Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Mércores, 6 de xullo de 2016 Páx. 28760

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciados pola Orde do 26 de abril de 2016.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, dos postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 26 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia nº 86, do 6 de maio), de conformidade co establecido no artigo quinto da citada orde,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dos postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 26 de abril de 2016, unha vez vistos os informes emitidos polos consellos sociais e polos claustros de profesores dos centros integrados, tal e como establece o punto 2 do artigo quinto da citada orde.

Segundo. No uso das atribucións conferidas polo punto 4 do artigo quinto da antedita orde, nomear directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia os candidatos relacionados no anexo desta resolución.

Terceiro. O nomeamento referido no punto segundo desta resolución terá efectos administrativos e económicos desde o 1 de xullo de 2016 inclusive.

Cuarto. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2016

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Provincia

Concello

Código
do centro

Centro integrado de formación profesional

Apelidos e nome

DNI

A Coruña

A Coruña

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Rosario Susana Agra Rama

32621972Z

A Coruña

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

Antonio Manuel Teira Rivas

52456411N

Lugo

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Antonio Ibáñez Burgo

3381909M

Ourense

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Vicente Ribao Docampo

34603065W

Ourense

Ourense

32016765

CIFP Portovello

Abel Ocampo Sánchez

34943032Y

Pontevedra

Pontevedra

36020064

CIFP Carlos Oroza

Manuel Hermo Piñeiro

76778568Z

Pontevedra

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

María Jesús Pena Fariñas

32771445X