentido, a persoa beneficiaria queda obrigada a comunicar calquera variación que se produza ao respecto.

A modificación do prezo, de ser o caso, será resolta pola Xerencia Adxunta de Escolas Infantís e aplicarase a partir do primeiro día do mes natural seguinte ao da data da correspondente resolución.

Artigo 17. Baixas

Será causa de baixa nas escolas infantís:

a) Incumprimento da idade máxima regulamentaria de permanencia no centro.

b) A solicitude das nais, dos pais ou das/dos representantes legais.

c) A falta de pagamento do prezo establecido durante dous meses consecutivos ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar a que se refire a débeda.

d) A comprobación de falsidade nos documentos ou nos datos achegados.

e) A incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer na escola.

f) A falta de asistencia continuada durante quince días sen causa xustificada.

g) Por incumprimento reiterado das normas da escola.

Naqueles casos en que a falta de asistencia sexa xustificada e se prolongue máis dun mes, haberá que presentar xustificación con carácter mensual. O incumprimento desta obriga será causa de baixa.

Artigo 18. Protección de datos

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta orde, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades». O órgano responsable deste ficheiro é o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Xerencia do Consorcio, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, rúa Amor Ruibal, nº 30-32, baixo, 15702 Santiago de Compostela; ou a través dun correo electrónico a: consorcio@igualdadebenestar.org.

Disposición adicional primeira. Solicitudes de escolarización e/ou flexibilización de nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo

As familias dos/das nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo escolarizados/as durante o curso 2015/16, e aquelas outras con nenas/os con necesidades que non estivesen escolarizadas nese mesmo curso, e que tivesen cumpridos os tres anos en 31 de decembro de 2016, poderán solicitar permanencia na escola ou o seu ingreso nela durante un curso máis para o que deberán presentar as solicitudes de renovación ou novo ingreso, e cubrir a parte correspondente á flexibilización.

Xunto coa solicitude deberán presentar os informes dos/das profesionais que levan o seguimento do neno ou da nena (unidade de atención temperá, unidade de rehabilitación, pediatra).

Para o suposto de nenos/as de NEAE xa escolarizados a dirección da escola elaborará un informe de observación e seguimento do neno ou da nena e realizará unha valoración sobre a pertinencia da permanencia deste/a na escola infantil, tendo en conta a evolución do alumno ou alumna, as consideracións da familia e os informes doutros/as profesionais. En ambos os dous casos, a escola remitirá a solicitude xunto co resto da documentación á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o seu traslado ao equipo de orientación específico, que emitirá o correspondente ditame de escolarización.

No caso de que o ditame de escolarización sexa favorable, a Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica emitirá a resolución de permanencia do/da alumno/a na escola infantil 0-3 para o curso escolar solicitado.

Paralelamente, a familia deberá solicitar praza para o segundo ciclo de educación infantil nun centro que imparta este nivel educativo dentro dos prazos anuais establecidos para o efecto pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para asegurar a súa escolarización nun centro da súa elección no caso de que o ditame de escolarización sexa desfavorable á flexibilización do período de escolarización.

Con carácter xeral todos/as os/as nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo incorporaranse no grupo que lle corresponde atendendo á súa idade cronolóxica. Excepcionalmente poderán ser acomodados noutro grupo considerando a súa idade madurativa segundo as recomendacións explicitadas nos informes das e dos profesionais que fan o seguimento e valoración do neno ou da nena.

Disposición adicional segunda. Ratios nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo

No caso de integrarse nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo, en ningún caso poderá haber máis dun alumno ou alumna con estas necesidades por aula. Para os efectos de ratio, estas prazas contabilízanse como dúas.

Disposición adicional terceira. Escolas de nova apertura

Para as escolas de nova apertura da Coruña-A Sardiñeira, Ames-Bertamiráns, Fene-Barallobre, Marín-Seixo, Oza-Cesuras e Tomiño-Goián, o curso dará comezo na data que se comunique con posterioridade ao momento da matrícula dos/das nenos/as, en función da concesión das preceptivas autorizacións administrativas para o seu funcionamento e das obras e prazos que deberán terse en conta para a debida posta en marcha dun centro de nova apertura. A matrícula destes centros formalizarase nos lugares e no horario exposto na relación que se publica xunto con esta resolución nas páxinas web https://benestar.xunta.es e do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar http://www.igualdadebenestar.org.

Disposición derradeira

A presente resolución entrará en vigor el día seguinte al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2016

Perfecto Rodríguez Muíños
Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO V
Baremo

1º. Situación sociofamiliar.

1.1. Por cada membro da unidade familiar: 2 puntos.

1.2. Por cada persoa que non formando parte da unidade familiar estea ao seu cargo: 1 punto.

1.3. No caso de que o/a neno/a para o cal se solicita a praza nacese nun parto múltiple: 1 punto.

1.4. Por cada membro da unidade familiar afectado por discapacidade, enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo ou drogodependencia: 2 puntos.

1.5. Pola condición de familia monoparental: 3 puntos.

1.6. Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais: 6 puntos.

1.7. Pola condición de familia numerosa: 3 puntos.

1.8. Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas: ata 3 puntos.

2º. Situación laboral familiar.

2.1. Situación laboral de ocupación:

– Nai: 7 puntos.

– Pai: 7 puntos.

2.2. Situación laboral de desemprego (1):

– Nai: 2 puntos.

– Pai 2 puntos.

2.3. Persoas que desenvolvan e perciban o tramo de inserción (Risga):

– Nai: 3 puntos.

– Pai: 3 puntos.

– (1) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior ao da publicación desta resolución.

– No caso de familias monoparentais ou aquelas en que o neno ou a nena conviva cun só proxenitor adxudicaráselles a puntuación da epígrafe correspondente computando por dous.

– Só se poderá obter puntuación por unha das epígrafes anteriores.

3º. Situación económica.

R.P.C. mensual da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente (calculada de acordo co establecido no artigo 7 desta resolución):

– Inferior ao 30 % do IPREM: +4 puntos.

– Entre o 30 % e inferior ao 50 % do IPREM: +3 puntos.

– Entre o 50 % e inferior ao 75 % do IPREM: +2 puntos.

– Entre o 75 % e inferior ao 100 % do IPREM: +1 punto.

– Entre o 100 % e inferior ao 125 % do IPREM: -1 punto.

– Entre o 125 % e inferior ao 150 % do IPREM: -2 puntos.

– Entre o 150 % e o 200 % do IPREM: -3 puntos.

– Superior ao 200 % do IPREM: -4 puntos.

– En caso de obter igual puntuación, terán preferencia en primeiro lugar as solicitudes coa renda per cápita máis baixa e despois as de xornada completa con servizo de comedor sobre as solicitudes de media xornada.

– Para os efectos desta resolución están a cargo da unidade familiar as persoas que convivindo no mesmo domicilio, teñen ingresos inferiores ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente.

– No caso de ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais adxudicarase a puntuación máxima nas epígrafes 2ª e 3ª do baremo.

– No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar.

missing image file
missing image file

ANEXO VII
Relación de escolas infantís xestionadas polo Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar -enderezos para a tramitación
do procedemento e horario ofertado para o curso escolar 2016/17

Escola

Enderezo

Teléfono

Horario curso 2016/17

A Bola

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil da Merca, lg. da Manchica, s/n, 32830

988 26 09 30 (para información)

8.30-15.30

A Coruña-A Sardiñeira

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil da Coruña-Monte Alto, rolda de Monte Alto, polígono G2.01, 15002 A Coruña

981 10 81 84

8.00-18.00

A Coruña-Monte Alto

Rolda de Monte Alto, polígono G2.01, 15002 A Coruña

981 10 81 84

7.30-18.00

A Coruña-Parque Eirís

Rúa, nº 12, Parque Eirís, 15009, A Coruña

981 10 05 76

7.30-18.00

A Fonsagrada

Rúa Enrique Saavedra, s/n, 27100 A Fonsagrada (Lugo)

982 34 03 15

9.00-19.00

A Illa de Arousa

Travesía do Pombal, nº 8, 36626 A Illa de Arousa (Pontevedra)

986 55 15 45

7.30-17.00

A Laracha

Rúa río Anllóns, nº 11, 15145 A Laracha (A Coruña)

881 92 68 96

7.30-17.00

A Merca

Lg. da Manchica, s/n, 32830 A Merca (Ourense)

988 26 09 30

8.00-16.00

A Pobra de Trives

Rúa dos Trinta, n. 4, 32780 A Pobra de Trives (Ourense)

988 33 10 18

8.30-19.00

A Rúa

Avda. de Vilela, s/n, 32350 A Rúa (Ourense)

988 31 08 40

7.45-19.00

Alfoz

Lg. da Veiga-Carballido, 27776 Alfoz (Lugo)

982 57 12 21

8.00-15.00

Allariz

Rúa Hospital, nº 27, 32660 Allariz (Ourense)

988 44 02 19

7.30-18.00

Ames-Bertamiráns

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil de Ames-Figueiras, rúa de Figueiras, s/n, 15895 O Milladoiro, Ames (A Coruña)

981 53 39 30

7.30-19.30

Ames-Figueiras

Rúa de Figueiras, s/n, 15895 O Milladoiro, Ames (A Coruña)

981 53 39 30

7.30-19.30

Antas de Ulla

Rúa Miguel Anxo Blanco, s/n, 27570 Antas de Ulla (Lugo)

982 37 95 96

8.00-16.30

Ares

Urbanización A Granxa, s/n, 15624 Ares (A Coruña)

981 44 86 79

7.30-17.00

Arteixo

Rúa Lagartos, s/n, Pastoriza, 15140 Arteixo (A Coruña)

981 11 01 10

7.30-19.00

Arzúa

Rúa Consuelo Agra, s/n,15189 Arzúa (A Coruña)

981 50 04 14

8.00-19.30

As Neves

Rúa Laredo, baixo, 36440 As Neves (Pontevedra)

986 64 84 27

8.30-19.30

Baiona

Rúa Arquitecto Palacios, nº 4, 36300 Baiona (Pontevedra)

986 35 84 78

7.30-18.00

Bande

Rúa Xaquín Lorenzo, s/n, 32840 Bande (Ourense)

988 44 36 51

9.00-16.00

Barro

Lugar de Outeiro, nº 5, B, Perdecanai, 36194 Barro (Pontevedra)

986 71 17 52

7.30-17.00

Betanzos

Avda. Fraga Iribarne, esq. Instituto Francisco Aguiar, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña)

645 25 86 28

7.30-18.00

Boiro

Praia Xardín, s/n, 15930 Boiro (A Coruña)

981 84 98 17

7.30-20.00

Boiro-O Saltiño

Estrada de Triñáns, lg. do Saltiño, s/n-Abanqueiro, 15930 Boiro (A Coruña)

981 84 29 47

7.30-20.00

Bueu

Lugar de Balada, s/n, 36930 Bueu (Pontevedra)

986 19 21 81

7.30-16.00

Burela

Rúa dos Torques, s/n, 27880 Burela (Lugo)

982 58 12 28

7.30-18.00

Camariñas

Avda. Eugenio López, s/n, 15123 Camariñas (A Coruña)

981 73 61 04

7.30-17.00

Cambre-A Barcala

Rúa río Sil, Urb. A Barcala, s/n, 15660 Cambre (A Coruña)

981 65 03 98

7.30-19.00

Cambre-O Temple

Rúa de Francisco Añón, O Temple, 15679 Cambre (A Coruña)

981 65 04 45

7.30-19.00

Campo Lameiro

Rúa Chanciña, s/n, 36110 Campo Lameiro (Pontevedra)

986 75 23 05

8.00-18.30

Cangas-A Choupana

Rúa Choupana, nº 11, 36940 Cangas (Pontevedra)

986 30 46 25

7.30-17.00

Cangas-O Hío

Lugar de Cruz de Castro, s/n, O Hío 36945, Cangas (Pontevedra)

986 32 82 85

7.30-16.30

Carballo-A Braña

Rúa Juana de Vega, s/n, 15100 Carballo (A Coruña)

981 75 51 88

7.30-20.00

Carballo-As Landras

Estrada de Razo, s/n, 15100 Carballo (A Coruña)

981 75 59 12

7.30-18.30

Carnota

Lg. de Pedrafigueira, Lamas de Castelo, 15293 Carnota

981 86 75 02

8.30-16.30

Carral

Rúa Alcalde Juan Seijas, s/n, 15175 Carral (A Coruña)

981 67 15 74

8.00-17.30

Cartelle

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil da Merca, lugar da Manchica, s/n, 32830

988 26 09 30 (para información)

8.00-15.00

Castro Caldelas

Lugar do Toural, s/n, 32769 Castro Caldelas (Ourense)

988 20 36 44

8.30-15.30

Cedeira

Rúa da Ortigueira, nº 3, 15350 Cedeira (A Coruña)

981 48 06 66

8.00-19.30

Cerdedo

Rúa das Longas, s/n, 36130 Cerdedo (Pontevedra)

986 75 34 76

7.30-19.00

Chantada

Parque Antigo Campo da Feira, s/n, 27500 Chantada (Lugo)

982 44 05 44

8.00-19.00

Coirós

Rúa de Figueiras, s/n, Lesa, 15316 Coirós (A Coruña)

981 79 66 53

8.30-15.30

Coles

Lugar de Gustei, s/n 32950 Coles (Ourense)

988 20 44 66

8.30-16.30

Coristanco

Rúa Esfarrapa, s/n, 15147 Coristanco (A Coruña)

981 73 40 26

7.30-18.30

Cotobade

Lugar de Lérez, s/n, Tenorio, 36120 Cotobade (Pontevedra)

986 76 43 39

7.30-16.30

Covelo

Travesía de Vigo, nº 7, 36872 Covelo (Pontevedra)

986 65 01 20

7.30-16.00

Crecente

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil de Salvaterra de Miño, rúa Lagoa, s/n, 36450 Salvaterra do Miño (Pontevedra)

986 66 41 12 (para información)

8.30-15.30

Culleredo-A Tartaruga

Rúa As Brañas, bloque 4, baixo, 15189 Culleredo (A Coruña)

981 66 66 66

7.30-18.00

Culleredo-Fonte da Balsa

Rúa dos Dereitos Humanos, s/n, Vilaboa, 15189 Culleredo (A Coruña)

981 61 21 13

7.30-17.00

Culleredo-O Burgo

Rúa Pintor Julio Fernández Argüelles, nº 2, O Burgo, 15670 Culleredo (A Coruña)

981 66 12 83

7.30-18.00

Curtis

Rúa de Avelar, Teixeiro, 15310 Curtis (A Coruña)

981 78 51 33

7.30-18.00

Dodro

Lugar de Vigo , nº 138, 15981 Dodro (A Coruña)

981 80 25 39

8.30-16.30

Fene

Lugar da Torre, s/n, Perlío, 15550 Fene (A Coruña)

981 34 45 73

7.30-16.30

Fene-Barallobre

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil de Fene, lugar da Torre, s/n, Perlío, 15550 Fene (A Coruña)

981 34 45 73 (para información)

7.30-18.00

Ferrol-Caranza

Rúa da Masaya, s/n, 15406 Ferrol (A Coruña)

981 94 42 81

7.30-16.30

Ferrol-Esteiro

Rúa Ramón y Cajal, s/n, esq. Manuel Murguía-Esteiro, 15406 Ferrol (A Coruña)

881 95 22 82

7.30-18.00

Fisterra

Rúa Alcalde Fernández, s/n, 15155 Fisterra (A Coruña)

981 11 80 10

8.30-18.00

Forcarei

Rúa Regueira, nº 21, 36550 Forcarei (Pontevedra)

986 75 46 15

8.00-19.30

Foz

Avda. de Cervantes, nº 38, 27780 Foz (Lugo)

982 13 31 58

7.30-17.00

Gondomar

Rúa Ameixeira, polígono 18, O Picoto, 36380 Gondomar (Pontevedra)

986 38 95 35

7.30-18.00

Lalín-As Pontiñas

Rúa do Parque, nº 12, 36500 Lalín (Pontevedra)

986 78 18 53

8.00-20.00

Lalín-Polígono 2000

Políg. empresarial Lalín 2000, parcela E, rúa E, 36500 Lalín (Pontevedra)

986 79 42 27

7.45-17.00

Malpica-Aldeola

Lugar de Cortes, s/n, 15113 Malpica de Bergantiños

981 72 12 69

673 12 09 75

1034

8.00-16.00

Marín

Barriada de San Pedro, s/n, 36900 Marín (Pontevedra)

886 095 768

7.30-17.00

Marín-Seixo

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil de Marín, Barriada de San Pedro, s/n, 36900 Marín (Pontevedra)

886 095 768

7.30-17.00

Mazaricos

Lugar da Picota, s/n, 15256 Mazaricos (A Coruña)

981 85 20 33

9.00-17.00

Meira

Francisco González, s/n, 27240 Meira (Lugo)

982 33 06 08

8.00-18.00

Melide-As Granxas

Rúa María Barbeito, lg. de Real, s/n, 15800 Melide (A Coruña)

981 50 79 19

8.00-18.00

Moaña

Camiño da Area, nº 2, Quintela 36959 Moaña (Pontevedra)

986 31 51 55

8.00-17.00

Mondoñedo

Rúa de Vilalba, s/n, 27740 Mondoñedo (Lugo)

982 52 14 50

8.30-16.30

Moraña

Rúa 17, nº 2, Santa Lucía, 36660 Moraña (Pontevedra)

986 55 34 13

8.00-18.00

Mos-Coto Torrón

Lugar de Coto Torrón, s/n, Tameiga, 36415 Mos (Pontevedra)

986 33 71 84

7.30-17.00

Mos-Porteliña

Lugar da Porteliña, s/n, Petelos, 36416 Mos (Pontevedra)

986 19 09 98

7.30-20.00

Muíños

Rúa Laxal, s/n, Mugueimes, 32880 Muíños (Ourense)

988 45 64 02

8.00-15.30

Muxía

Edifi. Servizos Múltiples. Praza da Camposa, s/n, 15124 Muxía (A Coruña)

981 76 37 89

8.30-15.30

Muros-Freixeiros

Rúa Freixeiros, nº 13, Esteiro, 15240 Muros (A Coruña)

981 74 23 13

8.00-18.00

Narón-Xuvia

Santa Rita-Xuvia, 15570 Narón (A Coruña)

981 38 00 90

7.30-16.30

Nigrán

Rúa do Panasco, s/n, 36350 Nigrán (Pontevedra)

986 38 04 24

8.00-18.00

Nogueira de Ramuín

Estrada Santiago, nº 16, Luíntra, 32160 Nogueira de Ramuín (Ourense)

988 20 16 18

8.30-17.30

O Carballiño

Rúa Calvo Sotelo, nº 27, 32500 O Carballiño (Ourense)

988 27 42 08

7.30-20.00

O Grove

Rúa Rons, s/n, 36980 O Grove (Pontevedra)

986 73 22 70

8.00-18.00

O Pereiro de Aguiar

Urb. Veiga de Abaixo, nº 66, Sta. Marta de Moreiras, 32792 O Pereiro de Aguiar (Ourense)

988 38 02 58

7.30-17.30

O Pino

Rúa Forcarei, s/n, Pedrouzo, Arca, 15821 O Pino (A Coruña)

981 51 10 12

8.00-20.00

O Porriño-Doantes de Sangue

Rúa Doantes de Sangue, s/n, 36400 O Porriño (Ourense)

986 33 41 01

7.30-18.00

O Porriño-Torneiros

Polígono de Torneiros-fase 3, Ribeira, 36410 O Porriño (Pontevedra)

986 34 41 60

7.30-17.30

O Rosal

Rúa Pías, s/n, 36770 O Rosal (Pontevedra)

986 62 51 21

8.00-16.30

O Valadouro

Rúa Deputación, nº 7, 27770 Ferreira do Valadouro (Lugo)

982 57 43 90

8.30-18.00

Oia

Lugar da Riña, s/n, 36794 Oia (Pontevedra)

986 36 23 26

8.00-16.30

Oímbra

Rúa Grupo Escolar, nº 16, 32613 Oímbra, Ourense

988 42 27 49

8.30-18.00

Oleiros-A Canteira

Rúa Cubelos, nº 24, Perillo, 15172 Oleiros (A Coruña)

981 97 79 21

7.30-18.00

Oleiros-A Pardela

Urb. Os Regos, Liáns, 15173 Oleiros (A Coruña)

981 63 17 88

7.30-18.30

Oleiros-As Galeras

Rúa J. Antonio de Sucre, nº 24, Liáns, 15173 Oleiros (A Coruña)

981 64 84 46

7.30-18.00

Oleiros-Mera

Paseo da Lagoa, Mera, 15178, Oleiros, A Coruña

981 61 75 05

7.30-17.00

Oroso

Avda. da Garabanxa, s/n, Sigüiero, 15888 Oroso (A Coruña)

981 68 89 09

8.00-18.00

Ortigueira

Rúa Márquez Cortiñas, nº 21, 15330 Ortigueira (A Coruña)

981 42 25 17

8.00-16.00

Ourense-Barrocás

Rúa Barrocás, n.º 22, 32005 Ourense

988 24 18 29

7.30-20.00

Ourense-Rúa Colón

Rúa Colón, nº 18-20, 32005 Ourense

988 23 64 26

7.30-18.00

Oza-Cesuras

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil de Coirós, rúa de Figueiras, s/n, Lesa, 15316 Coirós

981 79 66 53 (para información)

8.00-18.00

Pantón

Lugar do Monte Valiña, 27430 Pantón (Lugo)

982 45 65 11

8.00-15.00

Poio

Rúa Oliveira, nº 16, 36995 Poio (Pontevedra)

986 87 27 33

7.30-20.00

Ponte Caldelas

Rúa Frei Antonio Orge, s/n, 36820 Ponte Caldelas (Pontevedra)

986 75 08 06

8.00-16.00

Ponteceso

Avda. de Bergantiños, s/n, 15110 Ponteceso (A Coruña)

981 71 41 40

8.00-18.00

Pontevedra-A Parda

Rúa Domingo Sarmiento de Acuña, nº 4, 36004 Pontevedra

986 09 01 03

7.30-20.00

Pontevedra-Campus

Campus Universitario da Xunqueira, 36004 Pontevedra

986 80 20 70

7.30-20.00

Pontevedra-Monteporreiro

Rúa Luxemburgo, s/n, Monteporreiro, 36005 Pontevedra

986 09 08 01

7.30-20.30

Portas

Lugar da Estación, nº 34, 36658 Portas (Pontevedra)

986 68 64 16

8.00-17.30

Porto do Son

Rúa Campo da Atalaia, nº 7, 15970, Porto do Son (A Coruña)

664 03 71 54

8.00-17.00

Quiroga

Praza de España, s/n, 27320, Quiroga (Lugo)

982 43 89 24

9.00-17.00

Rianxo

Rúa Xosé Mª Brea Segade, nº 7, Urb. Martela, 15920 Rianxo (A Coruña)

981 86 06 95

7.30-20.00

Ribadavia

Rúa Carlos Casares, nº 5, 32400 Ribadavia (Ourense)

988 47 24 02

8.00-18.30

Rois

Lugar de Dices, s/n, 15911 Rois (A Coruña)

981 80 44 88

8.00-18.00

Sada

Lugar de Quintán-Mondego, 15160 Sada (A Coruña)

981 62 40 01

7.30-17.00

Salceda de Caselas

Rúa Ador, nº 6, 36407 Salceda de Caselas (Pontevedra)

986 34 08 33

7.30-17.00

Salvaterra de Miño

Rúa Lagoa, s/n, 36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)

986 66 41 12

8.00-18.00

Santiago de Compostela-San Roque

Rúa das Rodas, s/n, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 52 87 04

8.00-19.00

Santiago de Compostela-Polígono do Tambre

Rúa das Mulas, s/n, Polígono do Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 52 87 05

8.00-19.00

Santiago de Compostela-Tras Parlamento

Praza da Constitución, s/n, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 52 87 06

8.00-19.00

Silleda

Rúa Estación, s/n, 36540 Silleda (Pontevedra)

986 58 17 01

7.45-20.00

Sobrado

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil de Curtis, rúa de Avelar, Teixeiro, 15310 Curtis (A Coruña)

981 78 51 33 (para información)

8.00-15.00

Soutomaior

Rúa Forneira, 34, Arcade, 36691 Soutomaior (Pontevedra)

986 70 11 08

7.30-17.00

Taboada

Rúa do Conde, s/n, 27550 Taboada (Lugo)

982 46 58 01

9.00-19.00

Toén

Rúa Ribadela, s/n, 32930 Toén (Ourense)

988 26 12 54

7.30-16.00

Tomiño

Rúa Gondomar, nº 48, 36740 Tomiño (Pontevedra)

986 62 28 87

7.30-19.00

Tomiño-Goián

O procedemento tramitarase na Esc. Infantil de Tomiño, rúa Gondomar, nº 48, 36740 Tomiño (Pontevedra)

986 62 28 87

7.30-18.00

Tui

Rúa Colón, s/n, 36700 Tui (Pontevedra)

986 60 71 49

7.30-19.30

Viana do Bolo

Rúa Nicolás Tenorio, nº 5, 32550 Viana do Bolo (Ourense)

988 32 94 02

8.30-16.00

Vigo-Rúa Palencia

Rúa Palencia, nº 32, 36202 Vigo (Pontevedra)

986 26 77 94

8.30-18.00

Vigo-Valadares

Parque Tecnolóxico de Valadares, parcela 16 A, 36158 Vigo (Pontevedra)

886 09 23 07

7.30-18.00

Vila de Cruces

Avda. da Residencia, s/n, 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)

986 58 23 27

8.30-17.00

Vilaboa

Lugar do Toural, s/n, 36141 Vilaboa (Pontevedra)

986 09 01 49

7.30-16.30

Vilagarcía de Arousa

Rúa dos Anxos, s/n, Carril, 36619 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

986 50 31 22

7.30-16.30

Vilalba

Rúa de Abadín, s/n, 27800 Vilalba, Lugo

982 51 28 64

8.00-20.00

Vilamarín

Avda. de Santiago Apóstol, nº 7, 32101 Vilamarín (Ourense)

988 28 62 14

8.00-16.00

Vilamartín de Valdeorras

Estrada Novo Acceso a Valdegodos, s/n, 32340 Vilamartín de Valdeorras (Ourense)

988 30 03 24

9.00-17.30

Xinzo de Limia

Camiño Rosalía de Castro, s/n, 32630 Xinzo de Limia (Ourense)

988 46 10 49

8.00-20.00

Xunqueira de Ambía

Rúa Duque de Ahumada, nº 11, 32670 Xunqueira de Ambía (Ourense)

988 43 63 74

9.00-16.00

Zas

Travesía de Santiago, nº 38, 15850 Zas (A Coruña)

981 75 14 51

8.30-17.00

ANEXO VIII
Relación de escolas infantís que ofertan prazas a través do sistema
de concerto curso 2016/17

Entidade

Centro

Enderezo

Concello

Provincia

Grupo idade

Nº prazas

A Coruña

Fundación Hogar Santa Margarita

EI Fogar Santa Margarida

Valle Inclán, 1-3

15011

A Coruña

A Coruña

0-1

-

1-2

6

2-3

9

G Matogrande, S.L.

EI Pequerrechos Cambre

Constitución 11-13 P Marítimo O Graxal

15670

Cambre

A Coruña

0-1

5

1-2

13

2-3

13

A Fraga Encantada, S.C.

EI A Fraga Encantada

Pintor Lucio Muñoz, 3-b

15660 Cambre

A Coruña

0-1

2

1-2

6

2-3

8

Amelia Barallobre Carreira

Xardín de Infancia Chiquitín

Celso Emilio Ferreiro, 29-b O Temple

15679 Cambre

A Coruña

0-1

2

1-2

6

2-3

2

EI Trasnos, S.L.

EI Trasnos

Castellana, 87

15660 Cambre

A Coruña

0-1

2

1-2

13

2-3

15

Santiago de Compostela

Soluciones Educativas Galicia, S.A.

EI Kid’s Garden de Santiago

As Burgas, 6

15705 Santiago de Compostela

A Coruña

0-1

2

1-2

6

2-3

6

EI Os Pequerrechos, S.L.

EI Os Pequerrechos de Santiago

Área Central, L33 1ª Fontiñas

15703 Santiago de Compostela

A Coruña

0-1

5

1-2

13

2-3

13

Ferrol

Lendo e Crecendo, S.L.

EI Os Pequerrechos de Ferrol

Praza de España, 7-B-baixo

15403

Ferrol

A Coruña

0-1

2

1-2

4

2-3

4

Ourense

Colegio Infantil Los Tilos, S.L.

EI Los Tilos

Alfredo Brañas, 62-A

32001 Ourense

Ourense

0-1

6

1-2

11

2-3

11

G Infantil Os Cativos, S.C.

EI Pequechiños

Nosa Sª da Saínza, 32

32005 Ourense

Ourense

0-1

4

1-2

5

2-3

5

Lazos Colexio Infantil, S.L.

EI Lazos

Irmáns da Xesta, 2-b

32002 Ourense

Ourense

0-1

2

1-2

4

2-3

4

E Infantil Lecer, S.L.L.

EI Lecer

Travesía de Portocarreiro 10-12

32003 Ourense

Ourense

0-1

1

1-2

2

2-3

3

Pontevedra

Asociación Educativa Dalila

EI Integral Dalila Ponteporto II

Ourense, 50 Edificio Ponteporto

36900

Marín

Pontevedra

0-1

3

1-2

8

2-3

8

Parrulos, S.L.

EI Parrulos de Pontevedra

Pr. Fermín Bouza Brey, 1-b

36004 Pontevedra

Pontevedra

0-1

1

1-2

1

2-3

1

Asociación G Laboral Pipo

EI Pipo de Lérez

Pasarón, 3

36005 Pontevedra

Pontevedra

0-1

3

1-2

5

2-3

5

Rosalía Rodríguez Montes

EI Bamby

San Roque de Abaixo, 1

36001 Pontevedra

Pontevedra

0-1

2

1-2

6

2-3

10

Vigo

Asociación Educativa Dalila

EI Integral Dalila Cangas

Lisboa, 1-b

36940 Cangas

Pontevedra

0-1

5

1-2

13

2-3

13

Los Pequerrechos Nigrán, S.L.

EI Pequerrechos

Vilariño, s/n

A Ramallosa

36379 Nigrán

Pontevedra

0-1

1

1-2

1

2-3

1

Urxo Peluxe, S.L.

EI 0-3 Urxo Peluxe

Bº da Guía, s/n Atios

36400

Porriño

Pontevedra

0-1

1

1-2

5

2-3

10

CE Infantil O Xardín de Hispanidad, S.L.

C Educación Infantil O Xardín de Hispanidad

Hispanidad, 46 Romil 57A

36203

Vigo

Pontevedra

0-1

1

1-2

11

2-3

11

C Educación Infantil Esme, S.L.

C Educación Infantil

O Xardín

Ramón Couto, 27

36203

Vigo

Pontevedra

0-1

1

1-2

11

2-3

11

Colexio Marcote, S.L.

EI Aceimar

A Ponte, 80-82 Cabral

36318

Vigo

Pontevedra

0-1

6

1-2

9

2-3

15

Soluciones Educativas Galicia, S.A.

EI A Camelia de Vigo

Bravo, 36 Urb. Samil

36212

Vigo

Pontevedra

0-1

4

1-2

13

2-3

13