Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 22 de xuño de 2016 Páx. 26352

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2016, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, das instalacións referidas á addenda do proxecto de execución do parque eólico Monte Arca-fase I (concello da Estrada-provincia de Pontevedra) (expediente IN661A 2011/9-4).

En cumprimento do disposto na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, e vista a Resolución do 29 de setembro de 2015 (DOG do 24 de novembro), da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se autorizan as instalacións e se aproba o proxecto de execución da primeira fase do parque eólico Monte Arca, de 9 MW, no concello da Estrada (Pontevedra), sométese a información pública, unha vez pasados os trámites ambientais, a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, da empresa Vento Continuo Galego, S.L., das instalacións que a seguir se describen:

Denominación: parque eólico Monte Arca-fase I.

Solicitante: Vento Continuo Galego, S.L.

Domicilio social: estrada Fuencarral-Alcobendas 44-campus Tribeca-Edificio A4, 2º andar, oficinas 35-36, 28108 Alcobendas.

Municipios afectados: A Estrada.

Localización: (coordenadas UTM).

Coordenadas da poligonal:

X

Y

541.660,29

4.722.164,97

542.995,76

4.721.862,32

542.999,86

4.720.871,90

541.216,67

4.720.000,79

540.840,36

4.720.000,10

540.355,31

4.720.007,78

As coordenadas dos aeroxeradores son:

X

Y

1

542.138

4.721.851

2

542.291

4.721.591

5

541.479

4.721.099

Características técnicas do parque eólico:

• 3 aeroxeradores cunha potencia nominal unitaria de 3.000 kW.

• Potencia total admitida: 9 MW.

• Produción neta anual estimada: 25.314 MWh/ano.

• Orzamento total: 7.538.888,58 euros.

Características técnicas da infraestrutura eléctrica de xeración, transformación e interconexión:

• 3 transformadores de 3.350 kVA instalados no interior do aeroxerador, cunha relación de transformación 0,65/20 kV.

• Rede subterránea de interconexión entre as máquinas existentes, a 20 kV.

• Subestación transformadora equipada con transformador de 30 MVA, relación de transformación 20/132 kV, aparellaxe de medida, protección, telemando, grupo electróxeno e demais equipamento auxiliar.

Obxecto da información pública:

Declaración de utilidade pública das instalacións que comprende a addenda do proxecto do parque eólico fase I. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo que se insire con esta resolución.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares de dereitos afectados que non chegaron a un acordo coa entidade solicitante, e que figuran na relación do anexo que se insire con esta resolución, así como ás persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a addenda do proxecto e presentar as alegacións que consideren oportunas, nesta xefatura territorial sita na avenida Fernández Ladreda, nº 43, 36003 Pontevedra, no prazo de trinta días, contados a partir da última publicación desta resolución ou notificación individual.

Rematado o dito prazo, o expediente, xunto coas alegacións recibidas, remitiranse á Dirección Xeral de Enerxía e Minas.

Esta publicación faise igualmente para os efectos determinados polo artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os interesados sexan descoñecidos, se ignore o lugar ou o medio de notificación, ou ben cando, intentada a notificación, non se puido realizar.

Pontevedra, 11 de maio de 2016

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados do parque eólico Monte Arca-fase I

Propietario

Enderezo

Parcela

Afeccións (m2)

Apelidos e nome

Vía-parroquia

Datos catastrais

Paraxe e terreo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume
de voo

Outras afeccións

Concello

Pol.

Parcela

Plataf.

Sub.

Vía

Gabia

Prot. eólica

Ocupación temporal

1

Rey García, Jesús

Trav. de Vigo 140, 6º, Vigo

A Estrada

155

41

Pedra Cavalar

0,00

0,00

0,00

0,00

11,43

0,00

0,00

2

Nodar Matalobos, Basilio

Rúa Manuel Junquera 26, 2º B, Gijón

A Estrada

155

42

Pedra Cavalar

0,00

0,00

0,00

0,00

349,93

0,00

0,00

3

Fontenla Andújar, Manuela

Monasterio de Caaveiro 7, 5º C, A Coruña

A Estrada

155

43

Pedra Cavalar

0,00

0,00

0,00

0,00

620,52

0,00

0,00

4

Barcala Puente, Manuela

Escariz 47, Nigoi

A Estrada

155

44

Pedra Cavalar

238,85

0,00

0,00

0,00

673,82

0,00

0,00

5

Villar Castro, Isaura

A Carballeira 3, Nigoi

A Estrada

155

45

Pedra Cavalar

353,52

0,00

28,53

7,11

858,64

0,00

0,00

6

Descoñecido

 

A Estrada

155

46

 

0,00

0,00

0,00

0,00

39,86

0,00

0,00

7

Constenla Porta, María del Carmen

A Carballeira 4, Nigoi

A Estrada

155

47

Pedra Cavalar

357,30

0,00

0,00

0,00

933,38

0,00

0,00

8

Rey García, Jesús

Trav. de Vigo 140, 6º, Vigo

A Estrada

155

48

Pedra Cavalar

0,00

0,00

0,00

0,00

435,54

0,00

0,00

9

García Pena, Eladino

A Silva 4, Nigoi

A Estrada

155

49

Pedra Cavalar

353,52

0,00

58,79

0,00

416,08

0,00

0,00

10

Porta Alfonsín, Amador

Capitán Bernal 1, 6º

A Estrada

155

50

Pedra Cavalar

292,24

0,00

0,00

0,00

1.024,01

0,00

0,00

11

Barcala Puente, Manuela

Escariz 47, Nigoi

A Estrada

155

51

Pedra Cavalar

4,57

0,00

0,00

0,00

599,85

0,00

0,00

12

Rodríguez Fontenla, Élida

Parafita 16, Nigoi

A Estrada

155

52

Pedra Cavalar

0,00

0,00

0,00

0,00

1.367,17

0,00

0,00

13

Rodríguez Frey, Manuel

R/ Treinta y Cinco 4, 3º B

A Estrada

155

53

Pedra Cavalar

0,00

0,00

0,00

0,00

1.821,85

0,00

0,00

14

Vázquez Barral, María Carmen

Rúa Arousa 15, Vilagarcía de Arousa

A Estrada

155

55

Pedra Cavalar

0,00

0,00

0,00

0,00

562,91

0,00

0,00

15

Descoñecido

 

A Estrada

155

56

 

0,00

0,00

0,00

0,00

113,99

0,00

0,00

16

Rivas Ruzo, María

A Carballeira 12, Nigoi

A Estrada

155

154

Revolta

0,00

0,00

15,96

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Porto Constenla, Dolores

 

A Estrada

155

155

Revolta

0,00

0,00

87,11

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Herdeiros Manuel García Meijide

Avda. Benito Vigo 24, A Estrada

A Estrada

155

156

Revolta

0,00

0,00

102,12

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Brea Rey, Amelia

Rúa Lagartos 8, Santiago de Compostela

A Estrada

155

157

Revolta

0,00

0,00

121,64

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Descoñecido

 

A Estrada

155

158

 

0,00

0,00

53,69

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Penela Moure, Lidia

Carballeira 19, Nigoi

A Estrada

155

159

Revolta

0,00

0,00

55,20

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Constenla Porta, María del Carmen

A Carballeira 4, Nigoi

A Estrada

155

160

Revolta

0,00

0,00

29,61

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Herdeiros García Porto, Quintina

A Carballeira 33, Nigoi

A Estrada

155

161

Revolta

0,00

0,00

23,40

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Galán Silva, María Dolores

R/ Pazo Solita 8, bloque 6, at. R, Vigo

A Estrada

155

163

Revolta

0,00

0,00

27,60

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Manuel Pena Terceiro

Rúa da Estrada 56, Santiago de Compostela

A Estrada

155

164

Revolta

0,00

0,00

28,51

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Descoñecido

 

A Estrada

155

165

 

0,00

0,00

32,46

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Martínez Nodar, María Dolores

Pazo 16, Nigoi

A Estrada

155

166

Revolta

0,00

0,00

15,94

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Chao Castro, Alfonso

Rúa da Igrexa 15, Nigoi

A Estrada

155

167

Revolta

0,00

0,00

24,92

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Fondevila Bernárdez, Francisco

Avda. Leicures 56

A Estrada

155

168

Revolta

0,00

0,00

0,49

0,49

0,00

0,00

0,00

30

Rivas Ruzo, Manuela Doretina

Nigoi, A Estrada

A Estrada

155

169

Revolta

0,00

0,00

34,92

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Vecino Porto, Mª Mercedes

Consolación 41, Tabeirós

A Estrada

155

174

Revolta

0,00

0,00

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Vilas Valiñas, Ana María

O Pazo 12, Nigoi

A Estrada

155

175

Portela de Silvares

0,00

0,00

90,35

10,90

0,00

0,00

0,00

33

Villar Castro, Isaura

Lugar da Carballeira 3, Nigoi

A Estrada

155

176

Portela de Silvares

0,00

0,00

121,87

14,44

0,00

0,00

0,00

34

García Pena, Eladino

A Silva 4, Nigoi

A Estrada

155

177

Portela de Silvares

0,00

0,00

61,29

7,17

0,00

0,00

0,00

35

Campos Porta, Nélida

Escariz 18, Nigoi

A Estrada

155

178

Portela de Silvares

0,00

0,00

45,79

8,26

0,00

0,00

0,00

36

Durán Vilas, Manuel

Constenla 4, Nigoi

A Estrada

155

179

Portela de Silvares

0,00

0,00

22,33

0,02

0,00

0,00

0,00

37

Brea Rey, Luz María

Escariz 25, Nigoi

A Estrada

155

180

Portela de Silvares

0,00

0,00

31,45

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Campos Porta, Nélida

Escariz 18, Nigoi

A Estrada

155

181

Portela de Silvares

0,00

0,00

42,07

0,00

0,00

0,00

0,00

39

Brea Porto, Manuel

Codeseda 17

A Estrada

155

182

Portela de Silvares

0,00

0,00

31,30

0,00

0,00

0,00

0,00

40

Galán Silva, María Dolores

R/ Pazo Solita 8, bloque 6, at. R, Vigo

A Estrada

155

183

Portela de Silvares

0,00

0,00

28,22

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Descoñecido

 

A Estrada

155

828

 

0,00

0,00

226,82

20,60

0,00

0,00

0,00

42

Puente Moreira, Dolores del Pilar

Vilarreal 3, Tabeirós

A Estrada

155

829

Monte Cabalar

0,00

0,00

224,89

20,40

294,97

0,00

0,00

43

Vecino Porto, Mª Mercedes

Consolación 41, Tabeirós

A Estrada

155

830

Lomba

286,19

0,00

142,71

15,00

1.455,40

0,00

0,00

44

Rodríguez Sanmartín, Mª del Carmen

Sar 3, Tabeirós

A Estrada

155

831

Lomba

776,81

0,00

0,00

0,00

1.848,21

0,00

0,00

45

Míguez Martínez, María

Rúa Entrerríos 4, 2º K

A Estrada

155

832

Lomba

532,37

0,00

0,00

0,00

1.988,26

0,00

0,00

46

Pena Sangiao, José

Consolación 10, Tabeirós

A Estrada

155

833

Lomba

4,63

0,00

0,00

0,00

1.749,95

0,00

0,00

47

Puente Josefa

Vilar, A Estrada

A Estrada

155

834

Lomba

0,00

0,00

0,00

0,00

1.824,88

0,00

0,00

48

Marzoa Brea, María

Sandán 21, Tabeirós

A Estrada

155

835

Lomba

0,00

0,00

0,00

0,00

667,30

0,00

0,00

49

Descoñecido

 

A Estrada

155

1244

 

0,00

0,00

146,67

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Descoñecido

 

A Estrada

155

1245

 

0,00

0,00

148,58

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Descoñecido

 

A Estrada

155

1246

 

0,00

0,00

96,71

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Descoñecido

 

A Estrada

155

1247

 

0,00

0,00

35,44

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Descoñecido

 

A Estrada

155

1256

 

0,00

0,00

356,19

0,00

0,00

0,00

0,00

54

Descoñecido

 

A Estrada

155

1257

 

0,00

0,00

203,12

0,00

0,00

0,00

0,00

55

Descoñecido

 

A Estrada

155

1258

 

0,00

0,00

136,88

0,00

0,00

0,00

0,00

56

Descoñecido

 

A Estrada

155

1259

 

0,00

0,00

46,57

0,00

0,00

0,00

0,00

57

Descoñecido

 

A Estrada

155

1260

 

0,00

0,00

5,16

0,00

0,00

0,00

0,00

58

Descoñecido

 

A Estrada

155

1263

 

0,00

0,00

3,01

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Descoñecido

 

A Estrada

155

1264

 

0,00

0,00

77,85

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Descoñecido

 

A Estrada

155

1265

 

0,00

0,00

123,29

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Descoñecido

 

A Estrada

155

1266

 

0,00

0,00

125,21

0,00

0,00

0,00

0,00

62

Descoñecido

 

A Estrada

155

1267

 

0,00

0,00

147,99

0,00

0,00

0,00

0,00

63

Descoñecido

 

A Estrada

155

1268

 

0,00

0,00

183,35

0,00

0,00

0,00

0,00

64

Descoñecido

 

A Estrada

155

1284

 

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Descoñecido

 

A Estrada

155

1285

 

0,00

0,00

43,49

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Descoñecido

 

A Estrada

155

1286

 

0,00

0,00

104,94

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Descoñecido

 

A Estrada

155

1287

 

0,00

0,00

170,27

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Descoñecido

 

A Estrada

155

1288

 

0,00

0,00

176,26

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Descoñecido

 

A Estrada

155

1289

 

0,00

0,00

208,06

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Descoñecido

 

A Estrada

155

1290

 

0,00

0,00

201,41

0,00

0,00

0,00

0,00

71

Descoñecido

 

A Estrada

155

1291

 

0,00

0,00

178,64

0,00

0,00

0,00

0,00

72

Descoñecido

 

A Estrada

155

1292

 

0,00

0,00

139,86

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Descoñecido

 

A Estrada

155

1293

 

0,00

0,00

117,53

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Descoñecido

 

A Estrada

155

1294

 

0,00

0,00

106,96

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Descoñecido

 

A Estrada

155

1295

 

0,00

0,00

155,12

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Descoñecido

 

A Estrada

155

1296

 

0,00

0,00

174,84

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Descoñecido

 

A Estrada

155

1297

 

0,00

0,00

183,65

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Descoñecido

 

A Estrada

155

1298

 

0,00

0,00

176,58

0,00

0,00

0,00

0,00

79

Vázquez Carro, José Antonio

Consolación 36, Tabeirós

A Estrada

155

1308

Pedra Longa

0,00

0,00

54,59

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Descoñecido

 

A Estrada

155

1440

 

0,00

13,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81

Descoñecido

 

A Estrada

155

1441

 

0,00

150,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82

Vázquez Durán, José

Consolación 36, Tabeirós

A Estrada

155

1442

Espiñeira

0,00

288,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83

Descoñecido

 

A Estrada

155

1443

 

0,00

144,95

11,70

0,00

0,00

0,00

0,00

84

Ferrín Salgueiro, Antonio

Tabeirós, A Estrada

A Estrada

155

1444

Espiñeira

0,00

27,36

101,84

8,72

0,00

0,00

0,00

85

de Castro Puente, Jesús Plácido

Consolación 24, Tabeirós

A Estrada

155

1445

Espiñeira

0,00

0,00

86,13

7,85

0,00

0,00

0,00

86

Carracedo Porta, Celia

R/ Ríos de Monelos 2, 18º C

A Estrada

155

1446

Espiñeira

0,00

0,00

96,63

8,82

0,00

0,00

0,00

87

Descoñecido

 

A Estrada

155

1447

 

0,00

0,00

79,14

7,25

0,00

0,00

0,00

88

Barreiros, Manuela

 

A Estrada

155

1448

Espiñeira

0,00

0,00

80,38

7,42

0,00

0,00

0,00

89

Carmés Puente, José

Vilar, A Estrada

A Estrada

155

1449

Espiñeira

0,00

0,00

82,50

7,60

0,00

0,00

0,00

90

Descoñecido

 

A Estrada

155

1450

 

0,00

0,00

76,71

7,01

0,00

0,00

0,00

91

Prieto Requeijo, Emilio

 

A Estrada

155

1469

Espiñeira

0,00

0,00

214,46

35,20

0,00

0,00

0,00

92

Puente Moreira, Julia

Consolación 24, Tabeirós

A Estrada

155

1470

Espiñeira

0,00

0,00

153,85

12,39

0,00

0,00

0,00

93

Goldar García, Manuel Avelino

Consolación 22, Tabeirós

A Estrada

155

1471

Espiñeira

0,00

0,00

125,35

11,76

0,00

0,00

0,00

94

López Goldar, María Dolores

Sandán 32, Tabeirós

A Estrada

155

1472

Espiñeira

0,00

0,00

78,38

10,87

0,00

0,00

0,00

95

Sanmartín Davila, Antonio

 

A Estrada

155

1473

Espiñeira

0,00

0,00

58,18

19,57

0,00

0,00

0,00

96

Herdeiros de Neira García, José Alfonso

A Carballeira 33, Nigoi

A Estrada

155

1474

Espiñeira

0,00

0,00

68,13

19,78

0,00

0,00

0,00

97

Cernadas Durán, José Manuel

Rúa Estibada Castelao 3, 1º k, O Milladoiro, Ames

A Estrada

155

1475

Espiñeira

0,00

0,00

103,02

16,53

0,00

0,00

0,00

98

Herdeiros de Neira García, José Alfonso

A Carballeira 33, Nigoi

A Estrada

155

1476

Espiñeira

0,00

0,00

93,28

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Porto López, Plácido

Tabeirós

A Estrada

155

1477

Fental

0,00

0,00

333,93

69,99

0,00

0,00

0,00

100

Descoñecido

 

A Estrada

155

1478

 

0,00

0,00

154,50

24,22

0,00

0,00

0,00

101

Barreiros, Manuela

 

A Estrada

155

1479

Fental

0,00

0,00

154,90

19,77

0,00

0,00

0,00

102

López Goldar, María Dolores

Sandán 32, Tabeirós

A Estrada

155

1480

Fental

0,00

0,00

111,44

14,76

0,00

0,00

0,00

103

Rivas Folgar, Manuel

Avda. Navarra 3 esc. D, pta. 0, Pamplona

A Estrada

155

1481

Fental

0,00

0,00

103,07

15,29

0,00

0,00

0,00

104

Monteagudo Grela, Clara

 

A Estrada

155

1482

Fental

0,00

0,00

79,34

14,14

0,00

0,00

0,00

105

Herdeiros de Pena Puente, Manuel Jesús

Avda. de Lugo 191, Santiago de Compostela

A Estrada

155

1483

Fental

0,00

0,00

70,33

15,33

0,00

0,00

0,00

106

Constenla Bergueiro, Enrique Gonzalo

Contenla 4, Nigoi

A Estrada

155

1484

Fental

0,00

0,00

51,86

13,50

0,00

0,00

0,00

107

Durán Cabada, Manuel

R/ Cresolet, 5, Alicante

A Estrada

155

1485

Fental

0,00

0,00

72,33

16,42

0,00

0,00

0,00

108

Ulla Bergueiro, Carmen

Consolación 60 - Tabeirós

A Estrada

155

1486

Fental

0,00

0,00

216,13

26,78

0,00

0,00

0,00

109

Suárez López, Manuel

Rebordelo 10 - Tabeirós

A Estrada

155

1487

Fental

0,00

0,00

346,98

29,88

0,00

0,00

0,00

110

García Puente, Manuela

Tabeirós 40, A Estrada

A Estrada

155

1488

Fental

0,00

0,00

295,31

24,12

0,00

0,00

0,00

111

Brea García, Manuel

Consolación 58, Tabeirós

A Estrada

155

1489

Fental

0,00

0,00

227,76

21,11

0,00

0,00

0,00

112

Vilas Goldar, Antonio

Outeiro 15, Tabeirós

A Estrada

155

1490

Fental

0,00

0,00

155,06

4,89

0,00

0,00

0,00

113

Fernández Fernández, Francisco

 

A Estrada

155

1491

Fental

0,00

0,00

8,71

0,00

0,00

0,00

0,00

114

Descoñecido

 

A Estrada

155

1506

 

0,00

0,00

207,09

8,89

0,00

0,00

0,00

115

Brey Rey, Amelia

Rúa Lagartos 8, Santiago de Compostela

A Estrada

155

1512

Fental

0,00

0,00

1.080,28

113,51

0,00

0,00

0,00

116

Míguez Martínez, María

Rúa Entrerríos 4, 2º K

A Estrada

155

1522

Fental

0,00

0,00

16,40

7,15

0,00

0,00

0,00

117

García Pena, María Dolores

Tosar 18, Tabeirós

A Estrada

155

1523

Fental

0,00

0,00

190,91

22,48

0,00

0,00

0,00

118

Caramés Lorenzo, Alfredo

 

A Estrada

155

1524

Fental

0,00

0,00

257,22

23,23

0,00

0,00

0,00

119

García Iglesias, Milagros

As Carballas 10, Tabeirós

A Estrada

155

1525

Fental

0,00

0,00

252,24

23,07

0,00

0,00

0,00

120

Concello da Estrada

Praza da Constitución 1

A Estrada

155

9002

 

0,00

0,00

664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121

Porto Bergueiro, Manuela

Consolación 12, Tabeirós

A Estrada

156

16

Lagoa

0,00

0,00

627,15

10,41

0,00

0,00

0,00

122

Penela Moure, Lidia

Carballeira 19, Nigoi

A Estrada

156

29

Lagoa

0,00

0,00

12,28

5,66

0,00

0,00

0,00

123

Descoñecido

 

A Estrada

156

44

 

0,00

0,00

79,16

15,83

0,00

0,00

0,00

124

Descoñecido

 

A Estrada

156

45

 

0,00

0,00

83,47

16,67

0,00

0,00

0,00

125

Descoñecido

 

A Estrada

156

46

 

0,00

0,00

89,80

17,98

0,00

0,00

0,00

126

Descoñecido

 

A Estrada

156

47

 

0,00

0,00

97,68

19,58

0,00

0,00

0,00

127

Descoñecido

 

A Estrada

156

48

 

0,00

0,00

54,49

10,94

0,00

0,00

0,00

128

Descoñecido

 

A Estrada

156

50

 

0,00

0,00

57,56

11,51

0,00

0,00

0,00

129

Descoñecido

 

A Estrada

156

51

 

62,85

0,00

188,50

39,94

0,00

0,00

0,00

130

Galán Silva, María Dolores

R/ Pazo Solita 8, bloque 6, at. R, Vigo

A Estrada

156

52

Portela de Silvares

0,00

0,00

24,99

5,99

0,00

0,00

0,00

131

Vilas Valiñas, Ana María

O Pazo 12, Nigoi

A Estrada

156

60

Portela de Silvares

0,00

0,00

147,65

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Villar Castro, Isaura

Lugar da Carballeira 3, Nigoi

A Estrada

156

61

Portela de Silvares

0,00

0,00

99,98

0,00

0,00

0,00

0,00

133

García Pena, Eladino

A Silva 4, Nigoi

A Estrada

156

62

Portela de Silvares

0,00

0,00

80,54

0,00

0,00

0,00

0,00

134

Campos Porta, Nélida

Escariz 18, Nigoi

A Estrada

156

63

Portela de Silvares

0,00

0,00

59,15

0,00

0,00

0,00

0,00

135

Durán Vilas, Manuel

Constenla 4, Nigoi

A Estrada

156

64

Portela de Silvares

0,00

0,00

32,99

0,00

0,00

0,00

0,00

136

Brea Rey, Luz María

Escariz 25, Nigoi

A Estrada

156

65

Portela de Silvares

0,00

0,00

90,28

6,18

0,00

0,00

0,00

137

Campos Porta, Nélida

Escariz 18, Nigoi

A Estrada

156

66

Portela de Silvares

0,00

0,00

82,26

7,29

0,00

0,00

0,00

138

Brea Porto, Manuel

Codeseda 17, A Estrada

A Estrada

156

67

Portela de Silvares

0,00

0,00

84,21

7,56

0,00

0,00

0,00

139

Galán Silva, María Dolores

R/ Pazo Solita 8, bloque 6, at. R, Vigo

A Estrada

156

68

Portela de Silvares

0,00

0,00

264,52

19,35

0,00

0,00

0,00

140

Brea Constenla, Maximino

Rúa da Estación 2, 3º C

A Estrada

156

69

Portela de Silvares

0,00

0,00

90,71

0,00

0,00

0,00

0,00

141

Brea Porto, Manuel

Codeseda 17, A Estrada

A Estrada

156

70

Portela de Silvares

0,00

0,00

275,04

0,00

0,00

0,00

0,00

142

Descoñecido

 

A Estrada

156

74

 

299,60

0,00

0,00

11,71

0,00

0,00

0,00

143

Descoñecido

 

A Estrada

156

77

 

646,96

0,00

0,00

15,16

0,00

0,00

0,00

144

Descoñecido

 

A Estrada

156

78

 

208,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145

Descoñecido

 

A Estrada

156

79

 

122,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Descoñecido

 

A Estrada

156

80

 

155,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147

Descoñecido

 

A Estrada

156

82

 

12,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148

Brea Constenla, Maximino

Rúa da Estación 2, 3º C

A Estrada

156

184

Espiñeira

0,00

0,00

33,39

0,00

0,00

0,00

0,00

149

Prieto Requeijo, Emilio

Vilar, A Estrada

A Estrada

156

185

Espiñeira

0,00

0,00

40,72

0,00

0,00

0,00

0,00

150

Puente Moreira, Julia

Consolación 24, Tabeirós

A Estrada

156

186

Espiñeira

0,00

0,00

26,57

0,00

0,00

0,00

0,00

151

Goldar García, Manuel Avelino

Consolación 22, Tabeirós

A Estrada

156

187

Espiñeira

0,00

0,00

5,69

0,00

0,00

0,00

0,00

152

Descoñecido

 

A Estrada

156

189

 

0,00

0,00

7,26

0,00

0,00

0,00

0,00

153

Descoñecido

 

A Estrada

156

190

 

0,00

0,00

16,05

0,00

0,00

0,00

0,00

154

Descoñecido

 

A Estrada

156

191

 

0,00

0,00

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

155

Descoñecido

 

A Estrada

156

273

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156

Descoñecido

 

A Estrada

156

274

 

0,00

0,00

7,91

0,00

0,00

0,00

0,00

157

Descoñecido

 

A Estrada

156

275

 

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158

Descoñecido

 

A Estrada

156

276

 

0,00

0,00

24,79

0,00

0,00

0,00

0,00

159

Descoñecido

 

A Estrada

156

277

 

0,00

0,00

43,66

0,00

0,00

0,00

0,00

160

Descoñecido

 

A Estrada

156

278

 

0,00

0,00

7,53

0,00

0,00

0,00

0,00

161

Concello da Estrada

Praza da Constitución 1

A Estrada

156

9001

 

0,00

0,00

145,99

0,00

0,00

0,00

0,00

162

Porto Bergueiro, Manuela

Consolación 12, Tabeirós

A Estrada

157

870

Lagoa

0,00

0,00

31,88

0,00

0,00

0,00

0,00

163

Vilas Valiñas, José

A Carballeira 9, Nigoi

A Estrada

157

871

Lagoa

0,00

0,00

297,72

16,29

0,00

0,00

0,00