Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Mércores, 15 de xuño de 2016 Páx. 24356

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 3 de xuño de 2016 pola que se fai pública a resolución das axudas para estudos universitarios no curso académico 2015/16 de segundo e posteriores cursos matriculados nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Mediante a Orde do 17 de decembro de 2015 (DOG do 15 de xaneiro de 2016) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para estudos universitarios no curso académico 2015/16 de segundo e posteriores cursos matriculados nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 6 da orde anteriormente citada, desde o día 5 ao 15 abril de 2016 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e puideron durante ese mesmo prazo, os interesados formular reclamacións ou emendar erros e faltas de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1. Concederlle a axuda de matrícula ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2. O aboamento da axuda de matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3. Denegarlle a axuda ao alumnado que se relaciona no anexo II desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4. O incumprimento por parte do/da bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables, poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle poidan corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 5. Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Solicitantes concedidos

Nº exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Rama

Proposto

2016/000527-0

Acevedo Piñeiro, Susana

UVIGO

G-V-38: Turismo

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000105-0

Agreda Casal, Xacobe

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000501-0

Alonso Rial, Laura

UVIGO

G-V-38: Turismo

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000379-0

Alonso Rodríguez, Sara

USC

G-S-36: Pedagoxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000375-0

Alonso Tajes, Inés

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000323-0

Álvarez Bouzo, Beatriz

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000275-0

Álvarez Domínguez, Jessica

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000261-0

Álvarez Fernández, José Antonio

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000532-0

Álvarez Nandín, Laura

UVIGO

G-V-12: Dirección e Xestión Pública

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000006-0

Alves Cunha Vaz, Thais Cristine

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000173-0

Amado Antelo, Beatriz

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000174-0

Amado Blanco, Tania

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000460-0

Areal Alonso, Carlota

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000542-0

Argibay Otero, Sabela

UVIGO

G-V-02: Belas Artes

Artes e Humanidades

862,90

2016/000387-0

Arosa Filgueira, Sonia

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

309,05

2016/000403-0

Asorey Abelleira, Ariadna

USC

G-S-25: Lingua e Literatura Españolas

Artes e Humanidades

618,10

2016/000428-0

Augusta Florentina, Sirlene

USC

G-S-16: Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000298-0

Barrantes Niebla, Sofía

UDC

G-C-33: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000289-0

Barros López, Sara

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2016/000225-0

Bellón Alcántara, Laura

USC

G-S-28: Lingua e Literatura Modernas

Artes e Humanidades

618,10

2016/000325-0

Beloso Bemposta, Paula

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000450-0

Blanco López, Javier

UDC

G-C-06: Ciencias Empresariais

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000333-0

Borrajo Pombo, María Dolores

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000008-0

Brea Lueiro, Carlota

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000263-0

Calo Mosquera, Nuria

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000178-0

Calviño Romero, Beatriz

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000513-0

Camino Varela, Ismael

USC

G-S-16: Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000197-0

Campos Carvalho, Yovanna

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000127-0

Carro Otero, Alba

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000447-0

Castro Ares, Tania

UDC

G-C-10: Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

537,81

2016/000159-0

Castro Otero, Clara

UVIGO

G-V-25: Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000500-0

Chaves Rivas, Ana

UVIGO

G-V-38: Turismo

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000256-0

Cherre Latorre, Ilan Kevin

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000372-0

Cobas Peña, Sandra

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000549-0

Corbal Iglesias, David

UVIGO

G-V-10: Comercio

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000459-0

Cores Rodríguez, Carlota

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000106-0

Corral Rodríguez, Adrián

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000526-0

Correa Fontán, Eva

UVIGO

G-V-33: Publicidade e Relacións Públicas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000597-0

Corzón Vieites, Mª Mercedes

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000200-0

Couso Fernández, Brais

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000182-0

Cruces Dosil, Lucía

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000057-0

Curra Santomé, Cynthia

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000422-0

Domínguez Feijoo, Víctor

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000056-0

Dopico Novo, Alba

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000007-0

Estévez Caldas, Andrea

USC

G-S-23: Historia

Artes e Humanidades

618,10

2016/000548-0

Falcón Sineiro, Alberto

UVIGO

G-V-02: Belas Artes

Artes e Humanidades

862,90

2016/000156-0

Fandiño Bonet, Ana

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

759,88

2016/000050-0

Feijoo Dacoba, Joel

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000317-0

Fernández Díaz, Jennifer

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000151-0

Fernández Gallego, Adrián

UDC

G-C-16: Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría e Arquitectura

431,45

2016/000093-0

Fernández Gallego, Carmela

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000436-0

Fernández Jiménez, Emilio

UDC

G-C-33: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000390-0

Fernández Rodal, Cristian

USC

G-S-23: Historia

Artes e Humanidades

618,10

2016/000251-0

Fernández Simón, Andrea

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000507-0

Fernández Vázquez, Xavier

UVIGO

G-V-38: Turismo

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000522-0

Filgueira Blanco, Santiago

UVIGO

G-V-13: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000091-0

Filgueiras Turco, Noelia

UVIGO

G-V-35: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000294-0

Formoso Caamaño, Laura

USC

G-S-24: Historia da Arte

Artes e Humanidades

618,10

2016/000322-0

Fornos Vázquez, Andrea Delaira

USC

G-S-03: Ciencias Políticas e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000296-0

Freire Lamas, Tania

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000519-0

Fresco Tejero, Daniel

UDC

G-C-06: Ciencias Empresariais

Ciencias Sociais e Xurídicas

478,71

2016/000154-0

Fuentes Vázquez, Yolanda

UDC

G-C-03: Arquitectura Técnica

Enxeñaría e Arquitectura

674,55

2016/000551-0

Gallego Martín, Miguel

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000534-0

García Daponte, Carla

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000565-0

García Garrote, Raquel

UDC

G-C-29: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Artes e Humanidades

618,10

2016/000374-0

García Miguélez, Alba

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000489-0

Garrido Costa, María Isabel

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000041-0

Garriga Martínez, Andrea

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

618,10

2016/000396-0

Gómez López, Eva

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

2016/000288-0

Gómez Paz, Sandra

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000336-0

Gómez Rodríguez, Laura

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000444-0

Gómez Sánchez, José Antonio

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000547-0

González Almuiña, Alejandro

UVIGO

G-V-29: Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría e Arquitectura

431,45

2016/000130-0

González Estévez, Andrea

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000365-0

González Expósito, José Antonio

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000013-0

González Muñoz, David

UDC

G-C-05: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000516-0

González Pérez, Alba

USC

G-S-25: Lingua e Literatura Españolas

Artes e Humanidades

618,10

2016/000458-0

González Taboada, Mercedes

UDC

G-C-02: Arquitectura

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000442-0

González Torrente, Mª del Carmen

UVIGO

G-V-32: Linguas Estranxeiras

Artes e Humanidades

618,10

2016/000359-0

Gonzalo Canay, Uxía

UDC

G-C-24: Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Artes e Humanidades

309,05

2016/000087-0

Grille Canosa, Miriam

UDC

G-C-06: Ciencias Empresariais

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000457-0

Gutiérrez Duro, Adrián

UDC

G-C-14: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000212-0

Lage Freitas, Yeray

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000119-0

Lamas Rosales, Noelia

UVIGO

G-V-36: Traballo Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000222-0

Lauzara González, Eva

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000316-0

Leardy Barcia, Brais

UDC

G-C-05: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000370-0

Lechuga Fernández, Nekane

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000441-0

Lin, Ruowan

UDC

G-C-06: Ciencias Empresariais

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000328-0

Liñares Cabezas, Miana

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000404-0

Liu Zmu, Lisa

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000535-0

López Cadenas, Santiago Moisés

UDC

G-C-03: Arquitectura Técnica

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000355-0

López César, Ángela

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000518-0

López Lage, Inés

UDC

G-C-06: Ciencias Empresariais

Ciencias Sociais e Xurídicas

478,71

2016/000089-0

López Sánchez, Iris

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000448-0

López Sesar, Eva

UDC

G-C-10: Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000420-0

López-Vizcaino Rubio, María Paz

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000267-0

Lorenzo Rodríguez, Nerea

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000502-0

Malvárez Filgueira, Víctor José

UVIGO

G-V-28: Enxeñaría Informática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000111-0

Manso Santos, Anabel

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000229-0

Mariño Añón, Benjamín

UVIGO

G-V-22: Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000456-0

Mariño Méndez, Tania

UDC

G-C-03: Arquitectura Técnica

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000272-0

Márquez Hermida, Saray

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000005-0

Martín Barciela, Sheila María

USC

G-S-28: Lingua e Literatura Modernas

Artes e Humanidades

309,05

2016/000353-0

Martínez Gutiérrez, Claudia

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000345-0

Martínez Martín, Pablo

UVIGO

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000221-0

Martínez Veiro, Sara

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

618,10

2016/000376-0

Meis Allo, Kail

UVIGO

G-V-15: Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000121-0

Míguez Alonso, Lorena

UVIGO

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000368-0

Míguez González, Aldara

USC

G-S-03: Ciencias Políticas e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000265-0

Moldes Cañete, Ainoa

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000315-0

Moledo Gómez, María

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

618,10

2016/000350-0

Monteiro Zwahlen, Alaina

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000244-0

Montes Gómez, Raquel

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000025-0

Moreira Azevedo, Jéssica

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

309,05

2016/000552-0

Moreira Crisóstomo, Javier

UVIGO

G-V-35: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000505-0

Morera Chiva, Judit

UDC

G-C-23: Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000290-0

Moure Vázquez, Carlos

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000440-0

Mouro Vázquez, Celtia

UVIGO

G-V-36: Traballo Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000132-0

Navarro Kretova, Darya

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

618,10

2016/000186-0

Noya Conde, Álvaro

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000245-0

Núñez Figueroa, Sandra

UVIGO

G-V-32: Linguas Estranxeiras

Artes e Humanidades

618,10

2016/000215-0

Obenza Pérez, Andrea

USC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000194-0

Otero Domínguez, Claudia

UVIGO

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000206-0

Otero Fidalgo, Ana

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000224-0

Otero García, Sira

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000065-0

Otero López, Miguel Ángel

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000045-0

Otero Pombo, Lía

UDC

G-C-02: Arquitectura

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000312-0

Oubiña Acuña, Laura

USC

G-S-03: Ciencias Políticas e da Administración

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000330-0

Pallas García, María

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000564-0

Paz Díaz, Xián

USC

G-S-20: Filoloxía Clásica

Artes e Humanidades

618,10

2016/000079-0

Pazos Serrano, Sara

UVIGO

G-V-13: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000544-0

Pedregal Pacín, Elena

UVIGO

G-V-26: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000417-0

Penas Soutiño, Miriam

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000324-0

Pereira Barbeira, Andrea

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000231-0

Pérez Rivas, Cristina María

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000210-0

Pestaña Gómez, Lucía

UDC

G-C-29: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Artes e Humanidades

618,10

2016/000280-0

Picallo Caamaño, Yolanda

UDC

G-C-18: Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000219-0

Piñeiro Pais, Lucía

USC

G-S-36: Pedagoxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000318-0

Pita González, Yasmina

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000075-0

Pombo Cid, Gloria

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

618,10

2016/000480-0

Porrero Avilés, Claudia

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000490-0

Portela Pérez, Azucena Nerea

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000358-0

Pose Martínez, Sara

UDC

G-C-37: Turismo

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000011-0

Pose Veiga, Minerva

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000053-0

Pousada Pacheco, María

UVIGO

G-V-12: Dirección e Xestión Pública

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000097-0

Prego Sampedro, Eugenia

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000424-0

Quelle Regaldie, Juan Ángel

UDC

G-C-23: Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000155-0

Raimúndez Pallarés, Aarón

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000302-0

Ramilo Silva, Aimara

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000228-0

Raña García, Helena

UVIGO

G-V-09: Comunicación Audiovisual

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000515-0

Rego Freire, Roberto

USC

G-S-14: Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000543-0

Reguera Ayán, Paula

UVIGO

G-V-10: Comercio

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000530-0

Reguera Fernández, Víctor

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000300-0

Ríos Castro, Óscar

UDC

G-C-02: Arquitectura

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000467-0

Ríos González, Catuxa

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000432-0

Rivas Rodríguez, María

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000043-0

Rodríguez Campos, Aníbal

UVIGO

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000304-0

Rodríguez Ferreiro, Cristina

UVIGO

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000158-0

Rodríguez López, Marcos

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000279-0

Rodríguez Martínez, Iria

UDC

G-C-18: Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000101-0

Rodríguez Pérez, Miriam

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000179-0

Rodríguez Seijo, María

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000068-0

Sánchez Fernandez, Paula María

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000142-0

Santiago Prieto, Diego

UDC

G-C-17: Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría e Arquitectura

674,55

2016/000145-0

Santorum Nores, Lucía

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000143-0

Santos Piñón, Juan José

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000439-0

Sarmiento Pérez, Sergio

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000429-0

Seijas Debasa, Noelia

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000309-0

Seoane Cid, Antía

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000363-0

Serantes Escobar, Cristina

USC

G-S-06: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000373-0

Souto Rodríguez, Adrián

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000211-0

Suárez García, Adán

UVIGO

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000205-0

Taibo Borrazas, Mª Tania

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000287-0

Tarrío Soto, Mario

USC

G-S-07: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000364-0

Tellado Cambón, Gonzalo

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000083-0

Terzado López, Cristina

USC

G-S-23: Historia

Artes e Humanidades

618,10

2016/000048-0

Tilve Acuña, Carmen Nerea

UVIGO

G-V-13: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000247-0

Toledo, Natalí Macarena

UVIGO

G-V-37: Tradución e Interpretación

Artes e Humanidades

618,10

2016/000477-0

Tubío Méndez, Anxo

UVIGO

G-V-26: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000015-0

Vázquez Amorín, Tania

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000203-0

Vázquez Feijóo, Jorge

UVIGO

G-V-11: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000493-0

Vázquez López, Laura

UVIGO

G-V-36: Traballo Social

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000161-0

Vázquez Nóvoa, David

UVIGO

G-V-39: Xeografía e Historia

Artes e Humanidades

618,10

2016/000337-0

Vázquez Ramos, Sara

UDC

G-C-09: Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000523-0

Vázquez Torres, Bárbara

UVIGO

G-V-35: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000126-0

Vecino Lado, Vanesa

UDC

G-C-08: Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000113-0

Veiga Souto, María

UDC

G-C-02: Arquitectura

Enxeñaría e Arquitectura

862,90

2016/000051-0

Viaño Rodríguez, Sandra

USC

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000181-0

Victoria Yáñez, Carla Yadira

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000301-0

Vilar Álvarez, Daniel

UVIGO

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Sociais e Xurídicas

309,05

2016/000431-0

Villamuelas Castro, Jorge

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Ciencias Sociais e Xurídicas

618,10

2016/000283-0

Villar Paz, Antía

USC

G-S-27: Lingua e Literatura Inglesas

Artes e Humanidades

618,10

ANEXO II
Solicitantes denegados

Nº exped.

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2016/000076-0

Abad Fernández, María

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000090-0

Abadín Mayo, Javier

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000314-0

Abal Augusto, Sabela

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000578-0

Abeijón Martín, Adrián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000592-0

Adolfo dos Santos, Tamara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000412-0

Aguin Carballa, Sonia

USC

Por falta de documentación

2016/000348-0

Ahedo Lima, Nuria

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000580-0

Alcalde Rubio, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000416-0

Aldao López, Claudia

UDC

Por falta de documentación

2016/000035-0

Alonso Álvarez, Yara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000016-0

Alonso Cal, Isabel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000539-0

Alonso Espiñeira, Tatiana

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000610-0

Alonso García, Alicia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000509-0

Álvarez Álvarez, Jessica

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000605-0

Álvarez Figueiró, Patricia

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000134-0

Álvarez Garcés, Clara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000473-0

Álvarez García, Jonathan

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000411-0

Álvarez Garrido, Tamara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000464-0

Álvarez Jorge, Miguel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000031-0

Álvarez Martínez, Elena

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000546-0

Álvarez Montero, Inés

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000262-0

Álvarez Ramos, Carlos

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000508-0

Álvarez Rodríguez, Alba

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000188-0

Álvarez Vaz, Ana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000388-0

Amado Otero, Estela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000254-0

Anaya Martí, Miguel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000271-0

Anidos López, Anabel

USC

Por falta de documentación

2016/000213-0

Ansede Rodríguez, José Roberto

UDC

Por falta de documentación

2016/000349-0

Antolín Álvarez, David

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000497-0

Araújo Cuquejo, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000104-0

Ares Balea, Ilian

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000405-0

Ares Carballude, Cristina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000512-0

Ares Lafuente, Diego

USC

Por falta de documentación

2016/000204-0

Arza González, Aingeru

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000009-0

Aurrecoechea Arguinchona, Alexander

UDC

Por falta de documentación

2016/000611-0

Baker Fohring, Lily-Eileen Uxí

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000036-0

Balsa Varela, Ángela María

USC

Por falta de documentación

2016/000504-0

Baltar Pardo, Alba

USC

Por falta de documentación

2016/000039-0

Barcia Lemos, Paloma

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000152-0

Barreira Vidal, Alba

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000239-0

Barreiro Vázquez, Jessica

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000169-0

Barros Díaz, Candela

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000517-0

Bastón Pérez, Noelia

UDC

Por falta de documentación

2016/000022-0

Bello Díaz, Victoria

UDC

Por falta de documentación

2016/000292-0

Bermúdez Martínez, Lucía Belén

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000488-0

Besteiro Gestoso, Raquel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000063-0

Blanco Lorenzo, Adrián

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000071-0

Botana Mosquera, Antía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000072-0

Botana Mosquera, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000308-0

Bouzas Rodríguez, Óscar

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000135-0

Brea Lema, Inés

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000574-0

Caamaño Agra, Martín

UDC

Por falta de documentación

2016/000299-0

Caamaño Aguilleiro, Yolanda

USC

Por falta de documentación

2016/000469-0

Caamaño Rama, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000609-0

Calderón Quiñones, Sara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000510-0

Calo Fernández, Paula

USC

Por falta de documentación

2016/000123-0

Camba Romero, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000305-0

Cameselle Ricart, Lucía

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000077-0

Camino López, Lara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000046-0

Campaña Martínez, Mª del Mar

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000408-0

Campos Rodríguez, David

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000198-0

Canabal Castro, Daniel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000095-0

Cancela Ruibal, Sabela

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000606-0

Candelo Lozada, Angélica

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000481-0

Carbajal Touceda, Miguel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000430-0

Carballido Longarela, Óscar

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000419-0

Carballo Alonso, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000030-0

Carreño Fernández, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000248-0

Carrera Romero, Yaiza

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000168-0

Castiñeiras Blanco, Vanesa

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000165-0

Castro Agrelo, Sheila María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000149-0

Castro Lorenzo, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000533-0

Castro Martínez, Miguel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000274-0

Castro Porta, Mario

UDC

Por falta de documentación

2016/000061-0

Castro Rengifo, Ingrith Tatiana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000141-0

Castro Sanmartín, Amanda

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000252-0

Cedeira Rodríguez, Erika

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000514-0

Cela Dablanca, Raquel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000114-0

Cerviño Febrer, Uxía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000571-0

Chamorro Rial, Alberto

UDC

Por falta de documentación

2016/000389-0

Chasco Lago, Andrea

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000474-0

Chorén Fernández, Sabela

USC

Por falta de documentación

2016/000342-0

Cid Cañedo, Yago

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000187-0

Cid González, Natalia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000277-0

Cid Santas, Daniel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000001-0

Conde Mosquera, Adrián

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000503-0

Cora Sierra, Adrián

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000199-0

Cordeiro Antepazo, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000062-0

Correa Rivas, Alba

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000306-0

Costa Ferreiro, Noelia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000171-0

Costas Reigosa, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000397-0

Cotardo Valcárcel, Tania

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000160-0

Cotelo Amado, Nerea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000554-0

Crespo Caeiro, Sara

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000604-0

Crespo Lago, Laura

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000329-0

Cruz Blanco, Santiago

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000556-0

Cuevas Lorenzo, Catalina

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000293-0

Da Silva Crisman, Angélica María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000223-0

Dámaso Rodicio, Lara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000042-0

Daponte Freire, Sonia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000583-0

Davila Fernández, Miriam

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000553-0

De Alejandro Álvarez, Adrián

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000537-0

De Jesús Luciano, Evenny Paola

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000118-0

Del Río Arcos, Marta

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000185-0

Del Río Seoane, Sara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000579-0

Díaz de la Torre, Estela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000010-0

Díaz Posada, Itsaso Meritxel

USC

Por falta de documentación

2016/000033-0

Docampo Hernández, Adrián

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000034-0

Docampo Hernández, Rut

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000103-0

Domínguez Coello, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000385-0

Domínguez Crisóstomo, Esther

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000491-0

Domínguez Cuña, José Carlos

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000423-0

Domínguez Domínguez, Jénnifer

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000257-0

Doval Blanca, Roxanna

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000454-0

Durán García, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000425-0

Eiriz Loureiro, Jonathan

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000184-0

Enríquez Méndez, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000193-0

Espasandín Domínguez, Vanesa

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000066-0

Estalote Santasmarinas, José

USC

Por falta de documentación

2016/000608-0

Estévez Bouzada, Tamara

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000567-0

Estevez Fernández, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000550-0

Estévez Pereira, Tatiana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000541-0

Estraviz Moreno, Mikel

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000291-0

Esturao Souto, Andrea A.

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000144-0

Fabeiro Fernández, Óscar

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000453-0

Fariña Peteira, Alejandro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000230-0

Feijoo Gálvez, María Portal

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000386-0

Fernández Cid, Raúl

USC

Por falta de documentación

2016/000406-0

Fernández Fernández, Rays

USC

Por falta de documentación

2016/000326-0

Fernández Folgueira, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000235-0

Fernández García, Alba

USC

Por falta de documentación

2016/000236-0

Fernández García, Enrique

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000343-0

Fernández González, Luis

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000216-0

Fernández Ojea, Brais

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000164-0

Fernández Pérez, María Victoria

USC

Por falta de documentación

2016/000021-0

Fernández Piñeiro, Ángela

USC

Por falta de documentación

2016/000392-0

Fernández Señoráns, Pedro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000120-0

Fernández Vázquez, Pablo

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000167-0

Ferreira Cores, Clara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000268-0

Ferreiro Maseda, Roberto

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000073-0

Figueiras Iglesias, Noemi

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000044-0

Figueroa Giráldez, Sara

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000471-0

Freiría Alonso, Noelia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000332-0

Fuertes Canosa, Cristina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000581-0

Gamallo Permuy, Beatriz

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000391-0

Gandara Rodríguez, Pablo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000356-0

García Acuña, Nerea

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000602-0

García Bacelar, Laura

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000226-0

García Caamaño, Noelia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000538-0

García Costas, Marina Iria

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000060-0

García González, Aroa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000319-0

García López, Helena

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000524-0

García Méijome, Alberto

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000086-0

García Mella, Cristina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000286-0

García Piñeiro, Víctor Manuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000586-0

García Sartal, Ana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000451-0

García Veira, Juan Luis

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000128-0

García-Arguell Otero, Clara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000595-0

Garrido González, Alsira Vanessa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000207-0

Gayoso de la Fuente, Sonia

UDC

Por falta de documentación

2016/000479-0

Gesteira Cardoso, Noelia

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000183-0

Gil Díaz, Lorena

UDC

Por falta de documentación

2016/000347-0

Giménez Antón, Marián

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000032-0

Gómez Cerqueiro, Francisco José

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000180-0

Gómez Fernández, Marta

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000259-0

Gómez Goas, Mario

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000371-0

Gómez Méndez, Diego

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000520-0

Gómez Naveiras, Diego

USC

Por falta de documentación

2016/000361-0

Gómez Sánchez, Elena

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000055-0

González Arranz, María

USC

Por falta de documentación

2016/000465-0

González Domínguez, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000478-0

González Domínguez, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000476-0

González Domínguez, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000088-0

González Fernández, Ana Isabel

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000003-0

González Fernández, Marta

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000494-0

González González, Marta

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000217-0

González Macía, Alba

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000098-0

González Martínez, Marta

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000487-0

González Martínez, Raquel María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000014-0

González Muñoz, Andrea

USC

Por falta de documentación

2016/000129-0

González Muñoz, Belén

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000394-0

González Oliveira, Mirian

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000177-0

González Pazos, Olaya

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000401-0

González Pereira, Marc

USC

Por falta de documentación

2016/000147-0

González Rodríguez, Iago

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000162-0

González Rodríguez, Xeila

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000084-0

González Tajes, Tania

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000603-0

Grzelinski, Janusz Adam

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000593-0

Guiance Varela, Carolina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000059-0

Hernáiz Sánchez, Sandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000081-0

Hernández Martínez, Roberto

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000470-0

Herrero Teijeira, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000506-0

Iglesias Conesa, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000418-0

Iglesias Pereiro, Tamara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000434-0

Iglesias Valcárcel, Melina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000599-0

Indurain Ontañón, Asier

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000170-0

Iraola de Acevedo, Eduardo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000099-0

Jabif Flores, Martín David

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000582-0

Josa Prada, María

USC

Por falta de documentación

2016/000078-0

Jouibari Martín, Sara

UDC

Por falta de documentación

2016/000455-0

Lage Rodríguez, Emilio Francisc

UDC

Por falta de documentación

2016/000587-0

Lago Alonso, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000238-0

Lago Arobes, Judit

USC

Por falta de documentación

2016/000320-0

Lamela López, Abraham

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000189-0

Lamelas Fernández, Irene

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000562-0

Lamelas Medina, Meilyn Andreína

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000023-0

Lamelas Silva, Tamara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000572-0

Lema Vázquez, Rubén

UDC

Por falta de documentación

2016/000249-0

Lence Massa, Beatriz

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000250-0

Lence Massa, Miguel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000367-0

Llames Olveira, Alejandra

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000511-0

López Carpintero, Silvia

USC

Por falta de documentación

2016/000220-0

López Gutiérrez, Raquel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000307-0

López Lage, Sofía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000607-0

López López, Cristina

USC

Presentación fóra de prazo

2016/000069-0

López Martínez, Adrián

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000560-0

López Rodríguez, Carlos

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000498-0

López Rodríguez, Verónica

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000124-0

López Varela, Ana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000002-0

Lorenzo Blanco, Alicia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000413-0

Lorenzo Vidal, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000258-0

Losada Illanes, Alba

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000381-0

Mariño Lueiro, Arturo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000366-0

Martínez Corral, Antía

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000026-0

Martínez Dufau, Diego

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000344-0

Martínez Martínez, Marcos

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000246-0

Martínez Misa, Irene

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000201-0

Martínez Regueira, Pablo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000443-0

Martínez Vázquez, Bruno

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000028-0

Medina Sola, Rebeca

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000080-0

Meijide Fernández, Damián

USC

Por falta de documentación

2016/000297-0

Meira Corbal, José Antonio

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000131-0

Meira Juncal, Víctor

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000558-0

Mejía Lugilde, Iván

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000153-0

Melián Otero, Lucas

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000195-0

Melón Bretal, Sandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000311-0

Méndez López, Melissa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000058-0

Méndez Villaverde, Lucía

USC

Por falta de documentación

2016/000264-0

Mesejo Riveiro, Tania

USC

Por falta de documentación

2016/000038-0

Midon López, Noé

USC

Por falta de documentación

2016/000576-0

Miguel Merino, Ángel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000242-0

Miguéns Diz, Iván

USC

Por falta de documentación

2016/000260-0

Mira Figueira, Saray

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000557-0

Molina Lago, Elba

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000528-0

Montojo Castro, Claudia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000100-0

Morado Pereira, Bárbara

UDC

Por falta de documentación

2016/000338-0

Morandeira Cacho, Katya

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000354-0

Moreira Alonso, Adrián

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000449-0

Mosteiro Abad, Martín

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000409-0

Mosteiro del Pilar, María Luz

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000270-0

Mouzo Lago, Alicia

UDC

Por falta de documentación

2016/000499-0

Mugüerza González, Eugenia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000285-0

Neira Pérez, Uxía

USC

Por falta de documentación

2016/000255-0

Neira Yanes, Daniel

USC

Por falta de documentación

2016/000310-0

Niño de la Corte, Natalia María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000570-0

Nogueira Serantes, Lara

UDC

Por falta de documentación

2016/000399-0

Novoa Paz, Tania

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000335-0

Núñez Guerrero, Miriam

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000414-0

Núñez Iglesias, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000166-0

Núñez Lugilde, Iago

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000269-0

Núñez-Torrón Fernández, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000295-0

Ocampo Díaz, Inés

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000339-0

Ortiz Trillo, Brais

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000378-0

Otero Cerqueira, Ana María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000092-0

Otero Ferreiro, Carla María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000369-0

Otero Justo, Juan Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000237-0

Otero López, Andrea

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000484-0

Otero Rodríguez, Aroa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000122-0

Otero Rodríguez, Marcos

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000146-0

Pablos Buitron, Elena

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000276-0

Padín Senra, Rosana

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000172-0

Páez López, Cintia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000019-0

Pan Cambón, Berta

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000573-0

Pardal Carbia, Marina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000382-0

Pardal Iglesias, Mónica

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000004-0

Pardo Abuin, Xoana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000208-0

Pardo Rus, Salomé

UDC

Por falta de documentación

2016/000427-0

Paredes Sosa, Rolando Igor

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000234-0

Paz Pino, Noelia

USC

Por falta de documentación

2016/000486-0

Pazos Bello, Sandra

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000125-0

Pedreira Fernández, Natalia

UDC

Por falta de documentación

2016/000321-0

Peleteiro Abeal, Rebeca Inmacula

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000596-0

Pena Bretal, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000163-0

Pena Riveiro, Sabela

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000196-0

Penas Escariz, Fátima

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000313-0

Pereira Búa, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000600-0

Pereira González, Claudia

USC

Presentación fóra de prazo

2016/000110-0

Pereira Veloso, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000398-0

Pérez Calvo, Inés

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000150-0

Pérez Carreira, Nerea

UDC

Por falta de documentación

2016/000383-0

Pérez Fernández, Andrea

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000209-0

Pérez Gilabert, Laura

USC

Por falta de documentación

2016/000589-0

Pérez Martínez, Alejandro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000094-0

Pérez Novoa, Tania María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000017-0

Pérez Pérez, Jonathan

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000601-0

Piñeiro Menduiña, Raquel

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000137-0

Pintos Castro, Nerea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000492-0

Posada Vilán, Natalia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000341-0

Presas González, Olga

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000555-0

Prieto Ferro, Alejandro

USC

Por falta de documentación

2016/000351-0

Prieto López, Pablo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000357-0

Prieto Rey, Alba

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000018-0

Puente Calvo, María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000421-0

Puga Areal, Lorena

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000109-0

Pumares Covelo, Rocío

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000461-0

Queimaño Soage, Aida

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000047-0

Quintá Taboada, Alberto

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000598-0

Quintela Silva, Álvaro

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000380-0

Quintiá Pastrana, Andrei

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000327-0

Ramos Arocha, Loriett

UDC

Por falta de documentación

2016/000227-0

Ramos Cabalar, Alicia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000331-0

Ramos Domínguez, Rafael

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000438-0

Raña Cortizo, Luis Miguel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000485-0

Reboreda Fernández, Carme

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000175-0

Recarey Tomé, Inmaculada

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000360-0

Regal Basanta, María

UDC

Por falta de documentación

2016/000024-0

Regandi Lorenzo, Sofía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000400-0

Requejo Vidal, Carla

USC

Por falta de documentación

2016/000233-0

Rey Canay, Sabela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000362-0

Rey Filgueira, Antonio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000240-0

Rey Sotelo, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000191-0

Rey Vázquez, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000568-0

Rial Vázquez, José Ramón

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000340-0

Rivas Fernández, Bruno Secundino

USC

Por falta de documentación

2016/000531-0

Rodiño Cancela, David José

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000040-0

Rodiño Precedo, Elena

USC

Por falta de documentación

2016/000536-0

Rodrigo Álvarez, Ana

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000334-0

Rodríguez Alonso, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000067-0

Rodríguez Álvarez, José

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000463-0

Rodríguez Amaro, Daniela María

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000278-0

Rodríguez Cancela, José Manuel

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000452-0

Rodríguez Escuredo, Ana María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000140-0

Rodríguez García, Paula

UDC

Por falta de documentación

2016/000012-0

Rodríguez Mateus, María Rebeca

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000475-0

Rodríguez Novoa, Jorge

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000563-0

Rodríguez Obregón, Lucía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000190-0

Rodríguez Otero, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000037-0

Rodríguez Otero, Paloma

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000070-0

Rodríguez Pereira, Lucía

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000529-0

Rodríguez Pérez, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000202-0

Rodríguez Rodríguez, Emma

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000482-0

Rodríguez Rodríguez, Iria

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000575-0

Rodríguez Soutullo, Luís

UDC

Por falta de documentación

2016/000085-0

Rodríguez Vázquez, Nerea

UDC

Por falta de documentación

2016/000232-0

Rodríguez Vidal, Duarte

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000410-0

Rojo Suárez, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000426-0

Rolle Fraga, Beatriz

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000082-0

Ruíz Redondo, Rubén

UDC

Por falta de documentación

2016/000064-0

Ruíz Soriano, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000594-0

Saavedra Fernández, Tania

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000253-0

Saavedra González, Nahir

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000437-0

Salgado Hermida, Iria

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000102-0

Sánchez Alonso, Carlota

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000138-0

Sánchez Álvarez, Mª Florencia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000591-0

Sánchez Cabaleiro, Iria

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000116-0

Sánchez García, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000117-0

Sánchez García, Sergio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000402-0

Sánchez García, Sergio

USC

Por falta de documentación

2016/000148-0

Sánchez Seoane, Susana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000462-0

Sande Debén, Marta

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000157-0

Sanmartín Rodríguez, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000303-0

Sanromán Fernández, Yolanda

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000590-0

Santomé Costa, Alexandre

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000545-0

Santomé Costa, Borja

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000052-0

Santos Pardo, Iago

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000107-0

Segade Mosquera, Ana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000108-0

Segade Mosquera, Carmen

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000407-0

Senra Bastos, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000435-0

Serrano Otero, Raquel

UDC

Por falta de documentación

2016/000115-0

Sevilla Gómez, Andrea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000395-0

Sieira García, Daniel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000273-0

Silva Porto, Jorge

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000281-0

Silva Villar, Vanesa

USC

Por falta de documentación

2016/000049-0

Simón García, Susana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000054-0

Souto Duarte, Melissa

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000495-0

Souto Flores, Juan Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000577-0

Souto Sanmartín, Pablo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000393-0

Suárez Dapena, David

USC

Por falta de documentación

2016/000415-0

Suárez Marcote, María Luna

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000241-0

Suárez Pérez, Carla

USC

Por falta de documentación

2016/000445-0

Suárez Pose, Adriana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000384-0

Tenreiro Piñeiro, Gabriela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000521-0

Terrón García, Mayte

UDC

Renuncia do administrado

2016/000243-0

Tomás López, Carlota

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000496-0

Tomé Vacas, Jon Ander

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000588-0

Torres Dovalo, Natalia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000468-0

Torres Martínez, Hugo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000352-0

Torres Quintán, Raquel

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000139-0

Umbón Espiñeira, Noemí

UDC

Por falta de documentación

2016/000377-0

Valenzuela Sánchez, Andrés

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000585-0

Valverde Ferro, Adrián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000569-0

Valverde Pazos, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000192-0

Varela Andrade, Xulián Xavier

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000446-0

Varela Liñeira, Sergio

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000074-0

Vázquez Barral, Brais

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000525-0

Vázquez Bouzón, Analía

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000346-0

Vázquez Bueno, José Antonio

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000566-0

Vázquez Camino, Antía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000559-0

Vázquez Diéguez, David

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000029-0

Vázquez Estévez, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000561-0

Vázquez Fernández, Roberto

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000176-0

Vázquez García, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000584-0

Vázquez Pimentel, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000466-0

Vázquez Pombal, Sandra

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000218-0

Vázquez Sánchez, Lorena

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000136-0

Vega Piñeiro, Sergio

UDC

Por falta de documentación

2016/000214-0

Vicente Míguez, Rocío

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000540-0

Vidal Arcilla, Elena

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000284-0

Vidal Suárez, Cristina

USC

Por falta de documentación

2016/000027-0

Vila Abalde, Brais

UVIGO

Por falta de documentación

2016/000483-0

Vilas Villamarín, Pedro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000112-0

Vilda Bouza, Cristian

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000433-0

Villaravid Ares, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000282-0

Villaverde da Cruz, Christian

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2016/000096-0

Villaverde García, David

USC

Por falta de documentación

2016/000266-0

Viqueira Díaz, Judith

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria