Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Luns, 4 de xullo de 2016 Páx. 28325

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 17 de xuño de 2016 pola que se nomean funcionarios/as do corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas, os/as aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 9 de maio de 2014.

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 9 de maio de 2014 (DOG núm. 99, do 26 de maio), e realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 31 de maio de 2016 (DOG núm. 109, do 9 de xuño), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

DISPÓN:

Primeiro. Nomear funcionarios/as do corpo facultativo superior da administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas, os/as aspirantes aprobados/as que se relacionan no anexo desta orde, ordenados/as de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos definitivos os que figuran no mesmo anexo, de acordo co acto de elección de destino que tivo lugar o día 17 de xuño de 2016.

Para adquiriren a condición de funcionarios/as, as persoas a que se refire o anexo desta orde deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2016

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

Promoción interna:

Núm.

Apelidos

e nome

DNI

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Nivel

Subgrupo

Centro directivo

Centro de destino

Concello

Titulación

Observacións

1

Recamán Solla, Fernando

32769459W

1

ED3010000115770030

ED

Técnico/a superior de bibliotecas

20

A1

Secretaría Xeral de Cultura

S.X. de Bibliotecas

Santiago de Compostela

Facultativo sección bibliotecas (RI)

Xornada mañá ou tarde

Acceso libre:

Núm.

Apelidos

e nome

DNI

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Nivel

Subgrupo

Centro directivo

Centro de destino

Concello

Titulación

Observacións

1

Torres Junquera, Jesús

35457502N

7

SAC020000015770005

SA

Posto base subgrupo A1 (bibliotecario/a)

20

A1

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

2

Benítez Acosta, María

46903484K

2

EDC995010132001002

ED

Técnico/a superior de bibliotecas

20

A1

Servizos periféricos

Biblioteca Ourense

Ourense 

Facultativo sección bibliotecas (RI)

Xornada mañá ou tarde

3

Luíña López, Alexia

33541540L

3

EDC995010136560005

ED

Técnico/a superior de bibliotecas

20

A1

Servizos periféricos

Biblioteca Vigo

Vigo

Facultativo sección bibliotecas (RI)

Xornada mañá ou tarde

4

Mosquera Souto, Alejandra Mª

76414665V

4

EDC995010136560006

ED

Técnico/a superior de bibliotecas

20

A1

Servizos periféricos

Biblioteca Vigo

Vigo

Facultativo sección bibliotecas (RI)

Xornada mañá ou tarde

5

García Parga, Ángela Cristina

32692665M

6

EDC995010136560008

ED

Técnico/a superior de bibliotecas

20

A1

Servizos periféricos

Biblioteca Vigo

Vigo

Facultativo sección bibliotecas (RI)

Xornada mañá ou tarde