Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Mércores, 15 de xuño de 2016 Páx. 24457

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril).

En cumprimento do sinalado na Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril), pola que se convocan os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Nomear os tribunais que figuran no anexo I, ante os cales deberán actuar as/os aspirantes admitidas/os á realización das probas do proceso selectivo.

Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de 10 días, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

As/os presidentas/presidentes tomarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, que terán dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente. Os medios de locomoción utilizables serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e debe entenderse que queda expresamente autorizada a utilización de vehículos propios, de acordo co citado decreto.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2016

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Posto

NIF

Nome

CORPO 510- INSPECTORES

510600-Xeralista

Tribunal único

Presidente/a titular

36040761Z

Amoedo Barciela, Elisa Isabel

Vogal titular 1

34934619B

Fernández Fernández, José

Vogal titular 2

33241371T

García Rodríguez, María Carmen

Vogal titular 3

32444375T

Vázquez Caruncho, Francisco Javier

Vogal titular 4

32369166R

Couto Llamas, Milagros

Presidente/a suplente

34900636E

Vázquez Fernández, José Luis

Vogal suplente 1

36088161B

Alén de la Torre, José María

Vogal suplente 2

33309533J

Armada Vigo, Marina

Vogal suplente 3

32451989R

Varela Vázquez, Juan Carlos

Vogal suplente 4

34235025P

Gómez González, Olga

CORPO 590- PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO

590004-Lingua castelá e literatura

Tribunal 1

Presidente/a titular

32417013P

López Varela, Elisardo

Vogal titular 1

32827842B

Rosato Carballido, Luca Vicente

Vogal titular 2

34995085X

Fernández Domínguez, María Isabel

Vogal titular 3

36114157V

Freire Ruiz, Andrés

Vogal titular 4

46788837Y

Rodríguez Pena, Berta María

Presidente/a suplente

70413490W

Mateo Rodríguez, José Eugenio

Vogal suplente 1

33834378K

Vázquez López, José Luis

Vogal suplente 2

10534350M

Dono Codesido, María del Carmen

Vogal suplente 3

34989061N

Cao Velasco, Ibán

Vogal suplente 4

36018747B

Rodríguez Sousa, María Estrella

Tribunal 2

Presidente/a titular

32748541Z

Gende Rial, Emilia

Vogal titular 1

33806698X

Carballeira Anllo, José María

Vogal titular 2

36047434V

Pérez Vilas, Laura

Vogal titular 3

72664824G

Iturburua Arrizabalaga, Pedro José

Vogal titular 4

32829318S

Rodríguez Paredes, Ana Aurora

Presidente/a suplente

09710482C

Fournol Marcos, María Teresa Jovita

Vogal suplente 1

34913801P

Gómez Gómez, Julio Enrique

Vogal suplente 2

33305457P

Sanfiz Fernández, Concepción

Vogal suplente 3

34975273R

Telle Rodríguez, Fernando

Vogal suplente 4

32655361F

García Mouriz, María Belén

Tribunal 3

Presidente/a titular

32438330G

Varela Barroso, María Luisa

Vogal titular 1

34607849W

Sampayo González, Manuel

Vogal titular 2

32753653C

Gómez Pose, Marina Concepción

Vogal titular 3

33331290N

López Barrio, Antonio

Vogal titular 4

32643824Q

Rodríguez García, María Consuelo

Presidente/a suplente

32451569H

Rey Alonso, Mercedes

Vogal suplente 1

25131530M

Esteban Morata, Andrés

Vogal suplente 2

34986141J

Limia Colmenero, María Dolores

Vogal suplente 3

76891342L

Abalde García, Julio César

Vogal suplente 4

35225323H

Méndez Martínez, Margarita

Tribunal 4

Presidente/a titular

33207079R

Toba Quintáns, José

Vogal titular 1

32796341C

Vázquez Pousada, Juan José

Vogal titular 2

50426319S

Miñambres González, Carmen

Vogal titular 3

34238931G

Figueiras López, Julio

Vogal titular 4

76826719A

Chamadoira Fortes, Sonia

Presidente/a suplente

34892008L

Frade Fraga, Antonio

Vogal suplente 1

33323963E

García Penas, Afonso

Vogal suplente 2

34985887N

Sánchez Cid, María

Vogal suplente 3

32409443M

Brage González, Francisco Javier

Vogal suplente 4

34960986C

Devesa Graña, María Teresa

Tribunal 5

Presidente/a titular

32781380D

Calvete Canedo, Carlos

Vogal titular 1

36060691A

López González, Francisco Javier

Vogal titular 2

46904805P

Tizón Zas, Eva

Vogal titular 3

36115001X

Lorenzo López, José Ángel

Vogal titular 4

36155411D

Lojo Sebio, Inés

Presidente/a suplente

08958414Y

Gómez Sal, Luis Fernando

Vogal suplente 1

32423288G

Gil Gómez, Adolfo M.

Vogal suplente 2

09751215C

Andrés Losada, Ana Isabel

Vogal suplente 3

33832286E

Vázquez Rodríguez, Luis

Vogal suplente 4

34985661Q

Gómez Cardero, María Jesús

Tribunal 6

Presidente/a titular

50699502G

Vázquez Mourín, Rosario

Vogal titular 1

34714420Z

Cid Sánchez, Eduardo

Vogal titular 2

32751131M

Álvarez Aller, María Amelia

Vogal titular 3

32750832M

Blanco Davila, Carlos

Vogal titular 4

36084589G

Beloso Gómez, Josefa

Presidente/a suplente

79320536E

García Reino, Eva María

Vogal suplente 1

32415521B

Álvarez Mosquera, Francisco Javier

Vogal suplente 2

33291264Y

Viqueira Liñares, María Clara

Vogal suplente 3

34999149A

Vázquez Portela, Alejandro

Vogal suplente 4

32808638N

García Rivas, Emma

590005-Xeografía e historia

Tribunal 1

Presidente/a titular

33851151G

Naveira Zapata, Raimundo José

Vogal titular 1

33857736B

Díaz Losada, María José

Vogal titular 2

76516600Q

Piñeiro Fernández, Manuel Antonio

Vogal titular 3

34261359F

González García, María

Vogal titular 4

32645548S

Cebreiro Melero, Antonio

Presidente/a suplente

76796063Y

Fentanes Rodríguez, Gerardo José

Vogal suplente 1

32413024K

Souto Figueroa, María del Carmen

Vogal suplente 2

76402337V

Gabeiras Vérez, Xoán Ignacio

Vogal suplente 3

36046205F

Alonso Barros, María Isabel

Vogal suplente 4

36066021C

Bernárdez Sobreira, Antonio

Tribunal 2

Presidente/a titular

36093100M

Areal Alonso, Pedro Alberto

Vogal titular 1

33260814P

López Salgado, Natalia

Vogal titular 2

33249337P

Liñares Giraut, Xosé Amancio

Vogal titular 3

32764746G

Cotón Méndez, María de Belén

Vogal titular 4

32629465D

López Tellado, Ángel

Presidente/a suplente

32757423H

Candal González, Xosé Manuel

Vogal suplente 1

34601143N

Taboada Pérez, María Carmen

Vogal suplente 2

32634326V

Rodríguez Pantín, Alberto

Vogal suplente 3

32605871J

Nieto Fontaíña, Laura

Vogal suplente 4

77595480N

Vivero López, José

Tribunal 3

Presidente/a titular

32764938N

Vázquez González, María José

Vogal titular 1

33315823R

López Rivas, Josefa

Vogal titular 2

36087825C

Costas Comesaña, Pedro

Vogal titular 3

36096782F

Pérez-Lozao Rodríguez, María Remedios

Vogal titular 4

33228953W

Pereira Bueno, Fernando

Presidente/a suplente

34872263P

García Brea, Mercedes

Vogal suplente 1

32632009T

Rodríguez Fernández, Mª de las Mercedes

Vogal suplente 2

36037738G

Barros Arias Castro, Juan Manuel

Vogal suplente 3

35450414P

Domínguez Millán, Emilia

Vogal suplente 4

33254612Q

Vázquez Rozas, Roberto

Tribunal 4

Presidente/a titular

35252349L

Solano Sabell, María de la Concepción

Vogal titular 1

35441322R

Pérez García, Rosario

Vogal titular 2

32783131N

López Domínguez, Carlos

Vogal titular 3

33255610W

Mato Martínez, Inmaculada

Vogal titular 4

32656087C

Couce Martínez, Xosé Luís

Presidente/a suplente

03073489E

Maqueda Blasco, María Ascensión

Vogal suplente 1

36108766P

Cobas Fernández, María Isabel

Vogal suplente 2

32403715G

Corral Coira, Ángel María

Vogal suplente 3

32451270H

Alvarellos Fondo, Emma Prudencia

Vogal suplente 4

33992078X

Pérez Arenas, Ángel

Tribunal 5

Presidente/a titular

35307573C

Santos Solla, Jacobo Benjamín

Vogal titular 1

33295789T

Brión Calo, María Cristina

Vogal titular 2

32631386K

Jara Siguero, Orlando

Vogal titular 3

33239157V

Losada Aldrey, María Dolores

Vogal titular 4

32440621H

Palomo Branco, João Paulo

Presidente/a suplente

45429460K

Fernández Pérez, Ana Rosa

Vogal suplente 1

76710418J

Rodríguez Fernández, Delfina

Vogal suplente 2

32792323G

Rodríguez Sanjurjo, Félix

Vogal suplente 3

36014039H

Moneo Montes, Fernanda

Vogal suplente 4

32761850Y

Calle López, Jorge Carlos

Tribunal 6

Presidente/a titular

36082130Y

Gómez Fernández, José Emilio

Vogal titular 1

32666590N

Prieto Seijas, Lucía

Vogal titular 2

32766358Y

Beltrán Carballeira, Ramón José

Vogal titular 3

76369696J

Oreiro López, María José

Vogal titular 4

32811671D

Poncela Castelo, Rafael

Presidente/a suplente

36091128B

Pascual Hermida, Gustavo

Vogal suplente 1

33264921K

Martínez Abeijón, María Concepción

Vogal suplente 2

36045361Z

Bragado Rodríguez, Eduardo

Vogal suplente 3

33276019X

García Acuña, María Luisa

Vogal suplente 4

36131164G

Pereiras Álvarez, Marcos

Tribunal 7

Presidente/a titular

13738143J

Campillo Ruiz, Ana

Vogal titular 1

53113539F

Iglesias Villaverde, María Teresa

Vogal titular 2

34723899V

Álvarez Rodríguez, José Alfonso

Vogal titular 3

33340783Y

Coria Blanco, Marta

Vogal titular 4

32450453Y

Cendán Seco, Jesús

Presidente/a suplente

76409159P

Calvo Peña, Susana

Vogal suplente 1

32780884L

Méndez López, María Asunción

Vogal suplente 2

32428069R

Santos Ledo, Manuel José

Vogal suplente 3

33815280J

García Salgado, María Visitación

Vogal suplente 4

33228413Z

Fernández Abel, Severino

590006-Matemáticas

Tribunal 1

45425275E

Álvarez Martínez, Luis Manuel

Vogal titular 1

33818208C

Fernández López, María del Rosario

Vogal titular 2

35312315R

Bugallo Silva, Manuel Xosé

Vogal titular 3

36154678N

Piñeiro Álvarez, Andrea

Vogal titular 4

36147594N

Rodríguez Amil, David

Presidente/a suplente

33843118K

Veiga Souto, María Concepción

Vogal suplente 1

33313397J

Díaz Lodeiro, Ana

Vogal suplente 2

34961874B

Novoa Villamarín, Carlos

Vogal suplente 3

33350137E

García Lage, Laura

Vogal suplente 4

33860138K

Ferreiro Rozas, Antonio José

Tribunal 2

Presidente/a titular

35312726K

Barros Pardo, José Carlos

Vogal titular 1

36085906X

Fernández Lareo, Begoña

Vogal titular 2

76867061A

Besada Porto, José Miguel

Vogal titular 3

33994250C

Rodríguez Moreda, María Lidia

Vogal titular 4

76572295M

Villar Marcos, Ovidio

Presidente/a suplente

33309368D

Díaz Eimil, María Jesús

Vogal suplente 1

78788764X

Rey Pazos, María del Carmen

Vogal suplente 2

32755961M

Pastur Goicoa, Antonio

Vogal suplente 3

33311651S

Navarro Otero, Paula María

Vogal suplente 4

33847653W

López López, José Luis

Tribunal 3

Presidente/a titular

32445857X

Trigás Verdini, Manuel

Vogal titular 1

33322276Z

Carballas Pérez, Ana Isabel

Vogal titular 2

32821193D

Suárez Sánchez, Francisco Javier

Vogal titular 3

34261383P

López Vázquez, Rocío

Vogal titular 4

33830669S

Arias López, José Ramón

Presidente/a suplente

33308899T

Santamariña García, Jorge

Vogal suplente 1

34875313E

Pazo Pérez, María José

Vogal suplente 2

35446247G

Caneda Vidal, José Antonio

Vogal suplente 3

32620070K

Martínez González, Mercedes

Vogal suplente 4

32661648S

Gómez Corral, Jesús Javier

Tribunal 4

Presidente/a titular

33858758K

Piñeiro Funcasta, Alfonso

Vogal titular 1

33323933S

Lorenzo Vázquez, Mercedes

Vogal titular 2

34603065W

Ribao Docampo, Vicente

Vogal titular 3

78795915P

Barrera Cernadas, Inés

Vogal titular 4

18023726Y

Rodríguez Higuero, Miguel

Presidente/a suplente

33309533J

Armada Vigo, Marina

Vogal suplente 1

33271871W

Pallares Valdés, María Teresa

Vogal suplente 2

32445123N

Martínez Fernández, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

09363411L

Rodríguez Pérez, María del Pilar

Vogal suplente 4

36026472P

Sánchez González, José Manuel

Tribunal 5

Presidente/a titular

33828363D

Pollán Fernández, Victorino

Vogal titular 1

76577129D

Barro Díaz, María José

Vogal titular 2

32624171M

Gallego Saavedra, Santiago

Vogal titular 3

33311455A

Méndez Álvarez, Julia

Vogal titular 4

52457275W

Calo Piñeiro, Francisco

Presidente/a suplente

33837906F

Vázquez García, Andrés

Vogal suplente 1

76861737S

Alonso Chaves, María del Carmen

Vogal suplente 2

33269153K

Rodríguez Carril, Jesús José

Vogal suplente 3

76351177D

Vidal González, María del Carmen

Vogal suplente 4

32830557N

Pose García, José Manuel

590007-Física e química

Tribunal 1

Presidente/a titular

44077227G

Latas Calvo, Román

Vogal titular 1

33847028K

Campos Crecente, Cándida

Vogal titular 2

34967997Q

Rodríguez Labrador, Xurxo

Vogal titular 3

32439803M

Ferrández Casteleiro, María Dolores

Vogal titular 4

33849997T

Buján Mosteiro, Manuel

Presidente/a suplente

52482730L

Suárez Filloy, María José

Vogal suplente 1

50305729Z

Arozarena Llopis, Blanca

Vogal suplente 2

35284591S

Días Silva, Armando

Vogal suplente 3

11948334H

Trigueros Añíbarro, Nuria

Vogal suplente 4

33245025C

Pérez Vázquez, Antón María

Tribunal 2

Presidente/a titular

34896906H

Mira Fernández, Iván

Vogal titular 1

33220655F

Pazos Pérez, María Pilar

Vogal titular 2

35563212Z

Estévez Martínez, Santiago

Vogal titular 3

34999749M

Blanco Gómez, María Eugenia

Vogal titular 4

76858673X

García Cota, Francisco Javier

Presidente/a suplente

39176517L

Casado Guerra, José Luis

Vogal suplente 1

44077735Y

Dapena Mora, Ana

Vogal suplente 2

32602011V

Golpe Méndez, Eduardo

Vogal suplente 3

32448369S

García Estévez, María Isabel

Vogal suplente 4

32413190A

Liñares Candal, Manuel

Tribunal 3

Presidente/a titular

36118140K

Rodríguez Alleres, José Daniel

Vogal titular 1

33830188V

Pérez López, María Carmen

Vogal titular 2

76617276K

Álvarez Flórez, José Carlos

Vogal titular 3

33220578E

Lucas Domínguez, María del Rosario

Vogal titular 4

09372366G

Veiguela Fuentes, Marcelino José

Presidente/a suplente

33286257J

Martín Iglesias, José Luis

Vogal suplente 1

34937701B

Iglesias Novoa, Julia

Vogal suplente 2

35310910E

López Pérez, José Antonio

Vogal suplente 3

36037962K

Alonso Dapresa, María Jesús

Vogal suplente 4

34904847R

Criado Sánchez, José Carlos

Tribunal 4

Presidente/a titular

32621804F

Losada Cabanas, Manuel

Vogal titular 1

32768021J

Fernández Yáñez, María José

Vogal titular 2

31850720K

Martínez Yáñez, Fernando Jesús

Vogal titular 3

76810918A

Cacabelos Torres, Berta

Vogal titular 4

32794635Q

Massó Salgueiro, Félix

Presidente/a suplente

76858500K

Casas Aguiño, Francisco

Vogal suplente 1

34942711F

García Martín, María Isabel

Vogal suplente 2

32657838T

García Bastida, Antonio Jesús

Vogal suplente 3

34934382G

Pérez Escudero, Carmen

Vogal suplente 4

13287088B

Carreira Sebio, Francisco Javier

590008-Bioloxía e xeoloxía

Tribunal 1

Presidente/a titular

33308613J

Rego Balsa, María Dolores

Vogal titular 1

36102312V

Mijón Pedreira, Olga

Vogal titular 2

36047670T

Villanueva Domínguez, Carlos

Vogal titular 3

76828920L

Portos Cortizo, Patricia

Vogal titular 4

33258170D

Expósito Segade, Javier

Presidente/a suplente

33205344Z

Pérez Froiz, Margarita

Vogal suplente 1

34909995C

González Iglesias, Dolores

Vogal suplente 2

47355493B

Rodríguez Silva, Pablo

Vogal suplente 3

52615385X

Asensio Rodríguez, Pilar

Vogal suplente 4

35293529Y

Hermida Rivas, Bernardo

Tribunal 2

Presidente/a titular

33303518R

Fernández Segura, José María

Vogal titular 1

33854664K

Vidal Varela, Leonor

Vogal titular 2

33221868R

Becares Baruque, Antonio

Vogal titular 3

34946161F

Fernández Cortes, María del Carmen

Vogal titular 4

53119096K

Rodríguez Coma, Raúl

Presidente/a suplente

76568738J

Rouco Seco, María Cruz

Vogal suplente 1

36036953R

Martínez Gil, Alicia

Vogal suplente 2

76397871J

Bouza Rodríguez, José Juan

Vogal suplente 3

34929545C

Fernández Maseda, María Jesús

Vogal suplente 4

53164854D

De Toro Cacharrón, Xacobo Raúl

Tribunal 3

Presidente/a titular

33854179L

Rodríguez Rodríguez, María Sol

Vogal titular 1

76813414S

Fernández Mella, María Teresa

Vogal titular 2

33854291Q

Blanco Peña, Manuel

Vogal titular 3

76540190P

Díaz Guerrero, Dolores

Vogal titular 4

33232123K

Moreira Arincón, José Ramón

Presidente/a suplente

76809874V

Jar Pereira, Luis

Vogal suplente 1

33849181N

Enríquez Pimentel, María Teresa

Vogal suplente 2

34914722D

Álvarez Crespo, Julio

Vogal suplente 3

33816999F

Gómez Redondo, María Pilar

Vogal suplente 4

76777609K

Domínguez Mariño, Ramón

Tribunal 4

Presidente/a titular

32665954C

Rodríguez Calvo, Lois Anxo

Vogal titular 1

52931505H

Lapido Suárez, María

Vogal titular 2

76866988E

Outón Martínez, David

Vogal titular 3

34726971F

Puentes Graña, María Aurora

Vogal titular 4

36132158D

Rivas López, Santiago

Presidente/a suplente

35562705J

Boente Cima, María Concepción

Vogal suplente 1

32686610E

Pérez Pérez, Belén

Vogal suplente 2

02507222S

López Bermúdez, Francisco Javier

Vogal suplente 3

33270132B

Bueno Lema, Ana María

Vogal suplente 4

32407265N

Pérez Fontana, Federico

Tribunal 5

Presidente/a titular

36017310T

Soutullo España, Daniel Ángel

Vogal titular 1

36059374C

Caramés Millán, Gemma de Jesús

Vogal titular 2

35994164S

Gil Neciga, Miguel

Vogal titular 3

34924839Y

Fernández Fernández, María Milagros

Vogal titular 4

36017310T

Soutullo España, Daniel Ángel

Presidente/a suplente

35431473L

Samartín Bienzobas, Luis Alberto

Vogal suplente 1

34942591W

Valcárcel López, Fátima

Vogal suplente 2

33250754E

Davila Ferraces, Francisco José

Vogal suplente 3

32632823D

Vizoso Benavente, María Desamparados

Vogal suplente 4

78149301Q

Martínez Pérez, José Fermín

590011-Inglés

Tribunal 1

Presidente/a titular

32451989R

Varela Vázquez, Juan Carlos

Vogal titular 1

33247209L

Fandiño Vázquez, Juan Manuel

Vogal titular 2

33859211Z

Vázquez Álvarez, María Belén

Vogal titular 3

76517460W

Blanco Barreiro, Agustín Ángel

Vogal titular 4

32838603P

Picado Cortes, Adela

Presidente/a suplente

34926604T

Ruiz Salgado, Sara

Vogal suplente 1

32747700R

González Illanes, Francisco Javier

Vogal suplente 2

36049188T

Orozco González, Alejandra

Vogal suplente 3

33847453D

Novo Mosquera, Salvador

Vogal suplente 4

11398338K

Vidal Louzao, Gloria

Tribunal 2

Presidente/a titular

35297650X

Collazo Fernández, Manuel

Vogal titular 1

34927557X

Vázquez Fernández, Manuel

Vogal titular 2

36067634T

Iglesias Falque, María del Carmen

Vogal titular 3

34941279R

González González, Alberto José

Vogal titular 4

32448197G

Calviño Cañas, María Victoria

Presidente/a suplente

51617908C

Vázquez Furelos, José Carlos

Vogal suplente 1

32635213F

Rivas Romero, Juan Antonio

Vogal suplente 2

36049036D

Sobrino Baeza, Montserrat

Vogal suplente 3

11690861F

Pinilla Sánchez, Eloy

Vogal suplente 4

33346705V

García Basanta, María Manuela

Tribunal 3

Presidente/a titular

33235468P

Ogando Vázquez, Camilo María

Vogal titular 1

32761607Q

Meijide Solana, José Ángel

Vogal titular 2

32662149X

Meizoso Arnoso, Ana Lorena

Vogal titular 3

77592613C

Pardo López, David

Vogal titular 4

35551498F

Guimare González, María Esther

Presidente/a suplente

33269077Z

Barreiro García, Fernando

Vogal suplente 1

33253490K

Blanco Sieira, Fernando

Vogal suplente 2

36043028G

García Portas, Antonia

Vogal suplente 3

78785397R

Fernández Barreiros, Claudio

Vogal suplente 4

52455046G

Vázquez Hermida, María del Carmen

Tribunal 4

Presidente/a titular

34958917K

Álvarez Torres, María de la Concepción

Vogal titular 1

32451437R

Neira Tenreiro, Ramón

Vogal titular 2

35318257D

González Amoedo, María Belén

Vogal titular 3

33248444N

Fernández Caeiro, Manuel Ángel

Vogal titular 4

77592954Q

López Sánchez, Elisa María

Presidente/a suplente

34997277V

Muñoz González, Ana Isabel

Vogal suplente 1

32642455G

Pereira Ameneiro, José Facundo

Vogal suplente 2

32764193A

García Calvo, Ana

Vogal suplente 3

36021347N

Torrado Saavedra, Ángel M.

Vogal suplente 4

32757359T

Sánchez Muíños, Mary Cruz

Tribunal 5

Presidente/a titular

76720187F

Pérez Rolán, Josefa

Vogal titular 1

32634959Y

Constela Doce, Xesús Anxo

Vogal titular 2

32645081P

Simo Bazo, Susana Isabel

Vogal titular 3

32451792B

Couto Sánchez, Jaime

Vogal titular 4

32841768E

Míguez Martínez, Noelia

Presidente/a suplente

34921349N

Fernández Seara, Encarnación

Vogal suplente 1

32648924X

Pita Alonso, Manuel

Vogal suplente 2

33264456Q

Suárez Redondo, Rosa María

Vogal suplente 3

52450761C

Rivas Pérez, Xosé Manuel

Vogal suplente 4

36039376D

Laschuetza Ganteaume, Susana Cristina

Tribunal 6

Presidente/a titular

76725406M

Fernández Paredes, Beatriz

Vogal titular 1

16795307V

Herrero Herrero, Manuel

Vogal titular 2

33851188H

Expósito Valle, Mercedes

Vogal titular 3

X5362146H

Wellings, Matthew Philip

Vogal titular 4

02613276Q

Arana Hernanz, María Jesús

Presidente/a suplente

34921193V

Gómez Fariñas, José Luis

Vogal suplente 1

32787694K

Anido Canedo, Julio

Vogal suplente 2

32623970B

Mera Rivas, Rosa María

Vogal suplente 3

32647345H

Aneiros López, Antonio

Vogal suplente 4

77592396X

Veiga González, María Elena

590017-Educación física

Tribunal 1

Presidente/a titular

76934321B

Rey Rodríguez, Enrique

Vogal titular 1

35320294E

Gayoso Sánchez, David

Vogal titular 2

35453350T

Pérez Alonso, María Concepción

Vogal titular 3

34950676Z

Iglesias Rodríguez, Eduardo

Vogal titular 4

79310615Z

Regueira Baldomir, María Carmen

Presidente/a suplente

35286465A

Pérez Carral, Francisco

Vogal suplente 1

32665432G

Pita Galego, Miguel Ángel

Vogal suplente 2

44077655H

Ferreira Somoza, Montserrat

Vogal suplente 3

35284624W

Otero López, Eladio

Vogal suplente 4

22992376N

Hernández Ros, María Elena

Tribunal 2

Presidente/a titular

52492882M

López Graña, María del Pilar

Vogal titular 1

44431244M

Álvarez González, Marcos

Vogal titular 2

36037507A

Cerdeira Penelas, María Teresa

Vogal titular 3

36038348Q

Pérez Macías, José Manuel

Vogal titular 4

00678410W

Mendo Rivero, Carmen

Presidente/a suplente

76816674D

Cimadevila González, José Víctor

Vogal suplente 1

33843525Z

Fernández Fraga, Francisco

Vogal suplente 2

51388097W

Bellón Santiago, Marta

Vogal suplente 3

34246161N

Corujo Rodríguez, José Antonio

Vogal suplente 4

35289192Q

Jaudenes Angoitia, Montserrat

Tribunal 3

Presidente/a titular

35313965H

Reguera Iglesias, Juan Antonio

Vogal titular 1

36153931R

Falkenhain Karcher, Volker Dieter

Vogal titular 2

76486440D

Fraiz Vázquez, Dolores Rosa Celia

Vogal titular 3

52490479V

Quinteiro López, Fernando Santiago

Vogal titular 4

33852399X

Ferreiro Fernández, Elena

Presidente/a suplente

44075023P

Buceta Fernández, Felipe

Vogal suplente 1

52470225A

Sanmartín Enríquez, Javier

Vogal suplente 2

33317933H

Cantalapiedra Álvarez, Sonia Carmen

Vogal suplente 3

32621525G

Gamundi Miraz, Luis

Vogal suplente 4

33262810A

Salgado Suárez, Eva María

590018-Orientación educativa

Tribunal 1

Presidente/a titular

09721412W

De la Fuente Fernández, María Adoración

Vogal titular 1

36055789T

Blanco Guerrero, Fernando Adolfo

Vogal titular 2

34891598T

Seoane Sánchez, María José

Vogal titular 3

36076302C

Ares Vieito, Eduardo Jacobo

Vogal titular 4

36059024S

González Bendaña, María Teresa

Presidente/a suplente

35287849F

Tallón Fontao, María del Carmen

Vogal suplente 1

76341786W

Galán Tosar, José Ángel

Vogal suplente 2

34913618D

Marquina Olmedo, María Rita Lourdes

Vogal suplente 3

10016004X

Nistal Martino, Gerardo

Vogal suplente 4

36062945A

González Vázquez, Ana María

Tribunal 2

Presidente/a titular

32426649F

Duarte Blanco, María Magdalena

Vogal titular 1

36031416F

Ferreira Lamela, Francisco Lisardo

Vogal titular 2

44811465J

Rodríguez García, Sabela

Vogal titular 3

34995883A

Malvar Rodríguez, Carlos

Vogal titular 4

52494132J

Sánchez López, Elena

Presidente/a suplente

35303409L

Núñez Pintos, María Esther

Vogal suplente 1

33843888D

Amieiro López, Alejandro

Vogal suplente 2

35555538E

Solleiro Díaz, María José

Vogal suplente 3

32631710T

Riobó Santiago, Pablo

Vogal suplente 4

34951830H

Miranda Babarro, María Ángeles

Tribunal 3

Presidente/a titular

36041346R

Carrasco Mera, José Fernando

Vogal titular 1

76772670G

Puente Carracedo, Hipólito

Vogal titular 2

36070998Y

González Piñeiro, Cristina

Vogal titular 3

32449143F

Torres Collazo, Manuel

Vogal titular 4

76410110Q

Crespo Romeo, Marta

Presidente/a suplente

36073761D

Rodríguez Lijó, Alberto

Vogal suplente 1

53110700C

García Barreiro, Javier

Vogal suplente 2

34259431B

García Sánchez, Rosa María

Vogal suplente 3

33258494B

Fandiño Castro, Manuel Maximino

Vogal suplente 4

77595153F

Fojo Peña, Marta

590105-Formación e orientación laboral

Tribunal 1

Presidente/a titular

07233553F

Fernández Teijeiro, Inmaculada María

Vogal titular 1

36012542Q

Davila Bernárdez, José

Vogal titular 2

33325179L

Pollán Guisasola, Marta Luisa

Vogal titular 3

10853746T

Arango Rodríguez, José Manuel

Vogal titular 4

44082284R

Torres Cancela, Sonia

Presidente/a suplente

10046369S

Álvarez Diñeiro, Rogelia

Vogal suplente 1

34969779G

Martínez García, Félix

Vogal suplente 2

32663120S

Fraga Montero, Ana María

Vogal suplente 3

77594755T

Legaspi Maseda, José Alberto

Vogal suplente 4

35991887S

Pozo García, Paloma Beatriz

Tribunal 2

Presidente/a titular

44462087M

Fernández Novoa, Judith

Vogal titular 1

34908699N

Villar García, Avelino

Vogal titular 2

34892326S

Blanco Cabana, Gemma María

Vogal titular 3

32635148B

Clavero Iglesias, Pablo

Vogal titular 4

33318002H

Iglesias Alonso, Mary Luz

Presidente/a suplente

35428131N

Viñas Álvarez, María del Carmen

Vogal suplente 1

34891884X

Pérez Couto, Javier

Vogal suplente 2

33861933E

Folgueira Chao, María Soledad

Vogal suplente 3

36061475M

Guerra Castro, Juan Antonio

Vogal suplente 4

76575296Q

Trinidad Pico, Ana María

Tribunal 3

Presidente/a titular

36041964K

Hernández Montes, Miguel Ángel

Vogal titular 1

36062618K

Gómez Costas, José Ramón

Vogal titular 2

34255735H

Fernández Buján, Estrella

Vogal titular 3

32761394X

Hermo Mosqueira, Pedro Alejandro

Vogal titular 4

32795641X

Barreiro Rodríguez, Marta Elena

Presidente/a suplente

76804282Z

Piñeiro Soliño, Nemesio

Vogal suplente 1

33310954P

Díaz García, Luis María

Vogal suplente 2

36128091J

Rodríguez Pérez, Isabel

Vogal suplente 3

32825408S

Gómez Galdo, Francisco

Vogal suplente 4

34256166N

López López, María Ofelia

Tribunal 4

Presidente/a titular

32622160H

Callón Fernández, Miguel Ángel Luis

Vogal titular 1

33295336F

Seoane Tarrío, Carlos Alberto

Vogal titular 2

34980875Z

Diéguez Machado, María Jesús

Vogal titular 3

35274994D

Ríos Paredes, Xosé Lois

Vogal titular 4

36079162M

Martínez Castro, Ángela M.

Presidente/a suplente

32435150K

Novales Ordax, Xurxo

Vogal suplente 1

33274918J

Nogueira Varela, José Alberto

Vogal suplente 2

32749409P

Mariño Rodríguez, María Luisa

Vogal suplente 3

33222148M

Rial Rama, Jesús M. Ramón

Vogal suplente 4

34893622T

Arcos Yáñez, María Flora

Tribunal 5

Presidente/a titular

32364309C

Perujo de Llano, Félix Santiago

Vogal titular 1

32789298S

Vázquez Rodríguez, Emilio

Vogal titular 2

33322579H

Sánchez Fraga, Alicia María

Vogal titular 3

11935513P

Fuentes Oñoro, Raúl

Vogal titular 4

33333442W

Franco Vázquez, Ana

Presidente/a suplente

33246102Q

López Viña, María del Carmen

Vogal suplente 1

32672717K

Sánchez Meizoso, Lois Ismael

Vogal suplente 2

76827840C

Fernández Varela, Marta

Vogal suplente 3

33326148E

Peña Pérez, Camilo José

Vogal suplente 4

33861793C

Gandoy Domínguez, María Pilar

590106-Hostalaría e turismo

Tribunal 1

Presidente/a titular

34953794G

Redondo Collazo, Eduardo

Vogal titular 1

34247543Z

Quiroga Fernández, María Isabel

Vogal titular 2

33347155F

Ferradas Bautista, Juan

Vogal titular 3

36090995Q

Martínez de Alegría Alonso, Nuria

Vogal titular 4

35307450N

Vázquez Aguín, Higinio

Presidente/a suplente

32789019N

Llamas Golpe, Ana María

Vogal suplente 1

24247139X

Gil Ruiz, Irene

Vogal suplente 2

32804557W

García Barros, Tatiana María

Vogal suplente 3

32669828F

Penelas-Cortés Bellas, María Montserrat

Vogal suplente 4

34255268B

González López, María Soledad

Tribunal 2

Presidente/a titular

24247139X

Gil Ruiz, Irene

Vogal titular 1

76936347J

Alonso Martínez, Ana Isabel

Vogal titular 2

32763565L

Gómez Taibo, Felipe Santiago

Vogal titular 3

11044760E

Gómez Gómez, Manuela

Vogal titular 4

34953794G

Redondo Collazo, Eduardo

Presidente/a suplente

33859556Z

Carril González-Barros, Rosalía

Vogal suplente 1

32758226Q

Díez Reigosa, Susana María

Vogal suplente 2

33860541X

Durán Pollán, María Reyes

Vogal suplente 3

32800214Y

Fernández Casal, María Teresa

Vogal suplente 4

45633643X

Moreno González, María Gemma

590107-Informática

Tribunal 1

Presidente/a titular

36091776S

Pereira Martínez, Alfonso José

Vogal titular 1

36073289C

Taboada Aguado, Francisco Javier

Vogal titular 2

34988114P

González Yáñez, María Ignacia

Vogal titular 3

44451238N

Novoa Vila, José Antonio

Vogal titular 4

52496901E

Pereira Loira, Eva

Presidente/a suplente

32665526Y

López Uceira, Fernando

Vogal suplente 1

35309456V

Boullosa Martínez, Santiago

Vogal suplente 2

34946578X

Amaro Lois, María Luz

Vogal suplente 3

34992345F

Pascual Vázquez, Víctor Alfredo

Vogal suplente 4

33855207N

Pavón Mauriz, María Cristina

Tribunal 2

Presidente/a titular

34973071F

López Álvarez, Gabino

Vogal titular 1

32793472A

Puentes Calvo, Juan Francisco

Vogal titular 2

34974446W

González Conde, María Felisa

Vogal titular 3

35315416C

Gómez Villaverde, Marcos José

Vogal titular 4

32822897B

Pérez Mariño, Sofía

Presidente/a suplente

32651009W

Robles Freire, Eva María

Vogal suplente 1

33319248E

Fernández Pérez, Julio

Vogal suplente 2

33850172Z

Rey Doval, María del Carmen

Vogal suplente 3

34973957L

Diz Bouzán, José Ángel

Vogal suplente 4

34997302L

Galván Bretaña, María Dolores

590108-Intervención sociocomunitaria

Tribunal 1

Presidente/a titular

32748966W

Gens Autrán, Patricia Elena

Vogal titular 1

33320669V

Ferreiro Núñez, Xesús

Vogal titular 2

35308922N

Pérez Mouriño, Mónica

Vogal titular 3

76897515M

Pérez Cardoso, Marcos

Vogal titular 4

78785099W

Alonso Castro, María Joaquina

Presidente/a suplente

32677958H

Díaz González, Isabel

Vogal suplente 1

76869853N

Otero López, Manuel

Vogal suplente 2

33279034N

Rey Estraviz, Olga

Vogal suplente 3

34934799F

Fortes Gómez, Jesús

Vogal suplente 4

33291464E

Ovies Goyanes, María del Pilar

Tribunal 2

Presidente/a titular

11917832Z

Urtiaga Estévez, María Elena

Vogal titular 1

32635893C

Iglesias Fernández, Arturo

Vogal titular 2

34262950B

Somoza Rodríguez, Mónica

Vogal titular 3

30583793A

Taboada Fernández, Manuel Ángel

Vogal titular 4

32675246C

Martínez Vérez, María Victoria

Presidente/a suplente

32826809J

Bermúdez Pernas, Cecilia

Vogal suplente 1

35435924P

Pedrosa Agrasar, Manuel

Vogal suplente 2

34980460J

Grande Salgado, María Teresa

Vogal suplente 3

33265686G

Barreiro Carballal, Manuel Luis

Vogal suplente 4

32643562F

Neira Beade, Ana María

CORPO 591- PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

591201-Cociña e pastelaría

Tribunal único

Presidente/a titular

33224002L

Balsa Mansilla, Benjamín

Vogal titular 1

33245382D

Peleteiro Fernández, Elena

Vogal titular 2

76817599Z

Ramos Barcia, Jesús

Vogal titular 3

36080210H

Cernadas Carrera, Mónica

Vogal titular 4

33256593L

Quintáns Couselo, José Manuel

Presidente/a suplente

33257803X

Brantuas Canay, Rafael

Vogal suplente 1

78733236G

Hermelo Alonso, María Mercedes

Vogal suplente 2

35317205S

Tizado Rodríguez, Luciano

Vogal suplente 3

76403029L

Vázquez Vigo, Consuelo

Vogal suplente 4

76861780N

Otero Caneda, Rubén

591206-Instalacións electrotécnicas

Tribunal 1

Presidente/a titular

34986343P

Novoa Santos, Amancio

Vogal titular 1

52120658J

Martín Bejarano, Rosa María

Vogal titular 2

34255052W

Álvarez Macía, Manuel

Vogal titular 3

32665926S

García Díez, María Pilar

Vogal titular 4

76814726Q

Sánchez Sarandeses, José Luis

Presidente/a suplente

32639596C

Mariño Ruibal, José Luis

Vogal suplente 1

36083909Z

Rodríguez Alonso, Purificación

Vogal suplente 2

76561982L

Bello Cendán, Antonio

Vogal suplente 3

33314102M

Alonso Teijeiro, Josefa

Vogal suplente 4

33278545Y

Lourido Nieto, Benito

Tribunal 2

Presidente/a titular

35561335T

Martínez Lamas, José Manuel

Vogal titular 1

34972828V

Cadórniga Díaz, Susana

Vogal titular 2

35428044V

Fernández España, Juan Manuel

Vogal titular 3

34959615Y

Rubín Vázquez de Parga, Mª de las Nieves

Vogal titular 4

32629104Q

Freire Blanco, Francisco

Presidente/a suplente

35251316K

Sanmartín Cobas, Arturo

Vogal suplente 1

32674164L

Rubido Dovale, Eva María

Vogal suplente 2

76802677L

Méndez Gil, Celso

Vogal suplente 3

52500308W

Rodríguez Ipiña, María Rita

Vogal suplente 4

32748166F

Siso Lale, Luis Fernando

591209-Mantemento de vehículos

Tribunal 1

Presidente/a titular

32435100V

Pazo López, Enrique

Vogal titular 1

32787810E

Iglesias López, Marta

Vogal titular 2

32623832B

Fernández-Couto Tella, Julio

Vogal titular 3

33314601K

Álvarez Uría, Mercedes

Vogal titular 4

33291535R

Barreiro Ares, Luis Miguel

Presidente/a suplente

02874201Y

Fernández Pérez, Enrique

Vogal suplente 1

35454601D

Iglesias Soler, Olga

Vogal suplente 2

33236166Q

Segade Quintillán, Xosé

Vogal suplente 3

35433694D

Potel Cortes, Manuel

Vogal suplente 4

33831642E

Sixto Iglesia, Manuel

Tribunal 2

Presidente/a titular

33347007C

Iglesia Anllo, Javier

Vogal titular 1

33310222N

Tomé López de Silanes, María Isabel

Vogal titular 2

32786463D

Grandío Rodríguez, Jesús

Vogal titular 3

76408447D

Rodríguez Rodríguez, Esther

Vogal titular 4

76936013R

Fernández Reiriz, Rafael

Presidente/a suplente

32613928C

Pérez González, Serafín Miguel

Vogal suplente 1

32440279K

Sotelo López, Jorge Francisco

Vogal suplente 2

33343097C

Logilde Iglesia, Óscar

Vogal suplente 3

32784980K

Marzoa Vázquez, Manuel

Vogal suplente 4

36047641V

Castro Sánchez, Félix Benito

591211-Mecanizado e mantemento de máquinas

Tribunal 1

Presidente/a titular

34992586H

Rodríguez Rego, Beatriz

Vogal titular 1

52480047G

Fondevila Blanco, Javier

Vogal titular 2

44075649J

Couto García, María Mercedes

Vogal titular 3

36008768Z

Conde Pérez, Pedro

Vogal titular 4

33297307T

Calvo Méndez, Bieito

Presidente/a suplente

34906998J

Froufe Abadín, Juan

Vogal suplente 1

76987576K

Alján González, Francisco Daniel

Vogal suplente 2

33349503D

Alvite Fernández, José Antonio

Vogal suplente 3

32617667X

Pérez Pardo, José Antonio

Vogal suplente 4

33309272M

Rivas Rivas, José Antonio

Tribunal 2

Presidente/a titular

34913840R

Álvarez León, Manuel

Vogal titular 1

33996439R

Bermúdez Cora, José

Vogal titular 2

09182519E

Ramos Martínez, María Victoria

Vogal titular 3

34909018D

Boimorto Falcón, José Manuel

Vogal titular 4

76404606D

Tojeiro Fraguela, Andrés

Presidente/a suplente

09182519E

Ramos Martínez, María Victoria

Vogal suplente 1

36099186L

Crespo González, Enrique Antonio

Vogal suplente 2

45432329S

Cancio Monteserín, Celso

Vogal suplente 3

34636111C

Febrero Fernández, Marcos Manuel

Vogal suplente 4

33849003H

Freire García, Dositeo

591225-Servizos á comunidade

Tribunal 1

Presidente/a titular

34920996G

Carneiro Pardo, María Rosa

Vogal titular 1

32662584P

Garabana Barro, María dos Anxos

Vogal titular 2

34254005J

Celeiro Álvarez, Carlos

Vogal titular 3

33859779F

Lage Marco, Rosa María

Vogal titular 4

34890514C

Vázquez Silva, María Purificación

Presidente/a suplente

12746360J

Calle Ares, María Isabel

Vogal suplente 1

32653456B

Soutullo Siverio, María Luisa

Vogal suplente 2

09734508B

Cortes Vázquez, Rosa María

Vogal suplente 3

Vogal suplente 4

33277335S

Pandelo Lorenzo, Soledad

Tribunal 2

Presidente/a titular

44447413M

Álvarez González, Eva

Vogal titular 1

35282800H

Días Silva, María Purificación

Vogal titular 2

32448645S

Fernández García, Ana María

Vogal titular 3

35421389D

Gavieiro Gavieiro, Rosa María

Vogal titular 4

76858779R

Vilar Magán, María José

Presidente/a suplente

44467561M

Coello Gabián, Sira

Vogal suplente 1

32652804A

Cortizas Rodríguez, María Carmen

Vogal suplente 2

32434668E

García Paz, Carmen

Vogal suplente 3

44459991W

García Fernández, Ana Isabel

Vogal suplente 4

35247420N

Ares Fondevila, Pilar

591227-Sistemas e aplicacións informáticas

Tribunal 1

Presidente/a titular

36060037Q

Blanco Rego, Matilde

Vogal titular 1

32768275Z

Fernández Chao, José Antonio

Vogal titular 2

34992684R

Araújo Rivera, Ana Belén

Vogal titular 3

32811761F

Villarino Ferreiro, Jaime

Vogal titular 4

35318767J

Martínez Mejuto, Teresita

Presidente/a suplente

52490041Q

Aragón Seijo, José Luis

Vogal suplente 1

52491406R

Portela Pazos, José Manuel

Vogal suplente 2

36089784R

Rivera Romero, María Rosa

Vogal suplente 3

76814561N

Domínguez Ventín, José Manuel

Vogal suplente 4

35304228X

Rodríguez Cordeiro, Beatriz

Tribunal 2

Presidente/a titular

36039045T

Puga Martínez, Manuel

Vogal titular 1

76815986B

Fernández Otero, Mario

Vogal titular 2

44466301X

Sáenz Rodríguez, María Teresa

Vogal titular 3

52482233M

Sierra González, José Manuel

Vogal titular 4

33334800A

Varela Montero, María Paz

Presidente/a suplente

52492053G

Bautista Lorenzo, José Luis

Vogal suplente 1

35446122V

Martínez Feijoo, Carlos

Vogal suplente 2

33318169R

López Coro, María Esther

Vogal suplente 3

34973887H

Lorenzo González-Viso, Carlos

Vogal suplente 4

10063866D

Pregigueiro Gómez, María Concepción

CORPO 597- MESTRES

597031-Educación Infantil

Tribunal 1 A Coruña

Presidente/a titular

33245356Y

Villar Suárez, Concepción

Vogal titular 1

32769757R

Domínguez Pérez, María Sandra

Vogal titular 2

34899339J

Zapata Trillo, Juan Luis

Vogal titular 3

32418203W

López Blanco, María José Consuelo

Vogal titular 4

32780022P

Pousa Rodríguez, María José

Presidente/a suplente

47356120V

Núñez Varela, Rebeca

Vogal suplente 1

32652147J

Santos Díaz, María Victoria

Vogal suplente 2

32675053B

Cadarso Vázquez, Santiago

Vogal suplente 3

76415701H

Roca Cortes, María Jesús

Vogal suplente 4

76366226Q

Baliña Lago, María Junquera

Tribunal 2 A Coruña

Presidente/a titular

32793855H

Baña Rial, Carmen

Vogal titular 1

47353353X

Conde Fernández, Irene

Vogal titular 2

76401369S

Regueira Gunturiz, Eulogio

Vogal titular 3

53301988V

Mendoza Torres, Saleta

Vogal titular 4

32662692R

Luaces Basoa, María Ángeles

Presidente/a suplente

32779316S

Fafián Porto, Nilda

Vogal suplente 1

32687738T

Bouzas Saavedra, Vanesa

Vogal suplente 2

46896237L

Hernando Santalla, Roberto Manuel

Vogal suplente 3

76406802C

Fernández Fraga, María Belén

Vogal suplente 4

79319955Q

París Sánchez, Josefa

Tribunal 3 A Coruña

Presidente/a titular

32444663N

Mejuto Sánchez, Pilar

Vogal titular 1

53300246T

López Aranda, Marta

Vogal titular 2

32810008W

Quintela Cuíña, Fernando

Vogal titular 3

32622978P

Manso Platas, María del Carmen

Vogal titular 4

33536965K

Doval Pociña, María Beatriz

Presidente/a suplente

32450159B

Franco Novoa, Mª Carmen

Vogal suplente 1

32773794J

Meirama Amor, María

Vogal suplente 2

32835131D

Castro Lago, Álvaro

Vogal suplente 3

76572508B

Rey Fole, María Carmen

Vogal suplente 4

32680883E

Pita Fraga, Lorena María

Tribunal 4 A Coruña

Presidente/a titular

32677518S

Vázquez Barreiro, Carmen

Vogal titular 1

32831765R

Fernández Louro, Sara

Vogal titular 2

42058229S

Lombardía Díaz, Rafael

Vogal titular 3

53300080H

Suárez Fuentetaja, Raquel

Vogal titular 4

32832207Y

Arias Ferreiro, Esperanza

Presidente/a suplente

32687506K

Pérez Galdo, María

Vogal suplente 1

47365533T

Freire Gómez, Míriam

Vogal suplente 2

32761523R

Prieto Pernas, Xoán Xosé

Vogal suplente 3

76413523W

Romero Crego, Susana

Vogal suplente 4

32656080J

Ricoy Lamas, Beatriz María

Tribunal 5 A Coruña

Presidente/a titular

32651304K

Yáñez Seoane, Mª Victoria

Vogal titular 1

32436400Y

López López, María Carmen

Vogal titular 2

52432065T

Ramos Varela, Juan Manuel

Vogal titular 3

32799937M

Díaz Castiñeira, Carmen José

Vogal titular 4

32803422V

Estévez Grela, Beatriz Victoria

Presidente/a suplente

32838205R

Mosquera Silva, Mª Begoña

Vogal suplente 1

79326680W

Permuy Martínez, Beatriz

Vogal suplente 2

53164233D

Agilda Pedreira, Diego Gabriel

Vogal suplente 3

51913243N

Meneses García, María del Pilar

Vogal suplente 4

53302297G

Rodríguez Molares, Ana

Tribunal 6 Lugo

Presidente/a titular

33857133Y

Ferreiro Pumariño, Genoveva Carmen

Vogal titular 1

33305701E

Méndez Reija, María Amparo

Vogal titular 2

33337075R

Pérez Folgueira, José Manuel

Vogal titular 3

34258630S

López Rodríguez, María Fe

Vogal titular 4

76621694T

López López, Mª Teresa

Presidente/a suplente

33859305Q

Ferreiro Maseda, Carmen

Vogal suplente 1

76564007C

Pernas Cociña, María Jesús

Vogal suplente 2

33305899J

Villarino Fernández, Francisco Javier

Vogal suplente 3

33302336S

López Fernández, Erundina

Vogal suplente 4

33319732T

López Andina, María José

Tribunal 7 Lugo

Presidente/a titular

33335190W

Silva González, Mª Idalia

Vogal titular 1

71867029X

Fernández Campos, María del Mar

Vogal titular 2

34270753V

Rodríguez Díaz, Vicente

Vogal titular 3

33318532L

López Jato, Mónica

Vogal titular 4

33309258Z

Maseda Oural, María Victoria

Presidente/a suplente

33307812V

Barreiro Carral, Ana María

Vogal suplente 1

77596708K

Rodríguez Paz, Raquel

Vogal suplente 2

33857395S

García Lorenzo, Xoán Bieito

Vogal suplente 3

33342785F

López Blanco, María Dolores

Vogal suplente 4

33837432Q

Cabo Martínez, María Susana

Tribunal 8 Lugo

Presidente/a titular

76580136A

Bello Lozano, Ana

Vogal titular 1

33308682J

Gómez Corbeira, Mª Isabel

Vogal titular 2

09786360K

Suárez Becerra, Adrián

Vogal titular 3

33540587D

Freán Lamela, Cristina

Vogal titular 4

33311606Q

López Otero, Paula

Presidente/a suplente

33327301W

Andión Novo, Edita

Vogal suplente 1

33329376F

Somoza López, María Rocío

Vogal suplente 2

33847045S

Sánchez Sierra, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

33843920H

Pérez Rodríguez, Esther

Vogal suplente 4

33330279J

Deiros González, María José

Tribunal 9 Ourense

Presidente/a titular

71699496D

Llera Amieva, Mª Begoña

Vogal titular 1

46654822N

Rodríguez Rodríguez, Mónica

Vogal titular 2

44456967Z

Iglesias Pérez, Francisco Javier

Vogal titular 3

44454037M

Rodríguez Bouzo, Fátima

Vogal titular 4

34931185G

Arias Freijedo, Teresa

Presidente/a suplente

33510673H

Prieto Blanco, Mª Esther

Vogal suplente 1

76721764C

García Iglesias, Gloria María

Vogal suplente 2

44492394K

Pérez Rodríguez, Alberto

Vogal suplente 3

36511112S

Núñez Luis, Montserrat

Vogal suplente 4

38063796S

Gallego Blanco, María Dolores

Tribunal 10 Ourense

Presidente/a titular

34956608N

Lamelas Fernández, Mª Asunción

Vogal titular 1

34945203S

Marquina Fuentes, María del Carmen

Vogal titular 2

34966625R

Vázquez Somoza, Julio

Vogal titular 3

34989531E

Cid Montero, Manuela

Vogal titular 4

34939421Y

García Pérez, María Luisa

Presidente/a suplente

34990987Y

González Rodríguez, Ana

Vogal suplente 1

34950026P

Rodríguez Márquez, Dolores Ramona

Vogal suplente 2

34955576S

Prieto Álvarez, María Dolores

Vogal suplente 3

34997325L

Vila Fernández, Josefa

Vogal suplente 4

44459478H

Quintairos Quintas, Josefa

Tribunal 11 Ourense

Presidente/a titular

34949618Z

Mon Delgado, Ana Mª

Vogal titular 1

44451389W

Cid Conde, Raquel

Vogal titular 2

34991323C

Armada Villar, Manuel

Vogal titular 3

34263273N

Pérez Rodríguez, María Isabel

Vogal titular 4

34934716Q

Dalama Blanco, Socorro

Presidente/a suplente

52471031G

Otero Andión, Montserrat

Vogal suplente 1

34950295R

Mira Gómez, María del Carmen

Vogal suplente 2

76714933C

Diz Rodríguez, Susana

Vogal suplente 3

34958246V

González Vila, María Belén

Vogal suplente 4

34627711S

Alonso Seoane, María Teresa

Tribunal 12 Pontevedra

Presidente/a titular

35282428Z

Jorge Campos, María Elena

Vogal titular 1

76829829P

Gómez Prol, María del Pilar

Vogal titular 2

35287778M

Laredo Rivas, Juan Carlos

Vogal titular 3

76821482X

Negro Taboada, Berta

Vogal titular 4

35469899N

Crespo Rico, Leticia

Presidente/a suplente

34968109J

González Coello, Mª Montserrat

Vogal suplente 1

44827309X

Alvarellos Rozas, Ana

Vogal suplente 2

44462370N

Pascual Fidalgo, Marcos Antonio

Vogal suplente 3

79315420N

García Pichel, María Begoña

Vogal suplente 4

76616599B

Celeiro Álvarez, Carmen

Tribunal 13 Pontevedra

Presidente/a titular

34938819W

Piñeiro Vila, Francisco Javier

Vogal titular 1

33296745J

Mallo González, Eva María

Vogal titular 2

36044897X

Freire García, Joaquín

Vogal titular 3

52472592R

Blanco Corral, María

Vogal titular 4

44844879P

Pereira Cutrín, Eva

Presidente/a suplente

36064709L

Calviño Moure, Mª Jesús

Vogal suplente 1

35298077T

Vicente Rivas, María Isabel

Vogal suplente 2

35303752V

Caride Domínguez, Juan Manuel

Vogal suplente 3

35313003E

Sobrado Guerra, Marina

Vogal suplente 4

76824096W

Montes Montes, María Isabel

Tribunal 14 Pontevedra

Presidente/a titular

33340897M

Rodríguez Otero, Mª Pilar

Vogal titular 1

35299105Q

Casalderrey González, María José

Vogal titular 2

76861229J

Blanco Lois, Manuel

Vogal titular 3

76933150J

Vázquez Vázquez, María Teresa

Vogal titular 4

35318077J

Lozoya Pérez, María Eugenia

Presidente/a suplente

35321196G

Carral Pol, Margarita

Vogal suplente 1

52471545N

Luna Sanmartín, Rosa María

Vogal suplente 2

35315415L

Gómez Villaverde, José María

Vogal suplente 3

16238337S

Castro Castro, Josefa

Vogal suplente 4

35440104W

Moya Crespo, María Soledad

Tribunal 15 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

32437085R

Barreiro Carujo, Rosa

Vogal titular 1

79327361Q

Dos Anjos Sendón, Diana

Vogal titular 2

34889299R

Freiría Tato, Antonio

Vogal titular 3

33274605E

De Rojas Silva, María Magdalena

Vogal titular 4

76926536T

Sampayo García, María

Presidente/a suplente

79329553T

Abeijón Arnejo, Mª Carmen

Vogal suplente 1

32761300P

Tomé Alvite, María de la Paz

Vogal suplente 2

78789657Y

Sambade Vara, Francisco

Vogal suplente 3

76413019G

Candales Romeo, María Rocío

Vogal suplente 4

44829949M

Vázquez Rial, María del Carmen

Tribunal 16 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

44838766J

Alonso Álvarez, Leticia

Vogal titular 1

33301255S

Penide Mareque, María del Carmen

Vogal titular 2

44826598N

Del Río Bolón, Rafael

Vogal titular 3

33222633F

Duro Tojo, Josefa

Vogal titular 4

79331173X

Iglesias Rey, Nelly

Presidente/a suplente

32687231E

Vázquez López, Xalo

Vogal suplente 1

33250152H

Fuertes Fraile, María Teresa

Vogal suplente 2

44809745H

Domínguez Valcárcel, José Carlos

Vogal suplente 3

46907774X

Suárez Casal, María José

Vogal suplente 4

33276583E

Rodríguez Ordóñez, María José

Tribunal 17 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

52432065T

Ramos Varela, Juan Manuel

Vogal titular 1

44805924S

Fandiño García, María José

Vogal titular 2

33316004K

Piñeiro Arias, Julio

Vogal titular 3

44807850D

Seoane Coto, Silvia

Vogal titular 4

44807781D

Bouzón Alejandro, María Luisa

Presidente/a suplente

53160032V

Álvarez Fernández, Inés

Vogal suplente 1

76967470V

Segade Tarrío, María Luisa

Vogal suplente 2

34638624A

Pérez Casas, José Ricardo

Vogal suplente 3

35443681Z

Vázquez Castro, Anxos María

Vogal suplente 4

33999355L

Andrade Pardo, Cristina

Tribunal 18 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

32432725B

Ferro Fojo, Anuncia

Vogal titular 1

33266348E

Puente Mosquera, María Pilar

Vogal titular 2

78787816M

Signiorini Míguez, Carlos

Vogal titular 3

33294974J

Méndez Leis, María

Vogal titular 4

52480373P

Busto Galego, María Elena

Presidente/a suplente

47352823D

Martín del Río, Zulima

Vogal suplente 1

79330369B

Quintián Agrafojo, Vanessa

Vogal suplente 2

33252177L

Turnes Carro, José

Vogal suplente 3

33558406A

Liz Díaz, Tania

Vogal suplente 4

33546482Q

Mosquera Gómez, Verónica

Tribunal 19 Vigo

Presidente/a titular

39457123W

Santos Uzal, Candela

Vogal titular 1

35569408T

Rodríguez Rodríguez, Nuria

Vogal titular 2

35564106B

Vicente Rodríguez, José Antonio

Vogal titular 3

35316937T

Martínez González, Rosa María

Vogal titular 4

44449759M

Castro García, Lucila

Presidente/a suplente

36140765Z

Diz Areán, Paula

Vogal suplente 1

76862808M

Prieto Magdalena, María

Vogal suplente 2

44463405N

Fernández Álvarez, Roberto

Vogal suplente 3

44470974Z

Calviño Husillos, María

Vogal suplente 4

35573370Y

Lima Pacheco, Lucía

Tribunal 20 Vigo

Presidente/a titular

76815641B

Troitiño Tarín, Agustín

Vogal titular 1

35550525T

Iglesias Veiga, Rosa

Vogal titular 2

36105761Q

García Cordovés, Ramón

Vogal titular 3

36131228E

Iglesias Caneiro, Raquel

Vogal titular 4

35427405E

Rivera Cunqueiro, Beatriz

Presidente/a suplente

32783642V

Filgueiras Grela, Mª Dolores

Vogal suplente 1

44445524W

Suárez Rodríguez, Maruxa

Vogal suplente 2

36114747D

Varela Cernadas, Abel

Vogal suplente 3

34997971K

Rodríguez Rodríguez, Claudia Camila

Vogal suplente 4

34961126E

Augusto Medeiros, María Consuelo

Tribunal 21 Vigo

Presidente/a titular

33349248F

Fernández Carreira, Esteban

Vogal titular 1

36102222L

Campos Troncoso, Sandra

Vogal titular 2

44457268Q

Álvarez Domínguez, Víctor

Vogal titular 3

34994633H

Rebuge Peña, María

Vogal titular 4

33344240J

Saavedra Gallego, Silvia

Presidente/a suplente

36050490Z

Pereiro Pérez, Beatriz

Vogal suplente 1

36098902B

Fernández Durán, Ana

Vogal suplente 2

35254200F

Márquez Rodríguez, José Manuel

Vogal suplente 3

78739552H

Grobas Fernández, Eva Amalia

Vogal suplente 4

36161756Y

Montenegro Martínez, Eva

597032-Idioma estranxeiro: inglés

Tribunal 1 A Coruña

Presidente/a titular

16802420T

Calvo Miranda, Ana Cruz

Vogal titular 1

36021226Y

Cambeiro Conde, Juan Tomás

Vogal titular 2

46919737J

Barca Gómez, Marta

Vogal titular 3

32635925Y

Calvo Mosquera, Juan A.

Vogal titular 4

32809210D

Casado Rodríguez, Mónica

Presidente/a suplente

32797154M

Rodríguez Doel, Gloria

Vogal suplente 1

32619439B

Gómez López, Francisco José

Vogal suplente 2

52934104H

Rubio Fernández, Nieves

Vogal suplente 3

44090521G

Riera Rodríguez, Martiño

Vogal suplente 4

76406331D

Salido Yáñez, María Begoña

Tribunal 2 Lugo

Presidente/a titular

33318508H

García García, David Jorge

Vogal titular 1

33350737R

Fernández Araújo, Pablo

Vogal titular 2

34266452V

Fernández Fernández, Laura

Vogal titular 3

33833507R

González Barcia, José

Vogal titular 4

33830896N

Copa Villar, Fe Esperanza

Presidente/a suplente

33550317X

Carballeira Seoane, María

Vogal suplente 1

30550555T

Iglesias Vázquez, José Enrique

Vogal suplente 2

76862485G

García Otero, María José

Vogal suplente 3

33307075Q

Bouza Rodil, Antón Xosé

Vogal suplente 4

33329486W

Maira González, Rocío

Tribunal 3 Ourense

Presidente/a titular

34940560H

Babarro Forneiro, Eduardo

Vogal titular 1

34977524K

García Lorenzo, José Manuel

Vogal titular 2

76698928T

González Doniz, María Esperanza

Vogal titular 3

34944878N

Novoa Pardo, Francisco J.

Vogal titular 4

34940474R

Otero Vázquez, María Isabel

Presidente/a suplente

34942477A

Mazaira Castro, Mª Jesús

Vogal suplente 1

34960107S

Suárez Conde, Alejandro José

Vogal suplente 2

33195382B

Álvarez Pérez, Juana María

Vogal suplente 3

34926339B

Peña Álvarez, Paulino

Vogal suplente 4

44463939V

López Peña, Patricia

Tribunal 4 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

32427482N

López Pallas, Mª Carmen

Vogal titular 1

33328830J

Ferreiro Otero, José Carlos

Vogal titular 2

76404451S

Rúa García, María Teresa

Vogal titular 3

33272330R

García Ríos, José Luis

Vogal titular 4

33329571H

López Paz, María José

Presidente/a suplente

71763548Y

López-Leitón Zapico, Mª Teba

Vogal suplente 1

76354296T

López Rivas, Luis Matías

Vogal suplente 2

44817528G

Aller Alamancos, María Asunción

Vogal suplente 3

33272487C

Ferrín Chapela, Ramón Javier

Vogal suplente 4

76819572D

Fernández Alonso, María Sofía

Tribunal 5 Pontevedra

Presidente/a titular

34973176C

Gómez Fernández, Mª del Mar

Vogal titular 1

09740696N

Marín Gómez, Fernando

Vogal titular 2

44822822P

García Rouco, Vanesa

Vogal titular 3

34997181J

González Fernández, Miguel Ángel

Vogal titular 4

35317574Q

Barreiro Couto, María Cristina

Presidente/a suplente

36128529Z

Fernández Bello, Pablo

Vogal suplente 1

35295261J

Pastoriza Fariña, Ramón

Vogal suplente 2

32427830S

González García, María del Carmen

Vogal suplente 3

35423129R

Abuín Duro, José Juan

Vogal suplente 4

76820894C

González Gómez, Blanca Isabel

597033-Idioma estranxeiro: francés

Tribunal único de Santiago de Compostela

Presidente/a titular

44807768L

Rey Rey, Mª Teresa de Jesús

Vogal titular 1

33225472V

Otero Moldes, María Ángeles

Vogal titular 2

33250246C

Otero Manteiga, José Antonio

Vogal titular 3

32774099L

Moscoso López, María Beatriz

Vogal titular 4

76573198B

Fernández Álvarez, Jorge

Presidente/a suplente

32805056H

Chouciño Haz, José Ramón

Vogal suplente 1

33239650G

Sendón Lestón, María Pilar

Vogal suplente 2

33265163X

Vázquez Castro, José

Vogal suplente 3

33251525B

Fernández Pérez, María Dolores

Vogal suplente 4

33806349Y

Fernández Castedo, Manuel

597034-Educación física

Tribunal 1 A Coruña

Presidente/a titular

32649395K

Leonardo Pastor, Antonio

Vogal titular 1

34893260Y

Rico Vidal, David

Vogal titular 2

52456482Z

Barreiro Senra, María Pilar

Vogal titular 3

11968187E

Losada González, Manuel

Vogal titular 4

05426746B

Morales Moya, Ana Isabel

Presidente/a suplente

32618971A

Pita López, Mª Dolores

Vogal suplente 1

32764967H

Carballo Felpete, Jesús M.

Vogal suplente 2

34889636Q

Blanco Pardo, Yolanda M

Vogal suplente 3

11432585K

Muñiz Plaza, José Alfonso

Vogal suplente 4

38848238L

Sánchez Lorenzo, Bárbara María

Tribunal 2 A Coruña

Presidente/a titular

34721287G

Airas López, Odilo

Vogal titular 1

32636101K

Seijido Carballo, Andrés

Vogal titular 2

33853828J

López Losada, María Luisa

Vogal titular 3

13100371P

Bernal García, Alberto Cecilio

Vogal titular 4

34891844Q

Freire Paz, Sonsoles

Presidente/a suplente

32758717R

López Roibal, Silvia

Vogal suplente 1

53163931Y

Sande Regueira, Javier

Vogal suplente 2

32826710Y

Seoane López, María Jesús

Vogal suplente 3

76406752Q

Castro Martiño, Antonio

Vogal suplente 4

32822396Q

López Gabín, Raquel

Tribunal 3 Lugo

Presidente/a titular

33829024A

Soengas Villaravid, Xosé Antón

Vogal titular 1

33834905L

González Pérez, Juan Luis

Vogal titular 2

13911144P

Goas Díaz, Begoña María

Vogal titular 3

33349588W

Rodríguez Carballo, Fiz

Vogal titular 4

32772502D

Bermúdez Mariño, Ana María

Presidente/a suplente

33838514V

Iglesias Villar, Valentín Eduardo

Vogal suplente 1

33843106D

Núñez López, Manuel

Vogal suplente 2

33994014Z

García Menéndez, María Teresa

Vogal suplente 3

33832088P

Fernández Abel, Eduardo

Vogal suplente 4

76570483X

Carbajales Cerdeira, Ana Isabel

Tribunal 4 Pontevedra

Presidente/a titular

76701694Y

Romero Rodríguez, Miguel Ángel

Vogal titular 1

35283981A

Vázquez Sánchez, Lino

Vogal titular 2

44082755N

Ferrer Moreira, Guadalupe

Vogal titular 3

35454891T

Barros Vinseiro, Jorge

Vogal titular 4

35321990Q

Obelleiro Pérez, Mónica

Presidente/a suplente

32696709R

Lens Blanco, Mª Carmen

Vogal suplente 1

44831492F

Baloira Pereira, Adrián

Vogal suplente 2

35305437T

Lusquiños Malvesada, María Ángeles

Vogal suplente 3

76860838J

Campos Míguez, Juan Manuel

Vogal suplente 4

35320818V

Crespo Rey, María Teresa

Tribunal 5 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

33280775M

Barreiro Cebey, José Luis

Vogal titular 1

33280988B

Tojo Rodríguez, Jorge

Vogal titular 2

78795428G

Romero Fernández, Sara María

Vogal titular 3

78785754J

Pazo del Nozal, Gerardo

Vogal titular 4

76966884Y

Patiño Vicente, Esperanza

Presidente/a suplente

32785006R

Rey Vázquez, Pablo

Vogal suplente 1

33258783R

Furelos Vázquez, Jacobo Jaime

Vogal suplente 2

33271094F

Miguens Otero, María Alicia

Vogal suplente 3

52458884R

Rivas Ageitos, Manuel

Vogal suplente 4

44465320H

Álvarez Díaz, Eva

597035-Música

Tribunal 1 A Coruña

Presidente/a titular

32766071H

Sánchez Amado, Alejandro

Vogal titular 1

33240006S

Millares Álvarez, Juan Manuel

Vogal titular 2

35285703T

Sampayo Guzmán, Margarida María

Vogal titular 3

79321598A

Mira Rey, Miguel Ángel

Vogal titular 4

32781911B

Blanco Gato, María del Rosario

Presidente/a suplente

09767906J

García Torralba, Ana Cristina

Vogal suplente 1

76720283B

Padrón Santamarina, Paulo

Vogal suplente 2

32632606E

Galán Rey, María Isabel

Vogal suplente 3

34985358N

Pérez Castro, Diego

Vogal suplente 4

32685220N

García Cacicedo, Raquel

Tribunal 2 Pontevedra

Presidente/a titular

76822752S

Vidueiros Sánchez, José Antonio

Vogal titular 1

53179967B

Alonso Villar, Manuel

Vogal titular 2

76812716F

Gómez Tapia, María Mar

Vogal titular 3

77407361X

Meis Casalderrey, Sergio

Vogal titular 4

35317318J

Gulías Sanmartín, Magaly

Presidente/a suplente

44084400R

Sánchez-Agustino Rodríguez, Rafael

Vogal suplente 1

50833819R

Balaguer Doctor, Miguel Ángel

Vogal suplente 2

35317869N

Pazos García, María de las Mercedes

Vogal suplente 3

76926527Z

Fernández Monteagudo, Rubén

Vogal suplente 4

44457969G

Andrés Álvarez, Olga María

Tribunal 3 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

76865566A

Porto Tato, Mª Isabel

Vogal titular 1

34598637J

Romasanta Touza, Manuel

Vogal titular 2

09334550T

De León Viloria, Nuria

Vogal titular 3

52930003B

Rivas Silva, Juan José

Vogal titular 4

52930476R

Pérez Bravo, Cristina

Presidente/a suplente

52933086N

Blanco Hermo, Silverio

Vogal suplente 1

33223027X

Rei Rubio, Agustín Tomás

Vogal suplente 2

47351019E

Descalzo de la Torre, Marta

Vogal suplente 3

33250173Q

Dávila Ferraces, Manuel

Vogal suplente 4

33295487C

Raíces Silva, Olga Rosa

597036-Educación especial: pedagoxía terapéutica

Tribunal 1 A Coruña

Presidente/a titular

32642857S

Gómez Costas, Mª del Rosario

Vogal titular 1

79317081V

Casanova Santamariña, José

Vogal titular 2

33346535P

Prado Rodríguez, Cristina

Vogal titular 3

32632888M

Lombao Grandal, Xosé Pablo

Vogal titular 4

76993812R

Rodríguez Muras, María del Mar

Presidente/a suplente

53160811Z

Rodríguez Corral, Marta

Vogal suplente 1

33828856L

Vázquez Fernández, José Luis

Vogal suplente 2

32843082W

Muíño Gómez, Paula María

Vogal suplente 3

32823337Z

Pardo Basto, Antonio

Vogal suplente 4

46907573Q

López Presas, Natalia

Tribunal 2 Lugo

Presidente/a titular

33858736E

García Crecente, María Teresa

Vogal titular 1

33543523R

Ulla Fernández, Antonio Javier

Vogal titular 2

33843912X

Mato Busto, María Alicia

Vogal titular 3

33847083F

Penelo Fernández, José

Vogal titular 4

33998660Z

Ramudo Couto, Cristina

Presidente/a suplente

34264294K

Lamas Vázquez, Sonia María

Vogal suplente 1

33326493E

Fernández Pardo, Marcos

Vogal suplente 2

15242276S

Rodríguez Arroyo, María José

Vogal suplente 3

33992215D

Couto Mon, Juan Ramón

Vogal suplente 4

33828029C

Eimil Castro, María De Los A.

Tribunal 3 Ourense

Presidente/a titular

34965897D

Lorenzo Penedo, Ana Mª

Vogal titular 1

34949793M

Blanco Dorrio, Norberto

Vogal titular 2

34952710R

Cid Vila, Idoia

Vogal titular 3

44468665M

Domínguez Dapía, Fernando

Vogal titular 4

34999386X

Rodríguez Docampo, Luz María

Presidente/a suplente

76707961V

López Rodríguez, Mª Reyes

Vogal suplente 1

34979532M

Rodríguez Batista, Diego

Vogal suplente 2

34962127B

Fernández Campos, María Josefa

Vogal suplente 3

34905258K

Prado López, José Luis

Vogal suplente 4

44479689N

Salas Labrador, Elena

Tribunal 4 Pontevedra

Presidente/a titular

35285352V

Fuentes Gil, Rosa

Vogal titular 1

33258745D

Domínguez Carballo, Manuel

Vogal titular 2

35298501X

Franco Alonso, María Cristina

Vogal titular 3

34965955K

Diz Romay, Xesús

Vogal titular 4

52499604B

González Losada, Elena

Presidente/a suplente

07849839P

Barbero Martín, Mª Belén

Vogal suplente 1

35285773R

Meijón Couselo, Miguel Ángel

Vogal suplente 2

17447349D

Pena Couceiro, Natalia

Vogal suplente 3

09410504P

Álvarez Álvarez, Víctor Manuel

Vogal suplente 4

35445572L

Chorén Santos, Encarnación

Tribunal 5 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

52930652Q

Teira Parada, Luis

Vogal titular 1

33257565W

Otero Vilas, Francisco Ramón

Vogal titular 2

76932237C

Rodríguez Nogueira, Olivia

Vogal titular 3

76872450X

Míguez Mato, Francisco Javier

Vogal titular 4

44820673K

Fernández Botana, Patricia

Presidente/a suplente

32778104E

Barros Grela, Montserrat

Vogal suplente 1

32420801R

García Casás, Carlos

Vogal suplente 2

44821941R

Pedreira Currás, Marta

Vogal suplente 3

44820310A

Ruzo Noya, Rubén

Vogal suplente 4

47365033Y

Otero Fernández-Aperribay, Adela Beatriz

Tribunal 6 Vigo

Presidente/a titular

35245157A

Raposeiras Correa, José

Vogal titular 1

10059686S

García Ramón, Gervasio

Vogal titular 2

36136435P

Caride Álvarez, Mª Constantina

Vogal titular 3

35279007C

Lemos Molanes, Luis

Vogal titular 4

36150185G

Fernández Alfaro, Ana María

Presidente/a suplente

35251183A

Ferro Fontenla, Eladio

Vogal suplente 1

36094936R

González Campo, Xoán Carlos

Vogal suplente 2

33841074R

Roca García, María Josefa

Vogal suplente 3

36013751Y

Sánchez Pena, Xosé María

Vogal suplente 4

76999364X

Villaverde Vidal, Susana

597037-Educación especial: audición e linguaxe

Tribunal 1 A Coruña

Presidente/a titular

32753525F

Rozas Méndez, Ángeles

Vogal titular 1

35999365H

Arias Miño, Juan Jesús

Vogal titular 2

32818388X

Boado Valiño, María

Vogal titular 3

32845763S

Poncela Castelo, David

Vogal titular 4

32683291S

Fernández García, Paula

Presidente/a suplente

76825194L

Weyner Malleiro, Daniel

Vogal suplente 1

09766288M

Campos Mondelo, Jorge

Vogal suplente 2

76870937S

Pazos Mosquera, María Jesús

Vogal suplente 3

32635244S

Blandino Bruzos, Julio Emilio

Vogal suplente 4

32715898P

Avendaño Fraga, Ana

Tribunal 2 A Coruña

Presidente/a titular

79321952N

Pazos Pérez, Fernando

Vogal titular 1

76416375W

Pía Pérez, Francisco José

Vogal titular 2

32761341A

De la Iglesia Soriano, Cristina

Vogal titular 3

32635678N

Somoza Quintero, José Antonio

Vogal titular 4

10038291X

Fernández Rodríguez, María Carmen

Presidente/a suplente

34898568R

Culebras Yáñez, Cristina

Vogal suplente 1

32619389F

Santiago Bouza, José A.

Vogal suplente 2

32825356D

Rocha Pato, María Lucía

Vogal suplente 3

47365974G

Camino Marta, María José

Vogal suplente 4

32679645A

Fernández Blanco, Laura Adela

Tribunal 3 Lugo

Presidente/a titular

77596827W

Iglesias Echevarría, Sarai

Vogal titular 1

76565163A

Rañón Moirón, José María

Vogal titular 2

33543353S

Díaz López, Laura

Vogal titular 3

33854572K

Cabana Rouco, José Antonio

Vogal titular 4

34961196T

Tato Santos, Ana Isabel

Presidente/a suplente

32434792P

Barreiro Mejuto, María Luisa

Vogal suplente 1

33320754X

Lenza Carballeira, José

Vogal suplente 2

77596447J

Fernández Sueiras, María Carmen

Vogal suplente 3

38405714S

Pensado Portals, José Félix

Vogal suplente 4

21431555V

García Romero, Isabel María

Tribunal 4 Ourense

Presidente/a titular

44454996K

Cuquejo Santos, Noemí

Vogal titular 1

44459637Q

Pascual Feijoo, Daniel

Vogal titular 2

34940674V

González Eijan, Mª de la Cruz

Vogal titular 3

34923459Y

Sequeiros Nogueira, José L.

Vogal titular 4

34925816V

Sotelo López, Julia

Presidente/a suplente

33340523E

Iglesias Requejo, Belén

Vogal suplente 1

34995157J

Rodríguez Blanco, Aránzazu

Vogal suplente 2

44459453Q

Núñez Lois, Sandra

Vogal suplente 3

34925603B

Iglesias Gil, María Alida

Vogal suplente 4

34936833V

Rodríguez Grande, María Olga

Tribunal 5 Vigo

Presidente/a titular

53172186G

Rodríguez Pérez, Ruth

Vogal titular 1

32798169P

Rivera Miragaya, José

Vogal titular 2

35304472R

González Gómez, Paula Eva

Vogal titular 3

34910340C

Rodríguez Fernández, Enrique

Vogal titular 4

36100762P

Fragueiro Santoro, Mercedes

Presidente/a suplente

53173549X

Freire Chana, Tamara

Vogal suplente 1

34984055C

Bernárdez Pérez, Aarón

Vogal suplente 2

35994791K

Otero Alarcón, María Ángeles

Vogal suplente 3

36033240Z

Pereira Zunzunegui, Rogelio Antonio

Vogal suplente 4

36039620T

Abellán Ruiz, María Lourdes

597038-Primaria

Tribunal 1 A Coruña

Presidente/a titular

00384535K

Velasco González, Rosa Mª

Vogal titular 1

32799260H

Corral Vázquez, María Teresa

Vogal titular 2

32430383S

Blanco Iglesias, Luis

Vogal titular 3

36023014T

Rodríguez Díaz, María Olga

Vogal titular 4

33998959Z

Couto Rodríguez, Laura

Presidente/a suplente

32420669F

Blanco Fernández, José Miguel

Vogal suplente 1

32443102S

Castro Limeres, Ana María

Vogal suplente 2

32809396B

Mata Rial, Víctor Alberto

Vogal suplente 3

32437578B

Martínez Boga, Ana Berta

Vogal suplente 4

32780357K

González Janeiro, Nuria

Tribunal 2 A Coruña

Presidente/a titular

32633365E

Infante Vaamonde, Ana Mª

Vogal titular 1

76315818R

Suárez Rodríguez, María Luisa

Vogal titular 2

32428789P

Diz Pérez, Manuel

Vogal titular 3

53163783L

Galego Vázquez, Lucía

Vogal titular 4

34891200Q

Rodríguez Martínez, Susana

Presidente/a suplente

32430980Z

García Yanes, José Manuel

Vogal suplente 1

76406912S

Romero Martínez, María Begoña

Vogal suplente 2

32613754F

Ramos Vázquez, José Manuel

Vogal suplente 3

32796825K

Bermúdez Casal, María Teresa

Vogal suplente 4

32445430C

Plana Galán, María Josefa

Tribunal 3 A Coruña

Presidente/a titular

32445303P

Rodríguez Martín, Rafael

Vogal titular 1

32636496W

Piñeiro Abeledo, María José

Vogal titular 2

32638466V

González Montañés, Óscar A.

Vogal titular 3

32840636V

Salcines Martínez, María

Vogal titular 4

32434349W

Vidal López, Sara

Presidente/a suplente

33243681X

Cancela Cordeiro, José Luis

Vogal suplente 1

32658990W

Cons Formoso, Patricia María

Vogal suplente 2

32769781W

Rodríguez Lorenzo, Juan José

Vogal suplente 3

32843955R

Sánchez Tejo, María Nidia

Vogal suplente 4

32625445Z

García López, María del Pilar

Tribunal 4 Lugo

Presidente/a titular

33857991J

Pérez Fernández, María Concepción

Vogal titular 1

76559820L

Marqués Rodríguez, María del Carmen

Vogal titular 2

33853468K

Castro Pérez, Ignacio Benito

Vogal titular 3

34250683A

Díaz Pardo, María Luisa

Vogal titular 4

33993780X

Pedre Otero, Mónica

Presidente/a suplente

33311237S

Cantalapiedra Álvarez, Silvia

Vogal suplente 1

33549670F

Cavero Clemente, Eva

Vogal suplente 2

33796028N

Roibás Castro, Manuel

Vogal suplente 3

33836973V

Freire Fernández, María Dolores

Vogal suplente 4

33855116J

Meire Vales, Pilar

Tribunal 5 Lugo

Presidente/a titular

33554889M

Arias Couso, Julio Alberto

Vogal titular 1

33849606T

Vázquez Cascudo, Inés

Vogal titular 2

76566749W

Ramallal Rego, Xosé Luis

Vogal titular 3

14899476F

Gervasio Luzarraga, Rosa María Eugenia

Vogal titular 4

33995937M

Giz García, Mª Socorro

Presidente/a suplente

32654769J

Borregán Taranilla, José Ángel

Vogal suplente 1

76618144S

Arguello López, María del Carme

Vogal suplente 2

33836597D

Andrade Expósito, Jesús

Vogal suplente 3

33807951K

López Saavedra, María del Carmen

Vogal suplente 4

33343475F

Arias García, María del Pilar

Tribunal 6 Ourense

Presidente/a titular

44470351N

Prieto Atanes, Luis

Vogal titular 1

34916669R

González Francisco, Áurea

Vogal titular 2

72565961H

Cid Pérez, Manuel

Vogal titular 3

34903994E

Vázquez Veloso, María Manuela

Vogal titular 4

34927905J

Núñez Fernández, María Carmen

Presidente/a suplente

34941015J

Pérez Iglesias, Francisco Javier

Vogal suplente 1

76713280T

Fernández Alonso, Mercedes

Vogal suplente 2

34927271T

Cibeira González, Xosé L.

Vogal suplente 3

34947603T

Portela Atrio, Olimpia

Vogal suplente 4

34930098K

Menor Menor, María Pilar

Tribunal 7 Ourense

Presidente/a titular

44492394K

Pérez Rodríguez, Alberto

Vogal titular 1

44469932F

López García, Eva María

Vogal titular 2

34956671Y

Paradelo Rodríguez, Francisco Manuel

Vogal titular 3

34945949W

Estévez Atrio, María Carmen

Vogal titular 4

34931736A

Rodríguez López, María Estrella

Presidente/a suplente

76747568H

Quintas Vázquez, Sandra

Vogal suplente 1

34904459G

Pulido Novoa, María Esther

Vogal suplente 2

35446539C

Gómez Caamaño, Celso Fco.

Vogal suplente 3

09739287Y

Valladares Yugueros, Inmaculada

Vogal suplente 4

34920249Q

Lorenzo Gómez, María Livia

Tribunal 8 Pontevedra

Presidente/a titular

77002893C

Tamaño Rubianes, Cayetano

Vogal titular 1

52481207Z

Rey González, Pilar

Vogal titular 2

24406019Y

González García, Fernando

Vogal titular 3

35440651C

Borrageiros Falcón, Otilia

Vogal titular 4

52480828A

Viña Vázquez, María José

Presidente/a suplente

35253381Q

Fernández Rodríguez, Mª Teresa

Vogal suplente 1

33346296E

Vázquez Torre, Marta

Vogal suplente 2

35251289V

Piñeiro López, José Ángel

Vogal suplente 3

33793865B

Aranguena Freire, María Dolores

Vogal suplente 4

35433153C

Díaz Conde, Olga

Tribunal 9 Pontevedra

Presidente/a titular

76816255G

Otero Rodríguez, Manuel

Vogal titular 1

35461339P

Gómez Tarrío, Juliana

Vogal titular 2

46915657G

López García, Óscar Gabriel

Vogal titular 3

35466085Q

Rey Santorun, María del Carmen

Vogal titular 4

32843936M

Moure Insua, Alicia

Presidente/a suplente

35284841N

Alonso Salgueiro, Placer

Vogal suplente 1

33541295G

Álvarez Alonso, Sandra

Vogal suplente 2

35432297S

Pérez Soutullo, Alberto

Vogal suplente 3

52493689F

Muíños Sedano, Carmen

Vogal suplente 4

33276934M

Rodríguez Maceira, María Inmaculada

Tribunal 10 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

32777516D

Candal López, Mª Emilia

Vogal titular 1

33244717B

Pintos Recarey, María

Vogal titular 2

33227673X

Rouco Valles, Jaime Fulgencio

Vogal titular 3

46913901L

Mejuto Blanco, María Carmen

Vogal titular 4

52451838Q

Varela Fernández, Rosario

Presidente/a suplente

33341438V

Diz Varela, Anxela Mª

Vogal suplente 1

76514997T

Novo Gómez, María Jesús

Vogal suplente 2

16231592D

Negreira Ferreiro, Ángel Pablo

Vogal suplente 3

32778112F

González Brey, María del Rocío

Vogal suplente 4

52457264Z

Vázquez Torrado, Ana Belén

Tribunal 11 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

35316656H

Barros Castro, Mª Teresa

Vogal titular 1

52932891R

Souto Bernárdez, Marta

Vogal titular 2

34251721Y

Pérez Pérez, José Antonio

Vogal titular 3

09731327G

Fernández Martínez, Ascensión

Vogal titular 4

52451667Y

Vidal Fernández, María Elvira

Presidente/a suplente

32621395N

Montero Teijido, Feliciano

Vogal suplente 1

44827874T

Varela Landeira, María Isabel

Vogal suplente 2

33265824G

Chouza Mata, Francisco Javier

Vogal suplente 3

33273368G

Nieto Otero, Isabel

Vogal suplente 4

35259254R

Sueiro Castro, Lucía

Tribunal 12 Santiago de Compostela

Presidente/a titular

32434506K

Soto Domínguez, Ángel Andrés

Vogal titular 1

76354607N

Fernández Sieira, Josefina

Vogal titular 2

33254199V

Alamancos Couso, José Luis

Vogal titular 3

52458478D

Oujo Villaverde, María Concepción

Vogal titular 4

44825851R

López López, María Isabel

Presidente/a suplente

52932413Y

Pérez Garabán, Andrea

Vogal suplente 1

78796558F

Moldes Suárez, Beatriz

Vogal suplente 2

34888150W

Vázquez Oliveira, Carlos

Vogal suplente 3

32435820R

García Garrido, Rosa María

Vogal suplente 4

52939651E

Lema Paz, Patricia María

Tribunal 13 Vigo

Presidente/a titular

35308287K

Rodríguez Braga, Ángel Luis

Vogal titular 1

36083785M

Alfaya Orge, Marta Margarita

Vogal titular 2

33236622N

Patiño Antiqueira, Félix

Vogal titular 3

34914319C

Fernández Justo, Olga

Vogal titular 4

36042485J

Penín Fernández, Purificación

Presidente/a suplente

35299983C

Muíños García, José

Vogal suplente 1

44827902M

Lariño García, Tania

Vogal suplente 2

35240704N

Cortegoso Vaamonde, Carlos

Vogal suplente 3

35555727G

Fernández Gavín, Susana

Vogal suplente 4

36039395M

Loureiro Bugarín, Rosa M.

Tribunal 14 Vigo

Presidente/a titular

52472324D

Figueiras Folgar, Ana Mª

Vogal titular 1

76991809E

Fontán Fernández, Yolanda

Vogal titular 2

34604432N

Núñez Salgado, Manuel Javier

Vogal titular 3

36050432W

González Aira, Laura

Vogal titular 4

30605855P

Pulido Morillo, Carlota

Presidente/a suplente

32451519Z

Pose Edreira, Mª Montserrat

Vogal suplente 1

53301573Q

Riego Montes, Raquel

Vogal suplente 2

36117614R

Oliveira González, Miguel

Vogal suplente 3

44484919K

Fernández Buján, Naiara

Vogal suplente 4

36031988G

Castro Rodríguez, Rosa María

Tribunal 15 Vigo

Presidente/a titular

35438084Y

Guimarey Mariño, Francisco Javier

Vogal titular 1

33847470A

Forja Ramos, María Blanca

Vogal titular 2

34597981R

Castillo Gómez, Higinio

Vogal titular 3

34910184W

Blanco Prol, Carmen

Vogal titular 4

35299931Z

Iglesias Pena, María Teresa

Presidente/a suplente

52470927S

Núñez Rivas, Arsenio

Vogal suplente 1

52494965H

Molanes González, María Rosario

Vogal suplente 2

35279275N

Millán López, Xosé Ramón

Vogal suplente 3

35277846D

Avendaño Cruz, María Isabel

Vogal suplente 4

36077777T

Pereira Prieto, Rosa María