Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Mércores, 29 de xuño de 2016 Páx. 27443

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A da Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria.

A Orde do 18 de febreiro de 2016 (DOG núm. 44, do 4 de marzo) establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante, GAIN), en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

O obxecto da modalidade A do Programa de apoio á etapa posdoutoral é outorgar axudas ás universidades do SUG, aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez, Fundación profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para ampliar a súa formación no estranxeiro con posibilidade de retorno, mediante o financiamento dun máximo de dous anos de duración para a realización de estadías no estranxeiro e un contrato de retorno dun ano de duración na Comunidade Autónoma de Galicia.

No artigo 2 da orde de convocatoria determínase quen pode ser beneficiario e no artigo 2 do anexo I os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas da modalidade A do Programa de apoio á etapa posdoutoral.

De acordo co establecido no artigo 8 desta convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a GAIN, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

As solicitudes foron avaliadas por un equipo de avaliadores formado por expertos de fóra do Sistema universitario de Galicia (SUG), coa colaboración da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), a partir da documentación indicada no artigo 4 do anexo I da convocatoria e segundo o baremo que se indica no artigo 5 do mesmo anexo.

O resultado desta avaliación entregóuselle á comisión de selección definida no artigo 9 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores no cal figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de espera para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e á persoa titular da presidencia da GAIN, de acordo co artigo 10 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección reunida o día 6 de xuño de 2015, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da GAIN,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas da modalidade A de apoio á etapa de formación posdoutoral convocadas pola Orde do 18 de febreiro de 2016 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa formación posdoutoral que se relacionan no anexo I.

Segundo. Establecer dúas listas de espera, unha por cada órgano instrutor, que se inclúen como anexo II, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 9. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. A data de comezo dos contratos será o 30 de xuño de 2016, agás para as persoas non comunitarias que poderán asinar o contrato ata o 31 de agosto de 2016.

Quinto. De acordo co establecido no artigo 18 das bases da convocatoria e a vinculación de créditos que rexe para as axencias conforme a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos da GAIN adecuáronse á natureza xurídica das entidades beneficiarias. En consecuencia, os ditos créditos teñen a seguinte distribución:

Aplicación orzamentaria

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

09.A3.561A.480.0

4

57.761,12

160.000,00

154.638,88

95.600,00

468.000,00

09.A3.561A.403.0

1

14.440,28

40.000,00

38.659,72

23.900,00

117.000,00

Total

5

72.201,40

200.000,00

193.298,60

119.500,00

585.000,00

Sexto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 11 das bases da convocatoria.

Universidades do SUG: 50 axudas.

Aplicación orzamentaria

Univers.

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

09.40.561B.444.0 

UDC

5

68.840,28

190.000,00

186.659,72

119.500,00

565.000,00

USC

27

376.611,13

1.047.222,24

1.030.866,63

645.300,00

3.100.000,00

UVIGO

18

256.731,97

706.634,71

681.933,32

430.200,00

2.075.500,00

Total

 

50

702.183,38

1.943.856,95

1.899.459,67

1.195.000,00

5.740.500,00

Demais entidades indicadas no artigo 2: 5 axudas.

Aplicación orzamentaria

Nº de axudas

Entidades

Crédito (en euros)

2016

2017

2018

2019

Total

09.A3.561A.480.0

3

Fundación Profesor Novoa Santos

43.320,84

120.000,00

115.979,16

71.700,00

351.000,00

09.A3.561A.480.0

1

Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

14.440,28

40.000,00

38.659,72

23.900,00

117.000,00

09.A3.561A.403.0

1

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

14.440,28

40.000,00

38.659,72

23.900,00

117.000,00

Total

5

 

72.201,40

200.000,00

193.298,60

119.500,00

585.000,00

Sétimo. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda, á Secretaría Xeral de Universidades no caso das universidades do SUG ou á GAIN no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Oitavo. O artigo 12 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Noveno. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no caso de solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da presidencia de GAIN nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

Francisco Conde López
Presidente da Axencia Galega
de Innovación

ANEXO I
Axudas concedidas

Universidades do SUG.

Universidade da Coruña.

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona 1º ano

Zona 2º ano

Nota avaliación

ED481B 2016/190-0

UDC

Valdiglesias

García

Vanessa

******61X

Ciencias da Saúde

1

1

89

ED481B 2016/221-0

UDC

Martínez

Cortés

Teresa

******97H

Ciencias

2

2

87

ED481B 2016/195-0

UDC

Nalakath

Abubackar

Haris

******60C

Ciencias

2

2

86

ED481B 2016/178-0

UDC

Parga

Dans

Eva

******81F

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

1

83,15

ED481B 2016/196-0

UDC

Salgueiro

González

Noelia

******49P

Ciencias

2

2

81,5

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona 1º ano

Zona 2º ano

Nota avaliación

ED481B 2016/124-0

USC

Sobral

Bernal

María del Mar

******79D

Ciencias

2

2

96

ED481B 2016/050-0

USC

Negreira

Ferrol

Noelia

******52Y

Ciencias

2

2

95

ED481B 2016/032-0

USC

Dubert

Pérez

Javier

******24C

Ciencias da Saúde

3

3

94,5

ED481B 2016/104-0

USC

Blanco

Rotea

Rebeca

******59F

Artes e Humanidades

1

2

94,2

ED481B 2016/048-0

USC

Pereira

Fariña

Martín

******32N

Artes e Humanidades

2

2

89,5

ED481B 2016/200-0

USC

Balsa

Barreiro

José

******81M

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

89

ED481B 2016/132-0

USC

Villanueva

Rey

Pedro

******83X

Enxeñaría e Arquitectura

1

2

87,6

ED481B 2016/188-0

USC

Imbernón

Piedra

Mónica

******45V

Ciencias da Saúde

2

2

87

ED481B 2016/084-0

USC

Regos

Sanz

Adrián

******14M

Ciencias

1

1

86

ED481B 2016/110-0

USC

Piñeiro

Antelo

María Ángeles

******18F

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

2

85,2

ED481B 2016/071-0

USC

Ferreiro

Domínguez

Nuria

******11G

Enxeñaría e Arquitectura

1

1

85

ED481B 2016/172-0

USC

Cazapal

Monteiro

Cristiana Filipa

******01F

Ciencias da Saúde

2

2

84

ED481B 2016/125-0

USC

López

Moreira

Iván

******33G

Enxeñaría e Arquitectura

1

1

84

ED481B 2016/099-0

USC

Villarmea

Álvarez

Xosé Iván

******58V

Artes e Humanidades

1

2

81,9

ED481B 2016/085-0

USC

Iglesias

Amorín

Alfonso

******96G

Artes e Humanidades

1

1

81,5

ED481B 2016/034-0

USC

Varela

Río

Zulema

******92V

Ciencias

1

1

81,5

ED481B 2016/230-0

USC

Cacabelos

Barral

Daniel

******86D

Ciencias da Saúde

2

2

81

ED481B 2016/168-0

USC

Martínez

Sánchez

Noelia

******09M

Ciencias da Saúde

1

1

80,5

ED481B 2016/057-0

USC

Leite

Rodrigues

Ana Paula

******37V

Artes e Humanidades

2

2

80,3

ED481B 2016/103-0

USC

Lendoiro

Belío

Elena

******60H

Ciencias da Saúde

2

2

80

ED481B 2016/126-0

USC

Regueiro

Abelleira

Leticia

******85F

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

79,9

ED481B 2016/123-0

USC

Cortina

Orero

Eudald

******68G

Artes e Humanidades

2

2

79,3

ED481B 2016/157-0

USC

Suárez

Otero

José

******96T

Ciencias Sociais e Xurídicas

3

3

78

ED481B 2016/078-0

USC

Cid

Fernández

Susana

******54X

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

77,9

ED481B 2016/117-0

USC

Costa

García

José Manuel

******26B

Artes e Humanidades

2

2

77,75

ED481B 2016/010-0

USC

Cañón

Voirin

Julio Lisandro

******78W

Artes e Humanidades

3

3

77,4

ED481B 2016/053-0

USC

Calvo

González

Patricia

******98Q

Artes e Humanidades

2

2

77

Universidade de Vigo.

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona 1º ano

Zona 2º ano

Nota avaliación

ED481B 2016/079-0

UVIGO

Díaz

Vilariño

Lucía

******84J

Enxeñaría e Arquitectura

2

1

98

ED481B 2016/164-0

UVIGO

Martínez

Solís

Diego

******94K

Enxeñaría e Arquitectura

3

3

96,1

ED481B 2016/135-0

UVIGO

Sartal

Rodríguez

Antonio

******60Y

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

1

96

ED481B 2016/065-0

UVIGO

Pita

Bugallo

Alfonso

******73E

Ciencias

2

2

90,6

ED481B 2016/047-0

UVIGO

Del Val

García

Jesús

******05H

Enxeñaría e Arquitectura

2

3

89

ED481B 2016/166-0

UVIGO

Marín

Luna

Marta

******86F

Ciencias

2

2

87

ED481B 2016/189-0

UVIGO

González

Viana

Inés

******72B

Ciencias

2

1

87

ED481B 2016/152-0

UVIGO

Arenas

Lago

Daniel

******69B

Ciencias

2

2

86,8

ED481B 2016/029-0

UVIGO

Mena

Rodríguez

Ángel

******37D

Ciencias

2

1

85,2

ED481B 2016/040-0

UVIGO

Rivas

Siota

Sandra

******87D

Ciencias

2

2

85

ED481B 2016/140-0

UVIGO

Álvarez

Álvarez

María Salomé

******58V

Enxeñaría e Arquitectura

3

3

82,3

ED481B 2016/068-0

UVIGO

López

Fernández

Hugo

******92H

Enxeñaría e Arquitectura

1

1

81,45

ED481B 2016/027-0

UVIGO

Reboredo

Rodríguez

Patricia

******82V

Ciencias da Saúde

2

2

81,3

ED481B 2016/141-0

UVIGO

Fontán

Bouzas

Ángela

******24G

Ciencias

1

1

81,3

ED481B 2016/038-0

UVIGO

Copena

Rodríguez

Damián

******92C

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

1

80

ED481B 2016/066-0

UVIGO

Gómez

Yepes

Alejandro

******36J

Enxeñaría e Arquitectura

3

3

78

ED481B 2016/199-0

UVIGO

Alonso

González

Elisa

******41N

Ciencias

2

2

78

ED481B 2016/024-0

UVIGO

Alonso

Alonso

María

******59P

Artes e Humanidades

2

2

77,5

Demais entidades do artigo 2 da convocatoria.

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Zona 1º ano

Zona 2º ano

Nota avaliación

IN606B-2016/005

Fundación Profesor Novoa Santos

Lourido

Salas

Lucía María

*****983W

2

2

92

IN606B-2016/001

Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez

Torres

Sangiao

Eva

*****110F

2

2

87,5

IN606B-2016/007

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

González

Álvarez

David

*****601Q

2

2

87,15

IN606B-2016/004

Fundación Profesor Novoa Santos

Rocha

Loureda

Beatriz

*****170A

2

2

85

IN606B-2016/012

Fundación Profesor Novoa Santos

Borrajo

López

Ana

*****200S

2

2

83,3

ANEXO II
Listas de espera

Universidades do SUG.

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona 1º ano

Zona 2º ano

Nota avaliación

ED481B 2016/228-0

USC

Cambón

Freire

Adriana

******61H

Ciencias da Saúde

2

2

77

ED481B 2016/231-0

USC

Rodríguez

González

David

******61S

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

1

77

ED481B 2016/075-0

UVIGO

Conde

Carneiro

Borja

******91Q

Enxeñaría e Arquitectura

2

1

77

ED481B 2016/044-0

USC

Casado

Agrelo

Jorge

******47Q

Ciencias

2

2

76,3

ED481B 2016/180-0

USC

Alló

Pazos

María

******80J

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

2

75,5

ED481B 2016/210-0

USC

Pousada

Cruz

Miguel Ángel

******67L

Artes e Humanidades

2

2

75,5

ED481B 2016/069-0

UVIGO

Fernández

Requejo

Patricia

******15P

Ciencias

1

1

75

ED481B 2016/225-0

USC

Arcanjo

Dos Santos

Carla Isabel

******44P

Ciencias da Saúde

3

3

75

ED481B 2016/080-0

USC

López

 

Lucrezia

******71B

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

1

74,8

ED481B 2016/183-0

UVIGO

Pérez

Rodríguez

Paula

******02J

Ciencias

2

2

74,8

ED481B 2016/211-0

UDC

Merelas

Iglesias

Tania

******32R

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

1

74

ED481B 2016/158-0

USC

Fernández

Martínez

Carla

******61Y

Artes e Humanidades

2

2

73,71

ED481B 2016/056-0

UVIGO

Arzúa

Touriño

Javier

******69D

Enxeñaría e Arquitectura

3

3

73

ED481B 2016/163-0

USC

Domínguez

Meijide

Antonio

******80Z

Ciencias da Saúde

1

1

73

ED481B 2016/170-0

UVIGO

Carballas

Campo

Mónica

******82W

Artes e Humanidades

3

2

72,55

ED481B 2016/116-0

USC

Martelo

Vidal

María José

******93Z

Ciencias da Saúde

3

3

72,5

ED481B 2016/139-0

UVIGO

Troncoso

Pastoriza

Juan Ramón

******30P

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

72,3

ED481B 2016/134-0

USC

Lorenzo

Castiñeiras

Juan José

******81B

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

1

72

ED481B 2016/207-0

UDC

Cancela

Barizo

Brais

******17J

Enxeñaría e Arquitectura

2

2

71,9

ED481B 2016/051-0

UVIGO

Echeverría

Boan

Mayrén

******07B

Enxeñaría e Arquitectura

3

3

71,7

ED481B 2016/022-0

UVIGO

López

Álvarez

Miriam

******02Q

Ciencias

1

1

71

ED481B 2016/130-0

USC

López

Romero

Laura

******71Z

Ciencias Sociais e Xurídicas

2

2

71

ED481B 2016/223-0

USC

García

Lamparte

Andrés Manuel

******16N

Enxeñaría e Arquitectura

2

3

71

ED481B 2016/144-0

UVIGO

Verdía

Barbará

Pedro

******60D

Ciencias

3

3

70,5

ED481B 2016/120-0

USC

Blanco

Cartagena

Andreu

******34G

Ciencias Sociais e Xurídicas

1

3

70,5

Demais entidades do artigo 2 da convocatoria.

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Zona 1º ano

Zona 2º ano

Nota avaliación

IN606B-2016/002

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

Martíns

Da Fonte

João Mário

*****165F

Artes e Humanidades

2

2

82,8

IN606B-2016/008

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

Tejerizo

García

Carlos

*****059K

Artes e Humanidades

3

2

80

IN606B-2016/017

Instituto de Investigacións Mariñas/CSIC

Valcárcel

Barros

Jesús

*****486W

Ciencias

1

1

71