Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Venres, 26 de febreiro de 2016 Páx. 7317

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas.

O artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, establece que en calquera momento en que a Administración considere que unha determinada lista está saturada porque non se produzan contratacións ou nomeamentos, ou ben porque haxa un excesivo número de inscritas/os, poderá determinar o peche da incorporación de novas solicitudes ata a resolución dun novo proceso selectivo para ese grupo, categoría, corpo e escala, coa excepción das/dos interesadas/os que superasen algunha proba do último proceso selectivo ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia para a lista correspondente a esa categoría, corpo, escala ou especialidade.

Visto o número de contratacións e nomeamentos realizados no ano 2015 e o número de inscritas/os en cada lista, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Pechar a incorporación de novas solicitudes ás listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que se indican no anexo I.

Segundo. Reabrir as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que se indican no anexo II.

Terceiro. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas que están abertas e nas cales os interesados poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (anexo III).

Cuarto. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos e escalas pechadas e nas cales soamente se poderán inscribir aquelas persoas que superasen algunha proba do último proceso selectivo do corpo, escala, grupo e categoría correspondente ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia para a lista correspondente (anexo IV).

Quinto. Contra esta resolución, de conformidade co disposto nos artigos 107.1º e 114 ao 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, as/os interesadas/os poderán interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2016

José Mª Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I
Listas que se pechan

Corpos e escalas (persoal funcionario).

Grupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

2083

Escala superior de estatísticos

A1

2093-03

Escala de profesores numerarios. Especialidade en navegación marítima

A2

206N

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos

A2

2075

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as industriais

A2

2079

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as de minas

A2

2094-03

Escala de mestres de taller. Especialidade en servizos ao buque

C1

207H

Escala de axentes facultativos ambientais

C1

2081

Escala de delineantes

Grupos e categorías (persoal laboral).

Grupo

Categoría

Denominación

III

006

Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios

III

011

Encargado/a agrario/a

IV

006

Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento

IV

007

Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación

ANEXO II
Listas que se abren

Corpos e escalas (persoal funcionario).

Grupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

2068

Escala de biólogos/as

Grupos e categorías (persoal laboral).

Grupo

Categoría

Denominación

II

005

Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas

II

040

Mestre/a especialista en educación infantil

III

005

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén

III

078

Subgobernante/a

IV

001

Auxiliar gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial/a 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar

IV

009

Oficial/a 2ª agrario/a

ANEXO III
Listas abertas

Corpos e escalas (persoal funcionario).

Grupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

210A

Escala de inspección urbanística

A1

2061

Escala de arquitectos

A1

2064

Escala de enxeñeiros/as industriais

A1

2067

Escala de veterinarios/as

A1

2068

Escala de biólogos/as

A1

2086

Escala superior de finanzas

A1

2093-06

Escala de profesores numerarios. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica

A1

2093-07

Escala de profesores numerarios. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas

A1

2093-08

Escala de profesores numerarios. Especialidade en comunicacións

A1

2093-10

Escala de profesores numerarios. Especialidade en procesos sanitarios

A2

205F

Escala técnica de finanzas

A2

2077

Escala de enxeñeiros/as técnicos agrícolas

A2

2094-01

Escala de mestres de taller. Especialidade en traballos técnicos de mergullo

Grupos e categorías (persoal laboral).

Grupo

Categoría

Denominación

I

002

Titulado/a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a

II

002

ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE

II

005

Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas

II

040

Mestre/a especialista en educación infantil

III

005

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén

III

065

Oficial/a 1ª cociña, oficial/a 1ª cociñeiro/a, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª

III

069

Oficial/a servizos técnicos, oficial/a 1ª mantemento, oficial/a 1ª oficios varios, oficial/a de primeira

III

078

Subgobernante/a

IV

001

Auxiliar gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial/a 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar

IV

003

Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermaría, coidador/a xeriátrico, coidador/a

IV

005

Oficial/a 2ª cociña, cociñeiro/a oficial/a 2ª

IV

009

Oficial/a 2ª agrario/a

ANEXO IV
Listas pechadas

Corpos e escalas (persoal funcionario).

Grupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

205G

Escala de sistemas e tecnoloxía da información

A1

206K

Escala de facultativo de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos

A1

206L

Escala de facultativo de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de bibliotecas

A1

206M

Escala de facultativo de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos

A1

2060

Corpo superior de administración da Xunta de Galicia

A1

2062

Escala de enxeñeiros/as de caminos, canles e portos

A1

2063

Escala de enxeñeiros/as agrónomos

A1

2065

Escala de enxeñeiros/as de minas

A1

2066

Escala de enxeñeiros/as de montes

A1

2069

Escala de químicos/as

A1

2072

Escala de arqueólogos/as

A1

2080

Escala de enxeñeiros/as de telecomunicacións

A1

2083

Escala superior de estatísticos

A1

2093-01

Escala de profesores numerarios. Especialidade en dereito

A1

2093-02

Escala de profesores numerarios. Especialidade en procesos de cultivo acuícola

A1

2093-03

Escala de profesores numerarios. Especialidade en navegación marítima

A1

2093-04

Escala de profesores numerarios. Especialidade en pesca marítima

A1

2093-05

Escala de profesores numerarios. Especialidade en inglés marítimo

A1

2093-09

Escala de profesores numerarios. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas

A1

2093-11

Escala de profesores numerarios. Especialidade en formación e orientación laboral

A2

205H

Escala de xestión de sistemas de informática

A2

206I

Inspección turística

A2

206N

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos

A2

206P

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de bibliotecas

A2

206Q

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de museos

A2

206X

Escala técnica de inspección de consumo

A2

210B

Escala de subinspección urbanística

A2

2051

Corpo de xestión de administración da Xunta de Galicia

A2

2052

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as forestais

A2

2073

Escala de arquitectos/as técnicos/as

A2

2074

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as de obras públicas

A2

2075

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as industriais

A2

2076

Escala de topógrafos/as

A2

2079

Escala de enxeñeiros/as técnicos/as de minas

A2

2085

Escala técnica de estatística

A2

2094-02

Escala de mestres de taller. Especialidade en máquinas e producción

A2

2094-03

Escala de mestres de taller. Especialidade en servizos ao buque

A2

2097

Escala de axentes de extensión pesqueira

C1

205I

Escala técnica auxiliar de informática

C1

2053

Corpo administrativo da Xunta de Galicia

C1

207C

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia

C1

207H

Escala de axentes facultativos ambientais

C1

2081

Escala de delineantes

C2

2059

Corpo auxiliar da Xunta de Galicia

2055

Agrupación profesional

Grupos e categorías (persoal laboral).

Grupo

Categoría

Denominación

I

004

Titulado/a superior

I

006

Titulado/a superior psicólogo/a

I

011

Titulado/a superior pedagogo/a

I

014

Titulado/a superior sociólogo/a

I

018

Licenciado/a informático/a (antigo/a técnico/a de sistemas e analista titulado/a superior)

I

019

Titulado/a superior especialista. Titulado/a superior famacéutico/a

I

023

Documentalista

I

027

Coordinador/a de actividades externas

I

029

Xefe/a departamento persoal e xestión económico-administrativa do IGAEM

I

030

Relacións públicas do IGAEM

I

031

Titulado/a superior de formación ocupacional

I

032

Técnico/a superior en centros de arte

II

001

Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa da xuventude. Subdirector/a residencia xuvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Xefe/a do servizo administrativo do IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cociña de irmandade. Director/a de clínica deportiva

II

006

Educador/a, profesor/a especial

II

007

Titulado/a grao medio

II

008

Director/a de gardaría infantil

II

011

Fisioterapeuta

II

017

Asistente social

II

020

Terapeuta ocupacional

II

021

Monitor/a ocupacional

II

027

Técnico/a superior diplomado/a en informática (antigo analista de aplicacións (titulado/a medio/a) e antigo/a analista programador/a (titulado/a medio/a)

II

031

Restaurador/a

II

033

Profesor/a de danza clásica

II

037

Titulado/a medio/a formación ocupacional

II

038

Perito xudicial diplomado/a

III

002

Encargado/a administrativo/a. Xefe/a de negociado. Xefe/a administración. Xefe/a 2ª administración. Administrador/a. Secretario/a-administrador/a residencia xuvenil. Administrador/a de produción de centros. Secretario/a de dirección do IGAEM. Axudante de dirección e difusión da música. Axudante de dirección e difusión do CDG

III

003

Controlador/a pecuario/a. Axudante técnico/a pecuario/a

III

004

Gobernante/a, gobernante/a servizos domésticos, encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar

III

006

Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios

III

011

Encargado/a agrario/a

III

012

Mestre/a de taller

III

014

Xefe/a de cociña

III

017

Analista de laboratorio

III

018

Marcador/a de metais preciosos

III

023

Celador/a de estradas. Capataz de brigada

III

030

Programador/a

III

033

Encargado/a supervisor/a de telefónica

III

034

Especialista de oficios (debuxante)

III

036

Experto/a audiovisuais

III

037

Técnico/a de son

III

039

Rexedor/a de escena

III

040

Axudante/a de produción

III

045

Técnico/a de luces

III

049

Axente auxiliar inspección transportes

III

050

Técnico/a especialista xardín de infancia

III

052

Tradutor/a. Intérprete da Administración de xustiza

III

053

Técnico/a en restauración cinematográfica

III

060

Auxiliar técnico/a de obra. Auxiliar técnico/a obra TIE

III

063

Oficial/a 1ª condutor/a, condutor/a 1ª, condutores/as altos cargos, condutor/a mecánico/a

III

064

Oficial/a 1ª tractorista. Tractorista. Operador/a maquinaria pesada

III

066

Axudante taller, adxunto/a taller

III

067

Capataz de obras. Capataz cuadrilla. Xefe/a equipo. Oficial/a 1ª obra COTOP. Capataz

III

068

Oficial/a 1ª agrario, capataz agrario

III

080

Capataz de establecemento

III

088

Capataz de explotacións marisqueiras

III

090

Animador/a sociocultural

III

091

Técnico/a especialista en informática (antigo/a operador/a de ordenadores)

III

097

Auxiliar de son

III

098

Auxiliar de luces

III

101

Proxeccionista

III

102

Encadernador/a

III

103

Entrevistador/a-enquisador/a

III

104

Intérprete de linguaxe de signos

IV

002

Auxiliar mecánico/a. Oficial/a 2ª mecánico/a. Mecánico/a reparación obras

IV

004

Auxiliar fogar, coidador/a auxiliar, auxiliar coidador/a, auxiliar de internado

IV

006

Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento

IV

007

Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación

IV

011

Auxiliar de laboratorio

IV

016

Condutor/a

IV

017

Almaceneiro/a, despenseiro/a

IV

020

Conserxe (cando teñan ao seu cargo persoal subalterno ou ordenanza)

IV

021

Oficial/a 2ª carpinteiro/a. Auxiliar carpintaría

IV

022

Oficial/a 2ª en reprografía

IV

023

Mestre/a gaiteiro/a

IV

024

Xastre/a

IV

025

Cargador/a. Tremoísta

IV

028

Auxiliar produción-dirección

IV

030

Auxiliar formación ocupacional

IV

031

Legoeiro/a

IV

034

Axudante/a restauración e proxección cinematográfica

IV

035

Auxiliar de arquivos e bibliotecas

IV

036

Auxiliar de museos

IV

039

Auxiliar de autopsia

V

001

Camareiro/a-limpiador/a, axudante cociña, pasador/a de ferro-lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a

V

002

Axudante de traballos ou oficios, axudante albanel, peón/oa especializado/a, fontaneiro/a, axudante, hortelá/n, axudante traballos, encargado/a xardín

V

003

Ordenanza, celador/a, vixilante de oficinas, vixilante nocturno/a, vixilante, subalterno/a, porteiro/a, recepcionista, telefonista, sereno, garda, garda xuramentado

V

008

Peón/oa agrario/a

V

009

Celador/a de segunda. Vixilante de recursos naturais

V

10D

Socorrista

V

10E

Vixilante de arquivos, bibliotecas e museos

V

10F

Peón/oa forestal

V

011

Limpador/a, fregador/a, empregado/a comedor, empregado/a cociña-pinche, servizo doméstico. Mozo/a de limpeza, pinche de cociña, persoal de servizos xerais

V

012

Peón/oa, laborante, varredor/a, mozo/a servizos, mozo/a laboratorio, mozo/a, pastor/a, xardineiro/a, mozo/a transportes, peón/oa xardineiro/a, EFU, mozo/a mantemento, mozo/a subalterno

Grupos e categorías do persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga.

Grupo

Categoría

Denominación

I

038

Técnico superior de defensa contra incendios forestais

II

039

Técnico forestal de defensa contra incendios forestais

III

100

Xefe de cuadrilla de defensa contra incendios forestais

IV

032

Operador/a codificador/a de defensa contra incendios forestais

IV

033

Condutor/a motobomba de defensa contra incendios forestais

IV

037

Oficial/a 2ª mecánico de defensa contra incendios forestais

V

10A

Vixilante móbil de defensa contra incendios forestais

V

10B

Vixilante fixo de defensa contra incendios forestais

V

10C

Emisorista de defensa contra incendios forestais

V

014

Peón/oa de defensa contra incendios forestais

V

14A

Peón/oa condutor/a de defensa contra incendios forestais