Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Martes, 26 de xullo de 2016 Páx. 32616

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2016 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador para o ano 2016.

Conforme o disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; no artigo 20 da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2016; nos artigos 13 e 36 da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016; a disposición adicional segunda do Real decreto lei 10/2015, do 11 de setembro, que modifica o artigo 62 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, así como nos estatutos da Universidade da Coruña (UDC) e no Acordo do Consello de Goberno do 28 de xuño de 2016 polo que se aproba a oferta pública de emprego para o ano 2016 de prazas estables de persoal docente e investigador da Universidade da Coruña, logo da negociación cos órganos de representación do persoal docente e investigador,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador da UDC para o ano 2016.

Segundo. Esta OPE inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo.

Terceiro. Por Resolución do 7 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, foi autorizada esta oferta de emprego público por aplicación da taxa de reposición de efectivos correspondente ao ano 2016.

Cuarto. As convocatorias dos concursos de acceso derivados desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida nos artigos 62 e 48.3 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

A Coruña, 14 de xullo de 2016

Julio Ernesto Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO
Oferta de emprego público do persoal docente e investigador
da Universidade da Coruña

Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios

Número de prazas

Categoría

4

Profesor/a titular de universidade

Persoal docente e investigador contratado

Número de prazas

Categoría

9

Profesor/a contratado/a doutor/a

Dúas das prazas de profesor/a contratado/a doutor/a ofertadas resérvanse para a contratación como persoal laboral fixo de persoal investigador doutor que finalizase o Programa Ramón e Cajal e obtivese o certificado I3, de acordo co que se establece no artigo 36 da Lei 12/2015 e no artigo 20.2.j) da Lei 48/2015.

Quenda de promoción interna

En aplicación do disposto na disposición derradeira segunda do Real decreto lei 10/2015, do 11 de setembro, que modifica o artigo 62.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, inclúense na OPE para o ano 2016 as seguintes prazas polo procedemento de promoción interna:

Número de prazas

Categoría

4

Catedrático/a de universidade

A OPE das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a Universidade da Coruña nin os demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.