Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 11 de marzo de 2016 Páx. 9272

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (277/2015).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 277/2015 deste xulgado do social, seguido por instancia de María Isabel Aneiros García contra CEE Faega I, S.L., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ser ditou a seguinte resolución:

Decreto: 8/2016.

Execución de títulos xudiciais 277/2015.

Procedemento de orixe: procedemento ordinario 436/2012.

Sobre: ordinario.

Demandante: María Isabel Aneiros García.

Demandados: CEE Faega I, S.L., Fondo de Garantía Salarial.

Avogado: Fogasa.

«Decreto:

Secretaria xudicial: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2016.

Antecedentes de feito.

Primeiro. María Isabel Aneiros García presentou solicitude de execución da sentenza número 320/2015 ditada no PO 436/2012 fronte a CEE Faega I, S.L., Fondo de Garantía Salarial e, atendendo á dita solicitude, en data 24 de novembro de 2015 este órgano xudicial ditou auto en que despachaba orde xeral de execución pola cantidade de 12.281,62 euros de principal (8.444,92 de salarios + 2.915,23 euros de xuros do 29.3 + 812,33 euros de indemnización + 109,14 euros de xuros de Cc 1108) e de 1.228,16 euros, que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, se poidan devindicar durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

Segundo. Consta nas actuacións a declaración previa de insolvencia da parte aquí executada CEE Faega I, S.L., realizada por decreto de data 3 de febreiro de 2014, ditado polo Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela no procedemento ETX 184/2013.

Terceiro. Para cumprir o requisito que se contén no artigo 276.3 da LXS ditouse en data 24 de novembro de 2015 decreto en que se daba audiencia previa á parte demandante e ao Fondo de Garantía Salarial para que sinalasen, se é o caso, a existencia de novos bens co resultado que consta en autos.

Fundamentos de dereito.

Primeiro. Dispón o artigo 276.3 da LXS que, declarada xudicialmente a insolvencia dunha empresa, iso será base suficente para estimar a súa pervivencia noutras execucións, e poderá ditarse o decreto de insolvencia sen necesidade de reiterar as indagacións de bens do artigo 250 desta lei. Deberase dar audiencia previa á parte demandante e ao Fondo de Garantía Salarial para que sinalen a existencia de novos bens.

Segundo. Na presente executoria cumpríronse os requisitos e trámites de indagación de bens establecidos nos artigos 250 e 276 da LXS, que supón concluír respecto da executada a pervivencia da situación de insolvencia ao non se coñeceren novos bens daquela sobre os cales facer efectivas as actividades de execución, polo que procede, cumprindo para o efecto previsto no artigo 276.2 da LXS, declarar a insolvencia total, que deberá entenderse provisional para todos os efectos, ata que se coñezan novos bens ao executado.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral e pertinente aplicación,

Parte dispositiva.

Acordo:

a) Declarar o executado CEE Faega I, S.L. en situación de insolvencia total por importe de 12.281,62 euros de principal (8.444,92 de salarios + 2.915,23 euros de xuros do 29.3 + 812,33 euros de indemnización + 109,14 euros de xuros de Cc 1108) e de 1.228,16 euros, que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, se poidan devindicar durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reaperturar a execución se a partir deste momento se coñecen novos bens do executado.

c) Unha vez que sexa firme a presente resolución, procédase á súa inscrición no rexistro correspondente.

Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interporse ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente, artigo 188 da LXS. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na conta número 0049 3569 9200 0500 1274 no Banco Santander, S.A., e deberá indicar no campo concepto “recurso”, seguida do código “31 Social-revisión de resolucións secretario xudicial”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo coa indicación “recurso”, seguido do “31 Social-revisión de resolucións secretario xudicial”. Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, con indicación no campo de observacións da data da resolución contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

A secretaria xudicial».

E para que lle sirva de notificación en legal forma a CEE Faega, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2016

A secretaria xudicial