Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 1 de marzo de 2016 Páx. 7649

I. Disposicións xerais

Consellería do Mar

ORDE do 8 de febreiro de 2016 pola que se modifica a Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos.

A Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos, modificada pola Orde do 10 de xuño de 2008 e pola Orde do 2 de febreiro de 2010, regula os documentos que van asociados a unha descarga de produtos pesqueiros en territorio da UE. Entre outros, a orde regula os documentos de rexistro, que amparan o traslado dos lotes de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos a centros de expedición ou establecementos de transformación, así como os documentos de orixe, que amparan a produción desde a zona de extracción ata a lonxa ou lugar de concentración ou clasificación. Esta orde supuxo un salto cualitativo na rastrexabilidade dos produtos da pesca e da acuicultura, facilitando aos operadores comerciais a emisión telemática dos documentos e conseguindo unha xestión máis eficiente e racional destes, así como una maior operatividade no seu seguimento e control.

Non obstante, cómpre regular os supostos de devolución de moluscos bivalvos ao viveiro ou lugar de orixe, como é o caso dos lotes recollidos previamente ao peche temporal dunha zona de produción, establecendo un procedemento áxil que permita ao produtor proceder á devolución dos ditos lotes, co menor prexuízo económico posible e mantendo a imprescindible garantía de seguridade na cadea alimentaria.

Visto o anterior, no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación da Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos

O número 7 do artigo 7 da Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos, queda redactado como segue:

«7. No caso de peche temporal dunha zona de produción e de reinstalación, as entidades encargadas de expedición do documento de rexistro deixarán de expedir documentos para esa zona.

Os moluscos bivalvos recollidos nesa zona de produción desde as 00.00 horas do día anterior ao peche temporal, poderán ser devoltos ao viveiro ou lugar de orixe cando o lote aínda non entrase no establecemento de destino ou, cando tendo entrado no establecemento de destino este confirmase a recepción a través dos medios telemáticos habilitados pola Consellería do Mar.

No caso de devolución, a entidade ou persoa que emitiu o documento debe proceder á súa anulación empregando os mesmos medios telemáticos utilizados para a súa emisión. O documento de rexistro que ampara ese lote quedará marcado como “Anulado por devolución”.

O disposto no presente punto será de aplicación tamén aos lotes amparados unicamente polos documentos de orixe regulados no artigo 6 desta orde.

Entre o momento da anulación do documento de rexistro ou de orixe e o traslado do molusco ao viveiro ou lugar de orixe deberán transcorrer como mínimo tres horas, para efectos de que por parte do persoal da Subdirección Xeral de Gardacostas se poida constatar que o traslado se efectúa de acordo coas condicións que se indiquen.

En todo caso, a devolución do molusco ao viveiro ou lugar de orixe realizarase dentro das 72 horas seguintes ao peche da zona de produción».

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2016.

Rosa Quintana Carballo
Conselleira do Mar