Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Xoves, 30 de xuño de 2016 Páx. 27635

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2016 pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa destinadas a particulares, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por Resolución do 23 de decembro de 2015 deste mesmo órgano (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

Antecedentes.

1. Mediante Resolución do 23 de decembro de 2015 establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa destinadas a particulares, con financiamento en parte procedente de fondos comunitarios derivados do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2014-2020, medida 7 Actuacións dirixidas á mellora dos servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais.

Estas subvención incardínanse na submedida 7.2 Creación, mellora e expansión de infraestruturas a pequena escala, incluíndo enerxías renovables e aforro enerxético.

O Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, apoia as axudas ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader).

2. As entidades colaboradoras adheridas a este programa actúan de enlace entre os solicitantes das axudas e o Inega. Serán as encargadas do desenvolvemento das accións vinculadas á convocatoria e de xustificar a axuda, así como a súa certificación ante o Inega.

3. Transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda da documentación daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

4. Rematado o período de emenda, a comisión de valoración como órgano colexiado encargado da análise e avaliación das solicitudes presentadas, realizou o baremo de cada un dos expedientes atendendo aos criterios sinalados no artigo 15.B das bases reguladoras.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Xerencia do Instituto Enerxético de Galicia será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións, e correspóndelle ao director deste organismo ditar as diferentes resolucións que se deriven del (artigo 13.1 das bases reguladoras).

2. Neste procedemento só se teñen en conta aqueles feitos, alegacións ou probas aducidos polas entidades colaboradoras en representación dos interesados.

3. No artigo 19 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), parágrafo 1º, disponse: «Para efectos desta lei, terá a consideración de concorrencia competitiva o procedemento mediante o cal a concesión das subvencións se realiza a través da comparación das solicitudes presentadas, co fin de establecer unha prelación entre estas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria e adxudicar, co límite fixado na convocatoria dentro do crédito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valoración en aplicación dos citados criterios».

4. Para determinar e cuantificar o investimento elixible sobre o que aplicar a porcentaxe de axuda correspondente, das actuacións proxectadas polos solicitantes, tívose en conta o disposto nos artigos 3 e 16 das bases reguladoras.

5. En virtude do disposto no artigo 17.4 das bases, con carácter xeral non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.es). Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade das subvencións outorgadas.

De acordo con todo o anterior, dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Conceder aos solicitantes que se relacionan no anexo I da presente resolución as axudas convocadas, para o exercicio 2016, pola Resolución do 23 de decembro de 2015, do director do Inega, especificándose no citado anexo a persoa física ou agrupación de persoas físicas beneficiarias, a entidade colaboradora, o proxecto subvencionado, a puntuación que lle corresponde, o investimento elixible e a cantidade concedida con cargo aos orzamentos do Inega, sendo que a contía total ascende a 3.000.000 euros, 400.000 euros para a tipoloxía grupo A1 e A2, e 2.600.000 euros para a tipoloxía grupos B1, B2 e B3.

O prazo de execución das actividades e/ou investimentos rematará o 30 de setembro de 2016 e non poderá iniciarse con anterioridade á presentación da solicitude.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou rexeitadas por insuficiencia de crédito (artigo 23.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

Terceiro. De acordo co disposto no artigo 18.1 das bases reguladoras se transcorresen dez (10) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG sen que a entidade colaboradora que figura no anexo comunicase expresamente a renuncia á subvención, entenderase que o solicitante acepta a subvención, e desde ese momento adquirirán a condición de beneficiario.

Cuarto. Coa aceptación desta axuda o beneficiario asume as obrigas sinaladas con carácter xeral na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, nas bases reguladoras e, en particular, as seguintes:

a) As descritas no artigo 11, letras a), b), c), d), da Lei 9/2007, deberes comúns ás entidades colaboradoras.

b) Acreditar ante a entidade colaboradora, antes da proposta de pagamento, que está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

c) Realizar o pagamento das facturas emitidas pola entidade colaboradora antes da data en que se deban presentar ante o Inega. O pagamento corresponderá ao importe total da factura emitida pola entidade colaboradora descontando a axuda outorgada polo Inega. Este pagamento debe estar debidamente documentado mediante xustificante bancario, tal e como se establece no artigo 20 destas bases.

d) Cando non poida executar o proxecto deberá renunciar á subvención. A renuncia efectuarase pola entidade colaboradora no anexo VI das bases reguladoras da convocatoria.

Quinto. As entidades colaboradoras adheridas asumen as obrigas sinaladas con carácter xeral no artigo 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, nas bases reguladoras e, en particular, as seguintes:

a) Conservar os xustificantes orixinais e o resto da documentación relacionada coa axuda outorgada durante un período de cinco anos desde a súa concesión.

b) Remitir copia dixitalizada de dita documentación ao Inega.

c) Deixar clara constancia nos seus rexistros contables das operacións subvencionadas, así como dos importes aboados polo Inega.

d) Comunicar ao Inega expresamente, antes do 30 de setembro, a renuncia á axuda, non executar nin xustificar o proxecto, sen causa debidamente xustificada e comunicada ao Inega. O incumprimento dará lugar a exclusión das dúas seguintes convocatorias para proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia nas que poida actuar como entidade colaboradora.

As entidades colaboradoras asumirán os seguintes compromisos:

a) Vender no marco da iniciativa só os equipos que cumpran coas condicións establecidas nas bases.

b) Facilitar ao Inega canta información e documentación precise para verificar a correcta aplicación das subvencións.

c) Aplicar os descontos correspondentes á subvención conforme o establecido nas bases, o cal se reflectirá adecuadamente na correspondente factura.

d) Cumprir coa normativa establecida para o desenvolvemento do convocatoria, en concreto, a autorización ou inscrición no rexistro correspondente da consellería competente en materia de industria.

Son obrigas comúns aos beneficiarios e ás entidades colaboradoras someterse ás actuacións de comprobación efectuadas polo Inega, así como a calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos competentes da administración autonómica, estatal ou comunitaria, para o que deberá achegar canta información lle sexa requirida para os efectos. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionados poderá ser superior ao valor do mercado. No suposto de discrepancias entre o promotor e o Inega respecto do valor de mercado, aplicarase o procedemento previsto no artigo 33 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación ou notificación, de acordo co previsto nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, pódese interpor recurso administrativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun (1) mes contado do mesmo xeito, tal e como dispoñen os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso que se considere oportuno.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2016

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I
Subvencións concedidas

IN421I-Proxectos para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciados co Feader no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

Tipoloxía:

Grupo A1 e A2.

Código do proxecto subvencionado

Persoa física/agrupación

Entidade colaboradora (E C)

Código adhesión

(E C)

Investimento elixible

Axuda

Puntuación

IN421I-2224

Enrique Emilio González Rodríguez

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

1.449,58 €

724,79 €

74,00

IN421I-1605

Juan Seara Quintas

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

1.790,80 €

895,40 €

73,69

IN421I-1719

Mario Vázquez Silva

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

2.625,70 €

1.312,85 €

73,06

IN421I-2262

Grant Charles Rupert Anderton A

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

2.223,38 €

1.111,69 €

72,89

IN421I-982

Carmen González Álvarez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.110,01 €

555,00 €

72,60

IN421I-1885

Fernando Nogueira Barreiro

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

1.719,99 €

860,00 €

72,12

IN421I-866

Delia Novoa Iglesias

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.000,01 €

1.000,00 €

72,11

IN421I-485

Antonio Rigueira Rodríguez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.510,00 €

755,00 €

70,93

IN421I-38

José Carballada Méndez

Genergal, S.L.

IN421H-66

1.415,70 €

707,85 €

70,59

IN421I-2066

Rosa Fernández das Penas

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

2.206,07 €

1.103,04 €

70,49

IN421I-695

César Miguélez Carballo

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.250,00 €

625,00 €

70,46

IN421I-1002

José García Quiroga

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

2.347,40 €

1.173,70 €

70,21

IN421I-176

María Josefa Santos González

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

2.040,36 €

1.020,18 €

70,17

IN421I-381

María Carmen Pérez Vázquez

Perlada, S.L.

IN421H-265

2.375,00 €

1.187,50 €

70,15

IN421I-746

Maikel Diéguez Cabana

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.300,00 €

650,00 €

70,15

IN421I-742

Ricardo López Vázquez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.600,00 €

800,00 €

70,11

IN421I-2185

Amelia González Fernández

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

1.960,20 €

980,10 €

70,05

IN421I-1969

Josefina García García

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

2.268,75 €

1.134,38 €

70,02

IN421I-1165

Antonio Cardesín López

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

2.191,61 €

1.095,81 €

69,98

IN421I-360

Manuel Vázquez Fernández

Perlada, S.L.

IN421H-265

1.875,00 €

937,50 €

69,84

IN421I-538

María del Pilar Vázquez Fernández

Perlada, S.L.

IN421H-265

2.395,80 €

1.197,90 €

69,81

IN421I-555

Manuel Goyanes López

Perlada, S.L.

IN421H-265

2.395,80 €

1.197,90 €

69,50

IN421I-376

Carmen Civeira Rodríguez

Perlada, S.L.

IN421H-265

1.350,01 €

675,00 €

69,43

IN421I-575

María del Carmen Gaiteiro Janeiro

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

2.117,50 €

1.058,75 €

69,34

IN421I-643

Severino Darío Vázquez Rodríguez

José Matanza González

IN421H-24

2.117,50 €

1.058,75 €

69,30

IN421I-1688

María Gallardo Rodríguez

Perlada, S.L.

IN421H-265

2.395,80 €

1.197,90 €

69,29

IN421I-2473

Antonio Freire Montero

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

2.722,50 €

1.361,25 €

69,14

IN421I-395

Clara Isabel Novo Rodríguez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.395,80 €

1.197,90 €

68,95

IN421I-21

María Atanes Rivero

Grundila, S.L.

IN421H-49

2.807,20 €

1.403,60 €

68,87

IN421I-394

José Torres Crespo

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.350,00 €

1.175,00 €

68,81

IN421I-645

María Dolores Gallego Varela

José Matanza González

IN421H-24

2.117,50 €

1.058,75 €

68,79

IN421I-405

Concepción Ortega Tilve

Grupo Antolín Instalaciones, S.L.

IN421H-46

2.117,50 €

1.058,75 €

68,78

IN421I-1796

Amancio López Gulías

Solo Fontacal, S.L.

IN421H-80

1.415,70 €

707,85 €

68,78

IN421I-605

María Adosinda Pazos Díaz

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

1.790,80 €

895,40 €

68,52

IN421I-52

Venancio Martínez González

Genergal, S.L.

IN421H-66

1.318,90 €

659,45 €

68,46

IN421I-1313

José Manuel Arias Rodríguez

Genergal, S.L.

IN421H-66

1.089,00 €

544,50 €

68,46

IN421I-708

Rogelia Gómez Carballo

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.395,80 €

1.197,90 €

68,24

IN421I-2156

Mario José Vallejo Collado

Perlada, S.L.

IN421H-265

1.790,80 €

895,40 €

68,21

IN421I-1837

José Antonio Castro Pardo

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

68,19

IN421I-549

Antonio Rey Cortizo

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

2.262,70 €

1.131,35 €

68,15

IN421I-2105

Manuela Losada Fouces

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

1.449,58 €

724,79 €

68,14

IN421I-2264

Francisco Javier Canosa Castiñeira

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

1.790,80 €

895,40 €

68,06

IN421I-989

Cristina Couso Pena

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

1.500,40 €

750,20 €

68,05

IN421I-2283

Marcelina Javier Almonte

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

1.498,59 €

749,29 €

68,00

IN421I-43

Manuel Alonso Fidalgo

Grundila, S.L.

IN421H-49

2.191,61 €

1.095,81 €

67,98

IN421I-1734

Jesús Barreiro Paz

Instalpro S.C.

IN421H-486

2.117,50 €

1.058,75 €

67,98

IN421I-599

Yolanda Ferro Mourelle

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

2.262,70 €

1.131,35 €

67,79

IN421I-2122

Ana Belén Miguélez Vázquez

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

2.206,07 €

1.103,04 €

67,79

IN421I-827

Juan Carlos Justo Carballo

Perlada, S.L.

IN421H-265

2.395,80 €

1.197,90 €

67,58

IN421I-1145

Fabián Pichel Moreira

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

1.790,80 €

895,40 €

67,56

IN421I-739

Juan Luis González Guerra

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.314,36 €

657,18 €

67,54

IN421I-750

Luz Consuelo Vázquez Rodríguez

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

2.807,20 €

1.403,60 €

67,54

IN421I-2221

Manuel Vázquez Torres

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

2.303,90 €

1.151,95 €

67,54

IN421I-3

José Manuel Ferrera Toirán

Genergal, S.L.

IN421H-66

1.996,50 €

998,25 €

67,50

IN421I-82

Antonio Campos Pena

Instalaciones Cepa, S.L.

IN421H-67

1.960,20 €

980,10 €

67,42

IN421I-1878

Manuel Santiago Brea Pedreira

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.395,80 €

1.197,90 €

67,34

IN421I-269

Benigno Mariño Sánchez

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

2.147,51 €

1.073,75 €

67,33

IN421I-937

Juan Manuel Saavedra Vázquez

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

2.147,51 €

1.073,75 €

67,33

IN421I-985

Ernesto Neu Sampayo

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.191,61 €

1.095,81 €

67,29

IN421I-1233

Víctor González Padilla

Constantino González Arufe y otros, S.C.

IN421H-516

1.960,20 €

980,10 €

67,29

IN421I-1937

Jesús Tubío Abeijón

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.040,36 €

1.020,18 €

67,29

IN421I-704

Guillermo Alonso Lorenzo

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

1.512,50 €

756,25 €

67,22

IN421I-426

María Hermida Borrajo

Perfecto Ferreiro Corbal

IN421H-140

1.475,05 €

737,52 €

66,84

IN421I-480

Victoria Vázquez Penedo

Perfecto Ferreiro Corbal

IN421H-140

1.475,05 €

737,52 €

66,84

IN421I-812

José Antonio Domínguez Ribeiro

Perfecto Ferreiro Corbal

IN421H-140

1.609,30 €

804,65 €

66,84

IN421I-1807

Alberto Elías Rodríguez Domínguez

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

66,84

IN421I-2042

María Liñares Lema

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

66,84

IN421I-1010

María Luisa Lamas Rodríguez

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

1.790,80 €

895,40 €

66,81

IN421I-1457

María Teresa Blanco Gómez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.191,61 €

1.095,81 €

66,80

IN421I-2084

José Louzao Rosende

Blanco y Nodar, S.L.

IN421H-154

1.721,96 €

860,98 €

66,77

IN421I-1484

Luis Quintela González

Grundila, S.L.

IN421H-49

2.625,70 €

1.312,85 €

66,74

IN421I-1854

Manuel Sampayo Álvarez

Serafín Abadín Pato

IN421H-427

2.303,90 €

1.151,95 €

66,74

IN421I-1779

José Ramón Rozados Ares

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

2.368,99 €

1.184,49 €

66,73

IN421I-397

Alverino Souto López

Perlada, S.L.

IN421H-265

2.191,61 €

1.095,81 €

66,63

IN421I-825

José Manuel Álvarez Quintero

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.191,61 €

1.095,81 €

66,47

IN421I-73

Julio Borrajo Rodríguez

Grundila, S.L.

IN421H-49

2.117,50 €

1.058,75 €

66,42

IN421I-1862

Hugo Rubén Dukar Aranzadi

Perlada, S.L.

IN421H-265

1.350,00 €

675,00 €

66,38

IN421I-2125

Agustín Feijoo Otero

Perlada, S.L.

IN421H-265

1.325,00 €

662,50 €

66,38

IN421I-633

Jaime Hermida Rey

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.850,01 €

925,00 €

66,22

IN421I-1308

Angelines Caldeiro Río

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

1.755,47 €

877,73 €

66,01

IN421I-1248

Aurora Domínguez López

Instalaciones Campelo, S.L.

IN421H-258

2.262,70 €

1.131,35 €

66,00

IN421I-797

José Vázquez Sante

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

1.590,48 €

795,24 €

65,99

IN421I-2266

Emilia González Franco

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

1.367,30 €

683,65 €

65,98

IN421I-984

María Carmen Cudeiro Vázquez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.247,85 €

623,92 €

65,94

IN421I-384

Luis Cándido Bernández Ferreiro

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.300,00 €

1.150,00 €

65,92

IN421I-419

Juan José Vila Blanco

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

1.475,05 €

737,52 €

65,87

IN421I-2274

Teresa Franco Diéguez

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

1.379,40 €

689,70 €

65,87

IN421I-341

María Nieves Rodríguez Yáñez

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

1.683,35 €

841,68 €

65,85

IN421I-627

Amadeo González González

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

1.877,01 €

938,51 €

65,85

IN421I-720

José Tadín Méndez

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

1.665,02 €

832,51 €

65,85

IN421I-634

Manuel López García

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.910,01 €

955,00 €

65,84

IN421I-353

María Margarita Carlín Rendo

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

1.960,20 €

980,10 €

65,81

IN421I-1068

Consuelo Gavilanes Barrio

Evaristo Pérez Cid

IN421H-463

1.646,57 €

823,28 €

65,73

IN421I-1677

Paula Fernández Gavilanes

Evaristo Pérez Cid

IN421H-463

1.646,57 €

823,28 €

65,73

IN421I-271

Santiago Bouzas Cerqueiras

García Sanmarco Fontanería y Calefacción, S.L.

IN421H-429

2.262,70 €

1.131,35 €

65,67

IN421I-1844

Teresa Castro Iglesias

Calefacciones Ares, S.L.

IN421H-205

1.475,05 €

737,52 €

65,67

IN421I-1578

José Luis Carballada Carballada

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

2.722,50 €

1.361,25 €

65,59

IN421I-1588

Alicia Bellón Santiago

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

2.572,76 €

1.286,38 €

65,58

IN421I-237

Damián Nogueiras Meléndez

Butano Propano Estévez Vilas, S.L.

IN421H-468

1.615,35 €

807,67 €

65,55

IN421I-994

Amalia Serantes Daporta

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

1.524,60 €

762,30 €

65,52

IN421I-763

Jesús Porto Fernández

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

1.609,30 €

804,65 €

65,46

IN421I-1645

Juan Carlos Martín Aniceto

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

2.117,50 €

1.058,75 €

65,42

IN421I-1732

María Vanesa Méndez Mosquera

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

1.960,20 €

980,10 €

65,42

IN421I-1956

Vanesa Sánchez Sauto

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

1.960,20 €

980,10 €

65,42

IN421I-2300

Santiago Pose Sánchez

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.790,80 €

895,40 €

65,36

IN421I-155

Isabel Freire Lage

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

2.521,64 €

1.260,82 €

65,35

IN421I-1389

Perfecto Pérez Pedreira

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

1.877,01 €

938,51 €

65,33

IN421I-2034

Laura López Vigo

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

65,33

IN421I-2038

María de los Ángeles Pensado Sar

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.790,80 €

895,40 €

65,33

IN421I-2270

María Romina Méndez Lamas

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.646,57 €

823,28 €

65,33

IN421I-2296

Ramón Rodríguez Canosa

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

65,33

IN421I-2297

Roberto Rodríguez Santos

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

2.040,36 €

1.020,18 €

65,33

IN421I-2303

Silvia Tedín González

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

65,33

IN421I-2305

Sonia Pampín López

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

65,33

IN421I-2306

Vicente Martínez Rodríguez

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

65,33

IN421I-1624

Juan Carlos González Pérez

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

1.512,50 €

756,25 €

65,30

IN421I-566

Francisco Requejo Pérez

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

1.609,30 €

804,65 €

65,22

IN421I-721

María Arca González

Instalaciones Herfer, S.L.

IN421H-39

2.147,51 €

1.073,75 €

65,14

IN421I-1395

Juan Francisco Ramallo Vidal

Víctor Teira Paz

IN421H-202

1.415,70 €

707,85 €

65,14

IN421I-1483

María del Carmen González Arias

Víctor Teira Paz

IN421H-202

1.415,70 €

707,85 €

65,14

IN421I-1984

Manuel González Vázquez

Perlada, S.L.

IN421H-265

1.343,95 €

671,97 €

65,14

IN421I-2087

María Torres Fernández

Víctor Teira Paz

IN421H-202

1.960,20 €

980,10 €

65,14

IN421I-2103

Lucía Crugeiras Álvarez

Víctor Teira Paz

IN421H-202

1.860,01 €

930,01 €

65,14

IN421I-2477

Juan José Varela Paisal

Basan Boiro, S.L.

IN421H-525

2.191,61 €

1.095,81 €

65,14

IN421I-732

José Manuel Rodríguez Villares

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

1.790,80 €

895,40 €

65,10

IN421I-975

José Antonio González Surribas

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.960,20 €

980,10 €

64,99

IN421I-1509

María Yolanda Gallego Abal

Instalaciones Otero Lemos, S.L.

IN421H-164

2.040,36 €

1.020,18 €

64,99

IN421I-820

Gonzalo Emilio Guerra González

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

1.600,83 €

800,41 €

64,98

IN421I-1643

José Ángel Lavandeira García

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

2.395,80 €

1.197,90 €

64,98

IN421I-2248

María Inmaculada Alonso Sahagun

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

2.117,50 €

1.058,75 €

64,98

IN421I-1831

Andrés Manuel Lema Lareo

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.590,48 €

795,24 €

64,92

IN421I-280

Ricardo Hermida Pérez

Instalaciones Campelo, S.L.

IN421H-258

2.395,80 €

1.197,90 €

64,90

IN421I-593

Milagros Castro Enrique

Rosacel, S.L.

IN421H-398

2.117,50 €

1.058,75 €

64,89

IN421I-1056

Cándida Lamela Figueiras

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

2.262,70 €

1.131,35 €

64,87

IN421I-2007

Eduardo Romeo Otero

Manuel Lamas Toimil

IN421H-239

2.040,36 €

1.020,18 €

64,86

IN421I-1708

Herminia Paz García

Foncel, S.L.

IN421H-77

1.475,05 €

737,52 €

64,75

IN421I-1912

Carlos Alberto Rodríguez Sobrino

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

2.117,50 €

1.058,75 €

64,75

IN421I-1636

Diego Sertage Diéguez

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

2.892,87 €

1.446,43 €

64,71

IN421I-1572

Encarnación López López

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

1.494,59 €

747,30 €

64,70

IN421I-2201

María José Márquez Rey

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

1.415,70 €

707,85 €

64,70

IN421I-1835

María Jesusa Fernández Mogo

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.542,75 €

771,38 €

64,68

IN421I-879

Manuel Carballo Barreiro

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.397,87 €

1.198,93 €

64,67

IN421I-1424

María Cruz Mariño González

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

2.303,90 €

1.151,95 €

64,66

IN421I-2437

María Juana Iglesias Regueiro

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

2.303,90 €

1.151,95 €

64,63

IN421I-2215

María Mercedes Barrientos Puente

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.960,20 €

980,10 €

64,61

IN421I-1987

Ana Belén Cuevas Otero

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

2.807,20 €

1.403,60 €

64,58

IN421I-2011

Luis Liñares Medela

Manuel Lamas Toimil

IN421H-239

2.040,36 €

1.020,18 €

64,57

IN421I-2317

Miriam Domato Sarmiento

Indelca, S.L.

IN421H-252

2.408,44 €

1.204,22 €

64,57

IN421I-2338

Dalia María Regalade Saborida

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

2.040,36 €

1.020,18 €

64,52

IN421I-709

Francisco Fernández Montouto

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

1.609,30 €

804,65 €

64,51

IN421I-249

Luis Montoto Sanmartín

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.383,03 €

1.191,52 €

64,43

IN421I-315

Luis Gil Madriñán

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

1.877,01 €

938,51 €

64,43

IN421I-328

Amelia Gloria Porral Fuentes

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

1.609,30 €

804,65 €

64,43

IN421I-905

Adriana Victoria Hernández Méndez

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.383,03 €

1.191,52 €

64,43

IN421I-909

Celso Seijas Varela

Alfonso Cardelle Friol

IN421H-201

1.755,47 €

877,73 €

64,43

IN421I-1325

María Cristina Fernández Crespo

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

2.117,50 €

1.058,75 €

64,43

IN421I-1560

Jesús Fariña Civeira

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

2.807,20 €

1.403,60 €

64,43

IN421I-2024

Manuela González Otero

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.457,81 €

1.228,91 €

64,43

IN421I-2179

Celsa Galego García

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.457,81 €

1.228,91 €

64,43

IN421I-2181

María Luisa García Pájaro

Fontanería Ferga, S.L.

IN421H-413

1.790,80 €

895,40 €

64,43

IN421I-2375

José Cacheda Silva

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

1.877,01 €

938,51 €

64,43

IN421I-2398

Alberto Carballude Cachafeiro

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.395,80 €

1.197,90 €

64,43

IN421I-1359

Gloria Pardal Caramés

Gago Calefacción Fontanería y Gas, S.L.

IN421H-79

2.395,80 €

1.197,90 €

64,22

IN421I-2249

María Concepción Maquieira Velay

Solaso Enerxías Renovables, S.C.

IN421H-307

2.262,70 €

1.131,35 €

64,22

IN421I-1210

Carmen Calo Outón

Frio Calor Pérez, S.L.

IN421H-193

1.701,56 €

850,78 €

63,95

IN421I-1252

Carmen Calo Outón

Frio Calor Pérez, S.L.

IN421H-193

1.701,56 €

850,78 €

63,95

IN421I-1959

Carlos Moure Gallego

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.950,00 €

975,00 €

63,95

IN421I-1186

José Manuel Amboage Quintela

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

1.960,20 €

980,10 €

63,93

IN421I-565

María Teresa Vázquez Gómez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.395,80 €

1.197,90 €

63,86

IN421I-1536

Miguel Ángel Mera Varela

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

1.755,47 €

877,73 €

63,82

IN421I-740

Lourdes Calo Dean

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.395,80 €

1.197,90 €

63,78

IN421I-785

Manuel Queiruga Romero

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.040,36 €

1.020,18 €

63,78

IN421I-1482

José Laranga Maneiro

Serproga, Sociedade Cooperativa Galega

IN421H-107

2.102,31 €

1.051,16 €

63,78

IN421I-1507

Manuela Olveira Martínez

Serproga, Sociedade Cooperativa Galega

IN421H-107

2.132,56 €

1.066,28 €

63,78

IN421I-1808

Cándido Manuel Segade Suárez

Sonense de Electricidad, S.L.

IN421H-485

1.960,20 €

980,10 €

63,78

IN421I-2132

Antonio García Calo

Sonense de Electricidad, S.L.

IN421H-485

1.976,47 €

988,24 €

63,78

IN421I-63

Perfecto González Cidras

Granainco, S.L.

IN421H-15

1.790,80 €

895,40 €

63,75

IN421I-70

Javier Farto Bermúdez

Granainco, S.L.

IN421H-15

2.395,80 €

1.197,90 €

63,75

IN421I-402

María Troncoso Abalo

Granainco, S.L.

IN421H-15

1.893,89 €

946,95 €

63,75

IN421I-285

Carmen Asunción Fondevila Pazos

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.757,83 €

1.378,92 €

63,61

IN421I-694

Aida María Vilas Granja

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

1.825,65 €

912,82 €

63,61

IN421I-701

Daniel Fernández Pereiras

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

1.790,80 €

895,40 €

63,61

IN421I-1150

Dolores Consuelo Neira Calveiro

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

2.147,51 €

1.073,75 €

63,61

IN421I-1152

Emilio Vila Balo

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

1.790,80 €

895,40 €

63,61

IN421I-1798

María Teresa Brey González

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

1.877,01 €

938,51 €

63,61

IN421I-1570

María Esther Pereiro Vázquez

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

1.683,35 €

841,68 €

63,54

IN421I-2086

Belisardo Daniel Ledo Botana

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

2.147,51 €

1.073,75 €

63,49

IN421I-986

María Luz Salgado Castiñeira

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.950,00 €

975,00 €

63,47

IN421I-1128

Beatriz Barja Vázquez

Protosolar, S.L.U.

IN421H-34

1.314,36 €

657,18 €

63,47

IN421I-304

Pilar Rodríguez López

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

1.825,65 €

912,82 €

63,46

IN421I-700

José Antonio Cortiñas Rodríguez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.117,50 €

1.058,75 €

63,46

IN421I-752

José Luis Quiroga Pérez

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

2.395,80 €

1.197,90 €

63,46

IN421I-759

Francisco Carrera Arza

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

2.395,80 €

1.197,90 €

63,46

IN421I-762

José dos Santos Carvalho

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

2.147,51 €

1.073,75 €

63,46

IN421I-769

Eladio Hernández García

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

2.395,80 €

1.197,90 €

63,46

IN421I-907

Celia Sobrado Moreiras

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

1.976,47 €

988,24 €

63,46

IN421I-1809

Raquel Vaquero Mora

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

2.147,51 €

1.073,75 €

63,46

IN421I-2285

Ángel López Gómez

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

1.782,00 €

891,00 €

63,46

IN421I-621

José Meijide Fernández

Campaciña, C.B.

IN421H-267

1.701,56 €

850,78 €

63,45

IN421I-383

Miguel Varela Fernández

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.395,80 €

1.197,90 €

63,41

IN421I-1553

José Peiteado Iglesias

Grundila, S.L.

IN421H-49

2.117,50 €

1.058,75 €

63,38

IN421I-1558

Pablo Carrodeguas Ramos

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

1.960,20 €

980,10 €

63,36

IN421I-1464

Gemma María Pardeiro García

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

2.395,80 €

1.197,90 €

63,35

IN421I-614

Celso Castro Castro

Perlada, S.L.

IN421H-265

1.960,20 €

980,10 €

63,31

IN421I-906

Francisco del Río Jurjo

Instalaciones Cepa, S.L.

IN421H-67

1.960,20 €

980,10 €

63,31

IN421I-2036

Manuel López Olveira

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.790,80 €

895,40 €

63,27

IN421I-2171

Magdalena Rodríguez Seijas

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

2.153,20 €

1.076,60 €

63,26

IN421I-1733

Juan Carlos Cudeiro Vázquez

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

2.722,50 €

1.361,25 €

63,25

IN421I-642

María Felisa Vázquez Tajes

José Matanza González

IN421H-24

2.117,50 €

1.058,75 €

63,17

IN421I-527

Carlos Lobelle Carus

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

1.877,01 €

938,51 €

63,05

IN421I-2148

Carmen Blanco Cereijo

Tecnosolar Clima, S.L.

IN421H-64

1.925,00 €

962,50 €

63,05

IN421I-1321

José Manuel Diéguez Osorio

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

2.117,50 €

1.058,75 €

62,92

IN421I-2320

Ildefonso Vázquez Diéguez

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

2.807,20 €

1.403,60 €

62,92

IN421I-1871

María Luisa Fervenza Corrales

Granainco, S.L.

IN421H-15

2.147,51 €

1.073,75 €

62,86

IN421I-2379

Pablo Martínez Chapela

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

2.303,90 €

1.151,95 €

62,86

IN421I-1610

María del Carmen Fernández Fontecoba

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

2.040,36 €

1.020,18 €

62,85

IN421I-625

Lina Martínez Soage

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

1.877,01 €

938,51 €

62,78

IN421I-662

Ramón Álvarez Puente

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

1.992,63 €

996,31 €

62,72

IN421I-357

Iván Vázquez Abelleira

José Ángel Méndez Valle

IN421H-43

1.609,30 €

804,65 €

62,69

IN421I-971

José Regueira Sacido

José Ángel Méndez Valle

IN421H-43

2.008,66 €

1.004,33 €

62,69

IN421I-972

Juan José Fernández Barja

José Ángel Méndez Valle

IN421H-43

2.008,66 €

1.004,33 €

62,69

IN421I-884

José Ramón Montero Pantín

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

1.546,38 €

773,19 €

62,60

IN421I-616

Antonio Justo Rodríguez

Foncel, S.L.

IN421H-77

1.475,05 €

737,52 €

62,54

IN421I-2321

Sergio González González

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

1.609,30 €

804,65 €

62,54

IN421I-2433

Antonio del Amo Fontán

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

2.117,50 €

1.058,75 €

62,54

IN421I-1119

Manuel Silva Andújar

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

1.976,47 €

988,24 €

62,50

IN421I-1999

José María Castiñeira Pailos

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.790,80 €

895,40 €

62,44

IN421I-265

Carlos González Amil

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

2.040,36 €

1.020,18 €

62,43

IN421I-1822

José Rey Rodríguez

Montajes Eléctricos Víctor Castiñeiras, S.L.

IN421H-133

1.893,89 €

946,95 €

62,33

IN421I-1298

Manuel Fontán Moledo

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.395,80 €

1.197,90 €

62,29

IN421I-1063

José Tadeo Barcala González

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

2.147,51 €

1.073,75 €

62,24

IN421I-1247

Marina Bouzas Rivas

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

2.147,51 €

1.073,75 €

62,24

IN421I-1783

José Lago Villaverde

Geinselec, S.L.

IN421H-94

1.415,70 €

707,85 €

62,24

IN421I-849

Eugenia Rilo Pedreira

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

2.040,36 €

1.020,18 €

62,19

IN421I-2362

María Enriqueta Núñez Area

Protosolar, S.L.U.

IN421H-34

1.960,20 €

980,10 €

62,08

IN421I-676

Óscar de la Campa Bernández

Goncer Calefacción, S.L.

IN421H-74

1.646,57 €

823,28 €

61,99

IN421I-144

Eric Dusewoir /

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

2.722,50 €

1.361,25 €

61,93

IN421I-227

Manuel Cancelo Cancelo

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

2.303,90 €

1.151,95 €

61,93

IN421I-424

José Benito Nogueira Pérez

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

1.790,80 €

895,40 €

61,93

IN421I-427

María José Nogueira Rodríguez

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

1.790,80 €

895,40 €

61,93

IN421I-1529

Antonio Pérez Merelas

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

1.960,20 €

980,10 €

61,93

IN421I-1625

Carmen Rodríguez Solleiro

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

1.960,20 €

980,10 €

61,93

IN421I-283

Fernando Gómez Vilariño

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

2.303,90 €

1.151,95 €

61,87

IN421I-110

Vicenta Graña Acuña

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

1.893,89 €

946,95 €

61,83

IN421I-149

Francisco Alfaya Herbello

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

1.893,89 €

946,95 €

61,83

IN421I-160

Ramón Parcero Martínez

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

2.395,80 €

1.197,90 €

61,83

IN421I-2288

Carlos González Varela

Polyper Geneve, S.L.U.

IN421H-136

1.790,80 €

895,40 €

61,83

IN421I-711

Camilo Lois de Dios

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.457,81 €

1.228,91 €

61,82

IN421I-1868

Basilio Domínguez Fernández

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

1.755,47 €

877,73 €

61,82

IN421I-2287

Miguel Picón Álvarez

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

2.807,20 €

1.403,60 €

61,80

IN421I-2164

Avelina Sánchez Mosquera

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

1.790,80 €

895,40 €

61,65

IN421I-2153

María José Río Torrado

Tecnifon Barbanza, S.L.

IN421H-62

1.860,01 €

930,01 €

61,64

IN421I-1527

Sara Lorenzo Roo

Serproga, Sociedade Cooperativa Galega

IN421H-107

2.024,57 €

1.012,29 €

61,52

IN421I-90

Antonio Gutiérrez Costeira

Fricost, S.L.

IN421H-303

2.262,70 €

1.131,35 €

61,51

IN421I-562

Dolores López Fraga

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

1.604,99 €

802,50 €

61,45

IN421I-2229

José Bruzos Lama

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

2.572,76 €

1.286,38 €

61,45

IN421I-390

Gonzalo Varela Cereijo

Campaciña, C.B.

IN421H-267

2.457,81 €

1.228,91 €

61,38

IN421I-766

Francisco Javier Fernández González

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

1.877,01 €

938,51 €

61,38

IN421I-837

Mª Teresa Rodríguez Rodríguez

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

2.117,50 €

1.058,75 €

61,38

IN421I-969

María del Mar Gómez Montes

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

1.609,30 €

804,65 €

61,38

IN421I-1262

Coral Isabel Mejuto Mous

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

2.040,36 €

1.020,18 €

61,38

IN421I-2466

Manuel González Salgado

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

1.590,48 €

795,24 €

61,38

IN421I-1963

Sergio Tuñas Capelo

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

1.960,20 €

980,10 €

61,25

IN421I-929

María de la Encarnación Comesaña Costas

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

1.512,50 €

756,25 €

61,20

IN421I-1072

Pilar Casal Blanco

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.625,70 €

1.312,85 €

61,18

IN421I-665

Carlos Davila Maceiras

Goncer Calefacción, S.L.

IN421H-74

1.646,57 €

823,28 €

61,16

IN421I-1983

Jorge Fernando Souto Galán

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

1.790,80 €

895,40 €

61,13

IN421I-1778

María Paz Vázquez Golpe

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

1.663,75 €

831,88 €

60,99

IN421I-1053

José Luis Lamas Sánchez

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

1.649,46 €

824,73 €

60,93

IN421I-719

Iria Guerra Pérez

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

2.117,50 €

1.058,75 €

60,85

IN421I-1931

Miguel Ángel Cariño Outeiral

Vagalume Energía, S.L.

IN421H-40

2.303,90 €

1.151,95 €

60,84

IN421I-2199

María Manuela Romero Parada

Instalaciones Herfer, S.L.

IN421H-39

2.147,51 €

1.073,75 €

60,84

IN421I-927

Juan Ventura Gallardo Maneiro

Biotermic Comercial y Servicios, S.L.

IN421H-163

1.790,80 €

895,40 €

60,80

IN421I-1776

Fernando Ferro Ares

Goncer Calefacción, S.L.

IN421H-74

1.790,80 €

895,40 €

60,78

IN421I-1758

Gilberto Lorenzo Otero

Instalpro, S.C.

IN421H-486

1.790,80 €

895,40 €

60,72

IN421I-1421

Adela Alonso Martín

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

1.877,01 €

938,51 €

60,67

IN421I-2078

José Ángel López Penín

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

2.722,50 €

1.361,25 €

60,62

IN421I-197

José Rosales Tenorio

Protosolar, S.L.U.

IN421H-34

1.960,20 €

980,10 €

60,55

IN421I-1667

Manuel José Casal Bouza

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

2.303,90 €

1.151,95 €

60,49

IN421I-363

Emilio José Platas Sánchez

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

2.303,90 €

1.151,95 €

60,48

IN421I-1176

María del Carmen Gómez Barreiro

Fricost, S.L.

IN421H-303

1.790,80 €

895,40 €

60,48

IN421I-1304

Víctor García Pouso

Climatizaciones Ferrolterra, S.L.

IN421H-106

1.755,47 €

877,73 €

60,48

IN421I-1718

Sonsoles Mónica Martínez Montenegro

Fricost, S.L.

IN421H-303

1.790,80 €

895,40 €

60,48

IN421I-1816

Eduardo Gallo Díaz

Fricost, S.L.

IN421H-303

1.790,80 €

895,40 €

60,48

IN421I-2223

José Luis Lugilde Gude

Fricost, S.L.

IN421H-303

1.790,80 €

895,40 €

60,48

IN421I-760

Luis Gómez García

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

2.087,01 €

1.043,50 €

60,46

IN421I-764

Luis Amor Castro

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

2.807,20 €

1.403,60 €

60,46

IN421I-1968

Miguel Varela Puga

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

2.395,80 €

1.197,90 €

60,42

IN421I-1867

Manuel Eugenio González Rodríguez

Constantino González Arufe y otros, S.C.

IN421H-516

2.117,50 €

1.058,75 €

60,35

IN421I-2292

Miguel Queiro Pérez

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

2.905,45 €

1.452,73 €

60,34

IN421I-2282

María Teresa Souto Antelo

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

2.395,80 €

1.197,90 €

60,33

IN421I-2138

Carlos Carneiro Berdomas

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

1.782,00 €

891,00 €

60,23

IN421I-1126

José Juan Fernández Teijido

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

2.262,70 €

1.131,35 €

60,20

IN421I-819

Pablo Losada Crespo

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

1.803,32 €

901,66 €

60,15

IN421I-2144

Miriam Paz Pérez

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.395,80 €

1.197,90 €

60,14

IN421I-305

María Diez Guerrero

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.117,50 €

1.058,75 €

60,11

IN421I-844

María Luisa Carollo Froján

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.117,50 €

1.058,75 €

60,11

IN421I-888

Roberto Escola Cabre

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

1.590,48 €

795,24 €

60,11

IN421I-916

José Manuel Creo Blanco

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.572,76 €

1.286,38 €

60,11

IN421I-1107

Julia Creo Baamonde

Constantino González Arufe y otros, S.C.

IN421H-516

1.790,80 €

895,40 €

60,11

IN421I-1628

José Luis Vieites Ramos

Rosacel, S.L.

IN421H-398

1.992,63 €

996,31 €

60,10

IN421I-1750

Gonzalo Rodríguez Álvarez

Solo Fontacal, S.L.

IN421H-80

1.415,70 €

707,85 €

60,09

IN421I-2311

Bruno García Monteagudo

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

2.675,61 €

1.337,81 €

60,05

IN421I-632

Manuel Domínguez Aldrover

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

1.180,60 €

590,30 €

59,97

IN421I-1050

Antonio Patiño Leiras

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

1.755,47 €

877,73 €

59,95

IN421I-1714

Isolina López Armesto

Fricost, S.L.

IN421H-303

2.625,70 €

1.312,85 €

59,94

IN421I-1742

Carlos Fernández Cidre

Perlada, S.L.

IN421H-265

955,00 €

477,50 €

59,92

IN421I-2467

David Fajardo Mariño

Basan Boiro, S.L.

IN421H-525

1.960,20 €

980,10 €

59,74

IN421I-1451

María Vilar Sánchez

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

2.236,08 €

1.118,04 €

59,66

IN421I-594

Virginia Varela Pájaro

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

1.514,01 €

757,01 €

59,63

IN421I-1740

Ángel Martínez Fidalgo

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

2.601,50 €

1.300,75 €

59,60

IN421I-1513

María Olga Acevedo Rodríguez

Manuel Lamas Toimil

IN421H-239

1.877,01 €

938,51 €

59,43

IN421I-1519

Elva Elena García Negro

Manuel Lamas Toimil

IN421H-239

1.877,01 €

938,51 €

59,43

IN421I-941

Inmaculada Maceiras Teijo

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

2.675,61 €

1.337,81 €

59,36

IN421I-1790

Marcelino Muñoz-Reja Mancera

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.117,50 €

1.058,75 €

59,15

IN421I-1804

María Isabel Martínez Montero

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

2.395,80 €

1.197,90 €

59,01

IN421I-1961

Manuel Luis Pereiro Silva

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

2.395,80 €

1.197,90 €

58,93

IN421I-492

Miguel Ángel Pérez Blanco

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.395,80 €

1.197,90 €

58,78

IN421I-1683

Antonio Agrelo Millet

Granainco, S.L.

IN421H-15

2.731,51 €

1.365,76 €

58,78

IN421I-50

Francisco Luis Camaño García

Granainco, S.L.

IN421H-15

2.234,38 €

1.117,19 €

58,76

IN421I-659

José Luis Bravo Pereira

Goncer Calefacción, S.L.

IN421H-74

1.960,20 €

980,10 €

58,76

IN421I-1781

Sara Vázquez Fidalgo

Instalpro, S.C.

IN421H-486

2.117,50 €

1.058,75 €

58,76

IN421I-2157

María Concepción Enríquez Núñez

Dalia Sistemas, S.L.

IN421H-130

1.960,20 €

980,10 €

58,46

IN421I-2383

María García Eiriz

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

1.425,38 €

712,69 €

58,38

IN421I-2408

Jesús Gil Bravo

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

1.590,48 €

795,24 €

58,37

IN421I-1670

Manuel Jenaro Díaz Vilela

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

1.755,47 €

877,73 €

58,10

IN421I-24

Celia Gradín Montero

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

1.960,20 €

980,10 €

57,93

IN421I-587

María Beatriz Iglesias Verde

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

2.722,50 €

1.361,25 €

57,86

IN421I-1699

Francisco Vázquez Bello

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

2.395,80 €

1.197,90 €

57,86

IN421I-977

María Azucena Freije Rodríguez

Fricost, S.L.

IN421H-303

1.790,80 €

895,40 €

57,83

IN421I-1559

Manuel Eduardo Álvarez Fernández

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

2.303,90 €

1.151,95 €

57,83

IN421I-2025

Emma Pinal Rodríguez

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

1.755,47 €

877,73 €

57,62

IN421I-2026

Daniel Yebra Fernández

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

1.755,47 €

877,73 €

57,62

IN421I-2240

José Daniel Bretaña de la Torre

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

1.314,36 €

657,18 €

57,59

IN421I-1104

Martina Monteagudo López

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

2.675,61 €

1.337,81 €

57,49

IN421I-2069

Pablo Sánchez Sánchez

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

2.303,90 €

1.151,95 €

57,49

IN421I-801

Pablo Solloso Rodríguez

Climatizaciones Ferrolterra, S.L.

IN421H-106

1.645,60 €

822,80 €

57,48

IN421I-1175

María Lina Horro Fernández

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

2.262,70 €

1.131,35 €

57,37

IN421I-578

María Carmen Bouso Leiras

Ecoclima Burela, S.L.U.

IN421H-104

1.960,20 €

980,10 €

57,22

IN421I-947

María Olga Cancela Prego

Goncer Calefacción, S.L.

IN421H-74

1.627,99 €

814,00 €

57,14

IN421I-1705

José Fernando Aguin Martínez

Granainco, S.L.

IN421H-15

1.877,01 €

938,51 €

57,14

IN421I-1551

José Patiño Iglesias

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

1.683,35 €

841,68 €

57,13

IN421I-1161

Juan Miguel Silva Abuín

Protosolar, S.L.U.

IN421H-34

2.117,50 €

1.058,75 €

56,90

IN421I-913

Ignacio Pérez Núñez

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

2.722,50 €

1.361,25 €

56,78

IN421I-804

Ángel Vázquez Rodríguez

Fricost, S.L.

IN421H-303

2.071,58 €

1.035,79 €

56,63

IN421I-2163

Gloria Anta Anta

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

1.683,35 €

841,68 €

56,46

IN421I-175

Antonio Jaime Blanco Otero

Climatizaciones Ferrolterra, S.L.

IN421H-106

1.514,01 €

757,01 €

56,33

IN421I-1131

Juan José García Alvariño

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

2.303,90 €

1.151,95 €

56,33

IN421I-404

Luis Carlos Luna Mendoza

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

2.457,81 €

1.228,91 €

56,20

IN421I-1990

Diana Costas Alonso

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

2.117,50 €

1.058,75 €

56,20

IN421I-2284

José Luis Fernández Domínguez

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

1.536,70 €

768,35 €

55,94

IN421I-2432

María del Carmen Triñanes Mariño

Biotermic Comercial y Servicios, S.L.

IN421H-163

2.262,70 €

1.131,35 €

55,85

IN421I-908

María Montserrat Millán Mariño

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.395,80 €

1.197,90 €

55,84

IN421I-244

Adelina Covelo Ballesteros

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

2.395,80 €

1.197,90 €

55,78

IN421I-1316

María Carmen Emilia Soutelo Muñoz

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

1.960,20 €

980,10 €

55,78

IN421I-496

Juan José Hermida Lago

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

2.625,70 €

1.312,85 €

55,67

IN421I-1169

Severino Asorey Cotovad

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

1.330,03 €

665,02 €

55,61

IN421I-1195

María José Faraldo Valles

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

1.877,01 €

938,51 €

55,53

IN421I-2091

Mario Mosquera Novo

Ecoclima Burela, S.L.U.

IN421H-104

2.395,80 €

1.197,90 €

55,48

IN421I-403

Julio Antelo Dosil

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

1.960,20 €

980,10 €

55,11

IN421I-854

Manuela García Villaverde

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

1.960,20 €

980,10 €

55,11

IN421I-1406

María Dolores Rivadeneira Mayo

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.395,80 €

1.197,90 €

55,11

IN421I-2016

Alicia Hermida Pan

Sergio Vázquez Ces

IN421H-358

2.395,80 €

1.197,90 €

55,11

IN421I-399

Jaime Rodrigo Poch

Instalaciones Ecovila, S.L.

IN421H-257

2.395,80 €

1.197,90 €

55,10

IN421I-2089

Juan Serantes Martínez

Climatizaciones Ferrolterra, S.L.

IN421H-106

1.571,55 €

785,77 €

55,01

IN421I-755

Alfonso Rodríguez Sandiás

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

1.877,01 €

938,51 €

54,78

IN421I-794

Domingo Amado Barreiro

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

1.590,48 €

795,24 €

54,78

IN421I-1209

José Aurelio Vilela Mato

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

2.262,70 €

1.131,35 €

54,78

IN421I-1880

Emma Esperanza Tojo Vázquez

Dacal Juiz José Manuel

IN421H-268

2.940,30 €

1.470,15 €

54,78

IN421I-2255

Josefa Cacheiro Martínez

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

2.147,51 €

1.073,75 €

54,65

IN421I-924

José Antonio Fernández Fernández

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

1.609,30 €

804,65 €

54,47

IN421I-987

Raquel Rodríguez Casal

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

1.609,30 €

804,65 €

54,47

IN421I-1564

José Polo Caaveiro

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

2.147,51 €

1.073,75 €

54,47

IN421I-1571

Carmen Fernández Neira

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

1.790,80 €

895,40 €

54,47

IN421I-99

Jesús Sangiao Valiño

Fricost, S.L.

IN421H-303

2.117,50 €

1.058,75 €

54,19

IN421I-1124

Mª Josefa González Gómez

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

1.790,80 €

895,40 €

53,91

IN421I-1462

Víctor Guerreiro Pena

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

2.395,80 €

1.197,90 €

53,91

IN421I-371

Antonio Lestón Permuy

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

2.087,01 €

1.043,50 €

53,61

IN421I-2391

María Sol Sánchez Varela

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.395,80 €

1.197,90 €

53,61

IN421I-1328

Javier Mazaira Vázquez

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

1.842,89 €

921,45 €

53,38

IN421I-170

David Boullón Recarey

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

2.076,36 €

1.038,18 €

52,49

IN421I-2447

María Sofía Rey Martínez

Sergio Vázquez Ces

IN421H-358

2.383,03 €

1.191,52 €

52,35

IN421I-1112

María Dolores Rodríguez Varela

Grundila, S.L.

IN421H-49

2.191,61 €

1.095,81 €

52,26

IN421I-1872

Francisco Javier Díaz Conde

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

1.960,20 €

980,10 €

51,70

IN421I-2137

María Teresa Vázquez Fernández

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

2.040,36 €

1.020,18 €

51,63

IN421I-1379

María Soledad García Martínez

Instalaciones Campelo, S.L.

IN421H-258

2.395,80 €

1.197,90 €

51,45

IN421I-799

María Manuela Souto Sanmartín

Granainco, S.L.

IN421H-15

2.071,58 €

1.035,79 €

51,27

IN421I-2095

José Antonio Rodríguez Mosquera

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

2.178,00 €

1.089,00 €

51,20

IN421I-2475

Rodolfo Martínez Tarrío

Marcos Morono Calvo

IN421H-471

2.117,50 €

1.058,75 €

51,14

IN421I-1575

Palmira Couselo Otero

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

1.755,47 €

877,73 €

51,01

IN421I-1998

María Nieves Rodríguez Riveira

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.395,80 €

1.197,90 €

50,54

IN421I-1306

Guadalupe Gómez Varela

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

2.516,80 €

1.258,40 €

50,46

IN421I-2206

María de la Cruz Fernández Tombilla

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

2.262,70 €

1.131,35 €

49,94

IN421I-1506

José Antonio Gallego García

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

2.262,70 €

1.131,35 €

49,66

IN421I-1020

José César Álvarez Cabo

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

1.755,47 €

877,73 €

49,32

IN421I-2158

Luis Corral López

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

3.060,63 €

1.530,32 €

48,61

IN421I-1521

José Fernández Fernández

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

1.755,47 €

877,73 €

48,5340

Tipoloxía:

Grupos B1, B2 e B3.

Código do proxecto subvencionado

Persoa física/entidade

Entidade colaboradora (E C)

Código adhesión

E C

Investimento elixible

Axuda

Puntuación

IN421I-1895

María Alvar Fontarigo

Enerzia Bioingeniería, S.L.

ç

10.702,45 €

5.351,23 €

90,20

IN421I-1583

Manuel Fernández Casado

Serafin Abadin Pato

IN421H-427

8.953,83 €

4.476,91 €

89,86

IN421I-506

María del Carmen Varela Guerreiro

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

14.520,00 €

7.260,00 €

88,57

IN421I-685

Lorena Cerredelo Martínez

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

12.713,47 €

6.356,73 €

88,42

IN421I-511

María Rodríguez Rodríguez

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

19.332,17 €

9.666,08 €

88,20

IN421I-1155

Rafael Rivera Estévez

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

15.246,00 €

7.623,00 €

88,07

IN421I-2080

María del Carmen Villarino Castro

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

10.164,00 €

5.082,00 €

87,96

IN421I-2085

Alfonso Iglesias Grandío

Instalaciones Luer, S.L.

IN421H-506

15.270,20 €

7.635,10 €

87,79

IN421I-1972

Manuel Pérez López

Horacio Conde Florines

IN421H-60

5.142,50 €

2.571,25 €

87,43

IN421I-895

Javier Fernández Alonso

Enerzia Bioingeniería, S.L.

IN421H-148

13.200,00 €

6.600,00 €

87,29

IN421I-1693

Carlos Fernández Nieto

Dalia Sistemas, S.L.

IN421H-130

15.577,54 €

7.788,77 €

87,26

IN421I-818

María Antonia Álvarez González

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

8.339,61 €

4.169,81 €

87,15

IN421I-1947

María del Carmen Villaverde Villaverde

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

8.283,66 €

4.141,83 €

87,15

IN421I-1245

José Fernández González

Ahorro Energético Enertra, S.L.

IN421H-75

9.274,65 €

4.637,32 €

86,70

IN421I-336

Alfredo Arias Pérez

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

17.333,31 €

8.666,66 €

86,38

IN421I-1089

Ángela Álvarez Prado

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

17.333,31 €

8.666,66 €

86,38

IN421I-1913

José Pichel García

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

7.729,69 €

3.864,84 €

86,03

IN421I-2349

Juan Carlos Diz Lamas

Grundila, S.L.

IN421H-49

15.730,00 €

7.865,00 €

86,02

IN421I-1114

Emilio Val González

Perfecto Ferreiro Corbal

IN421H-140

7.577,66 €

3.788,83 €

85,78

IN421I-902

Daniel Aragón Moreno

Calefacción José L. López Monteagudo, S.L.

IN421H-226

5.977,40 €

2.988,70 €

85,54

IN421I-770

Francisco Javier Rodríguez Matanza

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

9.637,65 €

4.818,82 €

85,47

IN421I-332

José Fuentes Ferreiro

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

17.333,31 €

8.666,66 €

85,34

IN421I-1858

Diana Kathleen Adams Adams

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

4.791,60 €

2.395,80 €

85,28

IN421I-1393

José Doel Carreira

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

15.235,41 €

7.617,70 €

84,77

IN421I-2352

Rogelio Reboredo Casal

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

12.673,54 €

6.336,77 €

84,68

IN421I-74

María del Carmen Cao Carpintero

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

12.100,00 €

6.050,00 €

84,43

IN421I-337

María Joao Barbosa da Silva Fidalgo Martins

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

17.333,31 €

8.666,66 €

84,39

IN421I-1954

José Francisco Fraga Boedo

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

12.691,69 €

6.345,85 €

84,32

IN421I-1011

Carmen García Taboada

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

10.499,17 €

5.249,59 €

84,22

IN421I-1191

Emilio Suárez Mansilla

Gasfonca, S.L.

IN421H-282

28.385,39 €

14.192,69 €

83,83

IN421I-1908

Marcial Delgado González

Ecosolar Renovables, S.L.

IN421H-496

17.940,67 €

8.970,33 €

83,79

IN421I-306

Emilia Concepción Monteagudo Álvarez

Instalaciones Mosende, S.L.

IN421H-89

6.027,26 €

3.013,63 €

83,75

IN421I-1054

Mª Dolores Sande Agra

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

9.252,36 €

4.626,18 €

83,70

IN421I-1500

Evencio Fernández Fernández

Ecosolar Renovables, S.L.

IN421H-496

10.714,55 €

5.357,27 €

83,59

IN421I-1819

Beatriz Rivas Ben

Antonio Paz Seoane

IN421H-374

7.719,80 €

3.859,90 €

83,56

IN421I-1314

María Dolores López Blanco

Axel Rothardt

IN421H-242

7.458,44 €

3.729,22 €

83,56

IN421I-1318

José Rodríguez Rodríguez

Saicalu, S.L.

IN421H-50

16.522,55 €

8.261,27 €

83,55

IN421I-1943

Luis Iglesias García

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

6.556,08 €

3.278,04 €

83,43

IN421I-2472

María Isabel Lalín Pájaro

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

20.424,80 €

10.212,40 €

83,43

IN421I-1361

Abrahan Fernández Miranda

Foncel, S.L.

IN421H-77

8.471,17 €

4.235,59 €

83,38

IN421I-1269

Valentín Martínez Pardiñas

Foncel, S.L.

IN421H-77

9.594,20 €

4.797,10 €

83,06

IN421I-702

Carmen Calo Outón

Frio Calor Pérez, S.L.

IN421H-193

10.515,14 €

5.257,57 €

82,95

IN421I-2344

Manuel Diz Lamas

Grundila, S.L.

IN421H-49

15.609,00 €

7.804,50 €

82,66

IN421I-1221

María del Camen Villar Carril

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

13.068,00 €

6.534,00 €

82,55

IN421I-2341

Arsenio Diz Lamas

Grundila, S.L.

IN421H-49

15.826,80 €

7.913,40 €

82,51

IN421I-1331

Jesús López Díaz

Tecgal Enerxías, S.L.

IN421H-123

13.552,00 €

6.776,00 €

82,50

IN421I-745

David Álvaro Meilán Fontao

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

5.336,10 €

2.668,05 €

82,46

IN421I-1419

Julio Sánchez Navarro

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

6.485,60 €

3.242,80 €

82,46

IN421I-2204

José Vicente Fernández Peciña

Consoteva, S.L.

IN421H-469

8.632,75 €

4.316,37 €

82,30

IN421I-726

José Porto Magariños

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

6.352,50 €

3.176,25 €

82,15

IN421I-1380

Juan Luis Arias Paz

Víctor Teira Paz

IN421H-202

6.399,57 €

3.199,78 €

82,14

IN421I-2191

Cdad. Prop. Edificio Galicia 11

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

36.132,39 €

18.066,20 €

82,09

IN421I-2111

Andrés Antelo Fernández

Fontanería Vilco, S.L.

IN421H-465

8.790,90 €

4.395,45 €

82,05

IN421I-2083

Fidelina López Otero

Jesús Fernández Pereira

IN421H-98

6.606,60 €

3.303,30 €

82,01

IN421I-2188

Avelino Castro López

Tecnosolar Clima, S.L.

IN421H-64

13.200,00 €

6.600,00 €

81,93

IN421I-624

Andrés Senín Pérez

Manuel Balo Rodríguez

IN421H-181

13.552,00 €

6.776,00 €

81,92

IN421I-602

Eloy Lamas Arias

Dalia Sistemas, S.L.

IN421H-130

9.043,54 €

4.521,77 €

81,91

IN421I-142

Alberto Manuel González Parente

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

13.548,37 €

6.774,19 €

81,75

IN421I-374

Daniel Pérez-Guerra Pinart

Ecogal Energías Renovables, Autoconsumo y Eficiencia Energética, S.L.

IN421H-167

10.587,50 €

5.293,75 €

81,71

IN421I-959

Vanessa Rodríguez García

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

8.389,63 €

4.194,81 €

81,54

IN421I-1409

José Taibo Collazo

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

7.402,78 €

3.701,39 €

81,54

IN421I-343

José Fernández Rodríguez

Instalaciones F.P. Baralla, S.L.

IN421H-455

12.650,91 €

6.325,45 €

81,50

IN421I-2253

Pedro Pérez Mosquera

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

9.438,00 €

4.719,00 €

81,39

IN421I-1879

Concepción Sánchez Pardo

Luis Cerviño Otero

IN421H-76

14.023,90 €

7.011,95 €

81,28

IN421I-101

Alicia Pérez Núñez

Instalaciones F.P. Baralla, S.L.

IN421H-455

12.705,00 €

6.352,50 €

81,25

IN421I-1980

Manuel López Rodríguez

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

14.677,30 €

7.338,65 €

81,20

IN421I-1673

María José Barral Bretal

Belénus-Natur, S.L.L.

IN421H-71

13.158,75 €

6.579,38 €

81,14

IN421I-1870

Ignacio Varela García

Bufon Caldelas, S.L.

IN421H-230

10.075,60 €

5.037,80 €

80,82

IN421I-69

José Javier Cimadevila Rey

Calefacciones Simón, S.L.

IN421H-102

8.214,46 €

4.107,23 €

80,80

IN421I-1031

Josefa Lage Vidal

Fontanería Otero y López, S.L.

IN421H-518

9.075,00 €

4.537,50 €

80,69

IN421I-1070

Guillermo Fernández Rivas

Fontanería Otero y López, S.L.

IN421H-518

9.075,00 €

4.537,50 €

80,69

IN421I-1348

María del Carmen Carrillo Pose

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

7.554,03 €

3.777,01 €

80,67

IN421I-1

Enrique Márquez Novoa

Alberto Lamas Álvarez

IN421H-103

6.776,00 €

3.388,00 €

80,64

IN421I-1935

Isolina Mougán Álvarez

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

13.552,00 €

6.776,00 €

80,62

IN421I-2058

María del Carmen Chaves Núñez

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

13.552,00 €

6.776,00 €

80,62

IN421I-1226

José Brea González

José Manuel Liste Piñeiro

IN421H-366

9.719,80 €

4.859,90 €

80,54

IN421I-967

María Rodríguez Moure

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

17.333,31 €

8.666,66 €

80,52

IN421I-543

María Manuela Varela Torrado

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

15.881,25 €

7.940,63 €

80,46

IN421I-333

Pilar Martínez Casal

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

9.534,80 €

4.767,40 €

80,46

IN421I-2318

Miguel Ángel Estévez Barbosa

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

6.006,00 €

3.003,00 €

80,45

IN421I-560

Bernardino Seijas Calviño

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

26.862,00 €

13.431,00 €

80,43

IN421I-970

María José Vilar Besada

Calfoman, S.L.

IN421H-44

9.087,10 €

4.543,55 €

80,33

IN421I-76

Anxa Carro Estrada

Instalaciones F.P. Baralla, S.L.

IN421H-455

9.240,00 €

4.620,00 €

80,31

IN421I-2299

María del Carmen Parga Gontad

Jesús Carlos Fojo Cascallar

IN421H-361

13.358,40 €

6.679,20 €

80,28

IN421I-62

José Alfredo Varela Redondo

Calefacciones y Fontanería Porriño, S.L.

IN421H-35

6.703,40 €

3.351,70 €

80,23

IN421I-2032

Francisco Fernández Trillo

Fontanería Vilco, S.L.

IN421H-465

10.363,42 €

5.181,71 €

80,22

IN421I-286

Santiago Rodríguez Sánchez

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

5.000,00 €

2.500,00 €

80,21

IN421I-1243

Manuel Antelo Varela

Instalaciones Cepa, S.L.

IN421H-67

8.340,53 €

4.170,27 €

80,18

IN421I-792

Francisco Javier Molinelli Font

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

8.462,98 €

4.231,49 €

80,13

IN421I-877

Ángel Meijide Pedrosa

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

7.621,79 €

3.810,89 €

80,04

IN421I-725

Silvia Quiroga Álvarez

José Roberto Carnero González

IN421H-435

6.006,00 €

3.003,00 €

80,00

IN421I-1230

Antonio Porto Domínguez

Ahorro Energético Enertra, S.L.

IN421H-75

9.274,65 €

4.637,32 €

79,95

IN421I-1271

Álvaro Blanco Pousadas

Enerzia Bioingeniería, S.L.

IN421H-148

6.006,00 €

3.003,00 €

79,94

IN421I-896

Gerardo Mariño Maneiro

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

10.164,00 €

5.082,00 €

79,93

IN421I-1810

Ángel Río Graña

Antonio Paz Seoane

IN421H-374

10.090,19 €

5.045,10 €

79,92

IN421I-1323

María González Fidalgo

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

10.660,10 €

5.330,05 €

79,91

IN421I-2108

Palmira López Nieto

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

8.167,50 €

4.083,75 €

79,89

IN421I-951

Amparo Sánchez Gestido

Instalaciones Otero Lemos, S.L.

IN421H-164

6.292,00 €

3.146,00 €

79,86

IN421I-1184

Natalia Cid Pérez

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

10.714,55 €

5.357,27 €

79,84

IN421I-507

Juan Manuel Pérez Núñez

Noba Eléctrica JMFG

IN421H-91

6.952,00 €

3.476,00 €

79,84

IN421I-1447

Manuel Fernández Álvarez

Solo Fontacal, S.L.

IN421H-80

6.606,60 €

3.303,30 €

79,72

IN421I-1623

Josefina González Castro

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

13.552,00 €

6.776,00 €

79,70

IN421I-1995

Javier Tourís Nogueira

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

14.501,85 €

7.250,93 €

79,68

IN421I-2071

José Vázquez Señoráns

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

14.507,90 €

7.253,95 €

79,67

IN421I-1802

Josefina Nistal Alonso

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

10.164,00 €

5.082,00 €

79,63

IN421I-1194

Germán González Pereiro

Juan Carlos Iglesias Rodríguez

IN421H-100

12.141,14 €

6.070,57 €

79,60

IN421I-628

María del Carmen Cacho Rey

Manuel Balo Rodríguez

IN421H-181

13.552,00 €

6.776,00 €

79,60

IN421I-996

Manuel García Varela

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

9.135,50 €

4.567,75 €

79,53

IN421I-2218

Carmen Sotelino Amoedo

Alberto Lamas Álvarez

IN421H-103

7.489,90 €

3.744,95 €

79,47

IN421I-1596

Rafael Rodríguez Gutiérrez

José López Sánchez

IN421H-412

10.027,88 €

5.013,94 €

79,46

IN421I-1832

Marcos Alonso Alonso

Antonio Paz Seoane

IN421H-374

10.501,59 €

5.250,80 €

79,44

IN421I-1039

María Inés Vázquez Orol

Fontanería Otero y López, S.L.

IN421H-518

6.812,30 €

3.406,15 €

79,36

IN421I-811

Josefa García Cristobo

García Sanmarco Fontanería y Calefacción, S.L.

IN421H-429

7.221,64 €

3.610,82 €

79,33

IN421I-1277

Jesús Manuel Tojo García

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

6.414,88 €

3.207,44 €

79,30

IN421I-180

Dorinda Andon Pena

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

6.588,45 €

3.294,22 €

79,28

IN421I-1696

Pablo Fernández Estévez

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

8.470,00 €

4.235,00 €

79,25

IN421I-2364

José Benito Núñez Sánchez

Fontanería y Calefacción Sigüeiro, S.L.

IN421H-384

5.505,50 €

2.752,75 €

79,24

IN421I-1662

Jesús Ángel Kasem Pita

Jesús Carlos Fojo Cascallar

IN421H-361

6.905,47 €

3.452,74 €

79,24

IN421I-284

Jesús Rodríguez Enjamio

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

5.500,01 €

2.750,01 €

79,19

IN421I-2121

Antonio Bernández García

Antonio López Hermida

IN421H-158

12.419,68 €

6.209,84 €

79,09

IN421I-1019

Juan Manuel García Salgado

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

6.067,60 €

3.033,80 €

79,05

IN421I-1848

Marta Monserrat Tojo Alonso

Consoteva, S.L.

IN421H-469

9.977,30 €

4.988,65 €

79,02

IN421I-2456

Cándido Agís Vilar

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

13.552,00 €

6.776,00 €

79,02

IN421I-1256

Rafael Pexegueiro Riveiro

Ahorro Energético Enertra, S.L.

IN421H-75

8.342,95 €

4.171,48 €

78,97

IN421I-87

Eduardo Muíña Pérez

Tecgal Enerxías, S.L.

IN421H-123

12.320,00 €

6.160,00 €

78,97

IN421I-37

David Rodríguez Díaz

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

7.435,53 €

3.717,76 €

78,94

IN421I-165

Manuel López García

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

7.308,40 €

3.654,20 €

78,93

IN421I-1433

Josefa Costas Casas

Balner Ingenieira, S.L.

IN421H-527

11.343,75 €

5.671,88 €

78,86

IN421I-2234

José Rodríguez Crespo

Manuel Balo Rodríguez

IN421H-181

13.552,00 €

6.776,00 €

78,79

IN421I-2465

Sara Cuadrado González

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

6.969,60 €

3.484,80 €

78,78

IN421I-807

Fidel Castro González

Ahorro Energético Enertra, S.L.

IN421H-75

9.274,65 €

4.637,32 €

78,75

IN421I-2357

Sergio Domínguez Alonso

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

7.700,00 €

3.850,00 €

78,75

IN421I-1261

Raimundo Alonso Martínez

Ahorro Energético Enertra, S.L.

IN421H-75

8.173,55 €

4.086,78 €

78,74

IN421I-1034

Alberto Luis Triñanes González

Alfonso Laíño, S.L.

IN421H-301

12.727,10 €

6.363,55 €

78,74

IN421I-1090

María Isabel Sánchez Toucedo

Alfonso Laíño, S.L.

IN421H-301

12.821,84 €

6.410,92 €

78,74

IN421I-822

Raquel Peón Silva

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

9.525,00 €

4.762,50 €

78,72

IN421I-1290

Juan Ramón Mata García

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

13.552,00 €

6.776,00 €

78,67

IN421I-181

José Antonio Sánchez Otero

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

6.497,70 €

3.248,85 €

78,65

IN421I-730

María Victoria Piñeiro Martínez

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

10.449,92 €

5.224,96 €

78,64

IN421I-1622

Ramón Maiz Suárez

Jesús Romero Mato

IN421H-428

10.333,40 €

5.166,70 €

78,60

IN421I-1692

Jorge Ignacio Zulueta de Madariaga

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

8.470,00 €

4.235,00 €

78,58

IN421I-491

Manuela García Hermo

Noba Electrica JMFG

IN421H-91

9.655,80 €

4.827,90 €

78,58

IN421I-1877

Luis Ángel Domínguez Vázquez

Icos, S.C.G.

IN421H-217

10.138,59 €

5.069,30 €

78,55

IN421I-60

Carmelo José Sanandrés Alonso

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

12.709,24 €

6.354,62 €

78,49

IN421I-1757

Mª Josefa López López

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

7.207,87 €

3.603,93 €

78,46

IN421I-1192

Alejandro Pereiro Lema

Juan Carlos Iglesias Rodríguez

IN421H-100

10.496,75 €

5.248,38 €

78,41

IN421I-9

José Domínguez Ferradas

Perfecto Ferreiro Corbal

IN421H-140

6.606,60 €

3.303,30 €

78,40

IN421I-294

Noemí Teijeiro Campo

Tecgal Enerxías, S.L.

IN421H-123

28.575,36 €

14.287,68 €

78,40

IN421I-917

Elvira Méndez Fernández

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

5.633,76 €

2.816,88 €

78,38

IN421I-2064

Bernabé Louro Paz

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

13.527,80 €

6.763,90 €

78,32

IN421I-1674

María Amalia Blanca Menéndez Roldán

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

12.505,35 €

6.252,68 €

78,31

IN421I-1141

Francisco Javier Amoedo Vieira

Protosolar, S.L.U.

IN421H-34

12.705,00 €

6.352,50 €

78,25

IN421I-1312

María Asunción Álvarez Pérez

Murjasoil, S.L.

IN421H-33

6.606,60 €

3.303,30 €

78,22

IN421I-1532

Roberto Caeiro Duarte

Solaso Enerxías Renovables, S.C.

IN421H-307

8.470,00 €

4.235,00 €

78,22

IN421I-2449

José Antonio Lorenzo Rodríguez

Calfoman, S.L.

IN421H-44

10.714,55 €

5.357,27 €

78,17

IN421I-1405

José Manuel Mato Martínez

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

14.822,50 €

7.411,25 €

78,16

IN421I-1597

José Antonio García Serra

Irradia Consulting Solar, S.L.

IN421H-453

4.181,76 €

2.090,88 €

78,07

IN421I-2124

Manuel Pena Pena

Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.

IN421H-312

10.587,50 €

5.293,75 €

78,00

IN421I-2115

María del Carmen André Lorenzo

Calfoman, S.L.

IN421H-44

14.520,00 €

7.260,00 €

77,98

IN421I-1352

Peggy Feauqueux Feauqueux

Foncel, S.L.

IN421H-77

10.714,55 €

5.357,27 €

77,91

IN421I-1926

Carmen Souto Landeira

Montajes Eléctricos Víctor Castiñeiras, S.L.

IN421H-133

10.164,00 €

5.082,00 €

77,91

IN421I-2104

María Raquel Lorenzo Lagares

González López, Ramón

IN421H-357

9.607,40 €

4.803,70 €

77,89

IN421I-481

José Manuel Barbeito Rodríguez

Fontanería J.M. Regueira, S.L.

IN421H-221

10.545,15 €

5.272,57 €

77,83

IN421I-851

Eduardo Rendo Castro

Montajes Tui, S.L.

IN421H-105

11.550,00 €

5.775,00 €

77,73

IN421I-1581

José Luis Méndez Vázquez

Calefacción Meilán, S.L.

IN421H-309

5.661,59 €

2.830,80 €

77,72

IN421I-533

Jaime Paz Alonso

José López Sánchez

IN421H-412

4.764,99 €

2.382,49 €

77,72

IN421I-2020

Sandra Riveiro Paramos

Instalaciones Mateu Fontanería, Calefacción y Gas, S.L.

IN421H-272

10.714,55 €

5.357,27 €

77,70

IN421I-1064

Dolores Baltar Sarmiento

Fontanería Otero y López, S.L.

IN421H-518

13.200,00 €

6.600,00 €

77,52

IN421I-1268

Daniel Álvarez Gómez

Ecoclima Burela, S.L.U.

IN421H-104

8.295,16 €

4.147,57 €

77,48

IN421I-2090

José María Díaz Paz

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

8.831,79 €

4.415,90 €

77,47

IN421I-1425

Paula García Carrera

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

6.050,00 €

3.025,00 €

77,40

IN421I-1130

Beatriz Barja Vázquez

Protosolar, S.L.U.

IN421H-34

14.520,00 €

7.260,00 €

77,39

IN421I-1342

Cipriano Rodríguez Ponseti

Instalaciones David Caamaño, S.L.U.

IN421H-409

10.587,50 €

5.293,75 €

77,31

IN421I-1944

María Esther Rey Vidal

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

13.552,00 €

6.776,00 €

77,28

IN421I-1356

Leonor Naya Grela

García Sanmarco Fontanería y Calefacción, S.L.

IN421H-429

7.623,00 €

3.811,50 €

77,28

IN421I-2040

Jesús López Gandoy

Instalaciones F.P. Baralla, S.L.

IN421H-455

12.705,00 €

6.352,50 €

77,24

IN421I-1716

Oronzo Cavallo Cavallo

Moncho Antelo Instalaciones, S.L.

IN421H-477

6.435,00 €

3.217,50 €

77,07

IN421I-1515

Antonio Santamarina Pérez

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

8.409,50 €

4.204,75 €

77,05

IN421I-1110

Eduardo Sánchez Caballero

Tecnosolar Clima, S.L.

IN421H-64

7.700,00 €

3.850,00 €

77,05

IN421I-1535

Raquel Cobas Vázquez

Instalaciones Río Ulla, S.L.

IN421H-36

10.257,53 €

5.128,77 €

76,88

IN421I-1955

Miguel Ángel Lorenzo Alonso

LCH Instalaciones Ponteareas, S.L.

IN421H-187

10.164,00 €

5.082,00 €

76,86

IN421I-1541

Dolores Berdullas Jorge

Instalaciones Río Ulla, S.L.

IN421H-36

10.293,83 €

5.146,92 €

76,84

IN421I-2067

Paulo Márquez Vaz

Grupo Antolín Instalaciones, S.L.

IN421H-46

8.250,00 €

4.125,00 €

76,82

IN421I-1619

Perfecto Fernando Villamarín Taboada

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

7.623,00 €

3.811,50 €

76,81

IN421I-81

Noel Martínez Díaz

IGF Energías Renovables, C. B.

IN421H-18

10.587,50 €

5.293,75 €

76,80

IN421I-416

José Ramón Vázquez Carrera

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

6.969,60 €

3.484,80 €

76,75

IN421I-1697

Carmen Mira Rey

Jesús Romero Mato

IN421H-428

10.587,50 €

5.293,75 €

76,60

IN421I-2457

José Antonio Rodríguez Álvarez

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

6.050,00 €

3.025,00 €

76,58

IN421I-1106

José Manuel Fontenla Fernández

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

6.679,20 €

3.339,60 €

76,49

IN421I-1078

Ramón González 33

Acende Enerxía, S.L.

IN421H-54

43.141,30 €

21.570,65 €

76,45

IN421I-777

Alfonso Presas Bodaño

Fontanería Ferga, S.L.

IN421H-413

24.420,00 €

12.210,00 €

76,43

IN421I-1018

Juan Manuel Pardavila Ouviña

Alfonso Laíño, S.L.

IN421H-301

9.655,04 €

4.827,52 €

76,35

IN421I-776

Eva María Rodríguez Carro

GDM 1980 Multiservicios Técnicos, S.L.

IN421H-87

7.713,75 €

3.856,88 €

76,35

IN421I-1037

Álvaro Piñeiro Fernández

Calefacciones Simón, S.L.

IN421H-102

10.587,50 €

5.293,75 €

76,33

IN421I-861

Jorge Suárez Martínez

Ahorro Energético Enertra, S.L.

IN421H-75

6.225,45 €

3.112,72 €

76,22

IN421I-1841

Roberto Quesada Campo

Ecogal Energías Renovables, Autoconsumo y Eficiencia Energética, S.L.

IN421H-167

13.612,50 €

6.806,25 €

76,22

IN421I-1942

Cesáreo Alonso Represas

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

13.552,00 €

6.776,00 €

75,97

IN421I-179

José Vázquez Pereira

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

6.122,33 €

3.061,16 €

75,96

IN421I-921

Horacio López Pérez

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

8.518,40 €

4.259,20 €

75,79

IN421I-945

Irene Franco Alonso

Ahorro Energético Enertra, S.L.

IN421H-75

9.274,65 €

4.637,32 €

75,76

IN421I-2355

María Dolores Permuy Rey

Fontanería y Calefacción Sigüeiro, S.L.

IN421H-384

12.705,00 €

6.352,50 €

75,76

IN421I-1382

Josefa Berdomas Tejo

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

9.607,40 €

4.803,70 €

75,65

IN421I-2372

Juan José Monteagudo Rey

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

14.520,00 €

7.260,00 €

75,60

IN421I-94

Carlos Pinto Rodríguez

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

6.530,79 €

3.265,39 €

75,53

IN421I-2434

Milagros León Couso

Fontanería y Calefacción Reycar, S.L.

IN421H-290

12.320,00 €

6.160,00 €

75,49

IN421I-303

Fernando Perille Romero

Climatizaciones Ferrolterra, S.L.

IN421H-106

3.811,50 €

1.905,75 €

75,48

IN421I-2337

María del Carmen Flores García

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

6.336,00 €

3.168,00 €

75,46

IN421I-934

José Antonio Fernández Rodríguez

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

11.343,75 €

5.671,88 €

75,38

IN421I-1727

Pedro Voces López

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

6.760,88 €

3.380,44 €

75,38

IN421I-1492

Jesús Castiñeira Martínez

Deseño, Enxeñaría e Xestión de Obras, S.L.L.

IN421H-532

13.685,46 €

6.842,73 €

75,35

IN421I-705

Rudesindo González Gómez

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

4.918,11 €

2.459,05 €

75,35

IN421I-2161

Arturo Méndez Freire

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

5.566,00 €

2.783,00 €

75,33

IN421I-839

Herminia Pérez Fernández

Uxío González Pérez

IN421H-23

10.547,93 €

5.273,97 €

75,18

IN421I-196

José Manuel Díaz Fraga

Acotea Soluciones, S.L.

IN421H-253

6.025,59 €

3.012,80 €

75,14

IN421I-581

Jesús María Rodríguez González

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

13.552,00 €

6.776,00 €

75,11

IN421I-1101

Vanessa Piña Rozamontes

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

6.352,50 €

3.176,25 €

75,07

IN421I-220

Antonio Carballo Fontal

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

7.560,08 €

3.780,04 €

75,04

IN421I-2271

Manuela Paz Gabín

Julio Vázquez Sánchez

IN421H-269

6.006,00 €

3.003,00 €

74,93

IN421I-2167

María Luz Carballo Bravo

Itelga, S.L.

IN421H-294

10.725,00 €

5.362,50 €

74,53

IN421I-546

Félix González Pérez

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

7.358,68 €

3.679,34 €

74,52

IN421I-92

Mónica Ferro Barreiro

Proxectos de Enxeñería do Gas, S.L.

IN421H-223

5.500,00 €

2.750,00 €

74,49

IN421I-498

María Montserrrat Otero López

Xoula Sat, S.L.

IN421H-41

10.587,50 €

5.293,75 €

74,48

IN421I-1408

Jaime Ares Balado

Yáñez Lorigados, José Luis

IN421H-160

8.470,00 €

4.235,00 €

74,48

IN421I-1706

Antonio López Fernández

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

16.601,20 €

8.300,60 €

74,44

IN421I-1604

Miguel Queiro Pérez

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

8.167,50 €

4.083,75 €

74,44

IN421I-656

José Manuel Casas López

Fontanería Otero y López, S.L.

IN421H-518

7.700,00 €

3.850,00 €

74,36

IN421I-96

Basilio López García

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

8.921,54 €

4.460,77 €

74,24

IN421I-2329

María Josefa Montoto Sánchez

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

16.614,51 €

8.307,25 €

74,10

IN421I-992

Gonzalo Velasco Vieiro

Núñez y Vázquez, S.C.

IN421H-305

8.002,94 €

4.001,47 €

74,01

IN421I-1977

Juan Carlos Olivencia Vázquez

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

14.520,00 €

7.260,00 €

74,00

IN421I-1930

Adolfo Arosa García

Indelca, S.L.

IN421H-252

11.312,94 €

5.656,47 €

73,99

IN421I-767

José María Alonso Romero

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

6.969,60 €

3.484,80 €

73,93

IN421I-1378

María Pilar Veira Lauzara

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

7.078,50 €

3.539,25 €

73,93

IN421I-1939

Miguel Soutelo Barbosa

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

8.167,50 €

4.083,75 €

73,93

IN421I-963

Lucila Berta Fernández Blanco

Antonio Álvarez Álvarez

IN421H-166

8.167,50 €

4.083,75 €

73,66

IN421I-2260

José Antonio Lois Boedo

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

8.578,90 €

4.289,45 €

73,65

IN421I-532

José Manuel Pinzas Táboas

Instalmiñor, S.L.

IN421H-324

6.352,50 €

3.176,25 €

73,42

IN421I-1899

Ignacio Vivian González

Sergio Prada Diz y Cía, S.C.

IN421H-422

4.905,58 €

2.452,79 €

73,41

IN421I-205

Alfonso Iglesias Alonso

Uxío González Pérez

IN421H-23

9.259,03 €

4.629,52 €

73,32

IN421I-212

Enrique Rodríguez Bastos

Uxío González Pérez

IN421H-23

9.259,03 €

4.629,52 €

73,32

IN421I-1592

Purificación Pérez Pérez

José López Sánchez

IN421H-412

5.776,41 €

2.888,20 €

73,30

IN421I-429

Xavier Martínez Durán

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

6.050,00 €

3.025,00 €

73,21

IN421I-1120

Javier Boullosa Cortegoso

Antonio López Hermida

IN421H-158

8.167,50 €

4.083,75 €

73,19

IN421I-1765

Genaro Mouco Sartal

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

14.520,00 €

7.260,00 €

73,06

IN421I-1013

María Sonia Domínguez Giráldez

Gestecon Instalaciones, S.L.

IN421H-32

9.632,15 €

4.816,07 €

73,05

IN421I-86

Juana Ponce Loureiro

Acotea Soluciones, S.L.

IN421H-253

6.122,33 €

3.061,16 €

73,03

IN421I-636

Javier Álvarez Soto

José López Sánchez

IN421H-412

8.690,83 €

4.345,41 €

72,95

IN421I-949

Miguel Ángel Leite Bares

Calvar Sanmartiño, S.L.

IN421H-293

9.425,90 €

4.712,95 €

72,86

IN421I-46

Diego Fernández López

IGF Energías Renovables, C.B.

IN421H-18

4.955,50 €

2.477,75 €

72,48

IN421I-1302

María del Carmen López Lorenzo

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

6.969,60 €

3.484,80 €

72,24

IN421I-2

Rosa Gómez Fernández

Alberto Lamas Álvarez

IN421H-103

7.425,00 €

3.712,50 €

72,20

IN421I-1251

José García Valiño

Ahorro Energético Enertra, S.L.

IN421H-75

9.274,65 €

4.637,32 €

72,18

IN421I-2454

José Calviño Bascoy

Antonio Pena, S.L.

IN421H-47

35.332,00 €

17.666,00 €

72,09

IN421I-135

Sofía Cea Fernández

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

9.573,52 €

4.786,76 €

72,01

IN421I-2213

Patricia Agrasar Maroñas

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

10.116,81 €

5.058,40 €

71,84

IN421I-1591

José Luis Conde Silva

Indelca, S.L.

IN421H-252

10.020,01 €

5.010,01 €

71,75

IN421I-1387

Constantino Moreira Ponte

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

8.545,02 €

4.272,51 €

71,54

IN421I-979

Obidio Ramón Faílde Areán

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

4.918,11 €

2.459,05 €

71,38

IN421I-1766

Susana Mercedes Duarte Miras

Tecnifón Barbanza, S.L.

IN421H-62

13.552,00 €

6.776,00 €

71,22

IN421I-2093

Rosa Lorenzo Martínez

Indelca, S.L.

IN421H-252

8.843,50 €

4.421,75 €

70,93

IN421I-262

José Silva Novas

Montajes Tui, S.L.

IN421H-105

6.994,55 €

3.497,28 €

70,93

IN421I-1584

Nicolás Vaz Pintos

Montajes Tui, S.L.

IN421H-105

9.419,59 €

4.709,80 €

70,93

IN421I-51

María Miguélez Miguélez

Alberto Lamas Álvarez

IN421H-103

7.495,95 €

3.747,97 €

70,91

IN421I-680

Fernando Durán Ferreiro

Pansogal, S.L.N.E.

IN421H-333

13.200,00 €

6.600,00 €

70,55

IN421I-2077

José Manuel González Corral

José López Sánchez

IN421H-412

14.520,00 €

7.260,00 €

70,45

IN421I-583

Víctor Manuel Casalmorto Pérez

Montajes Tui, S.L.

IN421H-105

6.885,93 €

3.442,97 €

70,21

IN421I-2061

Antonio Vázquez Baanante

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

IN421H-151

7.700,00 €

3.850,00 €

70,20

IN421I-580

Pablo Gregores Soto

LCH Instalaciones Ponteareas, S.L.

IN421H-187

5.016,00 €

2.508,00 €

70,17

IN421I-1330

Dolores Bernández Fontán

LCH Instalaciones Ponteareas, S.L.

IN421H-187

5.517,60 €

2.758,80 €

70,17

IN421I-1300

Andrés Martínez Formoso

Acotea Soluciones, S.L.

IN421H-253

6.050,00 €

3.025,00 €

69,73

IN421I-2162

Águeda Penedo López

José Manuel Rendo Rico

IN421H-474

9.974,03 €

4.987,02 €

69,64

IN421I-1250

Manuel Ángel Fernández García

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

6.618,70 €

3.309,35 €

69,60

IN421I-675

Alejandro Couto Rey

IGF Energías Renovables, C. B.

IN421H-18

9.570,00 €

4.785,00 €

69,41

IN421I-2082

Cristina María Rodríguez Vila

Grupo Antolín Instalaciones, S.L.

IN421H-46

4.400,00 €

2.200,00 €

69,36

IN421I-1399

Delfina Ares Regueiro

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

8.537,76 €

4.268,88 €

69,23

IN421I-211

Raúl Merino Salgado

Instalaciones Campelo, S.L.

IN421H-258

9.801,00 €

4.900,50 €

68,96

IN421I-1936

Manuel Viana Carral

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

5.626,50 €

2.813,25 €

68,93

IN421I-999

Alejandro Alonso López

Montajes Tui, S.L.

IN421H-105

5.286,55 €

2.643,28 €

68,93

IN421I-2151

María Graciela Veiga López

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

4.356,00 €

2.178,00 €

68,80

IN421I-415

Luis Iglesias Gutiérrez

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

7.949,70 €

3.974,85 €

68,78

IN421I-1709

Benigno Mota Osorio

Ciefocal, S.L.

IN421H-403

3.374,39 €

1.687,19 €

68,78

IN421I-2149

Jaime Manteiga Mosquera

Ister. Arosa, S.L.

IN421H-121

8.712,00 €

4.356,00 €

68,78

IN421I-1958

José Luis Pregal Avión

Instalaciones Rodeiro, S.L.

IN421H-277

3.374,39 €

1.687,19 €

68,54

IN421I-668

Irene López González

Acotea Soluciones, S.L.

IN421H-253

8.518,40 €

4.259,20 €

68,33

IN421I-2155

José María Fernández Ramil

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

6.336,00 €

3.168,00 €

68,20

IN421I-1543

María Esther Mera Gómez

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

6.364,60 €

3.182,30 €

68,06

IN421I-2370

Francisca Maradona Prado

José Ángel Fernández Vázquez

IN421H-279

10.890,00 €

5.445,00 €

67,97

IN421I-1178

Carolina García Carramal

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

5.962,27 €

2.981,14 €

67,37

IN421I-1334

José Luis Juncal Eiroa

Butano Propano Estévez Vilas, S.L.

IN421H-468

7.162,44 €

3.581,22 €

67,19

IN421I-289

María Olga Pérez Cancio

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

10.868,22 €

5.434,11 €

67,16

IN421I-2050

Inés Fraga Romar

Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.

IN421H-312

6.743,00 €

3.371,50 €

66,96

IN421I-544

Javier Caamaño Varela

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

6.122,33 €

3.061,16 €

66,78

IN421I-1450

Santiago Eloy Mayer Garea

Instaladora Sanitaria Fernando Pena, S.L.

IN421H-112

8.250,00 €

4.125,00 €

66,64

IN421I-1234

José Lema Lema

Perlada, S.L.

IN421H-265

4.422,55 €

2.211,28 €

66,47

IN421I-1351

Ainoa Arana Bilbao

Belénus-Natur, S.L.L.

IN421H-71

14.399,00 €

7.199,50 €

66,45

IN421I-1514

Fidelina Presas Taboada

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

5.173,93 €

2.586,97 €

66,24

IN421I-1416

María Flora Ares Fuentes

Javier Pazos Neira

IN421H-349

12.862,30 €

6.431,15 €

65,78

IN421I-171

Julia Pardo Díaz

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

5.517,60 €

2.758,80 €

65,46

IN421I-2190

Alberto Puga de Jesús

Instalaciones Fontami, S.L.

IN421H-169

6.006,00 €

3.003,00 €

65,42

IN421I-1441

José Luis Brea Álvarez

Javier Pazos Neira

IN421H-349

13.267,65 €

6.633,82 €

65,40

IN421I-681

Bernardo Rodríguez Fernández

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

8.167,50 €

4.083,75 €

65,35

IN421I-1626

Iván González Abalo

Instalaciones Fontami, S.L.

IN421H-169

13.200,00 €

6.600,00 €

65,15

IN421I-892

María Inés Juncal Cruz

Instalaciones Otero Lemos, S.L.

IN421H-164

10.890,00 €

5.445,00 €

64,86

IN421I-631

José Regueiro López

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

8.167,50 €

4.083,75 €

64,77

IN421I-2128

Jesusa María de la Concepción Porto Torres

José Manuel Rendo Rico

IN421H-474

8.470,00 €

4.235,00 €

64,64

IN421I-2174

María del Carmen Vázquez Pampín

Galisol Enerxías Renovables, S.L.U.

IN421H-95

12.603,20 €

6.301,60 €

64,53

IN421I-1240

Adolfo Carballo Penela

Solaso Enerxías Renovables, S.C.

IN421H-307

4.840,00 €

2.420,00 €

64,24

IN421I-1635

Carmen López Piñeiro

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

4.469,20 €

2.234,60 €

63,93

IN421I-1446

José Miguel Ruiz Hermida

Grundila, S.L.

IN421H-49

9.425,90 €

4.712,95 €

63,74

IN421I-2015

Antonio Martínez Allegue

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

7.949,70 €

3.974,85 €

63,39

IN421I-290

Francisco Antón Fidalgo López

Instalaciones Campelo, S.L.

IN421H-258

3.484,80 €

1.742,40 €

63,35

IN421I-1595

Iratxe García Blanco

Rodríguez Guede e Hijos, S.L.

IN421H-319

5.258,18 €

2.629,09 €

62,98

IN421I-1760

José Rodríguez Iglesias

Boiresa, S.L.

IN421H-73

4.422,55 €

2.211,28 €

62,84

IN421I-1923

María Dolores Martínez Otero

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

7.575,78 €

3.787,89 €

62,29

IN421I-2488

Constante Fernández Rodríguez

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

5.517,60 €

2.758,80 €

62,12

IN421I-1390

Esteban Miguel Rostro Mayan

Cives Pensado, S.L.

IN421H-161

6.352,50 €

3.176,25 €

62,00

IN421I-1000

Laura Lejo Vilariño

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

5.173,93 €

2.586,97 €

62,00

IN421I-139

Ramiro Jiménez Jiménez

Fricost, S.L.

IN421H-303

4.573,80 €

2.286,90 €

61,94

IN421I-225

Fernando Álvarez Franco

Vapormatra, S.A.

IN421H-393

3.484,80 €

1.742,40 €

61,83

IN421I-2365

Gabriel Rodríguez Fernández

Fernando Pampín Cea

IN421H-134

4.840,00 €

2.420,00 €

61,63

IN421I-1545

Francisco José Martínez Sobrido

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

4.083,75 €

2.041,88 €

61,25

IN421I-1363

Xoán Xosé Díaz Pardo

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

5.486,38 €

2.743,19 €

61,25

IN421I-1137

José Antonio González Fernández

Solo Fontacal, S.L.

IN421H-80

4.514,75 €

2.257,38 €

60,09

IN421I-2484

Luis Sauri Manzano

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

6.969,60 €

3.484,80 €

59,85

IN421I-2286

Ana Belén Franco Mellado

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

3.904,80 €

1.952,40 €

59,46

IN421I-1985

Julio Pazos Cerqueira

Edeco Energías, S.L.

IN421H-59

6.171,60 €

3.085,80 €

59,44

IN421I-518

Ángel Botana Sabugueiro

Irradia Consulting Solar, S.L.

IN421H-453

7.229,75 €

3.614,88 €

59,33

IN421I-1111

Visitación Fernández Doval

Pin, C.B.

IN421H-297

4.573,80 €

2.286,90 €

59,19

IN421I-1861

Edelmiro Tourís Diz

GDM 1980 Multiservicios Técnicos, S.L.

IN421H-87

7.835,20 €

3.917,60 €

59,17

IN421I-933

Jaime Elías García Navarro

Isempa, S.L.

IN421H-25

9.716,30 €

4.858,15 €

58,98

IN421I-788

Rosa Rodríguez Sotelo

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

4.752,34 €

2.376,17 €

58,95

IN421I-1594

Marta Carnice Rivero

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

4.686,09 €

2.343,04 €

58,93

IN421I-2396

Francisca Bermúdez Crespo

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

5.662,80 €

2.831,40 €

58,35

IN421I-1891

Teresa Arias Varela

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

3.085,50 €

1.542,75 €

58,28

IN421I-2169

María Carmen García Morandeira

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

3.574,34 €

1.787,17 €

57,89

IN421I-154

Antonio Soto Díaz

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

4.380,20 €

2.190,10 €

57,64

IN421I-1473

Andrés Díaz Pérez

José Blas Pardo Fernández

IN421H-353

8.712,00 €

4.356,00 €

57,59

IN421I-1953

Diego Pérez Blanco

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

8.167,50 €

4.083,75 €

57,52

IN421I-539

Ofelia Castro López

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

5.693,15 €

2.846,57 €

57,44

IN421I-1179

Julia Rodríguez Gómez

Perlada, S.L.

IN421H-265

2.500,01 €

1.250,01 €

57,33

IN421I-1668

José Rodríguez Diéguez

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

5.671,88 €

2.835,94 €

57,31

IN421I-1307

Miguel Riesco Crespo

Fontanería El Paraguas, S.L.

IN421H-157

10.725,00 €

5.362,50 €

57,14

IN421I-1200

Fátima Beiroa Pardo

Instalacións Nemacla 2000, S.L.

IN421H-313

3.168,00 €

1.584,00 €

56,78

IN421I-1546

José Severino Galindo Darriba

Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras, S.L.L.

IN421H-532

6.352,50 €

3.176,25 €

56,74

IN421I-1644

José María García López

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

4.800,07 €

2.400,03 €

56,67

IN421I-2455

José Nieto Vidal

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

5.517,60 €

2.758,80 €

56,52

IN421I-1264

María López Vázquez

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

5.687,24 €

2.843,62 €

56,32

IN421I-2142

María Teresa Barros Ríos

Goncer Calefacción, S.L.

IN421H-74

5.207,81 €

2.603,91 €

56,20

IN421I-1284

Casimiro Pereira González

Climapuzo, S.L.

IN421H-399

1.987,18 €

993,59 €

56,17

IN421I-509

Juan Antonio Jardón Nogueiras

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

3.144,49 €

1.572,24 €

55,99

IN421I-352

Alfredo Rodríguez Arteaga

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

3.630,00 €

1.815,00 €

55,86

IN421I-2030

Tatiana Fernández Fernández

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

4.465,14 €

2.232,57 €

55,81

IN421I-264

Manuel Penas Buján

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

5.671,88 €

2.835,94 €

55,61

IN421I-2002

Antonio Martell Balado

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

4.029,30 €

2.014,65 €

55,54

IN421I-1174

Odilo Mojón Pérez

Perlada, S.L.

IN421H-265

3.700,00 €

1.850,00 €

55,52

IN421I-1647

María Soledad Negro Taboada

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

3.932,50 €

1.966,25 €

55,38

IN421I-1082

Tomás Pereiro Vázquez

Perlada, S.L.

IN421H-265

4.471,00 €

2.235,50 €

55,33

IN421I-795

Gervasio Ferreiro López

Álvaro Fernández López

IN421H-177

5.481,30 €

2.740,65 €

55,27

IN421I-2054

María de los Ángeles Lema Castro

Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.

IN421H-312

6.655,00 €

3.327,50 €

54,97

IN421I-2462

María Concepción Fariña Castroagudín

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

5.427,18 €

2.713,59 €

54,69

IN421I-2120

Pastora Rodríguez Veloso

Evaristo Pérez Cid

IN421H-463

5.881,11 €

2.940,55 €

54,59

IN421I-1989

Jesús Fernández Álvarez

Alberto Fernández López

IN421H-210

6.400,90 €

3.200,45 €

54,54

IN421I-1842

José Guerrero Román

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

8.028,35 €

4.014,18 €

54,51

IN421I-1525

Carmen Mateo Vázquez

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

3.635,61 €

1.817,81 €

54,49

IN421I-791

José Criado Cabaleiro

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

4.119,81 €

2.059,90 €

54,47

IN421I-2403

José Ramón Pellón Augusto

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.484,80 €

1.742,40 €

54,47

IN421I-600

Elías Feijoo Araújo

TF3 Soluciones Técnicas Industriales, S.L.

IN421H-45

7.028,89 €

3.514,45 €

54,41

IN421I-589

Felisa Ares Martínez

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

6.881,88 €

3.440,94 €

54,39

IN421I-68

Alfredo Gómez García

Grundila, S.L.

IN421H-49

5.457,10 €

2.728,55 €

54,38

IN421I-325

Marina Alsira Rajo Montero

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

5.008,41 €

2.504,20 €

54,33

IN421I-335

Montserrat López Vázquez

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

5.008,41 €

2.504,20 €

54,33

IN421I-1079

María Antonia González Rodríguez

Salvador Tiago González

IN421H-407

6.863,60 €

3.431,80 €

54,26

IN421I-805

Francisco Gómez Pérez

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

2.599,68 €

1.299,84 €

54,14

IN421I-1756

María Remedios Virtudes Rodríguez Souto

Perlada, S.L.

IN421H-265

4.850,01 €

2.425,01 €

54,13

IN421I-1799

Dolores Tallón Vilela

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

4.840,00 €

2.420,00 €

53,99

IN421I-1680

Jesús Miguel Ferradás Méndez

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

4.396,80 €

2.198,40 €

53,96

IN421I-1876

Jaime García León

Ecosolar Renovables, S.L.

IN421H-496

4.686,09 €

2.343,04 €

53,78

IN421I-1076

Josefa Miranda Lamas

Solo Fontacal, S.L.

IN421H-80

3.374,39 €

1.687,19 €

53,78

IN421I-1897

Santiago Antonio Limia Diéguez

Instalpro, S.C.

IN421H-486

5.357,27 €

2.678,64 €

53,59

IN421I-572

Julio López Pedre

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

4.127,06 €

2.063,53 €

53,43

IN421I-683

Ramón Labrada Teijeiro

Nicman Instalacións, S.L.

IN421H-364

4.952,53 €

2.476,26 €

53,36

IN421I-2168

José Barrio Salgado

Evaristo Pérez Cid

IN421H-463

6.177,05 €

3.088,53 €

53,31

IN421I-2027

Fernando Barros Veleiro

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

4.544,52 €

2.272,26 €

53,30

IN421I-1012

Mª Teresa Freire García

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

4.573,80 €

2.286,90 €

53,16

IN421I-1418

Constantino Moreira Pastoriza

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

4.190,23 €

2.095,11 €

53,15

IN421I-928

Ana María Valledor Álvarez

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

5.929,00 €

2.964,50 €

53,12

IN421I-2200

Bruno Otero Buján

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

4.110,07 €

2.055,03 €

53,09

IN421I-920

Benigno López Ron

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

4.416,50 €

2.208,25 €

53,00

IN421I-166

María del Carmen Bran Pazos

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

3.696,55 €

1.848,28 €

52,62

IN421I-1148

Luis Álvarez Salgado

TF3 Soluciones Técnicas Industriales, S.L.

IN421H-45

5.872,13 €

2.936,07 €

52,62

IN421I-1830

José Díaz Pillado

Manuel Pardeiro Fernández

IN421H-170

5.088,05 €

2.544,03 €

52,53

IN421I-893

Antonio Pereira Varela

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

3.329,38 €

1.664,69 €

52,42

IN421I-1884

Purificación Cortes Rodríguez

Instalpro, S.C.

IN421H-486

3.329,38 €

1.664,69 €

52,38

IN421I-334

María Dolores Álvarez Pérez

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

4.155,38 €

2.077,69 €

52,33

IN421I-1074

María Isabel López López

Perlada, S.L.

IN421H-265

6.058,20 €

3.029,10 €

52,33

IN421I-787

María Carmen Iglesias Lojo

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

5.803,83 €

2.901,91 €

52,31

IN421I-113

Magdalena Osorio Mon

Tecgal Enerxías, S.L.

IN421H-123

10.890,00 €

5.445,00 €

52,29

IN421I-1022

María Carmen Fontela Fernández

Antonio Pena, S.L.

IN421H-47

7.260,00 €

3.630,00 €

52,28

IN421I-1815

Leopoldo Caride Abalde

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

6.058,20 €

3.029,10 €

52,25

IN421I-2053

Graciela Caamaño Liñares

Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.

IN421H-312

4.840,00 €

2.420,00 €

52,12

IN421I-1205

Diego José Méndez González

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

5.671,88 €

2.835,94 €

52,07

IN421I-1270

Heliodoro Moure Fernández

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

5.671,88 €

2.835,94 €

52,07

IN421I-1279

José Luis Bouzón Lorenzo

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

5.671,88 €

2.835,94 €

52,07

IN421I-1364

María Milagros Senín Senín

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

5.671,88 €

2.835,94 €

52,07

IN421I-2479

Jesús Sampayo Iglesias

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

3.696,55 €

1.848,28 €

52,06

IN421I-1151

Beatriz Vázquez López

Perlada, S.L.

IN421H-265

3.785,00 €

1.892,50 €

51,93

IN421I-1849

Martín Lema Pose

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

5.776,27 €

2.888,13 €

51,90

IN421I-2411

Esteban Estévez Gómez

Consoteva, S.L.

IN421H-469

6.957,50 €

3.478,75 €

51,84

IN421I-1789

Aurora Sanmarful Sanmarful

Instalpro, S.C.

IN421H-486

3.329,38 €

1.664,69 €

51,84

IN421I-1530

Dolores Costas Santos

Instalaciones Otero Lemos, S.L.

IN421H-164

2.042,00 €

1.021,00 €

51,83

IN421I-2114

María Luisa Tajes Romar

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

5.517,60 €

2.758,80 €

51,82

IN421I-1428

Pilar Casal Loureiro

Instalaciones Luer, S.L.

IN421H-506

8.167,50 €

4.083,75 €

51,79

IN421I-1052

Francisco Collazo Torres

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

4.916,23 €

2.458,11 €

51,66

IN421I-1566

Alberto Rivero Rodríguez

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

3.915,50 €

1.957,75 €

51,64

IN421I-944

Antonio Ventoso Resua

Biotermic Comercial y Servicios, S.L.

IN421H-163

3.279,78 €

1.639,89 €

51,61

IN421I-2401

Cristina Veira Flores

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

5.241,45 €

2.620,72 €

51,61

IN421I-1283

Carmen Hermida Vázquez

Icos, S.C.G.

IN421H-217

6.881,88 €

3.440,94 €

51,54

IN421I-159

Margarita Cristina Santolaria Aragón

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

5.517,60 €

2.758,80 €

51,53

IN421I-738

Fernando Otero Gómez

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

3.896,20 €

1.948,10 €

51,47

IN421I-2232

Francisco Antonio Ferradas Gómez

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

4.997,30 €

2.498,65 €

51,43

IN421I-1951

José Alberto Tourís Somoza

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

5.671,88 €

2.835,94 €

51,37

IN421I-2290

José Antonio Figueiras Pérez

Jesús Carlos Fojo Cascallar

IN421H-361

10.890,00 €

5.445,00 €

51,35

IN421I-1752

Rosa María González Pérez

Dalia Sistemas, S.L.

IN421H-130

7.260,00 €

3.630,00 €

51,33

IN421I-716

Ramón Reimunde Noreña

Fricost, S.L.

IN421H-303

6.582,40 €

3.291,20 €

51,33

IN421I-1369

Lourdes Viana Mejuto

Perlada, S.L.

IN421H-265

3.985,00 €

1.992,50 €

51,24

IN421I-29

Victoriano José Vázquez Acevo

Ecoclima Burela, S.L.U.

IN421H-104

3.856,71 €

1.928,36 €

51,22

IN421I-1229

José Manuel Rey Pérez

Gago Calefacción Fontanería y Gas, S.L.

IN421H-79

3.332,34 €

1.666,17 €

51,22

IN421I-239

Benito Fernández Iglesias

Grundila, S.L.

IN421H-49

4.700,85 €

2.350,43 €

51,17

IN421I-1915

Carlos Campaña Campos

Montajes Eléctricos Víctor Castiñeiras, S.L.

IN421H-133

8.167,50 €

4.083,75 €

51,13

IN421I-1971

María Monserrat Castro Agrelo

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

3.797,89 €

1.898,94 €

51,09

IN421I-802

Emilio Martínez Pérez

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

3.450,19 €

1.725,10 €

51,08

IN421I-150

Cristina Franco Pérez

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

3.894,41 €

1.947,20 €

51,03

IN421I-1235

Silvia Tobio Rodríguez

Manuel Fraguas Fortes

IN421H-52

5.357,27 €

2.678,64 €

51,03

IN421I-1045

Manuel López Arias

Vilar Valcarcel, S.L.

IN421H-86

4.912,12 €

2.456,06 €

51,00

IN421I-484

María Milagros Díaz Peña

Tecgal Enerxías, S.L.

IN421H-123

5.671,88 €

2.835,94 €

50,98

IN421I-2267

Ramiro Ventureira Vilariño

Fontanería Teixeiro, S.C.

IN421H-200

7.260,00 €

3.630,00 €

50,97

IN421I-800

Manuel Casasnovas Calvo

Evaristo Pérez Cid

IN421H-463

4.544,52 €

2.272,26 €

50,96

IN421I-1454

Amando Sande Agra

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

9.982,50 €

4.991,25 €

50,90

IN421I-203

José Eugenio Castro Morales

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

3.915,50 €

1.957,75 €

50,90

IN421I-1080

Mª del Carmen López González

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

3.484,80 €

1.742,40 €

50,87

IN421I-1055

Palmira Barrientos Lema

Ar-Tempo, S.L.

IN421H-278

7.260,00 €

3.630,00 €

50,84

IN421I-1997

Francisco Pombo Lista

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

3.595,54 €

1.797,77 €

50,83

IN421I-1542

Dolores Ferreiro Cuquejo

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

4.752,34 €

2.376,17 €

50,78

IN421I-1035

Sara García Orozco

Perlada, S.L.

IN421H-265

4.912,12 €

2.456,06 €

50,78

IN421I-217

Cristina Fuentes Dopazo

Tecnosolar Clima, S.L.

IN421H-64

3.026,70 €

1.513,35 €

50,75

IN421I-1129

Pablo Neira Cabanas

Perlada, S.L.

IN421H-265

3.500,00 €

1.750,00 €

50,71

IN421I-1041

Manuel Godoy Barbazán

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

4.190,47 €

2.095,24 €

50,66

IN421I-983

Amelia Magadán Díaz

Alberto Fernández López

IN421H-210

7.627,16 €

3.813,58 €

50,57

IN421I-2113

José Antonio Iglesias Rodríguez

Apimac Soluciones, S.L.

IN421H-82

5.517,60 €

2.758,80 €

50,53

IN421I-688

Lorena Cerredelo Martínez

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

3.928,87 €

1.964,43 €

50,52

IN421I-1383

Manuel García Armas

Perlada, S.L.

IN421H-265

6.881,88 €

3.440,94 €

50,47

IN421I-1004

Patricia Pico Roca

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.585,23 €

1.792,62 €

50,47

IN421I-1360

Javier Baltasar Rasco González

Grundila, S.L.

IN421H-49

5.517,60 €

2.758,80 €

50,38

IN421I-1821

Manuel Senín Bejo

Montajes Eléctricos Víctor Castiñeiras, S.L.

IN421H-133

6.881,88 €

3.440,94 €

50,38

IN421I-1608

María Teresa Lis Rouco

Instalaciones Otero Lemos, S.L.

IN421H-164

4.406,76 €

2.203,38 €

50,33

IN421I-1170

José López Rubio

Álvaro Fernández López

IN421H-177

6.352,50 €

3.176,25 €

50,27

IN421I-1993

Lourdes Tuñas Alvite

Fontanería Vilco, S.L.

IN421H-465

6.628,00 €

3.314,00 €

50,27

IN421I-143

Eduardo Salceda Balboa

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

3.915,50 €

1.957,75 €

50,25

IN421I-1237

José Mourelo Quiroga

Juan José Sierra Vila

IN421H-266

5.034,81 €

2.517,41 €

50,23

IN421I-1590

Jacinto Alejandro Rivera Fariña

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

7.260,00 €

3.630,00 €

50,08

IN421I-1627

Dina Pena Riveiro

Irradia Consulting Solar, S.L.

IN421H-453

4.537,50 €

2.268,75 €

50,07

IN421I-2419

Rosario Freire Pousada

Tecnosolar Clima, S.L.

IN421H-64

4.334,22 €

2.167,11 €

50,05

IN421I-1193

Enrique Darío Mejía Mejía

Eligio Soto Sanjurjo

IN421H-377

7.260,00 €

3.630,00 €

50,04

IN421I-1825

José Sánchez Rivera

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

5.517,60 €

2.758,80 €

50,02

IN421I-2180

José Torres Ferreiro

Antonio Pena, S.L.

IN421H-47

7.258,45 €

3.629,22 €

49,99

IN421I-1146

Francisco Eloy Conde Bandín

Manuel José Rial Trigo

IN421H-482

7.623,00 €

3.811,50 €

49,99

IN421I-2051

Juan Carlos Romero Domínguez

Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.

IN421H-312

6.171,00 €

3.085,50 €

49,98

IN421I-1614

José Luis López Gómez

Miguel López Vega

IN421H-323

7.138,88 €

3.569,44 €

49,94

IN421I-1794

Vicente González López

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

6.352,50 €

3.176,25 €

49,93

IN421I-253

Manuel Moledo Carreira

Aquacee Instalacións, S.L.

IN421H-260

7.224,74 €

3.612,37 €

49,87

IN421I-1512

Álvaro Piñeiro Mayo

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

4.342,39 €

2.171,19 €

49,87

IN421I-2210

Óscar Castaño Domínguez

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

4.840,00 €

2.420,00 €

49,85

IN421I-2313

Isidro Baz Carballo

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

5.639,33 €

2.819,66 €

49,82

IN421I-1689

María Blauria Lamas Lamas

Calefacciones J. Montero, S.L.

IN421H-459

5.671,88 €

2.835,94 €

49,81

IN421I-841

Luis Luciano Rico Junquera

Manuel Balo Rodríguez

IN421H-181

5.671,88 €

2.835,94 €

49,81

IN421I-914

Alejandro Fernández Tejedo

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

5.849,02 €

2.924,51 €

49,79

IN421I-931

Antonio Rancaño Álvarez

José Ángel Méndez Valle

IN421H-43

6.228,48 €

3.114,24 €

49,79

IN421I-2451

Julio Maus Ferreiro

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

4.259,20 €

2.129,60 €

49,78

IN421I-2469

Jesús Campos González

Ramón Miguens Ces

IN421H-436

4.101,84 €

2.050,92 €

49,78

IN421I-783

Laura Pernas Prieto

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

4.222,90 €

2.111,45 €

49,76

IN421I-1554

Fernando Fente Meilán

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

5.671,88 €

2.835,94 €

49,71

IN421I-2193

Severiano Piñeiro Alcalde

Imsa Saborido, S.L.

IN421H-373

6.291,24 €

3.145,62 €

49,67

IN421I-2309

Juan Carlos Varela Abeledo

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

7.538,30 €

3.769,15 €

49,65

IN421I-1653

José Andrés Díaz Fernández

Alberto Fernández López

IN421H-210

6.031,09 €

3.015,55 €

49,62

IN421I-2228

José Benito Cividanes Álvarez

Manuel Alfonso Sousa Instalacións, S.L.

IN421H-26

3.045,57 €

1.522,79 €

49,54

IN421I-1763

Gloria María Pombo Villaravid

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

4.174,50 €

2.087,25 €

49,43

IN421I-1632

María de las Mercedes Naveira Castiñeira

Calefacción Meilán, S.L.

IN421H-309

4.840,00 €

2.420,00 €

49,42

IN421I-2464

Jesús Mato Vázquez

Fernando Pampín Cea

IN421H-134

7.441,50 €

3.720,75 €

49,42

IN421I-1724

Nieves Sánchez Calvo

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

5.671,88 €

2.835,94 €

49,41

IN421I-387

Covadonga Fernández González

Climatizaciones Ferrolterra, S.L.

IN421H-106

3.310,56 €

1.655,28 €

49,39

IN421I-2127

Manuel Presedo Peteiro

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

3.696,55 €

1.848,28 €

49,38

IN421I-499

Darío José López López

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

3.896,20 €

1.948,10 €

49,28

IN421I-1459

Julio López Sánchez

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

6.960,52 €

3.480,26 €

49,20

IN421I-1547

María Magdalena Vilar Lamas

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

3.968,80 €

1.984,40 €

49,14

IN421I-504

Juan José González Martínez

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

5.671,88 €

2.835,94 €

49,14

IN421I-1498

Pedro Rama Pérez

Víctor Teira Paz

IN421H-202

6.582,40 €

3.291,20 €

49,14

IN421I-2335

Amelia Soliño Rial

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

4.292,84 €

2.146,42 €

49,03

IN421I-1479

Gonzalo Romay Castro

Belénus-Natur, S.L.L.

IN421H-71

6.352,50 €

3.176,25 €

48,99

IN421I-2363

Manuel Fernández Lombardía

Eligio Soto Sanjurjo

IN421H-377

6.582,40 €

3.291,20 €

48,95

IN421I-1096

Manuel Seoane Pallas

Lamas Orgueira, S.L.

IN421H-414

6.352,50 €

3.176,25 €

48,95

IN421I-696

María Jesús Santas Vázquez

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

3.484,80 €

1.742,40 €

48,86

IN421I-1429

Rosalía Núñez Aguieiras

Grundila, S.L.

IN421H-49

5.517,60 €

2.758,80 €

48,82

IN421I-1569

Jorge Juan Otero Martínez

Calefacción y Fontanería Alvite-López, S.L.

IN421H-470

7.595,77 €

3.797,89 €

48,78

IN421I-1347

Antonio Iglesias Fernández

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

4.965,57 €

2.482,78 €

48,77

IN421I-1297

Manuel Buceta Álvarez

Gago Calefacción Fontanería y Gas, S.L.

IN421H-79

6.688,27 €

3.344,14 €

48,77

IN421I-886

Jaime Díaz Argiz

Jesús Fernández Pereira

IN421H-98

5.517,60 €

2.758,80 €

48,75

IN421I-684

Rosa María García Fernández

Instalaciones Deza, S.L.

IN421H-141

3.915,50 €

1.957,75 €

48,74

IN421I-1292

José Alexander Núñez Domínguez

Bilega Energía, S.L.

IN421H-90

8.167,50 €

4.083,75 €

48,74

IN421I-232

Camilo Tarrío Blanco

Manuel Lisardo Pérez Godón

IN421H-315

5.373,01 €

2.686,50 €

48,74

IN421I-1253

Manuel Refojo Lago

Mario Enrique Campaña Ferro

IN421H-284

5.671,88 €

2.835,94 €

48,73

IN421I-1385

José Leopoldo Rivero García

Bolume Enerxía, S.L.

IN421H-85

6.422,68 €

3.211,34 €

48,68

IN421I-1666

María Carmen Fariña Chouciño

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

4.083,75 €

2.041,88 €

48,67

IN421I-75

Javier González Sánchez

Santiago Sánchez de la Fuente

IN421H-6

4.101,84 €

2.050,92 €

48,61

IN421I-505

Antonio Parga Loureiro

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

5.671,88 €

2.835,94 €

48,58

IN421I-1491

Manuel Álvarez Seoane

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

3.793,62 €

1.896,81 €

48,58

IN421I-2109

Susana Rilo Corral

Bilega Energía, S.L.

IN421H-90

6.305,67 €

3.152,84 €

48,56

IN421I-152

Juan Carlos Sánchez López

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

3.896,20 €

1.948,10 €

48,55

IN421I-2276

Francisco Figueiras Pérez

Jesús Carlos Fojo Cascallar

IN421H-361

7.260,00 €

3.630,00 €

48,49

IN421I-1181

Sergio Salgado Conde

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

4.858,12 €

2.429,06 €

48,46

IN421I-1469

Manuel Fontaíña González

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

4.858,12 €

2.429,06 €

48,46

IN421I-1890

Klaus Brey Montaña

Fontanería y Calefacción Sigüeiro, S.L.

IN421H-384

5.671,88 €

2.835,94 €

48,45

IN421I-2097

José Presas Taboada

Fontanería Ferga, S.L.

IN421H-413

5.671,88 €

2.835,94 €

48,43

IN421I-890

Jaime Díaz González

Jesús Fernández Pereira

IN421H-98

4.964,63 €

2.482,32 €

48,38

IN421I-316

Manuel Fontal Pérez

Roberto López Ascón

IN421H-111

7.260,00 €

3.630,00 €

48,36

IN421I-2439

José Feliciano Rodríguez Vallejo

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

5.517,60 €

2.758,80 €

48,35

IN421I-570

Jesús Negreira Iglesias

Cives Pensado, S.L.

IN421H-161

6.031,09 €

3.015,55 €

48,23

IN421I-103

Manuel Montaña Carballo

Vilar Valcarcel, S.L.

IN421H-86

4.544,52 €

2.272,26 €

48,23

IN421I-878

Erminda Freiría Rodríguez

Montajes Tui, S.L.

IN421H-105

5.016,00 €

2.508,00 €

48,21

IN421I-749

Francisco Manuel Toba Vilela

Deive Lar, S.L.

IN421H-275

3.872,00 €

1.936,00 €

48,09

IN421I-1906

María Mercedes Fernández Lobera

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

4.573,80 €

2.286,90 €

48,07

IN421I-2048

María Carmen Abelenda Calvo

Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.

IN421H-312

6.655,00 €

3.327,50 €

47,98

IN421I-1166

Josefa Yáñez Díaz

Ecoclima Burela, S.L.U.

IN421H-104

4.259,20 €

2.129,60 €

47,91

IN421I-1651

Eduardo Mon Álvarez

Álvaro Fernández López

IN421H-177

4.826,69 €

2.413,34 €

47,84

IN421I-2047

María Rosario García Rúa

Alumea, S.L.

IN421H-300

6.352,50 €

3.176,25 €

47,78

IN421I-1223

Miguel Ángel Correa Álvarez

Montajes Tui, S.L.

IN421H-105

5.943,96 €

2.971,98 €

47,74

IN421I-1452

María Isabel Piñeiro Vázquez

Biotermic Comercial y Servicios, S.L.

IN421H-163

3.857,24 €

1.928,62 €

47,73

IN421I-1887

Graciela Lorenzo Rodríguez

Instalpro, S.C.

IN421H-486

4.083,75 €

2.041,88 €

47,72

IN421I-1907

José Soto Rodríguez

Instalpro, S.C.

IN421H-486

3.896,20 €

1.948,10 €

47,72

IN421I-1910

Miguel Ángel Torres Míguez

Instalpro, S.C.

IN421H-486

3.484,80 €

1.742,40 €

47,72

IN421I-1339

Jaime Funcasta Yáñez

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.915,50 €

1.957,75 €

47,69

IN421I-2150

María Dulcina Recarey Souto

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

6.881,88 €

3.440,94 €

47,67

IN421I-411

Carmen González Ramilo

Climapuzo, S.L.

IN421H-399

5.517,60 €

2.758,80 €

47,67

IN421I-1081

Agustín Augusto López Torres

Alejandro García Rodríguez

IN421H-225

6.013,70 €

3.006,85 €

47,66

IN421I-557

Juan José López Rodríguez

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

3.568,86 €

1.784,43 €

47,59

IN421I-2107

Encarnación Castro García

Butano Propano Estévez Vilas, S.L.

IN421H-468

7.260,00 €

3.630,00 €

47,59

IN421I-1386

José Luis López Luaces

Dalia Sistemas, S.L.

IN421H-130

5.671,88 €

2.835,94 €

47,59

IN421I-2166

Emilio Nieto Martínez

Butano Propano Estévez Vilas, S.L.

IN421H-468

5.373,58 €

2.686,79 €

47,49

IN421I-1343

José Juan Rosende Vieites

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

6.352,50 €

3.176,25 €

47,49

IN421I-2022

Antonio Moledo Currais

Fontanería Vilco, S.L.

IN421H-465

5.671,88 €

2.835,94 €

47,31

IN421I-260

Antonio Antelo Villar

Instalaciones David Caamaño, S.L.U.

IN421H-409

5.671,88 €

2.835,94 €

47,31

IN421I-771

Carmen Otero Lodeiro

José Luis Louzao Boquete

IN421H-128

7.260,00 €

3.630,00 €

47,27

IN421I-2012

Julio Alonso Salgado

José López Sánchez

IN421H-412

4.941,00 €

2.470,50 €

47,26

IN421I-1612

María Cándida Alvariño Novo

Miguel López Vega

IN421H-323

5.108,35 €

2.554,18 €

47,25

IN421I-1204

Benigna Rodríguez Sabín

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.138,74 €

1.569,37 €

47,14

IN421I-2074

Alfredo Bacelo Lamas

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

3.696,55 €

1.848,28 €

47,12

IN421I-1309

María Esther Neira Martínez

José Ángel Fernández Vázquez

IN421H-279

7.441,50 €

3.720,75 €

47,11

IN421I-1550

Eladio Barro Fernández

José Ángel Fernández Vázquez

IN421H-279

7.441,50 €

3.720,75 €

47,11

IN421I-1156

José López Méndez

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

3.896,20 €

1.948,10 €

47,10

IN421I-1640

Damaso Rodríguez Carnero

Fontanería Ferco Mixos, S.L.

IN421H-360

3.686,87 €

1.843,43 €

47,01

IN421I-923

María García Varela

Fontanería Teixeiro, S.C.

IN421H-200

5.009,40 €

2.504,70 €

46,98

IN421I-1059

José Benito Vence Deza

Perlada, S.L.

IN421H-265

6.881,88 €

3.440,94 €

46,96

IN421I-494

María Pilar Iglesias Sánchez

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

4.406,76 €

2.203,38 €

46,93

IN421I-2289

Antonio José Muñoz Piñeiro

Julio Vázquez Sánchez

IN421H-269

3.872,00 €

1.936,00 €

46,90

IN421I-88

Emilio Ramilo Alonso

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

5.671,88 €

2.835,94 €

46,88

IN421I-2239

Irene Blanco Blanco

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

4.573,80 €

2.286,90 €

46,82

IN421I-2427

Viviana García Lorenzo

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

4.259,20 €

2.129,60 €

46,82

IN421I-2404

Francisco Freire Pousada

Tecnosolar Clima, S.L.

IN421H-64

5.671,88 €

2.835,94 €

46,72

IN421I-1829

Benjamín Paz Paz

Mario Arribas Vázquez

IN421H-232

8.530,50 €

4.265,25 €

46,69

IN421I-2096

María Teresa Vázquez Fernández

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

8.167,50 €

4.083,75 €

46,63

IN421I-968

Ana Varela Pernas

José Ángel Méndez Valle

IN421H-43

2.120,75 €

1.060,38 €

46,56

IN421I-2073

José Antonio López Souto

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

4.854,52 €

2.427,26 €

46,55

IN421I-161

Manuel Muíño Vázquez

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

6.881,88 €

3.440,94 €

46,49

IN421I-2203

María Dolores García Pérez

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

4.101,84 €

2.050,92 €

46,46

IN421I-2219

José Francisco de María Castellanos

Alberto Sampedro Martínez

IN421H-129

4.101,84 €

2.050,92 €

46,46

IN421I-1286

Francisco Javier García Pouso

Ar-Tempo, S.L.

IN421H-278

7.623,00 €

3.811,50 €

46,44

IN421I-1319

Domingo González Solís

Ar-Tempo, S.L.

IN421H-278

7.623,00 €

3.811,50 €

46,44

IN421I-1642

Dolores Adán Pampín

Ramón Cabado Biomasa, S.L.

IN421H-510

4.800,07 €

2.400,03 €

46,32

IN421I-2049

Rubén Tarrío Rozados

Jesús Carlos Fojo Cascallar

IN421H-361

7.260,00 €

3.630,00 €

46,30

IN421I-1824

Amador Novo Prieto

Mario Arribas Vázquez

IN421H-232

6.228,48 €

3.114,24 €

46,28

IN421I-1340

Domingo López Gambino

Calefacciones J. Montero, S.L.

IN421H-459

5.671,88 €

2.835,94 €

46,24

IN421I-115

Estrella Vila Alonso

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

5.671,88 €

2.835,94 €

46,22

IN421I-1753

Alfredo Dopico Rodríguez

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

4.259,20 €

2.129,60 €

46,13

IN421I-2225

Alberto Carlos Casal Díaz

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

4.573,80 €

2.286,90 €

46,07

IN421I-2291

María Estrella Álvarez López

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

4.028,76 €

2.014,38 €

46,05

IN421I-1274

Delmira Costas Vilas

Montajes Tui, S.L.

IN421H-105

5.943,96 €

2.971,98 €

45,93

IN421I-1401

Andrés López Fernández

Fontanería Ferco Mixos, S.L.

IN421H-360

2.498,65 €

1.249,33 €

45,87

IN421I-1641

Ana Colmenero Campos

Fontanería Ferco Mixos, S.L.

IN421H-360

3.686,87 €

1.843,43 €

45,87

IN421I-671

Jesús Fernández Santos

Instalaciones Cepa, S.L.

IN421H-67

5.671,88 €

2.835,94 €

45,78

IN421I-136

Carmen Pastoriza González

Instalaciones Núñez y Couso, S.L.

IN421H-99

5.671,88 €

2.835,94 €

45,75

IN421I-1982

Matilde Francisca Encarnación Chao Gómez

Instalpro, S.C.

IN421H-486

4.083,75 €

2.041,88 €

45,72

IN421I-2013

Germán Vázquez Rivas

Julio Vázquez Sánchez

IN421H-269

5.984,00 €

2.992,00 €

45,65

IN421I-781

Graciano Fernández Lovelle

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

5.671,88 €

2.835,94 €

45,63

IN421I-1712

Manuel Ledo Pereira

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

5.671,88 €

2.835,94 €

45,63

IN421I-482

Juan Ramón Nieto Abeijón

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

4.259,20 €

2.129,60 €

45,61

IN421I-1438

Óscar Gómez Sobrado

Instalaciones Luer, S.L.

IN421H-506

6.881,88 €

3.440,94 €

45,61

IN421I-1335

Javier Costa Suárez

José Antonio Parafita de Arriba

IN421H-124

5.156,25 €

2.578,13 €

45,50

IN421I-2361

Alejandro Martul Barcón

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.915,50 €

1.957,75 €

45,45

IN421I-1075

Daniel Viéitez García

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

IN421H-237

2.432,10 €

1.216,05 €

45,28

IN421I-287

Amadeo Paulos Fernández

Instalaciones Ecovila, S.L.

IN421H-257

4.259,20 €

2.129,60 €

45,26

IN421I-1730

José Miguel Rodríguez Millán

Perlada, S.L.

IN421H-265

2.625,00 €

1.312,50 €

45,25

IN421I-1797

Mercedes Fernández Senra

Pin, C.B.

IN421H-297

4.023,25 €

2.011,63 €

45,25

IN421I-1255

Enrique González Rama

Bilega Energía, S.L.

IN421H-90

4.083,75 €

2.041,88 €

45,22

IN421I-2251

María Luisa Meijide del Río

Fontelec Ordes, S.C.

IN421H-461

5.457,29 €

2.728,64 €

45,19

IN421I-1567

José Antonio Torres Bermúdez

Luis Cerviño Otero

IN421H-76

5.566,00 €

2.783,00 €

45,16

IN421I-2366

Carmen López Pacoret

Antonio Rodríguez López

IN421H-119

6.881,88 €

3.440,94 €

45,07

IN421I-1384

Óscar Piñeiro López

Fontanería y Calefacción Sigüeiro, S.L.

IN421H-384

5.156,25 €

2.578,13 €

45,07

IN421I-2003

Manuel Calviño Calviño

Lamas Orgueira, S.L.

IN421H-414

8.887,45 €

4.443,73 €

44,89

IN421I-1158

María Jesús Cantelar Barbazán

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

4.342,39 €

2.171,19 €

44,85

IN421I-925

María Carmen Álvarez Lombardero

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

4.815,80 €

2.407,90 €

44,76

IN421I-823

Marcos Fernández Núñez

Álvaro Fernández López

IN421H-177

4.814,59 €

2.407,30 €

44,75

IN421I-123

María Luisa Barreiro Fernández

Biotermic Comercial y Servicios, S.L.

IN421H-163

4.119,81 €

2.059,90 €

44,74

IN421I-2258

María Pilar Piñeiro Torrado

Biotermic Comercial y Servicios, S.L.

IN421H-163

3.329,38 €

1.664,69 €

44,74

IN421I-1703

José Ramón Vázquez Montero

Climatizaciones Ferrolterra, S.L.

IN421H-106

4.840,00 €

2.420,00 €

44,72

IN421I-1232

Rosa Alonso Álvarez

Juan Carlos Pérez Fernández

IN421H-182

4.172,99 €

2.086,49 €

44,58

IN421I-1528

José Miguel Fernández Pérez

Bilega Energía, S.L.

IN421H-90

9.900,00 €

4.950,00 €

44,57

IN421I-2102

Rosa Pérez Márquez

José López Sánchez

IN421H-412

5.000,00 €

2.500,00 €

44,50

IN421I-2268

María Josefina Manso Pena

José Manuel Pazos Naveira

IN421H-21

6.960,52 €

3.480,26 €

44,50

IN421I-414

Delia Rodríguez Saborido

Climapuzo, S.L.

IN421H-399

4.438,22 €

2.219,11 €

44,46

IN421I-930

Amelia Gómez Argiz

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

5.671,88 €

2.835,94 €

44,42

IN421I-1784

Javier Silva Prieto

Hermanos Riopa, S.L.

IN421H-445

2.624,49 €

1.312,24 €

44,37

IN421I-2068

Fernando Beceiro Gómez

Jorge Mario García Brandariz

IN421H-529

5.274,84 €

2.637,42 €

44,30

IN421I-793

María Carmen Gesto Veiga

Pin, C.B.

IN421H-297

4.083,75 €

2.041,88 €

44,26

IN421I-2081

María Pilar Lago Mosquera

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L.

IN421H-110

3.484,80 €

1.742,40 €

44,15

IN421I-1460

Carmen Gabín Calvo

Jesús Ares Antelo

IN421H-262

5.671,88 €

2.835,94 €

44,11

IN421I-993

José Manuel Ruanova Bouzas

Diego Vidal Piñeiro

IN421H-203

6.256,25 €

3.128,13 €

44,09

IN421I-391

Javier González López

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

5.156,25 €

2.578,13 €

43,94

IN421I-919

Josefa Castelao Méndez

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

5.324,00 €

2.662,00 €

43,88

IN421I-1477

Virgilio Carpinteiro Quintans

Jesús Tallón

IN421H-135

5.671,88 €

2.835,94 €

43,80

IN421I-300

María Blanco Caamaño

Calefaccións Gavi, S.L.U.

IN421H-55

3.896,20 €

1.948,10 €

43,78

IN421I-1153

Primitivo Fernández Peñamaría

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

5.541,80 €

2.770,90 €

43,78

IN421I-1981

Carmen Entenza Agulla

Granainco, S.L.

IN421H-15

4.602,60 €

2.301,30 €

43,75

IN421I-2173

Manuel Parada Pintor

José Manuel Rendo Rico

IN421H-474

7.260,00 €

3.630,00 €

43,63

IN421I-1167

Antonio Anllo García

José Ángel Méndez Valle

IN421H-43

4.187,29 €

2.093,64 €

43,56

IN421I-1007

Iria Bellas Carballo

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

4.892,03 €

2.446,01 €

43,39

IN421I-2031

Juan Seoane Ferreiro

Elyte Xinzo, S.L.U.

IN421H-19

4.028,76 €

2.014,38 €

43,35

IN421I-1852

Luis González Fernández

Fontanería Alfer, S.L.

IN421H-208

3.582,81 €

1.791,40 €

43,00

IN421I-309

Venancio López López

Roberto López Ascón

IN421H-111

4.047,45 €

2.023,72 €

43,00

IN421I-1598

José Pablo Meiriño López

José López Sánchez

IN421H-412

4.406,76 €

2.203,38 €

42,98

IN421I-413

Alejandro Gesteira Pazos

Goncer Calefacción, S.L.

IN421H-74

5.671,88 €

2.835,94 €

42,88

IN421I-962

Alejandro Álvarez Méndez

Alberto Fernández López

IN421H-210

3.793,01 €

1.896,51 €

42,79

IN421I-903

Martín Valledor Samartino

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

3.896,20 €

1.948,10 €

42,79

IN421I-1303

Ovidio Ángel Méndez Rodríguez

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

4.610,10 €

2.305,05 €

42,79

IN421I-2468

Urbano López González

Solevento, C.B.

IN421H-541

8.307,40 €

4.153,70 €

42,51

IN421I-2293

Antonio Sanmartín López

Julio Vázquez Sánchez

IN421H-269

3.872,00 €

1.936,00 €

42,49

IN421I-1678

José Freijomil Rodríguez

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

3.064,20 €

1.532,10 €

42,48

IN421I-1785

José Fernández López

Juan Carlos Armesto García

IN421H-416

4.562,55 €

2.281,28 €

42,48

IN421I-889

María Nélida García Corral

EJ Tecnic, S.L.

IN421H-285

4.144,25 €

2.072,13 €

42,46

IN421I-1771

Mª Belén Vázquez Cagide

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

3.385,58 €

1.692,79 €

42,46

IN421I-2348

Manuel Rodríguez Eireos

Iñaki Rodríguez Pérez

IN421H-392

5.357,27 €

2.678,64 €

42,34

IN421I-2010

Mariano Núñez Álvarez

Alejandro Álvarez Cao

IN421H-114

4.634,30 €

2.317,15 €

42,25

IN421I-942

Jesús Suárez Redondo

José Delfín Núñez López

IN421H-238

6.352,50 €

3.176,25 €

42,25

IN421I-561

María José Iglesias Domínguez

Insatel Instalaciones, S.L.

IN421H-501

4.207,84 €

2.103,92 €

41,78

IN421I-881

Diego Rodríguez Álvarez

Alberto Lamas Álvarez

IN421H-103

3.787,30 €

1.893,65 €

41,75

IN421I-1028

Eligio Medín Lemus Rey

Aquacee Instalacións, S.L.

IN421H-260

4.321,54 €

2.160,77 €

41,61

IN421I-1465

Manuel García Vilela

Aquacee Instalacións, S.L.

IN421H-260

3.527,78 €

1.763,89 €

41,61

IN421I-780

Javier Fernández López de Prado

Esin Ingenieros Montajes, S.L.

IN421H-473

3.565,25 €

1.782,63 €

41,58

IN421I-2216

María de la Paz Cacho Rey

Antonio Pena, S.L.

IN421H-47

3.897,65 €

1.948,83 €

41,49

IN421I-2343

Carlos López Barja

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

2.965,71 €

1.482,86 €

41,47

IN421I-1818

María Rey Rey

José Ángel Ordóñez Otero

IN421H-475

5.190,90 €

2.595,45 €

41,29

IN421I-748

Manuel Guardado Soage

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

5.090,47 €

2.545,24 €

41,28

IN421I-991

Ramón Abad Caldeiro

Roberto López Ascón

IN421H-111

4.652,45 €

2.326,22 €

41,28

IN421I-261

Consuelo Fandiño Trillo

Aquacee Instalacións, S.L.

IN421H-260

6.216,98 €

3.108,49 €

41,26

IN421I-692

Alfonso Rodríguez Planes

Calfoman, S.L.

IN421H-44

3.751,00 €

1.875,50 €

41,22

IN421I-1220

Francisco Javier Dopico Méndez

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

4.259,20 €

2.129,60 €

40,98

IN421I-1493

María del Carmen Sánchez Neira

Ingeniería Sostenible Pontevedra, S.L.

IN421H-13

5.484,99 €

2.742,49 €

40,91

IN421I-1576

Jesusa Sánchez Sánchez

Calefacción Meilán, S.L.

IN421H-309

4.549,60 €

2.274,80 €

40,62

IN421I-396

Roberto Fernández Martínez

Pólux Hispania, S.L.U.

IN421H-51

4.840,00 €

2.420,00 €

40,61

IN421I-1681

Dolores Castro Martelo

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

4.568,96 €

2.284,48 €

40,60

IN421I-2059

Virgilia Liñares Vázquez

Jesús Fernández Pereira

IN421H-98

5.294,96 €

2.647,48 €

40,57

IN421I-1735

Manuel Casanova Pérez

Instaladores Monfortinos, S.L.

IN421H-37

4.827,90 €

2.413,95 €

40,46

IN421I-682

Juan Carlos Pérez López

Fontanería Alfer, S.L.

IN421H-208

3.569,50 €

1.784,75 €

40,38

IN421I-1400

Bernardo Rodríguez Fernández

Fontanería y Calefacción Antelana, S.L.

IN421H-523

4.186,60 €

2.093,30 €

40,35

IN421I-1916

Javier Rodríguez Álvarez

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

4.173,17 €

2.086,59 €

40,17

IN421I-2065

María Belén Rey Nimo

Future Nuevas Energías, S.L.

IN421H-231

4.190,47 €

2.095,24 €

40,16

IN421I-894

María Isabel Figueiras Pérez

Ekosol Galicia, S.L.U.

IN421H-22

5.090,47 €

2.545,24 €

40,06

IN421I-1410

José Antonio Núñez Carrete

Luis Cerviño Otero

IN421H-76

6.881,88 €

3.440,94 €

40,04

IN421I-2376

María Teresa Otero Touceda

Consoteva, S.L.

IN421H-469

4.108,68 €

2.054,34 €

39,99

IN421I-956

María Luz Fernández Gandoy

Juan José Sierra Vila

IN421H-266

5.892,70 €

2.946,35 €

39,97

IN421I-910

Luis Álvarez Méndez

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

IN421H-235

6.098,40 €

3.049,20 €

39,92

IN421I-1415

José Jesús Campos Santiso

Instalaciones Luer, S.L.

IN421H-506

6.881,88 €

3.440,94 €

39,79

IN421I-535

Antonio López Fernández

Juan José Sierra Vila

IN421H-266

6.025,80 €

3.012,90 €

39,73

IN421I-1589

Pedro Manuel Guilera Casares

José López Sánchez

IN421H-412

3.696,55 €

1.848,28 €

39,68

IN421I-2322

Patricia Bacariza Rey

Víctor Teira Paz

IN421H-202

5.920,26 €

2.960,13 €

39,67

IN421I-1187

María Parga Loureiro

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

5.962,27 €

2.981,14 €

39,59

IN421I-240

Elbio Martínez Sorriba

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.484,80 €

1.742,40 €

39,47

IN421I-248

David Fernández Pardo

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.484,80 €

1.742,40 €

39,47

IN421I-715

Faustino Bouza Tojeiro

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.915,50 €

1.957,75 €

39,47

IN421I-1715

José Óscar Ferreiro Filgueiras

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.915,50 €

1.957,75 €

39,47

IN421I-1864

Manuel Meizoso Permuy

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

3.484,80 €

1.742,40 €

39,47

IN421I-1376

María Elena Vázquez Rodríguez

Grundila, S.L.

IN421H-49

5.517,60 €

2.758,80 €

39,43

IN421I-2131

Javier Pena Pereira

Ecoclima Energy, S.L.

IN421H-207

4.935,43 €

2.467,72 €

39,34

IN421I-2198

Lorena Martínez Paz

Sat B Termohidráulica, S.L.

IN421H-171

7.111,50 €

3.555,75 €

39,32

IN421I-1373

Germán Ordóñez Barca

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

5.094,10 €

2.547,05 €

39,27

IN421I-1396

José Manuel Ordóñez Barca

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

5.094,10 €

2.547,05 €

39,27

IN421I-278

Margarita Sánchez Seoane

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

5.517,60 €

2.758,80 €

39,03

IN421I-1650

Isaac Abel Mera

Álvaro Fernández López

IN421H-177

6.352,50 €

3.176,25 €

39,01

IN421I-552

Florentina Delgado Arias

Bierzo Calor, S.L.

IN421H-346

5.190,90 €

2.595,45 €

38,98

IN421I-598

Secundino Sánchez Seoane

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

3.257,93 €

1.628,96 €

38,93

IN421I-2176

Rubén Couto Viñeglas

Antonio Pena, S.L.

IN421H-47

3.817,13 €

1.908,57 €

38,92

IN421I-418

Rubén Pérez Prego

Climapuzo, S.L.

IN421H-399

4.020,50 €

2.010,25 €

38,75

IN421I-1455

Juan Francisco Silva Segade

Biotermic Comercial y Servicios, S.L.

IN421H-163

4.545,78 €

2.272,89 €

38,74

IN421I-1690

Modesta Soengas Pol

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

4.111,58 €

2.055,79 €

38,45

IN421I-1755

Mª Flora Maciñeiras Bargados

Hnos. Sánchez Chantada, S.L.

IN421H-240

4.111,58 €

2.055,79 €

38,45

IN421I-2430

María Pose Estramil

Carlos Busto, S.L.

IN421H-14

5.094,10 €

2.547,05 €

38,40

IN421I-2217

María Libia Varela Vázquez

Campaciña, C.B.

IN421H-267

3.612,00 €

1.806,00 €

38,38

IN421I-2294

Raquel Souto Vilaboa

Calefacción José L. López Monteagudo, S.L.

IN421H-226

6.352,50 €

3.176,25 €

38,29

IN421I-1105

José Montaña Mosquera

Instalaciones Mopisca Galicia, S.L.

IN421H-5

3.121,36 €

1.560,68 €

38,18

IN421I-1574

Manuel Ángel Romay Rey

Instalaciones Río Ulla, S.L.

IN421H-36

5.997,12 €

2.998,56 €

38,05

IN421I-958

Fernando Pablos Benavides

Jon Blanco Martínez

IN421H-446

5.454,20 €

2.727,10 €

37,33

IN421I-1475

Álvaro Argibay Fernández

José López Sánchez

IN421H-412

3.696,55 €

1.848,28 €

37,26

IN421I-422

María Esther Fernández Uzal

Mármoles Lofre, S.L.

IN421H-11

3.388,00 €

1.694,00 €

37,22

IN421I-2099

Andrea Rodríguez Barreiro

Jacobo Cabanas Baluja

IN421H-488

5.762,50 €

2.881,25 €

37,20

IN421I-660

María Soledad Varela García

Goncer Calefacción, S.L.

IN421H-74

5.190,90 €

2.595,45 €

37,14

IN421I-809

José Ramón Meiriño González

Instalaciones Núñez y Couso, S.L.

IN421H-99

5.224,66 €

2.612,33 €

36,62