Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Martes, 21 de xuño de 2016 Páx. 25765

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se anuncia a licitación do servizo de transporte e distribución de paquetaría.

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Hospital Clínico Universitario. Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: A Choupana, s/n.

3º. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4º. Teléfono: 981 95 02 60.

5º. Telefax: 981 95 09 85.

6º. Correo electrónico: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día do prazo de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: AB-EIS1-16-046.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: servizo de transporte e distribución de paquetaría.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non.

d) Lugar de execución/entrega:

1º. Domicilio: Xestión Integrada de Santiago de Compostela-A Choupana, s/n.

2º. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

e) Prazo de execución/entrega: corenta e oito meses, computados desde a data de sinatura do contrato.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (de ser o caso):

h) Sistema dinámico de adquisición (de ser o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 64121200-2.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: véxanse os pregos.

4. Valor estimado do contrato: 300.003,00 euros.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 181.820,00 euros. Importe total: 220.002,20 euros.

6. Garantías exixidas:

Provisional (importe): non.

Definitiva: si; véxanse os pregos.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría), se é o caso: véxanse os pregos.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, se é o caso: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos:

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do día 21 de xullo de 2016.

b) Modalidade de presentación: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

2º. Domicilio: A Choupana, s/n.

3º. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4º. Enderezo electrónico: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es

d) Número previsto de empresas que se pretenden invitar para presentaren ofertas (procedemento restrinxido):

e) Admisión de variantes, se procede: non.

f) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición:

b) Enderezo: sala de xuntas do Hospital Clínico Universitario.

c) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: véxanse os pregos.

11. Data de envío ao Diario Oficial de la Unión Europea (se é o caso): 30 de maio de 2016.

12. Outras informacións:

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2016

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela