Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Mércores, 29 de xuño de 2016 Páx. 27453

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016 pola que se adxudican as axudas da Orde do 17 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria.

A Orde do 17 de febreiro de 2016 (DOG núm. 44, do 4 de marzo) establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante GAIN), en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva. O obxecto do Programa de apoio á etapa predoutoral é outorgar axudas as universidades do SUG, os organismos públicos de investigación de Galicia, as fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez, Fundación profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e os centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para a súa formación como doutores e doutoras nos seus centros, con dúas modalidades.

No artigo 2 da orde de convocatoria determínase quen poden ser beneficiarios e os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas do Programa de apoio á etapa predoutoral.

De acordo co establecido no artigo 8 desta convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formularen reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a GAIN, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

A avaliación das persoas candidatas faise en función dos méritos acreditados nas letras a), b), d) e e) do artigo 9 da orde de convocatoria, e da puntuación correspondente á adecuación do proxecto ás liñas estratéxicas definidas no anexo I da convocatoria (letra d) do mesmo artigo), outorgada por un equipo de expertos externos ao Sistema universitario de Galicia (SUG). Esta puntuación final, xunto cos seus valores desagregados, achegóuselle á comisión de selección definida no artigo 9 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores no que figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de agarda para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e á persoa titular da presidencia da GAIN, de acordo co artigo 10 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección reunida o día 6 de xuño de 2015, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da GAIN,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 17 de febreiro de 2016 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no anexo I.

Segundo. Establecer unha lista de agarda en cada modalidade e para cada órgano instrutor, que se inclúe como anexo II, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 9.7. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. A data de comezo dos contratos será o 30 de xuño de 2016, agás para as persoas non comunitarias que poderán asinar o contrato ata o 31 de agosto de 2016.

Quinto. De acordo co establecido no artigo 18 das bases da convocatoria e a vinculación de créditos que rexe para as axencias conforme a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos da GAIN adecuáronse á natureza xurídica das entidades beneficiarias. Así mesmo, os créditos da GAIN redistribuíronse entre as modalidades A e B en aplicación do artigo 18 das bases da convocatoria. En consecuencia, os ditos créditos teñen a seguinte distribución:

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

09.A3.561A.480.0

8

71.188,88

212.500,00

196.000,00

124.811,12

604.500,00

Modalidade B

Aplicación orzamentaria

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

09.A3.561A.403.0

1

7.890,28

21.500,00

21.500,00

13.609,72

69.000,00

Sexto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 11 das bases da convocatoria.

Modalidade A (universidades do SUG): 50 axudas.

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UDC

6

47.386,32

141.000,00

141.000,00

93.613,68

423.000,00

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

USC

31

244.829,32

728.500,00

728.500,00

483.670,68

2.185.500,00

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UVIGO

13

102.670,36

305.500,00

305.500,00

202.829,64

916.500,00

Total FSE

50

394.886,00

1.175.000,00

1.175.000,00

780.114,00

3.525.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

6

6.000,00

15.000,00

6.000,00

0,00

27.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

31

31.000,00

121.000,00

31.000,00

0,00

183.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

13

13.000,00

41.500,00

13.000,00

0,00

67.500,00

Total FP

50

50.000,00

177.500,00

50.000,00

0,00

277.500,00

Total (FSE + FP) 

444.886,00

1.352.500,00

1.225.000,00

780.114,00

3.802.500,00

Modalidade A (demais entidades): 8 axudas.

Modalidade A

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

09.A3.561A.480.0

Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

4

35.594,44

105.500,00

98.000,00

62.405,56

301.500,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Profesor Novoa Santos

4

35.594,44

107.000,00

98.000,00

62.405,56

303.000,00

Total

8

71.188,88

212.500,00

196.000,00

124.811,12

604.500,00

Modalidade B (universidades do SUG): 40 axudas.

Modalidade B

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

7

55.226,50

158.000,00

150.500,00

95.273,50

459.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

28

220.906,00

666.500,00

602.000,00

381.094,00

1.870.500,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

5

39.447,50

118.000,00

107.500,00

68.052,50

333.000,00

Total

 

40

315.580,00

942.500,00

860.000,00

544.420,00

2.662.500,00

Modalidade B (demais entidades): 1 axuda.

Modalidade B

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

09.A3.561A.403.0

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

1

7.890,28

21.500,00

21.500,00

13.609,72

69.000,00

Total

 

1

7.890,28

21.500,00

21.500,00

13.609,72

69.000,00

Sétimo. Na modalidade A desta convocatoria o importe dos contratos das persoas seleccionadas, incluídos os seus custos sociais estará cofinanciado parcialmente con fondos FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático 10 «Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente», prioridade de investimento 10.2. «A mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para persoas desfavorecidas», obxectivo específico 10.2.1. «Aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres».

Dado que a modalidade A destas axudas está cofinanciada polo Fondo Social Europeo, infórmase a persoa ou entidade beneficiaria de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos beneficiarios ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

No caso das axudas da modalidade A cofinanciadas polo FSE, coa primeira xustificación deberase achegar información dos indicadores de execución sobre as entidades e os participantes a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) número 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro, relativo ao Fondo Social Europeo. Do mesmo xeito, coa última xustificación as universidades beneficiarias deberán presentar os indicadores de resultado inmediatos a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) número 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo ao Fondo Social Europeo. A Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de seis meses desde a última xustificación, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento.

Oitavo. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda, á Secretaría Xeral de Universidades no caso das universidades do SUG ou á GAIN no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Noveno. O artigo 11 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Décimo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no caso de solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da presidencia de GAIN nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2016

Román Rodríguez González

Francisco Conde López

Conselleiro de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

Presidente da Axencia Galega
de Innovación

ANEXO I
Axudas concedidas

Modalidade A.

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Total

ED481A-2016/385

UDC

Castro

Viñuelas

Rocío

*****940A

2

Ciencias

9,1280

ED481A-2016/387

UDC

Villalba

Rama

Diego

*****664F

-

Enxeñaría e Arquitectura

9,0732

ED481A-2016/367

UDC

Borrajo

López

Laura

*****323M

2

Ciencias

8,8859

ED481A-2016/433

UDC

Fernández

Varela

Isaac

*****112G

-

Enxeñaría e Arquitectura

8,7517

ED481A-2016/390

UDC

Madinabeitia

Mancebo

Elena

*****805N

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,4963

ED481A-2016/195

UDC

Rodríguez

Pena

Elba

*****195W

2

Ciencias

8,4295

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Total

ED481A-2016/096

USC

Cimadevila

Fondevila

Marta

*****956G

2

Ciencias da Saúde

10,4716

ED481A-2016/153

USC

Álvarez

Coiradas

Elia

*****846H

2

Ciencias da Saúde

10,2800

ED481A-2016/087

USC

Fernández

Fondevila

Marcos

*****533T

2

Ciencias

10,0653

ED481A-2016/111

USC

López

Somoza

Lucía

*****361A

2

Ciencias

9,6061

ED481A-2016/314

USC

De la Iglesia

Rodríguez

Darío

*****741B

2

Ciencias

9,5744

ED481A-2016/179

USC

Valle

Regueiro

Javier

*****782G

2

Ciencias

9,3310

ED481A-2016/078

USC

Bosquet

Mera

Brais

*****070F

2

Enxeñaría e Arquitectura

9,3266

ED481A-2016/167

USC

Suárez

Garea

Jorge Alberto

*****810L

2

Enxeñaría e Arquitectura

9,3133

ED481A-2016/312

USC

Rodríguez

Arias

Iria

*****942L

2

Ciencias

9,2624

ED481A-2016/129

USC

Rodríguez

Garrido

Jacobo

*****319Q

2

Artes e Humanidades

9,1646

ED481A-2016/246

USC

De Coo

Diz

Alicia

*****026L

2

Ciencias

9,1405

ED481A-2016/047

USC

Vieites

Díaz

María

*****574S

2

Ciencias

8,9074

ED481A-2016/122

USC

Martínez

Val

Jeannette

*****802D

2

Ciencias

8,9024

ED481A-2016/419

USC

Pego

Pérez

Emilio Rubén

*****424Q

3

Ciencias da Saúde

8,8740

ED481A-2016/119

USC

Flament

Simon

Saskia Camille

*****824A

2

Ciencias da Saúde

8,8298

ED481A-2016/138

USC

Sesto

Varela

Vanessa

*****692W

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,8189

ED481A-2016/247

USC

Pérez

Saavedra

Borja

*****010S

2

Ciencias

8,7582

ED481A-2016/070

USC

Barral

Arca

Ruth

*****514A

2

Ciencias

8,6690

ED481A-2016/263

USC

Calo

Lapido

Renata

*****396N

2

Ciencias

8,6411

ED481A-2016/118

USC

Cabezas

Sainz

Pablo

*****715L

2

Ciencias

8,4966

ED481A-2016/090

USC

González

Barcia

Luis Miguel

*****245E

2

Ciencias

8,4363

ED481A-2016/141

USC

Folgueira

Ares

Rocío

*****098F

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,3983

ED481A-2016/259

USC

Franco

Sanmartín

Carlos Luis

*****104R

2

Ciencias

8,3751

ED481A-2016/200

USC

Blanco

Ramos

Javier

*****596G

-

Ciencias da Saúde

8,3733

ED481A-2016/313

USC

Direito

Rebollal

Sabela

*****035D

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,3624

ED481A-2016/308

USC

Rodríguez

Lema

Diana

*****208P

2

Ciencias

8,3522

ED481A-2016/094

USC

Liñares

Pose

Laura

*****732Q

-

Ciencias da Saúde

8,3331

ED481A-2016/050

USC

Bisquert I

Pérez

Kylyan Marc

*****496W

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,3308

ED481A-2016/053

USC

Aymerich

López

María de la Inmaculada

*****902V

2

Ciencias

8,2071

ED481A-2016/209

USC

Fernández

Martín

Silvia

*****444J

2

Ciencias da Saúde

8,1009

ED481A-2016/155

USC

Remesar

Alonso

Susana

*****927C

2

Ciencias da Saúde

8,0911

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

Universidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Total

ED481A-2016/151

UVIGO

Rodríguez

Martín

Bernardo

*****490M

2

Ciencias

9,4982

ED481A-2016/362

UVIGO

Salvador

Gimeno

Santiago

*****834J

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,3676

ED481A-2016/006

UVIGO

Rodríguez

López

Lorena

*****793D

-

Ciencias

9,1150

ED481A-2016/220

UVIGO

Gómez

Armesto

Antía

*****406H

2

Ciencias

8,6840

ED481A-2016/282

UVIGO

Pérez

Pérez

Martín

*****069Q

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,6828

ED481A-2016/283

UVIGO

Moure

Fernández

María del Rocío

*****025F

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,5447

ED481A-2016/210

UVIGO

Areal

González

Andrea

*****598R

2

Ciencias

8,5064

ED481A-2016/269

UVIGO

Tato

Arias

Anxo

*****637Y

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,3653

ED481A-2016/218

UVIGO

Des

Villanueva

Marisela

*****044K

-

Ciencias

8,3064

ED481A-2016/224

UVIGO

Troncoso

Pastoriza

Francisco Manuel

*****374R

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,2978

ED481A-2016/215

UVIGO

Chantada

Padín

Adolfo

*****611A

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,2281

ED481A-2016/457

UVIGO

Lemos

Nobre

Ana Carolina

*****596S

3

Ciencias

8,1292

ED481A-2016/228

UVIGO

López

Hortas

Lucía

*****282G

-

Ciencias

8,1049

Outras entidades.

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Total

IN606A-2016/001

Fundación para a Investigación Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

Vázquez

Ríos

Abi Judit

*****107F

2

Ciencias

9,7875

IN606A-2016/008

Fundación para a Investigación Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

Regueiro

Expósito

Cristina

*****379H

-

Ciencias

9,3452

IN606A-2016/012

Fundación Profesor Novoa Santos

Camacho

Encina

María

*****637C

3

Ciencias

9,1028

IN606A-2016/023

Fundación Profesor Novoa Santos

Tabernilla

García

Andrés

*****305R

3

Ciencias da Saúde

8,8493

IN606A-2016/018

Fundación Profesor Novoa Santos

Fernández

García

Laura

*****835H

-

Ciencias

8,3733

IN606A-2016/007

Fundación Profesor Novoa Santos

Nogueira

Recalde

Uxía

*****874M

-

Ciencias da Saúde

8,1140

IN606A-2016/011

Fundación para a Investigación Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

González

Sáenz

Patricia Ester

*****502P

3

Ciencias

8,0926

IN606A-2016/005

Fundación para a Investigación Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

Leal

López

Saúl

*****644Z

-

Ciencias

8,0855

Modalidade B.

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Total

ED481A-2016/322

UDC

Rodríguez

López

Silvia

*****129A

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,5712

ED481A-2016/435

UDC

Maestro

Cortizas

Ana María

*****395K

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,3795

ED481A-2016/347

UDC

Freijomil

Vázquez

Carla

*****563F

-

Ciencias da Saúde

8,5491

ED481A-2016/352

UDC

Martingano

Prieto

Lucas Andrés

*****383C

3

Artes e Humanidades

8,3766

ED481A-2016/316

UDC

Enríquez

Díaz

Joaquín

*****143Z

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,1333

ED481A-2016/369

UDC

Fernández

Naveira

Ánxela

*****752N

-

Ciencias

7,8317

ED481A-2016/356

UDC

Martín

Legendre

Juan Ignacio

*****543X

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,7904

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Total

ED481A-2016/072

USC

Otero

González

Uxía

*****416L

3

Artes e Humanidades

9,7213

ED481A-2016/274

USC

Gómez

Darriba

Javier

*****552Y

-

Artes e Humanidades

9,6562

ED481A-2016/183

USC

Vázquez

Rodríguez

Ana

*****816Y

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,5247

ED481A-2016/086

USC

Cortés

García

Laura Cristina

*****658X

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,4946

ED481A-2016/175

USC

Dias

Fernández

Alba Ágata

*****038G

3

Artes e Humanidades

9,4508

ED481A-2016/189

USC

Tortosa

Pujante

Belén

*****971X

2

Artes e Humanidades

9,4434

ED481A-2016/296

USC

Rey

Araujo

Pedro María

*****623X

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,4279

ED481A-2016/123

USC

Santos

Raña

Irene

*****431C

2

Artes e Humanidades

9,3831

ED481A-2016/168

USC

Pettersson

Traba

Daniela Beatriz

*****553A

2

Artes e Humanidades

8,9838

ED481A-2016/185

USC

Conde

Lago

Jesús

*****732D

2

Ciencias

8,7158

ED481A-2016/110

USC

Tojeiro

Pérez

Laura

*****024C

2

Ciencias

8,4199

ED481A-2016/318

USC

Saifulina

 

Nailya

*****152E

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,2934

ED481A-2016/180

USC

Marchetto

Santorun

María Cecilia

*****638G

-

Artes e Humanidades

8,2705

ED481A-2016/106

USC

Gerpe

Pérez

Enelina María

*****376Y

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,2617

ED481A-2016/453

USC

Peña

Villasenín

Simón

*****999R

1

Enxeñaría e Arquitectura

8,2355

ED481A-2016/237

USC

Nieto

Fontarigo

Juan José

*****014H

2

Ciencias

8,2098

ED481A-2016/440

USC

Pichel

Iglesias

Irene

*****909Y

2

Artes e Humanidades

8,1970

ED481A-2016/192

USC

Lozano

Hermida

Hugo

*****327M

2

Artes e Humanidades

8,1154

ED481A-2016/162

USC

Pérez

Casal

Inmaculada

*****862V

2

Artes e Humanidades

8,0884

ED481A-2016/404

USC

Carrera

Pérez

Leticia

*****850C

-

Artes e Humanidades

8,0474

ED481A-2016/124

USC

González

Bouza

Alicia Matilde

*****862Z

-

Artes e Humanidades

7,9967

ED481A-2016/176

USC

Cutrín

Mosteiro

Olalla

*****070X

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,9967

ED481A-2016/227

USC

Ibáñez

Beltrán

Luis Manuel

*****246A

2

Artes e Humanidades

7,9099

ED481A-2016/325

USC

Abdallah My Al-Shamayleh

Malak

*****493F

2

Artes e Humanidades

7,8372

ED481A-2016/301

USC

Carreño

López

Sara

*****491J

1

Artes e Humanidades

7,8225

ED481A-2016/324

USC

Casais

Vila

Verónica

*****733D

-

Artes e Humanidades

7,8037

ED481A-2016/117

USC

Novoa

Fernández

María

*****717P

2

Artes e Humanidades

7,7920

ED481A-2016/402

USC

López

Darriba

Iria

*****213W

2

Ciencias da Saúde

7,7653

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Total

ED481A-2016/067

UVIGO

Osorio

García

Rocío

*****845S

-

Artes e Humanidades

8,7156

ED481A-2016/407

UVIGO

Riquelme

Vázquez

Pablo

*****550M

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,1272

ED481A-2016/147

UVIGO

Souto

Castro

Iria

*****303M

2

Artes e Humanidades

8,0432

ED481A-2016/068

UVIGO

Padrón

Cabo

Alexis

*****462N

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,9498

ED481A-2016/003

UVIGO

Freijeiro

Ocampo

Eva

*****022N

3

Artes e Humanidades

7,9373

Outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Total

IN606A-2016/022

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

Millán

Pascual

Rafael

*****085V

-

Artes e Humanidades

9,9229

ANEXO II
Listas de espera

Modalidade A SUG.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Total

ED481A-2016/250

USC

González

Abril

Ana

*****074H

3

Ciencias

8,0840

ED481A-2016/273

UVIGO

Rueda

Ruzafa

Lola

*****790P

2

Ciencias da Saúde

8,0836

ED481A-2016/223

USC

Muñoz

Menéndez

Cristina

*****805G

2

Ciencias

8,0816

ED481A-2016/203

USC

Rodríguez-Morales

López

Beatriz Pilar

*****115X

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,0735

ED481A-2016/172

USC

Pérez

López

Daniel

*****495P

3

Ciencias da Saúde

8,0569

ED481A-2016/310

USC

Pernas

Marín

Marina

*****187E

-

Ciencias

8,0491

ED481A-2016/277

USC

Areán

Varela

Néstor

*****768D

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,0264

ED481A-2016/281

UVIGO

Pérez

Rodríguez

Gael

*****141Q

1

Enxeñaría e Arquitectura

7,9917

ED481A-2016/037

UVIGO

Castro

Sobrino

Laura

*****302P

-

Ciencias

7,9749

ED481A-2016/243

USC

Ferro

Santiago

Esteban

*****233S

2

Ciencias

7,9657

ED481A-2016/214

UVIGO

Castro

Jul

Fátima

*****154Q

2

Enxeñaría e Arquitectura

7,9612

ED481A-2016/265

UDC

Varela

Miguéns

Daniel

*****459C

-

Enxeñaría e Arquitectura

7,9533

ED481A-2016/270

UVIGO

Sieiro

Sampedro

Thais

*****407V

-

Enxeñaría e Arquitectura

7,9419

ED481A-2016/103

USC

Rey

Varela

Diego

*****211D

2

Ciencias

7,9382

ED481A-2016/276

UVIGO

Ramos

Merino

Mateo

*****366B

-

Enxeñaría e Arquitectura

7,9306

ED481A-2016/431

UDC

Fuentes

Loureiro

María Ángeles

*****358W

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,9190

ED481A-2016/157

USC

García

Mazás

Carla María

*****492R

2

Ciencias da Saúde

7,9048

ED481A-2016/293

USC

Cagiao

Marcote

David

*****786N

2

Ciencias

7,8987

ED481A-2016/091

USC

González

Rellán

María Jesús

*****153Q

2

Ciencias

7,8946

ED481A-2016/146

USC

Vila

Pérez

Víctor

*****367C

2

Ciencias

7,8551

ED481A-2016/294

USC

González

Freire

Eva

*****721D

2

Ciencias

7,8377

ED481A-2016/382

UDC

Lenis

Rojas

Óscar Armando

*****621M

-

Ciencias

7,7955

ED481A-2016/341

UDC

Mato

Santiso

Vanessa

*****999B

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,7835

ED481A-2016/417

USC

***

 

Venktesh

*****822R

3

Ciencias

7,7677

ED481A-2016/342

UVIGO

López

Malvar

Ana

*****851E

3

Ciencias

7,7590

Modalidade A outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Total

IN606A-2016/003

Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

Cordido

Eijo

Adrián

*****045Y

2

Ciencias

7,7028

IN606A-2016/002

Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

Hita

Millán

Jesús

*****817R

2

Ciencias

7,6920

IN606A-2016/004

Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

Calviño

Louzao

Vanesa

*****417A

2

Ciencias

7,5593

IN606A-2016/006

Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

Abreu

Rodríguez

Manuel

*****637V

-

Ciencias

7,5223

Modalidade B SUG.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

Rama de coñecemento

Total

ED481A-2016/235

USC

Varela

Rodríguez

Joel

*****882G

-

Artes e Humanidades

7,6894

ED481A-2016/205

USC

López

Castro

Leticia

*****942H

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,6653

ED481A-2016/144

UVIGO

Sánchez

Martínez

María Cristina

*****782Z

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,6506

ED481A-2016/057

UVIGO

Martínez

Fontaíña

Rocío

*****690W

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,6476

ED481A-2016/197

UDC

Galán

Rodríguez

Noelia María

*****002Y

-

Artes e Humanidades

7,6067

ED481A-2016/413

USC

García

Alonso

Adrián

*****072H

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,5934

ED481A-2016/038

UVIGO

Collazo

Álvarez

Sara

*****003R

3

Artes e Humanidades

7,5918

ED481A-2016/291

UDC

Vázquez

Ben

Lucía

*****866N

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,5850

ED481A-2016/052

UVIGO

García

Freiría

Mónica

*****497K

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,5263

ED481A-2016/288

UDC

Rivadulla

Costa

Diego

*****957T

-

Artes e Humanidades

7,4439

ED481A-2016/142

UVIGO

Saiáns

Vázquez

José Víctor

*****891P

-

Enxeñaría e Arquitectura

7,4155

ED481A-2016/333

UDC

Cortés

Cortés

Joselyn Francis

*****858N

1

Ciencias Sociais e Xurídicas

7,3907

ED481A-2016/408

UVIGO

Rodríguez

González

Manuela Elisabet

*****091G

-

Artes e Humanidades

7,3885

ED481A-2016/166

USC

Riobó

Pérez

Nerea

*****550F

2

Artes e Humanidades

7,3635

ED481A-2016/442

UVIGO

Asselman

 

Mohamed El Amine

*****017E

2

Artes e Humanidades

7,3445

ED481A-2016/414

UDC

Barreiro

Neira

Tamara

*****568Z

-

Artes e Humanidades

7,3431

ED481A-2016/036

UVIGO

Bouzas

Loureiro

Nuria

*****334R

-

Artes e Humanidades

7,3387

ED481A-2016/418

UVIGO

Estévez

Barcia

Daniel

*****669V

-

Ciencias

7,3321

ED481A-2016/373

UDC

Garabato

Míguez

Daniel

*****933E

-

Enxeñaría e Arquitectura

7,3228

ED481A-2016/049

UVIGO

Fernández

González

Laura Emilia

*****487Q

2

Ciencias

7,3172

Modalidade B outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Total

IN606A-2016/014

Fundación Biomédica Galicia Sur

Blanco

Formoso

María

*****607B

-

Ciencias da Saúde

7,1427