Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Martes, 19 de abril de 2016 Páx. 14180

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

A disposición adicional décimo segunda, punto 1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei, establecen que o sistema de ingreso na función pública docente será o de concurso-oposición convocado polas respectivas administracións educativas.

O título III do citado Real decreto 276/2007 regula o sistema de ingreso, o título IV os accesos entre os corpos de funcionarios docentes e o título V o procedemento de adquisición de novas especialidades.

Aprobada polo Decreto 21/2016, do 25 de febreiro (DOG do 7 de marzo), a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, esta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acorda anunciar as seguintes convocatorias e correspondentes bases:

– Convocatoria do procedemento selectivo para acceso ao corpo de inspectores de Educación.

– Convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario.

– Convocatoria do procedemento selectivo de ingreso aos corpos de mestres e de profesores técnicos de formación profesional.

– Convocatoria do procedemento para a adquisición de novas especialidades no corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres.

Título I
Procedementos de ingreso e acceso

Base primeira. Normas xerais

1.1. Prazas convocadas.

Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 12 prazas no corpo de inspectores de Educación, 478 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 122 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional e 500 prazas no corpo de mestres, situadas no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, coa desagregación por especialidades e quendas que a continuación se indican:

Ingreso

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade

Reserva discapacitados

Libre

Total

004

Lingua Castelá e Literatura

4

52

56

005

Xeografía e Historia

3

41

44

006

Matemáticas

4

56

60

007

Física e Química

2

30

32

008

Bioloxía e Xeoloxía

3

33

36

011

Inglés

3

33

36

017

Educación Física

1

15

16

018

Orientación Educativa

1

19

20

105

Formación e Orientación Laboral

3

37

40

106

Hostalaría e Turismo

1

9

10

107

Informática

1

15

16

108

Intervención Sociocomunitaria

1

15

16

Total

27

355

382

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Código/especialidade

Reserva discapacitados

Libre

Total

201

Cociña e Pastelería

1

11

12

206

Instalacións Electrotécnicas

2

22

24

209

Mantemento de Vehículos

2

22

24

211

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

1

16

17

225

Servizos á Comunidade

1

19

20

227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

2

23

25

Total

9

113

122

Corpo de mestres

Código/especialidade

Reserva discapacitados

Libre

Total

031

Educación Infantil

12

174

186

032

Lingua Estranxeira: Inglés

4

52

56

033

Lingua Estranxeira: Francés

2

28

30

034

Educación Física

3

37

40

035

Música

3

33

36

036

Pedagoxía Terapéutica

4

52

56

037

Audición e Linguaxe

4

52

56

038

Educación Primaria

3

37

40

Total

35

465

500

Acceso

Corpo de inspectores de Educación

Reserva de discapacitados

Libre

Total

1

11

12

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade

A 2-A1

Reserva discapacitados A2-A1

Total

004

Lingua Castelá e Literatura

13

1

14

005

Xeografía e Historia

10

1

11

006

Matemáticas

14

1

15

007

Física e Química

7

1

8

008

Bioloxía e Xeoloxía

8

1

9

011

Inglés

8

1

9

017

Educación Física

4

--

4

018

Orientación Educativa

5

--

5

105

Formación e Orientación Laboral

9

1

10

106

Hostalaría e Turismo

3

--

3

107

Informática

4

--

4

108

Intervención Sociocomunitaria

4

--

4

Total

89

7

96

Os códigos dos corpos son os seguintes:

Mestres: 0597

Profesores de ensino secundario: 0590

Profesores técnicos de formación profesional: 0591

Corpo de inspectores de Educación: 0510

1.2. Normativa aplicable.

A estes procedementos selectivos seranlles de aplicación a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa; o Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro; a Lei 17/1993, do 23 de decembro, sobre o acceso a determinados sectores da función pública dos nacionais dos demais Estados membros da Unión Europea; o Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición doutras especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e se regula o réxime transitorio a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei; o Decreto 21/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016; a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; o Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social; a Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, e demais disposicións de aplicación xeral, así como o disposto nesta convocatoria.

1.3. Lugares de realización das probas para o corpo de inspectores de Educación, profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional.

As probas selectivas que se convocan para os corpos de inspectores de Educación, profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional terán lugar nas localidades que fixe a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

1.4. Lugares de realización das probas para o corpo de mestres.

As probas selectivas que se convocan para o corpo de mestres terán lugar na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, sen prexuízo de que non se realicen probas dalgunha especialidade nalgunha das localidades citadas, en función do número de solicitantes. Na resolución pola cal se nomeen os tribunais sinalarase a localidade ou localidades en que se deberán realizar as probas.

O feito de matricularse nunha provincia determinada e superar o proceso selectivo non lle atribúe ao persoal aspirante un dereito a ser destinado nela, senón que, unha vez ingresado e chamado a exercer, a Administración educativa poderao destinar, dentro da comunidade autónoma, a calquera provincia, de acordo co procedemento de adxudicación de destinos de carácter provisional e as normas que regulan o concurso de traslados.

1.5. Criterios de distribución do persoal aspirante aos tribunais.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos realizará a distribución do persoal aspirante de cada especialidade, cando sexa o caso, en proporción ao número de tribunais, respectando, no caso de mestres e sempre que sexa posible, a localidade que o citado persoal consignase na súa solicitude de participación. A asignación de aspirantes por tribunal iniciarase por aqueles aspirantes cuxo primeiro apelido se inicie pola letra O e, de ser necesario, polas letras inmediatamente seguintes.

Cando non sexa posible a localidade solicitada serán asignados a outra localidade os aspirantes cuxo primeiro apelido se inicie pola letra O e, de ser necesario, polas letras inmediatamente seguintes.

Sen prexuízo do establecido na base quinta, punto 2, o persoal aspirante pola quenda de acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1 e de ingreso pola reserva de discapacidade poderá ser asignado a un tribunal específico ou ao tribunal número 1 da especialidade correspondente.

O persoal aspirante polo procedemento de adquisición doutra especialidade poderá ser distribuído entre todos os tribunais dunha mesma especialidade.

1.6. Asignación de prazas aos tribunais.

Nas especialidades en que se nomee máis dun tribunal, as prazas da quenda libre e, se é o caso, as que queden vacantes da reserva de discapacitados do sistema de ingreso serán atribuídas a cada tribunal por resolución do director xeral de Centros e Recursos Humanos en proporción ao número de aspirantes das quendas libres que acudiron ao acto de presentación establecido na base 8.7 da presente orde e, se é o caso, aspirantes da quenda da reserva de discapacitados que superaron a fase de oposición e non entraron na lista de aprobados do concurso-oposición por esta quenda. De existir empate nos restos dos cocientes, a adxudicación das prazas iniciarase polo tribunal que resulte do sorteo que realizará a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e, se é necesario, os seguintes.

A praza que, se é o caso, quede vacante da reserva de discapacitados da inspección educativa acumularase as prazas da quenda libre.

As prazas que, se é o caso, queden vacantes da reserva de discapacitados da quenda A2-A1 acumularanse as prazas xerais da quenda A2-A1.

As prazas que, se é o caso, queden vacantes da quenda A2-A1 non se acumularán á quenda libre.

Base segunda. Requisitos que debe reunir o persoal aspirante

Para seren admitidos aos procesos selectivos convocados nesta orde, o persoal aspirante deberá reunir os seguintes requisitos:

2.1. Requisitos xerais.

a) Ter nacionalidade española ou ter a nacionalidade doutro Estado membro da Unión Europea ou de calquera outro dos estados aos cales, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras.

Tamén poderán participar as persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes.

Tamén poderán participar as persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que sexan cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separadas de dereito.

Así mesmo, poderán participar as persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes do cónxuxe non separado de dereito de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes.

b) Ter feitos os dezaseis anos e non ter alcanzado a idade establecida, con carácter xeral, para a xubilación forzosa.

c) Estar en posesión das titulacións que, para cada corpo, se especifican nesta base. No caso de que as ditas titulacións se obtivesen no estranxeiro, deberá terse concedida a correspondente credencial de homologación, segundo o Real decreto 967/2014, do 21 de novembro (BOE do 22 de novembro), e 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 7 de setembro, e a Directiva 2006/100/CE do Consello, de 20 de novembro, relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais, así como a determinados aspectos da profesión de avogado (BOE do 20 de novembro).

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das funcións correspondentes ao corpo e especialidade a que se opta.

e) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada.

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

f) Non ter antecedentes no Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.

g) Non ser persoal funcionario de carreira, en prácticas ou estar pendente do correspondente nomeamento do mesmo corpo a que se aspira a ingresar, agás que se concorra ao procedemento para a adquisición de nova especialidade a cal se refire o título II desta orde, en que o persoal funcionario de carreira poderá participar.

h) Acreditar o coñecemento do galego.

i) Acreditar, se é o caso, o coñecemento do castelán.

2.2. Requisitos específicos para participar no procedemento de acceso ao corpo de inspectores de Educación.

a) Ser funcionaria ou funcionario de carreira dalgún dos seguintes corpos: catedráticos de ensinanza secundaria, catedráticos de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de artes plásticas e deseño, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de ensinanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, profesores de música e artes escénicas e mestres.

b) Estar en posesión do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou grao correspondente ou título equivalente.

c) Acreditar unha antigüidade mínima de seis anos como funcionaria ou funcionario nalgún dos corpos que integran a función pública docente e unha experiencia docente de igual duración.

2.3. Requisitos específicos para participar no procedemento de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ás prazas reservadas para o persoal funcionario de carreira dos corpos e escalas docentes clasificadas no subgrupo A2.

a) Estar en posesión da titulación que para o ingreso no corpo se exixe no punto 2.4.1.a) desta convocatoria.

b) Ter prestado, ao remate do prazo de presentación de solicitudes, servizos no seu corpo de orixe durante un mínimo de seis anos como funcionario.

2.4. Requisitos específicos para participar polo procedemento de ingreso libre, que inclúe a quenda para persoas con recoñecemento legal de discapacitado.

2.4.1. Para o corpo de profesores de ensino secundario.

Para participar polo procedemento de ingreso libre, o persoal aspirante deberá:

a) Estar en posesión do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes para os efectos de docencia ou ter superado todos os estudos conducentes para a súa obtención e ter satisfeitos os dereitos de expedición del. De conformidade co establecido na disposición adicional única do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, para ingreso no corpo de profesores de ensino secundario, nas especialidades de Formación e Orientación Laboral, Hostalaría e Turismo, Informática e Intervención Sociocomunitaria, serán admitidos os que, aínda carecendo da titulación exixida con carácter xeral, estean en posesión dunha das titulacións que se relacionan no anexo IX da presente orde.

b) Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Con carácter xeral, reunirán este requisito os que estean en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas. A especialidade que conste no citado título facultará para a presentación do persoal aspirante en calquera especialidade.

Estará dispensado da posesión do citado título o persoal aspirante que acredite ter, con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, algún dos seguintes requisitos:

– Estar en posesión do título de profesional de especialización didáctica, do certificado de aptitude pedagóxica ou do certificado de cualificación pedagóxica.

– Estar en posesión do título de mestre, diplomado en profesorado de educación xeral básica, mestre de ensino primario, licenciado en Pedagoxía ou en Psicopedagoxía. Asimesmo, tamén estarán exentos os que estivesen cursando algunha das tres anteriores titulacións e cursasen 180 créditos destas na citada data do 1 de outubro de 2009.

– Ter impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, na súa falta, durante 12 meses exercidos en períodos continuos ou descontinuos, en centros públicos ou privados debidamente autorizados, nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, ou de bacharelato, ou de formación profesional, conforme o previsto na disposición transitoria cuarta do Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro.

2.4.2. Para o corpo de profesores técnicos de formación profesional.

a) Estar en posesión do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou título de grao correspondente, ou título de diplomado universitario, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes para os efectos de docencia, ou ter superado todos os estudos conducentes para a súa obtención e ter satisfeitos os dereitos de expedición del. De conformidade co establecido na disposición adicional única do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, para ingreso no corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas especialidades de Cociña e Pastelaría, Mantemento de Vehículos e Mecanizado e Mantemento de Máquinas, serán admitidos os que, aínda carecendo da titulación exixida con carácter xeral, estean en posesión dunha das titulacións declaradas equivalentes para os efectos de docencia que se relacionan no anexo X da presente orde.

Así mesmo, o título de técnico superior ou de técnico especialista declárase equivalente aos exixidos para o acceso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, cando o titulado exercese como profesor interino en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, na especialidade docente á cal pretenda acceder e durante un período mínimo de dous anos antes do 31 de agosto de 2007.

b) Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Con carácter xeral, reunirán este requisitos os que estean en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas. A especialidade que conste no citado título facultará para a presentación do persoal aspirante en calquera especialidade.

Nas especialidades de Cociña e Pastelaría, Mantemento de Vehículos e Mecanizado e Mantemento de Máquinas, aquelas persoas que por razóns da súa titulación non poidan acceder aos estudos de máster a que se refire o Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro, deberán acreditar a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica regulada pola Orde EDU/2645/2011, do 23 de setembro, modificada pola Orde ECD/1058/2013, do 7 de xuño.

Estarán dispensados da posesión do citado título ou, cando sexa o caso, da formación equivalente ao máster de formación pedagóxica e didáctica o persoal aspirante que acredite ter, con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, algún dos seguintes requisitos:

– Estar en posesión do título profesional de especialización didáctica, do certificado de aptitude pedagóxica ou do certificado de cualificación pedagóxica.

– Estar en posesión do título de mestre, diplomado en profesorado de educación xeral básica, mestre de ensino primario, licenciado en Pedagoxía ou en Psicopedagoxía. Así mesmo, tamén estarán exentos os que estivesen cursando algunha das tres anteriores titulacións e cursasen 180 créditos destas na citada data do 1 de outubro de 2009.

– Ter impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, na súa falta, durante 12 meses exercidos en períodos continuos ou descontinuos, en centros públicos ou privados debidamente autorizados, nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, ou de bacharelato, ou de formación profesional, conforme o previsto na disposición transitoria cuarta do Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro.

Ademais, nas especialidades de Cociña e Pastelaría, Mantemento de Vehículos e Mecanizado e Mantemento de Máquinas estarán dispensados da posesión do citado título aquelas persoas que, con anterioridade ao 1 de setembro de 2014, teñan impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, no seu defecto, durante 12 meses exercidos en períodos continuos ou descontinuos, en centros públicos ou privados debidamente autorizados, nas ensinanzas de formación profesional.

2.4.3. Para o corpo de mestres.

Estar en posesión ou ter superado todos os estudos conducentes para a súa obtención e ter satisfeitos os dereitos de expedición dalgún dos seguintes títulos:

– Título de mestre ou o título de grado correspondente.

– Título de profesor de educación xeral básica.

– Título de mestre de ensino primario.

2.5. Requisitos específicos para participar pola quenda para persoas con recoñecemento legal de discapacitado en todos os corpos.

2.5.1. De conformidade co establecido no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; e o Decreto 21/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes, resérvase o 7 % das prazas ás cales poderán concorrer as persoas que teñan a condición legal de discapacitado, sempre que reúnan as condicións xerais establecidas nesta convocatoria e, no seu momento, acrediten un grao de diminución de, polo menos, o 33 %, e a compatibilidade entre a diminución e o desenvolvemento das tarefas e funcións docentes propias do corpo a que accedan, na correspondente especialidade, mediante certificación dos órganos competentes da Comunidade Autónoma de Galicia, doutras comunidades autónomas ou, se é o caso, da Administración central do Estado.

2.5.2. Os procedementos selectivos realizaranse en condicións de igualdade cos aspirantes de libre acceso, ou da quenda A2-A1, sen prexuízo das adaptacións previstas no punto 11 da base 5 desta convocatoria.

2.5.3. Se na realización das probas se lle presenta dúbidas ao tribunal respecto da capacidade do aspirante para o desempeño das actividades habitualmente desenvolvidas polo persoal funcionario do corpo ou escala a que se opta, poderá pedir o correspondente ditame do órgano competente, conforme o previsto no punto 2.5.1 desta base.

2.6. Prazo en que se deben reunir os requisitos.

Todas as condicións e requisitos relacionados nesta base deberán posuírse no día en que remate o prazo de presentación de solicitudes e manterse ata o momento da toma de posesión como persoal funcionario de carreira.

2.7. Incompatibilidades.

2.7.1. O persoal aspirante que concorra pola reserva de discapacitados non poderá presentarse á mesma especialidade pola quenda libre. Así mesmo, só poderá participar pola reserva de discapacitados nunha única especialidade.

2.7.2. O persoal aspirante que opte polo procedemento de acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1 non poderá concorrer á mesma especialidade polo ingreso libre.

2.7.3. Ningún aspirante poderá presentarse, dentro desta convocatoria , a prazas dun mesmo corpo e especialidade correspondentes a distintas quendas de ingreso ou acceso entre corpos de funcionarios docentes.

Base terceira. Solicitudes e pagamento dos dereitos

3.1. Solicitudes.

A solicitude deberá efectuarse pola Internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no seguinte enderezo http://www.edu.xunta.es/oposicions. Deberá imprimirse a instancia que se presentará, xunto coa documentación acreditativa, nalgún dos lugares previsto no punto 3.5 desta convocatoria.

Na instancia consignaranse os códigos do corpo e, se é o caso, especialidades que figuran nas bases desta convocatoria.

Non poderá presentarse máis dunha solicitude de participación para un mesmo corpo, salvo que se opte por máis dunha especialidade. Non obstante, a presentación de máis dunha solicitude non garante que o persoal aspirante poida asistir ao acto de presentación e/ou á realización das probas de máis dunha especialidade.

3.2. Documentación acreditativa.

a) Fotocopia do documento nacional de identidade, agás o persoal aspirante que autorice na instancia a consulta de datos do Servizo de Verificación de Identidade.

b) Fotocopia compulsada do título exixido para o ingreso no correspondente corpo ou certificación académica que acredite que realizaron todos os estudos para a obtención do título, xunto coa fotocopia compulsada do recibo acreditativo conforme se efectuou o pagamento correspondente dos dereitos de expedición. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá presentarse a credencial da súa homologación ou ben a credencial de recoñecemento da titulación para exercer a profesión de profesor de educación secundaria.

c) Documentación acreditativa de estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo 100.2 da Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación ou, cando sexa o caso, da formación equivalente.

Cando, en substitución do máster universitario que habilita para o exercicio da profesión de profesor de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas, se alegue docencia efectiva, con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, ou cando sexa o caso, con anterioridade ao 1 de setembro de 2014, durante dous cursos completos ou doce meses continuos ou descontinuos, en ensinanzas regradas dos niveis e ensinanzas cuxas especialidades se regulan no Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro, non será necesario presentar ningunha documentación se a docencia se impartiu en centros públicos dependentes desta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e os servizos prestados constan na aplicación informática de persoal. Nestes supostos a certificación será expedida e incorporada de oficio ao expediente correspondente polo subdirector xeral de Recursos Humanos.

Noutro caso xustificarase do seguinte xeito:

– Se se trata dun centro público, mediante certificación en que conste a data de inicio e fin, nivel da ensinanza impartida e a especialidade, expedida polo secretario do centro, co visto e prace da dirección e o contrato ou nomeamento expedido polo organismo correspondente.

– Se se trata dun centro privado dos mencionados no parágrafo quinto do punto 3.2.c) desta convocatoria, mediante certificación en que conste a data de inicio e fin, nivel da ensinanza impartida e a materia, expedida pola dirección do centro, co visto e prace dos servizos de inspección educativa correspondente.

Persoal aspirante que non teña a nacionalidade española.

O persoal aspirante que non teña a nacionalidade española, incluído no primeiro parágrafo do punto 2.1.a) que resida en España, deberá presentar unha fotocopia do documento de identidade ou pasaporte e da tarxeta de residente comunitario ou de familiar de residente comunitario ou, se é o caso, de tarxeta temporal de residente comunitario ou de persoal traballador comunitario fronteirizo, en vigor.

O persoal aspirante incluído no segundo parágrafo do punto 2.1.a) deberá presentar unha fotocopia do pasaporte ou do visado e, se é o caso, do xustificante de ter solicitado a tarxeta ou a exención do visado e da dita tarxeta. No caso contrario, deberán presentar os documentos expedidos polas autoridades competentes que acrediten o vínculo de parentesco e unha declaración xurada ou promesa da persoa coa que existe este vínculo de que non está separada de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, de que o persoal aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

3.3. Obriga de participación.

De conformidade co previsto no punto décimo segundo da Resolución do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto, o persoal interino ou substituto que presta servizos en calquera especialidade na Comunidade Autónoma de Galicia estará obrigado a participar no procedemento selectivo para ingreso nalgún corpo da función pública docente que se convoque neste ano por calquera das especialidades ofertadas, agás que non se convoquen prazas de ningunha da ou das súas especialidades nesta convocatoria. No suposto de que o dito persoal se presente a procedementos selectivos convocados por outras administracións educativas, deberá achegarse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos certificación de ter realizado a proba, con anterioridade ao 20 de xullo de 2016.

De non participar no procedemento selectivo decaerá dos seus dereitos unicamente nas listas das especialidades convocadas.

3.4. Instrucións para cubrir a solicitude.

3.4.1. O persoal aspirante deberá especificar cun X o corpo e a quenda pola cal participa, así como o nome e o código da especialidade.

O persoal aspirante que alegue estar exento de realizar a proba de coñecemento de lingua galega, de conformidade co disposto no punto 7.1 desta orde, presentará o correspondente documento xustificativo debidamente cotexado.

Así mesmo, o persoal aspirante que non posúa a nacionalidade española e, de conformidade co disposto no punto 6.1.1 desta orde, estea exento da realización da proba previa de acreditación do coñecemento do castelán, deberá achegar, para tal efecto, o diploma, certificado ou título que alegue para a exención, ou certificación académica en que conste que se realizaron no Estado español estudos conducentes á titulación alegada para ingreso no corpo.

3.4.2. As persoas con discapacidade deberán indicar, no escrito que acheguen coa solicitude, a discapacidade que padecen, e solicitar as posibles adaptacións de tempo e medios para realizar os exercicios nos casos en que estas adaptacións sexan necesarias.

3.5. Lugar de presentación das solicitudes.

As instancias dirixiranse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, podendo ser presentadas:

a) No Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

b) Nos rexistros provinciais dos departamentos territoriais da Xunta de Galicia.

c) En calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, de acordo coas condicións establecidas no citado precepto. No caso de que se optase por presentar a solicitude ante unha oficina de Correos, farano en sobre aberto, para que a instancia sexa datada e selada polo funcionario de Correos antes de ser certificada.

O requirimento establecido para emendar defectos, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, efectuarase mediante a resolución provisional pola que se publica a relación de persoal aspirante admitido e excluído para participar no procedemento selectivo.

3.6. Solicitudes cursadas no estranxeiro.

As solicitudes subscritas polas persoas que residan no estranxeiro deberán cursarse no prazo sinalado no punto seguinte a través das representacións diplomáticas ou oficinas consulares españolas, que as remitirán seguidamente á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. O pagamento dos dereitos de exame realizarase de acordo co establecido no punto 3.8 desta convocatoria.

3.7. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

3.8. Importe e pagamento dos dereitos de exame.

Os dereitos de exame serán os seguintes:

– Corpo:

Inspectores de educación: 40,74 euros.

Profesores de ensino secundario: 40,74 euros.

Profesores técnicos de formación profesional: 35,08 euros.

Mestres: 35,08 euros.

Estarán exentos do pagamento dos dereitos de exame, logo de xustificación documental:

a) Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

b) Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Aplicaráselle unha bonificación do 50 % á inscrición solicitada por:

a) Persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

b) Persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data da convocatoria de probas selectivas nas cales soliciten a súa participación e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Para o pagamento dos dereitos de exame e, se é o caso, os gastos de transferencia correspondentes cubrirase o impreso de autoliquidación segundo o modelo A que figura como anexo IV da presente convocatoria e que se poderá obter en calquera oficina xestora da Xunta.

A non presentación deste anexo, dentro de prazo, en que figure o selo da entidade bancaria determinará a exclusión do aspirante. En ningún caso a presentación deste anexo suporá substitución do trámite de presentación en tempo e forma da solicitude.

Tamén poderá efectuarse o pagamento de forma electrónica accedendo á Oficina Virtual Tributaria a través da seguinte ligazón: http://www.conselleriadefacenda.es

Neste caso, é obrigatorio enviar o xustificante que se imprime ao efectuar o pagamento.

Base cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. Lista provisoria de persoal admitido e excluído.

Transcorrido o prazo de presentación de instancias, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos fará pública no Diario Oficial de Galicia a lista provisoria de admitidos e excluídos, por corpos, reservas e, se é o caso, especialidades. Nesta lista aparecerán, cando menos, apelidos, nome e número de documento nacional de identidade dos aspirantes, e se están exentos ou non da realización da proba de coñecementos de lingua galega e de lingua castelá. Así mesmo, na quenda de promoción interna, nas especialidades específicas de formación profesional, expresarase a exención ou non do exercicio práctico. No caso dos aspirantes excluídos, especificarase a causa de exclusión.

4.2. Reclamación contra a lista provisoria.

Contra a lista provisoria, o persoal interesado poderá interpoñer, no prazo máximo de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e perante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, as reclamacións que coiden oportunas, de acordo co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

4.3. Lista definitiva do persoal admitido e excluído.

As reclamacións presentadas serán aceptadas ou rexeitadas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos, que igualmente se publicará no Diario Oficial de Galicia, así como no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es/

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lle recoñeza ao persoal interesado a posesión dos requisitos exixidos nos procedementos que se convocan mediante esta orde. Cando, da documentación que debe presentarse no caso de seren aprobados, se desprenda que non posúe algún dos requisitos, o persoal interesado decaerá de todos os dereitos que puidesen derivar da súa participación nestes procedementos.

4.4. Recurso contra a lista definitiva.

Contra a resolución que aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos o persoal interesado poderá interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto no artigo 115 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999.

4.5. Reintegro dos dereitos de exame.

Os dereitos de exame seranlle reintegrados, por petición do persoal interesado, ao persoal aspirante que fose excluído definitivamente da realización dos procedementos selectivos, por falta dalgún dos requisitos para tomaren parte nas devanditas probas.

Base quinta. Órganos de selección

5.1. Tribunais.

A selección do persoal aspirante será realizada polos tribunais nomeados para o efecto, sen prexuízo do previsto nos puntos 6.3 e 7.3 desta orde respecto aos tribunais de valoración das probas previas de coñecemento do castelán e da lingua galega.

5.2. Nomeamento.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria procederá ao nomeamento dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo e fará pública a súa composición no Diario Oficial de Galicia.

Poderanse nomear todos os tribunais que se xulguen necesarios.

Naquelas especialidades en que o número de aspirantes o aconselle, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá nomear tribunais específicos que valorarán o proceso selectivo das prazas reservadas para os discapacitados, acceso e o procedemento previsto no título II desta orde.

5.3. Composición dos tribunais.

Os tribunais estarán constituídos, de acordo co disposto no artigo 7 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, por funcionarios de carreira en activo dos corpos docentes correspondentes ou do corpo de inspectores.

Na súa designación velarase polo cumprimento do principio de especialidade, polo que, cando sexa posible, a maioría dos seus membros deberán ser titulares da especialidade obxecto do proceso selectivo e tenderase á paridade entre profesoras e profesores. Non obstante, cando a porcentaxe de mulleres sexa superior á de homes, manterase esa porcentaxe na composición dos tribunais.

En todo caso, os membros dos tribunais pertencerán a corpos de igual ou superior grupo ao do corpo ao cal optan os aspirantes.

Con carácter xeral, os tribunais estarán compostos por:

Prazas do corpo de inspectores de Educación:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, entre persoal funcionario de carreira do corpo de inspectores de Educación.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de inspectores de Educación.

Prazas do corpo de profesores de ensino secundario:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de catedráticos de ensino secundario ou de profesores de ensino secundario, da especialidade correspondente, e que teñan o seu actual destino por ela.

Prazas do corpo de profesores técnicos de formación profesional:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de profesores técnicos de formación profesional, da especialidade correspondente, e que teñan o seu actual destino por ela.

Prazas do corpo de mestres:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de mestres, da especialidade correspondente, e que teñan o seu actual destino por ela.

Se, con posterioridade, ten que substituírse algunha persoa titular ou suplente do tribunal, o titular será substituído polo correspondente suplente ou, na súa falta, pola persoa que o siga segundo a orde en que figuren na disposición que os nomeou. Se non puidese actuar o suplente número catro, pasaríase ao suplente número 1.

De non poder actuar tampouco os suplentes, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos designará a seguinte persoa segundo a relación alfabética da especialidade, empezando pola letra O, a que se fai mención no número 2.c) da base oitava da presente convocatoria.

Quedarán exentos da participación no sorteo aqueles profesores que presten servizos na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou nas súas xefaturas territoriais.

5.4. Tribunais suplentes.

Para cada tribunal designarase polo mesmo procedemento un tribunal suplente.

5.5. Sorteo público.

O sorteo público terá lugar o día 25 de maio de 2016, ás nove horas, na Sala de Xuntas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sita en Santiago de Compostela, San Caetano, s/n.

5.6. Constitución dos tribunais.

5.6.1. Logo da convocatoria do presidente ou presidenta constituiranse os tribunais no prazo máximo de dez días desde a súa publicación no DOG; será precisa a asistencia do presidente ou presidenta titular ou, se é o caso, do ou da suplente, e de, polo menos, tres vogais, titulares ou suplentes.

Na citada sesión acordarán todas as decisións que lles correspondan para o correcto desenvolvemento dos procedementos selectivos.

Actuará como secretario ou secretaria o ou a vogal con menor antigüidade no corpo, agás que o tribunal acorde determinalo doutra maneira.

5.6.2. Salvo que concorran circunstancias excepcionais, que serán apreciadas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, unha vez constituídos os tribunais só poderán actuar os membros presentes no acto de constitución e abondará coa asistencia de tres deles para a validez das sesións. Non obstante, se, chegado o momento da actuación dos tribunais, estes non puidesen actuar polo menos con tres membros, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará as medidas oportunas necesarias co fin de garantir o dereito dos aspirantes á participación no proceso selectivo.

5.6.3. A suplencia do presidente ou presidenta será autorizada pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, segundo corresponda; a dos vogais, polo presidente ou presidenta que vaia actuar, tendo en conta que deberá recaer no vogal suplente respectivo ou, na súa falta, nos que o sigan, segundo a orde en que figuren na disposición que os nomeou.

5.6.4. A participación nos órganos de selección ten carácter obrigatorio, de conformidade co disposto no artigo 8.3 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro. Sen prexuízo do anterior, as presidencias dos tribunais concederán a suplencia, ademais de nos supostos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, a aquelas persoas que a soliciten e actuasen como membros dun tribunal de oposicións durante o ano 2012 ou seguintes, as que sexan directoras ou directores dun centro ou as que teñan permiso sindical a tempo total.

5.7. Abstención e recusación dos tribunais.

Os membros dos tribunais absteranse de intervir se se desen as circunstancias sinaladas no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Do mesmo xeito, de acordo co artigo 8.4 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, deberán absterse de actuar aqueles membros que realizasen tarefas de preparación de aspirantes aos procedementos selectivos para calquera corpo e especialidade, nos cinco anos anteriores a esta publicación.

Así mesmo, o persoal aspirante poderá recusar os membros do tribunal cando concorran as circunstancias previstas no parágrafo anterior, de acordo co artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

5.8. Categoría dos tribunais e comisións da avaliación da fase de prácticas.

Para os efectos previstos no artigo 26.2 do Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), estes tribunais considéranse incluídos na categoría primeira.

5.9. Indemnizacións por razón do servizo.

Os tribunais terán dereito ás indemnizacións por razón do servizo previstas na normativa vixente.

5.10. Funcións dos tribunais.

Os tribunais con plena autonomía funcional serán responsables da obxectividade do procedemento e garantirán o cumprimento das bases da convocatoria.

Correspóndelles aos tribunais:

a) A elaboración dos exercicios a que se refiren as bases décima e décimo segunda.

b) A determinación dos criterios de actuación.

c) A determinación e publicidade dos criterios de avaliación, antes do inicio da primeira parte da proba ou da primeira parte da primeira proba.

d) A valoración dos méritos da fase de concurso.

e) A cualificación das distintas probas da fase de oposición.

f) A agregación das puntuacións da fase de concurso ás adxudicadas na fase de oposición, a ordenación dos aspirantes e a elaboración das listas dos aspirantes que superasen ambas as fases.

g) A declaración dos aspirantes que superaron as fases de concurso e oposición e resulten seleccionados, a publicación das listas correspondentes a eles, así como a súa elevación á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

h) A conformación do expediente administrativo cubrindo os modelos que lles sexan facilitados pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Deberán facer uso das aplicacións informáticas que se poñan á súa disposición e manterán actualizados os datos para aseguraren o desenvolvemento do procedemento.

A actuación dos tribunais axustarase en todo o proceso ao disposto na Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

5.11. Adaptación de tempo e medios.

Os tribunais cualificadores adoptarán as medidas necesarias para que os aspirantes con discapacidade gocen de similares oportunidades para a realización das probas que o resto dos participantes. Neste sentido estableceranse, para as persoas con discapacidade que o soliciten, as adaptacións posibles de tempo e medios para a súa realización, conforme as instrucións dadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria comunicará a cada persoa interesada a adaptación ou adaptacións autorizadas.

Base sexta. Proba de acreditación de coñecemento do castelán para persoas que non posúan a nacionalidade española

6.1. Acreditación do coñecemento do castelán.

6.1.1. De conformidade co previsto no artigo 16 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, as persoas que non posúan a nacionalidade española e non teñan como idioma oficial o español deberán acreditar o coñecemento do castelán mediante a presentación dalgún dos títulos ou certificados seguintes:

– Diploma superior de español como lingua estranxeira.

– Certificado de aptitude ou nivel avanzado de español expedido polas escolas oficiais de idiomas.

– Título de licenciatura en Filoloxía Hispánica ou Románica.

– Certificación académica en que conste que se realizaron no Estado español estudos conducentes á titulación alegada para ingreso no corpo.

6.1.2. As persoas que non poidan acreditar o coñecemento do castelán da forma prevista no punto anterior deberán acreditalo mediante a realización dunha proba, na cal se poderá comprobar que posúen un nivel adecuado de comprensión escrita desta lingua. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria establecerá a data na que se realizará a dita proba.

6.2. O contido da proba de acreditación do coñecemento do castelán axustarase ao disposto no Real decreto 1137/2002, do 31 de outubro, polo que se regulan os diplomas de español como lingua estranxeira (DELE) (BOE do 8 de novembro), modificado polo Real decreto 264/2008, do 22 de febreiro.

6.3. Tribunal de valoración.

A valoración da proba realizaraa un tribunal designado por resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos composto por:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de catedráticos de ensino secundario ou de profesores de ensino secundario, da especialidade de Lingua Castelá e Literatura, e que teñan o seu actual destino por ela.

Da mesma maneira designarase un tribunal suplente.

6.4. Valoración da proba.

O tribunal valorará esta proba de «apto» ou «non apto». Quedarán excluídas do procedemento selectivo as persoas «non aptas».

Rematada a realización da proba, o tribunal fará pública a valoración do persoal aspirante no taboleiro de anuncios do centro en que actuase e elevaraa á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, para a súa incorporación ao expediente.

Base sétima. Acreditación do coñecemento do galego

7.1. A acreditación do coñecemento da lingua galega realizarase coa presentación do certificado de coñecemento da lingua galega (Celga 4), ou da súa validación, do curso de perfeccionamento en lingua galega ou a súa validación, feita polo órgano competente, o título de licenciado en filoloxía galego-portuguesa, o certificado do nivel avanzado da Escola Oficial de Idiomas ou certificado de ter o curso de especialización en lingua galega.

7.2. As persoas que non poidan acreditar o coñecemento do galego da forma prevista no punto anterior deberán acreditalo mediante a realización dunha proba.

Esta proba, que se levará a cabo de forma escrita, na data que fixe a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, consistirá na resposta a varias cuestións sobre o temario de lingua galega que figura como anexo V e nunha tradución do castelán para galego.

7.3. Tribunais de valoración.

A valoración da proba realizaraa o tribunal designado por resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, composto por:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de catedráticos de ensino secundario ou de profesores de ensino secundario, da especialidade de Lingua e Literatura Galegas, e que estean destinados por ela.

Da mesma maneira designarase un tribunal suplente.

7.4. Valoración da proba.

O tribunal valorará esta proba de «apto» e «non apto». Quedarán excluídas do procedemento selectivo as persoas cualificadas como «non aptas».

Rematada a realización da proba, o tribunal fará pública a valoración do persoal aspirante no taboleiro de anuncios do centro en que actuasen e elevaraa á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, para a súa incorporación ao expediente.

Base oitava. Comezo e desenvolvemento do procedemento selectivo

8.1. Comezo.

O procedemento selectivo dará comezo a partir do 21 de xuño de 2016.

8.2. Orde de actuación.

En primeiro lugar, realizara a primeira proba o persoal aspirante polo sistema de ingreso libre.

A continuación, a actuación dos aspirantes, cando non sexa simultánea, será realizada pola seguinte orde:

a) Se é o caso, aspirantes que concorran polo procedemento de adquisición doutra especialidade, pola orde que se establece na letra seguinte.

b) Persoal aspirante que concorra pola quenda de prazas reservadas a funcionarios e funcionarias dos corpos e escalas docentes clasificadas no subgrupo A2, por orde alfabética, de acordo coas normas do parágrafo seguinte, sen prexuízo do establecido para a parte práctica na base décimo cuarta da presente convocatoria.

c) A orde de actuación dos restantes aspirantes iniciarase alfabeticamente por aqueles que teñan como inicial do primeiro apelido a letra O conforme o sorteo feito pola Consellería de Facenda no ano 2016, e publicado no Diario Oficial de Galicia do 12 de febreiro de 2016. Os tribunais que non conten con aspirantes cuxo apelido empece pola letra indicada iniciarán a orde de actuación coa letra ou letras seguintes.

8.3. Citación dos aspirantes.

8.3.1. O persoal aspirante será convocado, a través do Diario Oficial de Galicia, para a realización da proba, de ser o caso, da acreditación do coñecemento do castelán, da proba de coñecementos da lingua galega, do acto de presentación e a primeira parte da proba prevista na base décima e seguintes desta convocatoria, con cinco días naturais de antelación, como mínimo, indicando a data, a hora e o lugar en que se realizarán estes actos.

8.3.2. O persoal aspirante será convocado para cada parte de cada proba en único chamamento e serán excluídos do proceso selectivo os que non comparezan, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal.

8.3.3. Unha vez comezado o procedemento selectivo, non será obrigatoria a publicación dos sucesivos chamamentos aos aspirantes no Diario Oficial de Galicia. Estes anuncios deberán facelos públicos os tribunais nos locais en que se celebren as probas e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no enderezo
http://www.edu.xunta.es/oposicions, con 24 horas, como mínimo, de antelación.

8.4. Identificación dos aspirantes.

O tribunal poderá requirir en calquera momento os aspirantes para que acrediten a súa identidade.

8.5. Exclusión dos aspirantes.

Se en calquera momento do proceso selectivo os tribunais teñen coñecemento de que algún dos aspirantes non posúe algún dos requisitos exixidos por esta convocatoria, despois de audiencia á persoa interesada, deberán propoñer a súa exclusión ao director xeral de Centros e Recursos Humanos, e comunicaranlle, así mesmo, as inexactitudes ou falsidades formuladas pola persoa aspirante na solicitude de admisión ás probas selectivas, para os efectos que procedan.

Así mesmo, os tribunais teñen a facultade de poder excluír do procedemento selectivo aquela persoa aspirante que leve a cabo calquera actuación de tipo fraudulento durante a realización dos exercicios.

Contra a exclusión, a persoa aspirante poderá interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

8.6. Idiomas modernos.

Todas as probas correspondentes ás especialidades de idiomas modernos desenvolveranse no idioma correspondente.

8.7. Acto de presentación.

Na data, a hora e o lugar que se estableza, conforme o previsto no punto 8.3.1, celebrarase o acto de presentación de asistencia obrigatoria para todas as persoas aspirantes dos procedementos selectivos. Este acto de presentación, que terá lugar con posterioridade á realización das probas de coñecemento do castelán e da lingua galega, ten carácter persoalísimo e, en consecuencia, non se admitirán acreditacións nin poderes de representación.

As persoas aspirantes que non asistan ao dito acto decaerán nos seus dereitos e serán excluídas do procedemento, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal; igualmente, será motivo de exclusión o feito de presentarse nun tribunal ao cal non se estea adscrito.

Se este acto de presentación ou a realización dalgunha das partes da proba coincide co ingreso hospitalario dalgunha das aspirantes ou do informe facultativo se deduce a imposibilidade de asistir ao acto de presentación ou á realización da proba por causas derivadas do embarazo, o tribunal adoptará as medidas oportunas para impedir a discriminación por razón de sexo.

Neste acto de presentación os tribunais identificarán as persoas aspirantes, que deberán ir provistas do documento nacional de identidade ou documento similar que acredite a identidade. Darán as instrucións que consideren convenientes e aclararán as dúbidas suscitadas para o mellor desenvolvemento do procedemento selectivo.

Base novena. Sistema de selección

9.1. Sistema selectivo.

O sistema de ingreso e acceso na función pública docente será o de concurso-oposición. No sistema de ingreso existirá, ademais, unha fase de prácticas que formará parte do proceso selectivo.

9.2. Temarios.

Nestes procedementos selectivos rexerán os seguintes temarios:

– Corpo de inspectores de Educación:

Orde EDU/3249/2009, do 11 de decembro, pola que se aproba o temario da fase de oposición do procedemento selectivo de acceso ao corpo de inspectores de Educación (BOE núm. 306, do 21 de decembro).

– Corpo de profesores de ensino secundario:

Nas especialidades de Lingua Castelá e Literatura, Xeografía e Historia, Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Inglés, Educación Física e Orientación Educativa, anexo III da Orde do 9 de setembro de 1993, do Ministerio de Educación (BOE do 21 de setembro).

Na especialidade de Formación e Orientación Laboral, Hostalaría e Turismo, Informática e Intervención Sociocomunitaria: anexo I da Orde do 1 de febreiro de 1996 (BOE do 13 de febreiro).

– Corpo de profesores técnicos de formación profesional: anexo II da Orde do 1 de febreiro de 1996 (BOE núm. 38, do 13 de febreiro).

– Corpo de mestres:

Anexo I da Orde do 9 de setembro de 1993, do Ministerio de Educación (BOE do 21 de setembro).

Para a especialidade de educación primaria: Orde ECI/592/2007, do 12 de marzo
(BOE do 15 de marzo).

9.3. Fase de concurso.

9.3.1. Presentación de méritos ante o tribunal do persoal aspirante.

Nesta fase, que en ningún caso terá carácter eliminatorio, valoraranse os méritos que concorran no persoal aspirante ata finalizar o prazo de presentación de solicitudes sinalado no punto 7 da base terceira, conforme o baremo que se inclúe como anexo I, II e III desta convocatoria, segundo se trate de persoal aspirante a acceso ao corpo de inspectores, ingreso ou acceso ao corpo de profesores de ensino secundario ou ingreso aos corpos de profesores técnicos e de mestres.

A alegación dos méritos deberá efectuarse pola internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no seguinte enderezo
http://www.edu.xunta.es/oposicions deberá imprimirse o documento que relaciona os méritos.

A documentación acreditativa dos méritos alegados, na forma que se establece no anexo I, II e III desta orde, xunto co documento que os relaciona, só deberá presentala ante o propio tribunal o persoal aspirante a ingresar nos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres que supere a primeira proba ou o persoal aspirante a acceso ao corpo de inspectores de Educación que supere a primeira parte da proba, o persoal aspirante a acceder ao corpo de profesores de ensino secundario que supere a proba, no prazo que estableza o propio tribunal ao publicar no taboleiro de anuncios da sede de actuación a resolución que faga pública a relación do persoal aspirante que superou a primeira proba ou a primeira parte da proba ou a proba, segundo os casos.

No caso do persoal aspirante a acceder ao corpo de inspectores de Educación ou pola quenda de promoción do subgrupo A2 ao subgrupo A1 relacionará todos os méritos que alegue e deberá acreditar documentalmente unicamente aqueles méritos que non consten na base de datos de profesorado.

Independentemente da data de presentación ante o tribunal da citada documentación, todos os méritos alegados deben posuírse con anterioridade á data de final do prazo de presentación de solicitudes.

A documentación acreditativa dos méritos de cada aspirante quedará baixo a custodia da presidencia do tribunal, que a entregará á Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos, unha vez finalizado o procedemento selectivo, xunto co expediente administrativo.

9.3.2. Puntuación provisional da fase de concurso e prazo de reclamacións.

A valoración dos méritos realizaraa o tribunal tendo en conta o disposto no anexo I , II ou III segundo se trate de aspirantes ao corpo de inspectores de Educación, da quenda libre dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres, ou da quenda de acceso para persoal docente do subgrupo A2 ao A1.

A puntuación provisional da fase de concurso, por epígrafes, publicarase no taboleiro de anuncios da sede de actuación do tribunal e, para os efectos informativos, na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es. Contra ela poderá presentarse reclamación perante o propio tribunal, mediante escrito dirixido a este, no prazo de tres días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación.

9.3.3. Puntuación definitiva.

Resoltas as reclamacións contra a resolución provisional, o tribunal fará pública a puntuación definitiva da fase de concurso no taboleiro de anuncios da sede de actuación e no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es. Soamente é preceptivo publicar a puntuación definitiva da fase de concurso do persoal aspirante que supere a fase de oposición.

9.3.4. Recurso de alzada.

Contra a resolución que fará publica as puntuacións definitivas da fase de concurso poderase interpoñer recurso de alzada, no prazo dun mes, ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Base décima. Desenvolvemento da fase de oposición de acceso ao corpo de inspectores de Educación

10.1. Fase de oposición.

A fase de oposición consistirá nunha proba na que se valorarán os coñecementos pedagóxicos, de administración e lexislación educativa adecuada á función inspectora que van realizar os aspirantes, así como os coñecementos e técnicas específicas para o seu desempeño. A proba constará de tres partes nas cales haberá que obter unha cualificación mínima de cinco puntos en cada unha delas.

10.2. Partes da proba.

a) Parte primeira. Consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema referido á parte A do temario, elixido polo aspirante de entre dous extraídos ao chou polo tribunal.

Para a realización deste exercicio escrito o persoal aspirante disporá dun máximo de tres horas.

Este exercicio será lido polo persoal aspirante ante o tribunal, que poderá formular as preguntas ou aclaracións que xulgue pertinentes, durante un período máximo de quince minutos.

b) Parte segunda. O persoal aspirante que obteña, polo menos, un cinco na primeira parte da proba, realizará esta segunda parte consistente na exposición oral dun tema, referido á parte B do temario, elixido polo persoal aspirante de entre dous extraídos ao chou polo tribunal.

O persoal aspirante disporá de trinta minutos para a preparación deste exercicio e dun máximo de sesenta minutos para a súa exposición oral. Terminada a exposición, o tribunal poderá formular as preguntas ou aclaracións que xulgue pertinentes, durante un período máximo de quince minutos.

c) Parte terceira. O persoal aspirante que obteña, polo menos, un cinco na segunda parte da proba, realizará esta terceira, que consistirá na análise por escrito dun caso práctico sobre as técnicas adecuadas para a actuación da inspección de Educación, que será proposto polo tribunal.

Para a realización deste exercicio escrito o persoal aspirante disporá dun máximo de tres horas. O exercicio será lido polo persoal aspirante ante o tribunal.

10.3. Cualificación da fase de oposición.

O tribunal cualificará cada unha das partes da proba de cero a dez puntos. Será necesario alcanzar en cada unha delas unha puntuación igual ou superior a cinco para considerar que o persoal aspirante superou a fase de oposición e, polo tanto, poder acceder á valoración dos méritos da fase de concurso.

A cualificación correspondente a cada parte da proba será a media aritmética da puntuación de todos os membros presentes no tribunal. Deberanse calcular con aproximación de ata as dez milésimas, para evitar, dentro do posible, que se produzan empates. Cando entre as puntuacións outorgadas polos membros do tribunal exista unha diferenza de tres ou máis enteiros serán automaticamente excluídas as cualificacións máxima e mínima, a puntuación media calcularase entre as cualificacións restantes. No caso de empate entre cualificacións máximas ou mínimas, só será excluída unha delas.

A puntuación final da proba, unha vez superadas as tres partes dela, será o resultado de ponderar nun 40 % a puntuación obtida na parte terceira e un 30 % cada unha das outras partes.

Base décimo primeira. Desenvolvemento da fase de oposición de ingreso no corpo de profesores de ensino secundario e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, tanto pola quenda libre como pola reserva de discapacitados

Nesta fase valorarase a posesión dos coñecementos específicos, científicos e técnicos da especialidade docente á que opta o persoal aspirante, así como a aptitude pedagóxica e o dominio das técnicas necesarias para o exercicio docente.

11.1. De conformidade co establecido no artigo 20.2 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, o persoal aspirante á especialidade de Inglés deberá desenvolver as probas neste idioma.

11.2. As dúas partes que integran a primeira proba poderán realizarse no mesmo día. As dúas partes que integran a segunda proba realizaranse nunha mesma sesión.

11.3. Primeira proba. Esta proba terá por obxecto a demostración dos coñecementos específicos da especialidade docente a que se opta, e constará de dúas partes que serán valoradas conxuntamente:

11.3.1. Parte A: incluirá unha proba práctica consistente na realización dunha serie de exercicios por escrito que se axustará, para cada especialidade, ao disposto no anexo VI desta orde, e que permitirá comprobar que o persoal aspirante posúe a formación científica e o dominio das habilidades técnicas correspondentes á especialidade a que se opte. O tempo asignado para a realización desta proba será establecido polos tribunais.

11.3.2. Parte B: consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante de entre catro temas dos temarios que compoñen o temario oficial de cada especialidade, extraídos ao chou polo tribunal.

Os aspirantes disporán de dúas horas para a realización desta parte da primeira proba.

Ao efectuarse a primeira e segunda parte da proba por escrito procederase á súa lectura conxunta e a cualificación de cada parte realizarase por separado.

11.3.3. Cualificación da primeira proba.

A primeira parte e a segunda parte da proba cualificaranse de 0 a 10 puntos, e ponderarase do seguinte xeito:

– Parte A: a cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 0,6 a cualificación obtida.

– Parte B: a cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 0.4 a cualificación obtida.

Para superar esta proba o persoal aspirante deberá obter unha puntuación de polo menos o 25 % do valor de cada unha das partes da proba e unha puntuación total, resultado de sumar as puntuacións ponderadas correspondentes ás dúas partes, igual ou superior a 5 puntos. Finalizada esta proba, os tribunais exporán no taboleiro de anuncios do local onde se realizou e no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es/oposicions as puntuacións obtidas polos aspirantes que a superaron.

11.4. Segunda proba.

O persoal aspirante que superou a primeira proba realizará esta segunda proba que terá por obxecto a comprobación da aptitude pedagóxica do persoal aspirante e do seu dominio das técnicas necesarias para o exercicio docente. A proba componse de dúas partes:

Parte A: presentación e defensa dunha programación didáctica.

A programación didáctica fará referencia ao currículo dunha materia ou módulo relacionado coa especialidade por que se participa, na cal deberán especificarse os obxectivos, as competencias, os contidos, a metodoloxía didáctica, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, os criterios de avaliación, así como a atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Esta programación corresponderase cun curso escolar dun dos niveis ou etapas educativas en que o profesorado da especialidade teña atribuída competencia docente para impartilo, elixido pola persoa candidata, e deberá organizarse en unidades didácticas de tal maneira que cada unha delas se poida desenvolver completamente no tempo asignado para a súa exposición; en calquera caso, unha programación para un curso escolar deberá conter, como mínimo, 15 unidades didácticas que deberán estar enumeradas, e terá, sen incluír anexos, unha extensión máxima de 60 folios, formato DIN-A4, escritos a unha soa cara e dobre espazo interlineal, con letra tipo arial, sen comprimir, tamaño de 12 puntos.

Na extensión máxima de 60 folios non se computará a portada nin a contraportada. Si se computará o índice.

Resultarán excluídos do procedemento selectivo aqueles aspirantes cuxa programación non se axuste ao establecido nos parágrafos anteriores. En ningún caso poderán excluírse as persoas aspirantes por deficiencias no contido da programación.

As programacións versarán sobre os seguintes currículos:

No caso das especialidades con competencia docente na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato: Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

No caso das especialidades específicas de formación profesional, os publicados no Diario Oficial de Galicia no momento da publicación desta orde ou, de ser o caso, os aplicables na Comunidade Autónoma.

Nas especialidades propias da formación profesional, a programación deberá conter un mínimo de 4 unidades didácticas.

A programación deberá ser entregada ao tribunal polo persoal aspirante que supere a primeira proba no centro no que están actuando, no prazo que estableza o tribunal ao publicar as cualificacións da primeira proba.

Parte B: preparación e exposición oral dunha unidade didáctica ante o tribunal.

A parte B da proba consistirá na preparación e exposición oral dunha unidade didáctica. A preparación e exposición oral, ante o tribunal, dunha unidade didáctica poderá estar relacionada coa programación presentada polo aspirante ou elaborada a partir do temario oficial da especialidade. No primeiro caso, o aspirante elixirá o contido da unidade didáctica de entre tres extraídas ao chou por el mesmo, da súa programación. No segundo caso, o aspirante elixirá o contido dunha unidade didáctica dun tema de entre tres extraídos ao chou por el mesmo, do temario oficial da especialidade. Na elaboración da citada unidade didáctica deberán concretarse os obxectivos de aprendizaxe que perseguen con ela, os seus contidos, as actividades de ensinanza e aprendizaxe que se van formular na aula e os seus procedementos de avaliación.

O persoal aspirante disporá dunha hora para a preparación da unidade didáctica, e poderá utilizar o material que considere oportuno, sen posibilidade de conexión co exterior, polo que o material que vaia a utilizar non poderá ser susceptible de dita conexión (ordenadores portátiles, teléfonos móbiles, etc.).

Para a exposición, o persoal aspirante poderá utilizar o material auxiliar que considere oportuno e que deberá achegar el mesmo, sempre que sexa aprobado polo tribunal, así como un guión que non excederá un folio e que se entregará ao tribunal ao final.

O persoal aspirante disporá dun tempo máximo dunha hora para a defensa oral da programación, a exposición da unidade didáctica e posterior debate ante o tribunal. O persoal aspirante iniciará a súa exposición coa defensa da programación didáctica presentada, que non poderá exceder os vinte minutos, e a continuación realizará a exposición da unidade didáctica, que non excederá os trinta minutos. A duración do debate, se é o caso, non poderá exceder os dez minutos.

11.5. Segunda proba na especialidade de Orientación Educativa.

Parte A: presentación e defensa dun plan anual do departamento de orientación dun centro.

O plan anual fará referencia ao plan de orientación do centro e incluirá, polo menos, os seguintes aspectos: xustificación baseada no contexto, obxectivos, planificación xeral e definición de accións prioritarias, estratexias de intervención e criterios de avaliación do plan. Este plan anual corresponderase cun curso escolar e deberá organizarse en programas específicos de intervención. En calquera caso un plan anual deberá contar, como mínimo, con seis programas específicos de intervención, que deberán estar numerados e terán as mesmas características establecidas para a programación didáctica. Deberán entregalo ao tribunal aqueles que superen a primeira proba, no centro en que están actuando e no prazo que estableza o tribunal ao publicar as cualificacións daqueles que superaron a citada proba.

Parte B: preparación e exposición oral dun programa específico de intervención.

A parte B da proba consistirá na preparación e exposición oral dun programa de intervención específico. A preparación e exposición oral diante do tribunal dun programa específico de intervención, que poderá estar relacionado co plan anual de departamento presentado polo aspirante ou elaborada a partir do temario oficial da especialidade. No primeiro caso, o persoal aspirante elixirá o contido dun programa específico de intervención de entre tres extraídos ao chou por el mesmo do seu plan anual do departamento de orientación. No segundo caso, o persoal aspirante elixirá o contido do programa específico de intervención dun tema de entre tres extraídos por el mesmo do temario oficial da especialidade.

O persoal aspirante disporá dunha hora para a preparación do plan de actuación específico e poderá utilizar o material que xulgue oportuno.

Para a exposición, o persoal aspirante poderá utilizar un guión que non excederá un folio e que entregará ao tribunal unha vez rematada a súa exposición.

O persoal aspirante disporá dun período máximo dunha hora para a defensa do plan anual do departamento de orientación dun centro, a exposición do plan de actuación específico e posterior debate diante do tribunal. O persoal aspirante iniciará a súa exposición coa defensa do plan anual do departamento de orientación dun centro, que non poderá exceder os vinte minutos, e a continuación realizará a exposición do plan de actuación específico, que non excederá os trinta minutos. A duración do debate, se é o caso, non poderá exceder os dez minutos.

11.6. Cualificación da segunda proba.

Esta segunda proba valorarase globalmente de cero a dez puntos. O persoal aspirante deberá alcanzar, para a súa superación, unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

11.7. Cualificación da fase de oposición.

A cualificación correspondente a esta fase de oposición será a media aritmética das puntuacións obtidas nas dúas probas que a integran cando ambas fosen superadas.

11.8. Cualificación do tribunal.

A cualificación de cada parte da proba correspondente á fase de oposición será a media aritmética das puntuacións de todos os membros presentes no tribunal. Deberanse calcular con aproximación de ata dez milésimas, para evitar no posible que se produzan empates. Cando entre as puntuacións outorgadas polos membros do tribunal exista unha diferenza de tres ou máis enteiros, serán automaticamente excluídas as cualificacións máxima e mínima, e calcularase a puntuación media entre as cualificacións restantes. No caso de empate entre cualificacións máximas ou mínimas, unicamente será excluída unha delas.

Estas cualificacións individuais de cada membro do tribunal faranse constar no expediente administrativo.

Base décimo segunda. Desenvolvemento da fase de oposición de ingreso no corpo de mestres tanto pola quenda libre como pola reserva de discapacitados

12.1. De conformidade co establecido no artigo 20.2 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, o persoal aspirante ás especialidades de lingua estranxeira: Inglés ou Francés deberá desenvolver as probas neste idioma.

12.2. As dúas partes que integran a primeira proba deberán realizarse no mesmo día. As dúas partes que integran a segunda proba realizaranse nunha mesma sesión.

12.3. Primeira proba. Esta proba terá por obxecto a demostración dos coñecementos específicos da especialidade docente a que se opta, e constará de dúas partes que serán valoradas conxuntamente:

12.3.1. Parte A: incluirá unha proba práctica consistente na realización dunha serie de exercicios por escrito que se axustará, para cada especialidade, ao disposto no anexo V desta orde, e que permitirá comprobar que o persoal aspirante posúe a formación científica e o dominio das habilidades técnicas correspondentes á especialidade a que se opte. O tempo asignado para a realización desta proba será establecido polos tribunais.

12.3.2. Parte B: consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante de entre dous temas dos temarios que compoñen o temario oficial de cada especialidade, extraídos ao chou polo tribunal.

Os aspirantes disporán de dúas horas para a realización desta parte da primeira proba.

No suposto de que a primeira parte da proba se realice por escrito, procederase á súa lectura conxunta coa segunda e a cualificación de cada parte realizarase por separado.

12.3.3. Cualificación da primeira proba.

A primeira parte e a segunda parte da proba cualificaranse de 0 a 10 puntos, e ponderarase do seguinte xeito:

– Parte A: a cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 0,6 a cualificación obtida.

– Parte B: a cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 0,4 a cualificación obtida.

Para superar esta proba o persoal aspirante deberá obter unha puntuación de polo menos o 25 % do valor de cada unha das partes da proba e unha puntuación total, resultado de sumar as puntuacións ponderadas correspondentes ás dúas partes, igual ou superior a 5 puntos. Finalizada esta proba, os tribunais exporán no taboleiro de anuncios do local onde se realizou e no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es/oposicions as puntuacións obtidas polos aspirantes que a superaron.

12.4. Segunda proba nas especialidades de Educación Infantil, Lingua Estranxeira: Francés, Lingua Estranxeira: Inglés, Música, Educación Física e Educación Primaria. Proba de aptitude pedagóxica.

O persoal aspirante que superou a primeira proba realizará esta segunda proba que terá por obxecto a comprobación da aptitude pedagóxica do persoal aspirante e do seu dominio das técnicas necesarias para o exercicio docente. A proba componse de dúas partes:

Parte A: presentación e defensa dunha programación didáctica.

A programación didáctica fará referencia ao currículo dunha área relacionada coa especialidade por que se participa, na cal deberán especificarse, no caso de Educación Infantil, os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e metodoloxía, así como a atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, e nas restantes especialidades, os obxectivos, as competencias, os contidos, a metodoloxía didáctica, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, os criterios de avaliación, así como a atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Esta programación corresponderase cun curso escolar da etapa educativa en que o profesorado da especialidade teña atribuída competencia docente para impartilo, elixido pola persoa candidata, e deberá organizarse en unidades didácticas de tal maneira que cada unha delas se poida desenvolver completamente no tempo asignado para a súa exposición; en calquera caso, unha programación para un curso escolar deberá conter, como mínimo, 15 unidades didácticas que deberán estar enumeradas, e terá, sen incluír anexos, unha extensión máxima de 60 folios, formato DIN-A4, escritos a unha soa cara e dobre espazo interlineal, con letra tipo arial, sen comprimir, tamaño de 12 puntos.

Na extensión máxima de 60 folios non se computará a portada nin a contraportada. Si se computará o índice.

Resultarán excluídos do procedemento selectivo aqueles aspirantes cuxa programación non se axuste ao establecido nos parágrafos anteriores. En ningún caso poderá excluírse ás persoas aspirantes por deficiencias no contido da programación.

As programacións versarán sobre os currículos aprobados polo Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, e para a especialidade de Educación Infantil, o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e para a especialidade de idioma estranxeiro: frances, o Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro (BOE do 1 de marzo).

A programación deberá entregala ao tribunal o persoal aspirante que supere a primeira proba no centro no que están actuando, no prazo que estableza o tribunal ao publicar as cualificacións da primeira proba.

Parte B. Preparación e exposición oral dunha unidade didáctica ante o tribunal.

A parte B da proba consistirá na preparación e exposición oral dunha unidade didáctica. A preparación e exposición oral, ante o tribunal, dunha unidade didáctica poderá estar relacionada coa programación presentada polo aspirante ou elaborada a partir do temario oficial da especialidade. No primeiro caso, o aspirante elixirá o contido da unidade didáctica de entre tres extraídas ao chou por el mesmo, da súa programación. No segundo caso, o aspirante elixirá o contido dunha unidade didáctica dun tema de entre tres extraídos ao chou por el mesmo, do temario oficial da especialidade. Na elaboración da citada unidade didáctica deberán concretarse os obxectivos de aprendizaxe que perseguen con ela, as competencias, os seus contidos, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables e as actividades de ensinanza e aprendizaxe que se van formular na aula.

O persoal aspirante disporá dunha hora para a preparación da unidade didáctica e poderá utilizar o material que considere oportuno, sen posibilidade de conexión co exterior, polo que o material que vaia utilizar non poderá ser susceptible da dita conexión (ordenadores portátiles, teléfonos móbiles, etc.).

Para a exposición, o persoal aspirante poderá utilizar o material auxiliar que considere oportuno e que deberá achegar el mesmo, sempre que sexa aprobado polo tribunal, así como un guión que non excederá un folio e que se entregará ao tribunal ao final.

O persoal aspirante disporá dun tempo máximo dunha hora para a defensa oral da programación, a exposición da unidade didáctica e posterior debate ante o tribunal. O persoal aspirante iniciará a súa exposición coa defensa da programación didáctica presentada, que non poderá exceder os vinte minutos, e a continuación realizará a exposición da unidade didáctica, que non excederá os trinta minutos. A duración do debate, se é o caso, non poderá exceder os dez minutos.

12.5. Segunda proba nas especialidades de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. Proba de aptitude pedagóxica.

No caso de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, esta segunda proba terá por obxecto a comprobación da aptitude pedagóxica do persoal aspirante e o seu dominio das técnicas necesarias para o exercicio da súa función de asesoramento e orientación educativa. Consistirá na presentación dun plan de apoio para o alumnado con necesidades educativas específicas e na elaboración e exposición oral dun programa de intervención.

Parte A: o plan de apoio para o alumnado con necesidades educativas específicas deberá conter, como mínimo, seis programas de intervención e basearse na normativa vixente e nas necesidades do alumnado, do centro e do contexto, e recollerá obxectivos, contidos, actividades, estratexias metodolóxicas, recursos materiais, humanos e organizativos, temporalización das accións, avaliación e propostas. Neste plan deberá prestarse especial relevancia á actuación do persoal aspirante como profesor de apoio.

O plan de apoio para o alumnado con necesidades educativas específicas que terá as mesmas características establecidas para a programación didáctica, deberán entregalo ao tribunal aqueles que superen a primeira proba, no centro en que están actuando e no prazo que estableza o tribunal ao publicar as cualificacións daqueles que superaron a citada proba.

Parte B: elaboración diante do tribunal e exposición oral dun programa de intervención relacionado co plan de apoio para o alumnado con necesidades educativas específicas presentado polo persoal aspirante, ou elaborado a partir do temario oficial da especialidade. No primeiro caso, o persoal aspirante elixirá ao chou un programa de intervención con alumnado con necesidade educativas específicas (alumnado estranxeiro, con sobredotación intelectual ou con necesidades educativas especiais). No segundo caso, o aspirante elixirá o contido do programa de intervención dun tema de entre tres elixidos ao chou por el mesmo, do temario oficial da especialidade.

O persoal aspirante disporá dunha hora para a preparación do programa de intervención e poderá utilizar o material que xulgue oportuno.

Para a exposición, o persoal aspirante poderá utilizar un guión que non excederá un folio e que entregará ao tribunal unha vez rematada a súa exposición.

O persoal aspirante disporá dun período máximo dunha hora para a defensa do plan de apoio para o alumnado con necesidades educativas específicas, a exposición do programa de intervención e posterior debate diante do tribunal. O persoal aspirante iniciará a súa exposición coa defensa do plan de apoio para o alumnado con necesidades educativas específicas, que non poderá exceder os vinte minutos, e a continuación realizará a exposición do programa de intervención, que non excederá os trinta minutos. A duración do debate, se é o caso, non poderá exceder os dez minutos.

12.6. Cualificación da segunda proba.

Esta segunda proba valorarase globalmente de cero a dez puntos. O persoal aspirante deberá alcanzar, para a súa superación, unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

12.7. Cualificación da fase de oposición.

A cualificación correspondente a esta fase de oposición será a media aritmética das puntuacións obtidas nas dúas probas que a integran cando ambas fosen superadas.

12.8. Cualificación do tribunal.

A cualificación de cada parte da proba correspondente á fase de oposición será a media aritmética das puntuacións de todos os membros presentes no tribunal. Deberanse calcular con aproximación de ata dez milésimas, para evitar no posible que se produzan empates. Cando entre as puntuacións outorgadas polos membros do tribunal exista unha diferenza de tres ou máis enteiros, serán automaticamente excluídas as cualificacións máxima e mínima, e calcularase a puntuación media entre as cualificacións restantes. No caso de empate entre cualificacións máximas ou mínimas, unicamente será excluída unha delas.

Estas cualificacións individuais de cada membro do tribunal faranse constar no expediente administrativo.

Base décimo terceira. Acceso á fase de concurso

A cualificación final da fase de oposición expresarase en números de cero a dez. Será necesario obter, polo menos, cinco puntos para poder acceder á fase de concurso.

O número de aspirantes que acceda á fase de concurso poderá ser superior ao número de prazas convocadas.

Base décimo cuarta. Fase de oposición no procedemento selectivo de acceso a corpo de grupo superior

A proba consistirá na exposición ante o tribunal dun tema da especialidade a que se opte, elixido polo aspirante entre oito, extraídos ao chou polo tribunal, dos correspondentes ao temario do corpo e especialidade a que se presentan.

No caso de que haxa concordancia entre a titulación académica coa que se opta e a especialidade a que aspira, o tema será elixido de entre nove extraídos ao chou polo tribunal. Enténdese que hai concordancia para cada especialidade cando se posúa unha das titulacións que se relacionan no anexo VIII.

O persoal aspirante disporá de dúas horas e trinta minutos para a súa preparación, e poderá utilizar o material que considere oportuno. A exposición terá unha duración máxima dunha hora, e nesta atenderase tanto aos coñecementos sobre a materia como aos recursos didácticos e pedagóxicos que se vaian empregar. Nesta exposición, o persoal aspirante poderá utilizar un guión dunha extensión máxima dunha páxina que deberá ser entregado ao tribunal cando remate esta.

Para as especialidades de Hostalaría e Turismo, Informática e Intervención Sociocomunitaria, a proba estará dividida en dúas partes, unha de contido práctico e outra consistente na exposición oral dun tema coas mesmas características especificadas no paragrafo anterior. As características da parte práctica da proba serán as establecidas no anexo VI da presente convocatoria e levarase a cabo o mesmo día e á mesma hora que os aspirantes que se presenten polo sistema de ingreso. A valoración da parte práctica da proba será conxunta coa outra parte da proba, a exposición oral.

Quedarán exentos de realizar esta parte práctica da proba os aspirantes que pertenzan ao corpo de profesores técnicos de formación profesional dunha especialidade da mesma familia profesional para a que principalmente teñan atribuída a competencia docente os especialistas de Hostalaría e Turismo, Informática ou Intervención Sociocomunitaria, segundo proceda.

A proba valorarase de cero a dez puntos e o persoal aspirante deberá obter, polo menos, cinco puntos para superala. Para a súa superación atenderase tanto aos coñecementos sobre a materia como aos recursos didácticos e pedagóxicos do persoal aspirante.

Base décimo quinta. Forma de cubrir as prazas de reserva

Os tribunais, para os efectos de cubrir as prazas obxecto desta convocatoria pola reserva de discapacitados, axustaranse ás seguintes normas:

a) Se houber un número suficiente de persoal aspirante que cumpra os requisitos mínimos para aprobar, entre o persoal aspirante que concorra ás prazas reservadas para persoas con discapacidade, a totalidade destas prazas adxudicaráselles a estes opositores, calquera que sexa a súa puntuación.

b) Aqueles opositores que concorran ás prazas reservadas para persoas con discapacidade e que, reunindo os requisitos mínimos para aprobar, excedan o número de prazas asignadas ao tribunal para esta reserva, concorrerán á formación da lista de aprobados do tribunal en igualdade de condicións que os das prazas libres ou de promoción interna, segundo corresponda, coa súa puntuación e tal e como se determina na base décimo sexta.

c) No caso de que existan prazas da reserva de discapacitados que non poidan ser cubertas por non existir un número suficiente de aspirantes con puntuación mínima requirida, estas acumuláranse ás libres ou de acceso, segundo corresponda, e serán distribuídas pola Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos de acordo co procedemento establecido na base primeira, epígrafe 5.

d) No caso de que existan prazas da quenda de promoción do subgrupo A2 ao subgrupo A1 que non poidan ser cubertas por non existir un número suficiente de aspirantes con puntuación mínima requirida, estas non se acumularán as prazas da quenda libre.

Base décimo sexta. Superación do procedemento selectivo

16.1. Seleccionados polo procedemento de acceso ao subgrupo A1 desde corpos docentes do subgrupo A2 e pola quenda de reserva deste procedemento.

a) Resultarán seleccionados aqueles candidatos e candidatas que, obtendo un mínimo de cinco puntos na proba e ao seren ordenados segundo a suma das puntuacións alcanzadas no concurso e na proba, obteñan un número igual ou inferior ao número de prazas asignadas ao procedemento polo que participan.

Para a obtención da puntuación global, o tribunal ponderará un 55 % a puntuación obtida na fase de oposición e un 45 % a puntuación obtida na fase de concurso, resultando a puntuación global da suma de ambas as fases unha vez realizadas as ponderacións mencionadas.

b) Os posibles empates resolveranse atendendo sucesivamente aos seguintes criterios:

1. Maior puntuación na proba.

2. Maior puntuación en cada unha das epígrafes do baremo de méritos, pola orde en que aparecen nesta convocatoria.

3. Maior puntuación en cada unha das subepígrafes do baremo, pola orde a que aparecen nesta convocatoria.

4. No caso de que persista o empate, o desempate dirimirase a través da realización dunha proba por escrito sobre cuestións breves referentes ao temario da especialidade. De ser o caso, o persoal aspirante será convocado para esta proba polo tribunal cunha antelación mínima de 48 horas.

16.2. Seleccionados para o corpo de inspectores de Educación e para os restantes corpos pola quenda libre e quenda de reserva de discapacitados.

Obtida a cualificación da fase de oposición, os tribunais avaliarán definitivamente a fase de concurso do persoal aspirante que superou a fase de oposición, resultando seleccionados para pasaren á fase de prácticas aqueles aspirantes que, unha vez ordenados segundo a puntuación global da fase de oposición e concurso, teñan un número de orde igual ou menor que o número total de prazas asignadas ao tribunal.

De conformidade co establecido nos artigos 25 e 47 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, a ponderación das puntuacións das fases de oposición e concurso para formar a puntuación global será de dous terzos da fase de oposición e un terzo da fase de concurso.

As prazas que poidan quedar vacantes nalgún tribunal serán asignadas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos á persoa que superou a fase de oposición e que teña maior puntuación na fase de concurso-oposición, unha vez efectuadas as ponderación pertinentes, do tribunal da mesma especialidade que proceda segundo o sistema de distribución de prazas establecido na base 1.5 desta convocatoria.

16.3. Criterios de desempate.

No caso de que se produzan empates, estes resolveranse atendendo sucesivamente aos seguintes criterios:

a) Maior puntuación na fase de oposición.

b) Maior puntuación en cada un dos exercicios da oposición, pola orde en que estes aparecen nesta convocatoria.

c) Maior puntuación nas epígrafes do baremo de méritos, pola orde en que estas aparecen nesta convocatoria.

d) Maior puntuación nas subepígrafes do baremo de méritos, pola orde en que estas parecen nesta convocatoria.

e) En caso de persistir o empate, este dirimirase a través da realización dunha proba que se realizará por escrito sobre cuestións breves referidas ao temario da especialidade. Esta proba será elaborada, organizada e avaliada polo tribunal correspondente. As persoas aspirantes serán convocadas para esta proba polo propio tribunal cunha antelación mínima de 48 horas.

16.4. Orde de relación.

Os tribunais confeccionarán a correspondente relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición ata o número máximo de prazas que lle foron asignadas a cada un deles, ordenados de acordo co establecido nas bases anteriores.

Esta relación farase pública no taboleiro de anuncios do local ou locais en que se celebraron as probas, así como no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es outorgándose un prazo de dous días hábiles para reclamar contra posibles erros.

Contra as listas definitivas poderán os interesados interpoñer, de conformidade co disposto nos artigos 107 e 114 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, recurso de alzada ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos.

16.5. En ningún caso os tribunais poderán aprobar nin declarar que superaron o proceso selectivo un número superior de aspirantes ao de prazas asignadas a cada un deles. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido neste punto será nula de pleno dereito.

16.6. O persoal aspirante que supere no mesmo corpo os procedementos selectivos convocados por esta consellería e polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou noutra comunidade autónoma con competencias en materia educativa, se optasen polo posto de traballo correspondente ao ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, deberán presentar instancia neste sentido dirixida á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, xunto coa copia de renuncia ao outro posto de traballo, no prazo de dez días, contados a partir da publicación no Diario Oficial de Galicia da lista de aspirantes seleccionados. De non realizar esta opción, a aceptación do primeiro nomeamento como funcionario en prácticas entenderase como renuncia tácita aos restantes.

16.7. Publicación da lista de aprobados.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará no Diario Oficial de Galicia, así como no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es as listas únicas de aprobados por especialidade, segundo se detalla nos puntos anteriores, e tendo en conta que figurarán en primeiro lugar os aprobados pola quenda de acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1, e que os aprobados pola reserva de discapacitados incluíranse, de acordo coa súa puntuación, entre os aprobados polo sistema de acceso ou de ingreso, segundo corresponda.

A renuncia aos dereitos derivados do procedemento selectivo con anterioridade ao nomeamento como persoal funcionario en prácticas dará lugar a que se declare aprobada a persoa que, se é o caso, lle corresponda conforme os criterios establecidos nesta base décimo sexta.

16.8. Publicación das cualificacións dos restantes aspirantes.

Ao rematar o procedemento selectivo, os tribunais publicarán no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es/oposicions as puntuacións obtidas polo persoal aspirante que non está incluído na relación de aprobados.

Base décimo sétima. Presentación de documentos

17.1. No prazo de 20 días naturais contados desde o día seguinte a aquel en que se fagan públicas as listas de aprobados no Diario Oficial de Galicia, os aspirantes aprobados deberán presentar perante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria os seguintes documentos, agás os xa achegados coa solicitude de participación no procedemento selectivo:

a) Certificado médico acreditativo de non padecer ningunha enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co exercicio da docencia.

A persoa aspirante que fixese valer a súa condición de persoa con discapacidade deberá, se non o fixo anteriormente, presentar certificación dos órganos competentes da Consellería Política Social que acredite tal condición, e tamén terá que presentar certificado dos citados órganos ou da Administración sanitaria, acreditativo da compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.

b) Declaración responsable de que non foron separados mediante expediente disciplinario do servizo do corpo a que se pretende ingresar en ningunha Administración pública e de non estar inhabilitados para o exercicio de funcións públicas, conforme o modelo que figura como anexo VII a esta convocatoria.

Igualmente, o persoal aspirante que non posúa a nacionalidade española deberá presentar declaración responsable de non estar sometido a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no seu Estado o acceso á función pública, segundo o mesmo modelo do anexo VII.

c) Certificado de non ter antecedentes por delitos sexuais, agás no suposto de ter autorizado na instancia a consulta de datos do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.

17.2. Excepcións.

Os que teñan a condición de funcionarios públicos de carreira e estean en situación de servizo activo estarán exentos de xustificar documentalmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter o seu anterior nomeamento, e deberán presentar, en tal caso, unha certificación ou folla de servizos do organismo de que dependan, na cal se consignen de forma expresa os seguintes datos: corpo a que pertencen, número de rexistro persoal e se están en servizo activo.

Cando as certificacións ou follas de servizos se refiran a funcionarios que superaron o proceso selectivo polos procedementos de acceso a corpos docentes clasificados no mesmo grupo e nivel de complemento de destino ou a outro corpo docente de grupo superior, serán expedidas polo subdirector xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e incorporadas de oficio ao correspondente expediente.

17.3. Ante a imposibilidade, debidamente xustificada, de presentar os documentos expresados nas bases anteriores, poderá acreditarse que se reúnen as condicións exixidas na convocatoria mediante calquera medio de proba admisible en dereito.

17.4. Os que, dentro do prazo fixado e salvo os casos de forza maior, non presenten a documentación ou se do exame dela se deduce que carecen dalgún dos requisitos xerais establecidos na base común 2, non poderán ser nomeados funcionarios de carreira e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Base décimo oitava. Nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas

18.1. Destino provisional e nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas.

As persoas aspirantes que superen o procedemento selectivo pola quenda libre ou reserva de discapacitados quedan obrigadas a incorporarse aos destinos que a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos lles adxudique para a realización da fase de prácticas. No caso de non se incorporaren aos citados destinos no prazo que se estableza, entenderase que renuncian ao proceso selectivo.

Se se incorporan e reúnen as condicións requiridas para o ingreso no corpo respectivo, serán nomeados funcionarios en prácticas.

A toma de posesión como persoal funcionario en prácticas será con efectividade da data que se determine na resolución pola que se publique a adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2016/17.

Coa finalidade da adxudicación de destino de carácter provisorio para a realización do período de prácticas, o persoal aspirante que supere o procedemento selectivo deberá efectuar a solicitude, conforme o sistema previamente publicado no Diario Oficial de Galicia por resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo de tres días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da lista de aprobados polos tribunais cualificadores no centro onde se realizaron as probas e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

18.2. Destino definitivo.

O persoal aspirante que supere o procedemento selectivo polo sistema de ingreso deberá obter o seu primeiro destino definitivo nun dos centros directamente xestionado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e están obrigadas, para estes efectos, a participaren nos sucesivos concursos ordinarios de traslados que se convoquen, na forma que determinen as correspondentes convocatorias.

18.3. O persoal aspirante que supere o procedemento selectivo de acceso aos corpos do subgrupo A1 desde corpos do subgrupo A2 regulados na presente orde estará exento da realización da fase de prácticas e nos supostos en que a adxudicación de destinos se realice atendendo á puntuación obtida nos procedementos selectivos terán prioridade, na súa obtención, sobre os aspirantes que ingresen pola quenda libre da convocatoria do mesmo ano.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, o persoal aspirante seleccionado no procedemento selectivo de acceso aos corpos do subgrupo A1 desde corpos do subgrupo A2 que estea ocupando con carácter definitivo, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, prazas do corpo e especialidade ás cales accede poderá optar por permanecer nelas.

O persoal aspirante que, aínda estando exento da realización da fase de prácticas, optase por incorporarse como funcionario ou funcionaria en prácticas ao destino asignado, quedará eximido da súa avaliación, e permanecerá nesta situación ata a aprobación dos expedientes dos procedementos selectivos e o seu posterior nomeamento como funcionario ou funcionaria de carreira.

18.4. Réxime xurídico-administrativo do persoal aspirante nomeado funcionario ou funcionaria en prácticas.

Desde o nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas ata o nomeamento como persoal funcionario de carreira, o réxime xurídico-administrativo das persoas opositoras será o de persoal funcionario en prácticas, sempre que estea desempeñando un posto docente ou un posto da Inspección educativa. En todo caso, a súa incorporación á realización das prácticas producirase con ocasión de vacante.

18.5. Aprazamento da fase de prácticas.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá, por causa xustificada e por petición da persoa interesada, conceder o aprazamento da fase de prácticas.

18.6. Exencións á realización da fase de prácticas.

Estarán exentos da avaliación da fase de prácticas aqueles aspirantes que acrediten unha experiencia dun ano como persoal funcionario de carreira dun corpo docente.

18.7. Exencións á realización da fase de prácticas no corpo de inspectores de Educación.

Estará exento da realización da fase de prácticas o persoal aspirante seleccionado que acredite ter prestado servizos, polo menos durante un ano, como inspector ou inspectora de educación, con carácter provisional. Esta exención deberá ser solicitada pola persoa interesada ante a Dirección Xeral de Centos e Recursos Humanos.

Sen prexuízo do recoñecemento como exento da avaliación da fase de prácticas, a situación administrativa destes, ata o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo de inspectores de Educación, será a de persoal funcionario en prácticas, e estarán obrigados a desempeñar os destinos provisionais que lles asigne a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

18.8. Opción da remuneración dos funcionarios en prácticas.

O persoal aspirante que superou a fase de oposición do proceso selectivo e que xa estea prestando servizos remunerados na Administración como funcionarios de carreira, interinos, contratados administrativos ou como persoal laboral, sen prexuízo da situación administrativa ou laboral que, de acordo coa normativa vixente lles corresponda, deberán formular opción pola percepción das remuneracións durante a súa condición de persoal funcionario en prácticas, de conformidade co previsto no artigo 141 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Na falta de opción expresa, enténdese que se opta pola retribución de persoal funcionario en prácticas.

Base décimo novena. Fase de prácticas no corpo de inspectores de Educación

19.1. Obxecto e duración da fase de prácticas.

As prácticas terán por obxecto garantir que o persoal aspirante que superou a fase de concurso-oposición posúa a adecuada preparación para levar a cabo as funcións atribuídas ao corpo de inspectores de Educación. Serán tuteladas por un funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de inspectores ao servizo da Administración educativa ou do corpo de inspectores de Educación.

Realizaranse nos destinos provisionais que lles correspondan co desempeño da función inspectora con plena validez.

A súa duración será de catro meses.

19.2. Constitución das comisións cualificadoras.

En cada xefatura territorial constituirase unha comisión cualificadora da fase de prácticas integrada pola xefatura da inspección, que exercerá a presidencia, e dous funcionarios ou funcionarias de carreira do corpo de inspectores ao servizo da Administración educativa ou do corpo de inspectores de Educación.

19.3. Funciones do titor ou titora.

As funcións do inspector ou inspectora titor consistirán en asesorar, informar e avaliar, tal como se indica no punto seguinte, o persoal en prácticas sobre as funcións propias das inspectoras e inspectores de Educación. Ao final do período de prácticas, o titor ou titora emitirá un informe sobre todos os datos que considere de interese e remitirao á comisión cualificadora.

19.4. Actividades de inserción e formación.

As actividades de inserción no posto de traballo consistirán no desenvolvemento de actividades tuteladas polo inspector ou inspectora titora en relación co plan de actuación da Inspección educativa.

As actividades de formación serán programadas pola Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria ben como actividades específicas para o persoal aspirante ben dentro da oferta xeral de formación. Versarán sobre as competencias propias da Inspección educativa. A súa duración non será inferior a sesenta horas. Sobre o desenvolvemento destas actividades emitirán informe as persoas responsables da actividade, se se trata dunha oferta específica, ou mediante o certificado correspondente se se trata de actividades incluídas na oferta xeral.

19.5. Memoria final.

O persoal aspirante elaborará un informe-memoria final no cal fará unha valoración global da súa actividade, así como das dificultades encontradas e dos apoios recibidos. Este informe entregarase ao final da fase de prácticas á comisión cualificadora.

19.6. Avaliación das inspectoras e dos inspectores en prácticas.

A avaliación do persoal aspirante efectuaraa a comisión cualificadora a partir dos informes emitidos pola inspectora ou inspector titor, do persoal responsable das actividades de formación e do informe-memoria presentado pola persoa aspirante.

A comisión cualificadora trasladará ao director xeral de Centros e Recursos Humanos a relación de persoas en prácticas coa cualificación obtida.

As prácticas cualificaranse como apto ou non apto.

Os aspirantes cualificados de non aptos na fase de prácticas poderán repetir esta fase por unha soa vez no curso académico seguinte. Os que non se incorporen ou sexan declarados ou declaradas non aptos por segunda vez perderán todos os dereitos ao seu nomeamento como funcionarios ou funcionarias de carreira.

Base vixésima. Fase de prácticas dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres

20.1. Obxecto e duración da fase de prácticas.

A fase de prácticas forma parte do procedemento selectivo e ten por obxecto a comprobación de que o aspirante posúe as capacidades didácticas necesarias para o exercicio da docencia. Realizaranse nos destinos provisionais que lles correspondan, conforme o procedemento que estableza a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, ben en postos vacantes ben en substitucións, con desempeño de función docente con plena validez académica.

A duración da fase de prácticas será de catro meses. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá flexibilizar este período por causas xustificadas.

20.2. Constitución das comisións cualificadoras.

En cada departamento territorial constituirase unha comisión cualificadora integrada pola xefatura da inspección provincial, que actuará como presidente; dous inspectores de Educación e dous directores de centros designados pola xefa ou xefe territorial.

20.3. Profesor ou profesora titora da fase de prácticas.

O exercicio da docencia durante a fase de prácticas desenvolverase baixo a titoría dun profesor ou profesora experimentada do mesmo corpo, preferentemente da especialidade correspondente, designada pola comisión cualificadora da provincia.

20.4. Funcións do titor ou titora.

As funcións do profesor titor consistirán en asesorar, informar e avaliar o funcionario en prácticas sobre a organización e funcionamento do centro e dos seus órganos de goberno, de participación e de coordinación didáctica, sobre a programación didáctica da materia ou dos módulos profesionais, a programación de aula e a avaliación dos alumnos. Ao final do período de prácticas, o profesor titor emitirá un informe sobre todos os datos que considere de interese e remitirao á comisión cualificadora.

O profesorado que tutele as prácticas dos aspirantes seleccionados nos concursos-oposición de ingreso aos corpos docentes terán un recoñecemento de 50 horas de formación pola función desenvolvida.

20.5. Actividades de formación.

Formando parte da fase de prácticas, os aspirantes seleccionados pola quenda de ingreso libre e reserva de discapacitados deberán realizar un curso de formación de lingua galega de 20 horas de duración. Este curso, que será programado polo Servizo de Formación do Profesorado, consistirá nunha formación específica sobre a terminoloxía, os estilos, os aspectos sociolingüísticos e a linguaxe propia da especialidade que lles permita aos funcionarios en prácticas desenvolver correctamente en galego as súas funcións e tarefas.

20.6. Avaliación do profesorado en prácticas.

As persoas aspirantes elaborarán un informe-memoria final no cal farán unha valoración global da súa actividade, así como das dificultades encontradas e dos apoios recibidos. Este informe seralle entregado ao remate da fase de prácticas á comisión cualificadora.

A avaliación do persoal aspirante será efectuada pola comisión cualificadora a partir dos informes emitidos polo profesor-titor, a dirección do centro, o persoal responsable das actividades de formación e, se é o caso, o inspector ou inspectora responsable do centro e do informe presentado polo propio aspirante.

A presidencia da comisión cualificadora, en caso de informes desfavorables, disporá que o inspector ou inspectora de educación do centro en que presta servizos o funcionario ou funcionaria que está realizando as prácticas visite o dito centro e avalíe na aula as súas aptitudes didácticas como docente. O informe da inspección engadirase aos do director e profesor-titor para que, xunto co informe-memoria final realizado polo funcionario en prácticas, sirvan para a avaliación que debe facer a comisión cualificadora.

20.7. A comisión cualificadora trasladaralle ao director xeral de Centros e Recursos Humanos a relación de funcionarios e funcionarias en prácticas coa cualificación obtida.

20.8. Cualificación da fase de prácticas.

As prácticas cualificaranse como apto ou non apto.

20.9. Persoas aspirantes non aptas na fase de prácticas.

As persoas aspirantes cualificadas de non aptas na fase de prácticas poderán repetila, incorporándose no curso seguinte co persoal seleccionado da seguinte promoción, ocupando, nesta promoción, o número de orde seguinte ao do último seleccionado na súa especialidade. No caso de que non houbese convocatoria do seu corpo e especialidade, efectuará igualmente as prácticas no curso seguinte. As persoas que non se incorporen ou sexan declaradas non aptas por segunda vez perderán todos os dereitos ao seu nomeamento como funcionarios ou funcionarias de carreira.

Base vixésimo primeira. Nomeamento de funcionarias e funcionarios de carreira

21.1. Proposta de nomeamento como funcionarias e funcionarios de carreira.

Rematada a fase de prácticas e verificado que os que a superaron reúnen os requisitos xerais e específicos de participación establecidos nesta convocatoria, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aprobará o expediente do proceso selectivo e remitirá as listas do persoal ingresado no correspondente corpo ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, para o nomeamento e expedición dos títulos de funcionarias e funcionarios de carreira, con efectividade do 1 de setembro de 2017.

21.2. Destino definitivo en Galicia.

De acordo co previsto no artigo 10.d) do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, o persoal que ingrese en virtude desta convocatoria deberá obter o seu primeiro destino definitivo en centros xestionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través da súa participación forzosa nos procedementos de provisión que se convoquen.

Título II
Procedemento de adquisición doutras especialidades

Base vixésimo segunda

Convócase procedemento para que os funcionarios de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres poidan adquirir nova especialidade, de conformidade co establecido nas seguintes bases:

22.1. Normas xerais.

As especialidades que poderán adquirirse no corpo citado anteriormente mediante o procedemento regulado neste título serán as mesmas que as convocadas para o procedemento de ingreso libre.

A estes procedementos seranlles de aplicación as disposicións establecidas no punto 1.2 desta orde, así como as restantes bases do título I que non se opoñan ao disposto neste título.

22.2. Requisitos das persoas candidatas.

Para poderen participar neste procedemento as persoas candidatas deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Ser persoal funcionario de carreira do corpo correspondente, con destino no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Reunir os requisitos que se exixen para o ingreso libre na especialidade que se pretenda adquirir.

22.3. Solicitudes e pagamento dos dereitos.

As solicitudes e pagamento dos dereitos formularanse conforme o establecido na base terceira desta convocatoria.

22.4. Órganos de selección.

Os órganos de selección para este procedemento serán aqueles a que se refire a base 5 desta convocatoria e exercerán respecto deste procedemento as mesmas funcións que se enumeran na mencionada base.

22.5. Comezo e desenvolvemento das probas.

O comezo e desenvolvemento das probas realizarase de conformidade co disposto na base oitava desta convocatoria.

22.6. Sistema de selección.

– Para todas as especialidades.

A proba consistirá na exposición oral dun tema da especialidade a que se opta, elixido polo aspirante de entre cinco extraídos ao chou polo tribunal, nas especialidades dos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional e de entre tres extraídos ao chou polo tribunal, nas especialidades do corpo de mestres.

O candidato disporá de dúas horas para a súa preparación e poderá utilizar o material que considere oportuno. A exposición terá unha duración máxima dunha hora.

Nas especialidades de idiomas modernos a exposición realizarase nesta lingua.

Nas especialidades específicas de formación profesional, agás formación e orientación laboral, a proba constará, ademais, dunha parte práctica. As características da parte práctica serán as establecidas no anexo VI da presente convocatoria e levarase a cabo o mesmo día e á mesma hora que os aspirantes que se presenten polo sistema de ingreso. A valoración da parte práctica da proba será conxunta coa outra parte da proba, a exposición oral.

22.7. Cualificación da proba.

Os tribunais cualificarán a proba a que se refire o punto anterior de apto ou non apto e obterán a nova especialidade unicamente os cualificados con apto.

22.8. Publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez verificado polo órgano convocante que a persoa aspirante que obtivo a cualificación de apto reúne os requisitos exixidos nesta convocatoria, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se declaran aptos ao persoal aspirante, coa indicación da nova especialidade adquirida.

22.9. Exención da fase de prácticas.

O persoal que adquira unha nova especialidade por este procedemento estará exento da fase de prácticas.

22.10. Dereito preferente.

A adquisición dunha nova especialidade non supón a perda da anterior ou anteriores que se puidesen posuír. Os que teñan adquirida máis dunha especialidade poderán acceder a prazas correspondentes a calquera delas a través dos mecanismos establecidos para a provisión de postos de traballo dos funcionarios docentes.

Os que adquiran unha nova especialidade por este procedemento terán preferencia, por unha soa vez, con ocasión de vacante, para seren adscritos a prazas da nova especialidade adquirida no centro en que tivesen destino definitivo, de conformidade co establecido no artigo 16.1.d) do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal.

Base vixésimo terceira. Inclusión nas listas de interinos

Accederán ás listas de interinos ou substitutos, ademais daqueles aspirantes que superen a primeira proba, aqueles aspirantes que para cada especialidade posúan unha das titulacións que a continuación se relaciona e que deberán achegar xunto coa solicitude, como se establece na base terceira.2 desta convocatoria.

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidades

Titulacións

Lingua Castelá e Literatura

Licenciado en:

– Filoloxía Románica.

– Filoloxía Hispánica.

– Lingüística e ter cursado Lingua Española e Literatura Española.

– Teoría da Literatura e Literatura Comparada e ter cursado Lingua Española

e Literatura Española.

– Filosofía e Letras, Sección Filoloxía Hispánica.

– Filosofía e Letras, Sección Filoloxía Románica.

Títulos de grao correspondentes.

Xeografía e Historia

Licenciado en:

– Xeografía.

– Historia.

– Historia da Arte.

– Humanidades.

– Antropoloxía Social e Cultural.

– Filosofía e Letras, Sección Xeografía e Historia.

– Historia e Ciencias da Música.

Títulos de grao correspondentes.

Matemáticas

Licenciado en:

– Matemáticas.

– Informática.

– Física.

– Ciencias e Técnicas Estatísticas.

– Enxeñeiro superior.

– Arquitecto.

Títulos de grao correspondentes.

Física e Química

Licenciado en:

– Física.

– Química.

– Bioquímica.

– Biotecnoloxía.

Enxeñeiro:

– Químico.

– Aeronáutico.

– Industrial.

– De Telecomunicación.

– De Camiños, Canais e Portos.

– Naval

– Oceánico.

Títulos de grao correspondentes.

Bioloxía e Xeoloxía

Licenciado en:

– Ciencias Biolóxicas.

– Ciencias Xeolóxicas.

– Bioloxía.

– Xeoloxía.

– Ciencias Ambientais.

– Ciencias do Mar.

– Bioquímica.

– Biotecnoloxía.

– Farmacia.

– Veterinaria.

Enxeñaría superior:

– Agrónoma.

– De Minas.

– De Montes.

Títulos de grao correspondentes.

Licenciado en:

– Filoloxía Inglesa.

– Tradución e Interpretación Lingüística (primeiro idioma: inglés).

– Lingüística, sempre que se cursase inglés como primeira lingua estranxeira.

Títulos de grao equivalentes.

Educación Física

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Títulos de grao correspondentes.

Orientación Educativa

Licenciado en:

– Psicoloxía.

– Pedagoxía.

– Psicopedagoxía.

Títulos de grao correspondentes.

Formación e Orientación Laboral

Licenciado en:

– Administración e Dirección de Empresas.

– Ciencias do Traballo.

– Ciencias Políticas e da Administración.

– Dereito.

– Economía.

– Psicoloxía.

– Socioloxía.

Enxeñeiro en Organización Industrial.

Diplomado en:

– Ciencias Empresarias.

– Relacións Laborais.

– Educación Social.

– Xestión e Administración Pública.

Títulos de grao correspondentes.

Hostalaría e Turismo

Licenciado en Ciencias e Tecnoloxía dos Alimentos.

Diplomado en:

– Turismo.

– Empresas e Actividades Turística.

Títulos de grao correspondentes.

Informática

Licenciado en:

– Informática.

– Ciencias e Técnicas Estatísticas.

Enxeñeiro en:

– Informática.

– De Telecomunicación.

– En Electrónica.

Diplomado en Estatística.

Enxeñeiro técnico en:

– Informática de Xestión.

– Informática de Sistemas.

– De Telecomunicación, especialidade en Telemática.

Títulos de grao correspondentes.

Intervención Sociocomunitaria

Licenciado en:

– Pedagoxía.

– Psicoloxía.

– Psicopedagoxía.

– Socioloxía.

– Antropoloxía Social e Cultural.

– Ciencias do Traballo.

Diplomado en:

– Educación Social.

– Traballo Social.

– Mestre, en todas as especialidades.

Títulos de grao correspondentes.

NOTA. As titulacións indicadas corresponden ao Catálogo de títulos universitarios oficiais e ás sucesivas incorporacións a este. Tamén son equivalentes, para os efectos de docencia, as titulacións homólogas ás especificadas, segundo o Real decreto 1954/1994, do 30 de setembro (BOE do 17 de novembro).

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Especialidades

Titulacións

Cociña e Pastelaría

Técnico superior en Restauración.

Técnico superior en Dirección de Servizos en Restauración.

Técnico superior en Dirección de Cociña.

Técnico especialista en Hostalaría.

Instalacións Electrotécnicas

Licenciado en:

– Física.

– Radioelectrónica Naval.

Enxeñeiro:

– Aeronáutico.

– En Automática e Electrónica Industrial.

– En Informática.

– Industrial.

– Organización Industrial.

– De Minas.

– Naval e Oceánico.

– De Telecomunicación.

– En Electrónica.

Diplomado en Radioelectrónica Naval.

Enxeñeiro técnico:

– Aeronáutico, especialidade en Aeronavegación.

– En Informática de Sistemas.

– Naval.

– Industrial, especialidade en Electricidade.

– Industrial, especialidade en Electrónica Industrial.

– De Telecomunicación, en todas as súas especialidades.

Títulos de grao correspondentes.

Mantemento de Vehículos

Enxeñeiro:

– Aeronáutico.

– Industrial.

– Naval e Oceánico.

– Minas.

– En Materiais.

– En Electrónica.

– Automática e Electricidade.

Licenciado en:

– Máquinas Navais.

– Náutica e Transporte Marítimo.

– Radioelectrónica Naval.

Diplomado en:

– Máquinas Navais.

– Navegación Marítima.

– Radioelectrónica Naval.

Enxeñeiro técnico:

– Aeronáutico.

– Agrícola.

– Forestal.

– De Minas.

– Naval.

– De Obras Públicas.

– Industrial.

Títulos de grao correspondentes.

Técnico superior en Automoción.

Técnico especialista en:

– Mecánica e Electricidade do Coche.

– Automoción.

– Mantemento de Máquinas e Equipos de Construción e Obras.

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

Enxeñeiro:

– Aeronáutico.

– En Automática e Electrónica Industrial.

– Industrial.

– De Minas.

– En Organización Industrial.

– De Materiais.

– Naval e Oceánico.

Licenciado en Máquinas Navais.

Diplomado en Máquinas Navais.

Enxeñeiro técnico:

– Industrial.

– De Minas.

– En Deseño Industrial.

– Aeronáutico, especialidade en Aeronaves.

– Aeronáutico, especialidade en Equipos e Materiais Aeroespaciais.

– Naval.

– Agrícola, nas especialidades Explotacións Agropecuaria, Industrias Agrarias

e Alimentarias, Mecanización e Construcións Rurais.

– De Obras Públicas, especialidade Construcións Civís.

Títulos de grao correspondentes.

Técnico superior en Produción por Mecanizado.

Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación Mecánica.

Técnico especialista en Montaxe e Construción de Maquinaria.

Técnico especialista en Micromecánica de Máquinas-Ferramentas.

Técnico especialista en Micromecánica de Instrumentos.

Técnico especialista Instrumentista en Sistemas de Medida.

Técnico especialista en Utillaxes e Montaxes Mecánicos.

Técnico especialista Mecánico de Armas.

Técnico especialista en Fabricación Mecánica.

Técnico especialista en Máquinas-Ferramentas.

Técnico especialista en Matrizaría e Moldes.

Técnico especialista en Control de Calidade.

Técnico especialista en Micromecánica e Reloxaría.

Servizos á Comunidade

Licenciado en:

– Pedagoxía.

– Psicoloxía.

– Psicopedagoxía.

– Socioloxía.

– Antropoloxía Social e Cultural.

– Ciencias do Traballo.

Diplomado en:

– Educación Social.

– Traballo Social.

– Mestre, en todas as especialidades.

Títulos de grao correspondentes.

Sistemas e Aplicacións Informáticas

Licenciado en:

– Informática.

Enxeñeiro en:

– Informática.

– De Telecomunicación.

Diplomado en Informática.

Enxeñeiro técnico en:

– Informática de Xestión.

– Informática de Sistemas.

– De Telecomunicación, especialidade en Telemática.

– Diplomado en Informática.

Títulos de grao correspondentes.

NOTA. As titulacións indicadas corresponden ao Catálogo de títulos universitarios oficiais e ás sucesivas incorporacións a este. Tamén son equivalentes, para os efectos de docencia, as titulacións homólogas ás especificadas, segundo o Real decreto 1954/1994, do 30 de setembro (BOE do 17 de novembro).

Corpo de mestres

Especialidades

Titulación

Educación Infantil

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión regulada de mestre en Educación Infantil.

Mestra/mestre, especialidade de Educación Infantil (Real decreto 1440/1991).

Diplomado/a en profesorado de Educación Xeral Básica, especialidade Preescolar.

Especialidade en Educación Preescolar ou en Pedagoxía Preescolar das licenciaturas de Filosofía e Letras (sección Ciencias da Educación) ou de Filosofía e Ciencias da Educación (Sección Ciencias da Educación).

Educación Primaria

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión regulada de mestre en Educación Primaria.

Mestre/a especialidade de Educación Primaria (Real decreto 1440/1991).

Mestre/a (Real decreto 1440/1991) en calquera das súas especialidades.

Diplomado/a en profesorado de Educación Xeral Básica en calquera das súas especialidades.

Mestre/a de Primeira Ensinanza (plan de estudos de 1967).

Mestre/a de Ensinanza Primaria (plan de estudos de 1950).

Música

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión regulada de mestre en Educación Primaria, que inclúa unha mención en música.

Mestre/a especialidade de Educación Musical (Real decreto 1440/1991).

Título superior de música da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, ou da Lei 1/1990, do 3 de outubro, ou titulacións declaradas equivalentes para os efectos de docencia.

Licenciado/a en Musicoloxía ou en Historia e Ciencia da Música.

Título profesional de música da Lei orgánica 1/1990 ou da Lei orgánica 2/2006.

Educación Física

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión regulada de mestre en Educación Primaria, que inclúa unha mención en Educación Física.

Título de graduado ou graduada no ámbito da Actividade Física e do Deporte.

Mestre/a especialista de Educación Física (Real decreto 1440/1991).

Licenciado/a en Educación Física.

Diplomado/a en Educación Física.

Lingua Estranxeira: Inglés

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión regulada de mestre en Educación Primaria, que inclúa a mención en lingua estranxeira: inglés.

Títulos de graduado ou graduada no ámbito da lingua estranxeira no idioma inglés.

Mestre/a especialidade de Lingua Estranxeira Inglés (Real decreto 1440/1991).

Diplomado/a en Profesorado de Educación Xeral Básica, especialidade de Filoloxía Inglesa.

Certificado de nivel avanzado ou certificado de aptitude da Escola Oficial de Idiomas, no idioma inglés.

Licenciado/a en Filoloxía Inglesa.

Licenciado/a ou diplomado/a polas facultades ou escolas universitarias de idiomas (Tradución e Interpretación) no idioma inglés.

Lingua Estranxeira: Francés

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión regulada de mestre en Educación Primaria, que inclúa a mención en lingua estranxeira: francés.

Títulos de graduado ou graduada no ámbito da lingua estranxeira no idioma francés.

Mestre/a especialidade de lingua estranxeira francés (Real decreto 1440/1991).

Diplomado/a en profesorado de Educación Xeral Básica, especialidade de Filoloxía Francesa.

Certificado de nivel avanzado ou certificado de aptitude da Escola Oficial de Idiomas no idioma francés.

Licenciado/a en Filoloxía Francesa.

Licenciado/a ou diplomado/a polas facultades ou escolas universitarias de idiomas (Tradución e Interpretación) no idioma francés.

Pedagoxía Terapéutica

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión de mestre en educación primaria, que inclúa unha mención en Pedagoxía Terapéutica, en Educación Especial ou en Atención á Diversidade.

Mestre/a, especialidade de Educación Especial (Real decreto 1440/1991).

Diplomado/a en profesorado de Educación Xeral Básica, especialidade de Educación Especial.

Licenciado/a en Psicopedagoxía.

Licenciado/a en Filosofía e Letras, sección de Pedagoxía, subsección de Educación Especial ou equiparación correspondente, de acordo co disposto na Orde do 7 de novembro de 1983 (BOE do 11 de novembro).

Audición e Linguaxe

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión regulada de mestre en educación primaria, que inclúa unha mención en Audición e Linguaxe.

Mestre/a, especialidade en audición e linguaxe (Real decreto 1440/1991).

Diplomado/a en Logopedia.

Título de graduado ou graduada que habilite para o exercicio da profesión regulada de Logopedia.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de acceso
á inspección educativa

Méritos

Puntos

Documentos xustificativos

I. Traxectoria profesional.

Ata 3

1.1.1. Por cada ano de experiencia docente que supere os seis exixidos como requisito, como funcionario de carreira dos corpos que integran a función pública docente.

0,500

Folla de servizos certificada pola xefatura territorial correspondente.

1.1.2. Por cada ano de servizos en postos da Administración educativa de nivel 26 ou superior.

0,500

Fotocopia compulsada do nomeamento e, se é o caso, do cesamento.

1.2. Por pertencer aos corpos de catedráticos.

2,000

Fotocopia compulsada do título administrativo ou credencial, ou, se é o caso, fotocopia simple do boletín oficial en que apareza o nomeamento.

Por esta epígrafe só se valorarán, como máximo, cinco anos posteriores aos seis anos de exercicio profesional exixidos pola convocatoria.

II. Exercicio como inspector accidental.

Ata 2,000

Por cada ano de servizos en postos de inspector ou inspectora accidental, sempre que se accedese ao posto mediante concurso público de méritos.

0,750

Fotocopia compulsada do nomeamento acompañado da toma de posesión e, se é o caso, cesamento, ou folla de servizos expedida pola xefatura territorial correspondente.

III. Exercicio de cargos directivos e de coordinación didáctica.

Ata 3

3.1. Por cada ano como director ou directora dun centro público, con avaliación positiva, cando se realizase, ou como director ou directora dun centro de formación e recursos.

0,750

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración do cargo e, se é o caso, do cesamento.

3.2. Por cada ano de exercicio da vicedirección, xefatura de estudos, secretaría, administrador ou administradora, profesor ou profesora delegada nas seccións de formación profesional ou outros análogos.

0,500

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración do cargo e, se é o caso, do cesamento.

3.3. Por cada ano como xefe de departamento, coordinador de ciclo na educación primaria, xefe de división, xefe de departamento de normalización e dinamización lingüística, coordinador de área. Asesor de formación permanente ou figuras análogas, así como director de agrupacións de lingua e cultura españolas.

0,100

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración do cargo e, se é o caso, do cesamento.

IV. Preparación científica e didáctica e outros méritos.

Ata 2,000

4.1. Preparación científica e didáctica.

Ata 0,700

4.1.1. Por cada titulación superior distinta á exixida para acceder ao corpo.

0,150

Fotocopia compulsada do título.

4.1.2. Por publicacións de carácter científico ou didáctico

Ata 0,500

Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN, en virtude do disposto polo Decreto 2984/72, do 2 de novembro, ou, se é o caso, ISSN ou ISMN, carezan del, non serán valoradas, así como aquelas en que o autor sexa o editor delas.

No caso de libros, os exemplares correspondentes, así como certificado da editorial onde conste o número de exemplares e que a difusión destes foi en librarías comerciais.

Para a valoración de libros editados polas universidades, organismos ou entidades públicas, será necesario achegar certificación en que conste a distribución destes.

No caso de revistas, certificación en que conste o número de exemplares, lugares de distribución e venda, ou asociación científica ou didáctica, legalmente constituída, a que pertence a revista.

Nos supostos en que a editorial ou asociación desaparecesen, o dito aspecto terá que xustificarse por calquera medio de proba admisible en dereito.

No caso de publicación que só se dea en formato electrónico, presentarase un informe oficial en que o organismo emisor certificará que a publicación aparece na base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos o título da publicación, os autores, a revista, o volume, o ano e a páxina inicial e final.

4.2. Preparación específica para o exercicio da función inspectora.

0,01 punto por cada 10 horas de formación.

Ata 0,500

Fotocopia compulsada das actividades de formación convocadas por administracións educativas ou homologadas, especificamente relacionadas coa función inspectora.

4.3. Coñecementos de idiomas.

Ata 0,300

4.3.1. Por cada titulación universitaria superior de idiomas.

0,200

Fotocopias compulsadas ou cotexadas dos títulos que se posúen ou, se é o caso, os certificados de estudos e de ter aboado os dereitos de expedición dos títulos.

4.3.2. Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de escolas oficiais de idiomas ou polo curso de especialización de galego.

0,100

Fotocopias compulsadas ou cotexadas dos títulos que se posúen ou, se é o caso, os certificados de estudos e de ter aboado os dereitos de expedición dos títulos.

ANEXO II
Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de ingreso

I. Experiencia docente previa: máximo 5 puntos

1.1. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do corpo a que opta o aspirante, en centros públicos dependentes das administracións educativas.

1,000 punto

Folla de servizos certificada pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos ou, na súa falta certificación do secretario ou secretaria do centro co visto e prace da dirección, en que debe constar a data de toma de posesión e cesamento na especialidade, así como os documentos xustificativos do nomeamento ou fotocopia compulsada deles en que conste a data de toma de posesión e do cesamento e a especialidade.

1.2. Por cada ano de experiencia docente en especialidades de distintos corpos a que opta o aspirante, en centros públicos dependentes de administracións educativas.

0,500 puntos

Folla de servizos certificada pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos ou, na súa falta certificación do secretario ou secretaria do centro co visto e prace da dirección, en que debe constar a data de toma de posesión e cesamento e a especialidade, así como os documentos xustificativos do nomeamento ou fotocopia compulsada deles en que conste a data de toma de posesión e do cesamento e a especialidade.

1.3. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do mesmo nivel ou etapa educativa que o impartido no corpo a que opta o aspirante, noutros centros.

0,500 puntos

Certificación da dirección do centro, co visto e prace do Servizo de Inspección Técnica en que conste a data de toma de posesión e cesamento, área ou materia impartida e nivel educativo ou etapa educativa, ou fotocopia dos contratos de traballo xunto coa certificación da vida laboral.

1.4. Por cada ano de experiencia docente en especialidades de distinto nivel ou etapa educativa que o impartido no corpo a que opta o aspirante, noutros centros.

0,250 puntos

Certificación da dirección do centro co visto e prace do Servizo de Inspección Técnica en que conste data de toma de posesión e cesamento, área ou materia impartida e nivel ou etapa educativa, ou fotocopia dos contratos de traballo xunto coa certificación da vida laboral.

Enténdese por centros públicos os centros aos que se refire o capítulo II do título IV da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, integrados na Rede pública de centros creados e sostidos polas administracións educativas.

Para os efectos desta subepígrafe terase en conta un máximo de cinco anos, cada un dos cales deberá ser avaliado nunha soa das subepígrafes anteriores.

Non será necesario xustificar os méritos das subepígrafes 1.1 e 1.2 cando os servizos fosen prestados en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

II. Formación académica: máximo 5 puntos

2.1. Expediente académico no título alegado, sempre que o título alegado se corresponda co nivel de titulación exixido con carácter xeral para ingreso no corpo (doutor, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, para corpos docentes grupo A1, ou mestre, para corpos docentes grupo A2); valorarase exclusivamente a nota media do expediente académico, do modo que a continuación se indica:

Escala de 0 a 10 puntos:

Desde 6,00 ata 7,50

Desde 7,51 ata 10

1,000 punto

1,500 puntos

Certificación académica persoal orixinal ou fotocopia cotexada en que consten as puntuacións obtidas en todas as disciplinas e cursos exixidos para a obtención do título alegado, con indicación expresa da nota media.

Escala en créditos, de 1 a 4

Desde 1,50 a 2,25

Desde 2,26 a 4

1,000 punto

1,500 puntos

2.2. Posgraos, doutoramento e premios extraordinarios:

2.2.1. Polo certificado-diploma acreditativo de estudos avanzados o título oficial de máster (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, BOE do 30 de outubro), suficiencia investigadora ou calquera outro título equivalente, sempre que non sexan requisito para o ingreso na función pública docente:

1,000 punto

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título ou, se é o caso, do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

2.2.2. Por posuír o título de doutor:

1,000 punto

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título de doutor ou, se é o caso, do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

2.2.3. Por obter premio extraordinario no doutoramento:

0,500 puntos

Documento xustificativo

2.3. Outras titulacións universitarias:

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as alegadas como requisito para o ingreso na función pública docente, valoraranse da forma seguinte:

2.3.1. Titulacións de primeiro ciclo:

por cada diplomatura, enxeñaría técnica, arquitectura técnica ou títulos declarados legalmente equivalentes e polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría:

1,000 punto

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para o ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988
(BOE do 13 de xullo). No caso de estudos correspondentes ao primeiro ciclo, certificación académica en que se acredite a súa superación.

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes grupo A2, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que presente o aspirante.

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes grupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que sexan necesarios superar para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que presente o aspirante.

2.3.2. Titulacións de segundo ciclo:

Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados legalmente equivalentes:

1,000 punto

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para o ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo). No caso de estudos correspondentes ao segundo ciclo, certificación académica en que se acredite a súa superación.

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes grupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, os estudos que sexan necesarios superar (primeiro ciclo, segundo ciclo ou, se é o caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que presente o aspirante.

Valorarase nesta epígrafe o estar en posesión do título de grao.

2.4. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional específica:

a) Por cada título profesional de Música ou Danza:

0,500 puntos

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

b) Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de escolas oficiais de idiomas:

0,500 puntos

c) Por cada título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño:

0,200 puntos

d) Por cada título de técnico superior de Formación Profesional.

0,200 puntos

e) Por cada título de técnico Deportivo superior:

0,200 puntos

III. Outros méritos: máximo 2 puntos

3.1. Dominio de linguas estranxeiras.

3.1.1. Nivel C1 ou superior:

por cada certificado oficial de recoñecemento dunha lingua estranxeira que acredite un nivel de coñecemento de idiomas, expedido por centros oficiais, segundo a clasificación do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER).

1 punto

Fotocopia compulsada do título correspondente co certificado de acreditación dunha lingua estranxeira clasificado polo Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER).

3.1.2. Por cada título estranxeiro do nivel equivalente ao nivel B2 (nivel avanzado), sempre que non se acreditase o título equivalente da Escola Oficial de Idiomas do punto 2.4.b) no mesmo idioma.

0,50 puntos por cada título

3.2. Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos das especialidades de corpo de mestres, ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, organizadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou os órganos correspondentes doutras comunidades autónomas ou o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, por institución sen ánimo de lucro, sempre que as devanditas actividades fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas polas universidades.

Puntuaranse con 0,1 puntos por cada 10 horas de actividades de formación acreditadas. Para estes efectos, sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuarán o resto do número de horas inferiores a 10. Cando as actividades estean expresadas en créditos entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Fotocopia compulsada do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase, ademais, acreditar fidedignamente o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola Administración educativa correspondente ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

3.3. Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicadas na subepígrafe 3.2.

Puntuarase con 0,1 puntos por cada 5 horas. Con esta finalidade sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto de horas inferiores a 5. Cando as actividades veñan expresadas en créditos entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Fotocopia compulsada do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase ademais acreditar fidedignamente o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola Administración educativa correspondente ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa

Disposicións complementarias

Primeira. Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados e xustificados ata a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Segunda. Para os efectos do punto 1 non se poderán acumular as puntuacións cando os servizos fosen prestados simultaneamente en máis dun centro docente.

Os servizos prestados no estranxeiro acreditaranse mediante certificados expedidos polos ministerios de Educación dos respectivos países ou autoridades públicas competentes, no cal deberán constar o tempo de prestación de servizos e o carácter de centro público ou privado, o nivel educativo e a materia impartida. Cando non se acredite a materia impartida ou esta non coincida con algunha das especialidades obxecto desta convocatoria, os servizos entenderanse prestados en distinta especialidade a que se opta, segundo corresponda. Os ditos certificados deberán presentarse traducidos para o castelán ou o galego.

Terceira. Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións: na epígrafe 1.1, 0,084 puntos; na epígrafe 1.2, 0,042 puntos; na epígrafe 1.3, 0,042 puntos; na epígrafe 1.4, 0,021 puntos.

Cuarta. A experiencia docente na universidade baremarase pola epígrafe 1.4.

Quinta. No caso de que non se remita a certificación académica persoal e, na súa falta, se presente fotocopia compulsada do título ou da certificación do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo), considerarase que o aspirante obtivo a nota media de aprobado.

Para os efectos de valoración do expediente académico do título alegado, os aspirantes que obteñan o título no estranxeiro presentarán certificación expedida pola Administración educativa do país en que obtivo o título que indique a nota media deducida das cualificacións obtidas en toda a carreira e exprese, ademais, a cualificación máxima e mínima que se poden obter, de acordo co sistema académico correspondente, para os efectos de determinar a súa equivalencia coas cualificacións españolas.

Non se valorará a nota media do expediente académico das titulacións declaradas equivalentes para os efectos de docencia.

Sexta. En ningún caso serán valorados aqueles cursos que teñan como finalidade a obtención dun título académico.

Sétima. Non se valorará o curso de aptitude pedagóxica ou o máster de formación.

Oitava. De conformidade co artigo 6 da Orde do 11 de novembro de 1998, as equivalencias entre distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma consideración legal que os cursos presenciais de iniciación e perfeccionamento.

Novena. Nas certificacións dos cursos organizados polas universidades deberán figurar a sinatura do seu reitor ou vicerreitor competente. Non son válidas as certificacións asinadas polos departamentos ou polos relatores.

Décima. Os aspirantes non poderán ter máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos.

ANEXO III
Baremo para a valoración de méritos para o acceso aos corpos do grupo A1
desde corpos do grupo A2

Méritos

Puntos

Documentos xustificativos

I. Traballo desenvolvido: máximo 5,5 puntos

1.1. Por cada ano como funcionario do corpo desde o que se aspira ao acceso que exceda os seis exixidos como requisito.

0,500

Folla de servizos certificada pola xefatura provincial.

* Por esta subepígrafe (1.1) non poderán obter máis de 4,000 puntos.

1.2. Desenvolvemento de funcións específicas:

a) Por cada ano de exercicio na función inspectora

0,300

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración real do cargo.

b) Por cada ano de exercicio como director dun centro público

0,300

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración real do cargo.

c) Por cada ano de exercicio como vicedirector, xefe de estudos, secretario, administrador ou profesor delegado nas seccións de formación profesional e outros cargos directivos

0,200

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración real do cargo.

d) Por cada ano de servizos como cargo directivo na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Ministerio de Educación ou departamentos de Educación das restantes comunidades autónomas, con competencias en materia educativa, con categoría de xefe de servizo ou nivel equivalente ou superior

0,300

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración real do cargo.

e) Por cada ano de titor

0,200

Certificación do director do centro.

f) Por cada ano como coordinador pedagóxico, coordinador de ciclo/departamento, xefe de departamento, xefe de división, xefe de departamento de normalización

0,200

Certificación do director do centro co visto e prace da Inspección Educativa.

* Por esta subepígrafe (1.2) non se poderán obter máis de 2,500 puntos

II. Cursos de formación e perfeccionamento superados: máximo 3 puntos

2.1. Por cada curso de formación e perfeccionamento cunha duración non inferior a 30 horas, recibido ou impartido, convocado por administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou actividades incluídas no plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras coas administracións educativas ou actividades recoñecidas pola Administración educativa correspondente

0,300 ata 1,500 puntos

Fotocopia compulsada do certificado de asistencia. De non figurar o número de horas, deberá xuntarse certificado da autoridade convocante en que se faga constar a duración en horas.

2.2. Por cada curso de formación e perfeccionamento cunha duración non inferior a 100 horas, recibidos ou impartidos, convocados por administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou actividades incluídas no plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras coas administracións educativas ou actividades recoñecidas pola Administración educativa correspondente.

0,600 ata 1,500 puntos

Fotocopia compulsada do certificado de asistencia. De non figurar o número de horas, deberá xuntarse certificado da autoridade convocante en que se faga constar a duración en horas.

III. Outros méritos: 3 puntos

3.1. Méritos académicos:

Ata 1,500

a) Polo grao de doutor na titulación requirida para ingreso no corpo

0,750

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título de doutor.

b) Por premio extraordinario ou de honra na titulación alegada para ingreso no corpo

0,500

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título alegado en que conste tal cualificación.

c) Por premio extraordinario de doutorado

0,500

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título alegado en que conste tal cualificación.

d) Por título de licenciado ou de grao distinto do alegado para ingreso no corpo, así como polo certificado-diploma de estudos avanzados (Real decreto 778/1998, do 30 de abril), o título oficial de máster (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, suficiencia investigadora e calquera outro título equivalente, e lectura da tese de licenciatura.

0,500

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título correspondente.

e) Por outro título de grao medio

0,300

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título correspondente.

f) Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional específica:

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

f.1) Por cada título profesional de Música ou Danza:

0,500

f.2) Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de escolas oficiais de idiomas:

0,500

f.3) Por cada título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño

0,200

f.4) Por cada título de técnico superior de formación profesional

0,200

f.5) Por cada título de técnico deportivo superior:

0,200

Non se valorarán as titulacións da formación profesional específica, no caso de ser as alegadas como requisito para ingreso na función pública docente ou, se é o caso, se son necesarias para a obtención do título alegado

3.2. Publicacións e méritos artísticos:

Ata 1,500 puntos

a) Por publicacións de carácter didáctico sobre a disciplina obxecto do concurso ou directamente relacionadas coa organización escolar:

Ata 0,500

No referente a materiais publicados en soportes especiais como vídeos, CR-ROM, etc. será necesario achegar a documentación impresa que se poida presentar con estas publicacións (cubertas, folletos explicativos dos obxectivos e contidos, impresións, etc.). No caso das publicacións que só se dan en formato electrónico, presentarase un informe oficial no cal o organismo emisor certificará que a publicación aparece na base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da publicación, os autores, a revista, o volume, o ano e a páxina inicial e final.

Os exemplares correspondentes.

Por autor

0,150

Por coautor ou grupo de autores

0,050

– Por artigo ou revista

0,020

b) Por publicacións de carácter científico sobre a disciplina obxecto do concurso:

Ata 0,500

No referente a materiais publicados en soportes especiais como vídeos, CR-ROM, etc. será necesario achegar a documentación impresa que poidan presentar con estas publicacións (cubertas, folletos explicativos dos obxectivos e contidos, impresións, etc.).

No caso das publicacións que solo se dan en formato electrónico, presentarase un informe oficial no cal o organismo emisor certificará que a publicación aparece na base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da publicación, os autores, a revista, o volume, o ano e a páxina inicial e final. Os exemplares correspondentes.

Por autor

0,150

Por coautor ou grupo de autores

0,050

Documentos xustificativos destes.

– Por artigo ou revista

0,020

Disposicións complementarias.

Primeira. Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados ata a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Segunda. Para os efectos do punto 1.2 non se poderán acumular as puntuacións cando os servizos fosen prestados simultaneamente en máis dun centro docente.

Os servizos prestados no estranxeiro acreditaranse mediante certificados expedidos polos ministerios de Educación dos respectivos países en que deberán constar o tempo de prestación de servizos e o carácter de centro público ou privado, o nivel educativo e a materia impartida. Cando non se acredite a materia impartida ou esta non coincida con algunha das especialidades obxecto desta convocatoria, os servizos entenderanse prestados en distinta especialidade a que se opta, segundo corresponda. Os ditos certificados deberán presentarse traducidos para o castelán ou o galego.

Terceira. Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións: na epígrafe 1.1, 0,0417 puntos; na epígrafe 1.2, subepígrafes a), b) e d) 0,025 puntos; na epígrafe 1.2, subepígrafes c), e) e f) 0.0167.

Cuarta. En ningún caso serán valorados aqueles cursos que teñan como finalidade a obtención dun título académico.

Quinta. Non se valorará o curso de aptitude pedagóxica ou o máster universitario que habilita para o exercicio das profesións de profesor de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas.

Sexta. De conformidade co artigo 6 da Orde do 11 de novembro de 1998, as equivalencias entre distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma consideración legal que os cursos presenciais de iniciación e perfeccionamento.

Sétima. Os aspirantes non poderán ter máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos.

missing image file

ANEXO V

Lingua galega.

Tema 1. Formación da lingua galega. Niveis de lingua e tratamento escolar.

Tema 2. A realidade actual da lingua: estatus legal e escolar. A normalización lingüística no ensino.

Tema 3. Particularidades fonéticas, morfosintácticas e léxicas do galego en relación coas linguas limítrofes. Tratamento escolar das interferencias.

Tema 4. Vocalismo e consonantismo.

Tema 5. O texto. Temas e subtemas. Esquema oracional. Oración simple e composta. Coordinación e subordinación.

Tema 6. O substantivo e o adxectivo. Oracións subordinadas substantivas. Oracións subordinadas adxectivas.

Tema 7. Pronomes persoais. Formas, funcións e colocación con respecto ao verbo.

Tema 8. Artigos, posesivos, demostrativos, numerais, indefinidos e interrogativos.

Tema 9. O verbo. Verbos irregulares. A perífrase.

Tema 10. Adverbios, preposicións, conxuncións e interxeccións. As oracións subordinadas adverbiais.

ANEXO VI

O exercicio práctico a que fai referencia a base 11.3 da presente orde de convocatoria versará sobre un ou varios dos aspectos seguintes:

• Lingua Castelá e Literatura.

Consistirá na realización de todos ou dalgún dos seguintes exercicios:

1. Un comentario filolóxico dun texto anterior ao século XVIII.

2. Un comentario literario dun texto dun autor do Século de Ouro.

3. Un comentario lingüístico dun texto dun autor dos séculos XIX ou XX.

O tempo para a realización do exercicio será o que estableza o tribunal, sen que poida exceder as tres horas.

• Xeografía e Historia.

Consistirá na realización de todos ou dalgún dos seguintes exercicios:

1. Confección e interpretación de mapas históricos.

2. Comentario de textos históricos.

3. Elaboración e comentario de gráficos e diagramas.

4. Comentario de obras de arte.

O tempo para a realización do exercicio será o que estableza o tribunal, sen que poida exceder as tres horas.

• Matemáticas.

Consistirá na resolución de:

– Cuestións e/ou problemas propostos polo tribunal relacionados co temario ou currículo que se vai impartir nas etapas de ensino secundario obrigatorio e bacharelato.

O tempo para a realización do exercicio será o que estableza o tribunal, sen que poida exceder as tres horas.

• Física e Química.

Consistirá na resolución de:

– Cuestións e/ou problemas propostos polo tribunal relacionados co temario ou currículo que se vai impartir nas etapas de ensino secundario obrigatorio e bacharelato.

O tempo para a realización do exercicio será o que estableza o tribunal, sen que poida exceder as tres horas.

• Bioloxía e Xeoloxía.

Consistirá na realización de todos ou dalgún dos seguintes exercicios:

1. Identificación (macroscópica ou microscópica), interpretación e análise de representacións de individuos ou procesos naturais, biolóxicos ou xeolóxicos.

2. Resolución de problemas ou cuestións de xenética, bioquímica e ecoloxía.

3. Interpretación de mapas e cortes xeolóxicos.

4. Exposición de elementos (aspectos materiais, temporais, desenvolvemento, seguridade) que configuran a realización dunha práctica de laboratorio.

• Inglés.

Consistirá na realización de:

1. Exercicio consistente en respostas a preguntas formuladas sobre o uso funcional da lingua e a cuestións acordes cos procedementos da área sobre aspectos lingüísticos, literarios ou socioculturais, a partir dun texto en prosa en lingua inglesa (novela, ensaio ou artigo xornalístico).

2. Exercicio de redacción sobre un tema de actualidade.

O tempo para a realización do exercicio será o que estableza o tribunal, sen que poida exceder as tres horas.

• Educación Física.

Consistirá na resolución por escrito dun ou varios supostos prácticos elaborados polo tribunal que versarán sobre os temas do temario e/ou dos bloques de contidos da educación física na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato.

O tempo para a realización do exercicio será o que estableza o tribunal, sen que poida exceder as tres horas.

• Orientación Educativa.

Consistirá na resolución de supostos prácticos relacionados con contidos do temario e que deberán versar sobre algunha ou varias das seguintes materias: orientación profesional, avaliación psicopedagóxica e ditame de escolarización, atención á diversidade, apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe e apoio ao plan de acción titorial.

O tempo para a realización do exercicio será o que estableza o tribunal, sen que poida exceder as tres horas.

• Formación e Orientación Laboral.

Consistirá na realización dun ou varios supostos de entre os propostos polo tribunal relacionados co temario da oposición e co currículo dos distintos módulos dos ciclos formativos cuxa competencia docente está atribuída a esta especialidade.

O tempo para a realización do exercicio será o que estableza o tribunal, sen que poida exceder de tres horas.

• Hostalaría e Turismo.

Realización de dous exercicios, de entre cinco propostos sobre algunhas das seguintes cuestións:

1. Determinar os custos de produción dun produto ou servizo de hostalaría e turismo.

2. Trazar o plan de márketing dun produto ou servizo de hostalaría e turismo.

3. Realizar orzamentos e analizar as desviacións producidas.

4. Definir e organizar os recursos humanos necesarios para un departamento de calquera empresa e/ou servizo do sector de hostalaría e turismo.

5. Confeccionar dietas nutricionais para as diferentes etapas da vida.

6. Determinar o resultado de explotación dunha empresa, indicando consumos e custos de vendas.

7. A partir dunha realidade definida, organizar un congreso, feira, exposición ou evento.

8. Realizar un suposto práctico sobre a creación dun paquete turístico.

9. Realizar análise financeira e da rendibilidade do patrimonio empresarial.

10. A partir dunha oferta gastronómica dada, realizar unha análise aplicando prezo de custo e venda, con base nos resultados que deben obterse.

11. Levar a cabo a administración e xestión dunha empresa de aloxamento, restauración, intermediación turística e animación turística nun suposto dado.

12. Determinar os resultados da explotación das diferentes empresas do sector da hostalaría e turismo.

13. Propoñer un plan de sinalización para unha cidade, museo, ruta temática, espazo natural protexido, etc.

14. Realizar un invendario de recursos turísticos dunha zona preestablecida utilizando unha clasificación predeterminada.

15. Crear ou redefinir un produto turístico a partir dun suposto práctico.

• Informática.

Realización de dous exercicios, de entre cinco propostos. As áreas sobre as que, dentro do temario, se poden establecer contidos prácticos relaciónanse a continuación:

• Arquitectura.

1. Microprocesadores. Buses, memorias, periféricos, codificación da información.

2. Lóxica de circuítos, circuítos combinacionais e secuencias.

3. Hardware dun ordenador PC, placa base, tarxetas controladoras.

• Sistemas operativos.

1. Sistemas operativos. Xestión de procesos. Xestión de memoria. Xestión de entradasaída.

2. Explotación e administración de sistemas operativos multiusuario (Linux/Unix/Windows).

• Algoritmia e Linguaxes.

1. Programación estruturada.

2. Programación orientada a obxectos.

3. Programación na internet.

• Base de Datos.

1. Sistema de xestión de bases de datos relacionais modelo E/R. Normalización.

2. Linguaxes de definición e manipulación de datos. Linguaxe SQL.

3. Sistemas de bases de datos distribuídas. Administración de sistemas de bases de datos.

4. Seguridade nos datos.

• Enxeñaría de Software.

1. Análise de funcións DFD.

2. Análise de datos modelos E/R.

• Redes e Comunicación.

1. Conectividade entre ordenadores. Protocolos de comunicación TCP/IP.

2. Redes de área local.

• Intervención Sociocomunitaria.

A proba consistirá no deseño, a partir dun suposto práctico, dun proxecto de intervención no ámbito social ou educativo en relación coa animación sociocultural, a educación infantil formal ou non formal e a integración social. No proxecto de intervención deberán detallarse, polo menos, os seguintes elementos:

Definición de obxectivos.

– Proposta metodolóxica e secuencia de actividades.

– Selección de recursos de persoal e materiais.

– Avaliación.

• Cociña e Pastelaría.

A proba práctica consistirá na realización de elaboracións culinarias e/ou de pastelaría- panadaría en que estean implicadas diversas técnicas relacionadas cos procedementos indicados nos currículos dos ciclos formativos técnico en Cociña e técnico en Pastelaría e Panadaría. Poderá consistir tamén na realización de elaboracións e procedementos que se desprendan do temario de oposición e/ou currículo que pode impartir o profesorado desta especialidade.

• Instalacións Electrotécnicas.

O tribunal elixirá dúas prácticas que, pola súa vez, poderán contar con varias partes, entre as seguintes:

1. Configuración e cálculo de instalacións electrotécnicas, documentando o proceso.

2. Construción, a partir dos planos do proxecto, de instalacións electrotécnicas.

3. Diagnóstico e localización de avarías en instalacións electrotécnicas e en sistemas de regulación de motores de corrente continua e corrente alterna, identificación dos síntomas, explicación das posibles causas, realización dun plan de intervención para a reparación e posta en marcha da instalación.

4. Mantemento de máquinas rotativas e construción de máquinas estáticas.

5. Programación de autómatas programables.

6. Instalación de contornos microinformáticos cos seus periféricos básicos.

7. Operación do sistema operativo e programas dun equipamento informático.

8. Análise e/ou desenvolvemento de sistemas de control secuencial.

O tribunal dará a coñecer oportunamente aos opositores os medios técnicos e a documentación necesaria para o desenvolvemento das prácticas que compoñen a proba.

• Mantemento de Vehículos.

O tribunal elixirá a realización de dúas prácticas entre as seguintes:

1. Selección e interpretación de documentación técnica relacionada coa constitución e funcionamento dos produtos, elementos, conxuntos ou sistemas implicados.

2. Medida e comprobación de parámetros e o seu contraste cos valores determinados polo fabricante, seleccionando os equipamentos e instrumentos máis adecuados.

3. Realización de operacións de desmontaxe e/ou montaxe e mantemento de elementos, sistemas ou conxuntos pertencentes ao vehículo.

4. Posta a punto e axuste de sistemas do vehículo.

5. Interpretación de anomalías de funcionamento e a desviación de parámetros presentada no funcionamento dos sistemas.

6. Detección e reparación de avarías ou estragos provocados no vehículo.

7. Realización de taxacións e elaboracións de orzamentos.

• Mecanizado e Mantemento de Máquinas.

O tribunal elixirá dúas prácticas que, pola súa vez, poderán constar de varias partes, entre as seguintes:

1. Mecanizado en torno e fresa das partes que compoñan un conxunto a partir dun plano, no cal se especifiquen as características necesarias para a súa fabricación.

2. Realización do programa de control numérico (CNC) a partir dun plano de fabricación dunha peza para mecanizar en torno ou fresa.

3. Realización da montaxe dos distintos elementos necesarios para que se produza unha secuencia de movementos producidos por uns actuadores pneumáticos ou hidráulicos partindo da súa descrición.

O tribunal dará a coñecer oportunamente aos opositores os medios técnicos e a documentación necesaria para o desenvolvemento das prácticas que compoñen a proba.

• Servizos á Comunidade.

O tribunal elixirá dúas prácticas que, pola súa vez, poderán constar de varias partes, entre as seguintes:

1. Elaboración dun programa de animación de ocio e tempo libre, partindo dun suposto.

2. Simulación de intervención ante un grupo.

3. Elaboración dun programa para o desenvolvemento e adquisición de hábitos de autonomía persoal nos nenos.

4. Desenvolvemento dun proxecto de intervención educativa utilizando o xogo como recurso.

5. Organización dun recuncho de expresión.

6. Utilización de recursos de expresión e comunicación na intervención con nenos.

7. Identificación de carencias e alteracións en supostos de unidades de convivencia e formulación de proxectos de intervención.

8. Deseño da organización do domicilio ante determinados casos de discapacidade.

9. Desenvolvemento dun proxecto de intervención ocupacional.

O tribunal dará a coñecer oportunamente aos opositores os medios técnicos e a documentación necesaria para o desenvolvemento das prácticas que compoñen a proba.

• Sistemas e Aplicacións Informáticas.

O tribunal elixirá dúas prácticas entre as seguintes:

1. Interpretación de información contida en documentación técnica relativa a equipamentos e as súas características. Configuración de compoñentes de hardware. Elección de compoñentes pola súa compatibilidade.

2. Manexo e interpretación de información contida na documentación de aplicacións e contornos de desenvolvemento.

3. Instalación, configuración, manexo de funcións e xestión de recursos nun sistema operativo monousuario.

4. Instalación, configuración, administración e explotación dun sistema operativo multiusuario.

5. Instalación, configuración, administración e explotación dun sistema de rede de área local.

6. Desenvolvemento, mantemento e verificación de programas de linguaxes con programación estruturada. Xestión de estruturas de datos internas. Ficheiros. Bases de datos relacionais.

7. Deseño e realización de interfaces gráficas de usuario. Ferramentas multimedia. Desenvolvemento, mantemento e verificación de programas nunha linguaxe de programación orientada a contornos gráficos. Ficheiros. Bases de datos relacionais.

O tribunal dará a coñecer oportunamente aos opositores os medios técnicos e a documentación necesarios para o desenvolvemento das prácticas que compoñen a proba.

• Nas especialidades do corpo de mestres:

O exercicio práctico a que fai referencia a base décimo segunda da presente orde de convocatoria versará nas especialidades do corpo de mestres sobre un ou varios dos aspectos seguintes:

• Educación Infantil.

1. Etapas máis significativas no desenvolvemento do neno de 0 a 6 anos.

2. Correntes pedagóxicas e psicolóxicas e influencia na educación infantil.

3. Conceptos básicos que debe dominar o neno previos á lecto-escritura.

4. Metodoloxía sobre a prelectura e a preescritura.

5. Resolución ou fundamentación teórica dun caso práctico proposto polo tribunal.

• Lingua Estranxeira: Inglés.

Versará sobre a lectura comprensiva dun texto neste idioma con preguntas e respostas por escrito referidas ao texto.

• Lingua Estranxeira: Francés.

Versará sobre a lectura comprensiva dun texto neste idioma con preguntas e respostas por escrito referidas ao texto.

• Educación Física.

Resolución dun ou varios supostos prácticos elaborados polo tribunal. Estes supostos versarán sobre o temario e/ou sobre os bloques dos contidos da educación física na educación primaria.

• Música.

Constará de dúas partes:

a) Escrita, que deberá incluír:

1. Composición dunha peza vocal e instrumental para utilizar na aula, sobre un texto dado polo tribunal.

2. Composición libre dunha peza musical, xustificando a súa adaptación ao estado madurativo dos alumnos.

3. Análise dun fragmento musical de tipo folclórico.

b) De interpretación:

1. Lectura dun fragmento musical seleccionado polo tribunal.

2. Interpretación, coa voz ou cun instrumento achegado polo opositor, dun fragmento musical sobre unha partitura seleccionada polo tribunal.

• Pedagoxía Terapéutica.

1. Organización da atención á diversidade nun centro ordinario que escolariza alumnado con necesidades educativas especiais.

2. Características fundamentais do proxecto educativo dun centro específico de educación especial.

3. Criterios básicos para a elaboración de adaptacións curriculares significativas e ampliación e desenvolvemento.

4. Competencias do profesorado de apoio (alumnado NEAE, aula, centro e familias)

5. Resolución ou fundamentación teórica dun caso práctico proposto polo tribunal.

• Audición e Linguaxe.

1. Organización da atención á diversidade nun centro ordinario que escolariza alumnado con necesidades educativas especiais.

2. Características fundamentais do proxecto educativo dun centro específico de educación especial.

3. Criterios básicos para a elaboración de adaptacións curriculares significativas e ampliación e desenvolvemento das mesmas.

4. Competencias do profesorado de apoio (alumnado NEAE, aula, centro e familias).

5. Bases anatómicas, fisiolóxicas e neurolóxicas da linguaxe.

6. A estimulación precoz na adquisición e desenvolvemento da linguaxe.

7. Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación.

8. Resolución ou fundamentación teórica dun caso práctico proposto polo tribunal.

• Educación Primaria.

1. Diferentes aspectos das programacións didácticas de educación primaria e a súa aplicación na aula.

2. Titoría, orientación e medidas de atención á diversidade.

3. Incorporación das TIC na programación didáctica da aula para fomentar o desenvolvemento da competencia dixital.

4. Proxecto lector do centro: actuacións para a biblioteca de centro, biblioteca de aula, propostas de animación á lectura, fomento da escritura.

ANEXO VII

Don/dona ..., con domicilio en ..., e con DNI ..., declaro baixo a miña responsabilidade para os efectos de ser nomeado/a funcionario/a do corpo de ..., que non foi separado/a do servizo do corpo ao cal pretende ingresar en ningunha das administracións públicas e que non está inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas.

..., ... de... de 2016

Asinado:

ANEXO VIII

Código especialidade

Especialidade

Titulación concordante

004

Lingua Castelá e Literatura

Licenciatura en Filoloxía Románica

Licenciatura en Filoloxía Hispánica

Licenciatura en Filosofía e Letras, sección Filoloxía Hispánica ou Románica

Títulos de grao correspondentes

005

Xeografía e Historia

Licenciatura en Xeografía

Licenciatura en Historia

Licenciatura en Historia da Arte

Licenciatura en Humanidades

Licenciatura en Antropoloxía Social e Cultural

Licenciatura en Filosofía e Letras, sección Xeografía e Historia

Licenciatura en Historia e Ciencias da Música

Títulos de grao correspondentes

006

Matemáticas

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Informática

Licenciatura en Física

Licenciatura en Ciencias e Técnicas Estatísticas

Enxeñería superior

Arquitectura superior

Títulos de grao correspondentes

007

Física e Química

Licenciatura en Física

Licenciatura en Química

Licenciatura en Bioquímica

Licenciatura en Biotecnoloxía

Enxeñeiro qímico

Enxeñeiro aeronáutico

Enxeñeiro industrial

Enxeñeiro de telecomunicación

Enxeñeiro de camiños, canais e portos

Enxeñeiro naval e oceánico

Ou títulos de grao correspondentes

008

Bioloxía e Xeoloxía

Licenciatura en Ciencias Biolóxicas

Licenciatura en Ciencias Xeolóxicas

Licenciatura en Bioloxía

Licenciatura en Xeoloxía

Licenciatura en Ciencias do Mar

Licenciatura en Bioquímica

Licenciatura en Biotecnoloxía

Licenciatura de Ciencias Ambientais

Licenciatura en Farmacia

Enxeñaría Agrónoma

Enxeñaría de Minas

Enxeñaría de Monte

Ou títulos de grao correspondentes

011

Inglés

Licenciatura en Filoloxía Inglesa

Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que se cursase inglés como primeira lingua estranxeira

Licenciatura en Lingüística, sempre que se cursase inglés como primeira lingua estranxeira

Ou títulos de grao correspondentes

017

Educación Física

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ou títulos de grao correspondentes

018

Orientación Educativa

Licenciatura en Psicoloxía

Licenciatura en Pedagoxía

Licenciatura en Psicopedagoxía

Ou títulos de grao correspondentes

105

Formación e Orientación Laboral

Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas

Licenciatura en Ciencias do Traballo

Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración

Licenciatura en Dereito

Licenciatura en Economía

Diplomatura en Ciencias Empresariais

Diplomatura en Relacións Laborais

Diplomatura en Traballo Social

Diplomatura en Xestión e Administración Pública

Ou títulos de grao correspondentes

106

Hostalaría e Turismo

Licenciatura en Ciencias e Tecnoloxía dos Alimentos

Diplomatura en Turismo

Diplomatura en Empresas e Actividades Turísticas

Ou títulos de grao correspondentes

107

Informática

Licenciatura en Informática

Licenciatura en Ciencias e Técnicas Estatísticas

Enxeñería en Informática

Enxeñería en Telecomunicación

Enxeñería en Electrónica

Diplomatura en Estatística

Enxeñería Técnica en Informática de Xestión

Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas

Enxeñería Técnica de Telecomunicación, especialidade en Telemática

Ou títulos de grao correspondentes

108

Intervención Sociocomunitaria

Licenciatura en Pedagoxía

Licenciatura en Psicoloxía

Licenciatura en Psicopedagoxía

Licenciatura en Socioloxía

Licenciatura en Antropoloxía Social e Cultural

Licenciatura en Ciencias do Traballo

Diplomatura en Educación Social

Diplomatura en Traballo Social

Mestre, en todas as súas especialidades

Ou títulos de grao correspondentes

ANEXO IX
Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidades

Titulacións

Formación e Orientación Laboral

Diplomado en Ciencias Empresariais

Diplomado en Relaciones Laborais

Diplomado en Traballo Social

Diplomado en Educación Social

Diplomado en Xestión e Administración Pública

Hostalaría e Turismo

Diplomado en Turismo

Informática

Diplomado en Estatística

Enxeñeiro técnico en Informática de Xestión

Enxeñeiro técnico en Informática de Sistemas

Enxeñeiro técnico de Telecomunicación, especialidade en Telemática

Intervención Sociocomunitaria

Mestre, en todas as súas especialidades

Diplomado en Educación Social

Diplomado en Traballo Social

NOTA. As titulacións indicadas corresponden ao Catálogo de títulos universitarios oficiais e ás sucesivas incorporacións a el. Tamén son equivalentes, para os efectos de docencia, as titulacións homólogas ás especificadas, segundo o Real decreto 1954/1994, do 30 de setembro (BOE do 17 de novembro).

ANEXO X

Especialidades

Titulacións

Cociña e Pastelaría

Técnico superior en Restauración.

Técnico superior en Dirección de Cociña.

Técnico superior en Dirección de Servizos en Restauración.

Técnico especialista en Hostalaría.

Mantemento de Vehículos

Técnico superior en Automoción

Técnico especialista en Mecánica e Electricidade do Automóbil.

Técnico especialista en Automoción

Técnico especialista en Mantemento de Máquinas e Equipos de Construción e Obras.

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

Técnico superior en Produción por Mecanizado.

Técnico superior en Programación da Produción en Fabricación Mecánica.

Técnico especialista en Montaxe e Construción de Maquinaria.

Técnico especialista en Micromecánica de Máquinas Ferramentas.

Técnico especialista en Micromecánica de Instrumentos.

Técnico especialista Instrumentista en Sistemas de Medida.

Técnico especialista en Utillaxes e Montaxes Mecánicos.

Técnico especialista Mecánico de Armas.

Técnico especialista en Fabricación Mecánica.

Técnico especialista en Máquinas-Ferramentas.

Técnico especialista en Matrizaría e Moldes.

Técnico especialista en Control de Calidade.

Técnico especialista en Micromecánica e Reloxaría.