Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Martes, 21 de xuño de 2016 Páx. 25712

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 3 de xuño de 2016, do Servizo de Mobilidade da Coruña, polo que se notifican os requirimentos de documentación efectuados polo persoal da Inspección do Transporte Terrestre, devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente XC-00876-O-2016).

O artigo 33.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres, establece que os titulares dos servizos e actividades de transporte, os titulares de empresas en cuxas actividades se realicen actividades de transporte terrestre ou relacionadas con este, así como quen ocupe a posición de cargador ou remitente, simple expedidor ou destinatario ou consignatario do transporte de mercadorías, os usuarios do transporte de viaxeiros e, en xeral, as persoas afectadas polo seus preceptos estarán obrigados a facilitar ao persoal da Inspección do Transporte Terrestre, no exercicio das súas funcións, o exame dos documentos, libros de contabilidade, facturas, títulos de transporte e datos estatísticos que estean obrigados a levar, así como calquera outra información relativa ás condicións de prestación dos servizos realizados que resulte necesaria para verificar o cumprimento das obrigas contidas na lexislación de transportes. Así mesmo, dispón que os servizos de inspección do transporte terrestre poderán requirir a presentación, nas oficinas públicas, da documentación precisa para o mellor cumprimento das súas funcións.

Intentada a notificación do requirimento de documentación por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo, e de conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanselles os requirimentos de documentación do persoal de Inspección do Transporte Terrestre ás empresas que a continuación se citan.

A documentación deberase presentar no prazo de quince días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, ante o Servizo de Mobilidade da Coruña.

O incumprimento deste requirimento considerarase obstrución ao labor inspector e infracción moi grave ou grave, segundo imposibilite ou dificulte gravemente o exercicio das funcións que ten atribuídas a Inspección do Transporte Terrestre, sancionándose de conformidade co disposto no artigo 140.12 ou no artigo 141.4 da Lei 16/1987, de ordenación dos transportes terrestres.

A Coruña, 3 de xuño de 2016

César Concheiro Ceide
Xefe do Servizo de Mobilidade da Coruña

ANEXO

Empresa requirida

Documentación requirida

Leotrans 3000

B70294566

Nome ou denominación social domicilio e DNI/CIF da empresa cargadora, achegando factura do pagamento do transporte que contratou os servizos do transportista (carrexador).